Skip to main content

Full text of "Udvalgte skrifter. Udgivne af Otto Borchsenius og Fr. Winkel Horn"

See other formats


Presented to the 
LIBRARY of the 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by 

ESTATE OF THE LATE 
JOHN B. C. WATKINS 
y P. 21. I^eibergs ^hvalgte ^k ritter. Digitized by the Internet Archive 

in 2011 With funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgteskrifterOOheib 
(fttn jfi. a>rnhlEa)lkq5 forlog. Jleter 3lnbreaø ^eibergø 4gL 


Ubgione 

af 

(Dtto jBordjfrnius og Jr. Wuxkti ^orn. -^ ^jel5enl)rtDi!. 

9)iio å. lOroBfeægltgs ^orfag. 

• U f 

1884. fr 

AUG16 19S5 \ /!• 991)676 .HifltenbflDii. 3. (ipbfiie !{<ofltn>fffri. ■veter 2Inbrea§ .'peibcrg indtager en 'iaa fremragenbe 
'^labé i bet forrige 3farhunbrebeé banfte i^iteratur, at bane 
Sfrifter hafe og bille bef)oIbe en ftor (iterccrf)iftorij{ og fultur= 
biftoriff 33ettobning. "IKeii iffe blot fra bette 3t)nepunft fortjene 
be ben ^ag i ^ag D^mærffombeb ; be ere ^utgebe af et faa 
bibenbe ^une, ere Ubflag af en faa ejenbommelig forening af 
politift^focialt Sl)n og bigteriff Segabelfe, at be ogfaa i rent 
æftbetiff ."penfeenbe fremb^be megen ^ntereéfe. 2)et er en for 
bort aanbelige Sib betbbningsfulb JBrl^bningétib, ber affpejler fig 
i bisfe Sfrifter, og netop nu, ba (Statéraabinbe 3- ~- •'Oeibergé 
"Bog om "^j. Sr. .<peibcrg og bonne^o .'ouftru faa bel fom be fenere 
fremfomne iiebnebsffilbringer og 'Brebfamlinger i færlig Girab bar 
famlet 3llmenbebené ^"teresfe om ben mcerfelige DJZanb, ber 
bacit^e fom Sfribent og OJiennefte inbtog en faa marferet '*^labé 
i fin 3amtib, og fom lebebe længe nof til at fe be '^httx, i)an 
i fin Ungbom og 'i)Jianbbom fæmpebe for, en '^Wenneffealber 
fenere paa n\) baagne til '^ibe l;er i^jemme — netop nu tor man 
maaffe i}aabc, at 2æfeberbenen bil gribe ^ejligbeben til ogfaa at 
Utro felbe l»ané Slrbejber at fjenbe. '/s^a anbcn .oaanb forberebe^ 
ber paa famme forlag en ubforlig litora?rbiftorift Maratteriftif af 
"ip. %. ."Oeiberg, til bbilfen bette Ubbalg af bane 3triftcr bil af= 
gibe ben ftoflige Jyotubfætning. 

llbgibcrne l)abe balgt at repræfentere ^Digteren meb bane 
fatiriffc 3toman „iKigsbaleré=®eblcné .yænbelfer" mcb bet beri inbbefattebe Sfuef^il „3>irtuoyen", meb ^omebien „T'e Nonner og 
SSanner", meb be to Strtbsffrtfter „^oltttff Xié^aée" og „BptOQ-- 
granffning", famt meb et Ubttalg af ham 3>iler. — Saa »ibt 
muligt babe Di 6e[træbt os for at (ebfage 3;erten meb opl^fenbe 
^oter, ^aa bel i literærBiftoriff ."penfeenbe fom meb ^^enfbn tit 
DberfcEttelfe af be efter 3:ibeng Sfif 6t;^^ig forefommenbe Sitater 
fra fremmebe S^rog. 3)et bar bæret bort 'JJtaal at gjore bette 
Ubbalg faa let tilgængeligt fom muligt for enbbcr Sæfer, l)borfor 
bi beffer iffe Ijabe taget i 53etænf"ning at gjengibe be ojjtagne 9tr= 
bejber i '^m nu brugelige Sietffribning, uben at bog 'pcia noget 
©teb g-orfatterené Sprogform er ænbret. 

3Si ba'Dt enbelig at bringe bor bebfte Zat til bem, ber paa 
forffjeUig 3viå babe ftaaet oå bi unber Ubgibelfen. %xu Qtati- 
raabinbe ^. 'ii. Heiberg i)ax gibet oé fit ©amt^ffe til bette Ub= 
balg. §r. 33ogt?anbIer 6. 2. STbaaru^ bar ftilTet fin fjælbne 
og omfattenbe ©amling af ^. 2(. §eiberg§ ©frifter, fær= 
lig be meb faa ftor Cmbu famlebc 3Sifer til bor ^liaabig= 
I)eb. Jor. ^uftiteraab %. S. S3ang bar oberlabt oé en ©am= 
ling c^oeibergiana, fom bog iffe inbebolber meget, fom bi babe baft 
Srug for til bort færlige ^ormaal, men fom bil bære af ^^e= 
t^bning for ben, ber ffal ffribe ^eibergé biografi. Snbbibere 
maa bi taffe $r. Sibliotljefar $al)l paa bet ftore fgl. Sibliotl^ef 
for ben Utroetteligbeb, bbormeb ban bar bjul))et o§ til be Dp- 
I^éninger, bi fpgte ber, famt be mange anbre, ber paa forffjellig 
■^Jlaabe berebbillig babe ftaaet os bi beb bet iffe lette Slrbejbe at 
forfine Ubbalget meb opl^fenbe ^3^oter. JnHolb. 6tte 

5RigSbaIei-8«'SebIen8 ^ænbeffer 1 

(^evt Somebien „SJirtuofen" -89i 

©c SBonncr og ^Banner, tomebic i fem 3lfter 409 

^olitift Xispac^e 502 

(gprog. ®ranf fning 546 

33ifer og iBere: 

3)en pæne ilianb 575 

^mpromptu 57(j 

•fllniinbelig ^olfefoug for f)c[e Sipbcn!)aon i ^(nlebning af 
ftronprinfeéfe SRaria ©opfjia greberica« tiøjtibeligc 3nbtog. 576 

®eljlab8.®ang (Snbtogsuifeii) 577 

@ang tnbfenbt fra Sagten 5~9 

Til ^r. fRiegele paa f)an8 33rk)IIup6bag 580 

SSife („3?frbcn af ilrig og af gejbe er fiilb) 582 

S3tfe ^.Jt^enflængt i drogen min ^axpi ftaar") 584 

33i|e i anlcbning af Songen« gøbfelSbag 586 

'Pljrenæer-iDJorfc^ (gri DDcrfættelfe) 587 

SSife („SPort meb ©u8 og meb 2)u8") 589 

35ife i 2In(ebning af ilronprinfens gøbfel8bag 590 

SSife i anlebning af SongenS gpbfe(8bag („greb meb gongerne 

paa 3orben" i 592 

3Sife paa ben bebftc gabcr8 gøbie[8bag 593 

iBifc befienit for en giigtcfonge, ben Dag, ^an bleu affat 595 

Xriffcoife > 5f otabcnernej 596 

ajJarfciaancrnc8 ajiarfd) (gri Ooerfccttelfe) 597 

SBife („1)e, ber lege, banfe, brirfe") 600 

iOtfe („33or ^lub er bog en berlig ®ag" i 601 

33ife ' „2}e granfle er en uanartct ©Icegf) 603 

Win politiffe Dmoenbelfe (.,3f9 ffreo faa tit meb Don^eQig 'JJen") 605 

93ife '.,4>cr iBiuen ffjanfet ftaar paa 33orb"; 607 

gri^eb, Jlig^eb og iBcnflab 609 Sit« 

Laterna Magica 610 

SBarnebaabé.SSife 615 

Spigram 616 

3 en IBentnbe« ©tambog 616 

33ife, efter ^ettgrcn i „aKener bu, at ben f)Qr ?t)ffen fat") .... 617 

aStfe („Sooen« fjette 33 og t)ar lagt" i 618 

S« fanh niti^t fo bletben 621 

Sife („Sit til j;')Qi-monien« ^;|3ri«") 623 

3 So^n St^g^a Stambog 625 

(Spigrom 620 

Spigram 626 

Unber ©fuefpttter ^v. Sc^roorj' ^^ortræt 626 Hfttflfer og 9^iUæg. Jil vi 1. ^Rifleb alcréi.®eb ( ené .'C'aMibelf er iibfom i 'Bovene 
1787— ;j3; 9k. 1 ubtom ben Ifte l^nvte 1787, 9Ir. 2—4 ItgekbeS 
i 1787, ^Jk. 5—13 i 1789, 9fr. 14 og 15 i 1790 og S)lv. 16 i 
Xeccmber 1793. 

— ®. 3. -i^aarff ivrev Scfiuniibt er et "pfcnbonljni. forfatteren 
^cb Sovent', S3t)n(h. 

— @. 136, 9loten ?. 1 Nequie. Ice8: Neque. 

— *2. 288, 9Jotcn S? 1. cervice (oe§: service. 

— tg. 556, 9(oten ?. 1. res nullius burbe ^oce oa'ret gjcngioet »eb 
„^crrclpft C^obg", cedit occupanti Dcb „bet tilfolber ben, bcr 
tager bet" 

— <S>. 558, 9Joten. Judicium, Cmbpninu o: Sennnetraft „Bergens Tidende" af 8 Aug. 1884 anmelder dette Værk i 
følgende Ord : 

. . . Man appellerer ikke forgjæves til Læseverdenens Sympathi, 
naar man nævner P. A. Heibergs Navn, et af Nordens ædleste. Vi 
Nordmænd betragter ham næsten som en af vore egne, fordi der rin- 
der norsk Blod i hans Aarer, ligesom han ogsaa er interessant for os 
ved at være den eneste danske Forfatter, der har forlagt en Række 
af sine Arbejder i Norge; endvidere øges Tilknytningspunkterne til 
Norge ved, at han levede tre Aar af sin Ungdom i Bergen, hvor han 
første Gang gjorde Opsigt som Visedigter. Opholdet i Bergen af- 
satte ogsaa Frugter i hans senere Produktion, ligesom han gjennem 
mange Aar stod i inderlig Brevvexling med bergensiske Venner; man 
læse f. Ex. en i Foraaret udgiven Brevsamling »Literære Personer i 
Nutid og Fortid« ved S. Birket Smith; der findes kostelige, djærve 
Breve fra Johan Nordahl Brun til Heiberg. 

P. A. Heiberg fulgtes i sit lange Liv med de norske og danske 
Frihedsmænds dybeste Deltagelse. Selv A. Munch stemte ved hans 
Død i 1841 med Kraft sin Lyre og sang: 

»De tænkte med ham og hans skarpe Tale 

at lukke ude fra Danmarks Sale 

Tidsaandens voxende Krav. 

De Daarer ! De saa, de vidste ikke, 

at just fra Exilet han kunde skikke 

de mægtigste Ord over Hav.« 

De levedygtige af Heibergs Arl^ejder falder omtrent alle i det 
attende Aarhundrede. Han skrev aldrig siden noget som sine Viser, 
sin »Rigsdalersedlens Hændelser<' og som enkelte af Komedierne. De 
færreste har forresten læst noget af ham, næsten ingen udenfor de 
specielle Literaters Skare hans store satiriske Roman. Arbejderne har 
foreligget i spredte og slette Udgaver, — »Rigsdalersedlens Hændel- 
ser« i den værste af dem alle. 

Den nye Udgave af de udvalgte Skrifter, der vil rumme alt det 
bedste, han har skrevet, tilfredsstiller Tidens Fordringer, — Udgiverne, 
Dllrr. Borchsenius og Winkel-Horn, har desuden med Held lempet 
Retskrivningen en Smule efter den moderne uden at berøve den sit 
karakteristiske gammeldagse Præg. Udgiverne ledsager ogsaa Værket 
med Noter og oplysende Anmærkninger af stor Værdi. 

Og nu kan en stor Nydelse ved P. A. Heibergs Skrifter garan- teres. Han er vittig, aandrig og uhyre kundskabsrig. I »Rigsdaler- 
sedlens Hændelser« er det rent lokale med stor Kunst bleven noget 
meget underordnet i Forhold til de store Vuer, han giver af Tidens 
Sæder og offentlige Liv. Man maa beundre, hvor snilt han snor sig 
for at faa Revolutionens Ideer frem i Dagens Lys ved Papir og Sværte 
trods Censuren. Ligesom han selv ved sit skjægløse, markerede An- 
sigt og det lange ned over Skuldrene faldende Haar var det udtrykte 
Billede af Typen paa de franske Revolutionsmænd, saaledes er hans 
Skrifter en, lidt mere afbleget. Udgave af, hvad Filosoferne fra den 
anden Halvdel af det attende Aarhundrede forkyndte udover Verden. 
Men trods Afblegningen er der paa Bunden en frygtelig Energi, og 
de danske Frihedsfølelser maa have været meget forsumpede, naar 
ikke P. A. Heibergs Prosa og Poesi formaaede at udvikle dem til 
Handling. Men den bar sin stille Frugt, og som Munch skrev: 

— han havde engang den Glæde at kjende 

Frihedens Baun sig klart at tænde 

paa hans andet Fædrelands Fjeld. 

Da haabed han sagte: Den Ild vil stige 

fra Norge ned til mit danske Rige, 

til mit Hads og min Kjærligheds Væld! 

H. H. Iltø^^aUrø-^jcM^itø gccntr^lf^r*)* Jtr. 1. Inspicere, tanquam in speculum, 
in mores omnium jubeo. 

Ter. 

gørfte kapitel. 

3nMf5ning. 

t ffritie fin egeit Setmebébeffritielfe er et af be meft 
betæufelige goretagenber, fom iioget bøbeligt 9)Jenneffe tan 
falbe paa. Ubfcreå bet iffe nieb ben ijberfle 9iebe(igl)eb, faa 
er bet netop bet famnie fom ot lobe ©pibérob \ox ^ublifum. % I *) Sbecn til bette 53(ab cil enfjtiei- let fe er loant af ben eiigetjie 
Chrysal, or Adventures of a Guinea; mere be^øoer 3tutor iffe 
at laane af ijam, ba ooreé ?anb forftrætfer ijam meb Optrin nof, 
fom fortjene at males, ^unbe ^an kane S^r^fal« Oejft og htne. 
futbe igfricemaabe, etter ©mottets ^|?en, ta gjorbe ^an bet gicvrne. 
^ublttumg Som flal afgjpre, om ^an bør oebbHoe eller ej; i fprfte 
galb ttti ^an itte binbe fig til nogen 2:ib, men teoere et 9Jumer, 
faa tit f)an fan. S ftbfte "i^aih ndbeS ^an nof tit at ^olbe op, 
naar ''IJublifum botber op at fjcibe, fiben f)an ^oevten fortanger 
®ubfEribentere etter ^^Jrcenumerantere. 

9itg«baterfeblené Cicenbelfer nbfom numeroi« (talt 16 
9iumre) i 3tarene 1787 — 1789 — Inspicere, tanquam in spe- 
culum, o.f. 0., 3eg opforbrcv til at betragte atte 2Renncfter« ©ceber 
ligefom i et ©pejl. Serentiiié. — Sljarle^ So^nfton« anoni)mt 
ubgione „Chrysal etter en @uinea« ^cenbelfer, f)Dori ber fortætte« 
abffitttgc ooerraftenbe Cptrin famt martclige og tntcregfante ^Jlnetboter 
om be meft betjenbte '-.tJet foner i atte ?io«fiiainger, fom ben gif igjennem 
^ænberne paa i SImerifa, Sngtanb, ^ottanb og 2:i)fflanb", bet engelfte 
©frift, i^eiberg angioer fom fit J'ovbittebe, f)Dab ben bigteviffe Sfamme 
angaav, nbfom 1760. — ©modet, ben berømte, ftærft rcaliftiffe 
engetffe ^umorift (1721— 1771 1. ^-^anS ^ooeboærfer ere :)iomanerne 
„9fobevicf 9ianbotn", „'i^evcgrinc ^;>idlc" og „.V'nmpf)rei) Slinfcr". 

1 %aa, ja meget \aa ere be, ber funne taafe at toæve otte, lige 
til be minbfte, a] bereå ^anblinger befjenbt, tiUige meb be i 
bere§ egne "Xantex ffjulte l^ribefjebre, ber tteb nbffittige Sejlig^ 
^eber ^nr beftemt bem ti( nt tianbre libet uben for ben [trænge 
9iebe(igf)eb§ (iirænfer. ©attneå et eUer anbet f)ernf, angineå 
en etter anben 5lnrfag urigtigen, ftrny ^Differ en f)er, en anben 
ber: „'Det er et fminfet "J^eateranftgt, man toifer o§, og iffe 
IRanbeng eget. 3aoIebe§ fer ^an iffe ub; Wanben mafferer 
fig: nu fortjener ^an at mfe§ meb fit blotte ^Jlnfigt;" og ftrar 
ere ber ti for én, ber meb ©afron i SKunben annber paa oå 
fao (ænge, til t)ore§ fminfebe "iJlnfigt b(itier gn(t, etter og flipper 
ørebaanbet itu paa 3}?affen, faa ben falber neb oPer Pore§ 
9(nfigt; og Pe ben, poa ^Pi§ .&nb ber ba finbe§ bet minbfte 
Siopar! ©trar bor man tufenbe ^(arfager til at nnberrette 
5>erben om be Xing, fom ^Biografen troebe iffe at Pære anbre 
befjenbt enb netop fig felp, etter bog i bet minbfte formobebe 
at Doere glemte, ©nart er man fornærmet og Pil ^æPne fig ; 
fnart mangler man SD'iaterie og fan iffe lePe uben at ffripe ; 
fnort er bet §ab, fnart ÆRiSunbelfe, fnart 'Oen pure Dnbffab, 
ber frembringer bofumenterebe og t)berligere bofumentercbe 
35ePifer imob ooi^f^ittei^f"- Denne maa forfpare fig. og naar 
man ha ingen ren J^ob ^ar at [taa paa, faa enbe§ Segen 
gemenlig meb, at begge farter proftituere fig; og ba fiebber 
bet: si tacuisses &c. — Den 9JZonb, ^Pi§ .'oænbetfer ffat more 
og tittige nuberPifc ^ublifum, maa be§uben uunbgaaelig l)aPe 
ubmærfct fig fra eu gob-Site; ba fan enbogfaa f)an§ Spag^ 
^eber bliPe lærerige; mcu iffe enbt^er 1)o§mer og ©lijngel 
maa pære faa to§fet etter fræf at bebt)rbe '^^ublifum meb fin 
enten intet bett)benbc etter cnbog ofte ffanbalofc 2ePneb§5.^-)iftorie. 
9?aar man fmiler, etter, fanffe æblere, fuffer oPer en 3icifer§ Si tacuisses (philosophus mansisses), ^oi« bu ftoobe tiet, oifbe 
bn tiære oebbleoeii at gjælbe for en 'i>i§manb. — ^)?ei|er, ben »tb 
fin (ottcr(igc „f^rgterligc 3(bebronb« §iftorie" fl784^ og fin iffe mtiibre 
latterlige „?io«, ^eoneb« og ^orfplgelfe« ■^iftorie" (1786) befjenbte 
i£tQb*firnrgn« i Sjøben^attn. 1)aflrtig^eb, fna bommer maii ©igttorb 2l)cf)e uben ©taniifel 
meb £)onrffærer ©c^roinbt*) ti( en cniubeliij ©trombuj for fin 
græff)eb. 

9Jtin**) 5etineb§beffrit)elfe er itfe of ben ^Seffaffen^eb ; 
min ^enfigt er nt gjore Sæferne opmcerffomme paa fine egne 
og anbre§ feanbtinger, og iffe pna mine; (ære bem at brage 
9?5tte og 'Olboarfler af be fremftillebe (Sjempler; iinberrctte 
bem om, ^Por(ebe§ mange 3;ing [)ænber nnber (Solen, ^uortil 
mon enten itfe ojner Slarfagen eller og fer ben fra en urigtig 
©ibe; more bem og tillige unberPife ben Xel af bem, fom tan 
bel>øPe mine llnberoigninger, og at Pife bem, ^uorlebeå alting 
i SSerben er gorfængelig^eb, og gib bet ofteft iffe Par mere! 

3eg ^ar felt) intet onbt gjort, men jeg l)ar fet meget onbt 
ffe i 53erben, ogfaa en X)el gobt, men, bet fmerter mig at fige 
bet, j^orfiolbet imellem bet gobe og onbe er meget nforbelagtigt 
for bet forfte; jeg er blet>en brugt til meget onbt, imob min 
S?itje; men bet er lige faa libet min ©fl)(b, fom Øj:en§, ot 
ben bræber unbertiben. Og tiar bet iffe en Ugubelig()eb at 
beffi)(be ©fabercn for bet onbe, fom l)an§ 5>elgjerninger felP 
ofte anrette i i^erben? 2lnbet åamkl 
Mxn Mhfti og Beforking. 

Jeg er ta foiumen til ^i^erben i en ^apirgimotle i Sjæls 
lanb. 'klaret og 3)agen fan Pære SScrben lige meget. !^V)at> *) @e ®rQ0erne3 Sijffottg^eb af vScfcn)inbt. 

**) Sceferen bef)ager at mævfe, at bet er 3tigsbafcr^=®eblcn felc, ber 
fortatter fme .v>ænbelfec. (5I)vi)fal er en (Siiinea og fan tale, 
^»orfor fan man bo iffe tabe eu 53antofebbeI fnatfe libt? 

©igcarb S?l)iiic og vtaarf ttrrcr ^grfjtt) inb t, to fnmtibige (<[or. 
fottcre, nf f)oilfc naoiTfig ben forft nixontc, bcr efter fovft at haoc Davet 
®tiiei'l)i(Ier bico Unbcrofficcr og gif til 4<cftiubieii, [)»or ban bpbe 1789, 
Bar meget i^robiittio. 

1* Xog lelo en ftarl ben tolDte bicu fobt eller fTubt, oor en i 
fig felt) ligegqlbig Sog, meb minbre ©tiropa for fin 9totig^eb§ 
Sh)(b ffulbe f}ntte funbet fig beføjet til nt ønffe ^am ub af 
53eibcn en f)olu Sneé Slor før enb ben Ilte Tecember 1718. 
Wlin foregione gaber bat en gob, ærlig ^apirémøder, en ringe, 
men for en gob Slrifier fom l)an meget beroligenbe ^^^oft. Zi)i 
ha 5"0'-'n)net efter f)anl 3'nnfer (jnnbe beftemt f)am til at Dære 
SDc otter, og 93ianben Dar begoDet meb en meget øm ©ani= 
oittig^eb, t)t»ori jeg bog iffe Dil nægte, ot ber ofte blonbebe 
fig libt farifoeiff, faa tnffebc fion ibelig ®ub, forbi ^on iffe 
bar fommet til at male Wel, ba (}an iffe troebe, at ^an§ Sjøb 
bar ftærft nof til at imobftaa be griftelfer, fom plejer at falbe 
i benne ^rofeSfion. gor Stefien lenebe 3[l?anben i en jlibå? 
albcr, ha en^oer ffammebe fig oeb at uære fin ^rofe^fion 
betjcnbt, og ha en )}Jlanh af t)onnet 'ambition altib maatte foge 
at faa ^Jfaun og 2itel af bet, ^an iffe t>ar og iffe forftob. '^aa 
en Xih, ba man af ijberfte Sræfter arbejber pao gabrifferå 
Opl)jælpning, ft)nte§ f)an, at ben 3;itcl ^jabrifor tilforn ^om 
meb lige fao gob ®rnnb fom nogen 5?a'Per etter ©orber, 
^Porfor l)an ogfoa antog ben, faa meget lietter, fom ben iffe 
fofter '^enge at faa etter at bef)olbc, l)t)orneb f)an oltfao fanbt 
2cjligl]cb til at berolige fin mebfobte baabe 'JGrgjerrig^eb og 
^^Jengegjerrig^eb. 

©traj efter min gøbfel befanbt man i mit 'iJlnfigt og 
Segeme en ^Scl Snrf og Sineamenter, fom gaue til ft'jcnbe, at 
jeg uar beftemt til noget -bcti)bcligt i 5?crben, og at jeg iffe 
ftammcbe, etter i bet minbfte iffe maatte tros at ftamme fra 
en gemen og nebrig 'iOJntcrie. iD?an mumlebe del om, at jeg 
bar ffabt af iammenffrabcbe '^^jaltcr og iUubc, f)Liorof en 5)el 
moaffc bare opfamlebe i en 2)iøbbing, og at mine fornemme 
Sineamenter intet bilbe bctybe, ha bet mnlig fnnbe l}abe famme 
i8effaffenl)eb meb mig fom meb liDZenneffene, iblanbt bbilfe bet 
iffe fjælben l}ænber fig. at en ©rebinbeå og en ©aarbsfarlé 
Son paa en meget natnrlig iDiaabc faar be lamme 2inea* 
menter. Win gabcv anfaa bog bi§fe 5^ræf for birfclig profetiffe OQ ubmærfebe mig berfor frn mine pbrigc ©offenbc )om ben, 
bcr en @ang bilbe tomme til at fpille en iilimrenbe 9to0e i 
S3erben. Det uarebe iffe længe, for enb min "^abex fenbte mig 
til .^Ijoben^iiDn nbcn nogen anben 9?etommanbation enb ben, 
mit UbDorteå fremnifte, (joilfcn jeg ogfan befanbt ot Dære 
iblflnbt 'iDienneffene ben ndevfifrefte; tf)i f)t)em f)nr oel iffe )et 
meb mig, at bc IDove, ber eve ti(nag(ebe for en puffclriigget 
og (nnflibt '^Iriftotelei?, l>ringe op of fig jelo for ben nl)belige, 
t)c(ffobte, forgt)lbte og pubrebe 'Soåmer? 

9?fan anbifte mig 93ærelfer i en ftor og foftbar grunb;= 
mnret (^aarb, falbet 93orfen, meb Unbfft)(bning, at man enbnn 
ingen bebre Sejligfteb f)at)be for mig, men at man bogfigbogé 
arbejbebe paa at (faffe mig anftænbigere :pn§rnm. 

3eg forefanbt ber en utrolig ."poben of mine jcebnlige, 
aCle meb be fammc legemlige Sot:bele fom jeg, bPoraf jeg 
lærte at bet iffe toftebe ben 9}Janb, ber f)aDbe ffabt mig, megen 
Umage at bonne flere lige faa fmnffe og pelffabte 33æfener 
fom jeg, en iiærbom, fom jeg meget uil f)ape refommanberet 
en ftor £>ob 93icnneffer af begge Sljon at eftertænfe, naar be 
grnnbmnre fig felp for et ^pcjl. Wan {)(\\)'i>Q ben ®ob:^eb for 
mig at pt}nte mig paa bet prægtigfte meb ^oPPærf og anbre 
nbfogte Sirater. Wa\i fatte Stempler paa mig, goD mig en 
^eftatling meb abffiUige Unbcrffrifter, f)Pi§ 5'i^f)p'i> ^o^. "* 
jeg f)erefter ffnlbe agte§ og fjolbeé for bet, jeg iffe par, nemlig 
for fej og f)alpfemfinbåtiir)e gobe, fnlbpægtige banffe ©fillinger. 
!vseg Por nl)fommen i i^erben, fnnbe altfao iffe begribe, f)Oor^ 
lebe§ mon funbe agteé for mere, enb man Pirfelig er; men 
man fagbc mig, ot bet Par en antagen Snegel iblanbt ^JJen-- 
neffene, at Storofterer og S3eftallinger, ^IbelébrePe, Hiogler, 
5?aonb og ©tjærner, men ingenlunbe ben inbPorte§ ^i^ærbi, nor 
bet, ber afgjorbe, poa ()Pab £)i)lbe et Wenncffe ffnlbe ftoa i 
S5erben. 

Xettc og meget mere gjorbe mig nyéigierrig efter ot fjenbe 
SSerben libt nojere, ^Dortil ogfoa gabeé 2eiligf)eb, bo mon 6 obergaD mig tl( en af be Slrbejbåfolf, fom arbejbebe pqq be 
nQe ^ærelfer, man l^abbe looet mig. 2:rebic tapitcl. 
Jltn førftc UBocniring, fom falbtx liiit i8«mfnfflMfli. 

^Der oar fna Ubet menueffeligt ^o§ mig, at jeg albeleé 
ifte f)at)be miånnbet obffiHige af mine 9Jiebbrobre, fom jeg faa', 
uben ftorre ^oi^tjenefter enb bem, jeg ()at)bc, meb ét at ftige 
fem, ti, [)a[utrebfinb§ti}Ue, ja f)unbrebe ©rober f)ojere i 9?ongi 
fororbningen i min n^ 33o(ig, t)t)ilfet jeg iffe anfører for at 
rofe mig fctti, men tun§ for, om mnligt, at lære £)r. SuftitS- 
raaben, at ^an iffe bør miéunbc ©e^ejmeraoben fit 58aanb, fin 
©tjærne og fine toppebe ^efte; ja jeg l)at)be iffe engang faa 
megen gple^fc 'if bet, 53Jenneftene falbc bennet ^Imbition, at jeg 
ffulbe ærgre mig ooer at blioe ouergiuet fom en ©(aoe til en 
uéfel DJZurmefter. dJlxn §erre førte mig ftraj ^en i et i^ærtSs 
f)u§. 3eg bar fiben efter ofte ^aft Sejligbeb til at gjøre ben 
9(nmærfning, at bet er meget lettere paa faabant et 8teb, og 
i ben ladere Stanb, at lære fjenbe ?DtennefTer enb i ben 
^øjere og finere 35erben, l)Por bet næften er umuligt. 3eg 
bruger ubtryffelig bet Orb S3ært§f)u§, forbi man iblanbt 
?llmuen enbnu iffe ben ®ang nar fommcn faa nibt, at man 
^abbe antaget be af ben -flebae 5>erbcn opfunbne anftænbigere 
^enæbnelfer poa et "Sriffe^ og ©oirelag. Sagen bliper ben 
famme, om enb 9?abnet foranbrc§; tbi boab ^øvffjel er ber 
bel, egentlig at tale, paa at briffe fig fulb i røb 3?in og ©kam- 
pagne, eller i ginfel og gobt £)l? i en ^lub*) eller paa en *) SWon maa iffe tro, at jeg er en (5)^"^'^ "f -^fubber, og at jeg føger 
at fætte bem »Sfamfleffer \)aa. i'angt fra I bet følgenbc flal ret» 

SStemenfetbtff, ^ent»)bning tit .^''Ottebperfonen i Holberg« «S)en 
tjolittffe .ftaiibeftøber". ftio? uubtagcti at bet fibftc ci itfc fan I)æberli9t, forbi bet 
iffc foftcr faa meget. 9J(eu i i^enfcenbe til Se)(igt)eben at 
fjcnbc SUicnneftcr (liDilfet ogfaa til en ^el tan ffe t»eb øltrufet 
og '^^unfd)elioIlen) er i}orftjeUen {)iinmelt)oj. Sllubbcrne, eUer 
^uab anbet dlann bc fornemme Selffaber tiinnc Ijauc, Ijaoe 
allerebe antaget olt for meget af ben fine Seueniaabe, fom 
93caumord)oié nu anfer for nabffiUelig fra ^olitifen. ^aa 
uigjcnnemtrængelig, fom benne i be fenere Xiber er bleoet, ]aa 
ugranffelig er ogfaa ben fine Xel of 3.^erben nu om ©tunber. 5lt 
lære bér at fjenbe ^Jienneffcr, nbforbrer intet minbre enb atle 
^Irgi t)unbrebe Øjne, og berfom man alene til ét af bem 
bcf)oucr @Ioy, faa bliuer Opbagelferne urigtige, fiben al i^erbenå 
QJlaéflibere itte fon frembringe ét uben %('\i. 'iHt brioe ^oflig- 
^eben enbog uben for 'Jlnftænbig^ebené ®rænfer; at fige ét og 
mene et anbet; at fe en S.^en§ gejl og labe, fom mnn iffe 
tlioer bem ua'r, og om man enbog berueb ffulbe giue barn tit 
^ri§ for Spottere; at gjore fig Umage for at fe be ^ing, 
man iffc burbe, jo ucl enbog nnbertibcn at bent)tte fig af flige 
Opbagelfer for at bl}gge fin egen 5©re \)aa onbreS 33effæm; 
melfe; at fe fine Unbermænb ooer ^ooebet og migunbe og fe 
ffjæut til fine Ooermænb; biéfc og utallige i ben polerebe 
S^erben f)cePbebe ^ebtægter gjore SUknneffene faa uubgranffe- 
ligc. bereé ©jæle faa ftelojebc, og bet til faa utallige forftjellige færbiggjpre mig, ba jeg oeb Qbffitlige Jejligfjeber »il faa 3lntebning 
tit Qt tife, at ålubber itte alene ere ni)ttige, men enbog iinber 
uiafe Omftænbig^eber nøboenbigc, og at oi feltt ere faa lijttelige 
at eje gobe Selftaber uiiber bctte 9JaDn. 9J?en om jeg nnbertibcn 
npbe« til at berøre abftilligc faa uel beri fom i anbre 2iiig inb= 
Ipbenbe Uorbener, ba nina man f)o(be mig bet til gobe og tro, at 
jeg anfer en Xel af biefe Uorbener fom noget, ber er uabffiUeligt 
fra afle menneffelige 3nbretniiiger. 

©eaumordiai«, ben berømte franffe ftomebieflrieer (1732—99), 
gorf. til „SBarberen i SeDilla' og „J^'flar"^ 33rl)flup". — 'flrguS, 
Uftnret meb be tjuubrebe Jøjne, ber af -vera fatte« til at tjogte ben tit 
fn &o forBanblebe ^o Siber, at itfe '?lrgu» og Sufer meb forenebe kræfter ffulbe 
tjoerc i Stonb til at bcflemme bere§ Cbjefter. 

3D(in *oerre fom inb i 33ærty^ufet, fibor {)an forefanbt bet 
fæbbanlige 'Xftenfetflab, fom unber 'i]3rænbium af 93ærten t)eb 
^Sorbenben gjorbe llbfaft Hi( ^^oi^oi^bningcr om @taten» bebre 
Slbminiftration. ';(Sfter en tienffabelig gob 5lften og Sof for 
fibfl, forbrebc min Jpcrre en Sop!en og et .^ru§ Øf, fjtiorpaa 
^an ftoppebe fin ^ibe og fatte iig paa fin ^lab§> Peb ben 
neberfte ^orbenbe. 

Samtalen faibt ftray fra ben forrige 9Jcaterie, ber, efter 
5}ærteng gorflag, bar om '!|?ræmier§ Ubfætning for bet ober^ 
fløbige bonffe ^orn§ Opbrænbing til ^BrænbePin, ()Porimob Par 
Pælbigen b(ePen bebatteret af Dppofition§partiet, fom beftob af 
et ^ar ftaffe(§ .'paanbPærfyfPenbe, fom af pure patriotisme 
^aPbe giftet fig og of famme 'i|3atriotiSme maatte fufte meb 
!^one og S3ørn paa en Xib, ba ber intet ^trbejbe Par at faa 
for bem. I^igfe forfifrebe, at be i mange ^iax baPbe fet og 
mærfet foare (ibet tit benne foregiPne Cpcrffobig^eb. Sagen 
bor enbnu itfe faa Pibt afgjort, at man funbe ffribe tit S?o; 
tering, om hornet ffulbe opfPie§ til ginfet, etter efter et anbet 
^rojeft foreg til Oftinbien: man opfatte ben§ nærmere ?(f- 
gjorelfe til en onben liften, af Srl)gt, fom jeg fiben mærfebe, 
for min $)errc, f)Pilten man juft itfe ^abbe ben bebfte Xro til; 
og ba Sagen, i^Porban enbog ben enbelige ^Beflutning 
maatte bliPe, nobpenbig Peb 'i)?ræmier§ Ubfættelfe Pilbe blipc 
ben tongelige ^'oéfc til 58t)rbe, foa fanbt man ifte raabeligt at 
belagtiggjore {)am i en Sag, ^Porimob l)an formobebeg af al 
Waqt at Pifte fabalere formebelft ben ^nbftpbelfe, ban ^aPbc 
paa Statens ginonfer og bere§ IHbminiftration, ifær bo bet 
Par befjenbt, at ^an Pirfelig bcfab ben f)o§ !ilJ?ænb i beålige 
Gmbeber faa albeleé ufæbPanlige og ro§Pærbige Xt)b, at Ijan 
Par mere om oper StongenS og Sanbets St'agfe enb oPer 
fin egen. (Sitlfr, beromt 2)?at5emattfcr, ^vinfer og STPronom '1707— 83'. (Sn iOianb, foni fob t»cb eibcn af ^nYTtcn, oc\ i [pié 
Olnfigt en SaDatev, noar {)an itte oar i en fvi 'JWepuli(if, tiilbe 
onben Qjoncj fjODc Dooet pnn at finbc Sfoniagevj^ineanienter, 
ofbrob benne Samtale og meb en fntivtff ^Stnit (lenuenbte fig 
til min , 'perre meb bctte 8porg«maal: „i'^Dorlebes gaar bet meb 
ben nt}e '©anf'?" — „3?et t)e(," foarebe min $erre meb en 
Digtig iDZinc, „om et ^(aré 3^ib baaber Di, ot ben ffnibe blitie 
færbig." — „Ter Miuer t>e(", fpurgte ©fomageren Pibere, 
„ftore bronbfric ^Ijælbere, for at betoare be mange ffjønne 
©anfp=@eb(er fra en paofommenbe n(t)ffelig ^I^^^^fibe? ^enge 
maa man iffe fpøge meb, figer bet gamfe Crbfprog; man moa 
Pære Parfom meb bem, og meb ingen @lag§ ^enge mere enb 
meb 5^anfpfcbfer. Tet f<in iffe fna (et ffe, at man i ?0?orfe 
tænber fin ^ibe Peb en ^^rone etter 9tigéort, fom Pcb en 
5Rig§bo(erfebbe{: og noar Pi ingen (Sebler btitibe finft, faa 
baPbe ben ftaffe(§ 5^onbe, ber npibenbe aob en ^nnbrebebalers 
fcbbef op i en l^anbefage, nn Poeret en ^apitafift." 

„1)et er enbba fnn ben niinbfte 5are, man er nnberfaflet 
meb biéfe ^apir§penge," fagbe ^nrrten ; „ingen ftaar ftorre 
gore enb jeg og mine Sige for at mifte Pore» 5velfærb af 
SKangel pna fmaa Wønt. ©nbPer braP Wanb nfortaft, fom 
foger mit £)u», faa Peb jeg bebft fe(P, bPor flor Sfabe jeg 
liber Peb bem. 9faar en 9Jfanb en 'liften bar fortæret en ti til 
to(p Sfitling f)o§ mig, og jeg iffe ftrai- fon Pejle en Scbbel, 
foa maa jeg ffripe bet pao 5?jælfen; berPeb gfemmesi meget, 
og jeg er iffe af ben Tænfemaabe, at jeg fan tage min Op; 
rejfning en anben ®ang: jeg er aft for cerfig imob mine 
OiJjcefter, faa bet fpier enfcog ti( min egen '^^ung, og om bet, 
imob min 5>i(je, en eller anben (i^ang fnnbe bænbe fig, ot jeg 
ffreP en Streg for meget, ba er bet fanbelig iffe min !Sfi)lb, 
naar bet fTer Peb golf, fom fan betale ftray. *^lt jeg berimob 
iblonbt ffriper en Streg mere paa en fattig, bet tror jeg er 
meget billigt og tillobefigt, tbi forft crc be fattige faa noje« 

? o BO ter, ben bcrpmte fcftnjci^iffe ;5t)rto9nom, fjoff- of SJofrfet 
„^^^riognomift^e Jragmente" I— IV, 1775—78. 10 feenbe meb mig, at bc oil l)abe ricjtigt Maal, naax bcrimob 
^omtette golf Jffe fer mig faa noje \)aa gingrene, og beroeb 
tiber jeg [tor ©tabe; for bet anbet bober jeg jo meget Deb at 
betro bem; og for bet trebjc fan jeg af mange bratte golf faa 
fire ©fiUing for at bl)tte en ©ebbel, og bet ^or jeg atbrig 
funnet bære ooer mit fjærte at tage of en fattig. @e, faa^ 
lebeg gaar bet mig formcbeift 9Jfonge( i^aa 9Jfønt, og jeg tUiDler 
iffe, ot jo ent)Uer i fin ^aanbtering faar en 9iem af §nben 
meb, ffjont bet bel næppe gnar faa golt i nogen onbcu fom i 
t)ore§ 5?cering§Pej. — iDhn tan Pi ba albrig bente o§ bebre 
Stiber, og igjen at faa noget (^nlb og @ø(b ot fe, fom nu er 
gaaet rent ub af Sanbet?" 

„®et er iffe gaaet nb af Sanbet," fbarebe min §errc, „i 
bet mtnbfte itfe @oIbet, bet béb jeg. Scg {)ar bet fra en 
fiffer i^")aanb, jeg næbner ingen, men fao meget er bift, at bet 
fun er @tat§fneb at t)o(be ©ølbmønten inbe, og bet blot for 
Qt tbinge 53anfofebIer i ^rebit ^o§ be ubenlanbffe; tf)i f)bab 
ffat Ublænbingen faa for fine 5?arer, naor be ingen (Sølb; 
etter ®ulbmønt fan faa? — <Baa nøbeå be jo til at tage 
©eblcr i 53eta(ing, og bære gtabc til, at be blibe af meb bereå 
S3are. 9faar fiben biéfe ©ebfer ere fomne i ©irfnlation ober 
f)e(e (Sbropa, ja enbogfaa til fibft i Slina, faa faar bi nof anbre 
jtibcr; bi fun faa længe, faa ffat ^ fe, ot ©ølbmønten bel 
fommer for en Dag igjen. §bab ©nlbet berimob ongaar, ba 
er bet en auben ©og. 'Set f)o(ber man et foa ngubeligt ^u§ 
meb, ot bet nøbbenbig mao- rent forfbinbe. 2)c'an fmører bet 
iffe alene poo Stirfetoorne, ^ræbifeftole og ^øger, bet funbe 
enbba bære, ()bab bet bor; men, ^'»iinlen bebare o§! pao STareter, 
©eictøjer, ^ooffeæg og 5aftelabn§ri§, og fiben ©icilien etter 
©^ilien, l)bab bet ()ebber, l)bor bi før fif ©ntbet fro, er gooet 
unbcr beb ^orbffjætb, foo er ber ingen Waabe ot fon mere 
of bet ()erefter, meb niinbre bi (obe blibe at fjøbe Oft og ®n)n 
af 4'^ottænberne; t()i faa nobte§ be nof til ot fore bereé gobe 
f)ottonbffe 1)nfotcr I)cr inb, for at ()olbe bere§ ©fibe i ©ong." 

„(£j ©naf!" fagbe en ^olbbetjent, fom længe f)a)a'C>e onffet 11 at fciQ et Dvh inbfort; „bet ev pao min ©jæl! ingcii ©og at 
fao ®ulb iiof, nanv man bore er libt liflig, ^eftinbieu bet er 
Sanbet, I)Uor man maa faa bet fra. ©er 5 iffc, at nUe tloge 
golf rejfer til !i>eftinbien og fommcr efter nogle 5lar§ j^-orlob 
tilbage igjen faa rige fom ^o^cv. ©agen er benne, men fom 
3nbbi)ggerne toil l)olbe hemmelig: naar man bare graDer en 
5Ilen bi)bt i forben, faa beftaar Sanbet af purt Ginlb. ^er 
»or for nogle 'i?lar fiben en ^Ingiber — ber er ttcl ingen 
©logé j^olf, jeg minbre fan libe enb bem, men benne l)anblebe 
bog fom en brou 9J{anb — benne ^Jlngit>er ffreu I)cr oucr, at 
Sanbet beftob af bare ®ulb ; men ^nbbt)ggcrne Dåre fncbige 
og oibfte at fno ©agen faalebeS, at man anfcia ^ngiueren for 
en 9?ar, ber iffe fnnbe fjenbe ®nlb og Cfferjorb fra l)inanbcn. 
^et toeftinbiffe .^^ompagni og en 3)el itjobmænb Ingtebc bog 
Sunten og fenbte en 5"0"ben§ .&oben ©fibe ouer for at l)ente 
®ulb; men ^offeren tomme efter ^eftinbianerne, om bc iffe 
Pare lige fao poliffe og narrebe beni faa længe, faa at nu 
næften alle be, ber f)ar ^onblct paa ^eftinbien, maa fpiCle 
S3anferot." 

Unber biåfe og flere faabanne lærerige ©amtaler ^engleb 
uformærfet jtiben, og meb ben et onfeligt 'i^lntal ©opfener, 
uben at forglemme Øllet, l)Poraf et Strné efter bet anbet bleP 
hentet fra Sjælberen. 33ærten paaminbebe, ffjønt imob fin 
^ilje, fine ®jæfler om at gaa bort, for at ^an iffe ffulbe 
lægge fig i Upenffab meb ^^olitict, l)Uorfor l)an eUerå iffe Par 
bange, fiben ber ^ørte et ''jiar politibetjente meb til SaPet, 
men biéfe Pare i 51ftcn, ®nb Peb af t)t)ab 5Iarfag, nbcblePne. 
(inf)per betalte bcrpaa fin ^LHtæring og raPcbe eftcrbaonben 
ub af Xoren, men ^olbbetjenten, fom braf frit, uar ben fibfte. 
2Kin ^erre tog mig frem og Pilbe t)cr l^auc ffilt fig Peb mig, 
men færten, fom ingen fmao ^4^euge l)aPbe og Pibfte, at min 2)et Deftinblffe kompagni, fom oar oprettet unber Jfriftion 
ben fjerbe, ^oobe i iBunb og ©niitb pbelagt ■'paubclcn paa iyeftinbien, 
fom fprft fom paa ^obe, ba ben bleo giocn fri i 1754 12 ^erre toar en rebelig 33etaler, tæUebe ouer paa gingrenc og 
greb til ^'ribtet, ^t3orpna jeg Danbrebe iieb i Sommen igjen, 
og min §erre tit 1)oren. 1)e politiffe l)iåturier, Q3rænbet)inen, 
Øttet og Cufteu ^iiDbe gjort fnaban en 93irfning pna min 
^crre§ $ot)eb, at bet rent f)nl)be toget Otierdalancen fra gøb? 
berne. .t)Qn ()æ(bebe, fom jTaarnet i ^ifa, men ftob iffe nær 
faa fnft. ^an flingrebe til alle ©iber i ©aberne, og [)Dem, 
fom ^abbe møbt ()am, og i!fe bibft, at en $Rurmei"ter§ ^anbe 
bar lige foa bræffelig fom nogen nnben SO(anb§, maatte fiffert 
flabe troet, at ^an til fin og fine Sab§brobre§ gorbel førte 
Slrig meb alk forefommenbe Jpnfe. Omfiber naaebe f)an bog 
fit ipjem og fom inb nben bibere ©fabe enb ben at ^abe 
miftet en gammel .^at i 9?enbeftenen. gjerbe tapitcL 
åo\i(k\øvtn. 

33nlbrenbe tnmlebe f)nn inb i ©tnen til fin Sl^ne. @ocrati§ 
SCantippe f)ar bæret en (Sngel imob benne, f)bi§ ©lægtregifter 
efter paalibelige Ubregninger nebftiger i lige Sinie fra i^elbebeå 
tre ftormægtige gnrier. ^enbe§ fæbbanlige SDJaabe at mobtage 
'^am paa, naar {^on nnbertiben fom ^jem meb en liben Dber- 
^aling, bar førft at labe {fortropperne rt}ffe nb imob f)am, 
bbilfe ticflobe i be nbføgtefte 96Te§titler, fom l)enbe§ fattige 
Wobergmaal bar i ©tonb til at afftcblomme, og f)borom man 
bil raabe Ubgibernc af bet banffe l^cyifon, at fonfnlcre bet 
fmnffe ^'jøn beb gammel ©tranb. 9Jaor benne <Salbe bar 
forbi, fnlgte benbeS fbinbelige grobe ?(rmatnr, paa f)bi§ for? 
fbarlige kaliber fem ofte opfrabfebe og lige faa ofte tiUægte 
©frammer i l)ber af 9J?anben§ .^inber bare bet nbebrageligfte 

3)et banffe ?ej:tfon, 93ibenffnberneS igefffabs banfle Crbbog, 
^Di« førfte 93tnb førft iibfom 1793, men fom bev længe bnobe »ccvet 
arbcjbet paa. 13 Sjenbemæife. l)enne Sotaitte enbteS gjærne faaicbeg, at SKanben, 
efter at ^oue banfet fin ft~onc og (abet fig tmnfc igjen, gif til 
@eng» lige faa æbru, foin om (}aii (laDbc ()cntet fit 53rænbct)in 
i '^eblingefoen , og lige jna tjærdg fom et t)alDt IHar for 
bereé 33vi)llup5bag. 

53effviDe(fen \)a(\ et faabaut gcftflag formobcr man fig uu 
»entelig, men forgjæoes! 'Den "iJSrc t)cb 5[)?uferne§ ^ijælp 
at 6eit)nge bere§ ^eltebebrifter mna iffe nære mig beftemt; 
t^i imob ©æbnane mobtog f)un 9J?onbcii meb al mulig 33en= 
ligljeb og meb et ©mil, ber iffe »ilbe I)abe flæbet en ©ratic 
ilbe, naar mon fun l)abbe bæret i ©tanb til at ffiHe berfra 
be unbflettelige 9iubcro, ber ufejlbarligen »ilbe blioe antagne 
for et fulbfommen 53eDi5, om l)un af en i^ænbelfe, vaa Wlié- 
tanfe om at lioDe ml)rbet fin SOJonb i 9lrrig^eb, ffulbe ftilles 
for en fi)fiognomift 3ntDifition§=^ommi§fion. .f)emmclig unber* 
rettet om l)cnbe» SDionb? 9tigbom, førgebe l)un for l)am, bet 
bebfte i)xm funbe, flæbte l)am af og t)jalp t)am i ©engen uben 
at labe fig mærfe meb ben ringefte 9Jii»fornojelfe og baagebe 
oper l)am Peb ©iben af ©engen, inbtil ©oDnen, til ^rob§ for 
bet mnntrenbe 53rænbePin , nebbt)§febe I)am i en letljæifE 
9iolig()cb. 

3llbrig faa fnart ^ortc l)un, at l)an fnortebe, før enb l)nn 
gop fig til at unberføge ^an§ Sommer, l)Pori l)un til fin inber? 
ligfte ©læbe fanbt mig titlige meb tre ©filling i fmaa ^enge, 
l)Poraf jeg bleP tonfifferet og bomt til en lootig ^rife; be tre 
©filiing berimob Par ^un faa æbelmobig at labc blipc tilbage; 
en ?S"belmobigl)cb, fom l)un battbe arPet af fin gaber, ber par 
en inbføbt engelff 9Jcatro§, og fom par beferteret fra fit gøbe- 
lanb, of gi^ljgt for at blinc l)ængt fom en .s^igljluaijman. 3)?ig 
gjemte f)un meb al Oml)pgge(igl)eb i en ©præffe i ©engen, ^Por 
bnn funbe trobfe iffe alene t)enbe§ ^JJiaubå CSfterfogen, men 
enbogfaa %\.)\)e^ og Otøoereå, ja felP ^^olbbetjcntereé infuifi; ^igl)roQuman- (engelff), fRpuer. — 2S nii b «* b ccf , JaCottcrict 
blcD truffet i Sl'anbdbecf og .ftjpbenfiaDn. 14 toriffe Øjne. „33ær beif ommen," fagbe f)itn, „bu l)(\x rigtig 
betnit mig min ©e(t)fornægteIfe i liften. ^^ot be fem dJlaxt 
!jober jeg mig en ©ebbet tif 2Bnnb§6ecf, og ben fjette er tit 
Sinffe i en ^et Uge." Spf^eb biSie Crb fhtffebe ^un ^raafen 
og fagbe fig til @cng§ meb ben glnbe @elt)tiet)ibft^eb at ^ntic 
gjort en gob ©jerning, fnmt efterfommet en )ft'riften§ og en 
gob .^one§ ^ligt i nt otiertiære meb fin 3[Rnnby Sfrpbetigl)eb. 

2)?prgenen fom, og meb ben ooognebc 9J?onben. ."pon 
ftæbte fig pan, men fnttnebe mig. „SJJoer!" fogbe \)an, „jeg 
fntmer en 9tigébnter§5©ebbet, fom jeg f)nDbc i 5lfteé." — „fetoab 
min 5?en! bet er iffe nniligt. ©rinbrer bu, i t)^ab 5:ilftonb bu 
fom l)jem i 9lfte§? Du maa fanbetig t)atie giuct ben ub poa 
^'roen, ^Di§ iffe, t)ar i)n fiffert tabt ben tillige meb bin ^nt." 
— „2)?in Sat," fagbe Wanben. „$m! fan bet Dære muligt." 
Og berpaa, efter at \)an baobe fogt oueratt i ©tuen, gif i)an 
fin 33ej til fit '"^Irbejbe. 

SfJæppe pnr b^n ube af Dorcn, for eub min nt) ©jere tige^ 
tebe§ ftæbte fig, og berpaa maatte jeg fotge tj^niic tit .^ottefs 
toren. 

®læben oDcr ^enbeé gjorte ©robring og ^betragtninger 
otter ben ftore Sljffc, fom foreftob l)e\\\>t, naar ^un Panbt i 
Cotteriet, bapbe fnatcbe§ tobet runbt i bcnbe§ Jpobeb, at bun 
iffe bfibbe bnft ^^ofigbeb ben \)ele Tiat for bare bct)agclige 
lirDmmc om be tre ©fiCting, fom bun tob bliPe titbage i 
5!)?anbcn§ 33uj-ctomiiie, be fejten, bt^orfor buu ffulbe briffe 
ilnffe, og be firfinb^tl)Pe, fom ffalbc anPcnbe§ paa Sotterict. 

©un bntibe en iseninbc, fom par gift meb en ftaffet§ 
fottig 9}?ufifnnterfpcub; benbe troebe b"" nt ffi)tbe Xettagetfe 
i fin ftorc foreftaacnbe 2l)ffe. ^aftig fom ^ilen fliiPer t)un 
paa 33ejen inb til bcm, raabeube: „2re, fexten, firfiub»ti)Pe til 
933anbébccf, ©oftcr!" 'Dette Ubraab, mere bebagetigt enb al 
benbeé 9Jiaub» SJhifif, fo'r tigefom et efeftriff ©tob i 3, 16, 80, »eb Sonottertet f)Q»3be man meget trabit meb at tage 
SSarelcr af be ligegufbigpe jttng for at ftnbe „fjelbigc" 9hnnre. 15 fiimnie Øjcblif iiijcnncin ude 9)hi)'ifnnterfoncn§ Seiiimer; i(enbe 
fnnppcr dun »eb Sengen, ()tior 5D?anben enbnii Inn, ()nné Siijer, 
t)t)i§ bommer ()un i'iffcriig i e^oi'^^ifn f)oiibc gjcnncmfogt uben 
at finbe iiogct beri, og uben at brt)be fig om, at Wanbeu i 
©engen ffreg af fnib $o(§: „.^one! ^t)or ffat jeg fien, naar 
jeg ingen ^urer liar?" (ob f)itu nb af Doren og raabte, ibet 
^nn gif: „^ah (5io(en forgc, og fnap 9?offe(oren tæt til om 
big, naar bn gaar nb, at bn iffe ffat forfo(e big, min (iffe 
SpfJanb!" og faa af @tcb ti( SloKeftøren. 

SYoUcftoren Par en Wanb, fom featuren ft)nte§ at f)ape 
beftemt til (^ogeb eUer 8orenffriPer i *:)(orge. ©fæbnen f)apbe 
iffe Pæret ^am gunftig, og berfor maatte f)an tage til "taffe 
meb at iibbofre ^[IJabame gortnna i .QjobenljoPn i ©tcben for 
C^omfrn :3u).itia i 5Jorge. TUn ^rincipalinbe blcP fnart færbig 
meb fit ftjobmanbffab, tt)i for rebe "i^^cngc fiinbe ben laPefte 
meb ben f)ojcfte bt)be og befale oPer ^am, og Peb benne Sej- 
ligbeb fom jeg i Mollcftoren? -V^ænber, IjPorimob min forrige 
G'jere fif fejtcn Sfilling til filaffe og ben forønffebc Sap ^^apir 
meb be tre ufejlbare ^himre, bcr bog, fom jeg fiben erfavebe, 
blepe 9}?urmefter^9[)?abamen utro. 

Sffe faa baflig gif Sagerne for 93cuiifanterfPcnbcn§ .^~"one. 
!ffofIeftoren5 ^[RenneffcfjiTrligbeb og f}enbc§ Trang fom bcr i 
ftærf ^oUifion fammen. ©fter at ^aPe Penbt Sujerne pan alle 
.fonter og befiget bem oPeralt, forfifrebe f)an f)enbe, at Ijan 
ingenlunbe funbe Inane ^enbe mere, enb t)Pab \)\\n felP Pibfte 
SffbPonen baPbe inbfort at laane paa et '^^ar brugte ')Dla\u 
d)efter§ 53nrer, nemlig tre 9)farf, og for bem maatte l)un tage 
en Sotterifebbel. 53urerue maatte iublofeå Tagen efter 'i|.Hiftcn5 
^Infomft i bet feucfte, imob en billig 0?ente, tbi f)au maatte 
felP laane 'i]Senge og betale 0?enter berfor, naar SioKeftionen 
Par flnttet, faa at l)pab l)an gjorbe, Par blot for at tjene 
^enbe. ^ Wangel af, ot be iffe bfepe inblofte, maatte t)an 
nobe§ til at fælge bem og for bet manglcnbc forbet)olbe fig 
Stegreå til ^enbe§ 'iCcrfon; t^i 9Jhififantcrfonen Par ret taolelig 
fmuf. STonbitionerne blePe ontague, bim fif fi» ^'cniubcci tre 16 l^ffelige 9iumre og gif glab bort. 3lf bet foregnoenbe Dtl 
mnn let funne fe , at 8fæbnen Dar l)eube lige faa uguuftig 
fom 9Jhirmefteren§ ^oiie. 58ujerne bteoe itfe inbløfte, og ba 
bet er en befjenbt ©ag, at Sotteri^ og '8piUeft)gen er iiæften 
ulægelig, faa fan man let flutte, at l)un oil forgc for, at 
SKanben beftaitbig blioer bnjeløS, i bet minbfte faa længe 
JRotfeloren »il l)olbe. 

Sfter ^enDe traabte en ^^ige inb i Stuen mcb en Q3Qlt 
unber 'iJlrmcn, „^r. ^olleftor!" fagbe ^un, „jeg ffulbe tjaoc 
en Sebbel, fom fæboanlig, men ^enge l)ar jeg xtk, 1)e moa 
tage imob ^ant, fan længe til Slrætningcn er forbi." — „^Xtah 
i)ax S bo?" fpurgte i^otleltoren. — „Se l)er to bejlige "Damaffes- 
©crdietter og en 9J?and)etffjorte." — „Men mit 53arn! ^er 
ftaar jo Sere§ ^erffabå 9?aDn poa, jeg tjenber bet; tror S. at 
jeg uil Pære 5er befijælpelig i at beftjæle ^sere§ C^uébonbe?" — 
„53ePare oå ®ub!" fagbe ^igen, „jeg er alt for ærlig bertil, 
og "Se alt for brao en 9J?anb til at Pære ipæler. Seg ftjæler 
jo iffe 3:oiet fra £)erffabet, forbi jeg fætter bet i ^ant ^er i 
nogle fan ®age! ^eg liinnev bet jo tun! 9Jaar Sotteriet er 
truttet, fnn lofer jeg bet inb igjen, og i ben torte Stib fan bet 
iffe fnpneg." — „SQJen l)por oil S faa ^enge fra til at løfe 
bet inb igjen? "Set er jo iffe fagt, ot 3 Pinber?" — „^o, 
fer 'De, ^r. Sfotleftør, iJe tiéb nu felu, at jeg faa længe ^ar 
fpitlet pan fire Jal, nt bet er umuligt anbet, enb nt be nu 
niaa tomme ub; i bet minbfte maa bet forfte og fibftc tomme, 
og fnn l)ar jeg jo en 31mbe. ■ 5U jeg faar ben, berpaa er jeg 
ganffe Pié, og naar bet fter, faa er jo ©agen forbi, og 1)e 
fnn Pære Pié )i)aa en gob Dufor." — „^l^el, min ^ige! 92aar 
faa er, fan fan jeg meb gob @nmPittigl)eb Inbe 3er fna en 
©ebbel og toge mob pantet for be fire Waxt, tl)i mere er bet 
fanbelig ifte l)eller oærb, nanr Stenterne tomme til, men ^nff 
paa at løfe bet 2)ngen efter ^ofteng ^Infomft, cUer§ — forftaar 
S mig?" — „Xet ftal ingen dloh ^nnc/' funrcbe ^^^igen; „at 
jeg Pinber, bet er jeg nié pnn, men om cnbogfaa alting ffulbe 
glippe, fnn ton en raft ^ige, fom jeg, i bet mcnneffetjærlige 17 Sjøbeiif)Qt)n albvifl væve fovlcgcu for at faa en DJigybolciii 
^engc, nnar ()un bcficiuer bein," 9iu uor i]otteri)ebIcn færbicj, 
og f)uii Ijoppct'c g'iib iib af 1)ovcn. 

1)et nar i?oDcrbag ^Jcovgcn, altfaa eii forbclagtig 2)ag for 
min nx) b^cxxc. ^Utiejbémanbcn bragte l)am ben ftorfte ®e( af 
ben Ugeå gortjenefte, ftrøtilingcn fin 'iUmiéfe og 5lnbel of 
fattiges ^cnge, og Stnbenten fin ^Uoftcrbalcr. 3 bi«fe fibfte 
fmaa dutter Ijaobe min .Verre af (£'rfarenl)eb fært, at bor 
gemenlig mangfcbe fej Stilling, font UnbertaSfereren be^ænbig 
ubpitlebe, og oar {janv Salarinm for libct mere cnb prompte 
Setaling; en S^anblemaabe, ber meget ftcmmebe ouerené meb 
Sitligljeb, ifær naar man betænfer, at bet albrig toftebe mere 
enb fey ©filling, enten faa Stnbcnten tog fin Xalcr fjorten 
Tage eller to Jimer for ben ugentlige J^ermin. 

3Jfin ni) ^erre Par netop bet mobfattc af, I^nab %olt nu 
om ©tunber plejer at Pære, bet er at fige: ()an Par fit (Smbebe 
Pojen. ^an oibfte, ot bet oar ijanv ^ligt at benptte fig af 
i^olfetå 2ettroenf)eb, otii l)an enbog beroeb flulbc gjore ben 
^aloe 93erbcn ult)ffe(ig, og benne '^iiQt nbopebe ijan mefterlig, 
men, Pel at mærtc, tit fin egen Sorbet. Snart inbbilbte t)an 
be fpillenbe, at bet albrig tunbe fejle, at l)au jo felP maattc 
træffe be famme 9inmre nb af fin (iUe røaffine, fom ber paa 
jtræfningåbagen tom ub nf ben ftorc. ©uart bromte (}an 
ufejlbare ^tal; og fnart gjorbe ban Sloltnlationer og 53ercg= 
ninger oPer be 'inl, ber i længft 2ib itte uare nbtomne, t)Viilte 
altfaa upaatPioleligcn maatte gjore l)an§ St'nnber lt)tfelige. £)an 
fjopbe ogfaa uæret faa bclbig en og anbcn ®ang ^eroeb at 
ffaffe nogle cnfclte 9[)cenncffcr en liben ubetpbclig 'Jerne, ivscg 
figer: ^an l)ai)be Pæret foa l)clbig; tf)i bet Par juft barn, ber 
brog 5oi^bclen beraf. ®pi[lcli)fleu fteg l)05 be oinbcnbc, faa 
at be fnart forfpillebe bere§ l)clc Øcoinfl og meget mere, alt 
til gorbel for ^om; og I)an§ ftoUeftiou fom i faabont et Ub^ .filoftcrbo I er, SIctDolcv i4 iDJarf , ber gauco 2tiibciiterne ueb 
ftommimitetct ftlofteret fom Spifepeitfle 

2 18 xaah, at ben hk'o Qiifet fom Oraf(et i Telfi, f)Uor^en bcii 
, i)ait)Q 5Serben fogte for at Oline Iijftelig. 

9fu bragte niaii i)am itfe alenefte fine ^enge, men enbog 
fine Sliceber, iiiJioMer, ^retiofa, ®u(b og Solo, fjooroeb ^an, 
fom en f(og Æ)?anb, fanbt langt bebre fin Oiegning enb neb be 
rebe ^^enge. 'HU.e ©(agg ^are bleoe ^er omuejlebe til Sotteris 
febler, og ^onå $u§ b(e» et fanbt 5l§fiften§^u§. ^er tnnbe 
ijilofofen finbe ben fanbe 2igf)eb imetlem a((e Stænber; {)er 
tiifbe fjan finbe ©to(tl)eben , ncbfteget fra ben ^ojeftc Oiang, 
broberligen at for(ige§ meb ben (aoefte ^obet. ^tk fjælben 
tnnbe man fjer fe 9J?inifteren§ Orbenåfjæbe rolig at l^ænge 
Otter ^ri)ggerfnægtcn§ Sonbag»tjortel; og l^enbc§ 9iaabeå lange 
^ermclinés^elé tog iffe ilbe op, . at mon anuifte ben ^-Plabé 
\)aa ben ttenftre ©ibe af ^enbeé itotfepigeg gilteg-Unberffjørt. 
^ort: l)er ttar en ©arberobe, fom ben parififfe SPolitimefter 
9}h-. de ©artine næppe turbe li'gne tteb fin ^oliti;(^arberobe; 
og jeg l)ar unber^aanben ^ort, at ooreg banffe 2;^eater gjærne 
ttilbe ^atti bortbt)ttct fine femten iOfanbå; og grnentimmcrs 
bragter, fom altib brngeé, og fine tnfenbe Sflarotterbragter, fom 
albrig bruge», for at befibbe benne Samling. |ltøø^aUrø-§^?^Uttø ^cctxbeiyev. ttr. 2. 'JJeft Orienten fif, 03 Di 
("■4>artiff er Stæbncn eji oi fi! JaUotteri. 
J^aftiiig. 

gemte ^opitel. 

(2^cr bcbe» i bc narlige Siirfeboniicr om iBefridfe fra 
"^6)1, Slrig, 0. f. D. Saubcplnger, ^oiy obetæggeube golger man 
af Crrfaren^cb l)ar (ært at fjcnbe og ot frl)9te for, og ^uiå 
gijfelige i^irtuinger fanffc, paa ben ^ih, 'i)a 53onnerne blcPe 
forfo.ttebe, oare i a(t for friff 9)?inbc, til at 5"0i"fittcren ffntbe 
^apc ubelabt nogen af bent. Uagtet be nn funbc fl)nc§ niinbre 
befri)gtclige, ifær ba ui péb, at @nbé ®ob()cb er alt for ftor, 
til at f)an ffulbc funnc ftraffe mcb mere enb én Sanbcplagc 
paa én ©ang, faa er bet bog ingentunbe min 9J?cning, at 
bc burbe nbftetteS af ftirfebonncrne, eller at man nieb ftorre 
£unfenl)eb nn enb tilforn ffnibc bebe om 33efriclfc berfra, men 
alene at man bnrbe titfoje ben trebje nn gra^fercnbc '4>lagc, 
nemlig: XaUotteri-®l)gen, bcr nfejlbarligen er ben :3"fognito, 
t)Dornnber Xjænefen, Doben og alle UIi)ffer for næruærcnbe 
2ib rejfer oinfring i Xanmarf. Ten er en fmitfoni Sijge, 
langt mere anftiffenbe enb ^4>t-l'ten, og langt farligere, forbi 
bens ''Jlngreb ere for en Xel be()agelige; forbi ben l)ar giftet 
fig meb ^"»aobet, ^imlenS bebfle Xotter, Ijuormeb attc anbrc 

;5aftin() (ftlaue), ben iiorffc Xicjtcr (1746—91). 

2* 20 UIi)tfer iffun ere bcftiogrebe; forbi bene ©ob^cber foranbres 
inben fort Sib til ben bitterfte ©albe; og forbi ben bræbet 
langfomt og pinligt, naar ^^eften berimob angriber SOJenneffene 
faa plubfelig, nt be bortrljffeé, før cnb be cnbog faa ^ib til 
nt niærfe bet. 3ngen .^rig fan »ære faa obelæggenbe for et 
SiinCi, font benne ©ijgborn. .^in nbmatter £)Ot)ebtiIben til 
©totene Sit), uben at funne tilftoppe be utallige fmaa '.}(arer, 
f)Dorfra 33onbet fnart igjen tilfli)ber, og benne 58irfning uéb 
man i goroejen; benne berimob ubpumper be fmaa ^Bæffe for 
paa én (^ang at foroge £)0PebfiIben, og alt for filbig feå be 
ulv)ffa[ige Sotger f)eraf, naar §oPebfilben er ubtommet, afle 
klarer tilftoppebe og intet 2:i(Iob mere at Dente. "Den fortærer 
©tatenS røarP unber ©tin af at ftlirfe ben og fmigrer for 
etf)Pert enfett 2ebemob for beå fifrere og Saftigere ot funne 
obclæggc bet tjete. Der er netop famme gor^olb imellem 
2otterift)gen og en anben Sanbeplage, fom imellem ^pijtteren 
og ben aabenbare ugubetige. "Senne er fjenbt af et^Pert 33?en- 
neffe, attc fri)gte for t)am og fft) ^am; ^in foger man, forbi 
^an tro§ at Pære gob; benne t)ar erftæret aabenbare Slrig meb 
bet ^ele menneffetige Sljon; t)in er alteå S3en; og naar benne 
gaar omfring meb bet bragne ©Pærb i ^aanben, ligefom mcb 
et ©tilt, t)Poraf man tan tjenbe I)an§ 'i)Srofe»fion og |an§ 
inbPorteå Cnbftab , faa fonuner ^in meb grebSpalmcr i §æn= 
berne og 6pellig^eb§ 9}?affe, men ffjutcr unber 35enffabg ^oabe 
en forgiftet "Solf, t)PDrmeb ^an bræber, ibct ^an omfapner. 

driftig tor jeg fige^ at ber giPeå ingen Saft, ^Portil 
Sotteriftigen iffe ()ar brePct et 9}knneffe; ingen UbfpæPelfe, 
^Pori ben iffe i)ax ftrirtet ben fpage. ©elpmorb, Tixab, ^orcri, 
S^Peri, 55ebrageri, ^Dieneb og utallige onbre Safter ere otte 
SSirfninger af benne bjæoelffe Cpfinbelfe, Safter, ber Pcl, bc§ 
Pærre! ()ar uæret befjenbte tilforn, men albrig l)aPbe blePet 
ubooebe i faa afffijelig en Cperflobigl)eb, naar be l)aPbe manglet 
benne DriDefjeber*). ©jælben Pilbe et 5)arn ^aPe unbermineret 

*) Sefl tater t)er ene og alene om Sattotteriet, uben •S'fitngt tif noget 
aiibet ?ottevi, ber ingcnhtnbe er faa vfabcligt. ®et« ere llbgifterne 21 fin Scibcrå 5)ii§ fan ^cmmeligen, at iiujcn ffulbc niærte bet 
for enb 'i^ai'iict fnufte ben f)e(e j^'umiUe. ©jælben nilbe en 
S)?onb og enbnn fjælbnere en Sione f)atie nbfcit bet fjcerefte, 
be ejer, for ben i)berftc (£ienbigf)eb. ©jætbnere dilbc nnge 
9J?enneffer af begge ^jon bliDe ftt)rtet i a(Ief)aanbe Safter og 
UbfDætielfer, I)ln§ nfalige g-olgcr erc (Sfterf(ægten§ ^frfebel. 
©jælbnere Dilbc man ^aue f)aft nobig mcb iiouené ftrængefte 
©trnf at belægge gorbrtjbelfer, ^toig førfte Oprinbelfe ffritier 
fig fra Sooene fc(ti. ©jælbnere tiitbc ©tateng 9j?art> ^aDe 
bleoen ubfnget af ben§ egne Sæger; og meget ringere bilbe 
bet fintal af nt^tfelige Jilolonifter ^abc Dæret, tibormeb ©ans 
marf faa tit, til ubobetig ©fabe, I)ar befoltet fine Dfaboriger, 
Waw gjenncmgaa be fibfte fe^-ten ^(arg Srimina(=^rotofoIIer; 
mon beregne, ()Uor mnngc n(i)ffeligc ©(agtofrc 9ietfærbigl}cbcn 
i ben 2:ib bar faact; man nnberfoge ben forfte Oprinbelfe til 
bcreé 5orbrt)be(fer; man efterfc ©clDmorb §(iftcn mcb famme 

bertil og 3nbfatferne faa faftfatte, at ben, fom til en ui« Xib 
manflter fire ©fiUinci i ben beftcmte »iimma, maa uøboenbig blioe 
ber nbenfov; bele ere anbre i'ottcriei- iffe f)c((cr faa ttlloftenbe for 
ben fattige, be (ocebe (^orbcle iffe faa iiinbffra'nfet ftore, og Ub» 
giflerne iffe faa itinbffrcenfet fmaa. Sicget faa erc be ibtaubt 
2lfmuen, ja enbog ib(anbt be faafalbebe ouvriers aisés. fom paa 
én ®ang !unne imbncfre en, to, tre etter fire rWigsbater for ot 
fjøbe eller fornt) en .tlaSfetotterifebbet, naar berimob etf)Dert iKen« 
nefle, nceften IjVtv Uge, gjivrne fan afforte otte ©fitting af fin 
aJinnbprouifion til XaUotteri; ja ©rfarenbeben tærer, at eiibog 
33ctlcren, ber ofte ifte er i Sta.iib ti( at famnienfpare mere enb to 
Sfifling, for iffe at fulte if)jc(, inbganr .kompagni og 3iiterci?)ciit= 
flab meb tre au^rc 3?et(cre, for nt faa en Æ-cbbcI til otte 3fi(Iing, 
fom er bet ringefte 3nb|fnb, .toUettdrerne« iPefpemmcligbeb tiltaber 
bem at imobtage, uagtet 3nbretningen og be tti)tte '43Ianer ogfaa 
for iBetterenS Ettjtb meget Dtfelig l)ar tiUabt fire ©tittingi^ ©cbler. tallotteriet etter bet geniiefiffe ?ottcri bfeu iiibfprt i iaiimarl 
1771 og breued fprft af et prioat ^ntcre^^fcntftab , nicit gif allcrebe 
1773 opcr til Staten, for tiBi« Sicgiiiitg bet breoe^^ til bet opbivpcbe« 
Deb Ubgangen af 1851. 2)er blep truffet 5 Zal af 90, og man tiinbe 
befatte et entelt yiitmer 'Ubtrcef eller flere rJimbcr, kerner, r.iiaierner, 
Cuintcriicvi. — Ouvriers aisés, oelftaacube ^aanbucvrf erc. 22 granftenbe Øje; og jeg bæbber ti imob én, at meget mere 
enb .§a(t)pQrten af bi§fe elenbigc fan beregne bere§ UIt)ffe§ 
^eriobe fra ben Xih af, ha be forføgte paa at gjøre bere§ 
Silftanb taaleligere beb SO'Jibfer, fom Sotiene felb f)atibe gitiet 
bem i §ænberne. 

gro ben 'Zih af, ha GiJnIbet er bletien ben alminbeUge 
SKaateftof, ^derefter et 3[)?enneffe§ I)eie 33ærbi beftemme§; fra 
ben 3;ib af, ha bet ©pørgSmaaf: „i^ttor meget ejer @re= 
gorin§?" er bleDen nøbbenbigt for at afgjore, om (Sregortu§ 
!^ar diet eller iffe ; fra ben Sib af, ba Særbom, "3)t)b og O^ebe^ 
Itg§eb biet) en gjeber i i'ierben? i^-egtffaal imob bet alting 
opbejenbe ®nlb; netop fra ben 2;ib er bet, at 9fiigbom er 
bleben alle 9)?enneffer§ ^opcbbeftræbelfe ; at en^Per l^ar arbejbet 
paa at er^PerPe fig (^ulb for at forffaffe fig §æber; at SOJen? 
neffeneg finbrige Opfinbelfe§;®ejft ^ax martret fig og pønfet 
ene til bette Øjemeb, ffjønt bere§ n^elbige Dpbagelfer (jar 
netop "^aft mobfatte 53irfninger. ^3^0 begpnbte man at opfinbe 
be faa Pel for ©unb()cben fom S'ormnen faa øbelæggenbe <SpiI, 
bigfe faafatbebe t^ornøjelfer, ber bræbe ben foftbare ^tib og 
©jælen§ aKerbebfte G'Pner; ha inbffob 'DjæPelen en genuefiff 
2)fenneffel)aber nt ubftnbere bet ulpffelige Lotto di Genova. 
®ib Opfinberen f)apbe anPenbt fin 2'ib paa at lære at fjenbe 
nogen n^ bræbenbe ®ift: at opboge noget ^nltier, mere ffabenbe 
enb iSrubtet; at nbfinbe noget ®ob§inftrument, mere øbelæg: 
genbe enb ®ngclænberne§ gloenbe angler og Q^omber; og jeg 
ffulbe ^aPe æret ^am fom en ^atl^olif fin helgen! Sjette tapitel. 
Udølf 3f tJcntijrcr, ihke faa aihtit^ Mvtnlr)xtx. 

3 ben, himlen ffe Xatl meget forte Sib, jeg op^olbt mig 
]^o§ S^oUeftøren, l)QPbe jeg '?(nlebning til at gjøre oPenftaaenbe 23 og mnnge ffere forgelige SSetrogtniiigcr. ^eg tror at ffylbe 
bet olminbeligc bcbftc bem , og, uagtet jeg er m§ paa, at 
mange 9[)?cnneffer fan ^abe tænft meget grnnbigere, faa tor 
jeg bog fige: ingen I)ar tæn!t rigtigere enb jeg i benne ©ag. 
3eg funbc male for mine i?æfere ntaUige Optrin, men jeg tror, 
at nogle faa ffutte bære tifftræffetige nof til min ^oenfigt, 
for ent) jeg brager Xæffef for benne gt)felige ©cene. 

Sanra Par et ungt fruentimmer af en naturlig gob ^a-- 
rafter og et æbcit Stjærte, fom €pbragelfen iffe f)eUer ()apbe 
forfomt at forbebre. §enbe§ gaber, ber Par (Snfemanb og 
libet oPer ben borgerlige ©tanb, famt befab en tilftræffelig 
Sormue, elffebe benne fin Sjatter meb ben f)cftigfte faberlige 
^jærlig^eb. "Sen ftørfte gejl, ^an i ^enbeé 33arnbom ha\)hc 
mærfet ^o§ f;enbc, Par libet ftorre ©parfommelig^eb, enb f)an, 
fom en nf D^aturen og S3anen gobgjorenbe SDcanb, onffebe at 
finbe ^o§ fin ^Datter, gor at opmuntre ^enbe til fåobgjorenfieb 
forfomte Tjan ingen Slnlebning til ot l}olbe i^oPtale oPcr benne 
Xijb, ingen Sejlig^eb til at giPc f)enbe fmaa foræringer, faa 
at f)un altib ^oPbe en liben ^a§fe imellem ipænberne, ligefom 
f)un '^eller iffe manglebe nogen af be for et gruentimmer af 
^enbe§ Sliber altib behagelige ©maoting og ^rpbelfer. ©om 
fn gaPmilb, gobgjorenbe og titlige fornnienbe SOJanb fan man 
let inbfe, at l^an Par en £iaber af Sotterier, ifær af Satlotte; 
riet, og berfor iffe i^etter t^opbc forfomt at inbprcnte fin "Sotter 
ben famme Stfffi). §un tnrbe altfaa iffe labe fin gaber ma'rfe, 
at ^enbe§ 93egjærligtjeb efter en ©ePinft baPbe forfort tjenbe 
til at forfoge fin St)ffe i tallotteriet meb en ubett)belig Summa. 
2abet f)eraf fmertebe tienbe, bet maatte oprette», og for at faa 
©ebler ^entet maatte t)un Pælge en fortrolig. Salget falbt 
ulpffeligPig paa 3^jeneren. gortroligtjeb meb fine gorælbreS 
^^jeneftefolf er altib et S?arn ffabeligt, og bcr blcP bet bobbelt. 
©pillet bleP fortfat, og fiben ben fortrolige? ©portler Pare 
beftemte tit en ®el af ©ePinften, faa forftaar bet fig felP, at 
t)an beftanbig for et^Pert Sob raabebe til at forbobte l^nbfatfen, 
for ot bun i bet ininbfte, fom bon fogbe, funbe fomme ffabc§lo§ 24 berfra. fertil funbe ^enbeå egen ^a§ie og ^enbe§ 3nber§- 
@at)mi(b^eb felt) iffe forflaa. ^agfeii bnr alhek^ fprænget, og 
benne %ank tinr ^enbe utaa(elig. ^ox at inb^ente fit llnb 
tootoebe f)un forfte ®ang, efter ^enbe§ fortro(ige§ 3ni'fft)bc{fe, 
at pantfætte en af be Sl'oftbav^eber, fom l)enbeå yaber ^attbe 
foræret ^enbe. ^mob al ^enbe§ Sormobning tobte ^nn, og et 
nt)t ©mi^ffe maatte Danbre nb for at blitte mere (i)ffe(igt og 
rebbe bet forrige, ^oert Xat forogebc [)enbeå 33eft)uiring og. 
inbgati f)enbe nt) Sljft til ©euinft. SnatebeS git paa en fort 
2ib Ure, 9tinge, Ørenringe, 1)aafer og atte ^enbe§ Siiberg 
foræringer. 9?u ^oPbe f)un intet tifbage nben fin «}ortPitt(clfe 
og ^xi)Qt for fin ?5aber§ ^rebe. Senbeg bobelige ^^(ngft for 
at fornebre fig i en elffet 3fiber§ Øjne ^oPbe bog iffe ^inbrct 
^enbc i at fafte fig for ^an§ jobber og tilftaa fm gorfeetfe, 
berfom iffe ben affft)eUge Jjenerg 58e(talen^eb ^abiic af^olbt 
^enbe berfro. §an beflagebe ^enbe§ forbærPeligc Sl)ft, font 
^an bog felP ^aPbe bibraget mcft tit at opPæffe, og fom ^on 
fanbt fin Stegning i nt Peb(igc^o(bc; \jan foreftiUebe ^enbe, at 
Sagerne (et funbe foranbre fig, St)ffen btiPe gunftigere og 
Jabet oprettes, nben at bet ffntbe gfore minbfte Cpfigt; at 
^nn fibcn maatte fatte "iJlfffi) for benne 2l)ft; men at ^enbe§ 
gaber maatte ingenhinbc oibe, f)Uor bl)bt ^nn Por fatben; at 
en faaban Opbagelfc Pilbe berøpe f)enbe o( ^enbc§ gaberS 
Sljærlig^eb og 5(gtelfe, ja fanffe bræbe f)am før 'Jiben; at bet 
fifrefte 9)?ibbe( til at fomme nb af Omftænbig^eberne paa Par 
at (aane en liben ©nmma af (;enbe§ 5aber§ (X(jato(, I;PortiI 
^an præfenterebe ^enbe en falff 5?og{e. 'Set forftc 2rin til 
nebrige .finnblinger fofter altib meget, men naar be nnbcrftotte§ 
af falffe ©fingrunbe, f)Por let fan ba iffe en ©Pngbeb, fom 
Pi ffammc oå Peb at ^ape begaaet, træffe 5oi^brr)be(fer efter 
fig? Sanra PoPebe bette ntpffalige ©fribt, for forfte og fibfte 
Ciang, fom f)nn fagbc; men bette Øjebtif oar bet alene, fom 
tjeneren f)aube Pentet efter. 9hi foranbvebe f)an fin bele 
Opforfet. §an§ ^rbøbigfjeb forfpanbt. ^an troebe iffe at 
ffljlbe fin ^crrcå Xatter ben mere, fiben ^an Pav 9)tebPibere i 25 ^enbcé 5oi^&ri)beIi'c. .Vuit mævfebc bet iffc ret i '-Begijnbclfen, 
uagtet ^im toel fl)ute§, nt f)an tiltog fig gvi^eber , fom f)un 
i ben forbigangne Jib nfbrig t>i(bc ^at)c tilftebet ^am. Siben, 
efter^nanben fom fienbcé 5ortee(|er beb fo]^ix^ nf ^an§ Ottere 
talelfer fotmcrcbe§, Dorebc ogfan f)nn§ Ufovi"!animenf)eb, faa at 
■^on enbog til i'ibft ciftrnebc ^enbe be ftørfte 93et)ifer poa go^s 
tro(ig^cb. 9hi git alting ov og neb efter Jjencrené @obt= 
befinbenbe. Sodiffabci tommebe§; '^^engene i (Kjatolffuffcn 
forminbffebeé; og t)c\ omfiber ^enbe§ Sorbrt)be(fer biede n(t 
for f^ntige, fan b(et) f)un tit fibft nobt tit at gjore fin gaber 
poa én ©ang to Jitftaoelfer, fom tagbe f)am i ©ratten, I^Porpaa 
Souro, for nt nnbgan én ^Beffæmntctfe, niantte finbe fig i en 
anben, nemlig at ægte tjeneren, ber bfeP ^enbe§ St)rnn, og 
i}iné nforffnmmebe iUJebI)anbting tittige nieb ^cnbe§ egen fifbige 
5ortrt)belfe forfortebe ^eubeé Xage. 

©orneliué og S^eobor boebe begge i én 53i) og Pnre 
fongetige Oppeborfetå-33etjentere, hm meb ben fyorffjet, at Kornes 
tiué ftijrebe en fta»fe af nogte 3^onber (^ntb; Xf)eobor beriniob 
^nobe nlbrig fet mere enb et ^ar 5:ufenbe OJig§baler i fin. 
(£ornetiu§ ^abbe et '^Infuar af faa ftor 53etl)bcn^eb, at \)an 
ingen .^'ntttion funbe præftcre, etlcr fnnffe rettere fagt: (i^orne^ 
tiué bnr en ftor 3L)?nnb, ber ingen iTaPtion befjobebc. I^fieobor 
berimob tiabbe iffe funnet faa fin ©eftatling nbtoft, for enb 
^nn maatte ftitle borgen for fin rebetige gorbnttning ; benne 
fif [\an ogfaa paa to Xnfenbe 9tig§bater f)o§ en J5"ætter, fom bar 
^iobnuinb og fjuttebe fig igjcnnem ^^erben, fan gobt fom ()an 
hinbe, beb .s^jætp af ben ilrebit, foin f)oné ærtige l'lcabn og 
';'Ht)gte forffnffebe t)am. (£ornctiu5 tjorte meb Joppcr pan 
^eftene, gjorbe Traftementer, fpittcbe t)oje Spil, tjotbt illJai= 
trcéfcr, fort: tebebe fnntcbeS, fom t)an§ Stnnb og anfctige 
CSmbebe befatebe \)am at tebe. It)eobor tebebe fantcbeå, fom 
^oné ringe ?on bitbe tiftabe t)am. Soan tinbbc fra fin ?Jarn= 
bom af tibt onbt, flibt fig frem beb fin Jtib, og mangen en 
®nng meb en f)nngrig SDiabe fat fig til at orbejbe paa bet, 
fom nu f)abbe bragt t)am i ben i^ej, I)bori ban iffe nben t)cn 26 ^berfte ©parfommelig^eb tuube eriiæve fig. J^eobor giftebe 
fig meb en fattig ^ige, fom ()an inberlig elffebc, og fom f)an 
onffebe at ffaffe alle be i$oriiojeI)er og 53efDemmeligf)eber, fom 
bet tiar l)aiii muligt. ^Jiauge 53orii fovogebe l)aii§ Ubgifter og 
goruobenfjeber, og iOtangel paa bet fibfte fovaarfagebe f)am 
mangen føOn(o» 9?at og utoUige ^-Befgmringer. ©orneliuå 
giftebe fig i en gamilie , (juoroeb f)an b(et) befoogvet meb be 
moegtigfte 3Jiænb i i^Janbet. £>an fif en iRang efter ben anben, 
en Staiafter efter ben anben, og oeb t)Der nij !!Rang og Sitet 
maatte n^ ^ragt anffaffes. 9iu fom et J^orbenflag. ©n Drbre 
bieu gibet til at efterfe begges SlaSfe^Se^otbning. 'Ser fanbteé 
iDiangel Ijoé bem begge. 3:^eobor blett to Sufcnbe 9iigébaler 
ftljlbig og (£orneIiu» to Sonber @ulb. Wlan befanbt, at be 
begge ^aDbe fpiUet i 3:aUotteriet. S^eobor t)aDbe uæret ufor^ 
figtig nof at gribe libt efter libt til Sanbet§ Slasfe, i ^aah at 
ffaffe fig meb fine libt taaleligere S3ilfaar. (Jorneliué fjotibe 
ftore S^opitaler unber §ænber, l^Uormeb l)an troebe at funne 
forcere Sijffen. 2)icn f)an beuifle meb ti)belige ^Jlrgumenter, 
at Sanbet intet l)at)bc tabt t>eb [)an§ goroooenljeb, fiben Sotterietå 
^'aéfc Dar Sanbetå ^lasfe, og at altfaa f)ele geflen beftob beri, 
Qt pengene nare forf(t)ttebe fra bet 9ium i Sonbctå ^a§fe, 
f)»ori be burbe toærc, til et anbet, l^oori be iffe ffnlbe ligge. 
^an§ mægtige 35enner unbcrftottebe l)on» filofofiffc ©runbe, 
og bette Dirfebe faa meget, at t^an bteo forflpttet til et mage- 
ligere (X'mbebe og l)ojerc 33a'rbigl)eb, fom iffe Dar forbunbet 
meb ^^enges^^nftjar. 2:^cobor, jom iffe ft)nberlig Ijaube lagt 
fig efter Silofofien, biet) anoift ^piabS i ©fubtorren, tjang 
gætter og Siabtionift ubplijnbret, og to gamilier faalebeS bragte 
til 53ettelftat)eu. (Sorneliuå bleu li)ffelig t»eb fin gilofofi, og 
tror felD »eb fit Gjempel at l)at)e beoift , ot Satlotteri er en 
Sljffe for en ©tat. 

5lntoniutf ^attbe bet Uf)elb i fit fi)ttenbe ^^lar at mifte fine 
Sorætbre, uben at be efterlobc bam anbet 5lrDegob§ enb en 90b 

bleo antiiit ^NUbg i ©fiibforren, b. d. f. fom i ©laDertet. I 27 Opbrngclie cUcr anbcn -li(fliu]t cnb fin egen SUuibuitc og en 
rig ©lægtningé Dtaabc og i^orinl)ja'rtigl)cb. Xcimc, enten bet 
fao tejfte fig of etolt()eb. eUcr forbi l)aii inrfclig troebe at 
fft)Ibe fine afbobe Slægtninger noget, ertlærebc fig ogfaa flraj 
for ben unge 5lntonii ^ainx og 3Se(gjorer, antog i)am fom 
fin egen Son i fit iou§, for at [)oIbe et Daagent Øje oDer 
^an§ i^anblinger , nn ba ()an iffe længere bar et 53arn , men 
ffnibe oberlabeé nogeninnbc tit fin egen <St^re(fe paa ^i^erben§ 
fiibrige SSane. 5)n nob nu ?(ntoniu§ alt, ^Dab f)on bcbot>ebc, 
og nionglebe intet uben olene Soi'nojelfe; gobt nieb en æbel 
©tolttjeb, b(eO bet f)am fnart ntaoleligt at mobtoge 53c(gjcr= 
ninger af en :T[)ianb§ £")aanb , ber iffe nibftc aubcr(cbc§ at 
betlife 9?elgjcminger, enb t»eb at labe ben mobtagenbe føle 
fiele 5i>ægtcn beraf. Set Ubtrijf, foni ()an ofte dorte: „'i'taar 
fun§ faabant et ungt SOZenneffe Hilbc ffjonnc \)(\a, ot man gjor 
»el imob ^om, og at l)an eller§ uar uh)ffc(ig:" oor ()aiu 
albcle§ uubflnaeligt o.f en 9!Jfaub§ 93?unb, fom l)an foragtebc, 
jo uojere ijan lærte at fjenbe l}an§ 2ænfcmnabe; ifæi ba 
5lntDniu» troebe ueb fin S^ib, ©træbfoml)eb og er^ocrnebe 
Snbfigter meget Del at tunne unbuære biyfe ube()agelige 5?e[gjer= 
ninger. Cfte ()aDbe '^(ntoniu§ tæntt at riuc fig Io§ berfra, 
men mnn f)at)be oift f)am ban§ nærDærenbc {forfatning i et 
fao gtimrenbe i?!)«, at ^an troebe, ben ()elc '-J3crben oilbe 
bomme cnf)Der fattig Slarf i ^anå ^LTfatniug rafcnbe, naar ()an 
moboillig Dilbc flobe en faa anfelig i'i)t'fo fra fig. Set er 
altfaa meget rimeligt, at bet £nffe ofte opfom i l'lutouii 
.•pjærte: „0Mb jeg bog en ©ang funbe nære fao (i)ffc(ig ot 
blitie min egen £)erre! ot min ^Irmob iffe længere funbe bliuc 
et ^aoffub for en foragtet !i^c(gjorer tit ot tæ^fc Sorbinbtlig= 
f)eber poo mig, ber nebtrljffer min ©jæté gljrigfieb tit forben!" 
Ungbom og Ucrforentieb inbbitbte dom fnart, ot Xottottcrict 
Par ben isej, fom £">immetcn fetP l)apbc oobnet for t)am tit at 
noa bette faa inbertig attrooebc "iWaat. Sb(\n fpitlebc, men Pav 
u^etbig. i*"^pcr /Iræfningøbag forminbffcbe dan^' ^-inanfer, 
t)per ^^oft titintetgjorbc t)an§ £^aob. ioan^ :jnbfomfter og 28 Sommepenge oare olbefeS ubetijbeltge og ftræffebe iffc fænge 
ti(, men i)an ^aDbe gob ^rebit. Sané ^efftjttere§ diatm gab 
l^am 3lnfeel[e nof til at ftnbe tjenftfcerbige SSenner, ber gjærne 
bilbe fortjene f)unbrebe pSt. toi-' nf Striften^^jærlig^eb at 
^jætpe et nngt *:l)cenneffe, fom be troebe iffe ot boPe noget 
Peb. Siben gif, og pengene mcb ben. U^etbet bar lige ftort, 
og Spften (ige nbojelig. 9h)e ©ubfibie ; ^enge mantte ti(beie- 
bringe§ , og bo be gam(e .^rcbitorer inbfnnbt fig , faa maotte 
5(ntonin§, fom £)ofranb 5Rein()firb figcr, gjore to §nUer for at 
[toppe ét meb; to npe klæbninger maatte 6orge§ for at inb^ 
løfe én, og alt bette fnmiebe fig fom en 'Jorbenffp ober ben 
unge 9(ntoninå og brob til fibft (o§ ober f)an§ ^obeb. ^an§ 
SSefgjorer, ^bi§ ©tolt^eb og ^Srgjerrigfieb atterebe bar til= 
freb§ftiUet, og ()bi§ '^(Sbelmobig^eb attfaa for fænge fiben ^abbe 
ubopereret, bentebe fnn paa bette Øjeblif for paa en gob 
^I)?aabe at tunnc ffille fig Peb en '^erfon, ber, fom ^an foregab, 
bar befængt meb alie Safter, ber iffe fuube finbe fig i at 
npbe bet gobe, og altfaa maatte fejle fin egen @ø. ^an bfeb 
oberfabt til fine ^'rebitorerS 1)igfretion, og bi§fe, fom fanbt 
bereg ^aab tit patronen ffnffet, fobe ben orme 2lntoniu§ uben 
i)J?ebl}nf flæbe i ©futteriet. ^er fob fjon længe i en elenbig 
forfatning, tf)i foafom fjon iffe engang f)abbe ^enge til at 
beftiffe 3lrreftforbareren meb, foo er bet let at inbfe, at ^on 
manglebe enbogfoo bet' nøbbenbige. Omfiber førte ©org, 
®ræmmelfe og ^DJongel ^om en @^gbom poo .sloffen, og ha 
førft bor bet, ot Ijon fom pao fri gob. *pan§ gottigbom bor 
@ft)lb i, ot ingen ®oftor bræbte ^om, og ^an§ Ungbom ^jafp 
^om efter nogen Sib til fin ©nnb^eb igjen. 93?en ^bab ffnlbe 
f)on nu foretage fig? ©jælben inbfalbt en ubetpbelig gor? 
tjenefte, og Sotteri = 2pflen ^obbe nu foo meget formeret fig 
i)o§ f)am , ot ^an jetter fultebe enb lob nogen Sejfig^eb gaa 
forbi til ot obertrpgle Stjffen; og bo ^on mærfebe, ot iffc ti;be 
5lor§ ejemploriffe Sebneb bor i ©tonb til ot nbflette 9Ki§tanten 
om be mange Safter, fom ^an§ forrige 3?elgjorer ^obbe poa^ 
bigtet fjom , foo bleb f)on inben fort Xib netop bet, fom f)an 29 altib )aa om^viggeHtj Ijntibe bogtct fig jox at bære, teftljrfebc 
fnalebel feld bcu om [)am fnttebe SOciStanfc, og i et uf)elbigt 
Øjeblif breu 9Jtauget og en foalt ^(mbition ()nm tit at fovgrtbe 
fig pna en DJinnbe, ()t)orfor t}an fin otirige SeDetib maatte 
gjove ^^onitcnfe i Stafp^ufet. — 

3 fit fire og ti)t)enbe ?(nr bU'o S3ictoria ®nfe meb fej 
fman 33orn. i3enbe» 9JJanb (jatibe fibbet i et gnnffe f.orbets 
agtigt Gmbebe, men f)an§ goPmilbe og gjæftfrie Slarafter og 
©obtroenbeb fjaPbe ttlbraget ^am faa mange 2?enner, at man 
let fan formobe, ^Porlebeg 3;ilftanben maatte Dære for f)an§ 
efterlabte (Snfe og 33orn. ^an ()alibe Pæret baarlig nof font 
en ung SOknb til at ftole alt for meget paa et ffrobetigt Sip, 
^Porfor Xoben pinbfclig ouerraftebe f)am, uben at ^an [)aiibe 
forget i ringefte 9Jfoabe for fine efterlcnenbe. Xog alligeoel 
funbe S3ictDria gjærne efter anbre Ci;nferé (Sjempel f)aPe for; 
bef)o(bt fig faa -meget, at ()un funbe gjoue fin Jilftanb noget 
taaleligere , men f)nn elffebe fin afbobe SQ?onb§ lOtinbe alt for 
f)ojt, til at ^un ffnlbe funne taale, at Ijan iaa fom en 33ebroger 
i fin ©rap. 5llting bleP gjort i ^enge , og Srebitorerne til 
^unft og 'ijSriffe betalte, faa at ^nn til fibft iffe bel)olbt bet 
ringefte tilbage. 3llt for ftolt til at beb^rbe nogen meb 
53eflagelfer og 'iJInmobninger, og alt for fattig, efter S?erben§ 
Dom, tit at funne betro§ noget Slrbejbe, ernærebe f)un fig og 
fine fer 53ørn fummerlig og i Ugfel^eb. ijffe en enefte af 
^enbeé 9DJanb§ S?enner ^apbe ^nn fet fiben ^an§ Xøb; be 
l)apbe fnn Pæret 53enner meb ^an§ 33orb, l^ans Sjælbcr og 
^nnS^ung. 5llbrig faa fnart op^orte berfor 3larfagen, for enb 
SSirfningen ogfaa meb ét maatte forfoinbe. 3 benne forfat; 
ning inbgaP en onb ©fæbne l)enbe ben Sanfc, at Sallotteriet 
Par bet?OJibbel, fom himmelen pegebe paa, for at gjore tjenbeé 
Jilftanb taaleligere; l)un anfaa bet meb 5oJc ffui en Slifte, 
^Pori (SnfenS fra ben baglige 5'-''i^iiPbenl)cb fammenfparebe 
©fjært) er lige fao Pelfommen, fom .UapitalifteuiS tufenbe OvMgé^ 
baler; men l)nn Par tillige baorlig nof til at tro, at bet Par 
en for 93cenneffeflægten faa pelgjørenbe Opfinbelfe, at ^immeleng 30 $e(fignelfe nobtoenbig nmatte ^oi(c beroner. ipun fpiUcr, men 
u^elbig. ^et forfte 'Zab træffer bet anbet, bette bet trebje 
øg flere efter fig (igefom i eii fammenf)ængenbe Sljæbe. i^aabet 
om at fuiinc ffaffe "^enbeå elffebe 33orn nogen bebre ^(eje 
formaar bet otoer f)enbe, fom albrig I)enbe» egen ilZangel ffulbe 
tunne brioe ()enbe ti(. ^un (oaner, f)iin borger, i}m\ ubfætter 
bet atlernobtoenbigfte, og enbelig, ba !^rebiten§ ©tanbåning og 
^enbeå Qberlige 9?ob næften :^at>be bragt ^enbe tit gortDioIelfe, 
træffe§ Sotteriet. 9?æppe tor ^un tro fine egne Øjne; ^nn 
gjenncmiober fin Sebbef, fammenligncr ben meb be ubtrufne 
9?ummere og fiiiber, at ^uu fiar minbet en STtiaterne. 93feb 
en ufæbpanlig ©læbe malet i ()enbey blege Stinber iler ^un 
^jem. „1)i)rebare fmaa!" fagbe ^un, „iffe længere ffal 3" 
libe SUcangel. (£ber§ gaber i §imme(eu ^ar oc(fignet mig for 
eber» <Stt)(b. ©nart ffal eberé pjalter om5t)tte§ meb oarme 
Jft'læber, og cberS mulne 53rob meb en funbere gobe. ^ffe 
længere ffa( min (^raab ffijbe for eber. ioimmeten [)ar afs 
tørret ben, og jeg ffal f^ereftcr nbcn Slummer fiinne t)be ben 
min parmefte 2;affigelfe, Pcb at banne eberS fpæbe fjærter 
ti( 'Sqben." Serpaa gif [)un for at f)ente fine ^enge, men 
man berettebc ^enbe, ot Slotleftoren ^apbe toget gti'gten, uben 
at man uibfte f)Por^en eller af fpab 5Iarfag. i^un forfojer 
fig til ^TOPcbfontoret og foreoifer fin ©ebbel; men man f Dårer 
^enbe, at ben flet iffe finbcé anfort paa S^'otleftoren§ Sifte, at 
^oUeftoren par en ©fjælm, ber for egen stegning ^aPbe 
bcni)ttet fig af (^olfetS Settroen^eb, ^Porpaa Sotteriet ^ar 
9Jhinopolium, og at l)uu albeleå ingen ®obtgjorelfe funbe 
pente fig. 9)?eb en forftilt ubPorte§ 9?oligl)eb gaar 35ictoria 
f)jem , omfaPner ftiltienbe fine fmaa , baber bem meb fine 
mobcrligc Jaarer, anbefoler bem i fit <oiærte til Skimmelens 
bcfpnbcrlige 53effjærmelfe; og ^agen berefter finbeå benbeS 
bobe Segcme i '^eblingeføen. — 

S oælbige! S, fom ftaa for ^IRonarfené Xrone! % 
f)piå '^ligt bet er, iffe alene at paagc oPcr Slongeng ^erfon, 31 men ogioa otier Saubeiieå 5iscl! at Dejfcbc {)nm ii^ienncni nlfe 
be iitottige Sobtirinter, '^Dori f)nn alt for ofte mna oanbre 
alene nbcn 53cjtiiicr! at ffade 2l)§ i bet Worfe, bcr onigitier 
^am, til Srob§ for ben ffinnenbe (^(orie, fom Utiibcn()eb mater 
om ^an§ .^obeb ! O ! f jenber S et eneftc af bi§fe ot»en anførte 
Optrin, etter fiabe S ^oi't noget (ignenbe af bc ntoUige anbrc, 
fom bagligbag§ tifbrage fig, ha tie cber, om ^ tie! be eber, 
om ^ nbi Ctierf(øbigfieben§ ©tjob laber t)aant om at rebbe 
en enefte fattig 58rober, enb fige cbcrå f)ele gæbrenelanb fra 
gorbccrnetfené '?(fgrnnb! 53e eber, om S iffc tn-cre 2anbet§ 
Sfrig inb for 9Jionarfen§ Øren ! om '^s i^fe bortrlibbcr atte bc 
$)inbringer, fom en grnnbfalff "i^otitif f)ar Ingt i S^ejen for 
benne Sanbeplage§ ^Ifffaffelfe ! Sanbet er f^gt, bobclig fi)gt, 
men enbnn maa bet iffe ot>ergit)e§. 53ærer bet§ Sæger, og 
opretter eber bcrpeb ^ISreftotter i ebcr§ tafnemmelige 9.1?eb- 
6orgere§ $)jærter , fom ?^æbrenetanbet§ iBcfriere ! 9Df en anfer 
S eber§ S3røbre§ 9?ob for Seg og ©pil; glæber S eber Pcb, 
fom ffrePct ftaar, at tunnc tugte o§ meb -iforpioner; finber ^ 
eber§ ^c^'bet tieb 2anbet§ ^^orarmclfe: ba gib f)Pert et 93ogftaP, 
jeg [fritter, maa btiPe en g(oenbe 2o(f i eber§ fjærter, ber 
fan pine eber fun meb ben tufenbc Del af eber§ 53robre§ 
90?arter! ba IiPite .SoimmeIen§ ^i-^i^banbctfe otier eber og eber§ 
■^ete ©(ægt: '?lmen*)! 

9."l?in .'oerre tiar netop ben ^ottcftor, fom Peb Sattotterict§ 
Sræfning bleP nobt tit at fUjgte fra ben Straf, fom ijan Pibfte 

*i gfnfbe jeg tiaue fnlt>ft niinc Sceferc tjebfommelig meb at ftviuc 
iaa meget ooer én iPiatevic, ba maa bet Bære min, og iffe 
Xingcnei (Sfl)Ib. ;3eg tror, at ben U(i)ffc, 2:atIotteriet f)er i ?aitbet 
fiar anrettet, er ^aa ftor, at ben iffe for oibtløftig fan afljanbfc?. 
Snnbc jeg otcne ueb bette 33(ab omocnbe én enefte spiller, faa 
uar jeg (t)tfclig: jeg ooertaber gjitrne '^jenncn til en, ber fan bnigc 
mere Sftcrtrtjt, tf)i min "JSen er bet fiffer tig iffe forbeF)o(bt at 
røre DcbfommcnbeS ■pjcerter. 3eg ^ar oet noeppe tunnet opcrbepife 
bem om, at b£ Jønber @u(b, fom J^inonferne pinbe peb ntalligc 
iBorgercS U(t)fte, ere ©tobpengc. 32 ^flUbe fpi'eUflflft t)iim, om ijan (jatibe tcDet længere, i^nn 
folgte bcrfor i eu ^aft fit ^ele 5(§[iftcii»=£)u» ti( en ^o'Qc, 
og gjorbe i ^eiige n(t, ^vah [)an funbe. Seg Dor faci It)ffeltg, 
Qt ^an, ibet dan gif ub af fit §uå, traf mig udibenbc op af 
fin Somme og til min iifigelige ©læbe tabte mig ].hia ©aben, 
^Dor jeg- Oleb funt^en af eu 33ct(er. ^ig^baUv^-^thUns gcentr^lfjer* Wr. 3. 

Sie gan'jC Sinricbtung iinferer (SefeCfcfiaft ift 
unnatiirlid) nnb ift ben 9Jeigungen unb gorbe« 
■ ritngen unferer yiatut eben fo trenig angemeéfen, 
qI8 eine (gcftnitrbnift bem 53aii eineé f(in!en SDtab' 
(^en«, baé 5111- 5i-"ot)lic^feit unb jum S4'tnbcrgcbdf)ren 
beftimmt ift. 

@ al^mann. 

©penbc tapttcl. 
Det qoaMktroifrr5f :&ompcgni. 

Jljleb ben fattige »il alle Wtan'o be(e, figer ^eber @t)t), 
og bet fif mit n^e ipevffab at fole. 

Slibrig faa fnart §at)be 33etleren buffet fin $Rl)g og faaet 
mig imeKem fine gingre, før enb ben miéunbeligeSfæbne forte 
to anbre S3etlere til ©tebet, fom paaftobe ritier fin 5Inbet t 
mig, l^filfet min §erre anfaa for meget ubiUigt og berfor 
ingentunbe tjilbe bittige i. S^Iogt ^a'oh? f)an imiblertib {)anb(et 
om f)an i OJJinbeligtieb ^abbe funbet fig beri, men enbnii banbe 
iffc (Srfaren^eb gitiet ()am ben ftunbffab i i^erben, at ben, ber 
iffe meb bet gobe tiil ia1>^ fig afttiinge fin 9iet, men ffriber til 
^roceg, er altib (t)ffelig, naor f)au til ©lutning fan flippe 
^rofurotorer, ^^lgfe§forer, Xommere, ©fribere, 53ibner, $Hetten§ 
S3ub og gijrboberne meb be tre gjerbebele af ben retfærbigfte -2)ie 9an5e (Sinricf)tiing unferer ©efellfdjaft o f. »., 
^ele Dort ©amfunb« 3nbretning er unaturlig og pa«fer lige faa (ibt 
til oor 9?aturéi ^ilbojcligbeber og Jtrao, fom Snorclioet til en funb 
^ige, [}m?. SBeftcnim'cIfc er ot uarc glab og fpbc >^>^oni. — Sljr. @ott. 
lieb ©albmann (1744—1811 , bctjeiibt tnff "luvbagog. 

3 34 'Sog. San(et)c§, mebenå bi§fe tre ©etlere trættebeg, fom en 
©tobberfonge til bem, fom (ob fig imberrettc om Slarfagen til 
Uenigf)eben og berpaa, fora bereS Øorig^eb, paatog fig at bele 
3tet imeflem farterne, ^ditfet ^an ogfaa, fom et 5IRonfter for 
alle ©fifteforttaltere, ubforte uben at for6ef)olbe fig mere for 
fin Umoge enb netop g)a(pparten. 1)erfom at(e 1)elinger i 
^erben ^aPbe gaaet faa rebelig for fig fom benne, fao ffulbe 
i|5o(en næppe ^aPe Pæret en 3:ienbebe( faa ftor, fom ben bog 
enbnn er, faa ffulbe en nt) 'iJXSfopnS faaet 5tn(ebning til at 
ffriPe en nt) 5obe( om SoPcn, fom par paa ^^flt meb be 
anbre ©tir. 

3eg troebe, i ben Sirfel, [)Por jeg nu oar fommen, at 
finbe USfel^eben poo bet ^øjefte; men nej! jeg fanbt f)er et 
5[5eIIePneb, fom jeg minbft (janbe Pentet, en ^nbuftri, ber bør 
tjene til et (X'j:empel for anbre ©tænber. Orben, (Snig^eb, 
iStræbfoml)eb, npe 9cæringåPeje§ Opbagelfe og be n^ttigfte Op= 
fiubelfer Pare otte Snigter af en Pel inbrettet 3;igger@tat. 
9JJeb Sifferlieb fan man altfaa formobe, at benne ©tat§ ^a- 
rig^eb Pil trobfe 5:iben§ fortærenbe 3.anb og oPerlePe alle 
nuPærenbe Sat), ©elffaber, ^anbeléfompagnier og oprige '^nh- 
retninger. HU Særbom og UnberPi§ning for bem, ber for 
(Sftertiben fnnbe projeftere npe Snbretninger, Pil jeg altfaa 
torteligen mebbele mine Qagttagelfer oPer benne ifflatnk. 

3)ct ft)ne§ ot Pære en afgjort ©ag, fom (Srfaren^eb for 
længe fiben paa en førgelig røaabe f)ar bepift, og enbnn baglig 
tieoifer, at, jo ftorre og Pibtløftigere 2)irettionen for et ^om^ 
pagni er, jo bebre benne folarere§, jo minbre ton .^ompogniet 
beftaa. Xen, fom en @ang l)ai ^aft ben Stjffe at Pære 1)ireftor 
for et kompagni, maatte fanffc hmne opll)fe S3erben om be 
for mig ffjulte og 'hemmelige '^larfager bertil. (Saa meget 
ft)ne§ jeg bog nt ojne, at bet alene mao finbe ©teb i et ^om= 
pagni, l)Pi» gonbg ere ftore og bett)belige, t^i i ^Betler^Si'ompogniet 
berimob, l)Por ^nbfomftcrne ftrnj bele§ og fortæreå i 3^igger^ 

®t obberEongcrne, ^-Betjente, ber flulbe an^ofbe ®tobbere og 
Jpågivngere. 35 tlubberiie, og i)'oox alting foa at fige gaar lige fra ^"^aonben i 
9[Ruuben, ^er fer man, at ben »ibtløftige ^ireftion enbog 
(jjælper til at beft^rfe S'ompagnietg ^^arig^eb, og Deb ben 
prompte Ubbeling nf ®et)in[len toinbeé igjen beti iffe ubetijbeltge 
i^orbel, at Stompagnietå 5lftief)aPerc albrig fættegi i gare for 
at libe '^ob mt> ^anferotter, ^aåfa-.9Jiangel citer be§(ige; man 
tjQX berfor f)e({er albrig ijøxt, at bette Sl'ompagni f)ar (abet 
trt)ftc Ophugninger etler anbet faobant, fom ingen )))ien^ 
neffer læfer, og fom albrig tan retfærbiggjøre 93ebrageren. 

^eg f)ar oDenfor fagt, at 53et(er=^ompagniet§ Pibtloftige 
Xireftion enbogfaa befti)rfebe Stompaguiets 33arig^eb, og bette 
ffqlber jeg Sæferne at bepife. Sl'ompagniet, ^toig ^anbet er 
nbbrebt oder f)e(e 25t)en, hinbe nmuligen ^o(be§ i Crben af 
en eller to Xireftorer, fom ba maatte ()olbe Unberbctjentere 
unber fig. "Sigfe Pilbe ba, efter (oPtig inbført ^tif og 53ebtægt, 
førge atene for [ig fetP og bebrage faa pel Xireftionen fom 
"i?(ftie()aperne; men ^Por alle 'sBetjenterne ere fulbfommcn lige, 
faa Pel i 5l£re fom i gorbel, ber fan bet iffe faa let (abe fig 
gjøre, ifær bPor Direftionen er faalebeé forbelt, at cnl)0er 
Xireftør blot brager gorbel af ben Ijam alene betroebe ^Inbel, 
og fun§ Crbeneng i^ebligebolbelfc ocbfommcr bet ^elc ^orpnS. 

Xet fortjener iffe l)eller en ringe Opmærffoml)eb at fe, 
l)Oorlebe» benne 1)ireftion f)ar i lang Sib Dibft at ffaffe ^'om-- 
pagnieté lonftvibigc i^anblinger en fulbfommen griljeb. 'i'J^an 
uéb, 1)001^ ftrængt ^onene forbpbe betleri, og l)0Dr libct 5He; 
geringens gororbninger ijnbe be gabcftrejfenbe ^liggere; man 
Péb, at be i et ^Hrbejbé^né ffal til^olbeS at fortjene bereS 
Søbe, at Cocropfigten ^eroPcr er anfortroet '5)solitiet, og at 
Stobberfongerne [laa nnber bet. ^jffe befto miiibre fer man, 
at ©tobberfongcrnc l)aPe Pibft at fuinge fig op tii loolige 
Sireftorer for et nlooligt ^lompagni; paa l)i'ab 9Jiaabc be «éb 
at forencå berom meb Oberinfpeftionen, er noget, fom er mig 
albete§ nbefjenbt; faa meget fl)ne§ imiblertib at luvrc en afgjort 
Sag, at Cberinfpeftionen i lang 4ib, i Stcbeu for ot flanbfe 
^Betleriet, l)ar foruonblet fin Cpfigt til et orbcntlig Oiaranti. 

3* 36 

S3el jer man unbertiben betlere at flæbeå bort til 58ørne* 
!^ufet af en '^lot ©tobberfonger; man glæber fig beb, at Sotie 
og j^o^oi'^ningci-* 'i^^ ''f^ ^'i^^ efterletoebe , men, naar man 
fommer nærmere og meb @l)fen fer ben ©rufom^eb, ^Dormeb 
biéfe elenbige paa 33ejen be^anbleS, be utallige græSfelige @tøb 
og ©lag, fom nebregner ooer be ult)ffalige§ ^otoeber og af 
pjalter ilbe ffjulte Semmer, be Ouglebe, blobige og fønberflagne 
^anbev og Diæfer, fom iffe fjælben ere Bølger af benne gru^ 
fomme Sortforelfe; naar man ^ører @tobberfongerne§ gruelige 
©ber og 3'orbanbelfer , læfer i bere§ Øjne bereé inbDorte§ 
!ogenbe $)ab og 9}^i§fornøjelfe ober bereå 3>aaben§ flette ^il^ 
ftanb, famt inberlige Slttraa efter at fore famme @tag§ mor^ 
biffe 9?aaben, ^bormeb 33ægterne paa ben topformeligfte Woabe 
ffiller golf Peb SiP og Semmer; faa inbfer man lettelig, at 
noget ganffe anbet enb ^Per og D^ibfjærfjeb for SoPeneå ©fter* 
lePelfe er bet, ber befjæler bem; t)Pab bette noget anbet 
fan Pære, berom Pil bet efterfølgenbe oplt)fe. 

Den Siunft at beftiffe, fom Otabener, for at ubbrebe almiubelig 
Dplpgning, fpftematiff ^ar afl)anblet, ^ar otterebe længe Pæret 
— 3:^^eologerne maa fige, ^Pab be Pille — mere nobPenbig 
enb ^ontoppibanS ^^orflaring fetP for et -DJicnneffe, ber træber 
inb paa 53erben5 53ane, af t)Pab ©tanb og SBilfaar '^an ogfaa 
er. SDcenneffet ffol IcPe; bet er ^catureng ftore ^ub; men 
©tatené 2ot)e, ber ere ftærfere enb 9?atnren§ og ^ren§ SoPe, 
forbi be unberftøtteå af ^Dangémibler, fige: bu maa iffe for- 
tjene bit 5ørøb paa en loPtii^ 9Ll?anbe, meb minbre bu l)ar 
^^enge at tilfjøbe big benne 9iettig^eb meb. (Baa længe fom 
?^ororbuinger, Soi'bub, Sapgartifter og anbet mere forbl)ber 
mig at fortjene mit ^-BroD paa en loPtig SDiaabe meb bet 
^aanbPærf, fom jeg l)ar (ært, og faa længe jeg mangler be 
fornobne ^enge for at tilfjobe mig min ^'illabelfe, faa længe 
maa jeg enten fulte etter og ernære mig meb uloPlige 2)iibler. 

9Ja bener, tl)ff fatiriff Sigter (1714—1771'. — '■;< ont o J)p ib anS 
t5orf laring'oDer ?iitf)eré ^Qtefiému§ (1737), Ocii befjenbte ©folebog, 
ber forft aftpftcé fom laabait af Salle« Scrrebog il794). 37 ^cri fan man t)eØer itte m)be ben fornøbne ©iffer^eb, meb 
minbre ben fjøbeå; men, noar ber nbforbreS en nnfelig ftorrc 
©ummn for at ffaffe mig en lootig enb en uloDlig Sittabelje, 
^bem fortænfer mig ha, om jeg Dælger ben fibfte? ^er er 
bet, fornben toeb ntatlige onbre Sejlig^eber, at man be^øoer 
ben ®unft at bcftiffe, og 3;a! ffe ben alminbelige Optl)§ning, 
ber faa futbfommen er ubbrebt, at alle, en S-ugl gøuij unbs 
tagen, lige fra bet Retlige romerffe 9tige§ oberfte SSJJinifter, 
inbtil ben fjøben^aDnffe <Stobberfonge, ^ar lært at fjenbe 
^enge§ uigtige S'raft tit i et og anbet ^itfælbe at floa en 
krølle paa Sot)ene. 

3eg er oeb en Sejligfjeb fommet oser et SKanuftript, fom 
inbe^otber Xiggerfompagnietg SoPe, ^Pilfet jeg f)erPeb Pit (abe 
aftri)tfe, og tror upaatPiPletig berpeb at fortjene mig mine 
2æfere§ 'iJafnemmelig^eb, uagtet jeg meget niaa beflage, at 9J?anus 
fliiptet Par befeft, og følgelig iffe fulbfommen ^ar tilfrebgftiUct 
min egen 9?t)ågjerrig^eb. §er er 2J?anuffriptet. Stobberfongerne, fom ere "Sireftører for Slompagniet, paa* 

tage fig ogfaa at Pære xUgfuranborer og at forffoffe en^Per af 

^ntereåfenterne (Sifferf)eb og ©effpttelfe i at briPe bereS 9?æj 

ring og forfifre bem imob S?o(b og Operfalb af politiet famt 

onbre n(t)ffelige ^»ænbelfer, fom funne lægge SBaanb paa bere§ 

9?æringéoej. 

2. 

URen ba intet Æf^enneffe gjør noget for intet, faa maa 
^ireftørerne ^erfore fa(arere§, og ba biåfe igjen f)aPe 5olf 
oper fig, ber tænfer paa famme SO^Jaabe, faa fer 'Eireftionen 
fig iffe i Stanb til at opfplbe fine gorbinbelfer og fclp at 
lePe anftænbig, meb minbre ^ntereSfenterne forbinbe fig til at 
aflePere be to Jrebjebclc of bere§ ^^oi^bele til 'JDireftionen, 
^Poraf ben ene 'Jrebjebel ffal bruge§ fom 'præmie for at be* 
ftribe 9l§fnranceomfoftningcr, og ben onben Srebjebcl er for 
1)ireftørerne fclP. 1)enne "jDeling er n(bele§ iffe ubillig, i 38 SSetrogtning af be ftore ?5oi-"^f^P. )om Sl'ompagniet igjen fort)i§fe§ 
om, og efterfom bet er en ren Slontiention imellem ©ireftionen 
og '3ntere§fenterne, ha berimob i abffitfige nnbre Kompagnier 
ofte be to 3;reb)ebe(e bortfrnclte, uben ot 3ntere§fenternc ttéb, 
l^bor be blioe af. 

3. 

©fnlbe nogen af ^ntereéfenterne foigagtigen angibe fin 
gortjenefte for at bebrage ^ireftionen, ba ffat §an§ ^ele gor* 
tjenefte befes imettem 5lngioeren og ben Debfommenbe X)ireftor, 
og f)Qn fe(D nben ©faanfet foreg i ^ornef)nfet unber oælbigc 
^r^gl og ©(ag, men ha bet i!fe blitier nogen Strof for !^om 
at fibbe i ?3orne^nfet, tiDorfra man om et ^ar ®age, enten af 
93iangel paa 9ium eller paa '?lrbejbe, ubfaber ^am, faa ffal 
bet fiben iffe blioe ^om tillabt at brioe fin lliæringspej, nben 
unber ben ftrængefte Opfigt af 3)ireftøren eUer en betroet 
dJlanh af 5»tere§fenterne. 

4, 

SHU.e be, fom Pitte briPe §aubel meb golfé 33armt)jær- 
tig{)eb, ffuUe melbe fig tit en af "Sireftorerne, ber antiifer ^am, 
efter at ()ape inbgaaet be ouen ouforte B'Oi'binbelfer, bet Siftrift, 
l^bori ^an maa briPe fin 9?æving. 5iUe, fom uben 'Dirct? 
tionenå gorepibenbe negotierer, anfeå fom ©mugtjanblere og 
fonfiffereg tit Xirettioneng og ?(ngiPercn§ bcbfte. 

5. 

£)anbe(en§ ©runbftøtte er golfetg ^Jieblibenl^eb; berfor 
bør ^ntereéfenterne ftræbe at ubfinbe be tjcntigfte 9J?ib(er tit 
at iieb(ige()olbe ben. ?D?en at ingen ffat fri)gte for, at benne 
©rnnbftøtte er for foag og let fnnbe forfpinbe, fiben i^erben, 
efter 'iPræfterneå 5D?ening, bliPer immer øærre og Pærre, og 
at .Slompagniet paa ben Waabe maatte bliPc bnnferot, faa 
befjenbtgjør ^ircttionen ^erPeb ©elffobetå onben ®runbftøtte, 
ber albrig oil funnc fulbfafte§, fom er Wenneffene§ Stolt^eb, 39 og ben trebje, fom er SJJoiigel paa ^Jæringsoeje, ber fer ub 
til iffe fan fnart at ffuUe tiinne afhjælpe«. 

6. 

5or at 6eftt}rfc ben forne ®runbftotte oi( lireftionen 
altib f)nt)e et 5[ltagafin og ttlftræffeligt Cplag af otie 8lag§ 
$lrt)ffcr, ^{oftere, Cmflag, ^^jalter og Silube, a(t fainmen til 
S3rug for be funbe og friffe Jiggere, fom ubeu ^Betaling iib^ 
letiereé beni af 3J?agafinet. Te tjanfore og Sroblingeriie an- 
fe§ fom ^oit, ber uomgængelig be^oPer famme, og følgelig 
operlabeå til bem felo at forffaffe fig bereS gornoben^eber. 

7. 

Tet titlabeé, [ige(ebe» pna oben anførte ©runb, bem, fom 
meb 5(ob eller ^ræft i ^fnfigtet ere ilbe tilrebtc, famt bem, 
fom meb nogen anben ubPortel ©fabe paa S3enene etter anbre 
Cemmer ere be^æftebe, at oife fig pna offentlige ©aber, Stræber 
og SScje og ber at blotte bere» Sfobe for alle ^olfå £jne, 
uagtet be ere anbre 5olf, og ifær frugtfommelige ^oner, til 
9?æbfel og 53eberftt)ggeligl)eb, og uagtet bet ftriber nnbenbnre 
imob tjororbningen af 24be Septbr. 1708, Ifte '4>oft 12te 'illrt. 

8. 

£)Por Uenig^eb opfommer imellem !3»tere:?fenterne nn^ 
gaaenbe 9iang, Joitrin, Stemmerettigbeb eller anbet, ber man 
Slncienniteten pnn bet ftrængefte iagttage! : bog bemærfe», nt et 
fruentimmer fjar nltib fortrinet for en 5JJnnb, paa ©runb 
af, at bette ^jon bebre fan græbe og folgelig bebre opoætfc 
9)?eblibenl)eb. ^blanbt fruentimmerne iagttage! ogfr.n 9iangen 
faalebcå, at ben, fom ^ar fleft SJorn omfring fig, (jar nltib 
fortrinet. 3;il ben (Snbe paoligger bet faa ocl Xireftionen fom 
5ntere«fenterne at tilpejebringe fna mange 53ori'. fom muligt, 
og ba man af ©olbater, SDintrofer og anbre, fom formebelft 
bereé ftonlitet ere perfonligen nbelnffebe fro Mompngniet, meget 
let for en billig ^ri» fnn fnn 'sBorn til l'eje, fnn anmobe! 40 en^oer om ot ftræbe, at benne nt) Diæringåoej iffe blioer 

ubgrfet. 

9. 

X)a ben S^unft, pao en be^ænbig 3;)?aabe at ti(denbe fig 
onbreé ©jenbom, nu er fteget til en ^øj ©pibfe, og ben dirfe- 
lig f^ne§ ot ^enf)øre til be ffjønne SSibenffaber, faa f)or ^iret=^ 
tionen, for ogfaa at t)ife, ^t)or i)olt ben ærer bet ffjønne, finttet 
en orbentlig ^ommercetraftat meb en ftor ©el of ben jøbiffe 
9?ation, ber imobtager, imob en billig gotrbet, be 33are, fom 
kompagniet poa benne SRaabe tilfor^anbler fig. ^et bfiPer 
aftfaa en^Per af Sntere§fenterne§ ^ligt ^cri at unberPife ben 
tilPojenbe Ungbom og at lære bem be Umb, ^Pormeb be fan 
unbgaa farlige i^olU Opmærffom^eb. 1)ette Pil meb $iben 
blipe kompagniets fjerbe ®runbftotte; t^i ffulbe enb politiet 
en eller anben ®ang faa i @inbe at mobfætte fig benne 

9^æring§Pei§ Opfomft, faa Péb bog 'Sireftionen 

cætera desunt. 

®et fmerter mig uenbeligen, at 9J?anuffriptet par faalebeå 
afbrubt paa et af be pigtigfte ©teber, og ot jeg itfe ^ar Pæret 
i ©tonb til at inbf)ente Pibere Oplt)§ning. ^?oaffe 2:iben, ber 
opflorer alle Sing, Pil giPe mig ftorre Unberretning om et 
Stompogni, fom fpne§ ot Pære bet enefte, ^Pi§ $8arig§eb 
^føben^opn ffol funne fomme til ot brt)fte fig af, 

9hi ffulbe mon ffribe til l^elingen, men bo ingen af be 
fire ^onfurrentere Dore i Stanb til at paatage fig ot ubløfe 
be onbre§ 'iJlftier, faa anmobebe man en iffe langt ber fro 
ftouenbe l)øj SKonb of et ffummelt og fælt Ubfeenbe ot om= 
bptte mig meb 95?ønt, l)Pitfet ijcin ogfaa imob en liben gorbel 
paatog fig, og faalebe§ fom jeg i l}an§ ©je. 

§Pem benne ^øje, ffumle, forte SD^anb Par, funbe je^ 
gjærne fige mine Sæfere ftraj, i ^alb jeg Par ftolt nof til ot 
tro, at be Dore nt)»gierrige efter at Pibe bet. 9D?en ba jeg 
tror, at be ^ar gonffe gob S^oolmobig^eb til ot bie noget, foa 
ubbeber jeg mig poo bet ærbobigfte og t)bmpgfte, ot be Pit cæiera desunt. ?Reften mangler. 41 oifc bere§ 3!aQlmobigf)eb eubnu mere, Deb at læje følgenbe 
"Sebifotion og gortnle. Ottcnbc tapttd. 

BfMkatiou til min JPen i^r- <S . . . 

i ^øjbroftrcebet. 

Die mihi, Musa ! virura ... 

Horat. 

^ojftærebe §r. 53en! 

'5)em, min f>erre! fom jeg ^ar ben S^ffe at tjenbe \aa 
noje, ^tii§ S3en, fortroHge og unbergiune jeg foa ofte t)ar 
oæret; 1)eni, fom ^ar følet S3ægten af ben tameralffe S^fuifi- 
tion, ®em tror jeg at ftl)(be lifegnelfen af bette 6ett)belige 
©frift, fom er en Srngt of ben (iterariffe 3nft)ifition§ Op^ 
^æoelfe. 

i^orunbre l^em iffe otier, at jeg bebicerer ®em bette 
©frift. ^eg mi 6ef)anb(e Dem rebetigere, enb be ffefte anbre 
•©ebitationåmagere bef)anb(c bereå 5[Ræcenater. 3^9 ^ii tilftaa 
'JJem rent nb, at ®genni)tte er 5Iarfag bertif. 3^9 ærer 1)em, 
og bet bor jeg, ba jeg albrig i 3>erben ()or f)ort anbet om 
X)em, enb at '^e »ar en brad Wan'b (: c'est ma vérité la 
plus vraie, figer ?^igaro), og bette tror jeg, til jeg bliuer 
anberlebeå ooerbetiift, om enb a( SSerbené 33i[itorer og Slon= 
trotlorer bibnebe bet mobfatte. 5J?en meb a(t bette ^ar jeg 
bog albrig ^ort, at Xe »ar en (Sifter og ©eforbrer af be 
ffjonne ^ibenffaber, ^toori jeg igjen fanffe er af ulige 9J?ening 
meb Solbboben, fom l)olber ^em for en maitre des arts, ^eg 
^ar ttiært imob troet og tror enbnu, at en ^"ialtil)unbrcbe>Xaler§ 
©ebbel i en Sljoberesi £)aanb »ar Dem tjærere enb fem Die mihi, Musa, virum, l^oi^to^' ™'9' ^ØJiifa, om 'iWonben — 
®en fameralffe 3nf»ifitioii, JofbocEfenet« UnberfOgelfcr. —Den 
(iterariffe 3n foifitioit, (Senfuren. — c'est ma vérité la plus 
vraie, bet er min fnnbefte 2anb(ieb. — Maitre des fes] arts, iDJcfter 
i be fri .ftiiufter, Magister artium. 42 ^unbrebe ©ebifationer af forlultne (Sfribentcre. ©e fnn oltfaa 
let begribe, at bet er min egen Sorbel, fom brioer mig til 
bette Sfribt. 9tent ub ta(t: jeg ^ar en 35en, fom trænger tit 
noget ^fæbe, noget Særreb, nogle ^ar Stromper og anbre 
fmoa Jing. ipjælp ^am, min Serre! gjor bet imob f)am, fom 
en^ber dnben 9L)?æcenat maa gføre imob en Slutor, ber tilegner 
l^am fit gofter. Qa'b f)am faa bet, f^an trænger ti(, om bet 
enbog iffe ffulbe funne f!e paa anbre S3ilfaar enb paa en ePig 
^rebit. 53ær forPiSfet pao, at naor 'Se ^eri føjer mig, ha 
ffal jeg atter igjen be^anble '3)em paa felp famme 2)?aabe, fom 
nnbre ©fribentere berc§ ^^otroner : jeg ffal iffe bri^be mig 
mere om S)em, for enb jeg pan ni) trænger til ^em. ^a, enbnu 
mere: ffulbe bet ^ænbe 1)em (fom @nb i 9?aabe afpenbe), at 
Se unbcr bette @frift§ Jri)fning ffutbe gaa fallit eller Peb 
nogen anben u(i)ffe(ig ijænbetfe bliPe fat nb af Stanb ti( at 
l^jælpe mig, ta ffn( jeg følge bet @por, fom 9tejeru§ ®jellebøl 
i fin ^effriPelfe oPcr ,N>oeIanb§ ^ræftegjælb l}ar efterlabt mig*), 
og ffære benne Xebifatiou rent bort fra mit ©frift. 

Wlin 9tebe(igf)eb i bet minbfte fortjener, at De føjer mig 
i benne min nbettjbelige Segjæring, og paa bette 33ilfaar, men 
eKer§ albrig, I)ar jeg ben ^@re at nnbertegne mig, fom 

^ojftærebe ^x. 33en§ 

unberbanigfie tro gorbeber ^08 @ub, 

'il?apiriu§. 5Ricnbe tauitcl. 
Jortnlcn itr. 1, 

ft^i bet fan let fiiffe mig, at ber fommer flere meb 2:iben). 
-lanfer ere to Ib fri, er et gammelt Orbfprog; men bet er 
fun§ i be atterfenefte Siber, at bette er blePen en (Sanb§eb i 

■") Sette Sfrift er uben SiuDl bet enefte, ber er bebiceret til ©reu 
iStruenfee, men ba l)am ^alb i"fete jitft i ben Stib, Sogen flutbc 
publicere«, bleo Sebifationen borttaget St Sjreinplar meb 2)ebi!a» 
tioneu tror jeg bog not finbe^ pao .tammcrf)crre @u()mé 93ib(to» 43 

©onnemarf. 1)er tiar en Sit), fov iffe meget (æiige fiben, ba tte 
blene be{)aitb(ebe netop foni fontrabonbe 53arc , nare tolbfri, 
fon (ænge, fom ingen tiibftc, at bc uare til, men albrig \aa fnnrt 
fif be t^eologiffe og politiffe ©toPerc opfporet bem, for enb be 
blePe træffet frem og fonfifferebe, og 'Sænferen be^anblet fom 
en <Smugf)anbIcr. 'Da Pare 9teIigionen§ og S^coIogienS Retlige 
©fronfcr fornebrebe til at Pære et nanbeligt 9tafpf)u§; ^ine^ 
bænfc Pare fammenfatte af ftore og fmaa 3'ovflaringer, "Dog« 
matifer, t[)eologiffe .^ompenbier og @i)ftemer for ben ugnbeltge 
©pnber, ()Pi§ ®eni Par bnmbriftig nof til ot Poue og (pffelig 
not til at nbfore et ftort 3'orctagenbe, at Panbre i granferigeS 
ftore la gontaine? og ^jættcren 5?oftaire§ ^^obfpot. 

©n ^ige meb et omt ipjærte, fom foler, at l)nn of 
©faberen er fat fjer i 58erben i en (angt anben 53eftemmelfe 
enb for at benlepe fin -Tib i en beftanbig ^et^argi; nanr 
politiffe og ofonomiffe Cmftænbig^eber, meb en ftærfere ©temme 
enb 5?aturen§ egen, forbpber ^enbe at fotge fit ^a(b, naar 
^un i et fPagt £)jeb(if oPerroffe§ meb fin (Slffere, af 

Oi'at og ®eng og giiltglKC«, 

tre ftenime '£ing at bvaged meb: 

og ()un ha paa en politiff iiloPlig 9Jknbe mætter fin i^unger; 
bPor fornøjer iffe benne Drom {)enbe, faa længe fom ben er 
begraDct i 3raP§l)eb! men albrig faa fnart begi^nber ^enbe§ 
flabberagtige 2egem§ 93pgning at robe benne @mng{]anbe(, 
før enb tnfenbe Ulpffer opPaogne oPcr ben ©taffel, ©pot, tf)ef. ®pørg«maa[, om bet bog iffe {janbe lurret nnftænbigeve, at 
Debitationen f)QDbe blenet ftnncubc? l^or gtnienfec oirfelig (5or= 
fottevené ^ydgjorere, fom man oil fige, foa fimbe benne nibrig 
blioe en Stat««5orbrlibere. forbi l)an offcntligcn erfjenbtc bet og 
bernieb opf^Ibte fin ^^Jligt. ®en norj?e ^rcefl ?)feier ©jcKebpt? ooenfor omtalte meget 
fri)benbe ®ebifation til Strnenfee finbe« triift i Jnyborpbicina e. 477 
tiCigc meb et 3?reD fra ^prf til ^nrborpb. (niori ban troftcr fig meb, 
at „ti! ?i)tfe tnn 13 (Srtl. ere ubfonme", og bl. a. nnbifulbcr fig meb, 
at „ingen npb noget (gmbebe nben meb f)an8 [Btrnenfee«] Sonfcn«". 44 iJovngt, gejftlig og oerbSHg Sorfølgelfe lejre fig omfring ^enbe, 
men ben menneffelige (Srufom^eb ev bog enbnu iffe ganet \aa 
oibt, nt man berober ^enbe fin enefte Jrøft, fit i^oitn ; noar 
berimob en Stribent, ber for bet mefte i)av ^aft en bobbeft 
ipunger at fæmpe imob, før enb ^nn ffret), ubftaaet ofte lige 
faa mange ©merter for at føbe, be^anb(ebe§ paa en ulige 
grufommere SO^Jaabe. 

1)og! (ige faa (ibet, fom mon bor bære 

— — laudator temporis acti 

se puero — , 

lige faa libet bør man ogfoa bable be fremfarne Siber uben 
efter Sifligfieb. g-orbi bi i)(\t)t ftorre j^ri^eb nu, bare \)i bers 
for ©laber tilforn? Sangt fra! 1m ^abbe bog i bet minbfte 
lige faa ftor gri^eb {)er, fom gigaro i SCRabrib: Pourvu que je 
ne parle en mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la 
politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps 
en crédit*), ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de 
personne qni tienne fi quelque chose **), je puis tout imprimer 
librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs ; og 
bi§fe ft-ia Unbtagelfer hmbe bog bel en ©fribent fagte finbe 
fig i, \)a ber bare faa mange f^erlige 3Jcoterier tiloberS for 
^am, fom ()an hmbe ubarbejbe. $an funbe ffribc S3ønnebøger, 
©almer og ^ræbifener, Stbebranbg-, ©pøgelfe^ og ©^getiiftorier, 

*) La Compagnie Asiatique, n' est-elle pas un corps en crédit? 
**) @tu(be man itfe funne {)aoe tittagt ^er i 2)anmart: ni de la 
vente des grains, ni de l'administration de police, ni des 
impots, ni des charlatans étrangers? laudator temporis acti o. f d , ?oD»nfev af ben forbigangne 
%ib, ba man »nr 2)rcng — Pourvu que je ne parle o. f. t)., for« 
iibfat, at jeg i mine ©frifter iffe tn(er om ^Jurigbeben, ®ub8blirtelfen, 
"BoHtiten, SOforaleit, (Smbebéimænb, Snftitutioner, ber er i 5i5æ(ten, Ooe= 
råen efler anbre Sfiiefl)i[ eder nogen, ber [)ar noget at fige, fan jeg 
frit trt)ffe alt, i)vab jeq oif, nnber Opfigt af en to, tre Senfoter — 
La Compagnie Asiatique o. f. o , (Sr bet afiatiffe (-panbelS«) .^om= 
pagni iffe en Snftitution , ber er i 3?æ(ten? — ni de la vente des 
grains o f d., >£a(g at .^orn, 'i^olitioæfcnet, Sfatterne efter fremmebe 
(Ebavlotaner. 45 l^rioe 91t^anblinger om 9?ettiferoben og nt plante ^otQto§, ja 
bet, fom enbnu oar mere, ffrioe Otecenfioucr eller ^aébitter 
oDer ent)tter 5lutor, aor iibetnte fun§ iffe, fom oDenfor er 
jagt, l)Drte til gens en place. ©aiibt er bet, ot jeg for min 
®el Dilbe federe albrig rore fennen, naor jeg iffe maatte paa 
®ub» gronne.Sorb Dælge mig, l)DQb lOcntcric jeg Pilbe til at 
ffriPe om; og faalebefi tænfte mange, fom »irfelig af 9?aturen 
f)atibe Stolb til ot ffriPe; men utallige fanbte§ ber ogfaa, om 
^pilfe man funbe fige meb i^ril)erre Pon (Sali»: 

Se^ fvccf)cn ed^mierer« gebcr £)alt 

feiii 2vol)fn, feine i5"i"'^' 't" 3u9fl- 

iOhitl) ift cé nicbt. Stott J^ungeré fterben. ivat)lt 

er [iebci- fid) ben i^riigel. 

3;ænfefri^eben ^ar ellerg I)er i Xannemovt Pærct lige faa 
periobiiX fom bet ofterføiffe Sl'ornå ^nbførfel i 9?orge. ©nart 
f)ape begge 3)ele Pæret albele» forbubne og tontrabanbe. 33e 
ben ! fom bo PoPebe paa l)eUere ot ftjæle fit Slorn inb enb 
ot fulte i^jel! 33e ben! fom ba ooPebe ff riftlig at tænfe: ben 
og ben politiffe Ulpffe funbc faalebeg Peb bi§fe eller onbre 
tjenlige SDiibler ofpenbeé; hen og ben 5U?anb ftoar Peb 9Ko= 
norfeng ©ibe og tjpifter ^am ffobelige ?lnflag i Øret ligefom 
©jæpelen ^oé 9[)?ilton, ber i SEiffclfe af en fjro loo peb Sret 
af ben foPenbe G'Pa i '"^arabi§. 33oPebe man olcnefte langt 
fra ot pege paa foabon en SQfonb, eller nblcbcbe bore l)anS 
onbe (SomPittigl)eb nogle fotiriffe Xxæt af Pore§ ©frifter, fom 
Pare poéfelige poo ^am, ftroj Por gaberen for et foo ffobeligt 
?tnlæg forfolben unber ben literoriffe ^olbbob? ^nfpifition, 
oper f)Ui§ fortal Par meb gijlbne 33ogftnPcr ffrcPct biéfe Orb: 
qu'ils rampeilt, ou qn'ils meureiit ! 

©onbfieben lober fig itte længe nnbertrpffe. ®en er lige? 

gens en place. (Smbcb^nicenb. — Se« fred)cn 5d)miercrS 
geber o. f- » » ben friTffe Smører« '■l^nx l)o(ber ingen 'Xru«Ier, ingen 
§rt)gt i Jpmme. 2)et fommer itfe af iDJob. 3 v£tebeii for at bp af 
Sult foretrætter iian at faa '15rl)gl. — 2)jæDc(cn l)o* 'JJiilton, b 
D I i 3Dhlton« Xigt „Set tabte "^iarabie". — qu'ils rampent o f d, 
frpb etter bp. 46 fom ^Iben. dJlan maa inbeluffe ben meb ben t)ber[te Om- 
^qggelig^eb, naar hin§ ben atlerminbfte 3^ræfuinb fnii fomme 
til at Dppiifle ben, fon brt)ber ben fnart ub, ti( 3^robå for al 
Dore§ gorfigtigtieb, i ben Harefte Sue og opIt)fer Sognene og 
5-a(ff^eben§ fhimfeUe og fortefte 9?at. ®en oar fængflet ^er i 
Danneniavf for en Xib ; men l'af ffe ben nnge. tænfenbe og 
fanbf)eb§e(ffenbe ^JJanb, ber brøb be Sænfer, fom @elbbet)ibft> 
^eb om onbe '5?(nf(ag og nebrige $)enfigter ^oDbe paaliftet 
Sanb^eben i faa lang 3;ib! ^at fte ^am, fom afffaffebe ben 
literariffe Xolbbob og ffjænfebe o§ igjen Dores 9iettig^eb fom 
frie 'ijæfener, ttore§ ^ænfe=; ^^rgtfe- og SfriDefri^eb! 2:icnbc tapitcl. 
(Eniinu tt min Joxiak Mt til dnht. 

SSeb ftlofofiff at aft)anble bet Orb Sontrabanbe, fom er 
Cbjeftet for ©mng^anDelen, falber ftraj en 'Diftinftion i 
£)jnene, nemlig imellem bet literaviffe og fameralfte IR'ontra; 
banbe. "Set forfte beftaar blot i Sfrifter og trijfte 3:onfer, 
fom paa en eller anben SOJaabe ere ubef)agelige for Digfe ^er= 
foner, og ^erom er forteligen talt i bet forrige Slapitel; ben 
anben 5lrt leber min "Sebifation mig til at tale libet om paa 
bette @teb. 

^ongen§ 3"tcre§fe, ipan§ "ÆRafef tæté ^oje gor^ 
bel ere Jalemaaber, fom nn om ©tunber ere bleone Gmbeb§= 
mænb§ alminbelige ?5eltffrig, naar bc brage til gelt^ ii"ob bereg 
9}?ebunberfaatter. ^ongené eller, fanfte rettere fagt, ©tateng ^n- 
teregfe er et af be ftore 9JJaal for ben rebelige ©mbcbSmanbå 

Sen Ulige tænfenbe o(\ f anb ^ebåeif f enb e 'DJanb, tronprin« 
gveberit (VI). S>tvav efter at Struenfee Dor fommen til iWagteii, op< 
fjÆDebcé Senfureii, men iinbev bet cjiiibbcvgffc iD^inifteriiim inbffraiitebeå 
2:rt)ftefrif)oben atter. Sfter bette^ (Valb font '^U-eéfen igjen en Sib unber 
friere i^orliolb, tii ben atter bien bunben »eb i^rb. af 27. @eptbr 1799, 
for f)tiilfeu •V'eiberg og 2)ia(te .tonrab 33riuin fa(bt fom Cfre. 47 SBeflræbelfer, men oijfaa tillige ben SDJaffe, ^Donmber ben nebrige 
ffjuler fig, naar f)an nieb ^£)eipoti»^len§ 9ii§ tngter fine SBrøbre, 
fom SOJouarfcn felt) ene og alene bil ftt)re nieb 9?tiaben§ og 
9J?ilbl)eben§ ©epter. 

5ril)eb og Sjenbom er beriniob bet, jom Unberfaatterne 
panberaatjc fig, naar enten Sotoene gjøre bem ^nbgreb i bere§ 
inbbilbte 9tettigl)eber, eller (Smt)eb§mænb§ 2)efpoti§me i be 
Dirfelige. £)t)or bi§fe to Jalcnioaber [iline noget mere enb 
blotte 5^alenianber og fomme i S^'ottifion fammen, ber er '^tf> 
gjorelfen fanbelig banffelig: jeg for min ®el ftoDer iffe at 
gjore nogen 53eftemmelfe lieri, men ønffer, at en ^elbigere ^en 
og et inbfigtgfulb ©eni nilbe paatage fig at faftfætte bereå 
©rænfer og ftiffe et tilforlabeligt 2onb!ort oner bem. 9Jogle 
forte og iiorbentlige Janfer fan jeg Pcl fremfætte , og bet er 
alt, l)Pab Sæfcren maa forbre af mig. 

3ngen ©teber fan Statenå 3"tere§fe, efter mine 3:anfer, 
faa let fomme i ^oUifion meb Q3orgeren§ gri^eb fom i Xolb= 
bobfager, ^eg tror, og bet iffe nben ®rnnb, at mine ^enge 
ere min (Sjenbom, og at jeg meb bem l)ar ^o\3 til at ()anble 
efter eget ©obtbefinbenbe; men SoDene l)ape ogfaa gt)lbige 
5larfager, fom fige: "Denne 4''ii"'^pi»9^<^" ""^^"' ^^' ^^^^ benl)tte 
big af; biåfe 33are maa bu iffe fjøbe, iffe fælge, iffe Ijanble 
meb. Ser er en .^oUifion, men l)er faa net fom Peb mange 
flere Sejlig^eber maa politiffe Omftænbigl^eber gjore et 3nb= 
greb i mine naturlige 9?ettigf)eber. 9?aor gororbniuger for- 
btite ben norfte Ijanblenbe at iubfore fremmebe ftornoare og 
befole f)am at bringe fine paa en loPlig Waahe i 33eftinbien 
tilfor^anblebe ^axc til .ftjobenl)attn, faa ftriger l)an ouer fin 
5ril)eb§ (forlig og oPer tri)ffenbe Sænfer; om l)an ^ar 9tet 
bertil eller iffe, bet er f)er iffe Steb til at afgjore, berfor tier 
jeg-. tl)i om jeg fagbe, at ^on f)abbe 9tet til at flage, faa bleP 
jeg bog Sæferen 53ePié fft)lbig for min ^^aaftanb, og bette 
Seoiå Pilbe lebe mig alt for langt fra min 'i^cj. 

5U SoPgiPeren ^ar 9tettiglieb til at bpbc, at Pi§fe 58are 
ffal anfe§ for J^'ontrnbanbe, berom fan Pcl ingen tPinle. %t 48 f)an, beb at paalæggc en enorme ^Ifgift pao t)i§fe Otoerbaobigs 
§eb§sS5are, Dirfelig gjør bent til .^ontrabanbe, naor {)on ftnber 
Utorfoger, f)tiorfore be iffe rent bør forbt)be§, bet toifer bagltg 
^rfaren^eb at ffc, og berimob fan gornuft og 53iIIigt)eb :^etter 
iffe inbuenbe noget. 9}?en naar ben famme ©rfarcnfieb bifer, 
at bet er umuligt at tjæmme ?)ppig'^eben, naar iffe ben Qberfte 
U(rmob gjør bet, og at be Ooerboabig^ebå - 58are, fom nu 
uæften ere bledne til en uunbgaaelig Dcobuenbig^eb, iffe fan 
for[faffe§ ^er i Sonbet, ha er bet, at patrioten maa onffe ben 
ftorfte 53arfom^eb i at træffe SOJibbelbejen imellem @taten§ 
Snteregfe og 33orgeren§ S"i^if)cb og ©jenbom. 

(Snten ©jerrig^eb, benne §anbelen§ ftore '3)rit)efjeber, 
etter Sr^gt for at fulte if)jel — en S^Ogt fom ^jøbmanben 
nu a(t for ofte f)ar tit fælleS meb poeten — nøber ^am til 
et brit)e ©mugfjonbel; bet fnn i fig felt) bog iffe ttære Ote? 
geringen ligegtjlbigt, men ben fan jetter iffe beb be utaUige 
forefalbenbe Sejligleber unberføge ^ritjcf jeberen bertil, atterficift 
t)a Smugf)onbeIen er Sijobmanbflanben§ ^Ircef^nb; og naar Sot); 
fiberen finber bet fornøbent i benne £)enfeenbe at inbffrænfc 
ben ^anblenbeå gri^eb, faa ^ar ^an nimobfigeligen 5Rettig§eb 
bertif, og at ^an ogfaa beni)tter lig beraf, bet bife be utattige 
for bet mefte bel lønnebe Solbbet jente, ftore og fmaa, ^øje og 
labe, tit Sanb§ og SSanbS, ^ttoraf Sanbet aiit 9Segne torimlcr. 
@fulbe bet iffe boere en 93ebrejbelfe for bem, og et ©et)i§ paa, 
f)t)or flet ben ftørfte ^ob af bem opftjtber bere§ pligter, at 
iRegcnten uubertiben — fiffeit ogfaa af gl)(bige og Pife ?tar; 
fager — maa nøbe§ til at gjore et ^nbgreb i ben ftørfte af 
en UnberfaatS 9?ettig^eber, ^an§ ^u§freb, en 9tcttig^eb, ber 
bør t}ære og i alle anbre 5:ilfælbe birfelig f}oIbe§ lige faa ^ettig 
fom jTronen felt). 

9?aar ben ()anblenbe efter megen ubftanben 5Beft)mring, 
monge bangne 9?ættcr, umanbelig 33efoftning poa otte farter, 
enbelig l}ar fanet noget ulobligt ®ob§, uben l}bilfet l)an ofte 
iffe fan ernære fig, bragt i ©ifferfjeb i fit .S~tu§, mibt imellem 
tufenbe "ilrgnSfer, bboraf nogle bebrage§, anbre enbnn oftere 49 laber fine Øjne tilfliftre meb Sanfofebler*), ffal tion ba iffc 
bære fiffer vaa benne b^rt fjobte (Sjenbom? ©fol fjon ba 
cnbnu ftiætje i en ibelig gi-'QQt for etf^dert <Sfarn, ber er 9)feb» 
Diber i benne ^emmelig^eb, og fom enten af ^nb eUer ®jers 
rigf)eb etter anbre 5larfager tager iffe i Setænfning at gjore 
f)c(e goniilier ult)ffelig, naar '^an t)éb, ^an fan ffjnie fig bag 
»eb et lovformeligt ^nfognito? ©fol "^an ba ^Dert Øjeblif 
»ære i gare for et ^nbbrub i t)ané ^u§ af priuiligerebe 
9tot)ere, fom fnufe om aUc SSegne, enbogfao paa be ©teber, fom 
5lnftænbig^eben og fine DZæfer altib maa ^olbe i en tiebborlig 
5tfftanb fra fig, at Slnfferter, ©frine, ©fobe, ^Dragfifter, ©enge, 
S3ugger og anbre 9?iob(er pao bet nøjagtigfte nnberføgeg, 
alting Penbeé op og neb, og bet fanffe ofte btot, fom 5D?ercier 
figer: pour satisfaire l'immense curiosité de Nicolas Salzard? 
^eg tror, at 9tegeringen bef)øt)er fun§ at Pibe, ot faabant ffer, 
for at bære 5(fffp bcrfor og at ftraffe be SSetjentere, ber iffe 
oppagfe bere» hofter, men t)enregnc bet, fom paa en bet)ænbig 
9[IZaabe, uben SoIbbetjenterncS gorfeelfe, inbpraftifereé, fom 
©ePinft for hen menneffelige S3ittig^eb. 

1)et er førgeligt for 5[)?enncffelig^ebcn, at ben nærPærenbe 
2;oIbfDrfotning birfeligen ubrt)bber ben fibfte @nift af Dtebelig^ 
^eb og gortro(igt)eb, fom anbre Ubt)ber ^abe (abet blioe til= 
otterg blanbt SKenneffene. Sngen SBrober fan tro ben anben 
mere, ingen gaber fin ©on. ^eg ei^ i ©tanb til at forraabc 
min 93en, ruinere min 53rober, obelægge min S3e(gjorer, bringe 
min gaber tit gortoiblelfe, ja enbog m^rbe ^am poa ben (ot)= 
ligfte aJcaabe i SSerben og fiben, nben at Pære fjenbt, gjore 
mig til gobe meb ben 53eIonning, fom ©taten giber mig for et ^ Sn Solbbftjent fagbe eit@ang: ^»orfebte ffol man fiinne fe, naar 
ber Iffqgee en fiotlanbfl Cft paa bet ene e^je og eit 2)nfat paa 
bet anbct? Cg enljoer inbfer let, ot Umiiligfieben bltcer enbnu 
ftørre, naor ber lægge« et 3ln{er franff SBrænbcDtn paa bet ene 
SJje, og f)unbrebe ^^unb Sfaff eb fenner paa bet anbet. 9Kercier, franf! ©tribent, 1740—1814. — pour satisfaire o. f. 

b., for at ttlfrebéftitte DJicoIae ©aljarb« iimaabedgc 91l)«gierrigbeb. 

4 50 birfeltgt gorræberi. @fu(be maii iffe i benne nætDærenbc Sot= 
fatning funnc fige meb ftørre ®runb enb Ombiu§: 

Ultima coelestum terras Astræa reliquit? 

'Da ^ongeng S"tere§fe, font jeg obenfor ^ar fagt, nu er 
bet ftore" Orb, ber i bet minbfte faar @ft)Iben for atle be nt)e 
flaner og ^rojefter, fom t)ore§ 'Dage i Otierflobtgljeb fveni; 
bringe, og bet t)irfelig er en^tier rebelig tænfenbeS ^iiQt 
albrig at fætte benne til ©ibe, uben ^tior ben fommer i ^ollifion 
meb bigtigere pligter, faa ffal itfe engang bet forgabte 0?at)n 
af $roje!tmager aff^olbe mig iva at aabenbare en ^lan tit 
kongens Sntere§fe§ anfelige gorøgelfe , "^bortit jeg alenefte 
bil gjøre et tibet Ubfaft. SCRangcI af i^nbfigter for6l)ber mig 
at nbfore ben til Sutbtommen^eb, men inventis facile est addere, 
og bet flaar i!fe fejl, at ben jo bil blibe taget unber SSe^anb^ 
ting af erfarne og tt)nbige 9Jiænb for at bringe§ til ben t)berfte 
Sulbfommenfieb« 

®a ©rfaren^eb T)ar lært, at (Smugleriet iffe fan ubr^bbeå, 
og at be ^anblenbeS ibrigfte Ønffer ere, at ingen jtolbbob bar 
til i SSerben, faa !unbe, efter mine ringe S^anfer, §an§ ^O^aje- 
ftæt gjærne opf^æbe og offfaffc S^olbboben, fa§fere aUe be 53e? 
tjente, fom i nogen ÆRaabe l)en^ore til jtolbbæfenet, enten be 
ere l^oje eller labe, og faalebeS gibe ^anbelen og SSareneg 
Snb= og Ubførfel albele§ fri. ^eg bil enbnu iffe tale om be 
mange 33etientere§ aarlige Søn, fom fiffert fliger til en ganffe 
enorme ©umma, og er en re:. 33efparelfe for Si^ngenS ^a§fe. 

Serimob maatte ben ^anblcnbe for ebig renoncere vaa 
fit :pnfe§ gri'^eb og §etligl}eb. 1)et bil bel fl)ne§ beb forftc 
B jefaft at bære et ubehageligt Offer, men be af be ^anblenbe, 
fo m aHerebe '^abe libt Snbgreb i benne 9^ettig^eb, biUe let 
begribe, at bet iffe funbc anfe§ fom nogen ni) 5;t)ngbe etter 
noget n^t ^aatæg, og naar be anbre Ijanblenbe af bi§fe§ 

Ultima coelestum o. f. D., Sflræa, ben ftbfte af be [)tmme(i?e, 
^ar fortabt 3orben. — inventis facile est addere, bet er let at ub« 
nibe flanen. 51 %empel ^aoe lært Qt iiibfc @atfen§ 9iigtig^eb, \aa bil ingen 
meb fijnberltg ©runb funnc mobfætte fig eller gjore 3nbt)en= 
binger berimob; ifær naor man oit tage bet afminbelige 
^^tjtoma tit ^jælp, ot bér, [pox en ftor gorbel paa en anbenå 
58efoftning Pinbeg, bér bor ogfaa til ben anbeng go^'bel gjøreS 
et ftort Offer. 

Da ©pioner og ffjnite 5lngiPere blanbt alle forgabte 
SSæfener ere be meft forf)obte og, fom jeg openfor ^or fagt, 
Ptrfeligen gjore SD^enneffeligfieben nbobelig ©fabe, faa burbe 
btSfe rent offfaffeS; men i bereé @teb anbre offentligen inb= 
fætteå t bette ©mbebe, f)pi§ ^Hgt bet altfaa f!nlbe Pære at 
blonbe fig i alte bent nPebfommenbe ©ager, fnige fig inb i 
alle ^ufe og opbage be fjcmmelige ©jemmer, ^Por !ontrabanbc 
93are pleje at forPareå.- ^il at bcfætte biSfe ©mbeber maatte 
man føtge en ganffe mobfat 9tegel enb ben Peb ©mbeberé 
SSefætning fæbpanligen brugelige, bet er: man maatte fe paa 
9lnfogereny 1)ue(ig^eb. ©ubjefterne maatte itfe Pælge§ uben 
efter folgenbe S^^angfororbning: 1. STjobmænb, fom ueb 
©mugleri ere blePne banferot. 2. gorulpffebe ©triperfarle og 
kontorbetjente. 3. affatte ©fippere. 4. Slnbre Sjeneftefott, 
fom f)at3e tjent bo§ be ^anblenbe. 

'Sigfe ^JJcenneffer maatte npbe ben fulbfomnefte ©iffer^eb 
i ©toten, bereg ^erfoner Pære "^ettige, og gorgribelfe paa bent 
ftraffe§ fom Grimen læsse majestatis, uben at Gliber, "Drntfen' 
ffab eller 9taferi maatte fritage nogen fra ©traf for benne 
Sorbrpbelfe. 5:il ben (Snbe maatte bet ftrængelig forbl)be§ 
Pi§fe unge, balftt)rige ^errer at gaa meb Sl'aarbe Peb ©iben 
paa (taberne, naar be ^aPe bruffct fig en 9iu§, paa bet bereå 
"^ojabelige familier iffe ffu(be baPc ben ©org og ©fom at faa 
en lOHébæber paa fin ©tommetaple*). 

*) du ®tubent, fom cjif rolig paa ©oben, bleo en Scbcbage 2Iftcn 
f)iigget otter ^anttben af nogfe 21belsmænb. ©tiibenteit ftagcbe; 
men man fagbc; at ^^Ibefemccnbene »are Officerer, ber gjorbe ftg 

Grimen læsæ majestatis, aWajejltætgforbrtjbelfe &2 5lntattet paa bi§fe prioiligerebe Spioner ft)neå mig bebft 
funbe beftemme§ til ettePe, én nemlig for ^Pert 5iorgerfompagni, 
og en Oberfpion, fom funbe ftao Peb 33rQnbfompagniet. "SereS 
Uniform maatte Pære nbmærfet, omtrent ligefom ^rofo§ferne§ 
Deb be anbre 9f{egimenter, og i famme Orben maatte be følge 
etter gaa foran kompagnierne Peb otte offentlige SDiønftringer 
og 'i|5araber, fom be militære ^rofoSfer. 1)i§fe i^oU tunbe 
bebft Pælgeg iblanbt be monge %tj]Uve, ^Poraf Sanbet nu oPer^ 
fpømmeé; t^i ha be formobentligen i bere^ eget Sanb iffe funne 
fortjene bere§ Unber^olbning Peb anftænbigt ^Irbejbe og gaPn? 
lig f^Iib, ^Portil ftige Sanblobere fjælben etter albrig ere op= 
lagte, faa er bet rimeligt, at be i et fremmeb Sonb gribe efter 
ben bebfte og forbelagtigfte 9J?aabe at ernære fig paa; t^i om 
bet enb ffutbe ffe pao bere§ ?tgtelfe§ Sefoftning, ba figer bet 
intet, fiben ben bog for bet mcfte er forlift i bereéSobelanb; 
og f)Pem Pil miéunbe bem et SePebrøb, fom ingen ærefjær 
banft fan mobtage? 

®et er meget rimeligt , at be fontrabonbe 58are Peb 
.S^anbelenå j}rigipelfe Pitte ftige til mere enb bobbett, imob ^Dab 
^ibinbtit er blepen meb SWøje inbpraftiferet, og at følgelig 
.stonfiffationerne Pil blipe faa meget anfeligere. 9)^an fan iffe 
gjore nogen fulbfommen beregning oPer gorbelen for ^'ongen§ 
Sia§fe Peb benne Snbretning, men ba jeg tror, at bet er en^^PerS 
^(igt, fom ubfafter en ^lan, at lePere en rimelig Salful oPer 
Sorbeten berPeb, foa Pil jeg ogfaa gjore et libet llbfaft, fom 
ingen, ber t)ar funb f^omuft, ffal finbc oPerbrcPen. 

Uben at regne ©mbebåmænb og anbre, fom iffe fien^øre 
tit Sjøbmonbyftanben, men fom bog Peb ©mugleri iffe fjælben 
t)inbe en ganffe anfelig 2:ilPæjt i bere§ aartige Snbfomfter, 
Pil næppe nogen nægte mig, at ^er jo finbeå to ^unbrebe 
©mugbanbtere i Si'joben^aPn. 9lf bi§fe ^anble nogle meb ftore 
og anbre meb fmaa ©ummer. %ox at gjøre bem atte lige betoemine til ^rtgéftaiibeit, ^Dorfore mon iffe niaotte regne flige 
S3agQteQei- faa neje. 53 toil jeg anfcette ©elo&et ti( f)altjtreb)inb§t^bc bettjbelige ©mugs 
^onblere. ^o§ bi§[e hmbe man gjærne, iiben at træbe ©anb» 
l^cben for nær, paaftna, at ber gaoeé Sejtig^eb til ^»er anbcii 
SRaaneb at gjøre en bett)beltg .^onfiffation, i betragtning of be 
mange ©fifie, fom ibelig ^jemfomme, og jom næften aHe ^atte 
en bef^noerlig ftærf Sugt af ©mugleri; men bo man i Ubfaft 
og flaner ^ellere maa gjøre gorbeten for Iiben enb for ftor, 
faa Dil jeg fun§ to ®ange om ^itaret anflitle §u§infoifition 
^o§ bem, og er t)ig paa ^toer ®ong at finbe Jtontrabanbe for 
i bet atterminbfte 10,000 9iig§baler, Quiltet for et ^elt 5Iar 
nøje beregnet beløber fig til en StRiUion ren ©ebinft for 
Songenå ^agfe. 

@n SOianb, fom oeb foranftaltet ^nåinfdifition befinbeS at 
l^abe ^anblet meb ^ontrabanbe, bor ifte ftraffe§ nben meb at 
mifte ©obfet. ®et Dilbe tiære en ftor ©tatéfejt at ffille en 
faaban 9[l?anb t)eb fin borgerlige Sri^eb eller Deb Sitiet, bo bet 
tjor at berøDe ©taten§ ^oSfe fine fRefourcer. 

®e pribiligerebe (Spioner og 5lngiPere bør aflæggeå meb 
en gob Søn. U)ian fan iffe for Pel betale ben SRonb, ber, for 
at tjene ©toten, ffiUer fig Peb al 5tgtelfe t)o§ fine SD^Jebborgere. 
Seg tror, at ti pro C£ento er iffe for meget, oltfoa blioer fun§ 
ni j^ønber ®nlb oorlig tilbage for ©totene ©fotfommer, og 
naor ben tienbe bele§ imellem be 12 ©pioner, foo bor be 
ogfoo funne lePe ^onnet berof, ifær bo jeg er Pi§ poo, ot en^ 
\)tiex, ber eftertænfer ©ogen og ^tonen nøjere, Pil let befinbe, 
at ber er meget ftor 9timeligt}eb til, ot ©ummen oorlig fon 
ftige til mere enb bet bobbelte, bo jeg enb iffe ^or tænft poo 
be ofiatiffe ^ore nnber l)elc ^^lanen§ Uborbejbelfe før enb 
nu, og bi§fe upoatpiplelig Pille anfeligen fordøje ©ummen. 

®en, fom Pi lønner Pel, bør ogfoo Pife o§ 3:roffob i ben 
©ag, fom f)an lønneé for, i olt anbet moo i)a\\ gjærne for oå 
Pære et ©forn. 1)er bør oltfoo ubrøbeligen l)olbe§ oPer, ot 
ingen af ©pionernc felp ere Kontrobonbittere; og noor bet 
imob ^ormobning ffulbe inbtræffe, bo fan ber iffe ftotuereå 
for ftort ©jempel poo gorbrt)beren. 3eg ^olber for, at f)on 54 mcb fin f)ele gamilie bov uben Tcaabe flraffeS paa Sitoet, og 
bet ftraj uben Op^olb, naax ^an gribeS, pno bet ^on iHe, 
fom anbre groPe gorbrt)bere, ffulbe unber en lang ?trreft ftnbe 
Sejlig^eb tit at unblobe. ^ttte be ^erfoner, fom paa nogen 
^JJaabe enten mibbelbar etter nmibbetbar §nPe Pærct be'^jætpe^ 
lige ^ert etter og fortiet gorbrt)belfen, noar be Pibfte ben, bor 
Pære tige ©traf unbergiPne, ligefom ©fipperen paa bet @tib, 
ber "^ar bragt bigfe S3are ^jem, og l^Per (ePenbe ©jæt fra 
Oberft^rmonben til ©fib§(junben; jo for enb mere at gjøre en 
faaban 3'crbrpbelfe umulig, Par bet iffe af 93ejen, at ber meb 
ubentanbffe SCRagter bteP fhittet 3:raftater, ^Porefter enbogfaa 
5tffenbereu Ourbe forfalbe i famme ©traf. 

dlaav en af biSfe ©pioner paa GmbebS S3egne Pilbe gjøre 
Snfpifition i et $)u§, ba maatte ^am giueg mititære 5t§fiftance, 
og maatte "ba iffe nægte§ ^ani at unberfoge, ^Por f)an felP be- 
f)agebe, opbr^be @utPe og Softer, ©fabe, Slammere o. f. P., 
bog maatte ^an iffe paa en blot 9Jd§tanfe nebbrt)be etter gjøre 
Sutter i 9)lurene, meb miubre ^an ftitter forfparlig SaPtion 
for fammeé Sftanbfættelfe paa egen ©efoftning, i galb intet 
utoPligt bér forefanbteé. 

(Snbnu Pi(be Pinbeé ben gorbet Peb benne ^tan, at be 
mange S^olbbetjeute, fom i ^otge famme blePe broblofe, maatte 
nøbe§ til fciP at blipe ©mugl^anblere, og følgelig Pitbe benne 
^oft alene anfeligen forøge Sonfif?ation§fummen§ 33eløb. Dcaar 
^(anen, fom af mig alene er beregnet for ^jøben()aPn, bteP 
ertenberet oPer ^ele Sianuemarf og^iorge, ^por ugørlig en "XiU 
Pæjt Pi(be ba itte ©tatenå S"traber aarligcn pinbe ? Og ftulbe 
man ba iffe aarlig funne f)enlægge en ©umma for at fulbføre 
5riberic^§ ^irfe§ 33pgning etter, i 9J?angeI beraf, for at neb; 
bri)be ben? 

gribcvic^é .^irfc, iDJarmorftrfen i ^jpbentjaun. ^iøø^aUrfi^-§^M^^t^ gaenbrelper^ Ur. 4. La richesse permet une juste fierté, 
mais il faut étre souple avec la pauvreté. 

B oile au. 

Jrænumerotionsplan pac hci f\trbt (Dplag of ktte <Skrifl. dl« I ør enb jeg gaor bibeve i at fortætte mine 4''oe"^^^i^i"' 
ftnber jeg mig forbiinben tit nt aftægge en bo&belt Soffigetfe, 
en tit mine St^jobere og en tit mine Sæfere. 

SScb be forfte forftonr jeg bem, ber alenefte fjobc bi§1e og 
anbre ^(obe uben ot læje bem, og fom enten forebige mig i 
en ©amting af atte ©tag§ Sfrtfter, lige fra @c£)^tte§ (Stat§= 
S3ibenftob inbtit @unber§ mærfoærbige 9iejfer, etter og prunfe 
meb mig iOIanbt anbre 1)agen§ 53labe i fin be^orige Orben 
paa et 33orb, faa længe, tit ntjere iBtabe, Peb Sibené (Sirfef= 
gang, ftobe mig neb fra mit @teb for at labe mig forfenbeS 
tit min og otte anbre flige ©trifter§ enbelige 53cftemmetfe, 
Urtctioben, Sloffenet etter enbnu Pcerre ©tcber. ^")Por fmerte^ 
lig enb flig en Sanfe maa Pære for en 3lutor, faa ffijlber 
(jan bog fine Sljobere Saffigelfe for benne !orte 3®re, i gatb 
bet etterå er rigtigt, at en fort ^re er bebre enb flet ingen, 
og at bet bog er fornøjeligere for en ©fribent at fe fine 
©frifter Panbre benne ©ane enb at raabne paa fin t^crtæggereS 
etter Sogtrpfferené Soft. Gnb mere, ^Por ofte fan bet iffe f)aue 
^ænbet fig, at en etter onben @tjønt)eb i)ax Pærbiget mit33lab 
ben ?@re at giPe I)cnbc§ faftaniebrune etter begforte Soffer 
bet inbtagenbe funflige ©Ping neb oPcr f)enbe§ fpanetjPibe 

La richesse permet o. f. »., 3?igbom titpcber en btHig ©tolt^eb, 
men er mnn fattig, maa mnn giue efter. 56 ^olg, fom ben ftebmoberlige Statur §at}be nægtet bem, og mon 
iffe niene benne S^tte oel oære en n^mobenS Stutoretoig^eb 
t3ærb? 

SKtne Sæfere berimob fl^tber jeg Saffigelfe af mere enb 
én 2(arfag: nogle, forbi be flet intet fige om mine 53(abe, 
^t)ormeb fanffe ogfaa min 5IutorfjærIig^eb bebft er tjent, ha 
jeg i faa gn^b ^ax Soti til at fortolfe bere§ ^at»§^eb til min 
gorbel; anbre berimob fft)Iber jeg 'Xat, forbi be gide bem en 
forfEjeKig 9?ang og ^'(a§fififation. ©omme fommentigner bem 
meb Slftenpoften; anbre falbe bem et politiff 9tit»ejærn, ^diltet 
er en ftørre ^re, enb jeg nogen <3inbe ^aDbe formobet mig, "Da 
jeg meb al min ^(utorftolt^eb albrig f)ar ttooet at anfe bem 
for mere, enb for en politiff ©tøpefoft. jDJan be{)age meb mig 
libt nøjere at eftertænfe ©agen og fe ba, om jeg iffe ^ar iftet. 
®en politiffe @tøp, 9^uft og Urenlig^eb (igger foa bt)6t inb; 
graPet i ©taten§ Segeme, at en 9?afp etter et 9iiPejærn nu er 
bet attermilbefle 93?ibbe( tit at ffruppe bet af; men f)Pem tør 
Pel bruge bi§fe Snftrumenter, naar be, ()Pi§ '^(igt bet er at 
bruge bem, felu finber gorbel Peb at ia\)i ©raPruften faa 
Oper^aanb. Staten ligner et fpgt 50?enneffe, ber iffe fan 
furereg, meb minbre bcr fommer libet forgift i ^an§ SKebifa* 
menter, f)Pi(fet 'i}(pot{)eferen iffe maa ublePere uben 1)oftoren§ 
5ltteft, men naar nu ^oftoren tiUige er ^ræft og, efter an- 
ftittet 33eregning, befinber, at ^an pil fortjene meget mere Peb 
Sigpræbifen oPer ben fyge enb Peb at ^elbrebe ^am, faa 
faar fanbetig l^atienten bo i ^erreu§ greb. 3^9 tor oltfaa 
meb temmelig ©iffer^eb fPærge paa, at ^Perfen jeg etter nogen 
anben, meget faa unbtagne, ^ax ubretter etter Pil nogen <Sinbe 
bliPe i @tanb tit at ubrctte anbet meb PoreS politiffe Støpe^ 
fofte, for at be^olbe bet famme Orb, i\xt) at Pi fanffe en og 
anben ©aug ^ar op^otbt en etter anben (Jbberfop i ti SJiinutter 
fra at fptnbe Pibere paa fin 58æP. 

%ox nu at fomme tit min 9;)?aterie igjen, faa Par ben 
!^øje, ffum(e, forte i)?anb, i ^Pi§ £)ænber jeg fatbt, ingen anben 
enb en 5(ugiPer, fom tepebe ret gobt af fine 9)iebmenneffer§ 57 UIt)ffe, og fom ^atibe fraffrcdet fig al 'i!(gte(fe i Stntcn, fao 
fnort fom '^an fom ubeii for 2o(bt)oben§ ©fronfev, for berimob 
at tunne briffe fig fulb ^oer liften paa en 53infiæ(bcr og ^»er 
©ønbag fpife fej 9ietter 9J{ab, famt forøge bereå ^}h\tai i 
^^roportion af be 99?enneffer, fom ^an beb fin ^toer for 
©taten§ 33el og 9(ibfjær^eb i at opft^lbe fine pligter brogtc 
tt( at lebe Peb bare 58anb og 33rDb. 

Denne 9J?anb Panbrebe nu omfring i fit ^atb, men meget 
bef^mret oper, at Dhturen iffe '^apbe ffjænfet ^am mere enb 
ét ^Infigt, ^Piftet til ^an§ @fabe nu Por b(ePen faa atminbelig 
befjenbt, at ber i f)ele ^joben^aPn iffe Par en enefte ^jobmanb, 
paa ^Pi§ kontor man iffe funbe finbe ^an§ Sil^ouette, fjPor^ 
oPer ^on ogfaa "^aPbe beg^nbt ot tabe fin 5lgtelfe paa bet 
enefte @teb, ^Por ^an ^ibinbtil ^apbe Peblige^olbt ben. 

"Den ®ape, fom jeg attib ^ar befibbet, at fjenbe mine 
£)erffaber§ gorfotning, 2:ænfemnabe og l;emme(igfte '5(nliggen= 
f)eber, i^ax fat mig i ©tanb tit at (ePere mine Sæfere benne 
a)?anb§ SePneb§beffriPeIfe, ()Pitfet jeg f)aaber iffe Pil Pære bem 
ubehageligt, gr^gt for 5lffætning paa bi§fe 33(abe er ben 
enefte ?(arf ag, ^Porforc 93Janben§ @iIf)ouelte iffe mebføtger; jeg 
^ar berfore beftuttet at bie bermeb til et anbet Optag; meb 
bet trebje forogebe og forbebrebe Oplag ffal ^an§ SrtiflbiUebe 
og ftere beromte ^erfoner§ 'i}5 or trætter, fom i biåfe 53(abe 
bliPe næPnebe, IePere§ ftnfne af ben famme buelige 90?anb, fom 
ftiffer ^joben^aPng ©fitberi og ull)ffe(ige ^ænbelfer; berfom 
jeg er faa h)ffe(ig at oplePe bet fjcrbe Optag, ta ffat bere§ 
^ele ^'orpu§ ittumineret mebfotge. SOJen ba jeg Peb bette Op? 
lag ^ar i <Sinbe at forge for, at alting fan bliPe fao nitib 
fom muligt, og bet er blePen mig fagt af GiualbS ©frifterS 
UbgiPere, famt 53eforgernc af Sommcbogen for 'Sfucfpill)nbcre 
for 2tar 1786, at man l)er i "Dauncmarf ingen gobc .ftobbere (Srøalb« ©frifter« Ubgiwere o. f. B. 3 ?5<»^ff''"' f'' '^^^i^ 
JBinb af SroalbS Sfrifter op(t)fcv ^orIa-nc)eren (Sf)r. @. t^roft, at han 
^QObe mobfitff'afl og S3ena>(itc(te a((e t^ec[ni [)o^ MiniftnfnbemietvJ 'J)icb« 
lemmer, ba ()ait opfovbrebe bem til at illiiftreve '^ivrfct, l)Dovfor Åobbenic 58 !aii faa ftuffet, \aa i)ax jeg befluttet at labe bem ftiffe af ben 
førfte ben bebfte Suffer i -JlQfflanb iox rent at binbe 9Jiunben 
^aa qI Sritif. Og for ot beftribe atte bi§fe Omfoftninger ^ar 
jeg fet mig nobjaget at begjære ^rænumeration of 5 OtigS^ 
boler for ^dert (Sjemplor, fom pan olie 53t)en§ ©oglober 
imobtageå, og ombebeS i3iebf)Qtoerne jo før jo Rettere at labe 
bereå D^amxe tegne og betale ^rænumerationen, ba imiblertib 
bet onbet og trebje Oplag fnart [fal fomme for Si^fct. So 
for altfaa biéfe tre førfte Oplager blitie ubfolgte, jo før ffal 
©anuemarfg Siteratur blibe beriget meb et 53ærf, ber i £)en= 
feenbe til fin ti^pografiffe ©fjon^eb ffal oPergoa alt, f^Pab 
©Propa ^ibtit ^ar frenipift. holdte to^jitcL 

§r. 3(. (t^i naar jeg Pil falbe ^am fookbeé, faa tommer 
bet ingen Peb, enten :^an '^apbe bette 33ogftap i fit 9?aPn, etter 
iffe) Par fobt af ffiffelige og ærlige 3"0i"ætbre, bet er at fige: 
ingen af f)ang gorælbre Pare bobe i 93ørne^ufet, Dtafpljufet, 
©laPeriet etter unber ©farpretterenS ^aanb; be Pare begge 
loPmægfigen ^enrettebe af en promoPeret Dr. med., bcgrapebe 
meb (Sangttofferne og ^apbe giPet f)Pibe ^anbffer tit ©tubenterne 
pao 9tegenfen. gaberen Par af bet ©Iag§ ©mbeb^mænb, ^Pi§ 
Snbtomfter ere faa ubetl^belige, at be itfe ere i ©tanb tit at 

i førfte S)el — ftufne nf Sfemens — bico fom be b(ep, og ^an for be 
fenere Sele« 58ebfommenbe boDbe ^enoeitbt fig til 2:i)fteren Sfjobotriecft. 
Ogfaa jobberne i ben af %v. 'Bijwaxt} ubgione „lommebog for <g>fue= 
fpK^nbere" (ob ooermaabe meget tilbage at pnf!e, fccriig bet af SIe= 
meiié ftufne '■portræt af 21. @. ©jelftnip t ?ommebogen for 1786. — 
©an g f lofterne, ©angoærfet i j^riie ^irfe (bet brænbte 1807). ®tu= 
benternc paa 9?egenfen gjorbe, fra 1712 af, Sjcnefte fom i'igbærerc 
og forf^nebe« af be efterleoenbe meb fjuibc fNanbffer I 59 ijiue bere» ^tirii en ijob Opbrage()e, meb minbrc gobercn fclti 
t)i( inbffræufc fig tit ingen 5Jkttre§fe at ^olbe, og 93?obereu 
Dil Qfftoa fine i|3ræten)ioner pan en abonneret Soge om 
33interen og en ni) ©ilfcfjortel, famt en I)alu <Sne§ '3)l)re^at)å= 
$Hejfer ^Der ©ommev. ^en (iUe 5l.§ gaber ^nube ingen 5(f= 
^oIben^ebå=(^atoer, og l)an§ 9)iober bar bange for at fortorne 
©ubinben Slirften Sl^il, og folgetig mantte "Drengen fe tit, I)t»ab 
^an funbe lære iblanbt et i^unbrebe anbre Drenge i en offent* 
lig Sfole. ;pan§ mebføbte gobe ®eni ubrettebe bog fno meget 
(joå ^om, al ^an i fit fcmtenbe 5Iar, bo Ijan ftob til JÆonftrma- 
tion, ganfte gobt fnnbe oplæfe paa én Sob ^ontoppibon§ f)ele 
gortlaring, meb famt be inbftregebe ©tljffer, iffe at tale om 
Sut^erg lille S'atefi§mu§, ber Por et ©mørrebrob for l)am. 
§an ftrett ogfaa gnnffe gobt efter linieret ^apir og regnebe 
f)ele ^rameré 9tegnebog ig|ennem ; af ©øren 9[lfatl)iefcn§ ber^ 
imob funbe l)an iffe regne et enefte ©tijffe, ^oilfet l)eUer iffe 
nar at forlange, ba -^aix albrig i fin ©folegang fjopbe fet ben. 

Den gamle >ii. ^apbe iffe (Sone til længere ot l)olbe fin 
©øn l)iemme, ^an maatte altfaa nb at fortjene fit Srob. ^an^ 
gobe gi'emgang gjorbe, at man beftemte l)am til §anbelen. 
§an bleb fat til en ^^jobmanb, fom lopebe at flaa ^am i 
gaberé ©teb og beforbre t)an§ ^-i>elfærb, naar l)an fun§ Pilbe 
Pife blinb Spbig^cb, Deere tro, flittig, taP§ og beffeben. Den 
unge 'iJl. befab pirfeligen af 9?aturen et gobt i^jærte og I)at»be, 
Q)ub oeb l)Porlebe§, faaet meget gobe ©runbfætninger; l)on 
gjorbe Dillig altfaa bette Softe og gif i 3;jencfte. 

©tray forelagbe l)an» principal ^am en Stjobmanbå 
^'atefi§mu§, meb 93efaling, at l)an ffulbe lære ben nbenab og 
iiojagtigen i alle ^unfter og Sllopfuler efterleje ben, l)Di§ l)an 
iffe oilbe unberfafte fig en berpaa folgenbe Dilfaarlig ©traf af 
principalen. Den unge '31. loPebe og l)olbt bet. Det fi)nte§ 
^am Pel, at ben næften i alle ^unfter uar albeleS ftribenbe 
imob ben, fom t)an tilforn Ijatibe lært, men nben at gruble 
meget beroPer, fatte l)an ftørrc Jro til en leuenbe ^Jrincipalé 
enb til en bob 9}?orten Sutl)er§ ^nfo^it'il'tcl- 3)a benne 60 ^atefi§inu§ faii tiære i mnnge ^unfter tjenlig for onbve enb 
netop ^jobmanbéftanben, ^aa ffa( jeg tit Slutning Inbe ben 
aftr^ffe, olie bem til Særbom og Unberbiéning, fom famme 
funne be^oDe. 

"Det førfte, man meb at SJJogt føgte at inbprente ^am, Par 
ben ftore Scerbom, at SotbfPig er en of be intet bett)benbe gør? 
Orl)be(fer, famt at '^an Pirfetig begif en gob ©jerning, noar 
^an i begtige 33egiPenf)eber rebbebe fin ^rincipat etter anbre 
fra ubehagelige t^øtger Peb falff (Sb. 9J?an tærte ^am be 
utattige gorbe^otben^eber, JReferPationer og Ubftugter, fom 
man Peb flige Sejtig^eber attib maatte ^aPe paa rebe .t)ænber, 
for at gjøre en t fig fe(p fatff (Sb toOtig og faa pibt mutigt 
oPerenSftemmenbe meb en iffe att for øm ©ampittig^eb. 

(St ^ar af bi§fe Sl'neb !an jeg bog iffe unbtabe at unber= 
rette mine Sæfere om, ha be ere alt for morfomme tit, at man 
ftutbe tabe bem tigge ePig begraPne i Sapg^eb, og af ben 
^effaffenfieb, at be fan giPe Sæferen et S3egreb om be anbre. 

21. titfige meb to af ^an§ kammerater btePe en 9?at grebne 
af Sotbbetjenterne, juft ba be pare i Særb meb at inbfmugte 
nogte gaffer ^Ulhv og ©itfetøjer. ®e faa' ingen 9tebning 
uben at ftt)gte og tabe (Søbfet btiPe i ©tiffen. 9}?ørfet ^apbe 
juft iffe gjort bem ganffe ufjenbetige, men ta jtotbbetjenterne 
iffe Pare i ©tanb tit at oPerbePife bem, faa bteP bem paatagt 
@b, ^Pitfeu be frimobigen aftagbe: at iffe en enefte af bem 
^aPbe Pæret 5DJebt)iæ(per bertit etter 9J?ebPibcre beri. 1)ere§ 
@amPittigt)eb Par tet beroliget meb h^n titte ^orbe^otben^eb : 
at iffe en enefte af bem, men Pet otte tre titfammen Pare 
©jerningåmænbene. 

^ Skrigens 2:ib Par ^an§ ^rincipat btePen migtænft før, 
at ^an imob SoPe og ^Iraftater unber fit 9faPu ubruftebe, tit* 
tabcbe og affenbte ©fibe, fom ^et og t)otbne meb Sabning øg 
att tit^orte be frigenbe 9)Jagter§ Unberfaattere. ©aatebeø 
bteP et af f)an§ ©fibe, føm gif unber banff gtag øg meb 
banffe 1)ofumenter, af en engetff Slaper optaget fom et ©fib, 
ber titf)ørte ^ottænberne tittige meb Sabningen. JÆ'jøbmanben 61 faa oel fom nUe f)anå golf blebe poalagte @b, og be fo'r paa, 
Qt ©fibet iffe tilførte nogen ^ottænbcr, nieb ben 9ieferbation 
i bere» Santer, at bet tilførte en tt)ff ^iøbmanb, fom uar 
bofibbenbe i ^Imfterbnm. 

@na(ebe§ tjente ben nnge "31. [in principal tro og rebelig 
i nogle 'iiax, bn J^jobmanbcn paa fin ©ibe ogfaa Pilbc Pære 
betænft paa at ^olbe fit Softc. ^an opertalte ben nnge 51. 
tit at gifte fig meb Ijang- Stupige, fom ()an, for at fpare fin 
^'onc en nbc^agelig Opbagelfe, Par tjent meb at ffiUe fig Peb, 
og (otiebe barn et S^nfenbe 3tig§ba(er, bPormeb ^an for egen 
stegning tnnbe beg^nbe en liben ^anbet. 

^JJicb ©læbe mobtog 5(. bette Silbub. C^an bleP 9Kanb, 
gaber, S3orger og ^jobmanb næften paa én (^ang og begl)nbte 
nu at briPe fin §anbet. §an ^aPbe Peb (£Tfarenl)eb fet, at 
ber nbforbreé ftorre ©umma enb et ^^ufenbe 9iig§ba(er for at 
briPe ©mng^anbel meb (Sftertri)f, naar man ifte Pil ubfætte 
fig for paa én ®ang at bfioe mineret; ^axi befluttebe berfor at 
lobe benne £)anbel»gren Pære urørt og oPerlabe ben til anbre, 
ber t)aPbe be fertil fornobne ©genffabcr. 

SKcn fnart mærfebe l)an, at [)an Peb at ()anble meb iuben* 
lanbffe 53are ^aftig maatte gaa bag af Donfen. £)an hinbe 
itte begribe 5(arfagen bertil. ^an forefpurgte fig, og man 
fparebe ^am, at gabrifferne t)ape lige faa Pel fom S^jøbmanben 
Sittabelfe ti( at fælge fine S3are i flore og fmaa Sl'Pantiteter, 
at man paa en gabrif, lige faa Pel fom i en ^Vambob, fnnbc 
fjobe en ba(P 5llcn ^læbe, en 5l(en 53aanb o. f. P., at følgelig 
gabriften altib funbe fælge for lettere ^riå enb ft'jobmanben, 
og altfaa let tage al Diæring fra ben tjanbleubc. S^an futtebe 
bcroPer og tap, tf)i ber Par en £oP, fom tillob bet, l)uilten 
^an itfe funbe rt)ffe. 

,.^aa moa ha", fagbe "iJt., „gabrifferne Pære ucnbeligen rige, 
ifær bo en Xel af bem ere anlagte uben for 33l)en, l)PorPeb 
be fparc JRonfumtion§=^^lfgift af bereå bcl)øuenbc i^are og 
mange anbre 53i)rber, ber trt)tte Sljøbftebmanben?" — „Cangt 
fra," foarebe f)an» SSen. „9iogle cnfelte, fom briPeå for en 62 pridat røanb§ Stegning, fan nof beftaa, i ijalb be ere af ben 
^Beffaffen^eb, at .kongen be^otier bere§ SSare, tt)t ba fan ga? 
brifanten nof for(ige§ nieb toebfommenbe om flette SSare og 
^0] ^riå; men brioeå be berimob for ^ongenS etter et bibt; 
løfttgt 3ntere§fentffab§ 9?egning, ba fan be umntigen beflaa. 
^oftbare Stigninger mao ha opbt)ggeé, IDireftorer, ©efretærer, 
©og^otbere, ^'aéferere og flere faabanne Stopfngle Iønne§, 
§aper, Sltteer og anbre ©paferegange anlæggeå, S^ft^ufe 
bligge§, ja fanffe Pet enbog ^Sorbetter oprette§ til S8rug og gor* 
nøjelfe for 'SDireftionen, og alt pao gobriffeng Sefoftning, faa 
at inben mon fan fomme til at rore en §aanb Peb bet Pæfent? 
lige af ^nbretningen, faa er fom ofteft be tre ijjerbeparter 
af ben bertil beftemte ^apitol, ja nnbcrtiben mere, bortfmeltet, 
og bet til 3;ing, ber ere lige faa libet noboenbige til ^nbret; 
ningen, fom DJia^ogni ^ommober til en £)efteftalb." 

„9iu begriber jeg ta," fagbe ^21., „t)Porlebe§ bet fan gaa til, 
at PoreS Sobriffer, fornben ot rninere ^jobmanben, ogfaa obe^ 
lægger fig felp; men bet giælber bog, (^nh ffe Sop, iffe om 
attc. SDJan Ijar, for %empel gipet ^rioilcgier til Stattun= 
trpfferier i bet @le§Pigffe, og meb ben ftorftc ©læbe maa en; 
^Per patriot fe 93irfningen beraf. "Se bér forarbejbebe 
SSare§ ^riå og 33onitet ere faabanne, at man ffulbe fpærgc 
paa, at bet Pare engelffe otj tpffe Sattuner." — „SOtan ffulbe 
fpærge paa," afbrøb ^an§ SSen ham: „nej, fpoerg iffe berpaa, tf)i 
ber ftaar jo banffe ©templer paa, og enbnn ^ar ingen paa= 
taget fig at bePife, at bc engelffe etter tpffe ©templer ere af- 
flippebe." — Og bermeb forlob ^an 5(. i bpbe Janfer om, 
^Pob SSej ^an ffulbe tage meb fin Jpanbel. 

91. mærfebe nu, at ()an iffe paa nogen SOtaabe funbe begaa 
fig, meb minbre ^an ligefom ^an§ ^errer S^otteger breP 
(5mugl)anbel. 9?ogle 'i!lar§ ^ijenefte 1)03 en af 53pen§ ftørfte 
S'ontrabanbittere l)aPbe giPet ^am al ben fornobne Qnbfigt i 
benne 9?æringgpej; f)an begpnbte ben, breP ben meb gorfigtig; 
^eb og Par Ipffelig. Gn fort Xih gjorbe ^am fra en ^raffer 
til en 9J?anb, fom man paa Sorfeu tog gatten af for. 2;il 63 fibft (ob ^an fig forblinbe af (^jcrrigfjeben, benne 9^ob til nit 
onbt, 5^an uor iffe foruojet meb at Dære formnenbe, ^ou 
t)i(be bære rig. §on dotiebe alt, ^unb f)an felt) ejebe, og a( 
ben Slrebit, ^an funbe fao, og i et u^clbigt Øjefclif blebe f)an§ 
58are optagne paa ^efen. '^Ilan fattebe 5[Ri§tanfe, at bet Par 
"^ané S3are. men ^an fo'r fig fri. 

3mib(ertib Pare ^an§ ©ager Peb bette "^ab blePne fatte 
paa faa flet en S't>b, at ^an faa' fig nobt til at opgiPe alting 
til fine ^rebitorer. ^an§ forrige principal, font bog iffe Pnr 
ben fornemmefte iblanbt bem, f)aPbe iffe længere lUarfag ti( 
at hjælpe f)am, ifær fiben 31.2 ^tone i ©maafopperne Par 
bfePet en ganffe anben ^^erfon enb før; '^an (ob nttfaa 9t. 
flæbe i ©hitteriet, f)Por ijan i et ^ar 9lar maatte fibbe, imebenå 
at '^anS ^one og 33orn gtf om pan ©aberne at tigge. 

(Snbelig flap (jon ub, bo fjan§ forrige principal iffe 
længere Pilbe ^olbe f}am paa fin 33efoftning inbfluttet, og nn 
Par bet, at ^æPn og j^orbitrelfe inbgaP 51. ben ^eflntning at 
bliPc Spion, for at bt)gge en tilfommcnbe fipffe paa fin for= 
rige principals og, om muligt, paa bet (jcle menneffelige W\m\^ 
Ulptfer og 9tuin. — 2:rcttcnbc tnpitel. 

åiøbmou5ø-£atf kismuøftn *). 

Sp- 51f t)Por mange farter beftaar Si^jøbmænbeneS ^ate^ 
fi§mu§ V 

<Sp. '?lf tre ^^arter, fom ere: bere§ ti 58ub ; bereS tre 
2:roå--?(rtifle og bere§ fpP 53onner. ") 3eg briftcr mig iffe tit at afgjpre, om bet er flabeligt for ^iøb' 
manbsftaiiben, at benne .^^atctiSmii« fjibinbtil iffe f)av octret al= 
minbelig be!icnbt, og at ber gioee .^ipbmaiib, bcv flet iffe engang 
oeb, ot ben er til. ^ot ben atminbelige Cpli)«ning« ®fl)lb tiar 
jeg bog Ijolbt for, at ben bitrbe til offentlig 93rug ubgioe«, fiben 64 @p. §oor mange ©uber f)ar en ^jøbmanb? 

©ti. Sffun en enefte ©ub, fom er ^enge etter 9^igbom, 
font ©jælen i atte ^nn§ ^onblinger og Sltaatet for otte ^an§ 
2;tlbebe(fer. 

3)cn furftc ^art. 

Xe ti 58 nb. 

'J)et forfte 33ub. 

'2)u ffol iffe I)atoe fremmebe ©uber. 

■Det er: ®u ffal fragte og elffe ^enge og iffe bri)be big 
om anbre enb rige golf atene. 

@p. 1)t)rfer S^jøbmænbene ingen Slfguber? 

(St). So be§ »ærre, be ere atte @t)nbere, og b^rfe Sarnf= 
terer, 93ettt)ft, ^ragt, Oderbnabig§cb og anbre falffe og for- 
føriffe ©uber. 

®et anbet 58ub. 
■Dn ffal iffe brnge bin ^jøbmanb§=©nb forfængeligen, men 
t)el i fornobne Silfælbe bet ^øjefte 93æfen, fom bn bog, enten mnn i bigfe tolerante 2;iber ^ar ?o» ti( at befjenbe ftg til, iivab 
%vo man dK. 2)en er ganffe aiitf)entiqDe og funbet i en Sjpb« 
manb« 3Irftt», ber er ^aa albeleS ortl)oboj;e, at ^an cnbogfaa 
meget flet betaler be golf, ber ^jivlpe ijam til at forniere ^an« 
^igbom, meb minbre be far. beoife, at be {)or gjort bet deb 
®fja;[nifti)ftcr og ulooligc iKibler. ©fulbe benne 9?eIigion€feft 
nogen Sinbe faa fin egen .«irfe og (Subétjenefie, ba fortjener næppe 
nogen anbcn enb benne 2)ianb at blioe 93ifIop, tt)t [)an er (ærb 
og t)Qr opgtDet ^^anbelen, for at arbejbe \)aa en praftiff (5or = 
ffartng ooer benne ilatefismué, nieb ftrcgebc og nftregebe igtljtter 
paa ^i>ontopptban^ iDhiabc, f)Oorpaa ^léfnrancetontoret meb bet 
fprftc, forniobentlig tmob fin 35ilje, blioer nptt til at mobtage 
'SubfErtption aJJen ^Dem er benne 2)?anb, og t)t)or beftnber ^an 
ftg? i Sanmari, 9?orge etter oolften? Dtl mine Sæfere fpørge. 
^jcere Sæfere! i^Do bn enbog er, lær fprft at tjenbe big felD, og 
fe, om bn finber nogen Ooercneftemmelfe meb bin gårafter, 
før enb bu begi)nber at gætte paa anbre. 65 

bu er en SUifteu, ^obe, Stjrf eller Jpebning, maa nobe» til 
Qt tro. 

■Det er: ^u ffal UW^ "9 clffe binc ^^engc, og ifte bruge 
bein til ot gjore uoget gobt nteb, uben bu felto F)ar Sotbel 
beraf. Xerimob ffal bu iffe nære bange for at fuærge en 
falff (Sb, i %alt ben fan gaDnc big noget eller rebbe big nb 
nf en gortræb. 

@p. Gr bet tiEabt at lt)iie, ffuffe og bebroge neb ^^job= 
manbåguben? 

<Sd. 5q tiigfelig; alle 2ing, fom tjener til at beforbre 
Doreå egen ^vorbel, ere itfe alenefte tillabtc, men enbogfaa borc§ 
^ligt at ubot)e. 

'Det trebje 33ub. 

Si'om i £-)u, at bu l)elliger 33ørétinien og ^oftbagen. 

Det er: Xu ffal fn)gte og elffe ^enge, iffe foragte eller 
forfomme nogen Sejlig^eb til at foroge bent, men l)olbe bem 
^ojt og i ^Qxe og ^eller labe bin 9Jæfte fulte eller frt}fe i^jel 
enb forfømme Sorétinien eller ^-^oftbagen for at {)jælpe l)am. 

®et fjerbe ^nb. 

£)æbre bine ^engepofer og ©frine, paa bet bet maa gaa 
big Pel, og bu ffal iffc fulte poo Sori>en- 

Det er: Du ffal frygte og elffe ^enge, famt Sift, 53e5 
brageri, 9iænfer og alle onbre røaober, ^uorueb be erljPerPeé, 
gjærne lære be fornobne ©nit af anbre, men f)olbe bem foa 
f)emmelige for anbre, fom bet er muligt. 

Det femte 33ub. 

Du ffal iffe flua i()jel. 

Det er: Du ffal frijgte og elffe ^engc, iffe bræbe nogen 
Polbfomt for at bemægtige big bem, men Pel langfomt, i Jv^lb 
ffe fan, og labe bine Debitorer fulte if)jcl i ©luttcrict, om bc 
iffe betale big til ben fibfte ©fjæru, og ingen ?.lienneffer fjjælpc 
uben imob Siffcrbeb og for trcbitic '^^roccnto. 

5 66 Xet fiette 58ub. 

l!u ffat itfe bebritoe §or. 

^et er: :£)u ffa( frt}gte og elffe ^enge, iffc gifte big felt> 
etter bine ^orn etter nogen of bin Slægt meb fattige %o\t, 
t^t bet fatbes at tiebriue Utngt og SEjorlemieb, men oltib oeje 
bine i^orbinbeljer ima <^ulbttægten. 

^et ftHjenbe S3ub. 

'Su ffol itfe ftjæle. 

15et er: Du ffa( frr}gte og e(ffc 'ij^enge, iffe bræffc anbreé 
kufferter og ©frine etter .<?irfeb(offene for at tage ^enge 
beraf, t^i ta blitier bu ^ængt; men fan bu paa en befjænbig 
SO?aabe bebrage bin 9?æfte ot fin 5Se(færb fra, ba er bu en 
ftor SRanb; for'^ofb 5(rbejberen fin 5?on for at toinge ^am tit 
at ttære bin ©fatie, og for ^roce§ meb ben fattige ^aanb; 
»ærfémanb, faa (ænge ban formaor, om ^an iffe t»il fabe fine 
Stegninger afforte efter bit iBe^ag ! 

Det ottenbe 58ub. 

Du ffal iffe fige falff S3ibne§bt)rb imob bin ^Jæfte. 

Det er: Du ffal frt)gte og elffe ^enge, iffe føre ^roceå 
meb bin 9?æfte for et ubeti)bcligt .^anaitteri og iffe ubgit>e big 
for ^an§ aabenbare j^jenbe: men fan hxi unber^aanben ffitte 
f)am beb fin S^rebit, fætte '^Qn§ S?are i et f(et Ubroob og be- 
rotie bnm fin 9?æring, ba beforbrer bu jo bit eget S?cl, og 
enbtier er fig feitt nærmeft. 

©p. ^Pem er min 9?æfte? 

@p. 5ltte 5J?cnneffer, fom ere rige og f)ar ^enge, og jo 
rigere min 9?æfte er, jo ffere .^'jærUgl^ebå^^ePiSniuger fft){ber 
jeg ^am. 

Det nienbe 33ub. 

Du ffal iffe begjære bin 9?æfte§ $u§. 
Det er: Du ffal frljgte og elffe ^enge, og naor bin fat^ 
tige 9?abo ejer et .'pu§, fom bu bor Stjft ti(, ba ffat bu iffe 67 ligefrem begjærc bet, men gjore ^am gobtrocnbe og loane f)Qm 
^engc uben Stenter, inbtil {)an bliDer nobt til at (abe big fao 
^ufet i gob ^Betaling, enbffjont bet er fem ©ange fon meget 
bærb fom bet, f)Qn .fft)lber big. 

®et tienbe 53ub. 

Xu ffal iffe begjære bin fattige 9?æftc§ ^uftru, ej ^ige, 
ej "Datter, ej ©tienb, ej Cj-e, ej 5lfen, ej deller noget af afle 
be 2ing, fom ^annem monne til'^ore. 

Xet er: 1)u ffal frt}gte og elffc ^enge; iffe begjære bin 
fattige OJabos ©jenbom, men tage faa frit tit ben, fom om ben 
tiar bin egen, tf)i fitiab \)\i ^an bel gjøre big? <Baa længe bn 
^ar '^3enge, ticfiolber bn altib 9tetten paa bin @ibe, og ^an 
blider nobt til at tie ftiKe. 

Om atte bi§fe ©nb figer £)anbel§gnben faa: 
3eg er bin eneftc ®nb, og i jtingeneS nærtjærenbe gor^ 
fatning en ganffe almægtig ©nb, fom ftraffer bin ^'Otfommelfe 
vaa bine SBorn i trebjc og fjerbc S?eb, om bu foragter 
mig og iffe t)olbcr biSfc 33ub. "Derimob bifer jeg 9?aabe og 
©arm^jærtigf^cb imob alit bem, fom bt)rfer mig, og fom fjolber 
mine 33efalinger. 

^en anben ^art. 

Om .^tjobmanbenS tre StroS^^lrtifle. 

Den forfte "^Irtifel. 
Om dan§ ©fabelfe. 
3eg tror vaa ^engc, min og atle S?jobmænb§ almægtige 
8fabere. 

1)et er: Seg tror, at jeg iffe fclb ^ar ffabt mig tit bet, 
jeg er, men at bet er ^45enge og ©ulbet olene ; at bet ^ar gibet 
mig gotagt, ?Grc, 9iang og ^:)(nfeclfe, ja gornnft og biåfe 
©anfer, ta jeg etter? fanffe bilbc bære en ftor Xoémer. Tveg 
tror ogfaa, at ©ulbet forffaffer mig alt, ^bab fom til bette £iu 

5* 68 at op^olbe gjøreå be^ob, faofom: Stiftganrbe, palæer, ^efte, 
X^areter, 2:ilbebere, ©latoer, Slbefatter, poeter, ©ratulautere og 
mere faabant. grembeleS tror jeg, at bet bebarer mig fra ai 
Såre og ©fabe, at bet afoærger og for^inbrer fra mig alt 
onbt; at jeg fan gjøre og foretoge mig alt, l^bab jeg behager, 
enten bet er ret etter uret, og at jeg meb mine ^enge ton 
rebe mig nb af be SotIegenf)eber, ^bori en fattig SKanb maa 
blibe ^ængenbc. 2)crfor er jeg ogfaa fft)Ibig at ære og til* 
bebe bet, famt bi)rfe bet alene. 1>et er a(t fammen baa'be bift 
og fanbt i atte ^DJaaber. 

5)en an ben SIrtifel. 
Dm ^an§ 5lrbeft)nb. 

Dg paa Solbfbig, ©fumleri og mere faabant, fom er fobt 
af ®jerrig^eb og ^olitifen, l^abet af 2:o(bbetjentere og onbc 
30^enneffer, men fom næppe nogen ©inbe nbn)bbe§ og er^jøb^ 
manbgftanbenå ^(rbefi^nb. 

®et er: Seg tror, at Solbfbig er uabffittelig fra min og 
atte t)anblenbe§ 9?atur, og at be to 2:ing ere lige faa nøje for- 
enebe, fom ©jæl og Segeme ^o§ et iDfenneffe. 3eg tror ogfaa, 
at ben er ganffe tittabelig, i bet minbfte ^ar jeg albrig folet, 
at min ©ambittig^eb bar bebrejbet mig noget beiangaaenbe, 
ha bet forfte ftore 53ub i 9Jaturen§ Sob er bettc: beforbre bin 
gu(bfommenl)cb! og 9?aturen§ l'ob unægtcligen er ætbrc enb 
J^ongerneS. 33ibere tror jeg, et en falff Sb, naar ben beforbrer 
mit 55e(, er paa famme ®runb tittabefig, om ben enbog flaber 
min 9?æfte, efterfom jeg iffe gjør falff (Sb i ben ^enfigt, men 
atene for at rebbe mig felb og min [)ele Gjenbom, og ben 
minbfte 'Del af min ©jenbom altib maa bære mig, fom ^jøb* 
manb, bt)rebarere enb en anben§ I}e(c timelige 3>elfærb. £ibors 
fore jeg og er fftjtbig ot ære og elffe ^lolbfbig, b^rfe og bringe 
J^unften tit ben tjberfte gutbfommen^eb, paa '!)et jeg maa funnc 
Icbe, regere og nbbrebe mit ^errebømme beb 4')jælp af ben. 
Xct er a(t fammen baatfc bift og fanbt i atte SJJaaber, 69 Xen trebjc 9(rtitel. 
Om ^jobmanbenS ^jælpemibler. 

Seg tror ogfaa paa ^Bebrageri, ©tjætmi'ttjffer, Stænter og 
Unberfunbig^eb, Sift og mere fnobant, fom er uabffiUeligt fra 
ben, ber Pil bringe fin formue til nogen (pj ©rab. 

©et er: Sleg tror, nt jeg ifte Peb min egen ©tt)rfe eller 
fornuft f)ar funnet bringe bet foa Pibt i S3erben, nt jeg er 
blePen en ^oPebrig SQianb, men nt bet er en (Smule ©fiælm- 
ftt)fter, ber ^ar oploft mig, tibet 53ebrngeri, ber ^ar l^julpet 
mig, libet Unberfunbigf^eb, ber ^nr ftnnet mig bi, (ibet Sift, ber 
^nr brePet SSærtet, og libet 9tænfer, ber ^nr bnnet mig S3ej, 
Peb ^jælp af en portion 2t)ffe, tit at btiPe bet, jeg er; lige- 
fom bet famme ogfaa derefter ffnt oplpfe mig, 'hjælpe mig, 
ftnn mig bi, bripe SSærtet og bant mig 3?ejen ubi ntte mine 
^anblinger. SSibere tror jeg, nt jeg bor bruge nUe mine 
©jæl§ og Segem§ kræfter til nt bprfe bi§fe æble S^unfter og 
S?ibenffnber fan meget, fom bet ftnnr i min 9}?agt, bn jeg og 
anbre mine Sige, uben bcm, til ePig Xib mnn Pære og for= 
bliPe ^rnffere. ®et er alt fammen banbc Pift og fanbt i otte 
SWaober. 

^Ctt trcbje »^Jort. 

Om S)iøbmanben§ fpp 53onner. 

■Sen forfte S3øn. 

^elligt Pære mit 9?aPn. 

"Det er: SUZit 9?aPn er Pcl i fit felP temmeligt Pan^etligt, 
men jeg bebcr ^er, at bet iblnnbt bc fnttigc f)cr pnn ^^oi^ben 
man bliPc nnfct for f)elligt og frljgtct. £>Piltct bn ffcr, nnar 
be Pænneg til at nnfe 9tigbom fom en 3;ing, ber er unbffiUe- 
tig fra et ffitfeligt SJJenneffe, og nonr ber giPeS Sejligl)eber 
for ben rige til at labc ben fattige fole fin uenbeligc Opcr= 
Pægt. £)Pilfet at mna ffe, jeg inberligen af fjærtet onffer og 
^aaber. 70 'Den nnben QJøn. 

mit 9lige ubbrebe fig! 

®et er: ^ibinbtit ^av mit 5)tige fommet af fig jetD, uben 
at jeg Ijor be^^øbet at bebe beroni; men jeg beber ^er, at 
albrig ben forbommelige Sanfe maa inbfnige fig i S3erben, at 
^ijt etter gorftaiib fan gitoe 9tettig^eb tit at befate oder en 
rig ®o§mer, tf)i ha bitbe jeg og mine Sige att for ofte fomme 
tit at børfte min ^^ortnerg <Sfo og ftrigte ^efte for min ^uft. 
C^bilfet iffe at ffutte \te, bet forbi)be ©ntbet i D^aabe! 

'Sen trebje Søn! 

©fe min S^ilje oberatt paa forben! 

"Det er: SOiin gobe S3ilje ffer det attib inben mine egne 
liore af mine ^tjenere, ©lader og bem, fom jeg formebetft 
bereå gattigbomg ©tt)lb fan fparfe nb af min ":^ort, naar jeg 
Il)fter; men jeg beber t)er, at ben ogfaa i @tot§=©ager maa 
fotgeg, om ben enbog ffulbe dcere tufenbe 9}?enneffer og ^ete 
Sanbet tit ubobetig ©fabe; og at 3ftegenten§ inberfte S?abinet 
maa blide tt)big og fojefig imob mine og mine Sigemænbå 
nrimetigfte 33inf og ^nbfalb. ^ditfet at funne ffe, di ^ade fet 
af (Srfaren'^eb, at ®utbet§ afmægtige ^raft fnn ubrette. 

Xen fjerbe 33on. 

®id D§ i 5)ag dort baglige 58rob. 

Xet er: @ub gider det otte, enbog be umætenbe Sønber, 
bet bagtige 33rob, men di bchz !^er, at bet maa tittabeS o§ at 
tage bet uh af 93Junben \)aa bem, fom ^reatnre, ber intet gobt 
gjøre, meb minbre 2:armene ffriger i bem af ©utt, og at di 
maa ^ade gorftanb nof tit at bruge dore§ (Sjenbom til anbre§ 
©fabe og doreg eget ®adn. 

grembeleå deb bet, at ber nædneS bogligt S3røb, forftaaS 
alle be Sing, fom tit bette Sid at op|olbe gjoreé be!^ob, faa* 
fom ere: gotlonerebe Stlæber, engelffe Slareter, ^efte, S^ft-- 
gaarbe, SOJaitreSfer, forfængelige og inbbilbffe S?oner, bummc 
og ^offærbige iSørn, Sjenere, fom dittig tobe fig fparfe og 71 gioe Ørefigen, 33onbev, fom taalmobig labe fig fue til SDiaitocu, 
fattige ^oanboærtéfolt, fom oi tan bet)anblc fom ©lader, milbe 
og fojeligc Otegeiitcre, en Dovigtjeb, fom Di fon ftiffe i Uorcé 
Somme, nnar t)i behager, SUig cUcr greb, olt efterfom bet er 
oå tjentigft, 9tang og ^larntterer, faa 3>enner, fattige DJaboer og 
flere faabannc Jing 

2)en femte 58øn. 

Og forlab o» iffe Dor @h)Ib, faalebe§ fom toi fortabe 
toore *Stt)lbnere. 

Xet er: 33i bebe f)er i benne 53on, at bet ingenlunbe maa 
gaa 06 efter Dore§ Sovtjeneftc, og at Stutteriet maa anfeé fom 
et gængfel alene for fmaa iBebragcre, men iffe for o», fom 
ftore iUJænb i alle ^cnfcenbcr. 9?aar bi iffe fan bliue rige 
meb alle mulige anbenbte @fjælmfti)ffer og al noreé glib, faa 
bebe t)i, at ben fibfte 9?ej enbnu mao ftaa o5 aaben, nemlig en 
fornuftig og toel anlagt 53Quferot, ^Dorueb t)i l)aabe, i golge 
boreé trebje Sroå^'^rtifel, at tilfnijbe o§> en anfelig 9tigbom 
paa inb- og ubenlanbffe Sl'rebitoreré 53efoftning, ber ere alt 
for ffiffelige golf og fjenbc 33erbcn§ Søb alt for gobt, til at 
bc ffulbe fortn^be berpaa, naar t)i fun§ iffe fnt)ber enl^tjer af 
bem for en ringere ©umma enb nogle Sufenbe 9tigébaler. 9Jien 
ffulbe nu alle PoreS ^neb flaa fejl, faa bebe Pi frembele§, at 
^longens ilaéfe maa bliPe Poreé fibfte ^lilflugteftcb, og at benne 
altib maa Pære luffet for ben jtogfe, ber fun§ be^øper og 
ærlig Pil betale nogle faa ^nfenbe 9tig§baler, men berimob al- 
tib ftoa aaben for ben, ^oiå Pittigc, glimrenbc og funfligen an* 
lagte flaner gjore gorbring paa l)ele 2^ønber @ulb, fom {}ai\ 
albrig agter al betale. 

•Den fjettc 93on. 

Og leb o§ iffe nb i griftclfe. 

Xet er: ^engc friftcr Pcl alle Jibcr, men Pi bebe l)er, at 
Pi naabigen maa befries fra alle faabonne ftærfe griftelfcr, 
l)Uor t>i iffe fe nogen $Himeligl)eb til Peb ^oolPporten af 5HoPct 
ot funne rcbbe Poreå §al§ fra ot blipe l)ængcnbe i en Striffc. 72 gro afle anbre griftelfer ubbebe t)i o§ iffe befriebe, jiben intet 
anbet fan Dære griftelfe for bent, ber meb ni mulig ^^lib be* 
ftræbe fig for at ffitte ftg »eb ben fibfte @nift af ©ombittigs 
^eb. 1)erimob heht tit, naar tii en etter anben ®ang btitie 
anftagebe for fniaa ©tiæfmftt)ffer, ^tiilfet fan t)ænbe§ ben bebfte, 
at tii bci maa funne breje Sletten font en SSejrmøtte efter 
tiore§ ©obtbefiitbenbe, \)aa bet tii, font be, ber btitie Ctiermænb, 
maa ©ejer be^otbe. 

l!en fqtienbe Son. 

?D^en fret§ o§ fra bet onbe. 

l)et er: £)er bt'Q^ tii, fom i en @um, at tioreå 9?igbom 
og beraf føtgenbe ?Infeetfe maa funne befri o§ fra att bet, 
fom tii fatbe og anfe for onbt, fom for (Sjempet: fra Solb; 
bobeng alt for ftrænge Opfigt; fra ©fatter og ^S^rber, ber 
trtiffe ben fattige, enbffjønt ^an er ffabt tit at bære bem; 
famt ailt be Q3aanb, fom ben bumme Sietfærbig'^eb funbe faa 
i ©iitbe at paatægge tiore§ §anbtinger; paa bet at tii, naar 
tii ^atie mættet oé tit futbe meb ^anbeten§ gebme, maatte op- 
tages i ben fatige ^IbetSftanb, tit en 35etøttning for toore§ 33e=^ 
flræbetfer, og fiben i Stotig^eb t)entianbre paa en ^erregaarb 
for at fortære SOkrtien af et ^ar Sunbrebe ut^ffatige S3onber. 

9t m e n. 
•Dette Orb er berfor tagt ^ertit, paa bet tii ffuUe tiiSfe* 
tigen tro, at atle bi§fe 3:ing ffuttc fffænfeS oå, naar tii fun§ 
beftbbe $]iftig^eb og 33e^ænbig^eb tit at forffaffe o§ 9tigbomme. 
58i ^atie faatebeé ingen Sting i benne SSerben at frl)gte for, 
unbtagen 3tbebranb og Sl)tie^aanb; tii fan bemægtige o§ att, 
^tiab tiore§ Øje fer og tioreå fjærte attraar. uben at ængfteg 
Otier bet, fom fætter en fattig ©cbrager i en bøbetig Urotigt)eb; 
tii fan tianbre tioreé 53ane frimobigen frem og enbe f)tier 
•JiagS ©eftræbetfer meb bette opbt)ggetigc ^Iften^Suf: 

2:af ffal Sonifru ^uftitia faa, 

fom f parer be ftore og 'fænger be fmaal!! 73 gjortcnbc topitcl 
jBme paa Banhi^thtn of htl fioxt (Drtifprog: 

Sic vos non vobis fertis aratra boves. 
9?u f)at)be bo min ni) ^erre fan længe ooet fit ^aanb= 
Dccrf fom 5lngit)er (jer i 53t)en, at ^on uar bleocn faa fjenbelig, 
at ingen af be fem ©anfer, f)Dormeb en Stontrabanbit, faa tief 
fom anbre 5)Zenneffer, er begaoet, hmbe tage fejt nf {)om pan 
en lang Xiftance. Jpan fna' fig oltfaa i gare for ])aa nt) igjen 
at geraabe i 5lrmob og frljgtebe for at maatte nobeg tit fnart 
at aftorte alt for ftor portion af be fej 9?etter 3)Jab, {)t)or; 
meb ^an§ 35orb faa ofte tiar befat. 

§er i St)en, tænfte f)an, Dit bin {^ortjenefle derefter btioe 
meget nbet^betig. Uagtet bet ftrænge ^nfognito, t)Dorunber bu 
^ibinbtit paa Stotbbobené S3egne ^ar frtjbfet, ^ar bu bog Pæret 
faa utl)ttetig at btiPe befjenbt; man frt)gtcr for big, man 
t)olber Spioner iniob big, og om 93?orgenen Péb atterebc en^Per 
SD^anb i ^^en, fom bet er nngctegent, ^Por bu uit inbfinbc 
big, og ^Pob ®abe bu Pit gjæfte om (Sftermibbagen; ^er maa 
fogcS anbre UbPeje, om bu iffe Pit futte itjjet. 

Joan Pibfte, at bet ifte Par be fjøbentiaPnffe ^anbtenbe 
atene, ber brep fontrabanbe §anbel, men at man ogfaa i be 
meget fmaa Sljobftæber unbertiben finber meget ftore 3}fænb i 
benne 33ibenffab; t)an befluttcbc ot fjjemføge bem, tejebc fig 
berfor en ©onbepogr. og tjorte ub af 93l)en. 

Det Par aUerebe ^lat. ba be fortobe 58t)en (tt)i ©pioner 
^ører tit ben ^eftitcnfe, fom fri)ber i 5)Jfor!et), og be t)nPbe 
Ijort omtrent en SJ^ilé 33ej, ba be btePe nobte tit at ftnnbfe 
Pcb en 53om, fom Dar ftaoct tPært oPer 3sejcn og Par luffet 
i 2aaå. 9D?in np $)errc Pibfte iffe, t)Pab bctte ffulbe bcti)bc, et 
^ePié paa, nt ^an» llbonnbringcr uben for Mjobenf)nPn nlbrig, 
i bet minbfte iffe i be fenere 5tnr, ^aPbc Pæret bett)belige. Sic vos non vobis o. f. B , faalebe« træffe 3 Ojec iffe »IJIoDenc 
til bebfte for ebev jclo. 74 9J?en 35ouben forflarebe (jam fnart, at ()er ffiilbe betaleé ^enge 
for be uij 33eje, og at man jaalebeg maatte punge ub meb 
©fitthigeu [)t»er enefte Wtil, og bet eubogfaa paa be ©teber, 
I^Dor be ni) ^eje enbnu itfe Pare færbige. 

35ønben [teg af og gif inb i bet Peb ©iben af 33ommen 
opbljgte §u§ for at betale fin ©fat, men !om iffe ub igjen, 
f)PoroPer SJiben tit fibft faibt min §erre faa lang, at !^an fteg 
af 33oguen og gif inb for at (jente ^am. 

^Qan fanbt l)am fibbenbe» Peb et 5Borb meb en ZohaU- 
pibe i 9(Kunben, et ^rué £)( og et @(a» 53rænbePiu for fig. 
(Sfter nogle igjentagne 5Inmobninger ftt \)an \)am enbetig til 
at fortære bet, tænbe 3Ib pao en nt) ''^ibe %ohat og fortabe 
et faa fjært @teb. 1)e gif ub, betalte bere§ ^Bompenge, fatte 
fig paa Rognen, og ^l)p, nu rultebe be Pibere fort. 

©fter en fort SaPé^eb beg^nbte 53onben, fom Peb Ødet 
og 33rænbePinet Par blePen libet opmuntret, at faa SQiunben 
paa ®ang. „©aatebeS", fagbe !^an, „er bet, ot man piner og 
ubfuer d§ arme 55ønber poa oUe mulige 9?Jaabcr. Sorbi Pi 
taalmobigen bærer ttjpe trijffenbe ©fatter og 53l)rber paa én 
(^ang, faa tror man, at Pi ffal bære ben en og tV)Penbe meb, 
og faolebeg forøger be Pore§ 58t)rber meb en om ©angen, inb^ 
til Pi til fibft rent ft)nfer unber Pores jt^nger. ©aalebeé ^ar 
Pi nu fe(p maattct fjore fjper en ©ten til S3eien, fom er 
btePeu brugt, og bet gjorbe Pi meb ©læbe, i ^aah om at Pi 
meb 3;iben ffulbe fpare bet paa Poreå ^jøretøj, naar Pi fif 
gobeS3eie; men, be§ Pærre! bet gaar fjælben efter ben fattige? 
Stonfer, naor ^an tænfer noget gobt. 9?u maa Pi betole ©fat 
af Pore§ eget ^Irbejbe. 2J?an figer Pel, at 33onben fan forøge 
^rifen paa fine 33are i gor^olb efter bigfe og aubre 5lfgifter; 
men ben, ber figer bette, \)an Péb iffe felP, ^Pab "^an fnoffer; 
f)an tror formobentlig, at bet er 53onben, ber beftemmer jtorpe* 
fjobet, ba bet bog uimobfigeligen er Sljøbftebmonben. ©eå* 
uben fommer jo be flefte 33are til ©fib§ til Sljøben^oPn, og 
naar 33onben f)ibiubtil allerebe ^ar ^aft panffeligt nof for at 
^olbe ^ri§ meb ©fipperen, ^PorIcbe§ ffal ^an ha funne gjøre 1 75 bet nu om Otunber, ha T^an man ftinre fao mange ^Bompenge, 
baabe for Ub= og ipjemrcifen, fom ©fippereu er albeleS fri 
for? ®et ^ebber, at bet er nøbPenbigt for ©ongené Snter- 
e§fe§ ©ftjlb, og bet fan gjærne Pære, tf)i bet er noget, fom jeg, 
fom eu ftaffelå ^onbe, iffe forftaar mig paa at biåputere om; 
men bet f^neS mig bog unberligt, ot bet ffulbe Pære Siongen§ 
Sntereåfe at faa et Sanb fulbt af forarmebe S3ønber, ^Pilfet 
Pil bliPe ben fanbe Sølge af bette og fiere faabanne b^rbefulbe 
^aalæg; ti)i naar en 33onbe, ber t)ar ti til tolp 9JiiIe at fjore 
meb fit SorPelæg, f)Porpaa ^an ofte iffe fortjener mere enb 
tre til fire SDJarf, ffal betale 53ompenge for Ub^ og ^jemrejfen 
pao fire og tyPe forffjeUige ©teber, og fiben ^onfumtion^ 
5(ccife og flere 'jJlfgifter, famt 9ZatteI)crberge, ©talbernm meb 
mere, faa fan ben ftorfte 5)oémer let nbregne ^an§ g-orbel." 

„'2)et forefommer mig, fom bn l)ar 9tet, min gobe SJJanb!" 
fagbe min |)erre, „naglet jeg iffe fynberlig forftaar mig paa 
©latsfager*), men faa meget fan jeg fe, at bu ^nr enbnu 
glemt en Pæfentlig Ult)ffe Peb bigfe 33omme, ben nemlig, at 
be Pænner jer til at briffe op paa 53ejen ben lille gor- 
tjenefte, fom ^ en eller anbcn ©ang Peb et gobt SOiarfcb fan 
l^QPe tiloPerS fra ©ompengene og anbre 9lfgifter. Seg fer, at 
53ommænbene f)anble meb 01 og iBrænbePin; enten be l)ar 
Jillabelfe bertil, eller bet er @mngl)anbel, bet péb jeg iffe; og 
^Pem, fom fjenbcr ben nnbertrpfte 53onbe§ Stænfemaabe i £)en; 
feenbe til fin Øfonomi, Pil iffe unbre fig oPer, at ban er glnb 
oper en^Per 5lnlebning, ber giueg l)am til at briffe op, l)Pab 
^an f)ar." 

Unber bigfe og anbre ©amtaler fom min .sjerre til fit 
Seftemmelfegfteb. Det forftaar fig, abffillige 35omme blcPe 
Dpluffebe for bem paa 5yejcn imob Pebborlige fontant 'betaling, 
abffiUige ©opfener fortærebe og abffillige ^iber Xobat rogebe, *) 3niti ^erre »or ingen 'IJoIiticu«, uagtet iian nax en ©tjætm, en 
^at8, fom gjceiber om utattige flere ®fjcvtmere tjære ?cefere! 
uenb (Satfcn om, og fig mig bo, ^uor mange '>]3oIitici ot ^ar, ber 
iffe ere ®fjælmere! 76 faa at 33onben, ber, jom ^an fe(t» fogbe, funå ^at)be gjort et 
flet SD?Qrfeb, ufeitbarligen, naav ^an fom !^jem og beregnebe 
fin 53e^oIbning, mna ^otte anfet ben S^øbtienbig^eb ot bringe 
fine S3are til ^joben^abn fom en anben iffe libet trt)ffenbe 
@fat og- ^aafæg*). 

9hi fnufebe min iperre affe SSegne ^emmeligen omfring for 
nt oDbage en Sangft; bet It)ffebe§ l^am ogfaa at opbage, at 
en Søbe i benne lide ^jobftab ^atobe, Siftenen for enb min 
^erre§ Slnfomft, faaet en anfelig ®el ^ontrabanbe inb i fit 
§u§. ©tray begat) min £)erre fig tilbage, angab bet og fom 
fnart igjen meb en .^ammerorbre til §u§infmfition ^o§ ^øben. 
§an unberføgte, Oeb 5(§fiftance af Solbbetjenterne ber paa 
©tebet, otte mulige Steber, om be enbog iffe Pare ftørre, enb 
at be næppe funbe rumme en ^arbu§ 3:obaf, men fonbt albele§ 
intet. 

Da ^nfPifitionen Par forbi, oabnebe ^øben fit (S^atol, 
tog min ^erreé ©il^ouette frem og Pifte ^am meb bette 
©pørgémaat: om ^an troebe at Pære ubefjenbt ber i Q3pen, 
og at man iffe ffulbe ^ape Pibfl, at ^an fiaPbe Pæret };>aa 
@tebet, før enb man faa' ^am fom SnfPifitor? 

„9tej§ f)iem min §erre!" fagbe Søben til ^am, „og Pær 
glab, at Se flipper Ijelffinbet ^er fra. ^ gortrolig^eb Pil jeg 
fige ©em, at jeg rigtig nof l^oPbe fontrabanbe SSare i mit 
^u§, men ba jeg fif ©ercå Stnfomft at Pibe, flpttebe jeg bem 
inb til min ^Jabo, i ^Pi§ ^u-^ be nu ere; ber tor De iffe 
infPirere, før enb 'Se faar en np Stammerorbre, og, inben 'Se 
fommer tilbage meb ben, ffal 33arene igjen Pære enten ^er 
eller anben ®tcb§. ®e§uben maa De Pibe, at jeg og min 
Samilie i ^jøben^aPn, formebelft ^engelaan og anbre flige 
^jøbmanbgj^OJayimer , ftaar i faaban j^o'^l'inbelfe enten meb 2lt jeg l^er figer SBonben« 9^?(bt)enbig^eb ot føre fine 95are 
til ^\øbeni)a\)n, fon fonffe af mange anfeS for et ^^orabof. 
3eg forbet)oIber mig oeb en anben Sejlig^eb at »ife SJigtig^ebcn 
of min ®Qt«, fjoilfet 93eoi« paa bette 2teb Btlbe fpre mig alt for 
tangt af min SJej. 77 

nogle af be f)øje ^errer fcio, etter meb bereS ^oner, etter meb 
bereé 53orn, etter meb bereé SOioitreéfer, at ingen faoban Crbre 
er nogen ©inbe ubgitiet etter fan ubgiDeå, uben at jeg og mine 
Dtebbrobre btitier førft unberrettebe berom for ot !unne tage 
Dore» fornobne ^^ræcautioner. — gardel! min §erre! en 
h)f!elig 9?ejfe, og formelb min unberbanigfte S^ompliment tit 
be f)oje .^errer, ber fenbte ©em!" 

gortiirret, ffamfulb og tab§ gif min §erre tit gobg tiU 
bage tit JÆjobentiami, i Steben for at fjøre i ^oret, fom t)an 
t)at)be forefot fig, naar \)ai\§> Sog »ar fatbet It)ffetigt nb. ^xg^baUx^-^^hUn^ gcen^^lper* ttr. 5. 

®cr maa Dt«felig oære en ^ob geiljæfttge 3Jæb=> 
ffer i ^errenS 2JJa»e, ^oilfe maa ^atie ben ^{atur, 
at be bcgtjitbe at fermentere, faa fnart ^an fer et 
®t^tfe 'Spa^jir: etter ^an i ®teben for SBIob moa 
^abe 33(æt, fom [øer om t tiårerne. 

^IJernillc i (Somoeb. ben ©tunbeSlpfe. 

gcmtcnbc tapitcL 
éoxiaitn Ur. 2. 

Sta 'i^oetenS :povatii 2:ib, t)cr lebebe i 33iébommen§ eller, 
maaffe rettere, bet latinffe ©progg ())u(bn(ber, jn t»e( længere 
tilbage i Siben, muligt enbog [ørenb Sabmi Dage, og altfaa 
før enb enbnu ben grcefte 21 03 (5?Sog toar i fin fomplette 
@tanb, :^ar bet bæret en atminbelig ^lage, at ber fnarere biet) 
ffreliet for meget enb for libt i 53erben. ipDratiu§ er toreb 
berotoer, naor ^a\\ figer: 

— — — — — — Tenet insanabile multos scribendi 

cacoethes — — — — — — 

og be fjøben^aDnffe Ølecenfentere flage otoer, at bet er umus 
ligt, enbog for ben bojefte iblonbt bem, at titte nb otier ben 
©tabel nonmelbte ©frifter, fom omringer bem, meb minbre 
be træber paa abffidige forfattere. Senne ©tritieft)ge ^ar, 
faa længe ©fritiefnnftcn ^ar ejifteret, tiæret en ©jenftanb for 

Tenet insanabile o. f. »., mange Ubc af en nfielbrebeltg ©trtoe« 
ft)ge. — Sttatet ftnbeS for pttrigt itfe [)o« .t^ovaté, men i 3u»enaf8 
ft)oenbe ©attrc. 79 mmigeå ^(agcnuinf. ?.1?nu l)c\v ffret»et SBøgcr om alic bc Xing, 
fpm ere H(, ja enbmi oiit meget mere. 1;er fan iffe finbe§ 
faa iibetl)be(ig en Jing, at ben jo ^or fin 18og; en 1)e( ^abe 
ffrebet om noget, nog(c om intet i en bogftabelig SOJening, 
men utaKige ere be, ber f}abe ffret>ct om intet i en nirfetig 
Sorftonb; ja, bet fl)ne§ enbogfaa, fom man funbc f)aiic ben 
bidigftc ©rnnb til at frt)gtc for, at nore§ (Jfterfommere albc(e§ 
maatte mongle at SQ?aterie til ot ffridc om. 5 gamle Xagc 
fnibte man en^tter SfriOent en lærb Wanb, og nn om ©tnnber 
gitter man ogfan i 5llminbcligl)cb ©fribentcrne benne Se- 
næbnelfe; nn. brimler ber i bore "Dage af ©fribentere; altfaa, 
maa man flntte, brimler ogfaa 33erben af lærbe SOtænb. ©er 
gibey be, fom iffe tiil tilftaa 9?igtigl)eben af benne Slntning, 
men bi§fe maa toiftnof felb iffe ^be lært ©fribent=^rofe§* 
fionen og altfoa mi^nnbe anbre et "it^i^æbifat, fom be bog fett> 
inberlig attraa. 

3 forrige Jiber Dar Særbommen og ©fribcnt^^rofeSfionen, 
ligefom alle anbre .^^aanbbærfer, inbffrænfet til et Sab, og 
9]?efterne i famme lebebe, ligefom olie anbre 2T?eftere, meget 
gobt af bere§ <oænbery (>3jcrningcr; men i be fenere ^iber 
^or Sabet bibft at forffaffe fig Con for at bære lærbe; og 
bn bet er en npaatbiDlelig ©anb^eb, at man altib birfeligen 
er bet, fom man ^ar Søn for at bære, faa beløber Sat)å=: 
mefterne nn om ©tnnber iffe at ffribe Søger for at oberbebifc 
5?erben om, at be ere lærbe 33?ænb. De befinbe beSubcn, at 
©tribent^^rofegfionen forbrcr ^Irbejbe, t)bilfet be iffe bef)øber 
at ploge fig meb, ba be fan anfe fig felb fom (Smbcb§mænb, 
ber ere gaact af paa '5penfion, eller og fom '•proprietærer, ber 
leøe of bereå ^oi^^cgobfer. følgelig f)nT be fnnbet berc§ 
iWegning beb at ubbele bercå Sfribent=5ril)eb i fmaa portioner, 
paa famme 3[Roobe, fom man beler en 33onbcgaarb paa fcjrten 
3:onbcr ^lartforn i fire eller flere minbvc ©aorbc. "Diéfe 
fmaa portioner nbl)ofre bc nn til en flor .»goben grimeftere, 
ber fom ofteft maa gribe til benne ^H-ofc§fion af <Snlt; t^i 
(Srfarenf)eben lærer, ot bet gaar bem, fom grimeftcrne i 80 @fomager[at)et, ber moa fælge etf)tiert ^ar @fo og ^am^ 
puSfer, lige \aa fitart fom be fan bem færbige, for fan ringe 
iPrié fom muftgt, blot for at fortjene Sitiet§ Dp^olb; bo ber? 
imob be formuenbe Snto§meftere fnii gjøre nogle ^unbrebe 
^ar færbige, [)Dormeb be rejfe til 3Knrfeb, og beroeb fortjene 
bobbelt paa etf)Pert ^ar, imob 1:)t)a'o ben ftaftelg ^^i^imefter 
fan fortjene, uben at tale om ben ^re og Slgtelfe, fom be 
€rl)pertie fig i 33erben neb bere§ ftore Oplag. 2igelebe§ ere 
@fribent=:5rimefterne nøbte til at fælge bereé Slrbejbe i fman 
partier for ben DcnabegaPe, fom en ttelb^rbig 53ogt)anbler§ 
^-8arm^jærtigl)eb Pil unbe bem, i galb ^an iffe, beb at Peje 
IjSjecen i fine |)ænber og t»eb nt beregne ®fribenten§ ^2lnfeelfe, 
finber for gobt nt erflære ben nlbele§ ubuelig. ^eraf fommer 
iet, at man oPermanbe fjælben ftnber en ^og, fom fofter mere 
enb en 9tig§ort: og berfom iffe en enfelt SaD§mefter, eller 
en og nnben formuenbe grimefter breP ^rofeSfionen af ^'jær^ 
lig^eb til ben, eller nogle floge fig fammen for at laPe ^luf- 
ftff af Siufenbe forffjeltige ©Ingg S[RnbDnre, faa Pilbe en S8og i 
t^olio eller ^part {format eller et Sfrift i mere enb én jtome 
Pære et ©ærfl^n i ©anmarf. 

9J?en, Pil man fige: 

„(Spørg ej, ^tior meget en forfatter ffreo, 
men fpørg, l)Por gobt og ffjont bet blep". 

'Det fommer iffe nn paa at ffripe ©oger i golio og 
Spart format, eller i mere enb én 2:ome, men ©agen 
er at ffrine gobt bet libct, fom mon ffriPer. — ®anffe 
rigtig, ©frifter fan og mna iffe Pejes af ©tabépejcren, og 
jeg Déb meget Pel, at ber finbc§ ftore ©frifter, l)Pori man 
ffnl ^aPe SRøje Peb nt finbe en f)nlD ©ibe, fom en tænfenbe 
Sæfer fan ubt)olbe at gjennemlæfe, ligefom ber ogfaa ftnbe§ 
fmaa pjecer, ^toor man ønffebe at funne læfe 58inbet meb; men 
ber gipeg 93faterier, fom iffe fan nfl)anble§ uben enten i ftore 
Sormater eller i oibtloftigc i^ærfer, og bem er bet, at noreå 
CnPåmefterc enten iffe fan eller iffe Pil gioe oå, fan nt pi 
nohe§ til nt l)ente fnnbnnt frn fremmcbe Snnbe, l)Por benne 81 DJiaiigcI iffc finbeé. 3)cviinc)b ml ingen funne nægte mig, at 
man iblanbt be iitnUige fnioa ©frifter, t)Di§ ©jifteng 2tbi)ernc 
og a3ifefærlingevne deuibne, ffal :^ntte SOtojc for at finbe noget 
^obt. IHarfagerne I)erti( ligge tt)belig for Dagen: ©fribent^^ 
SaDet ^or itfe nær faa ^erfige ^riDitegicr fom anbre 2a)). 
dlaax en ©træbber etter nnben 58orgermanb enten er fjeb af 
etter iffe fan lebe ticb fin .^-^aanbtering, foa dtiDer fjan @fri= 
fcent, og ingen fan formene f)am bet; men lab en ©fribent, 
fom iffe fan (eDe tieb fin ^rofegfion, ft) Si læber for golf etter 
f)o(be ^Jdiftioner paa ^orfen, ba bit tiebfommenbc fnart fætte 
en ^inb for bette ^nbgrcb i bere§ ^ribilcgier; og f^craf fommer 
be mange i^nffere og 53ønl)afer, fom finbeg i bette £at», frem 
for i onbre. 

©fribenten er faatebe§ ben ^naubtiærfSmanb, fom §ænbernc 
crc attermeft bunbne paa, og f)Por Par bet iffe at onffe, at 
Pebfommenbeé 9J?enneffefjærfig^eb Pilbe forffaffe ^am ben famme 
9iettig^eb til at gjore Snbgreb i anbre SoPg ^ripilegier, fom 
bigfe ^ape tit at gribe inb i ^an§. '^wQen Pit Pet nægte, at 
bet jo nar uenbeligen bebrc, om en forn(i;ffct ©fribent fif SoP 
til at ernære fig meb ©ayen etter ©pien, om ^an fuube, enb 
at Ijan ffutbc futte ifijel. 2)et fpne§ oPermaabe rimeligt, at 
bet albrig ()ar pæret ©fabcrcng 5i>ilje, at enfelte af t}an§ 
©fabninger, fom (jan f^ar ubruftet meb funbe Semmer og 
ftærfe 3lrme, ffa( omfomme af 2)?angcl, blot forbi be iffe fjape 
Isenge tit at fjobe fig 2:iUabetfe tit at bruge bigfe 5(rme tit 
bet, f)PorPcb be bagligbagg fe tufenbe of bere§ 9[)?ebmenncffer 
at fortjene Cipeté Cp^otb. 9faar euf)Per t)apbe fulbfommen 
5ri()eb til at bruge fine .S^ænber, tit f)Pab f)an fnnbe, ba førft 
tjitbe t»ore§ .'paanbarbcjber meb ftærfe ©fribt nærme fig til 
(5ntbfommcn()eb; Pi ffulbe iffe fe nær faa mange {$nffer=9(rbejber 
fom nu; ttji at ©tripefrifiebcn frembringer faa mange ué(e 
og clenbige 5(rbejber, bertif tigger ©rnnben iffc i benne 3ri= 
^ebå egen Pelgjorcnbc DJatnr, men i ben oticroejcnbe 2l)ft, fom 
utattige 9J?enneffer f)aPe, tit bettcre at fjobe og (æfc be flette 
enb be gobe ©frifter, nnor man berimob fer otte onbre ^">aanbs 

6 82 tiærfgfolt meget nøje pan gingrene i ^enfeenbe til bere§ 
Strfiejberg ®ob§eb og 9?et^eb. ©nbnu én »etgjorenbe Sølge 
oilbe 2Qbeneé Cp^æuelfe og en fntbfonimen 9^æring§fvif)eb 
bringe meb fig. ^tk nær faa mange SiJienneffer, fom nn, oilbe 
af 2rnng bribeå ti( at gribe til uloolige iDcibler at ernære fig 
»eb. 1)ct tiår en gornærmelfe imob ttebtomnienbeg gorflanb, 
om man ttiidebe vaa, nt be itfe længe ija'o'H^ inbfet Siigtig* 
!^eben of benne Sætning; ba be altfaa fjenbe SDtangelen uben 
ot raabe 58ob paa famme, faa maa man tro, at be brage gor- 
bel of anbreg gorbrijbelfer, og at be ^atoe f)emmelige ^ilarfoger 
til at lebe bere§ ?L)cebmennefter inb i gorbærtoelfenå 9lfgrunb, 
ligefom nogle .^nStiærter maa f)atie bereé tjemmelige ^^larfager, 
^borfor be i inbfalbenbe ©nePejr fafle bet 93ræt, fom ligger 
oPer bere§ 9?enbeften, op paa gortouet, paa bet at ben ene af 
be igjennem ©neen opftaaenbe ^ærn^ager fan gribe fat om be 
forbigaaenbeg (jobber og taffe bem otier C£nbe, ta bet blioer 
ben anben ^ærn^ageé ©ag at lemlæfte eller, efter Dmftænbig= 
f)eberne, at bræbe bem.*) 3ejtcnbc tapitcl 
iForhlartng ovn, l)tiaii htmt Mxlait vxi figr. 

Xet ér en afgjort ©ag, og fom 1)agen§ §iftorie — for 
at bruge Sagené ©prog — tt)beligen betiifer, -at enljper, fom 
fan fore en ^^en, ffriDer, og at otte be, fom iffe fon forrette 
onbet eller nære fig poo anben lOJaobe, agere ©fribentere. 
©ao utottige, fom biSfe ©fribentere ere; foo forffjettige, fom *) 3lfene i 2ltt)ntergnbeK, benne (ifle cg ubett)be(igc (S'ah?, funbe man 
i j^rciften« 3:tb tælle 47 fanbaiinc opftaaenbe K-obangter effev 2)[or^ 
berjctvn, fjoorafman fan fintte, Ijoor oocrniaabe (et bet er at bittte 
Icmiffftet i benne (S'a'oe om Giftenen, ifær, ba bet er en uomftøbetig 
©anb^eb, at St)gter, ^oort ber intet ?t)8 brænber, umuligen fan 
obDore be fovbigaaenbe om bereS gare. 83 be 9Jcatcrier ere, {)Uoriiicb be olie fig; \aa fDrffjeUige maa 
ogfiia bere§ ^eiii'itjter uærc, og be SeDæggrunbe, joiii briue 
bcni til nt oDc bctte i^anubnært. 

"^tuiyffrioercn iiuiler fine ^labe fulbe for at fiuuic more 
58erbcn nieb l})emmcgjorte Sogne, og ungtet lian forub t)éb, at 
l)an i næfte 33(ab maa igjcnfalbe fammc, foa finber ^an bog 
oUigefel en nirfelig Spetnlation berDeb, fiben f)an eller§ maatte 
mangle 90?nterie til nt fl)lbe famme meb. ^Det er f)am en 
fanb ©læbe at hinne fortælle $8erben fit eget 2anb§ (ogn; 
agtige, ja enbog ofte ffnnbalofe ipiftorie. St»er ©ottife, fom 
{■janSi 9(ation tiegoar, er ^nm fjærfommcn, tf)i ben fljlber fiané 
53(abe. .^an§ fjærte fn)ber fig ouer at tnnne berette ben ()ele 
Sorbf(obe, f)t)orIebeå ^^nMifnni — jeg figer briftig, meb ^an§ 
3:iUabe(fe: ':|3Dbe(cn — l)ar i en ©Iæbe§rn§ begaaet ben "Snm^ 
^eb, at trætfe en lebig SSogn "^en til 9temi§fen; en .§nnb(ing, 
fom nlbrig nogen tunbe fa(be vaa at ubbafnne nnbtagen en 
^^(niyffriner, fom fc(n f)nr næret én af Stang^eftene. 9cej, 
8agen fortjolber fig fonlcbec^: ']?nb(ifum tra! S^ognen, faa længe 
ber Dar noget i ben, fom be troebe at fortjene benne nbmærfebe 
^(gtelfe, og fiben otoerlob ^nblifnm ben lebige i^ogn til Zobelen. 

$>iftorieffritierne§ — bet at mærfe, be nt)moben§ ipiftorie* 
ffribereg — ^penfigt meb bereå 5lrbejbe, er ot blibe læft i 
Slmmefluer og at hinne more fiærlinger meb fine ^Dentt)rer, 
5(ftenpoftené at ffoffe Jjcneftepigerne noget at tale om beb 
bere§ Sorttefpanb og fiben at forfl)ne Urteboberne meb 9Jto» 
fnlatnr. ©amlcrne ubgine bcreé abffiUige ©amiinger, forbi 
be, iigefom 53Qnbbierne, finbe bet mageligft at lede af anbre§ 
9(rbcjbe; og 3:i(ffneren maa ffrinc felt), rimelignié forbi i)an 
iffe fan finbe nogen ^nbi( 3:ommermefter, ber t)il paatage fig . 2tftenpoften , fijobfiiljnuné '?tftcn«a^oft , (1772—1810), flrunbet 
af ben betjenbte ?(gcnt lo- •'TPlf. ubfom meb to 9?nmre om Ugcii. — 
Sitffueren toav en btippig fovctommenbe Siitel paa Sibeftrifter i fibfte 
.5^n(i)bel af forrige 9tarl)unbrebe. Sen, f)er Hflte« tit, er tfte '1?a!)bef« 
„2)en banf!e Silffiter", fom fl^'rft bcgt)ubte at ubfomme 1791, men 
rimeligoi« ,,Xilffucren i Sjpbculjaon", bcv ubfom i 1788. 

6* 84 at tiUjugge be DJaiterialiev, fom l)an bringer til ipu§. Om 
IjQin fan man iox bet mefte fige, Ijuab (Sragmng 9[)?ontanu§ 
figer om fin 33rober5 ^afobg 3?er§ : ffjont bet er forma(iter 
meget flet, faa er bet materialiter tipperligt. Ubfore(fen, fom 
er bet fornemmefte, fatte§. 

9tecenfenten — cg bertif f)orer nu om ©tnnber go(f af aUe 
^rofegfioner, lige fra ben lærbe af og inbtil $)ofefræmmeren 
— ffriuer, forbi et fatum inevitabile, eUer en uunbgaaelig 
©fæbne, f)ar ffrcDct i ©tjærnerne, at ^an ffa( berige 5>erben 
meb fine lærbe ^.Urbejber; og bo f)on t)éb, at ben, ber enten 
iffe fon eUer iffe giber ubarbejbe noget nljt, bog altib er i 
©tanb til og flipper letteft fra ot opfoge anbreS Sejt, fnn 
f)oIber ^an fig »eb bette *?(rbejbe foin bet mogefigfle. ©isfe 
golf fan man meb megen 3iigtigl)eb ligne Peb en glof 33orn, 
fom man paa Sanbet fætter omfring et 33orb for at renfe gu(e 
?®rter; be pifle aiie be forte og ormftufne bort, og naar be 
fon fomme til bermeb, og ingen fer efter bem, faa luffe be fig 
ofte tit at tage nog(e af be gobe '2®rter meb, efterfom be Péb, 
ot alt bet ubpillebc tilfjorer bem og er bere§ Segetoj. ^ffe 
fjælben f)ænber bet fig bog fiben efter, at be blioe uenige i 
Segen og flænge fjinonben arterne i Øjnene, fjOorPeb gor- 
æ(brene fommcr efter bcreé 53ebrageri. 33efi)nber(igt er bet 
eUer§, ot bi§fe ^oit olbrig fjebe§ Peb bercå ^^rofegfion, ffjont 
ben iffe inbrenter bem onbet enb ^ob og gorfolgelfe. dlaax 
be en ®ang opf)øre meb bette ^Irbejbe, fan bc næften oltib fige 
meb ^obferbrengen, ber, i ben Xib ^on gif til konfirmation, 
bragte kræften en ^Batlie; '^^ræftcn fpurgte ^am: „$Pab ^or 
bin %abex fortjent meb benne ®aUie?" ^Porpoo 'Srengen ans 
bægtig folbebe fine ^ænber og fParebe: „®ub§ JSrebe og 
Unoflbe, timelig '3)øb og epig t^P^bommcIfe." 

(£n @at^rifu§ ffriPer for ot I)obIe ben ()ele 23erben lige, 
uagtet ^on moo fe poo, ot ber unber ^anå ^oPt fpringer én 
^noft ub efter ben onbcn. ^oyfiUantcn for at f)æPne fig, ja 
ofte enbogfao uben ot IjoPe ®runb bertif, men b(ot forbi l^an 
Ijober otte DJcenneffer, og onffcr fig igjcu ot btipe flabet af 85 otte for [iben at funnc onfe fig l"om ®QnbI)cbeu§ !D?artt)r. 
^omebieffritiereu, for ciiteii at blioe opploubcrct etter og ub; 
pebet, ^bilfet meget o[te fommcr I)ain ub paa ét; t[)i (jan 
fjenbcr ogfaa ©anb^eben af bet gijlbiie Crb: 

— — — quaerenda pecuuia primum est. 

poeterne — benne utallige gtof — ffrioe, forbi bc maa 
f!rit)e. Det er alle 9}cennefter befjenbt, at biéfe %olt i alic 
SSerbenå 5Ubere og i alle ^(aSfer, baa'i)c gobe og flette, ijpper^ 
lige og maabelige, lige fra en 33aggefcn og gritimerneiS gor- 
fatter af, og faa bljOt, fom Sanfen fan nebflige til en go^fniann 
og SSerning , alle §at)e ^aft og enbnu ^auc Srang at 
fæmpeå meb. Run§ tjranfrig ^ar Ijoft en 9Jcobame Si^encin, 

Quaerenda pecunia o. f ft , bet gjittber fpift og fremmeft om 
at tjene ^enge. — „gv t timevneS" g "'•"f "tt er, 2;f)oma8 St)riftofev 
53num '1750 — 1834). Xet naonte efrift, „2)?ine ^^^itinier efler 5^or= 
toeHittger cftev33occaccto og ?afoiitaine" (l783j bieu )3aa ©runb uf fui 
*2mubftg^eb iffe blot fonfifferet og paafjfrtc forfatteren en 2)hilft, 
men gan ogfaa 5In(ebning til, at 9iegcringen gan '•l^olittmeftercn bet 
latterlige *l5aalæg, at f)an, „faafom man maa fliitte, nt gcif. er et 
onbt, foibceroet og forargeligt 2)Jciineffc, ganffe uli)nbigt i 9{cligtoii og 
Sriftenbom, [)ar at paafc, at t)au mobeu lio? Doreé iBiffop ^i^allc, fjoor 
f)an ffal unberoifeé bcri i toenbe ^I3raftcrs ^'Icvroarelfe . . . ©tulbe f)an 
finbeS iiBitlig eller ftribig, ba niHe Di nnberrette« berom, for at i)an 
fom et forargeligt og onbt SDienueffe tan l)enfætte8 i S^iigt-^ eller 9fafp= 
l)ufet." Sruun „mobtog meb 2:alnemmeligl)eb ben f)am tilbubne Un« 
beroianing cg :')iaabfprelfe af bc tilftcbcDa'venbe iU'ceftei"", men oebbleo 
for purigt at ubgice mer eller minbve frioolc ^^Bciger ;> <clntningen 
af forrige 3lar[)iinbrebe Ijaube Ijan et iffe ringe, men meget ufortjent 
?Wt) fom ^nmoiiftiff Xigter; ben lU^iabe, [jocrpaa .pcibcvg i}e\: fammen« 
ftiller {)nm meb Saggefen, bev meb rette Itaniii Dunbet et iitami oeb 
fine 1785 nbfomne „åomiffe fortællinger", Dtfer, at pan paa ben Xxb 
Dor en af botis' mange sPeunbrere. — ^o^l"!""" °9 Si'crning, to 
obffure goifattere, of t)iiilfe ben ftbft naunte 1792 fom i govbcbving«. 
bnfet f)ei- og fenere i iugtbufet i .Qriftiania for 5?ebrageri. — i'fabamf 
'iencin, Slciubinc i'tiepanbrine C^^Miérin, iijfarqnife be 2cncin, i6Sl — 
1749, fprte, efter til fit trebiote ■^lar at (jare uitrct 9ionnc, et meget 
rt)ggeé(øft l'io i ''^axii og oar bl a. ^Kcgentens, t^f)iltp of Cvlean«' 
offentlig crflærebe jDJoitreafe; l)un nar 2RoDer til b''2llembeit, bcr bleu 
ubfat fom l^ittebarn. ^^aa fine gamle Tage ffveo b"n frioole ^liomnner 
og famlebe en SDicengbe literoere S3erpmtbcber i fin (Salon. 86 l^bié æble fjærte paatog [ig at [fjule ^enbe§ 3:ib§ ^^oeter§ 
D^øgen^eb meb gtøjelg 33ujci-, en ''-Pn)bel)e, fom næppe nogen 
banff ^oet, af SOJangel poa flig en ^effijtterinbe, enbnu i)ax 
Pæret i ©tanb til ot bære. ^iåfe gotf eve altfaa nobte tit 
ot ffripe; funé meb ben Sorffjel, at banbe '^Ten og SJtaoen 
briper ben førfte ^laåfe af bent til at arbejbe, men ben fibfte 
^la§fe begejftreS alene af Tarmene; bi§fe ftaa i 5oi^&"nb meb 
IDøben og Doftorerne, og naar bet ^ænber fig, at bere§ 33unb§j 
forPanbte bliue bem utro, faa mao be ofte fige, fom (^vaperen 
til fin S^one: „§Pab ffal Pi nu faa at fpife, 'ba Pi ingen 
Sig ^or?" 

t^ort fagt: alle SQJenneffer ffriPe; ^Per f}ax fin 93ePæg5 
grunb, og naar man l)o§ en eller anben iffe fan angiPe nogen 
onben ®runb, faa ligger ben npoatpioleligen i $ernille§ Ovb, 
fom jeg ^ar oalgt til Dpffrift paa bette 9hinimer. 2;e golf, 
fom ligge i en enig tS'cibe meb ^inanben, IjaPe ogfaa meget 
ofte ingen anben ®rnnb for bere§ S^jeglcrier enb ben, fom 
Pernille angiPer, ffjont man bog unbertiben meget Ipbeligen 
fan ffiiiite en anben 'SePæggrunb, i golge ^Pilfen be gjærne 
funbe fige meb SlbPofaten: ©plib er uor ^oiie. 

'Dog, om enb al ^erben§ @fribentere§ Sntereéfe og 33es 
Pæggrunbe Pare nof faa forffjeUige, faa ftemme be bog oPer; 
en§ i én 3:ing, nemlig beri, at be Pil fortjene ^enge peb 
bereå 51rbejbe, ^Pori be ligne olie anbre ^aanbnærféfolf, ber 
iffe Dil arbejbe omfonft. 9Jfan tage mig bet iffe ilbe op, at 
jeg falber ©fribentere ipaanbPærfsfolf; bet er ingen fornet^renbe 
jtitcl for bem, t^i ba ®rfareiil)ebcn lærer, at ©fribenterne§ 
S)ænber l)aPe ^aft langt mere at beftiUe meb be ni)efte Sfrifter 
enb bere§ ^oPeber, faa maa man iffe fortænfe mig, om jeg 
laber £)ænberne Peberfare^ 9ict, og iffe opløfter SpoPebet paa 
bereå ^Befoftning. 

©r nu ©fripefpgen bienen faa epibemiff og faa alminbeligen 
ubbrebet, IjPem fan ba unbre§ oPer ben ntrolige 9[IJængbe 
jTitler, fom nore» Citeratiir beriget meb? 3)ien naar hen 87 ftore £)o(t)ei-g attercbe i fin Jib, ba @t)gbommen enbnii iffc 
ttQr fljnbertigen ubbrebet, lutrer grl;gt for, at i^erbcn cii (^ang 
mantte forgaa nf Oarc ^Sifer, ^t)i(fcn u[igclig gvijcjt burbe ha 
itfe t)i i Dcire§ Siber JDæuc i? og I^tior mange ©aitge burbc 
iffe benne Si-'i}9t forbob(e§, naor bi til bi§fe røiUioner ©friftcr 
tji( lægge bet nf}t)re 5lnta(, fom aarligen publiceres fra 53anfD- 
^ontoret! — 9}len bctte forer mig i ©rinbring, at jeg er en 
^^anfo;@ebbel, ber ffal fortælle mine ipænbelfer og itfe ffriue 
gortnler; Sæfereu faar altfaa ffjænte mig ben i ilapiteletå 
Otierffrift lotiebe ?yorf(aring, eller og gjore fig en feln. St)ttcube topitcl. 

i^ortfæUcirc af £ft)nfii6bf|}irit)firfn. 

■i^iaa i^ejen til 33t)en nonbrebe min §ctre i bl)be 93etrngt» 
ninger ober fit faa l)ojlig miélingebe Sog og ben morfe Ubfigt 
til grcmtiben, fom l)an f)aubc for fig. !s;)an ^abbe, fom forl)eu 
er fagt, i 53egi)nbelfcn af fin 9cæring§bej l)aft ftore og anfe- 
lige iv5iibfomfter, fom bog bagtigbogå bare forminbffebe, efter^ 
f)aanben fom Ijan bleb mere og mere betjcnbt. '^tu, ba ijan 
mærtebe, at t)an bar fjenbt af alle iDienneffer, enbogfaa nben 
for fin Kirfet og nben for Stjøbenl^abn, l)bor l)an boehc; nu 
ha l)au faa', at ber bar fat et 9J?ærfe paa l^am, ligefom paa 
ben anben .S^ain, nu angrcbc l)an for filbig, at l)an iffe ^abbe 
Icbet libct mere fparfomt, ba l)an meget gjærne fnnbe l)abe l)aft 
faa meget tilooeré, at l)an funbe le ah f)ele ^erben, i Stebcn for 
flt al ^i^erben nu bilbe le ab 1) am og labe l)om fulte. 'Det 
fejlebe iffe, at ber jo ogfaa nu og ha opfom noget inbcn i 
f)am, fom ^an Jelb bor faa rebelig at falbc ©ombittigljebsi 
5Dtinbelfer, ber fagbc f)am, at en gormue, fom bar crfjbcrbet paa en iirebelig 9}canbe og neb onbre 9J^eniieffer§ Ut^ffe, 
fiinbe ifte bære laiigbarig. §an foiibt t»e( benne Sætning be? 
ftljrtet beb fit eget ©jempel, men fnnbe bog iffc obertcile fig 
til at antage ben fom en alminbc(ig og ur^ggelig @at§, [iben ^on 
fjenbte abffiUige, ber (jaDbe erf^ueroet fig ^ete Jonber ®ulb vaa 
en urebelig 2??aabe og Deb at ubfne 9?æ[ten, og bog ijatfte biéfe 
%olt, ja 53ørnene efter beni, nr)bt Si^ugterne af benne {^(ib. 
SKen en anben ©atå troebe f)an nu af egen ©vfarenfieb tiUige 
meb ben ^unbffab, ^an ^atibe om SSerben, at funne anfe fom 
et 9Ijiomo, ben nemlig: at bet er fun§ fattige golf eller ulQffe= 
lige, ber fan ^aue ©amt)ittigf)eb§ 93?inbetfer; tl)i i l)ine 55el- 
ftanb§ Soge ^at)be (jan albrig folet nogen inbDorteg 35et}rej;belfer 
ot)er fine §anblinger, fom berimob nu i f)onS Ult)ffe begi)nbte 
at forurolige ^am faa Ijeftig, at ()an enbog friftebel til at 
Dille forforte fine Dage. 9J?en Ijan betænfte, at §an enbnu 
^atobe to StigSbaler i Sommen, og ha alle 2)?enneffer tiore 
^an§ (^jenber, faa fnnbe l)an umuligen otjertale fig til at efter^ 
labe fine Sjenber bet ringeftc ^(rregobg. 

55in glæber i^jærterne; bet tjibfte min ^erre, og for at 
igjentage benne Slur, fom ^an faa ofte i)a\>hii brugt, gif i)an 
inb i en JÆro og begjærebe en i^la\k Si3in, fom ftraj b(eD ^am 
bragt. S^an traf Ohjnfer paa 9{æfeu Deb bet forfte ©las, ^an 
fmagte, og fpurgte Sromanben, om ^an t)aPbei@inbe at bræbe 
^am meb fin forgiftige 33in? Sl^'omanben paoftob, at 53inen 
Par upaaflagelig, at ber fom fornemmere i^olt i l)ang §u§, 
enb min §erre Par, og at be albrig t)atibe Draget ^anå ^in; 
at ^an nt)lig l)aPbe faaet ben fra St^jøbenl^aDn; at l)anéi S3in5 
tapper mir lige faa ærlig og brap en 3Jianb fom l)an felP; og 
at bet oPeralt ftob §r. '?l. frit for at leime faa meget i glaffen, 
fom ^an beljagebe, IjPilfet aUe f)onette doit plejebe at gjore i 
^an§ §uå. 

^r. 51., ber ofte ^aPbe ^aft ben Spffe at fonfiffere S3ine, 
Pibfte meget Pel, ^Porlebe? hen ægte 33orbeauj 53in falber 
paa Jungen; ^an forftfrebe berfor, ot "^an uar en ^JJJanb, ber 89 iffe foQ (et funbc tiebraoie» niet) fonbant opfiiiurt Joj; ot [jiin 
ti)be{ig funbe fe Oiottefnibt eller aiibct "DjæDelffob paa 53unbeu 
af ®(a§fet, og nt faaban S3in \)ax ben fnrtigfte ®ift, forbi beii 
bræbte langfonit. ftromnnben tiilbe itfe inblabe fig i inbtloftig 
Difput i benne 9}Jaterie, men fagbe, nt (jnn nlbrig tuang nogen 
til ot briffe i ()nn§ §n^\ f)tiilfet ^an§ ©flmnittiglieb iffe tillob 
^am, men nt ninn mantte betnle nit, (lOnb nmn forlnngtc, enten 
nmn fnn bel)ngebe nt fortære bet eller ej. Jeg linr fiben 
befunbet, nt ^romnnben Dirfelig iffe linDbe opblonbet fin 3Sin 
meb onbet enb meb noget uffi)lbig rent 58nnb, fom f)on meget 
uelmenenbe fnttc til, for nt l)nn§ ©jæfter, i gnlb be ffnlbe fonime 
til en eller nnben Ulljtfe, efter nt be l)nDbe forlnbt tinné ion^, 
iffe ffulbe l)nlie nntngelige ©rnnbe til ot beffi)lbe enten ^am 
eller l)nn§ 53in for en fnnbon nlijffctig i>ænbclfc. 

SDJin Jperre, l)t)i§ Sonuiittiglicb iffe tillob l)nm nt ffjænfc 
Slronianben noget, beflnttcbe nu ot tomme fin g-loffe; og ba 
^nn ^ntobe beflnttet nt bo, og l)nn meb rette onfon 53inen for 
en &\\t, fnn troebe l)nn, nt l)on tillige opfl}lbte fine ^^.Migter 
imob fig felD, nanr Ijnn unlgtc ben bcl)ngcligfie Xobymonbe, 

®et fmertebe mig inberlig fnolebeé ot erfore, l)Oorlebe§ 
cnfelte iUJenneffcr nf (^jerrigljeb eller nnbrc i^eoæggrunbe 
lobe fig forlebe til nt forgifte bereé 9[)?ebmenneffer5 Sio og 
Inbe bem briffe 'Dobcn, unbcr bet be tænfe nt opmuntre fig. 
3eg er iffe betmnbret i ©totg-Stegeringé Stiftemet, og »éb 
nitfon iffe, om ber i Stoten finbeé nogen 9Jcnnb, f)Pié ^^ligt 
bet er nt l)niie Opfigt bermcb. San meget liéb jeg, ot ber 
burbe ttære en fnnbon Wonb, og nt benne ^Wnub mnottc lurre 
rebelig, negennl)ttig, menneffefjærlig og iffe mngelig; bet er nt 
fige: l)on mnntte iffe lobe ^-l^intopperne bringe '-l^inen l)jem i 
l)oné ioni for ber ot proDe ben. ^^oruben biyfe SjcTlå-CS'gens 
ffober mnotte l)on enbnu l)nue en og onben legemlig (Sgcnffob, 
for (iyempcl: l)on moottc ingcnlunbe mongle '-brugen nf ben 
i l)on§ (Smbebe fno nunblnin-lige Sone, Smogen. SJJon Dil 
Del unbreS ouer, om jeg cnbog foreftog, nt en ^IJJonb, ber on= 
fogtc bcttc (5mbebe, burbe ti)bcligcu beuife, ot Ijon l}oubc benne 90 <Bans> i fin fiilbe ^raft. Seg tor oDer^obcbet paaftiia, ot bet 
t>nr meget fortræffeligt, om man Deb otte (£mbeber§ ©efæt^ 
iiing (ibct Dilbe tage @oIIicitanternc§ Segcm§=^onftitution i 
53ctragtning, ba t)i(be (Smbebg^^ligterne Oebre b(iDe iagttagne, 
Gmbebct giner g-orftanb, figer 9tabencr, men et bueligt legeme 
fan bet iffe giue. Det fon iffe gioe en ftofblinb 9?ctiifor fit 
'Btjn, og en ?)(anb, fom Dejer ti ©entner, fan bet iffe gjøre 
tit en buetig Slurér. Der gitie§ 'betjente i ©taten, f)Ui» 
pligter mebfore, at be i bet minbfte maa t)aDe fire ©anfer i 
fin fulbe .^traft. dlaax jeg nu fan beoife, at biSfe golf, om 
enb iffe totatiter, faa bog for en meget ftor Del, mangle 
©t)net, 4'>ci"fflen, gøfclfen og Sugten, faa tiif man let funne 
ftutte fig til, f)t)or (}oj(igen bc ere ot unbfft)Ibe, om be befinbcg 
ot forfommc fine '!]3(igter. '^q nøbtienbige ©jælg-CSgenffatier 
liefibbe bisfe %o{t, bet er fnnbt. og bere§ 9JJenneffefjærfig(}eb 
er fao ftor, ot ben enbog uborter i en oDerbreUen }fljærligf)eb 
til 9^æfteu. Gr en røonb borboriff uof ti( ot fætte en S^nnt> 
i gare for ot forfote fig poo ©obcn, bo fon l)an Hære wi§ 
poo, at be nibfjære 93etjentcre forger for, ot f)on fommcr til at 
libe fin fortjente ©trof for fin Q)rufomf)eb. i^uor Par bet iffe 
at onffe, at bi§fe foo æbeltænfenbe golf f)OPbe bere§ fulbfomne 
@l)n, ot be funbe fe be eleubige nogne 53Drn, fom govælbrene 
cre grufomme uof til at jage nb i hen [joorbefte groft for ot 
fibbe plat ueb i ©neen poo ©aber og XorPe, og ber, Peb 
noget, fom be folbe ©ong, ti(bet(e fig golfå 33arm^jærtig()eb ! 
I)Por Par bet iffe ot onffe, ot bi§fe 33etjcntere bopbc ^oreIfcn» 
58rug, poo bet ot be funbe f)ore be t]nfcligc ©frig, fom be 
53orn, ber bæres omfriug of mere menneffelige 9)?obre, ubftøbe 
i ben ftærfe J^ulbe ! §Por Por bet iffe ot onffe, at be [joPbe 
gøletfen§ ^rng, poo bet ot be, enbog i bere§ graffer og ^elfe, 
funbe fo(c, {]Por(ebe§ bi§fe umt)nbige§ fpæbe Segemer maa 
fpibe! bo Pilbc be Pift forge for, at ©aberne i bet minbfte iffe 
blene oocrfpommebe of onbre -tiggere enb bem, ber ()ape 
kræfter tit ot imobftoo S^ulben. Gnb Pibere moattc man af 
ftjærlig^eb ti( fig felP og fine ?[)Jebmenneffer onffe, ot bi§fc 91 %olt iffc inauglebc 9?æ)erne, effer i bet minbfte bere§ Srug, 
ha Dilbe mail Doere a(bc(e» Dié paa, at ^JatDogiicnc itfe fit Son 
Qt forgifte 5ttmoffæren for alle bem, bcr iffc cre forbunbiie 
tir ot gaa til @cng§ efter Savipcnftregen, og at bet iffc ti(= 
lobeg bem at efterlabe fig faabaniic @por, bcr ifær om @ommcs 
ren befængcr Suftcu ben f)e(e folgeiibe ^ag. 

•iyit bet ooeii anfortc fan utrfelig gioc 5tnlcbning ti( megen 
(Sftcrtanfe, naar man uit tetænfe, fjPor ftor Snbfdjbelfe faa- 
bannc Cmftænbigt)cber, fom fnn§ ben letfinbige og ben neber? 
brægtige ^olber for at uære n[ieti)belige, nirfeligen f)at)c, iffe 
alene pan be nn lepenbe 90?enneffer§ 2ip og ^elbreb, men 
enbog paa bc fommenbe Slægter. "iDfaa man iffe gljfe Peb at 
tænfe pan, ot be $nre, fom alle, men ifær be fattige, nDb= 
penbigen maa fjape til Sipetå €>p()olb, erc faa{ebe§ forbærPebe 
og forfafffebc, at te OliPe til en Pirfelig ®ift? — %[)i bet er 
iffe ^Mnen alene, fom nu om Stunber forplumres, men ben 
menneffeligc 53ittigf)eb ^ar opfunbet ben linnft ot forbærPe og 
forfalffc alle mulige S^ing. Waa mon iffe ffræffe§ peb at 
tænfe pan, at bet ene 9J?cnncffe fan og Pil, paa en næften 
loPlig ^Wanbe, bræl)c og Dinfomme bet anbct meb to SfiUing^ 
^ærbi, og at man bcrimob iffc fan ^elbrebeå uben for enorme 
©ummer? at man fan fna en bræbcnbe ©ift næften for intet, 
og nt mangen en Xoftor næppe oil ffriPe en ^lecept paa en 
Sægebom for en Xufaf? nt man fan arbejbe paa golfefor^ 
nierelfen og Inbe !Q3orn frt)fc il)icl paa C^abernc? at ^olt 
fom lOionarfcu tiltror Wcnueffcfjærligl)cb, og i l)pi§ i^ænber 
t)an betror en Xel af fine Unbcrfaatteré bi^reburc l^ip, fan 
toære ?torfag i, at bcr fnnrt ingen ^lab» mere er tiloferS i 
^ofpitnler, @t)ge^ufe og paa S^irfegaarbene? 

.<Ocr er atter en UbfpæPctfe, fom ucl iffe alle mine Sæfere 
ere fornojcbc mcb. „Xct er en forl)ærbct, nfffl)clig S3nne," 
florer jeg nogle ftrænge 1}ommerc fige, „fanicbcé at foge ibe- 
lige ^Inlcbninger til nt forlnbe fin Wntcric for at flabre om 
3:ing, fom flet iffe l)ore bcr lien. Slige Sfritientcre ligne be 
fjætlanbffc ^ønbcr, nnar be fjorc fra XorPc; be fn)Oe af Steb 92 fom ©neglene, men nmo nobttenbig inb i f)berJlro, fom bc 
forefinbe, for at »lætile en f)fl(t) Stime bort og at fortære for 
et '^ax SEiUing." 9iu t)el, ftiarer jeg, lab faa ttære; at ligne 
ben ijceUnnbffe SSonbe er bog itfc fno ftor en ©fam, fom mine 
§r. 2)ommere inbtiitbe fig; og jeg nnbfer mig foa libet beroeb, 
at jeg enbog onben^jcertet oil tilftna ^cini, at jeg enbnn i én 
Sing ligner 33Dnben, nemlig beri, ot jeg hinter min 2nr fort- 
uben at [ieti)mre mig om, f)tiab ()an figer, ha jeg tiéb, nt tjan 
{)tierfen er min gorttalter eller Sabefogeb. 

^n 33inen t?ar nbbrnffet, ffulbe min $>crre bctole ben. 
®et foibt i min 5?Db ot forlnbe f)om, f)bortieb jeg fom i Sro^ 
monben§ 53olb. i3r. 51, fif nogle Smaapenge tilbage, f)tiorpaa 
l^an gif fin i^ej og fpaferebe tiibcre fort til ^ljobenf)at»n. 

^eg t)or fiben l)nft i?ejligf)eb til at blioe unberrettet om 
benne SJJanbS £)ænbelfer lige til bnn§ ^ob, og ba jeg formober, 
at bet iffe bil nære mine ^æfere nbebageligt, at toibe noget 
mere om ^am, faa Dil jeg l)er gioe et fort Ubtog af ^fln§ 
øtirigc Setoneb§;§iftorie, Ijoilfct fi)ne§ mig bebft at funne ffe i 
et nt)t .kapitel. ^voxi ]ta^ \]oibtv mig til ijiftorifit, uben fniii^frliø 

i^an fom li)ffelig og ucl til 53ijcn, f)Uor I}an ftraj begi)nbtc 
at forfoge paa, om Ijon iffe fnnbc briuc fin forrige -^rofeåfion, 
men tjan bcfanbt fnort, at bet nar Ijam nmnligt fcln ot lene 
længere neb benne ^oanbtcring, ^nori [)on nor bienen faa 
olminbelig befjenbt, enb fige bermeb at fobe Sone og Søm. 
§on {)anbe intet ^oanbnærf lært, nor alt for magelig og ftolt 
til at fane ^Brænbc eller agere ©tronbfabet, og altfoa (jnerfen ©tvQubfabet, ?o«)cfj[oocr. 93 funbc, maattc cUcr Dilt)c ()qu ovbciDc fig paa cu ærlig 5.')caobc 
igjeiinem SBerbeu. Tlen (}an unr, fom Sæferiic oUercbe fov 
længe fibeii bil t)ntie mærfct, en fanb ^eninionb, ber (et ub= 
fanbt, at SfriOent-'^rofeéfionen Dav en af bc frie ilunfter, foin 
oUe og enl)t)cr fuiibe briue iibcii at uærc tninben ueb i]an§; 
nrtifler eller anbve tnjffeiibe 33aaub. 4'^an l)at)be nel albrig 
ffreuet anbet i fine Dage cnh cu 3)el 33veiic og nogle i^eyler, 
niebenå l)an uar StjoLmmiib; men l)an nibfie, ot ber oare mange 
Sfribentere, ber iffe »arc i ©tonb til at ffritie et '-Breu, ja itfe 
engang at bogftaDere bereé 9[)?obcr§maal ret, og folgelig funbe 
ban gjcerne, ubcn for megen 2toltf)cb, tiltro fig at blioe et £i)å 
i ben lærbe 3>erben. 

Xe ffjonne 5i3ibenffalier blcuc ben ^Jcarf, foin l)an befluttebe 
ot ploje; t^i anbre Sing turbc l^an iffe giuc fig i gærb mcb, 
§an uibfte, at bette bar bet Cuerbren, l)Dori alle Siteratnrenå 
Soin robe; at ©jærberne og ^ubl^egningerne ber omtring erc 
faa laoe, at ben ftørftc iKobg tan fpringc berouer; at etbncrt 
Slreatnr græéfer ber i en fulbfommcn S'vibeb ubcn at frijgte for 
at bliue tojret eller at faa en 3ting i ^Jurfen, l)t)orfore l)an 
ogfaa beflnttebe at føgc fin Ji-ibe paa benne gællcb. 3aa 
tlog Par ()an bog, at ^an iffe, efter anbrei^ (X'rempel, ftraj 
uopebe fig til at gaa inb i en faa uibtloftig og Pilbfom 2)iarf, 
men beflnttebe forft at ffoffe fig nogen ftnubffab om bcnå 
topografi og Seffaffenl)eb. Sijtfen uar l)am faa gunftig, at 
f)on fnort fanbt et 9)Zibbel til at opnoa benne i^enfigt ubcn 
megen SWoje, og paa en røaabc, l)porPeb l)an tillige funbe 
nnber^olbe fig. ^an bleu antaget fom '-Bub for at bringe 
nogle Ugeblabe omfring i 53i)cn til ^ubffribcntcrne. "Xiefe læfteog 
fiuberebe t)an, og bet Parebc iffe længe, inbcn bnn fom efter, 
at ben f)ele ftnnft at ffrioe et Ugcblab bcftaar bcri, at man 
om()i)ggelig famler alle bc '?C£'Pentl)rcr og '»^Inefbotcr, fom man 
fan faa fat paa, bigter fclP i SDJougel af Pirfelige, foger gamle 
©ager op i en nt) ^Sance, plijnbrer gamle '^oger, inbbi)bcr 
anbre til at hjælpe fig, og befl)nberlig beri, at man bi)gtig 
ffjælber og fmælber paa be '^c>[f, fom enten crc et .Voueb 94 

fiojere cnb tii, eder jom ui af anbre iJtnri'agcr iffe fnn libe. 
Og naax ninn t)eri blonber noget Jnlri)beri og Smiger ]ov be 
ftpre etlcr bem, fom ni erc bange for funbe gjore oé efabe, 
og naar mon (aber fin ^^en uære et G-ffo af, i)\)ah ber fige§ i 
bc fornemme Sirfter, faa f)ar UgctUabet alle be 5"u(bfommen= 
^eber, fom bet efter 3;:iberne§ jtænfcmaabe bor ^ade, (Sr man 
enbnn briftig nof tit at ft)(be S3(Qbet meb et gobt Stiantnm 
©gcnrog; anforer forfatteren fctti alt, ^tiob anbre i^olt, af en 
§ænbc(fe, fnnbe ^oDc fagt til 53crønnnelfe for ^am; og Déb 
man i SærbeleS^eb at ffjule fin 9?øgenf)eb meb laante Sjere, 
o! ha er SBfabet mageloft og gnbbommeligt i bet minbfte for 
en lib ; t^i om bet enbog fibcn imnbrcr ti( Urteboben, bet 
ffaber itfe. go^-'tatteren bar bog opnaaet fine jæun(ige§ Ubøbe= 
lig^eb. 

3:i( nbobelig ®tab£ for Siteraturen fif §r. 5t. iffun» Jib 
tit at ftnbere be forfte ©rnnbe i benne iSibeuffab, uben at 
fnnne fomme inb i bet fine afSinnften; f)an btcD affat fra fin 
Stjenefte, forbi man erfarebe, at f)an bent)ttebe fig af ben Sej- 
lig^eb, f)an ^at)be at tomme i mangfolbige ^nfe, til at agere 
©pion, og brine fin forrige 9?æringåt)ei. ®t nnbet ©ub maatte 
anffaffe», i 'Qalh ^forfatterne af Ugebtabene itfe cilbe Oente, at 
©nbffriptionerne bteue bem opfagte. 

9hi fatte i)a\\ fig fetp neb, aabnebe et R?ærtfteb og nbgaD 
et Ugeblob. ^ 53egt)nbetfen {)(\\)h^ ^an meget tibet 5lftræf 
berpaa; t^i M§ i}at)t^ ^an gibet ©tabet en att for fimpel 
Stitet, bets Par bet att for tort og libet morenbe, bet§ Pibftc 
:^on fjeUcr ifte bet S'neb, at foranbre titelen paa 53tabet ^Per 
ottcnbe ®ag, f}Pitfet ^neb attib giPer en goi-lntter 9tnfectfe af |j 
bet ftorfte ®eni i 33erben. i^an nar attfao nobt tit at fErine ' 
$8ifer, fjpormeb ^an meget tummertigen nærebe fig for cnJib; 
tf)i ben ringe Setating, Sogtrl^tteren gap for en 3Sife, par ofte ; 
itfe titftrættetig tit et 9J?aattib for t)am og tjanS gamilie. Sfter t 
nogen ^ib§ gortob fanbt V" P"^ "^ btanbe ^^aftitter i fine f. 
Ugebtabe, og atbrig faa fnart blep bette betjenbt, for enb ber j 95 ftrnmmcbe Siibfh'iOcntere inb ti( f)am fra alle ^lanlel■. Baa 
længe ^aii§ S^tobftanbcrc ^a\\h\ for tjobt at fnorc ()ain, leucbe 
^an i Ouerffobiij^eb ticb bemic Sfrioemaabe; men bet Darebe 
iffe længe, for enb attc 9.1tenneffer foragtebc ()an5 ©frifter, og 
ingen oærbigebe (jam et ©uar. 9ai nar (}an altfaa nobt tit 
at f)Dlbe op nieb fine ^affilier, ligefoni §nnbcn Ijolbcr op at 
bjæffe, naar man iffe farl)ber fig om I)am; men bermcb falbt 
ogfaa f)nné Uge[i(abc§ Sirebit; ©nbffribenterne forlobe f)am, og 
f)an uar nobt til at ftanbfe mibt i fit Sob. 

'Jlfbrig faa fnart Por UgcbUibet opljort, før enb ber nuiattc 
tænfeé paa en anben DJæringgpej, og ior. 31. fanbt eubnn en 
Ubftngt: f)an bleP 9tecenfent. dTian erfarebe ftraj:, ba f)on 
fatte fig paa fit Dommerfæbc, at tjan Ijaube alle bertit Ijorenbc 
©genffaber. Sigefom be Oftrogotljiffe ^onrnalifter, ber toge 
et "ijJnnb 9L)?ajmaaneb§fmor og eii Snes '^'g, for at rofe 
93iarfi 9inftigrapf)eg ^If^onbling om at fcbe Islatfuncr og at 
fjærne ©mor, faa(ebe§ rofte ogfaa ipr. 5(. alle be ^-orfattere, 
ber betalte ^am. 5(IIe anbre forfattere berimob (aftebe ^an i 
glæng, uben ipenfigt til anbet enb tit priuate Omftænbigijeber, 
ber iffe mere ftobe i Sammenhæng meb bereå ©frifter, enb 
f)an fe(P ftob i gorbinbelfe meb Maptajn '^afcf)a. Ofte fjænbtc 
bet fig, at ^an, efter en ^Jfaanebsi gorfob, rofte bet, fom ijan 
for l)a\)tc laflet, og faalebe§ roært imob. 1)et traf fig for 
(Syempef én (^ang, at en nforffommet ©fomager fjaube ftæPnct 
^am for et '^-^Lir ©touter, fom f)an bleP bomt til at betale; nu 
f}0Pbe ben arme ©fomager jnft i fanime Jib ffrcPct en liben 
enfolbig t()eologiff 5tfljanbling, bPilfen »pr. 31. iffe glemte i fit 
næfte 33lab paa bet i)nfeligfte at l)nbflctte. Sfogen Xib efter, 
bo Pore§ 3?ecenfent begl)nbte at træbc (Slcmenterne alt for nær, 
forærebe ben fammc ©fomager Ijam et "il^ar nlje ©aalcr, og 
til ©dønning berfor ^abbe ©fomageren ben 0)(æbe, at l)an i 
bet hæfte fritiffe 53lab læfte en 9?ccenfion oPcr en 3lf^anbling Saptojn <Paf(^a (Capidan Bassa), ben totfiffe »torabmiral. 96 om Sloineter, ^t)ori f)an fanbt fit t^eologiffe (Sfvift nætinet 
meb ubniærfct 53erommeI|e og fig fe(o fat i StlaSfc meb Xonne^ 
maxU (ærbefte DJ^æiib. $Qn§ 9fteceuferemaabe tiar eller§ ret 
compenbieuj- og magelig. \Oieb SSebommelfen af en 9?oman, 
en JÆomcbie, en ^ifebog, en Somling 33er» og en ^^^ræbiten 
funbe i)an unber()olbe fine Sæferc i tre, fire jo flere ^^himmere, 
(jOab enten ijan fna rofte eder laftebe famme. 9(anr berimob 
en betijbelig 55og, eller et oibtloftigt i^ærf ffnibc nnmelbeli, bn 
fulgte t)an Difeligen bet floge 9iaab, fom St'ærlingen gao (Srob- 
reren Snmerlan: iffe ot gribe for bi)bt i ©nppeffoolen, for 
iffe at brænbe fig. ipnn loh fig noje meb at onmelbe bette 
©frift og efter Omftænbigf)eberne at rofe eller lofte bet, uben 
at anføre ©rnnbe for nogen af Delene, og bcrnæft gao en 
gortcgnelfe paa Sapit(crne§ !3nb()olb eller paa 2;ri)ffej(ene, 
faafremt forfatteren fcio [)a'ohe gioet bet forfte. 9h)l)eben gap 
f)am gob go^'tjci'cfte Peb bette ^^Irbejbe, faa længe til floge og 
ffarpfinbige golf inbfaa lUfedjeben i ^an§ S?'ritif. Digfe 
laftebe oel iffe 33(abene offentlig, tl)i bet l)olbt bc iffe for at 
pære bem Pærbigt, men bcriinob blcuc be befto eftertri)ffeligere 
fogftrogne of ben Sucurm X)o§mcre, ber, Itgefom ^(oneternc 
omfring 3olen, beoægc fig om en Kog 9JZanb og laane 2i)?- 
fra l)am. ^ermeb uar l)an» fritiffe 9tige roget i Spfct, og 
^ané DonunersSmbebe l)aPbe en ©nbe. 

9hi fanbt SU., at ber oar intet anbet titbage for t)am enb 
at blipe ^rojeftmager. '2)enne SSej i)a\)tz t)an fet faa mange 
SUknncffer gaa, og af bere§ Grempel befnnbet, at ben iffe 
alenefte plejebe at føre til ben fimple Unberl)olbning , men 
enbog ofte til Wve, 33elflanb og CSmbeber. §an lagbe fig 
berfor efter at ubarbejbe flaner til abffillige g-orflag, ongaacnbc 
yabrifferg £)pl)jælpning, 9Jational=©jælbens gorminbffelfe, Silfe= 
33æPerieré anlægning i ginmarfcn og en i^anb - S[)?i(itie§ 
Oprcttelfe i ©ronlanb. 9D?en bet af ^an§ gorflog, fom l)an 
felt) anfaa for fit SDcefterftpffe, bet, ^Porpaa ^an l)aPbe anPenbt 
en ntrolig glib og ''Jlrbcjbe, Par jnft bet, ber foraarfagebe 
Ijané Ulijfte. ipan ^aPbc forfattet en ^Beregning oPcr gor; belene of ot fH)tte ^»(ænberne neb til Dnnniarf om 5?iutereu, 
fomt at gjøre futteraler til bercy i-)uic, jom niaatte blioc 
ftaaenbe tilbage, ligefom ogfaa oDer ©eoinften toeb en 58antå 
€prettelie i S^lanb og paa flere ©tcber. "So gorfloget »ar 
færbigt, forepifte f)an bet for en of fine ^^atroner, fitoié fnrftc 
Sporgémaal til ^am blcP: „i)liab 2anb»maub er ^e , min 
^en?'" — „Seg er føbt i 'Sanmarf," fparebe 51. — „Xet gjør 
mig fanbelig onbt," fagbe ^^otroncn, „t^i bet bliber altfaa en 
Umulig^eb, at bereé ^lan fan antcge§. 1)er er aUcrebe inb* 
leoeret gorflag ^erom af abffitlige 2t)ffere, og at biéfe bør 
ija'ot fortrinet, bet Pil De bog bel iffe nægte, foa meget minbre, 
fom bere» flaner ere i abftilligc "Sele fulbfomnere, eftcrfom 
én af bem enbogfaa t)or forogct fin inbgiPne ^^lan meb bet 
t)pperlige gorflag, at fætte .^iler i S§(anb og flope Sanbet til 
Sorenffripcrier." ^erpaa gif patronen fin 33ej og lob 51. 
blipe tilbage i ben bi)befte 53ebroPelfc oper at fe fig felp nøbt 
til at fulte it)jel paa ben SanbePej i ^ané ^øbelanb, l)Por 
Ublænbingerne fanbt bættebe 93orbe oPeralt. 

Stop libet, tjære Sæfere! t)er nøbeå jeg til at oppartc 
tig meb nogle forte 53etragtninger og en 3lnefbote, fom egent; 
ligen efter Orbenen forft burbe fortælle^ i en fenere ^eriobe 
af mine £>ænbelfer. ©iber bu iffe læft benne 2lnetbote og 
biéfe 53etragtninger, faa fpring bet næfte ^tapitel oPcr inbtil 
Slutningen, l)Por bu Pil forefinbe (Snben af Poreå S3en§ 9l'å 
ScPnebsbeffriPelfe. 9?itteui)e .tnpitel. 

fjoort Qlt 5ft fortirUfs, fom ftnrtr t htn fibllf iHruiiig 
i Dft forrige finpitfl. 

^en banffc 9?ation l)ar altib Pærct bctjcnbt for fin 5lrtig-- 
t)cb og 5'Jieligl)cb imob frcmmcbc 'Stationer. ^JJaar en Xanff 
tommer ubenlanb§, antager t;an ftrar ben 9Jation§ ©fiffe og 

7 98 Sebemaabe, fom i^an er iblanbt : i)an lærer golfetg ©prog og 
bniiner fig fan(ebe§ efter bet Sonb, ^toori ^on opfiotber fig, at 
bet ofte ^ænber fig, at man t)o(ber ^nm for en inbfobt. 9?u 
tommer t)an ^jem igjen, og bo gjoelber bet, om i)an ()ar rejft 
fom en fornnftig 3D?anb eller font en dlax. 9hi blitier §nn "ba 
enten Tonff igjen, eller og bliber f)an en Ublænbing i fit eget 
gobelanb. Sige \aa nrtig, fom ^nn l)nr nift fig imob ben f)ele 
fremmebe 'Jiotion, i S'olge en ^^ligt, fom intet i ^erben fan fritoge 
'^am for, lige faa Ipflig og tjenftfærbig bliner ^on imob etl)tiert 
fremmeb i^nbibibuum, fom ^an fiben finber i fit eget Sanb ; 
fnnå ©tobe, at bette t)ir!elig gobe ^araftertræt ()o§ ben banffe 
9Jatlon for bet mefie ubarter i bet onerbretme. 9hi fpørge§: 
SSifer Ubtænbingen fomme '^Irtig^eb og |!øf(ig^eb imob ben 
bonffe D^otion ^cr i Sonbet? "2U beftiare bette ©porggmool 
meb et beciberenbe og olminbeligt 9? ej bilbe oære at fornærme 
nogle enfelte iblanbt oå boenbe fremmebe, ber nnægteligen 
iagttage benne bereg Sft)lbig^eb imob et Sanb, ber begegner 
bem meget ofte enbog meb en Xiftinftion, fom fan figeå at 
fornærme 2anbet§ egne ^orn. ilt'en fætter man bi§fe faa 
Unbtogelfer til (Sibe, ba fon ©pørgSmaolet uben 5CRobfigeIfe be^ 
ftoareé meb et 9? ej. (Snten ben 'JRingeogtelfe, fom Ublænbingen 
næften altib Difer oø, enbogfao i Pore§ eget Sonb, rejfer fig 
of t)ore§ egen gejl eller af onbre 51arfoger, hct nil jeg iffe 
^er nnberføge; men foo meget fon man bog nof meb 3?i§l)cb 
lige, ot t)ore§ egen ^jærligljcb til alt, Ijimb fremmeb er, ben 
2itlib, fom ni ^aoc berouet Porcx^ egne Sonb§mænb for at 
ffjænfe Ublænbingen fomme, ben Unberftøttelfe, fom fremmebe 
næften oltib ^otie nl)bt ^er i Sanbet frem for 3nbbi)ggerne, 
toore§ alt for meget inbbilbte 2rang til at fe »eb anbre§ St)å 
og Poreå Settroent)eb til at tro alle be fc^one 9iaritaten, 
fom en Sonbftrt)ger loDer o§, l^ar gjort meget til ot fætte 
Sonbet niboobent for olie be omlobenbe 53ebrogere, fom ©alt 
eller onbre Cmftænbigl)eber jage nb of bere§ gæbrenelonb. 

^eb ot beftemmc Ublænbingerå pligter imob oé ^er i 
t)ore§ eget Sanb moa man lægge i)Jiærfe til tre forffjelligc I 99 Jttaåfer nf Ublænbingcr, foin ode l)aue ijanffe forffjcUige 
pligter imob p§ at iagttage, og af f)t)i(fe ni oltfaa ^anc gnnffe 
forffjedigc 9tettig()cbcv at forbve. 5ioglc cre af ben iBcffaffen^ 
l)eb, at bc flet iffe befjoiie at gjore ^Hcgiiffali for nogen l)er i 
Sonbet for berei^ ^anblinger. ©aabanne cre fremmebe 9Jiiniftre 
etter beylige afrebiterebe ^^crfoner, f)Di(fe bog gementigen erc 
faobanne ^ait, ber inbfe, at bereé egen 96re og 5(gtelfc beror 
uoa at nbolie, imob on^toer ifær og bet t)ele i 'iJKminbeliglieb, 
be 9Dfenneffeligtieb§ og 5tnftænbi9t)eb§ '»^tigtcr, fom man, i 
^Betragtning af bere§ Slbalitet, iffc ^ar fntbfommen 9iet til at 
træoe af bem. Xc f)aue bog bcree Cuer[)ot)eber hjemme i 
berey egne £'anbe, fom itfe tidabe bem uftraffet at begaa e^or? 
t>ri)be(fer iblanbt fremmebe, tjuorfore man maa tnffe Øjnene 
for fmao gornærmetfer, naar be il)tonbt fnnne inblotie; og 
ffutbe faabanne 'ij^erfoncr enbog nnbertiben Dirre nhhi not tit 
at foragte ben 'O^ation, ^bortbtanbt be opt)olbe fig, faa fan 
man trofte fig bermcb, at ben ^Io§fe af 9Jfenneffer, f)Doraf 
bi§fe ''^^erfoner i '^ltminbelig[)eb tageé, er i ade Sanbe anfet 
for iffe at f)ai}e faa mange Slunbffaber, faa bt)be SniifiGtf*^ og 
fao ftor unitierfel Ofebetig^eb, at be nogen ©inbe funbe eder 
bitbe tabe nogen entelt ^^erfon, cnb fige en t)el 'Station, ttcber* 
fareg 9iet. 

2\l ben anben .^(aéfe (lore be t^olf, fom tomme t)cr inb 
for at opf)o(be fig en fort -tib i .S^cnfigt at lære at fjcnbe 
Conbet, eder ot fe fig om, eder blot for at bcpenferc 'isenge, 
uben at bc bef)øt)c at fortjene fit Cp^olb '^er*). "Diåfe ere 
uel iffe faa ninbffrænfebe fom be af ben forrige iltaåfe; bc *) HU benne ,^(n*fe funbe man De( oqfaa reqne be fremmebe, fom 
bringe en etler nnbcn nntttci Miinbffnb inb i et ?anb; bi#fc for« 
tjente Dirtclig megen ifannfel og Coerbcvrelfe, noor itfe ?«nbet 
Qltib faa æbclmobig belpniicDe tern for ben '■'ipttc, be gjpre. iDlan 
gipr ettere bebre at bebe oor .>>crre bcoarc ?anbet fra t>em og 
beree glimrcnbc ?pftcr, ber noefteu altib ere Piel Øcfrfire« iinb 
menig 5BoIIe. 3eg ffcercr bem nde ooer én Sam, og regner bem 
til ben trebje iilaéfe. 

7* 100 ^atie flere pligter at iagttage imob bet Sanb, f)Oortil be fomine, 
og iffe 'iaa mange Otettig^eber at forbre. Uartig()eber og Sor^ 
nærmel|er bør man Del iffe taole of bem, men ber gioeå bog 
fmaa og ubeti)be(ige grif)eber, fom nuin iffe oilbe tillabe en 
Sanbåmanb, og fom man bog fan fe igjennem fingre meb f)o§ 
bem, i ^-Betragtning af bereg ipenfigt meb ^Hcjfen og ben 9h)tte, 
be oirfelig gjore Sanbet Oeb at brincjc nogle ^enge ()er inb 
for (ibet at fontrnbafancere be enorme ©nmmer, fom oi aor* 
ligen i ben fomme ^enftgt ubbringe, famt ben ?®re, bet er for 
et^oert Sanb, at fremmebe bog finber noget beri, fom fan 
træffe bereg Opmærffom^eb tit fig. 

9[r(en tit ben trebje ^fa§fe f)ører ben utaUige ©fare, ber, 
ligefom (Sræ§I)opperne i ?®gt)pten, fore§ oOer fattet fier inb 
for at æbe Sanbetå (Srøbe fra Sanbeté iBorn, for at finbe bet 
tbianbt o§, fom be iffe funne finbe ()jcmme, nemlig bereå 
Unber^olbning*). (Sn^ber Uforffammenf)eb af bem er ntaale; 
lig; et^oert briftigt UbtrQf bør reofeé føleligcn. 'De bør lære 
at bære tafnemmelige, forbi man tnafer bem; be bør Pære 
globe ooer, at man iffe engang nebfætter bere§ S^'aar langt 
unber 3"t)bi)ggerne§; be bør tngteé, naar be iffe PiQe lære 
Sanbet§ Sprog og banne fig efter Sanbet§ Sæber; meb ét 
Drb: be bør lære at glæbe fig oPer ben 2l)ffe, be nt)be i et 
Sanb, ber npaatPiPlcligen bærer mere enb ftcbmoberlig Dm* 
forg for bem, fom bog Par bet ^øjefte, be fnnbc gjøre 5'orbring 
paa. (Snl)Per 33ebrager, ber \)aa en Inmff og unberfunbig 
SDtaabe ftjæler 53røbet fra ^nbbpggerne; enl)Per SSinbmagere, 
fom loPer meb prægtige Crb be 3;ing, fom f)an forub Péb, at 
f)an iffe fan Iplbe, bor bemaffereé, og l)an§ ^3{ogcnf)eb blotte§. 
1)et er en^Per ærlig banff 33orgereé ^ligt at gaa pan Sagt 
efter flige StoPbpr, ja at labe bem fulte iljjel, naor be iffe 
Pil befoemme fig til at nære fig rebelig og at Pife bereé Saf= ") 3lt beime .^^lage er meget gommef, fe« enbogina bevaf, at ©tii^ 
benterne anføgtc f)08 Song J^rcberif b. 3 iHar 1658, at ingen tl)ffe 
gtubentere niaatte antage« til bet, fom banffe og norffe tnnbe 
foroalte. ^Sc 4>olberg 2>. M. i^ftoric 111. 310. 101 nemmelig^cb, forbi bet ti{Inbc5 bcm ot ipifc of bet ijob, l}ttorj 
toeb et af Snnbets egne ()ungrigc ^J5prn gjærnc onffebe nt ftna. 
Xiåfc ^betragtninger ^atic ofte foccDet mig i Janferne, 
men bletoe brogtc tilbage neb at ()pre ta(e om bet, )om Uge= 
b(flbet ©amteren liar anfort om et "S^^Iagiot, f)normeb en 
Ublænbing, en t»ié 9}?agiftcr griberid) 3ofep^ ^allini, aliaå 
^alliofini eller SKor^ini, i)cix uillet bcbrage bet banffe 'i|3u()Ii; 
fum, ber nu i nogle ''^lar ()ar cæret faa æbchnobig at taa(e 
t)am iblanbt fig. 5eg erinbrer, at jeg en ©ang neb en '3trt 
of ?Umitffe tom i benne Wanbé .s^ænber, men forbteu ber funå 
en cnefte Xag, f)Dorubouer jeg itfe fif Sej(ig()eb til at lære at 
fjenbe benne 9!}?anb faa noje, fom jeg nu funbe onffc. Sn 
9lncfbote maa jeg berette, fom fan tjene ti( Cpll)§ning, om f)an 
er i ©tanb ti( at bebrage ?5olf meb ''^^(agiater eller iffe*). *) ^"»r aWagifter ijribeitc^ ^ofepf) "^jollini altaé "l^atliafiiii ctler 3)iort= 
5int ^ar i fit Stiar til ©r. 9? -t^. S 33(0* iffe tiinnct frala-ggc 
fig ben 23efEt}lbning, at fian oar en iUagiariiiS ■'fan figev, at han 
er itfe "Jtutor men Ubgioere af bet omtoiftebc Sfvift, men fjan 
maa tiflabe mig at forfitre, ot f)an albrig meb benne u«(e Ubflugt 
fan oDcrbeotfe nogen fornuftig iiJanb om, ot tjan itfe poa en liftig 
aTioabe l)av oiflet tilocnbe ftg en onben iD?anbé ■J(utor»3(rre, om 
ber ellers ceb bette gtrift f)ar Doeret 'Jlutor«2(Sre at inbdtgge, 
^Dilfet i^erfonen bog i bet minbfte maa fiaoe formobet. icct enb= 
ogiaa, at t)on oar funS Ubgioere, faa f)ar f)an oift en Uforffammen> 
^eb imob Sfriftcté J^o'^fittcr, fom ingen nben en 'it)f!ci- af ben 
aCcrnebeiftc ^In^fe Dor i Stanb tit at begaa, ben nemlig, at fot: 
fiiffe -21utoré 'Brbejbe og miitilere bet oeb ot ftitte noget inb of 
fit eget, foranbre Stilen fjift og f)fr og fabrifere et ni)t litelblab. 
9iej, -tt IRagifter J^ri&frirf) 3ofepb '•4.>attini alia« *l.<oDiafini etter 
3JJor^ini ev en *iMagiariné, fom 58lod) rigtig not b'ir beoift. van 
forfoarcr etter« be imob ^am gjorte ©effijlbninger paa en gonfle 

*|3at(ini, en mft 3(SDcntiirer, fom egentlig fjeb 3obiin (Gottlieb 
(gid)bornI; \)an opboibt fig i -.'lavene 1786 — 8^» unber bet anfovtc falfle 
9?aDn i .Hjobcnbaon, boor ben« VMinibiin og ^^ebragcrier grnnbig af. 
flørebe« af 9{ielé pofnian Seoel iyiod). i'liilebning til iPlocto -Jlngreb 
bItD etaf'Battini ubgioet £trift om ^jrimnreriet, fom ©lod) paauifte oar 
plagiat. 33lo* gobtgjorbe fenerc na'ffen til Soiben« , at %\ vat iben« 
tifl meb SGcentDreren iliortjini, ber i Iiiftianb oor blewen onerbeoift 
om plagiat og abftillige anbre grauerenbe 2ing. 102 ©traj efter, at i)an bar anfommen tit ^jøben'^abn, lob ^on 
offentlig befjenbtgjore, at f)au t)i(be gioe Unberbiéning i mongs 
fo(bige 93ibenffaber og ©prog, f)t)orib(anbt ogfan bet ruéfiffe 
befanbte§, fom "^an foregab fig at forftaa af ©runben, fiben 
f)an i tolb ?lor t)abbe op^olbt fig i 9iu§(anb. (Sn iD^anb, fom 
ønffebe nt lære bette ©prog, inbftnber fig (}o§ i)am, begjærer 
f)au§ Unberbiéning og tilftaar ^am i ©alarium olt, ^bab ^on 
felb forlangebe. Unberbigningg^^iben fom, men §r. 9J^agifter 
griberic^ 3oKP^ ^allini alia§ ^alliafini etter 9D^or^ini inbfanbt 
fig iffe. 93?anben begab fig ti( en ^er i ©tåben boenbe agt; 
bærbig 9J?anb, fom l)abbe bæret æbelmobig nof til ot forunbe 
$r. 9Jiagifteren megen Unberftottelfe i fine betrængte Omftæn^ 
big^eber. Denne (obebe at erinbre SUJagifteren om fin belobebe 
information; men forgjæbeS! ^an inbfanbt fig iffe. Omtrent 
fialbanbet 'Hav berefter fit 2.1fanben fjnbfalb ot forføge :^r. 
SOJagifter griberid^ Sofept) ^adini aliaé ^PaUiofini etter SRor^ini 
i ^enfeenbe tit ^anå @tt)rfe i ©proget, fom ijan nu ^abbe 
nogen Jbibt om. ipan gaar tit iDiagifteren meb nogte --jJapirer 
i bet ruéfiffe ©prog og beber ^am forftare famme. Ma^ 
gifteren unbfft)(bte fig iiicb fine ©tuberinger, figenbe, at ^an 
bet bitbe oberfætte bem, naar be maotte blibe t)D§ t)om et ^ar 
•Sage. "Sctte ffer, og et ^ar '5;age berefter fif 9)?onben en Qvtig 2l^aabe: 9?aar ban iffe ev i (£tanb tit nt gjprc fig feto ren, 
faa befiiblev l}Qn fin Stntogonift ipnov f)nn faar bet >S:farn fra, 
fom f)anfaftei- 58(ocb i ^Zijnene, bet uéb jeg itte. a)Jen, i gnlb iBIod^ 
ev en flet 2)?aub, ijat t^r iKagtfter '•^.^atlini afinS <J3atttafini etter 
2)?or^ini bo bermeb beoift. at bi" fffo er en brau SJianb? ?angt 
fra! ban gjpr fig fitn bcrnieb iaa meget mere migtæntt for, at 
flere Cinftæiibigbebcr funbe enbnu opbageå. Jor ^lefteit f^ax ieg 
albrig tjæret i .pr. dl. 5>. 2>. 58lod)§ ^iivnber, ibuor gjivrne jeg 
pnffebe bet for at fuiinc beftenime min i om om bem begge to. 
•V^r. SDiagifterenS er beftcmt; og at jeg fifler min Xom om b^m, 
f!er, forbi bet bog én ®ang maotte ffe i mine •pænbelfev, og forbi 
jeg, iblanbt anbrc, bo^ f" Sautofcbbel iifæboanUgc Sgenffabei-, 
ogfaa befibber ben, at jeg iffe Del fan taale at fe n\ fremmeb 
infultere ben bele gjation, fom fPber ijam albele« uforfIl)lbt. 3Jar 
ban bniiff, babbe jeg tiet ftifle. 103 t^ff Dtoerfættelfe beraf, fibori f)nn maattc bctatc ^bert encfte 
3?og[t(il3*). .^ort bereftev talte SUJanbeu meb en anben ^erfon, 
til ^oilfen *pv. ^JJagifter gribcrid) 3ofepl) ^45atlini alioS ^allia^ 
fini eller 9Jior^ini ^atibe Ⱦret nobt til ot tage fin Stilflugt 
fov at faa bet otterfot, fom ^an iffe felt) forftob, uagfet ^an 
^obbe bæret bumbriftig iiof til at labc be offentlige Irompetev 
ubbafnne fin X)ueligl)eb beri**j. 

93fen benne 5lne!bote maa ifte lebe mig Pibere bort fra 
min ^lan. S^g fommer altfaa titbage til min forrige ^elt, 
for at fhttte l)an§ SePnebå 33cffriPelfe. 

•illlting ^aPbe nu flaaet fejl for ^r. 5(., intet Pilbe U)!fe§ 
^am mere, og bet fi)nte§, fom ^ele 33crben penbte ^am 9ti)ggen. 
^Pab Par tjer nu at gribe til for SJknben? ©anbelig intet 
uben @enierne§ alminbelige fibfte 2:ilflugt: 332clanfoli og 
S8rænbePin. Xisfe to 2;ing greb l)an ogfaa fat paa meb begge 
^ænber for berPeb at l)olbe fig, uben at betænfe, at be fun» 
fjæpe et SD^enneffe libet og for en meget fort Xih, for fiben 
befto Cftertrpffeligcre at fnnne nebtrt)tfe f)am. 9J?anben§ natur= 
lige ^omplejion Par bog faa grunbftærf, at bi§fe ^an§ tPenbe 
Sjcnber fnart inbfaa, at be umuligen alene funbe faa 58ugt 
meb ^am, f)Porfore be nobteg til at tage fin ^^ilflugt til SoPene. *) S)et fprtjeiier ogfaa at anmæifeS, nt alle be fremmebe Clbfiifer, 
fom tomme inb i ?Q;ibct, anfe ftg fom fornærmebe, naar be iffe 
faa bobbelt 58etaling for at forotlbe be ©ager, fom betro« bem, 
imob l)uab en iitbfobt tør oooc at gjore fig •'caob om for at 
bringe be forcitbebe gager igjeii i Orben. 
**) Tenne .ptftorie Dtlbe ^aoe fomnict fciiere i mine .'pænbelfcr, berlom 
jeg iffe fqntc8, at bet nu netop oar Jiben; bet er beéiiben enF)uer« 
"JPligt at btotte en Sebrager, ber uil betjene fig af i^iiblifiim« ?et. 
troen^eb, ifær naar t)au er en Ublccnbing. ©fulbe v^r. iDJagifter 
gribericf) Sofepf) ';jaaini atia« '•}3aQiafini eller 2Kort5ini ifte fiiune 
■ erinbre benne 2'i(bragelfc, ba fan i)an gjarne, paa l^orlangcnbe, 
faa ben omftanbeligere beftreoct ; t\)\ jeg t)ar bcu fra en paafibclig 
•gioanb; og -vn-. Wagiftercu [)ar nappe formobet, at en 'i^antofcbbcl 
fom jeg, ber tnn fe inb i Dienneffenee f)cnimpligc lantcr og nb' 
fpionere bcre« Ijele morafffe Jorfatning, fjar i nogle Ximer oaret 
i l)an8 Sjenbom. 104 1)e inbgif berfor en 3;riple=5(ttiance meb ^loUotteriet, og nu 
bleb 93?ogten ^om faa albeleå overlegen, at bet itfe oarebc (ænge, 
før enb mnn fanbt f)am {)ængenbe bob i fin i'ibfte ^nlSflub. 

(Sn meget bebrøtoelig ^ænbelfe! ^Doraf jeg gjærnc funbe 
ober(abe mine Sæfere jelo nt ubbrage nl)ttige Særbommc, \aa' 
fremt jeg iffe fr^gtebe \ox, at man ffutbe forfejle ^oDeb-^Jio- 
ralen, ber fortelig er benne: at t?ebfommenbe mægtige, ber 
faa iftrigen beff^tte og forfægte tallotteriet, f)erefter om^tigges 
ligen nma forge for, at ingen faar SoO til at tage Sioet af fig 
felD, faa (ænge fom i)an enbnu iffe ^ar fpittet fin fibfte ^alg= 
flub bort. I lir. 6. 

Ces gens, qui, par une åme å Tintérét soumise, 
Font de dévotion niétiei- et marchandise, 
Et veulent acheter crédit et dighités, 
A prix de faux clins d'yeux, et d'élans atfectés, 
Ces gens, dis je, qu'on voit, d'une ardeur non commune, 
Par le chemin du Ciel, courir å leur fortune, 
Qui, brulans et prians, demandent chaque jour 
Et préchent la retraite au milieu de la cour, 
Qui s^avent ajuster leur zéle avec leurs vices, 
Sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices. 

Moliére. Tartutfe. 

(En opbiirigflig 5'amtalf. 

t^aa inart §r. 91. onr gaaet iib of ®øren, bragte Slro- 
nuinben, min iil) .^crrc, mig ^cn til fit S^ntof, fiuov ()an logbe 
mig iblonbt en .snoben anbrc 53anfo)cbIev, og ftoppcbe bcm alle 
lommen i fin Scimmc, ^Dorcftcr (jan gif nb i (Jamben for ot 
beorbre fin .Slorl ot fable en £")eft, eftcrfom t)an ftray oilbe 
ribe ti( ^erregaorben og betale goroaltercn nogle ^enge for 
en ^ienbe. 

©n 9l(nrm meb en ^-i^ogn, fom foin tjorcnbeå og f)o(bt 
nben for Slroen, loffebe min .'oerrc inb i Stncn igjen, og olbrig 
fan fnort baubc ^an fet nb af '5>inbnet, f)uem bc frcmmebe 
Darc, for cnb jeg ^ørte min iperre nbftobe biéfcCrb: „.^ar ni 
iffe ber ben forbømtc JtnrI igjen!" 

Ces gens, (jui o. f t> , Xiéfc 'iOifnneffer, f)Di« 2\ixi er betagen 
af (Sgcnniilte, lom njor ?lnba(]t til et .vnaiibDivit o(\ en i^nrc og lægger 
an vaa at tiobe lillib og 2(Src«ipoftcr ueb fiilffc 5^Iiffc og (ojet ^J3egejfJ. 
ring — bisjfe iOienncffcr, figcr jeg, fom man ier meb en fiivlben 3uer 
flaa inb paa 'iit\tn til- iMmlen for at fnge ?t)([en, fom meb glpbenbe 
©piuier l)Dcr Xag raaber paa og præbifei- om Snfombeb mibt i .^of= 
linet, fom forflaav at lempe bere* 3Der efter berc« ?ufler, er f)ibfi9e, 
ftaongjerrige, trofofe og fiitbe af fUanfcr 106 1)øren aabnebeS, og en Manh tranbte inb i ©tuen, tfæbt 
i en brun ^xatte meb forte .^Inapper i famt en fort {^tøjel§ 
Sfabufe \)aa $)ot)cbet; og bng efter f)am fom et ungt 9[)?enneffe 
flf omtrent tt)Lie 9(ar§ 5((ber. 

i^eb nt betragte 9J?nnbené ærtiærbige Ubfeenbe og t)an§ 
^læbebragt, ffulbe man ftray falbe paa ben Slanfe, at ^an ^a'o\>t 
tjæret en ^rotift, eller i bet minbfte en ^ræft, og bog bar bon 
ingen of Tefene, ja t)an ^orte iffe engang i minbfte 33?aabc 
ti( ®ejftlig()eben, men Par en ber i (Sgnen boenbe ^^abrifor, 
^Pilfet jeg erfarebe af ben efterfotgenbe ©amtale, ber forefom 
mig albele§ beft)nberlig og (ærerig, r)Porfore ben ogfaa inb^ 
prcntebe fig faa(ebe§ i min 4^nfomme(fe, at jeg er i ©tanb ti[ 
at lePere Sæferne ben foa fulbftænbig, at be iffe ffal tabe en 
kobbel beraf. 

^r omanben. "Se, gob Xng, inin fjære 53roberI Pel- 
tommen tilbage fra ^joben()aPn. 

2) en brune S[)fanb. ©ub Pelfiguc big og bit^uå! men 
5)im(en bePare mig fra ot faa enbnu en faaban ^otrffræffelfe 
fom ben, jeg i)ar ()aft i 1)ag! ben Pilbe tægge mig i ®raPen. 

Slromcnben. ^ar bu Pæltet? etter ^ar £)eftene lobet 
løbff meb big? 

'Den brune SDJonb. 9?ej, bet Par iffe fao Pet. ®et 
funbe ()aPe Pæret, fjpab bet par — Pift nof farligt, men Pcb 5or= 
ftjuetå 9?aabe funbe uiau bog ^aPe fluppet Pel of en faaban 
Såre. 

broman ben. Xu gjor mig ganffe forffrceffet. ^Pab 
er bet ba? for atting fig mig bet fnart. 

'Sen brune 93? o nb. |)ør nu 'ba: en f)alp 9JZiI f)er fra 
Peb et Seb trof pi en 9[(Janb nf et fælt og ffummelt Ubfeenbe. 

Sir o man ben. 1)og Pe( iffe en ^hiPcre? ^^i plejer 
cllerg at Pære fri for faabannc 'i)?erfoner. 

®en brune 9J?anb. 'Dicj, meget Pærre; bet Par en 
kigger, fom luffcbe ?cbet op for o§ og bab o§ om en 5t(mi§fc. 

S? romanben. 'Slaa, og foa Pibere. 

"Sen brune 90'?anb. Scg, ber fab inbpaffet i mine 
Sf^ejfeftæbcr, faa at jeg iffe ubcu megen 53efpa'r(ig'^eb funbe 101 foinmc til isenge, iinfebey otier ^nm og gno f)nm i ®ubå 3lat)n 
— min 53elfignel)e. 

^en unge (affibc^V ^i^en feber fortmnbet (ibt i bico"e Xiber. 

Si ro monben. 9Jtia ! t)ar ()an fornojet bermcb? 

5) en brnne ::Wnnb. ^fej, tænf en ®ang, min fjærc 
©rober! f)tior ngnbelig og fi)nbig ^^erben er, i)an fnarebe mig, 
Qt ^an {)e(Iere oilbe [)a\)c en ©fiUing enb min S^elfignelfe. 

J^romanben. "Det t»i(be jeg, \)aa min ©jæd ogfan. 

1)en brune 9}?anb. gor £)imlen» (2h)(b, min fjære 
©rober! tal iffe fna befpotteligt, eller§ nuia jeg fortabe bit 
^u». 5lt foragte @nb§ :i>elfignelfe — fan man tænfe fig noget 
affffietigere? 

ft romanben. 9iej, min ©rober! bu tager fejl, bet nar 
iffe @nb§ i^elfignelfe, i^an foragtebe, men bet Dor bin; ben 
'-l^elfignelfe, bu funbe giuc l)am mcb SOtuuben, funbe flet iffe 
bjætpe ?[Ranben, men meb bin ©filling funbe bu (jjælpe ()am. 
Xog, bet er altib ®niercn§ Ubftugt: at i^clfignelfe er bebrc 
enb ^.?l(miéfe, t()i ben forfte foflcr I)am fnuy et ^^ar Crb, foni 
^an mener lige faa libt meb, fom f)an bar i Sinbc at gine 
noget bort, forbi f)an tager fin i^ung op af i^ommen. 3J?en, 
(ab o§ tale om noget anbet ! 3fa( bu iffe baoe noget at (epe 
af, mebené bine $>eftc pufter? 

1:cn brune 9J?anb. 9?cj, bu ffal baPe Jaf, ©rober, 
jeg f)ar ni)(ig fpift. 

ftromanben. Xet fan Pel Pære, men jeg fan fe paa 
bin (Son, at ()an be^oPer noget (Sr bet iffe fanbt? 

Ten unge. Zs^\ jeg fan iffe nægte, at jeg jo l)av 
'Jlppetit. 

Xen brune 9J?anb. Tet er forffræffeligt: æbe og briffc, 
bet er bet encfte, fom unge 9Jienneffcr nu fan gjore. 

.^Iromauben. Xi bu fuii ftide, tbi baabe bu og jeg 
bar fctp Pærct unge, og l)ait ''^(ppetit. Xe^suben er [)a\\ jo 
intet ©nm, (ab ^aiii funé i foabnnne Xing raabe fig felp. 'i^i 
ifo( nof fna noget at (eoe nf, nben at bet ffat fofte big noget, 
tbi bet er bog nof ."oooebfnnben. 

))ln gif Siromauben ub, og ffaffebc ±Hah og en ©outeiUc 108 S?in inb. Xe fatte fig ti( Q3orb§, og ben [mine 9}?Qnb fpifte, 
fiia at 2^aarene ftobe ^am i £)\mr\Q. Somtofcn biet) berpaa 
fortfat faa(ebe§, fom fofger: 

Sl'r o manben. $)ar bn ctlerg nbrettct noget gobt i 
Stjøben^ottn? 

"Sen brnne 93? o nb. SRit ene '^Srenbe b(eo, ®nb ffe 
Xat\ De( ubrettet; men bet anbet, — o! jeg er et fl)nbigt 
5)J?enneffe og ^ar rigtignot fortjent megen 3;ngtelfe; men bette 
er bog for f)aarbt — [)t)em ©nb ui( firaffe folcligt, ben giber 
f)an n(i)bige 53ørn. 

S) en unge (blitter ganffe rob). Win bebfte gaber! 
^^toormeb f)ar jeg bog fortjent faa ubarm^jærtig en Webfart? 

1)cn brnne ^JJianb. ^i ftiHe, ngnbeligel 

Jftromanben. SDfcn ijrnti f)ar ^an ha gjort? 5)et er 
tiet lige fna ftemt fem mcb kiggeren'? 1)rif en ®nng. 

Xen brune 9[)?onb (briffer). 3eg f)ar antienbt alt for 
ot gjore {)am til et ffitfcligt og gubfrt)gtigt SWcnneffe; jeg f)or 
t)i(Iet labe ^am (ære 2'l)eo(ogien, fom ffnibe febe f)am til ©alig? 
^eben§ ^^ej, og f)aabcbc en @ang for min "Dob at fe {)am i ben 
gejftlige <Stanb fom en ærtiærbig (Snb§ Crb§ i?ærere. dJien 
— (briffer). 

^romonben. .^nøfen tiilbe t)c( iffe fom bu? Xet tiar 
en ftor n(i)ffe! 

Den brune iOianb. 3a I maa bu iffe nof fige bet. ^a, 
bet er en '!8efl)mring, fom ingen fan ro(e nbcn ben, ber f)or 
nltjbigc 53orn. 9Jei ! Slnofen tii( meb Djæoelå 9)iagt — ®nb 
fortabe mig — uære ^ufift- 

^romanben. Jouob fan bet ffabe? ber ere jo bratie 
{^olf ibtanbt bem, ligefom iblanbt anbre Stænber. 

Xen brune 93Janb. gor ®ub§ ©ft)tb! fig iffe bet; 
nej ! be ere alle ©otany 33orn, og ingen Surift fan t>ære t)irfelig 
igjenfobt. SDcen bet, fom er bet ucerfte — ilWoberen f)o(ber meb 
knægten. 

.^r o man ben. Xet gjør t)un, 3"fl"i)e" tage mig! ret i. 

Xen brune iDJanb. "^cii bog uben at banbe. — S^S 
^ar formanet (}am, bebet ^am, pr^gtet f)am og fluttet f)am 109 inbe ; men l)an Dil jcjlc fin egen Sd, lhj SLIiobcrcu — ja, l)uu 
tænfer itfe ])a(i, IjDor fiiiertetigt bet iiuia uærc nt fe fit eget 
^arn lobc ^clDcbe lige i ©truben. 

i^ ro man ben. ©pørgémaal, t)t)ciu ber er Aj)clucbe mvrineft, 
enten ©onncn eUer t^aberen? 

Xen brune ^IJianb. 3«, ^i ere atlc U)nbigc ilJeniieffer 
og fortjente intet bcbve (briffcr). 9hi bo, fibcii jeg itfc ton foa 
iBugt meb t)om, foa nina jeg bo relLiliicvc til ot lobc Ijoni foa 
fin 3.^ilje. ^eg lober t)am bo lære alt bet ugubeligc Joj, fom 
iibforbre^ til ()on§ (i'yameu, og nu, bo jeg fonuner til 53l)en 
meb t)am, for at lobe l)aiu ejomincre, foa figer man mig, ot 
(jjamen er ubfat i tre SKooncber*). *) §ei"oeb falber mig en 9Iiiefbote tnb. I^eb et uift Uiiioerritet, uben 

2;DiDl i ajiaanen, bletj ben iuribiffe @fameu en (Sang ubfat, forbi 

en nug ti)f£ in'ofeofor førft bct)ooebe at læfe ooev paa bet, [)Oori 

ijun ftutbe efaniiiieue .Haubibaterne. — 'DJej! bet maa bog iffe Ijaoe 

Dæret i DJaaiicti, t[)t en ung ti)ff tU-ofcéfor« ^orpit« fan finbe«, 

og finbe« oirfelig i alle i>iuf(er og ^'roge paa Sorbttoben, men 

albiig i i)iaanen; Ijana ("^otftiuib ftubcd ber meget ofte. ^•>erom fan 

man læfe Ariosti Orlando furioso. Canto 34. l)Oor ben ttjffe 

'4>vofe8fov -Jtftolp^ foitivHeiS at finbe fin Jovftanb i 'JJiaanen, I)iiov{jen 

^an fjøvte meb ^Ipoftlcrne« fire .>>efte; enbffjoiit anbrc f)olbe for, 

at t)an reb paa ben betjenbte .peft, pippogrtiplicn. 3cg, fom er 

meget for nt tjaoe min lUiening for mig felu, ttor, at ban reb paa 

en ?ogogri)p(). Cm gorftanben bebbcr bet: 

Era, come un liquor sottile e molle, 

Atto a esalar, se non si tien ben chiuse; 

Esi vedea raccolto in varia ampolle, 

Qual piu, qual men capace, atte a quell'uso. 

Stanz. 83. 

Sn ung tt)ff ^rofe«for, ftgter rimeligpt« til Sfjrifiinn Ufitdj 
Sitleo oon Sgger« (fpbt i 3^el)oe 1758, tf)t> 1813 fom '■^3r(Tfibent i 
^iel). .pan f)aubc ftnberct ucb ti)f!e Uniocrfitetcr og bleo 1785 *]3ro. 
fesfor ejrtraorb. i ?oDfi)nbigbeb oeb Dort llniuerfitct, 1788 "lUofecifor i 
©totaret. — -itftolpb« en af i<a(iibinerne (itarl ben ftores-peltci i ^^Iriofl« 
®igt „2)en rafenbe rliolanb. — l'ogognjpb bcti)bcr bl a mprf lalc, 
3}aa^ — Era. come un litiuor o f D , Jen »ar fom en fli)gtig og 
fin SUcebfle, ber er rebe til nt fnfe ub, boi^ ben iffe bolbe« uel proppet; 
man faa' ben famlet i forffjetlige J^laffer nf forffjeUig (Storrelfe, gjorte 
til bet famme. 110 broman ben. 3a! bet bar nof en [tor Udjtfe. 

"Sen brune 9JJanb. (£r iffe en i^ahex ul^ffelig, ber f)Qr 
fnabanne 53Drn'? 

broman ben. IJeg^atibe, paa min© jæ(, nærfagt: (Sr iffe bet 
35arn u(t)ffe(igt, ber (^arenfaabauSabcr? 9J?en (ab oå iffe tale om bet 
nbe^agelige.Sab mig engang ()øre bet gobe.fom bu Ijarubrettet i ^i)en. 

® e n brune 9JJanb. ^o! jeg maa bog tilflaa, ot jeg 
f)ar lært ot fe af min egen ©rfaring, ot bet naobige 5pvft)n 
næften albrig ffjænfer nogen S8itterf)eb i ooreå 33æger, nben 
tittige ot gide og noget tit at forfobe ben beffe Xrif meb. 
3eg bojer ogfoo mit fjærtes Snæ [or gorftjuet og toffer, 
forbi jeg nt)ber SSelfiguelfe (ongt ober mine S'ortjenefter. 

Sir o manben. '^a, jeg fjcnber big, bu er en ©oton^ 
Uaxi. "Du toffer ^^orfijnet for [)tiert et fl)ubigt SDcenneffe, fom 
bu fon fnt)be. 9cu {)ar bu uof faaet nogen i bine ®arn igjen. 

®en brune SOiaub. 9?cj ! jeg gaor ben (ige i8ej, berfore 
lægger ogfoo S^iimme(en fin ^^elfignelfc i, fjbab jeg I)ar. 

SI roman ben. f)or, " uéb bu f)liab? 3eg tror pao min 
@jæ[ iffe engang, ot man fon fige bet om big, fom ber b(et> 
fogt om en ^rfebifp i be fatf)o(ffe Saube. ^oben bifbe fjobe 
^om fononiferet, men en af ftorbinoliernc fagbe, ot bet iffe 
funbe gao on, forbi man bibfte om ben folige 9i)?anb, ot [)a\i 
^obbe bæret meget for at gjore gtitf^ei^i i St^ortenfpif. ^a, ifi^ab 
bit bet fige, Deres Soojbelbaoren^eb ! fborebe '4>aben; SOionben 
fpiffebe for be fottigeS 9?egning og bonbt onfeligt til bem. — 
@er bu nu, naar bu fælger flette 9>are of bin goOrif og gier 
bem ut for gobe, og jeg blonber S^oub i min 33in, faa er ber 
ingen onben S'Oi'ffjel ban boreå •ponblemoobe, enb ot bu toffer 
■himmelen for, ^bob bu fortjener, og bilber golf inb, ot bet er 
bore ©ub§ 23elfignelfc, fom hn fcliber feb af; naor berimob 
jeg tier ftille, og tænfer )3(t> mig felb, at faobonne fmoo STneb 
ere tittabelige i enljber 9?æring§bej og Ijører til bet, fom olie 
iDienneffer, lige til 2ommett)ben, falber SDJobefli*). ") 2)en gobe Manb oilbe uben Soiol l)at)e fagt Snbuftri. 111 Xen brune iiOhi n b. Ofcj, min fjæve 'Prober ! min 
'SnniDittig^eb frifienber mig fer, nt jeg iffe bruger [lige S?neb. 

Sro manben. ©an, bu gomle 9fæl)! meb bin Snm-^ 
Dittigbeb. Du figer albrig et, ubcn bu f)nr et nnbct bogØrctj 
og bet gaar meb big, (igefom mcb 'illmagerfonerne, ber gjøre 
bercé 6b pnn, at be iffe blanbe ii^anb i ^Wælfcn, meu bar hen 
gorbe^olbenfjeb, at be bfanbe Mæit i i^anbct. *iD?en ui ere 
færbigf at glemme bet, bu ffulbc fortælle uiig. 

Den bruue 9J(anb. ^a ! jeg ffal [ige big bet forte- 
ligen: jeg ^ar uæret 'iaa li)ffelig at fælge min Jabrif. 

JJromanbeu. 5-auben ^eller ! og l)t)em l)ar fjøbt ben? 

Den brune $)Janb. Det t)ar kongen. 

S^romnnben. kongen? . . . l}Oab ben flemme ©ijge 
ffal f)on gjore meb ben? f)au fan jo bog iffe nære gabrifor? 

Den brune 9i)^anb. So- "'i"^!-' ^f^" bliucr fnt en Direftion 
og ^Betjentere tit at briue ben, faa Dil Dift nor l^ierre lægge 
fin 5.^elfignelfe beri, og bet fan blitie en fortræffelig og nl)tti9 
^nbretning for Sanbet. 

Eromanben. ^a, gib ?5fl"t)en Ijatie ben ^^elfignelfe, fom 
Direttionen og ^-Betjenterne æbe op! ber Ijænger oltib noget 
mere tteb enb ben blotte 53elfignelfe. 9?aal l)liab fif bu for 
bin gabrif? 

Den brune Æ)?anb. .*t?un§ trebioe 5^ufenbc 9iigåbaler. 

^romanben. ^ffe mere? Sf) bet er jo fun§ engang 
faa meget, fom jeg tror ben er ttærb. ^or, oéb Du ^Pab? 
Kongen er, min ©nlig^eb! ben bebfte Wawb i Sanbet, og om 
man albrig Pibfte bet af anbct, faa fan man fe bet beraf, at 
^nn er ben, ber bliPer allermeft fni)bt. Det ffær mig i mit 
fjærte, naar jeg tænfer berpna; ja min ©jæl! gjør bet faa. 
^on fan umulig fetP fe oUe 5:ing; l)an maa libc paa anbrc, 
og noar nu biåfc enten iffe forftaa bet, be burbc, eller ogfaa 
ere ©fjælmer, l}Porlebe§ maa bet faa gaa? 

Den brune TOanb. 9Jeen bet er jo iffe Jilfælbet t)er; 
gabriffen er ærlig fine ^^^enge Pærb. 

broman ben. $)ar Pæret, Pil bu fige, og jeg tror iffe 112 engang bet. ®u oab ?^(øben i be gobe ?Iar, og nu, "Oa ber 
itfe er \c[a meget at fortjene fom før, faa fælger bu 3)?ælfen, 
og gider ben ub for B"loi>c- 3Jien i f)Oor ftor en ©trif bu 
enb er. faa er bu bog iffc faa f(og, fom bu tænfer, (Snbnu 
fan jeg' Irere bh-;, ()bor(ebe» bu burbe ()noe baaret big ab 
for at fortjene bobbclt faa meget bertieb. 

Xen brune 93fanb. 9uia ! l)Uab ffulbe jeg ha ^oDe 

Qjoi't? 

Sr omanben. ®et ftal jeg fige big. 9?aar bu ^ar 
faa ftore ^4^atrouer, at bu fan ubinrfe bet, bu f)ar faaet, faa 
fnnbe bu ogfaa ^abe uboirtet mere. Ser bu, bu ffulbe (jabe 
inbbelt bin ^^abrif i ?lftier og faaet Slongeu tit at tage nogle 
illftier og iubgaa ^ntere^feutffob meb big. SKen for en ©iffer= 
()ebå Sfijlb ffulbe bu iahe. fom om bu oberbrog i^abriffen ti( 
bin Son, og traf big felu ub af alii Sing. ^tiab f)ebber 
en ©ang bin ©ou ? 

■Den brune SDianb. £)an tjebber SOtelc^ior. 

SI ro manben. (i^obt. S>an ffulbe foreftaa gabriffen, 
eller bog l)ODe Crb berfor. S\^a(\ !$tougené S3egnc fnnbe for 
®j. 33irfebommer 33ruéhaliu — ja bet er en gob røanb — 
^aa inb i Slompagniet, foui ho. maatte ffriue fig: røeldjior, 
33ru§l)a^n & Sltompagui. 

"Den brune SOJaub. '>)laa, og faa ffulbe be ba bribe ga- 
briffen? røen l)t)orfor fnnbe ben iffe briuc§ unber mit eget 9Jat)n? 

Sromauben. 9?ej, beri ligger juft ^nubcn. <Baa ffulbe 
kompagniet, unber f^oregiuenbe af at inbffrænfe fig, fælge bort 
.^ufe og 53t)gniuger og en ftor Del SJJaterialier og 3?ærftøj. 

\I)en brune 9Hanb. "Set dar jo bumt. ^bem ffulbe 
bel fjobc bet? 

broman ben. 1)er ^ar bi bet; naar bu laber, fom bu 
flet intet l)ar meb 3ntere§|entffabet at beftille, faa fan bu for 
en ©fampriå fjøbe alt for bin egen Solo=9iegning; og faa= 
Iebc§ bil bu inben fort ^lib ^obe faaet ben l^elc gabrif tilbage 
næften for flet intet. 3'»ii>lcvlib ffal bu laane SntereSfent- 
ffobet ^4^enge, faa at bu bliber en ^obeb4lrebitor. ©erpoa, 113 nnar Slompagniet iffe Urngcv fnit bcftno , fao man bet goa 
fnllit. 9J?en nnar Stoiigcu ev ^ntereåfent, iaa fon bu let 
begribe, at <n goUit iffe fan faa ©teb, faa at Slutningen maa 
b(it)e, at kongen er nobt til enten at tilfjoOe fig ben ^ele 
gabrif etter at nbbetale ben 5(nbcl af ©jælben, jom {)æfter 
Viac[ ^an§ Siftier; og i begge 2;ilfælbe ^ar bu npaatuitilelig 
ininbet. £)uab bin Son anganr, ^nni træffer bu fngte nb af 
l5ortræbe(ig()ebcn, fiben bu er dans enefte STrebitor ; og uina bu 
tfa ingenlunbe gtemnie ot ubbafune, ^t)ab bu taber »eb l)am, 
men unbftijlbe f)om meb ^an§ Ungbom og Uerfaren{)eb til at 
befti)rc et faa Dibtloftigt )8æxt. "Set forftaar fig, at bu af 
(Srfjenbtlig^eb maa lobe bine patroner tage f)Der fin 'iJIftie, og 
at bu rebelig maa bele gorbelcn meb bem. 

1)en brune Wanb. "Set er fnubt nof, bu figer, men 
— men men — fer bet iffe ligt nb til et !Sfjcelmfti)ffe? 

Sr o man ben. 2)u ærlige SDZanb! (igefom bette oar et 
minbre ©fjæ(inftl)ffe enb bine anbre Sneb. 'iSé'b bu iffe nof, 
ot naar man f)ar ^■)3enge, faa fan man te ab a(t, f)t)ab SScrben 
fnaffer? Sn rig 9}?anb fan albrig gjøre fåanoitterier. Det, 
fom ^o§ fattige j^olf f)ebber gilouftreger, (jebber f)oå ^am bare 
2)?obefti*). Xcéuben, f)Oem figer, at faabant noget bliuer 
befjeubf? og naar man funå f|ar et ærligt ^fatm, faa fan bet 
Dære lige gobt, enten man er ærlig eller iffe. 

Xen brune 9JJanb. Xet er Del faa, men ©ammttig; 
^eben — — 

SVromonben. .Slom bu mig iffe liere meb bin (3am^ 
t>ittigl)eb. — Xu funbe enbelig ogfaa ^aue betjent big af et 
anbet Slneb. 

Xen brune SD^anb. ^laa ha; bu er en Xufenbfunftner. 

!S rom au ben. 3a, nof faa fnu fom bu. 8er bu: 
jeg fjenbte for nogle 51ar fibeu en i^abrifor i granfrig, ber 
be^oocbe fem Xufenbe 9iig§boler til i'aané for at fætte fin 
gabrif i glor, men funbe ingen Stebå faa bem. .^»an beflutter ^) ?aferiK finuc boq tcl iffe glemt, f)Oob bctte Crb bcti)ber? 114 ta at gioe en 5Inføgning inb tit kongen om bette Saan, men 
bet biet) afftaaet. 33efi)mret oilbe ^nn forlabe ^ari§, men beb 
Sejtig^eb fif i)an en fornemme ^erre i Zalc, i)t)ilfen i}an unber^ 
rettebe om, ^bob ber i)a'otz tilbraget fig. „ic^tiab »il 5 øi^e 
mig," fngbe benne 9J?anb — for i Sronfeiig figer olie ftorc 
^errer 3 til '^olt — „f)t)ob bil 3 flirte mig, om jeg fan for* 
ft)ne (Sber meb et gobt Oiaab?" — „33iin ©rfjenbtlig^eb ligger 
i benne Obligation," fbarebe l)an, „fom jeg ^erbeb giber ®em." 
— „®obt," fagbe ^erren, „S er en 9?ar, at ^ f)ar begjært 
fun§ fem 3;ufenbe 9?ig§baler; ^bab fan 3 ubrette bermeb, naar 
®ouceurerne fraregnes? 9Jej! gjør 33eregningen om, bi§, at 
S be'^øber ttjbe Stnfenbe Øiigéboler til at fætte gabriffen i 
behørig (^ang meb, og "ba ffal ^ fe, bet iffe afftaag, tf)i bo 
Ian bebfommenbe gjøre fig Sacit paa, at 3 er i ©tanb til at 
gibc gobe "Bouccurer." gabriføren fulgte Diaabet, og f|an§ 
5lnføgning bleb ftray bebilget, f)borpaa t)an inbløfte fin Obliga* 
tion og rejfte ^jem. 9?ogte 3lar efter gjorbe ^an en flog 
33anferot, ^borbeb kongen tabte ben ^ele Summa. 

'S^tw. brune il?anb. "^q, bet bar i ^^ranferige, men bi 
lebe jo i ^annemarf? 

^'romanben. Siigtig uof, men 'ba <\\it franffe 9)Jobener 
inbføreå l)er i Sanbet, ^borfore ffulbe 'bi\ iffe benne ogfua btibe 
inbbragt, i galb t)'\ iffe aderebe l)ar ben? 

•Sen brune røanb. 3eg fer, min 53ogn ^olber for 
Xoren. Xaf for gob UnberbiSuing. Seg mærfer nof, ot jeg 
itfe faar 2ob til at betale. ®ub belfigne big! og Ct)ffen 
^bile ober bit §u§! (afribe8,ibet ^an goar-) '2)et bar en UlV)ffe, at 
jeg iffe raabførte mig meb ^am, før enb jeg rejfte til 58t)en. 

®erpaa fteg ^an meb fin @on paa SSognen og ruEebe 
af ©teb til fit ipjem, uben SIbibl mere misfornøjet meb fin 
^anbel, enb ^an tilforn ^abbe bæret. 9)feget f)abbe jeg onffet 
Qt tære nøjere at fjenbc benne foregibne ^elgen, men bet ^or 
iffe t^ffebeg mig. @na meget funbe jeg bog af benne fore* 
gaacnbc Somtale flutte mig til, at 93?anben ^ørte til ben ^taSfe 
af 9J?enneffer, ber paatage fig en Seflig^ebl*9)iaffe for ber» 115 unbcr at fiiuiic begoa adc mulige I^ofter; bcr cre i Stonb til 
at bræbc en 33rDbcr, ibet be Del)u3nc ()am; bev tiil inbbilbc 
SSerben, at be cre gobe og b^bige Æ)?cniieffer, men f)Di§ gobe 
©jerninger f)øre op, faa fnnrt fom beieé egen goi^bel opf)orer, 
fon at bereé 5®belmobig(}eb altfaa iffc Parer længere enb be 
9?æier, ^Porom 33utler figer i fin §ubibra§: 

So learned Taliacotius, from 

The brawny part of porter's bum, 

Cut supplemental noses. which 

Would last RB long as parent breech; 

But when the date of Nock was out, 

Off dropt the sympathetic snout. @u og ti)t)enbc topitcl. 
3fg foar f« ni) j^trrr 

9J?in ^erre fotte fig ffraj til ^eft, og reb tit §erres 
gaorben, ^uor {^oronlteren uben megen 5Sonffelig^eb imobtog 
^on§ ^enge. 3cg MeP altfaa operlePcret tit i5ort)atteren og 
fif faalebeå et nt)t Iperffab. 

£)Pab Sromanbeng SPorafter ongaar, ba ^ører t)an tit be 
5otf, om ^Pitfe ber iffe er meget at fige; fom ere moratffe 
2lmfibier og ^aoe enten ingen faft Siarafter eller og en, 
fom er fammenbtanbet af abffittige. 9J?an oil af bet fore= 
gaaenbe fe, at ijan for en SKanb af ^an§ <Stanb tænfte ganffe 
funbt; at ijan juft iffe gjorbe fpnberlig enten oubt etter gobt; 
at ^on Pibfte at paéfe paa fin 9?æringåtej og ^otbt for, at 

©amuel 53uttfcr (1612—80) engetfl Xigter. $an« .Jiotjebuarf 
ev bet toniifte .vcltcbigt Hudibras, bcr fatinfcrev oDcr Onbepenbciiterne 
og ''JBve8bt)tcriQiierne. — So learned Taliacotius o. f. D. ©aalcbeS 
flor ben færbe Jaliocotiii« af ben fiøbrige ©el af Drageren« 58ag 
®t«ffer til at erftotte 9Jæfer meb, funftige ^ictfer, ber ^olbt lige faa 
lange fom beree Cpl)QDémanb6 '^ag ; men naar dlodi Xib oar omme, 
falbt ben ftjmpatfjctiffe Diæfe af. 

8* 116 biéfc fmaa ^neb beri i(k oar utiilnbelige ; men at [)an for obrigt, 
naar ()on ffu(be Dcetge imettem at nære en aabenbare ©fjætm etter 
en ftinf)ettig, atbrig ottbe tage i 33etænfning at ticelge bet førfte. 
{forvalteren brogte ftraj otte pengene inb til fin ^oue 
og leuerebe ^enbe bem, f)Dorpaa f)an igjen gif ub til fine 
forretninger. 

2)enne ^one Dar, efter mine 2;anfer, et grnentimmer, fom 
fnarere uar otier enb nnber fine IjalutrebfinbgtijDe 9lar; for 
Sfteften, fom jeg fiben fif SejUg^eb til at erfare, et fruentimmer 
af bet æblefte Spjærte og be fortræffeligftc ©genffaber. §un 
f)abbe tre Xøtre, fom aUe oare gifte ber i Sgnen og paés 
ferebe for be bebfte golf ber omfring, og l)Diå Ijerlige Opbragelfe 
uar 9[)ioberené eget 2)Jefterftt)ffe. 

;3 ©tuen ^o§ ^enbe traf jeg en ganfte ung ^^ræftemanb, 
fom fab i en uben %\)M meget intere^fant ©omtale meb 
^enbe, t)Doraf jeg, til min ?I£rgrelfe, fnné fif ^øre Slutningen. 
„3a!" fagbe goroaltereng ftone, ba l)cnbe5 99?anb Dar gaaet 
ub of ©tuen, „bi fe ba nu Opfylbelfen of SBuflg ©paobom, 
naar f^an figer i fit 'Sigt om 3'vit)eb og ©jenboni: 

3Ilt t)il, paa 3D?ilb^eb§ '^iuf, ben t)aanlig Sænfe brifte, 

fom 53ælbe got^iff ^t fif ^^Ibgang at paalifte. 

©n føje 2;ib — og enb en ©lægt af S'^iljeb ftor, 

en anben i~')eltefæb, paa l}ine ©letter bor." 
„d)Uh ^iben", fuarebe ^^ræften, „bil Di Ijaabe, at Opfi)lbelfen 
l^eraf ffal feg, t^i faa plubfelig er bet iffe muligt, at gølgerne 
af ,^ongen» milbe 5-orft)n for S^onben fan fpore§. ^miblertib 
er bet Dirtelig bcflageligt, at ©laDeriet iffe rent ubri)bbe§. 
®et Slag, fom bleb taget af ben banffe 33onbe, burbe enten 

93uIU 2)tgt om (jrifieb og (Sjienbom, govfotteren ^on« SBnII 
(1739-1783) DQi- ^IJræft i 9?orcie og f)ai- bl. a. flreoet et ^ar af 
„©elffobet til be fljøiine og nl)tttge iiJtbenffaber« ^orfremmelfe" pri«» 
belpiinebe og i bet« eifvifter („^or))3g til be ffjpune og nijttige 58iben» 
flabev". optagne Xigte, af boiffc bet ene er bet f)cr omtalte ,,Om 
Sanbmanbens Vt)tia(igf)eb oeb gribebs og gjenbom« 9?t)belie" (1772). 
— 2)et 3tag, fom bien taget af ben banfte ©onbe . . 
fænger man paa *5tubentcn, Staonsbaaubet bleo fpft ben 20be 117 rent finDc tiærct [nnibt i ©ti)ffer eller ogfon op'^ængt inben 
bobbelte Soofe, pna bet nt Sfterfommcrnc funbe fe bereå ?^or* 
fæbre§ ©fætnie; men i ben 3tcb tnger man 'Jlaget of ^Bonben 
og {)ænger bet paa ©tubcntcn. ^cq fon bebft tale berom, ha 
bet itfe er mere enb fjorten ^nge fiben, at jeg ombi)ttebe 
flaget meb benne "Drngt." — 

©omtolen ti(et) i)cx afbrubt Deb en '^Uarm, fom (iorte§ i 
©ciorben. tjoroolterené S^one fan' nb nf 33inbnet og nbbrob i 
bisfe Orb: „Jperre ®ub! nu igjen (Speftntler !" ^Porpaa bim 
fioftig lob nb of Stuen, 'kræften Par ogfao gaaet til 3?inbnct, 
og faa' ber, at gorpniteren Par i gærb meb at prijgle en 
55onbe, fom ^aPbe begaaet en i fig fclP ubetljbelig gorfcelfe, 
9J?unben og 9tibepiffen Pare be to 5.Hiaben, fom i)an brugte tit 
benne forretning; b^n førfte ubftobte be gropefte ©tjælbåorb 
og ©ber, fom l)nn funbe ubfinbe, og bet fejfebe albrig, at jo 
ben fibfte efterlob fig ©por paa 53onben§ 9ii)g; t()i ocb (ang 
ØPe(fe ^apbe ^yoroalteren erbnerpet fig et fortræffelig ^onbelag 
til Qt fore en ©tof eller en 'ij^iff. 

S'onen fom tit og ftillebe '^^Uarmen, famt rebbebe ben 
orme 93onbe, {)Pilfet [)uu meget ofte ^apbe gjort; tf)t tit ^re 
for — jeg Péb iffe, enten jeg ffat fige SQianben efter Slonen 
— bapbe f)un faa megen WlaQt oPer f)eubeé lOfoirb, at ^un 
attib funbe ftpre tjanå ^ibfige ©inb. 9iimetigpi§ bar f)an faa 
ftor ^rbobigt^eb for t)enbe§ fortræffetige ©genffaber, fom t}on 
Peb et langinirigt '^gteffab nobpenbig maatte f)ape lært at 
fjenbe, at ^an ffommcbc fig ocb iffe at fotge t)enbe§ OPer; 
tatetfcr; og t)enbeé utrættetigen anPenbte gtib for at nbftnbere 
^enbe§ 'JJJanbS ©inbetag og jtænfemaabe f)at)be ogfaa toert 
f)enbe, t)Pab 5?aaben bnn maatte bruge for at boje barn efter 
fin SSitjc, f)t)ittet f)un ogfaa meftertigen ubførte, nben at man 
bog funbe fige, at t)nn benpttcbe fig of fine fejerrige iviabcn 
tit Qubet, enb tit at aft)oIbe f)enbeg '0)lant> fra be Sejttrin, 

3unl 1788. ©omme Slot ubfom Uniofrfitetefunbotfen of TbeaJJnj; bet 
maa focmobentlig ocvre bcii, 'JJrceftcii finber for ftritng og betegner fom 
et aag. 118 l^Dortil ^oné ^eftige temperament og iffe æble ^^ænfemaobe 
ofte forlebcbe i)am. 

9?u fom Sl'oneu inb igjen. „1)et g(æber mig inberlig," 
fagbe kræften, „at fe Sem beb ©ibcn a\ en OKanb, ber jan 
!^øjlig trænger til en fan gob 9?anbgit»erfEe." — „O!" fonrebe 
^onen, „bet er jo ^gtefoIEé ^Hgt, at ftræbe nt nf^olbe ^in^ 
anben fra be j^ejl, fom bere§ 2.emperament etter anbre £)m= 
flænbig^eber fortebc bem til @aalebe§ af^otber tjnn mig ofte 
fro be %^l, fom min utibige a;)ieb(ibent)eb etter§ mtbe briPe 
mig til; og pna ben SKaabe foittere oi meb ^inonben. 3eg 
man etter§ fige, ot et fnn fortræbetigt (Smbebe fom bet, min 
SOinnb fnn længe ^nr ^nft, meget let fnn gjøre et SOJenneffe 
^nnrbf)jærtet, om :^nn enb iffe er bet af 9?oturen; og man 
!^aper mcb faa mange tnmpne og nebrig tænfenbe golf at gjøre, 
at9D?ilb§eb og (Sftergiuen^eb oftere gjør 8fabe enb £)nnrbi^eb." 

„De er en fortræffelig ^rofurntor for bere§ SJfanb," Peb? 
blep 'iJSræften, „og jeg Pilbe iffe for at 33erben fornærme 1)em 
meb at tro, at ^aarb^eb er et af §r. gornotterenS Sfaraftcr? 
træf." — „9?cj," fparebe .STouen, „jeg t)il iffe bølge for 2)em, ot 
jeg felu er oirfelig oberbePift om, ot Dereå QJiening er rigtig. 
3eg ^ar ipøjogtelfe for Xem, uogtet '5)ere§ Ungbom, t^i jeg 
tror at tjenbe '2)ere§ gobe fjærte, og jeg formober, ot "Se Pil 
orbejbe mcb mig fon meget, fom oi fon, for ot formilbe f)on§ 
l)flarb(}iærtebe 9?atur. "iWeget er ^on forbebret, og fornuftige 
Solf§ Omgang fan enbnu gjore ^om meget ©aon, uogtet t)an 
er gommef. 93i ^or ^er pao Sanbet næften ingen anben ot 
omgoog mcb enb meb kræften, og bet er utroligt, ^Dor meget 
^on fon forbebre fin 9Kenigl)ebå 3:ænfemaabe, noor i)an fun§ 
er, fom ^on bor. 1)ere§ gormonb i (Smbebet befpmrebe fig 
flet intet om nnbet, enb om fine Snbfomfter, og noor ^on 
præfebe om Sonbogen, fao uor bet foabout ®ub§ jammerligt 
^øj, nt et tænfenbe yJienneffe mnntte fornrgeé bcroPer. ipatibe 
toi l)nft en buelig ^ræft t)er i )itnlbet for ti ^}lnr fiben etter 
en nnbcu fornuftig og gob SD^nnb ot omgaa§ meb, foo Dæbber 
jeg. ot min Æl^onb ffulbe ^oDe Dærot langt bcbre, enb tjon er. 119 %f)x ^uab ben bagtige Omgængelfe meb bratte gol! tan flibc 
og polere et 9Jienneffe, bet er (ongt mere, enb mnn ffiilbe tro. 
@er 2)e iiu; ifflin 5J?aub ijat én gejl, fom jeg itfe oil bølge 
for 1)em, at ben fmcrter mig meget: ^an er (joarb, ja næften 
ubarm^jærtig imob Rreaturene. dlaax ^an ribcr, foa farer 
^on fnalebeg nf @teb, at Jpaorene mao rejfe fig \)aa ^ot)ebet. 
33etænt! en 9J?anb paa f)enPeb trcfinb§tt)pe 'ilax, og Ij'oa'o 
?tngeft jeg ibelig maa foæoe i, for at ^au ffal bræftc fealfen 
en ®ang, og ^Dor ubehageligt bet moo Pære for mig at fiore 
l^an§ ^efle enten ftijvte eUer fomme til <Btahe unber ^am. 
•Dernæft er l^an alt for ftor en (Siffer af Sagten, og benne 
barbariffe gornøjelfe bibrager ogfaa meget til at gjøre f)am 
t)aarb. ^eq tror, at Se, fom er en fornuftig SO^anb, gjærne 
funbe bibringe ^am milbere golelfer for Xii^rene." 

„SRen", fagbe kræften, „SWenneffene ere o§ bog nærmere og 
fortjene mere Por Dpmærffom^cb enb ^i)V)renc. 3eg f)aber 
Pirfelig al f)aarb Omgang meb ®i)rene, men jeg tror bog, at 
man i '5llminbeligl)cb omgaa§ ^aarbere meb SRenneffene, og at 
biåfc libe mere onbt enb be ufornuftige ©tabninger. DJaar 
9[J?eblibenl)eb ffal inbprenteå et SKenneffe, faa er bet Piftnot 
bebft, at mon bcgl)uber meb at briPe paa '3Grbobigl)eb for 
9?cligionen, og bernæft SijGerligl)eb til 5fæften; i $triften= 
bommene Særbomme gaar altib ^jærliglieb til 9?æften forft, og 
berefter følger ^Befalingerne om 9i)ieblibenl)eb og ©faanfel mob 
Xprene. 2?æuner man fig førft til iffe at ^anble anberlebe? 
imob 9)?enneffer, enb Pi Pitte be^anbleS af bem, faa bliue 
Pi fnart omme oper alle ©fabninger — — " 

„tillob mig, at jeg falber Xem i Jalen," fagbc 93?abamen; 
„Sereé SDJaabe, fom Te tror, man bor gaa frem paa, l)ar jeg 
intet imob, bet er be§uben noget, fom jeg iffe brifter mig til 
at bebømme; men De maa tilgipe mig, om jeg umnligen fan 
finbe mig oPerbePift om $Higtigl)eben af Den ©ætning, fom Xe 
n^ligen anforte, at '3)t)rene iffe libe faa meget fom 93?enneffene; 
jeg tror, at bcr er ingen Ubarml)iærtigt)eb, fom jo uboPe§ 
mob be ftaffelé uffi)lbige, ufornuftige Sfabninger, og at 120 

9!}?eniieffene§ Sibelier, i bet f)e(e betragtebe, ingenhmbe fan »eje 
op imob 2)i)vene§." 

„®et ev en ?D?entng," fborebe kræften, Jorn gjør ®ere§ æble 
og følfomme fjærte megen ?^re, t^i T)e mangler tung at blitte 
ooerbetoift om bet mobfatte, faa er jeg t)ié paa, at 'Se Pil 
antage ben rigtige 5JZening, uben berfor ot tabe bet ringefte 
af ben 9JJeb(iben(jeb meb alle uh)ffe(ige Sfabninger, enten be 
faa ere fornuftige etter ufornuftige, fom flæber 'S)em faa for* 
træffelig. 'Xet fornøjer mig etter§, at bette giPer mig 51n(eb» 
ning ti( at Pife '3)em en liben 5(f^anb(ing, fom jeg ^ar ffrePet 
ouer benne iOJaterie ; Pil 'Se (æfe ben for "SereS liD^anb, ba 
tror jeg, at ben fanffe bog Pil gjøre nogen SSirfning." 

§erpaa tog f)an en ffrepen ''2lff)anb(ing frem af fin ^^egne-- 
bog og (ePerebe f)enbe. Wien nu fom gorpalteren inb; og 
^ræften, fom ffulbc et anbct ©teb ^en, tog 3lfffcb, meb Søfte 
at fomme igjen 'Sagen berpaa. 

Sa kræften Par borte, fpurgte goJ^^^IterenS SVone f)enbeå 
SOknb, om ^an iffe ^apbc Sijft til at ^øre noget, fom kræften 
^aPbe laant f)enbe tit ®jennem(æ»ning. „@om bu Pi(, mit 
JBarn," fparebe SovPaltcren, (}Porpaa (jan ftoppebe fig en ^ibe 
.Sobof og fatte fig neb for at (jore paa fin Sone§ Sætning. ^0 og ti)tjcnbc topitcl. 
^mh iFonJoltrmis fionr læflf*) 

Sa i^orPatteren f)apbe tænbt 3(b paa ^iben, begt)nbte 
klonen foalebe§: „(Sn moralffillf^anbling om ben Sætning: — " ^QH« i8f(ffrt)cn-bigf)eb togcv m\c\ bet oet iffe ilbe ol), om jeg, nben 
jliUabelfc, gjpv benne l)an« "Jtftjanbling befjenbt og forøger ben 
meb nogle iSnmcertiiiiiger af min egen 5'ibi-''f Sfulbe ber imibler« 
tib finbe« be, fom oitte tro, at benne 'Kf^anbftng, etter noget bcraf, 
er taget, [aaut etter ftjaafet ub af 'Profeéfor Smttf)« ^If^anb« 121 „§u!" fagbe gorbaltercn, „ben 93corn( er tor fom Jimi'e" ; 
jeg troebe, bet bar nogle 'inn-g, for ben unge @pringfl}r fer 
mig mere (ig til nt uære i^erfemagcr, enb iOforalift." 

„Xet er iffe fagt," fimrebe ^onen, „at al 93tora( er tor, eller 
at en '^If^anbling er fjebfommelig, forbi ben er poo folutStit: 
ber ere en ntrolig .t)oben S?er§, fom fjeber, og megen ^rofa, 
iom morer; berfor l)or fun§ ])aa ben: (5n moralff '5lf()anbling 
om ben ©ætning, om XnrencS ^Stætnic er bebre eller tiærre 
enb 9}?enneffene§. 'Set er titelen: men t)er fommer noget 
®ngelff, fom jeg iffe forftaar, bet nil jeg ba fpringe oner*). 

ling om Stjrene« 33ei temmelf c, forbi ben ubtommcr fjorten 
Xage feuere, ba »it jeg meget iibbcbe mig, at en foaban Xoiolere 
Dit igjennemlæfe begge i'lfbiinblingcrne for nt oDerLieoiie fig om, 
at forfatteren af benne (ige fna Itbet {)ar fjenbt t^rofcéfor Smitf)« 
~2lft)anb[ing, fom f)an tjQi" fjenbt benne. •'paiiJ' i^eiærDft-rbigbcb oil 
for ø»rigt iffe i mtnbfte ajJaobe fortrlibe pna, om man, efter at 
f)0De loeft ■V'an« J>pjært)ffrbigf)cbS ?(ft)anbling, tror bet oDerflobigt 
at Iccfe benne itcrrca'renbc Ubg. -?tnm. 

"*) Xettc Qngelffe oar fplgenbe ^JJJotto: 

The lamb thy riot dooms to bleed to-day, 

Had he thy reason, would he skip and play? 

Pleas'd to the last, he crops the flowry tbod. 

And licks the hånd just rais'd to shed his blood. 

Oh blindness to the f'uture! Kindly giv'n, 

That each may fill the circle mark'd by Heav'n. 

Who sees with equal eye, as God of all, 

A Hero perish, or a sparrow fall, 

*;Jrofc8ior SmitM -?lf lianbling „Snnfer om St)rene8 9iatur 
og S3eftemmelfe og iKenneffeté "^jligter imob Xt)rcne" ftob i bet i 1789 
iibfomne -Jbet V'efte af ben naunte J^orfattevsi lib^ffrift „^gamlereii". 
Janrib« eniittj > 1754— 94;, cii meget frugtbar filofofiff og tbeologif! 
(^orfotttr, fif 1779 "^Jrabifat af i^rofe5|or, b(eu 1789 Doctor theologiæ 
oeb Unioerfitetet i C^^ottingen og bfibt fom -Ijronft og (glotépnrft i 
grebenéborg — The lamb thy riot dooms to bleed to-day o.f.o , 
3>i(be ?nmmet, fom bin iSIobtprft bpmmer til at bipbe i Dog, f)oppe 
og lege, i J^alb bet por i sBefibbclfe af Jornnft fom bn? JWuntert til 
bet fibfle nipper bet fit ^^(omfterfobtr og fliffer ben .r>aanb, ber f)(rpe8 
for at nbgi)be bet« 53!ob. O, Uuibent)eb om ;^remtibeii, bn er l)arlig 
ffjænfet o>5, paa bet at enboer ninn tilenbebringc bet ftvebolob, fom er 122 „@r Xljreiieé ©tæbne bcbre eller i^ærre eiib 93icnneffeneé? 
— 1)ette er et bobbelt ©pørgSmaal, font maa betragtet fra 
to ©iber og befbareé meb et bobbelt ©dar. 1)er gitteé utal; 
Uge, fom mi§unbe "Sirene bereå ©fæbnc; ber enten »eb nt 
fe obffitlige umælenbe ®Qr§ SSetlettneb og S^ffolig^eb — om 
jeg ^er man bruge bette Orb — eller og »eb at betragte bere§ 
egen efter bere§ SO?ebtnenneffer§ Slenbig^eb ofte frifteå tit at 
ønffe fig fetti eller anbre 5)J(enneffer i SllaSfe nieb 'Dljrene. 
©er gitoeg ogfaa mange, — og jeg nit iftc nægte, at jeg tror, 
at benne S^onfe untnUgen fan opfomme iiben i be æbtefte og 
bebfte fjærter — , ber formene, at ®t)rene i olie betragtninger 
■^otoe ?tarfag tit at migunbe SDJenneffene bereé Sortrin for bcm; 
ot 1;t)rene i 2l(minbetigf)eb ere ubfatte for tangt Pærre ^et)anb= 
ting og meget tungere Sibelfer enb 9)?enneffene, og at biéfe 
attfaa ere meget ti)ffetigere enb ^ine. 

„Segge fejte nben SPiPt. 9?aar bet ffat Pære alminbettge 
Sætninger, faa ^ar næppe nogen af bigfe forffjettige ^Jeningerå 
forfægtere betragtet 2^ingen fra ben rette ©pngpuiift; faa "^aPe 
be fiffertigen fammenlignet utige Omftænbig^eber meb ^inanben, 
og paa ben ^UJaabe fan bet iffe Pære anbet, enb ot 9tefnItotet 
af bereé betragtninger mao bfiPe urigtigt. Xet ene ^arti "^ar 
faatebe§, for (Sj-empet, fommentignet ben triPetige ©tjobet)iinb 
meb 33etteren§ nøgne S3arn; og bet onbct ^arti betragter 
2ænfef)unben i ^arottet meb 'i^JfatfegrePen. 9?ej , ©agen maa 
betragtet i lige fyor^olb fra begge ©iber, ba førft ftoor 33ægten Atoms or systems into ruin hurl'd, 

And now a bubble burst, and now a world. 

Pope Essa}- on Man. 
Ubg. "Jlnm. iiam beftemt of .pimleii, bev fom Unioerfet« ®ub fer mtb faiiimc 5Ro 
pQQ, Qt en ^elt gaar til ®ninbe, ocj at en Spurt) folber til Sorben, 
Vaa at -iltonicr etler ^Dftemer fiDiroles i ^Ifprunben, pna at fnart en 
58oble og fiuut en 5!3erben fpringcr — ''Uope, ben beromte engelfle 
pfeDboflaøfiffe Xigter. I)et Mbattiffe Sigt Essay on Man (2Ifbanb» 
ling om ajjenneftct) er t)an§ Apouebocvrt 123 i fin rette S3oIance; lige Omftænbig^eber man (æggeé i ©foa^ 
lerne, og bn førft tnn nmn OtiDe otoerdetoift om at ()at)e ucjet 
rigtig, ^eg bil ^ev gjore et libct S^vfog meb ot aff)nnb(e 
benne 93taterie efter min ringe 6une, og folgeligen uil jeg 
gjore neb ben, ligefom jeg plejer ot gjøre »eb mine ^^ræfener, 
bet er at fige: jeg t)i( bele ben i to ^ottebbete og faatebeå 
betragte: 

1. Cm ben Igffelige X)e( af 4}(enneffene i 5IIminbeIigt)eb er 
tljffeligere enb 'Slørene nnber lige Omftænbig()cber; og 

2. Om ben iiltitfelige ^e( af 9Jienneffene ouer()ot)ebet er mere 
n(i)ttelig enb Turene i lige ^^or^olb. 

I. Xet er unægteligt, ot ©faOeren ^or [leftemt atte fine 
©fobninger tit Si)ffaligl)eb, og ingen af bem tilCibelfer; fotge^ 
lig ere be ufornuftige — etter maoffe rettere, ffjønt briftigere, 
fogt: be minbre fornuftige — ©fobninger lige fno libet unb= 
tagne fro benne 'JHgobtjebeng fjærligc 53eftemnielfc fom røenne- 
ffene eller be fornuftigere ©fobninger. 'i'Jfen lige fao upoo- 
ttitPleligt er bet ogfoa \)aa ben anbcn ©ibc, ot ben famme 
t)ife og gobe ©fobere, fom ifax nbruftet 90?enneften meb t)øjere 
(Soner og Srcefter enb be fao falbebc ufornuftige ®l)r, ogfoa 
^ar beftemt ^ine til at mobtage en t)ojere l^rob of 2i)tfoligl}eb 
enb bigfe. Sigefom nu ©faberen f)nr beftemt alle fine ©fab- 
ninger til Sl)tfaligljeb, fao l)ar f)an ogfoo gioet bem (Suncr til 
at fjeube bette Waal og neblogt ^o§ bem en ^ilttrao efter ot 
føge bet. 9?u fpørger mon: l)Pori beftoor benne :^i}ffaligl)eb? 
^'oab T)t)rene ongoor, er bette ©pørgémool let befporet: 1)en 
beftoor bo i ©onferneå og 33egjærligl)eberne§ Jilfrcbyftillclfe: 
og bo biéfe oltib of DJaturen ere moobclige og iftitu meget 
fjælben ubffeje en liben ®rab oPer Woolet bo§ 5)l)rene, fao 
er 2i)f|aligl)eben for bem iffe fao meget Ponffclig ot opnoo. 
^Betragter mon SWenneffene, t)Pori bere§ Cpffoligbeb burbe be= 
ftoQ, bo er ben bobbelt: en fonfelig og en fornuftig. Den 
førftc ()0Pe be til fælleå meb 'Dt)reue, og ben fibfte ffulbe QbffiQc 
bem fro be ufornuftige ©fobninger. Xcunc er bet, bcr f)æDer 124 9??cnne[fene ober 3)l)rene, lom fætter beni i 9tang meb ^immefs 
ffe Lig onerjorbiffe 53æfener 09 bringer bem nionge ©rober 
m-Ermere ti( bcre§ og atic ffabte S3æfeiter§ Si(be og Ubfpring: 
beii oife, gobe og f)ojft(i)fUi(igc Stabere. 33ilbe ni betragte 
3)V;reiie§ 2t)f|nligt)eb i ©ommenligning meb 9}?eniicffeiie§ fra 
benne ©iDe, bn mantte jeg ftraj (ægge fennen og erftære, at 
•Dljreneé Si)ffn(ig^eb olbrig moo eder fan fammen(igne§ meb 
^Jenneffencå. "Sen ()tmmelffe ©(æbe, fom en fornnftig ©fab? 
ning føler oeb ot ^aoe gjort gobt i 33erben, nirtet ®at>n i 
ben Sirfel, ^bori gorfj^net ^ar fat f)am, ben ©læbe er iffe 
bfenet ^5)l)reneg Sob. "3)6 mang(e ben ^oje (Sone i ©jælen, at 
brage ©(utninger af bere§ egne og onbre§ |)anbHnger; t^i, 
nagtet jeg iffe mi nægte ben trofafte ^unb at føle en inberfig 
©tæbe ober at ^abe rebbet fin efffebe .^erte fra en etter anben 
U(l)ffe, faa fan f)an bog iffe, fom Wenneffet, (ægge ^(aner ti( 
tufenbe af fine 90cebffabninger§ 8i)ffa(ig()eb: ()an fan iffe ^anb(e 
efter 9?egler for at opnaa bette $Raa(; og naar bet er op^ 
naaet, fan ^an iffe inbfe be be(gjorenbc f5p(gei'. ffm f)ané 
S3eflræbelfer ffal ()abe, enbogfaa paa fommenbe ©(ægter. 

„^£ct bar altfaa at lægge u(ige Cmftænbig^ebcr i 23ægts 
ffaa(en, om jeg bilbe beje Di)rene§ Sr)ffa(ig()eb imob SOtenne* 
ffeneé paa benne 9}?aobe; men bo ©rforen^eben lærer, ot bet 
er fnn§ en oberinaabe (iben ®e( af 9J?enneffenc, ber foretræffe 
bereé fornnftigc i?bffa(ig()eb for ben fanfetige; ot berimob ben 
ftorfte X)e( fætte bereå ^e(e iji)ffa(ig^eb i ©onferneé 5i(freb§j 
ftitte(fe, foo er bet fra benne ©ibe, bi bor betragte bore§ @æt; 
ning, i 'i^aih bi bil bente ot fomme ti( nogen 5i.Mé(}cb berom. 

„jl:i( ot opnao og nl^be ben fonfelige 2l)ffo(ig^eb ()obe 
•©ijrene utottige i5"bvtrin for oé. 1)e goo ben be()oge(igfte og 
befbcmmefte ^^ej ti( bette Ma(\l, naar 9[)?enneffene§ 53ej meget 
ofte folber igjennem fornbfcte ©mcrter og Sibelfer. Ofte fer 
^eften paa ben anbcn @ibe of en 5lfl en feberc ®ræ§gang 
cnb ben, f)bori ()an gaar; ()an fbommcr ber ober, nogtet ben 
nbel)agc(ige 5prnemnie(fc, fom ^an béb, at bet fo(be 53anb for* 
oorfoger t)am; men benne er ogfaa ben Ijojefte Ube^age(ig()eb, 125 fom l)an uilbe ubjivttc fig for; ocj nlbvig fan noget fornuftigt 
^l)r befteunne fig fe(u ti( at pjnc fig mcb 9J?cbifamenter for 
at ffnffe 9ftuin i en forbceruct 9.)?nDe til be fire og ti)Ue Sletter, 
fom ben fotgenbe Xagg ©jæftclnib Ioner. 2)ct er funé 9.1?enne= 
ffene, og ntbrig Xijrene, ber fan iati fine '-yegjærtigfjeber (ebe 
fig mere enb én ®ang inb i fanime }^axe. 'OKbrig ffot man 
fe, at bet '2>i)r, ber én ©ang Il}tfelig uboiflcbc fig af ben ©nare, 
fom 33onben opftillebe for fin Slaa(()at»e, nnben ®ang Uooer 
fig ben famme 53ej, naar berimob 93Jenneffene ofte eubnu ittc 
f)at»e fortmnbet be Sibelfer, fom ét encfte Øjeblifg ??eUi}ft 
bragte ooer bcm, for enb be ile paa nt) igjen for at ftljrte 
fig i ben gorbærPetfe, ^norfra be, blot Pcb ot brnge '3ji)vene§ 
e^orftanb, let fan inbfe, at be iffc fan rebbe fig. 9?aar Xt)rene 
^aPe tilfrebsftillet bere» Si)ftcr, ere be rolige, inbtit 9?aturen 
igjen minber bcm; men naar bicpc ■D?enneffcne» Sl)fter tiis 
frebSftiflebe? 9Jiættelfe bringer ftorre .s>ungcr oPer Sile en n c ff et; 
f)an rager og ffraber fammen alt, f)pab {)a\i fan faa, og fjælbcn 
tiliaber [jan, enb iffe naar ()an§ i^nnger er ftidct, at l)an§ 
9Jcebmenneffe mætter fig Pcb ScPuingernc i ()ané i^ab, f)Pi(fet 
bog ^l)rene tiflabe; og om man nnbertiben fer en Jonnb at 
nebgrape et 33cn, ta er bet en f(og ^anfe om ©ftertiben, ber 
briPcr f)am bertil; men briftig tor jeg nof fige, at benne b"or= 
fl)n(igf)eb atbrig ffat briPe ^am tit at røpe et 33e:i fra en 
anbcn §nnb, naar f)on fe(P er mæt; nej, benne ipanbling er 
a(t for menneffclig, til ot noget ufornuftigt Xi)r funbe be^ 
gaa ben. 

„S[)Jaabelig()cb i Dhjbelfen af bet gobe er enbpibere bet, 
fom ubmærfer Xt)rene fra !i)J?cnnef!cne og bibragcr iffe libet 
til, at be ufornuftige Sfobniugcr erc li)ffeligerc enb be fornuf-- 
tige. ^Jcaar faa' man Xi)rene at blanbc tnfcubc forffjctlige jting 
imellem l)inanben? »Sæt en 4''»»i' ^'^ et nicnneffcligt 9[)?aa(tib, 
ba ffol man fe I}am gaa cmfring og fnufe og tugte til alle be 
mangfolbige fremfottc JHetter og beraf nt nbPælgc fig ben, fom 
f)an finber bebft opercngftemmenbe nieb fin 'Dcatur eller fin 
^tppetit, be oprige laber Ijan upaatPiplcligcn ftaa ; men naar 126 ^anbler ^D?enneffet faalebe§? Dcaar bkht a)?cniieffet meb nt 
jpife, til hungeren minbebe f)am? 9icaar lob i)a\\ Ⱦre at 
britfe, til ^^orfteu inbfanbt fig? 5llbrig; t^i en enfelt orbent- 
lig "Sag i et 9Kenne[fe§ Setoetib gjor ^om ifte til nogen Unbr 
tagelfe. 'Se nfornnftige Sfabninger berimob følge 9?aturen§ 
'Drift i otte bereé 9Jt)belfer; be fpife, nnnr 50?aben bt)ber, briffe, 
naax be føle ^tørft, og elfte, naar 9?Qtnren tilfiger; bo berimob 
SCRenneffet — [a, berom uil jeg labe ^eonmarc^aig' 5Intonio 
tale: Boire sans soif, figer f)Qn, et faire l'amour en tout temps, 
il u'y a que §a qui nous distingue des autres bétes. Ser 
^erffer en faaban Ufornojelig^eb f)oå ?JJenneffene frem for ^o§ 
Sirene, ber ftræffer fig til alle 2ing, enbogfan til be fimplefte 
gorlQftelfer, bev {}o§ Sprene ere ufhjlbige, men l)o§ 9J?enneffene 
næftcn altib ffnbenbe eller obclæggenbe, enten for nnbre etter 
for bem felo. 9?aar ben muntre ^^at fan more fig paa bet 
fortræffeligfte »eb nt fpoge meb en leDenbe etter bøh Wlu$. 
faa mao man betænfe, at be to (Slag§ Svir ere t^jenber af 
Dfaturen og af en ganffe forffjettig 9lrt, og at SOhnneffet meget 
ofte leger lige faa grufomt meb et fpagere SO'Jebmenneffe ; men 
naar ben famme ^ot ton paa en mere uff^lbig 90?nabe lege 
meb bet forfte bet bebfte Saanb, ^an fan faa fat paa, mna 
man ba iffe le og ^nfeg oPer bet 3?2enneffe, ber, ofte beb bet 
nebrigfte ^rt)beri, etter paa fin ©amuittig^ebå og gormneg 
QSefoftning, fjober fig bet enefte SBaanb, ^Pormeb l)an ft)ne§, at 
bet er Pærb at lege? 

„55?on maa ingenlnnbe i bette ^ele nogen ©inbe fætte nb af 
@igte, at jeg ene og alene taler om ben utrolig ftorc ^ob 
9}?enneffer, ber fætte bere§ enefte S^ffaligljeb i be fanfelige 
Sqfter§Opft)lbelfe: jeg ^ar én ®ang for atte nnbtaget fra benne 
min Sammenligning be ufigelig faa 9Jfenneffer, ber l^aoe æblere 
SDJoal for bere§ 3lttraa og æblere Si)fter at føge opft)lbte. Boire sans soif o. f. d. X'Ct enefte, f)tioroeb Dt abflitler 08 fra 
be anbre 3)i)v, er, at Di brtfter aben at Dæue tørftige, og elfler til en= 
I)ucr Jib (o: iffe til beftemte 2ibev af ;'lai-ft). 127 Sober oå nu en ©ang betragte 9J?eiineifene og ^Dtjrenc i bcii 
^øjefte ®rab af fanfelig 2t)tfalig()cb Saber oé fe ben ftolte 
og tridelige £)eft tieb fin ^rt)bbe, ()Dori ipatoren altib ttenter 
paa {)ani 91ppetit. Saber d§ fe '3tjobc(}unben, fotienbe paa 
ben bløbe ^ube, etter i bet magelige @tjob, fao (ængc, til 
Suften af ben fnfferblanbebe Saffe etter bet fintffaarne Sljøb 
»æffer i)ani til en ni) lilfrebgftiUelfc of en næften nmærfelig 
funger etter Sørft, ^Porfra i)an ftraj igjen otoergaar til 
©øpnenå S3e^age(ig^eber. Saber d» berimob toeje bet SJtenne^ 
f!e§ for(i)fte(fc§fuIbe Sio, ber naager for at ni)be ben ibelige 
SlfDejling af 58etti)fter, fom ben forte Jib imettem ()an« SøDn 
fan tittabe; fom ^an§ egen finbrige OpfinbelfeS S^raft, forenet 
meb anbreg, fan optænfe, og fom f)an§9?igbom og €oerf(obig- 
^eb fan tiløejebringe. @ig ©anb()cben, Dettt)ftige 9Jtcnneffe ? 
føler bu albrig nogen fjebfommelig J^oml^eb i bette bit SiP? 
foler bu albrig nogen pinenbe 9[)?i§unbelfe otter anbre§ St)ffe, 
fom SJienneffet altib er bittig til at fe igjennem et ^yoi^ftørret^ 
feåglaé, i Sommenligning meb fin egen"? føler bu albrig nogen 
5Ittraa efter et etter anbet, fom bu iffe fan opnaa, og fom 
bu bog f^neé at mangle i bin Sljffaliglieb? Og wil bu iffe 
fige Sanb^eb, faa lab bin Softor træbe frem og fige, om bu 
albrig plage§ af en foær g-orbøjelfe? af ®igt etter pobagriffe 
Slnftøb? af ©dæffelfer enten i et etter anbet Sebemob, fom ere 
martrenbe enten for bit Segeme etter for bin Sjæl? 3oJ upaa- 
tPitoleligen maa et etter anbet l)eraf, ja ofte abffittige Omftæn- 
bigt)eber paa én ®ang, forbitre big bit Sit), blanbe bine S3el= 
I^fterg ØJijbelfe meb ®albe og forPolbe big Ubel)ageligbeber, 
fom bu onffebe at unbgaa. Sab ^">eftcn ftna ucb ilrpbben og 
æbe fig en Strop til*), bet er bin ©fplb og iffe Ijanå egen. *) Mrop er en @(nge @t)cigt)eb f)o« .peftc, fom fonimcr af fov gob 
gpbe og foi- (ibt -.Uvbejbe. ®e 'i^rofc^fov ^^Ibilbganibij .v>efte» og 
ftoægltuge. Ubg. 'iliim. 

abilbgaarb (^eber Sriflian), 1740—1801, ©ninblccggercn af 
a>cterinærffo(en paa ,^riftian8f)aDii (1770) og iibmarfet forfatter t 128 ftip ^om løå fra ©tolbcu, og fnnrt ffn( bu fe ^am fpittc om- 
fring i 93faifeii og forbrioe ben @i)gboiii, fom bin Sljæleiiffab 
brogte Ijani paa £)Qlfen. "Su bcrimob er fri, iffe [ninben meb 
itogeu ®rime, og bog Pil bu f)e(Ier, mibt iblaubt bine "i^^ubcr, 
mibt i bine i5or(t)fteIfer, fe ben Pittige ^obagrn nærme fig, 
enb forjage ben »eb minbre S^etlpft, miubre fpceffenbe gor; 
hjftelfer og mere gaPntigt 5lrbejbe, f)DorPeb bu fan opnaa ben 
fanbe og fornuftige St)tfalig^eb. THqw ^Pem er nu (pffeligfl, 

enten bu eller bin §unb og bin §eftV O! fnart ffal 

(Smerterne pine Silftaaelfen ub nf big og foruebre big i bine 
egne Øjne, nanr bu meb ©famfutb^eb maa erfjenbe: ?[)?enneffet 
er ffatit til ftorre SpEfaligfteb enb S^tjrene, men bet er fetf 
©fljtb i, at bet iffe nl)ber faa ftor Spffalig^eb fom be. 

„II. S3i ^Qpe nu faa[ebe§ betrogtet ben forfte ©el af 
Poreg ^tffianbUng, "^Porfore Pi Pi( gna oPer tit ben anben 
^el, f)Pori Pi f!a( unberfoge: Om ben ulpffelige 'Sel af 
iD^enncffenc oPerfjoPebet ere mere ulpffelige enb Xi)rcne i lige 
gor^olb? £)er mober o§ nu ftraj ben forben omtalte og 
uomftobelige ©ætning: at ingen Sfabning, ben »ære fig mere 
eder minbre fornuftig, er beftemt til Sibelfer etlcr til at toære 
ulpffetig. Sffe beé minbre fe Pi utallige Sfabninger af atte 
Sirter at futfe unber Sibelfcré og lUt)ffer§ tunge 33i)rbe. 
§Porfra ere nu biéfe lUptfer fomne, og ^Pab er bere§ Op-- 
rinbelfe? 33oreå SJeligion figer o§, at 9J?enneffene feitt bragte 
U(t)!fen inb i 5?erben oPer fig felti: og i [)Uor meget enb 
Oornuften Prier fig, faa fan ben bog iffe nægte, at jo 9J?eune= 
ffene ogfaa ere be, ber fjape bragt Sibelferneé Slag ouer beres 
uffplbige og minbre fornuftige aiiebffabninger. 9J?ange Pille 
I3cl ftrny fige: bcfto nltjffeligcre ere Tprenc, forbi be af aubre 
ere ftijrtebe i be Sibelfer, fom be nu ubcn egen 33robc maa 
bære; men ()ertil fan man igjcn foare: foa meget befto nll)ffe= !i5etcrinai-DtGcnffabcn. §qii« „Xaiiff S^iitt-. og ^Dceglcecjc til iBpiiDeriieå 
53rii9" er l)QnS meft ubbreDte Sfrift. 2)et ubtom 1770 og bleo fiben 
optogt pQQ ni) mange (Sange. 129 ligerc cve 9.1?cniieftene , forbi bc nibc, nt iaa mange uffl)Ibigc 
©tobningcr nioa libe for bereå ©fi)lb. ?(t unberfogc f)t)em 
ber ^or Siet ()eri, ^orer iffc til min i>nfigt, og lonnebc iffc 
engang Umagen, om enbog Unberfogclfen fjortc i)it>, ha jeg 
€r meget tifbøjelig til at anfe en faaban Unberføgetfe fom en 
af be Qlbcteé unobDenbigc ginc^fer i ■:Waterien§ ^ef)anb(ing. 
„"Der giDe§ uben SbiDl bcm, ber Ditte [lutte \)aa folgenbe 
SOcoabe: (£r gtif)eb el @obe, faa er ©latieri et Cnbe; uu 
cre '5)t)rene ffatite til ©latjeri ; altfaa ere T)t)rene , fro benne 
©ibe bctragtebc, nlt)ffelige. ©r)Ilogi»men laber beb forfte Øje^ 
taft at Dærc meget rigtig; bog Dil ben formobentlig tabe meget, 
naar man libt noje nit eftertænfe be folgenbc Sætninger: bet 
gobe og onbe, Sgffe og Uli)ffe i 33crben , beror iffe faa 
meget paa 2^ingene§ egen 33effaffen^eb fom vaa anbre Dm= 
ftænbig^eber. 9[J?angfolbigc fljfiffe, ja enbog moralffe gobe 
3:ing bliue unber wiSfe Dmftænbig(}eber ffabeligc, og tuært imob. 
9[)?ab og Xriffe cre unægteligen gobe ^ing, og bog ttil man 
tiel iffe nægte, at ber git)e§ be ©^gbomme, ipovi en eller 
<inbcn Slagé lUcab og 'Sriffe bilbc beforbrc "Doben. ©traf er 
et Cnbe, faa Del fl)fiff fom moralff, men naar bette Onbe 
nnDenbeg paa fit fornobne ©tcb, faa bliuer bet upaatDiDleligen 
et moralff (^obe. ©fjænt ©laDen fin Si'ifict'. ba Dil ^an funne 
ernære fig Dcb fit 5lrbejbe; men lab fuglen fUjDc ub af fit 
!^ur, og upaatDioleligen Dil Ijan fnart enten bliDe et Offer 
for 5)ungercn eller for ben forfte, h^n bcbftc Dtoufngl. Sige; 
iebe§ ton Di iffe falbe bet et Onbe , l)Diå mobfatte Di flet iffe 
fjenbe til, ©n gngl, ber er opfobt i et 93ur, fon iffe forgc 
for Si-'i()ft'- ^et er en Sing, fom bon iffe fjenber, og iguoti 
nulla est cupido. 9[)?en lob o§ enbogfao tilftoo (Slutningen 
i fin fulbe Omfang, foo Dil jeg fporge igjen: l)Dor mange 
93icnneffer giDe§ ber, fom iffe cre SloDer? 9Jæppc et cncftc. 
Tl)rcnc§ og 9!)?cnneffeneé SlaDcri er iftung bcri forffjcUigt, ot 
3Jienncffcnc IjaDe,- fom oftcft, mongfolbigc .^crrcr oDer fig, ignoti nulla est cupido. I)Dab mait iffc fjenber, Qttraar man iffe. 

9 130 naor Xl)rene berimob fjfflben f)noe mere enb én. Sna meget 
bebre, fom bet nu er at tiære mange§, enb at uære én§ >S(at)e. 
faa meget ere 9Jienneftene i benne |)enieenbe l^ffeligere enb 
'2)l)rene. 

»5^9 Q^(^^ toibere. Sn og famme U(t)ffe )øU§ iffe lige 
ftærf af to for[t|eUige iSæfener. T^^en, ber enten albe(e§ iffe, 
etter bog iffe faa (ebenbe, føler fin Ul^ffe, fom en anben, 
maa upnatbiDteligen bære (t)ffe(igere. Slibrig fan 6(at>en 
gtemme at fo(e fin i^rit)eb§ i^orlig , atbrig ffat bet falbe i}am 
inb at dcere ftoft af fin Xilftanb, naar man berimob ofte fer 
ben mobige ^eft ligefom at foragte aUc anbre ©fabninger 
og brt)fte fig af ben ^re, at ben træffer fin ^erreg SSogn 
etter og nt)ber ben Sl^ffe at brere fin fporebe 5^t)ran paa fin 
^i^g. 3er pi fra benne ftolte ^erffabS^i^eft neb til 33ogn= 
manbenS Saftbragere, f)Por (Slenbig^eben (igefom er paa fin 
^ojefte ©pibfe, ba maa jeg rent nb tilftaa, at jeg ingen anben 
gorffjel fjenber paa ^nffenS og proprietæren^ ^iff enb 
ben, at ben fibfte er faa meget mere ntaatelig og fmertelig, 
fom ben brnge§ af Sigemænb imob Sigemænb; t^i bet fioje 
£)erffab maa naobigft tifgipe mig , om jeg PoPer offentlig at 
fige bet, fom jeg tænfer, nemlig: at 53onben er Pore§ Sige= 
manb. 9?aar bel nn ^ænber fig, fom be§ Pærre iffe er faa 
nfæbPanligt, at 5i3ognmanben§ §eft ftt)rter nnber bet l?æ§, ber 
ft)ne§ at Pære for ftort til bobbelte kræfter, faa beffager man 
bet ftaffel§ ®t)r, og ^Pem, uben et U^i)re, fan Pe( unbflaa fig 
for at føfe ÆUeb^nf Peb bette u(t)ffeligc ®t)ré @fæbne? Wien 
faa er bog benne giænbeffe nben ^^-olger; noar berimob mang^ 
folbige SD^cnneffer, ber, ligefom ^Irbejbébeften, maa ftprtc nnber 
be Serber, fom be iffe fan bære, bor bort meb ben fibfte 
^^anfc, at bet er forft nn, at lUpffen I fin §e(e Dmfang be; 
gt)nber for en ^alp (Sne§ etter ffere fortabte 50?enneffer, fttiié 
enefte ©totter be Pare. 

„®aa Pi fro be tamme og f)n§Ponte Xt)r ub paa 9!)?arfen, 
og i ©foPene til be Pilbe Xpr, fom bér op^olbe fig, faa finbe 
Pi bigfeé 3:ilftanb for bet mefte at Pære bebre enb ^ine§, og 


131 

næppe Pil Pi finbe nogen (Slenbig^ebé ©cenc {)d5 bem, ()Povs 
imob Pi iffe tan opPife en gt)ielitjere f)oå iOtenneffcnc. )})laa 
enb be Pilbe Xpr ofte i [trænge 93intere libe ^pungcvi^ Duib, 
fon ^aPe be bog bere§ grifieb og tan føge gobe, f)Por ben 
finbe§. i^Pevt ©rægftrnn, fiPert Piéfent 53(Qb, fom be træffe, 
er bere§ Gjcnboni og tjener tit at formtnbffe bcre§ .s^nnger; 
■^Por ofte berimob niaa iffe 93tenncffene mcb f}ungrige "iDfoPer 
fe Operflobig^eben rnnbt onifring fig nben at funne naa ben, 
forbi be ere bunbne, iffe meb Sænfer og (Grimer , men meb 
i?oPene og 3n)gt for ©traf ; iparen i 53uffen og Sug(en paa 
^Piften, uagtet beres naturlige grijgtagtig^eb, Pente bog iffo^oben, 
for enb ben fpæPer bem oper ^oPebet; ja iffe fjælben ^ænber 
bet fig, at be fæ(be§ af 3ægeren§ 53(t), for enb be fif 'Jib til 
at frt)gte. 9}?en f)Por ofte maa iffe ©olbnten i ^efe SRaaneber 
og ^lar gaa i en ibelig 'Døb§ = '?lngcft, forbi DføbPenbig^eben, 
etter, fom iffe fjælben ^ænber fig, Sift og IXuberfunbig^eb, 
tPang ^am til at fælge fit SiP og at opofre bet for 3(arfager, 
fom ^an olbefeé er upibenbe om? 

„Ofte ffaauer 58(i)et be Pilbe 1)gr for at fætte bem i en 
Silftanb, ber er Pærrc enb Toben. Ofte £ieroPe§ be bere§ 
5rif)eb for at ffaffe Sebiggængere og 9J?enneffer, ber ere 
forbens unt)ttige ^Bt^rbe, bereé Unber^olbning. Ofte maa be 
bære et for bem bt)rbefnlbt og fnierteligt Sip , inbtil enbetig 
■JJøben [fifler bem Peb be Sænfer, fom bere§ 9?atur Pægrer fig 
Peb at (abe bem bære. ^TPem fan pe( nægte flige n(i)ffelige 
©fobninger fin S[Rebt)uf? &Pcm man iffe beltage i bere§ 
^norbe ©fæbne? SKen ere S3nffmænbcne i ?lfrifa *) (ijffeligere, 
nnar be af bere§ 9i oboer :oottentotterne fnnge«, beropeé bere§ 
grifieb og gjøreé til nnbre 93{enneffer§ ©InPer? Gre y^egerne *)-(ge SparvniQitno Sicifcn iibeifcLU Dou Oiroéfuvb, ''15ag. 192 

Ubg. 'Jdun. ^ttor ofte maa iffe @ o tb n ten o. f. o., .f^DerbniiinSftiftemet 
goD fom bctjenbt 2tnlebiiing til nicgcn „?ifi og Unberfiinbigbtb" for 
Qt faa golf til at tage intob vaanbpenge. 

9* 132 paa ben guinciffe ^t)ft I^ffeligere, naor be af ®tiropæerne, af 
hiftne SOieimeffer, robeé fro bcreé yobelanb 09 bortforeg 
uben ot ^fltoe mere enb to græsjclige Ubfigter: nt bø tteb ben 
fovgiftige Siift i ©fibct , cEer og at fparcé for at fe fine 
S>enner [ttjrte neb <Siben af fig og fiben felt) at oPerlebereg 
i et fremmeb Sanb tit ben allermeft umenneffelige 53e[janbling 
of ©fabninger, ber ingen anbre ©genftaber befibbe fornb for 
bem, enb at be ere ^Pibe, mere flærfe, liftige og Inniffe og eje 
ben forbanbebe ®t)b, fom 33erben falber Slnltur. ^og, benne 
©cene er alt for gtjfetig, til at jeg længe funbe ubt)oIbe at 
blibe ftaoenbe beb ben. ^eg brager Xæffet for og onffer fung, 
at biéfe t^o'f bilbe fige berigjennem for at blitte felb obcr^ 
bebifte om bet, fom be nu maa bære ufifre \)(\a, nemlig om 
be f)at)e menneffeligt fjærte og menneffelige gølelfer, eller iffe*). 
„Umuligen !an be fnæbre ©rænfer, fom jeg "^ar fat for 
min 2(f§anbling, tittabe, at jeg ubbrebcr mig ober al ben 
menneffelige ©lenbig^eb. ©alljmann t)ar itte fnnnet blibe fær=: 
big bermeb i fej 58inb, og uagtet jeg iffe fan nægte, at ^an 
jo, efter mine Janfer, regner meget !^en til ben menneffelige 
(Slenbig^eb, fom iffe faa egentlig ^orer bertil, faa tror jeg 
bog, at Slnnbffab om 53erben tiel er i ©tonb til at lebere 
58ibrag uof til et fej ®ange faa ftort ^Isærf. Wien bette ^orer 
iffe til min ^enfigt, ^Dilfen jeg Ijolber for, at jeg meb bet 
foranførte allerebe ^ar opnaaet. ©fulbc ber beguagtet finbeg 
bem, ber enbnu iffe Dore oberbebifte om ben ©onbljeb, at ben 
menneffelige ©lenbig^eb er ftorre enb Xt)reneg, bo bille be 
bel)age enbnu at lægge 3)Jærfe til følgenbe fem ^obebomftæn^ 
biglieber, fom gjore Dt)reneg forfatning toaleligere i Ult)ffer 
enb SJienneffeneg. 'j %ov at beoife, ^oor grufomt (gloccv — ofl at be ere 3)^ennef!er, 
Dil man bog oel iffe nægte — be^anble«, fiiiibe man beuDtfe til 
f)iinbrebe 33pger; jeg »il alene nøje« meb at bthe Jafernc efterfe 
be nl)(ig anførte ©parrmann« 9?eifeii, '?>ag. 612 og følgenbe. 

Ubg. 2(nm. 

©alJjmann, fe Dioten &. 33. 133 „1) fornuften, benne [jojz og æb(c (5genffflb, font opløfter 
iØienneffene fan fjojt ooer bc fornuftige 8fabningcr, gjør 93ten= 
neffet fun§ en meget flet Jjeneftc i ot Dife T)am ben forte 
<Sibe nf fjanå 2:i(ftnnb. gLUnuften gjor, ot et tibenbe 9JJenneffc 
betragter fin egen forfatning i ©auunenligning nieb anbreå 
h)tfe(igere 2;i(ftanb. Det bibrager iffc (ibet ti( uorcé U{i)ffe, 
nt bi fe anbre af Dore§ Sigeniænb, ofte meget uoærbigc, at 
fuømme i bet Coerftøbigfjcb^^ bbax), ^Doraf ni fun onffebc oå 
en Draabe til at læffe o§ neb, uben at Di bog ere i ©tanb 
til at naa ben. fornuften lærer o§ af t)ore§ nærnærenbe 
efenbige ^tilftanb at nbfebe bc fortefte So^ge^ for Gftertiben, 
ber iffe (ibet tjener tit at forbitre t)ore§ galbefulbe Sib. 
Dyrene berimob fan iffe banne fig abftrafte ^Begreber, iffe 
gjørc ©hitninger. De fø(c bereå egne ©merter, uben at f)at)c 
^nubffob om anbre§ Sl)ffe; be (ibe unber be uærbæreube 
33l)rber, uben at gjorc fig 53egrebcr om bet tilfommenbc, og 
altfaa wben at Hente eder frt)gte for t)ærre Sibclfer. (£nb 
bibere: Dyrene fofe bere§ <Smertcr uben at reftetterc ober 
^ilben og Oprinbctfen bcrti(. ^^e]tQn føter ingen gorffjel i 
fine Sibelfer, ^)3ah enten ben mi§()anbleé af fin §erre elfer af 
^ang ^nff. 9[Renneffet berimob maa ofte tnale at mi^^anblcg 
nf en ajJebtjcner, uagtet f}an béb, at bet ffer imob bcre« fædes 
§erre§ 33iljc. ipbor ofte befjanbles iffe ©otbaten fom et gæ 
af en korporal, en iiieutcuant eller en faaban ubetijbclig 
50?anb og maa tie ftiUe bertil, enbffjont f)an téb, at bcrc§ 
fæUe§ Obcrmanb, og 9iegenten fe(b, f)ar befalet bet langt 
QuberlebeS? :pbor ofte mno iffe ben bøenbe ©ømaub fe paa, at 
golf, ber i ®ruubeu ere intet anbet enb libct mere npbojebe 
©laber, fraabfer og fbælger bet bort, fom ben menneftefjærlige 
SRonarf f)ar beftemt t)am til £)ufbalelfe*)? 9lt 'beålige 33e= 
tragtninger, fom funå fornuftige ©fabninger fan anftillc, maa 
nnfeligen forøge ©merternc, bcrom fan bel ingen tbible, uben *)'J'i(J®re for 2)?enneffeliflf)cben nina man bog itte forntobe, at bette 
ffer ofte. iUJeii at bet (jar ffet, at bet enbnii fan ffc og oirfelicj ffer, 
bet lærer en fprgclig @rfarcn[)cb. Ubg. 'i(nni. 134 ben, lom iffe fnn tænfe fig inb i en (^o'^fnfning, ^Dori f)an 
iffe je(D f)ar oæret. 

„^) Den ibfanbt ytJicnneffene tnbbragte forbærbelige Ooer> 
baabig^eb, fom be ufornnftige Sfabninger iffe fjenbe tif. Dtjrene, 
bet bære .fig be tnmnie etier be t»i(be, f)at)e bere§ beftemte 
gøbe; ^ine finbe ben bér, ^dor bere§ ^errer ^atie beftemt ben 
for bem, og bi»le opfoge og ftnbe ben felt). De for ®unb= 
l^eben faa bræbenbe 5lfDej(inger af 30?ab og 3)riffe fjenbe be 
iffe. Dere§ )Otah er en§ atte Dnge, 53anb er bere§ Diiffe*). 
9]?enneffene bcrimob dænne fig til utallige forffjeUigc, iffe 
fjælben unaturlige Sorter 3'C^e, ber iffe fan anbet enb for^ 
bæruc bereå i^elbreb og Sonftitution. é>'oah Sfabe og U(t)ffe 
^'affe, 33rænbetiin og ^obaf ^ar inbbragt i 33erben, bef)otier 
jeg tiel iffe ^er uibtlof tigen at bife, ha 2'ingen er faa foleffar! 
men mon ber ingen (Sjempler ffufbe giPe§ van. at 9}?enneffer, 
ber f}atie oæret uonte til Parm og faafalbet gob ©pife, ere 
blePne et 9toD for Doben eller be fmerteligfte Stigbomme, 
naar bc, formebelft en eller anben 51arfag, ^ape Pceret nøbte 
til at fobc fig mcb Srob og 33anb ? Denne (Sot§ tror jeg, 
at 9J?ebici let funne bePife. £)er Por meget gob Sejlig()eb til 
at ubbrebe fig oibtloftigere oPer £)Perboabig^eben§ flore og 
gijfclige !3nbfti}belfe paa ben menneffeligc Glenbigbeb ; men 
^er er iffe Slebet bertil, og mit Øjemeb er fun§: summa 
sequi fastigia rerum. 

„3) Sijgbomme, l)Porfor 93knneffene ere ufigeligen mere 
ubfotte enb Dt)rene. Den ftørfte Del Ijeraf rejfer fig af ben 
mcnncffelige Coerbaabigfjeb og ere altfaa blot menneffelige 
SDagt}eber, fom Dt)rene ere foa Ipffelige iffe at fjenbe til. 
(Sgentlig at tale, l^ape Dl)rene og 9}ienneffene fun§ to Slagg *, dloQlt faa tamme §u«bi)r unbtageg, bev ofte oænnts til 2æf!erter 
og en for bem imatuvdg J^O&e; men btéfe fan iffe l)er fomme : 
betragtning, tf)i man mi næppe funne anfpre (Srempel paa, at et 
2)i)v er omfommet, forbi bet ^ar miftet fme ?a'fterbtf!ener. 

summa sequi fastigia rerum, at angtoe be otgtigfte ^oDebtræf. 135 ©t)9bomme tit fæUeé, 110111(113: bc, jom ti(bvage§ ucb iilljffelige 
4")ænbclfer og ucb 5l(bcrboin. SQi^at) be fpvfte cingnav, ha \)ax 
ben dife og gobc (Sfaber tubgiuct 1)i)vene felto Slunbffaber om 
be fornobne Sægcboniiiie. ipunbcn fliffev fit ©aor; anbre 
^^r f)0De naturlige botanifte Sl'unbftabcv, fna at be ftraj fan 
finbe Sægebom for ben (Sift, fom be ttore \aa ut)e(bige at æbe 
iblanbt bercå gober, naar be fun» ere fri og fan føge ben. 
DJienneffene berimob ere raabbtlbe, fan iffe hjælpe fig felt) og 
bræbeg ofte af en ®oftor, fom be ^ar j^ortrolig^eb til; ja er 
et 9)?ennefte meget uyfelt, faa fter bet iffe fjætben, at ^an 
maa to, forbi ^an iffe fon betale ben Sægebom, bcr fnnbe 
l^jælpe, eder ben ©oftor, ber iffe gaar et ©fribt ubcn 93eto(ing. 
Sa, bet fon bel enbog fiænbe fig, ot en patient maa bo, forbi 
^an bor i faa fmal en ®abe, at Sægen§ S?ogn iffe fan foinme 
ber. S^iMh "iJUberboing ^efocerlig^eber angao, ba fo(e§ be 
albrig ^o§ 'I}t)rene i ben @rab fom f)o§ SOJenneffene, t^i naor 
be enb bife fig \)aa bet beftigfte, faa er ber altib en 'oeU 
gjørenbe .^ngte i 33erebffab, eller en ©æf meb en ©ten beb, 
fom meb él gjør (Snbe paa bet nfornnftige ®r)r§ Sibelfer; 
naar berimob 3)^enneffet maa ubftaa be ^ingle'r, ber ere 
^aorbcre enb ®oben, og bog iffe fan opnaa 9}Jaalct for fine 
£!nffer, bcr iffe er anbct enb ©nben paa et pinligt og bl^rbe^ 
fulbt Sito*). *) 2)et fi)iieS fom 2tutor Ijev l)av g(cmt at tnie noget om be fmit= 
fomme ©tjgbomme ■i-)oab JsZibelæggetfe Socrgfpgen anretter tbfanbt 
bet ftove Sornfuccg, @fab ibtnnbt gaareiie og ©nitien blanbt 
■peftene, ev notfom befjenbt; men albrig fmttte« .pcften af toæg« 
1i)gen etlev gaaret af ©nioe; etl)ucrt 2)l)r tjar iblanbt bc fmit» 
fomme ©ijgbonime fitnS en enfelt J^jenbc, naar 3}ieuucffene ber. 
iniob maa nøje »ogte fig for ''43cft, Smaafoppcr, 2Jia'8lingcr, 
Sprinfler, i^Iobgang, gorraabneIfeé=5^eber, ©farlageng^i^cber, Dene= 
rtffe og tufeube Slag« anben ©mitte, ©nb nibere tiinbc ^er fjaoe 
oæret ®teb til at tale om anbre S)be(æggetfei, faa oel blanbt be 
nfornnftige fom be fornnftige 3)t)r 'dlaav Starene f)aoe at frl)gte 
for JRenneflet, faa gioeB ber ogfaa mange Steber, f)Oor bi«fe maa 
frligte for t)'"e; ^9 nair Slørene ere ubfatte for J^aver af Uloe, 
SSjprne og anbve 5Roubl)r, faa t)aoe iWenneffene berimob ©robrere, 136 frigerfle og ^ecffeftjge jRegeutcre, Xefpoter, 9tøDere, iBægtere og 
(gtobbevfonger, ber amtSmæéfigen bræbe golf, og bernæft ^aoe 
be Xommere og ^Iboofater, ^Proprietærer, [5oi'i"iItere og $Hibe« 
fogbcr, 'Jlogerfarle, omflaarne og uomffaarite Stobigter, JaHotterier 
og mere, [om (argfomt piner t'ipet af SDieniicjIene. SBIobigleii fuer 
iBIobet af 2)teiineffer og anbre Sreatiire aben '^or\i\ti; Slagerfarlen 
berimob fuer albrig noget ufornuftigt Xt)r. yjej! 2)?ennef{et rafer 
oærft imob 3J?enneffet, og faalebes ^ar bet uæret til atle Jiber. 
^oratiuS [iQiv: 

Neqae hic lupis mos, nec fuit leonibus 
TJnquam nisi in dispar genus. 

3utenQlis figer: 

Sed jam serpentum major concordia: parcit 
Cognatis maculis similis tera; quando leoni 
Fortior eripuit vitam leo'Pquo nemoi-e unquara 
Exspiravit aper majoris dentibus apri? 
Indica tigris agit rabida cum tigride pacem 
Perpetuam; sævås inter se convenit ursis. 
Ast homini etc. 

IMiniuS flager opcr bet inmme: 

Leonum teritas inter se non dimicat, serpentium morsus 
non petit serpentes. nec maris qvidem belluæ ae pisces 
nisi in diversa genera sæviunt: at Hercules! homini plu- 
rima ex homine sunt mala. 

Cg 93oitcau iflemmer fainme Sang: 

L'ours a-t-il dans les bois la guerre avec les ours? 
Le vautour dans les airs fond-il sur les vautours? 

og (anger l)cn: 

L'bomme seul, l'homme seul, en sa t'ureur extréme, 
Met un brutal honneur å s'égorger soi méme. 

Ubg. 2tnm. for at ptfe, at ^on er beloeft. 

Xequie hic lupis o. f. D., faafebeS Ijar ingen ©inbe ^oerfcn Uloe 
eller Spoer baaret fig a\> unbtagen ooer for Xt)r af anben Slrt. — 
Sed jam serpentum o. t. o. Ser er ftprre (Snbrægtigf)eb inicKem 
Slangerne; grumme, fom be er, ffaaner be f)oeranbre, naar *|3tetternc 
Dtfer, at be er af fomme Slægt. •v>ar man nogen Sinbe fet en iønt 
røpe en foagere ?pDe Sioet? ^ar man nogen Sinbe i Sfooen fet et 
93iIbfDin \>p for et ftprre 3>iIbfoin« Jcrnber? Xen inbijle liger ^olber 
ubrpbelig Jreb mcb ben rafenbe Xiger; be pifbe ®iorne ^olber ^rei 
meb bucranbre. ^en SDtenneflet ... — Leonum feritas o. f. D. 
Xe pilbe ?pDer fæmper iffe inbbljrbe«, Slangerne bibcr iffe ^peranbre, 
og beUer iffe blanbt paoet« X^r og g'jJ ff ber Strib unbtagen imellem 
be forffjeUige iJlrtcr, men fanbelig, t>in mefte gortroeb tilfpje« iDienneflet 
af anbrc DJJcniifffer — L'ours a-t-il dans les bois o. f. P. '^pxn 137 „4) hofter pij ^Ln-bnibclfcr, )\itiit bc bevnf folgcnbc etvaffc. 
9J(QU toil maoffe ^erttcb inbuenbc niiij, ot iiiifler dq 3orbn)bc(l'cv 
ere 5)anbliiu3er, fom evc ?5tenncffcne ubærbige, ot ©trnffc eve 
nobocnbige So^gev (jcvaf, og nt fortjente lUt)ffer iffe dov fomme 
i '•Bctvtigtning. Xenne ^'li^^enbing er meget (et befuaret: ^ev 
ta(eé om ben mcmieffelige ©Icnbigbeb i ^i^i-'fioli* til 5)t5rene§, 
ubeu i)eniigt til, om bon er fortjent eller iffe. (Sr ©traf et 
Cube, fna mno ben npaotuiuleligen ^ore meb til ben menncffcligc 
(Slenbig^eb : og nonr 'iMrfningen liorer ber ben, fna nuin ninn 
jo nobDenbig ogfan regne '^(orfiigen bertil. ^-8are ingen anbre 
ull)ffelige enb be, ber libe ut>en ^oi^tjenefte, faa gnbeg ber 
ingen nlijffeligc 2)?enncffer, tl)i ber oil næppe nogen finbe§, ber 
jo paa en eller anben 'JJfcinbe, enten niibbclbnr eller umtbbeU 
bar, er l'lorfng i fin egen Ultiffe. Faber suæ est quisque 
fortunæ, figer et temmelig fanbt Crbfprog. !5 "^et minbftc 
ttilbe bc ult)ffelige 9J?enneffer§ IHntnl bliPc oPermaabe libet. 
3eg peb iffe, om jeg biftingnerer olbeleé rigtig, naor jeg gjor 
ben Sorffjel imellem hofter og 5ovbrt)belfer, at Safter ere flige 
nregelmæéfige ^"^onblinger, fom iffe egentligen fan figc§ at 
l)en^ore nnbcr SoPene, ha berimob 5orbrt)belfer ftraffe§ af be 
borgerlige l'ooe. Safter l}ape bog nof bere§ Straf; i 'iJllminbe- 
ligljeb folger ber en naturlig Straf, filbig eller tiblig, efter 
Saftenå UboPelfe, og jeg tror iffe, ot jeg fejler, om jeg enbog 
PoPer at paaftaa, at Safter og be berpaa natnrligpiå folgenbe 
Straffe bibrage meget mere til ben menneffeligc (5lenbigl)eb 
enb alle ^orbrtjbelfer og be Straffe, fom SoPene ere nobtc til 
at biftere berfor. Xqrene begaa ingen gorbrtjbelfer, altfaa 
baPe Pi l)cller ingen frimincUe SoPe for bem*);be ubouc ingen 

*) SammciilifiiKi man ben focuffe ?od, ajiiégjcrninga • ©alfen, 
Ånp 10, § 1 meb Doreé Xanffe l'oc« 6, 13, 15, ba oit mait 
befinbe, at ben foenfte ?oo, i t)Oor meget ben enbog er Dngre enb 

3?jørnene i Sfotten firig meb onbre SBjørne? Sfaar ©ribben i ?nften 
neb paa anbre ©libbe? — L'homme seul o. f. u ^JJJenncflct alene 
ffftter i fit oDcroatte« l'Kaferi en brutal 3(?re i at nbri)bbe ffl ff'o — 
Faber suæ est quisque fortunæ. cnhoer er fin egen ?i)ffe«Snieb. 138 Safter, føli]e(ig fan be jetter i!fe fole ti( bere§ naturlige 
S'ølger, ber alene ere for be æblere ©fatninger, iDienncffene**). 
®tjrene f)anblc efter 9?atureng drifter, fom albrig tilffi)nbe tit 
at gjpre onbt, før enb bi§fe Xrifter ere forbæroebe, ^oilfct iffe 
ftnber "Steb ^o§ bem. 9J?an tillægger Del Xiirene abffiEige 
ijejl, men be fan iffe falbe§ enten Safter efler 5oi"&i^i)^fUei^. 
t^i intet fan fortjene biéfc DJalnic, unbtagen ijtiat) man meb 
fri 5SiIje og S"orfæt gjor, toært imob ben Oberbettiåning, fom 
mon ^ar, at bet mobfatte af Dore« ^'''^"^'^^»9 ^^ flobt. 2lbs 
flittige 1)t)r fan Dc( bringe§ til ^'unbffab om, at en etter anben 
^anbling er oub; men Doerbeuigning fan be ufornuftige ^Dljr 
iffe imobtage, fom bog er uomgængelig foruøben for at funne 
gine en .'C'^anbling 9?at»n of 1;i)b etter Saft. 5ri)9t for ©traf 
er bet, fom betermincrcr Xi)rene, og be DJknneffcr, (jDiw J^anb^ 
linger beftemmeå f)craf, funne albrig oærc bijbigc. J^Dortiibt 
ben fri SSilje bor fommc i 93etragtning i ^''cnfeenbe til ot be- 
ftemme ^anblingcré 5[lforalitet, er iffe min <Sag l)er at tale 
om; bet t)ilbe fanffe t)ære at inbDifle mig i en ©trib meb {}ilo= 
foferne, bo jeg efter min ODerbebiéning iffe fi)ne§, ot jeg ben banffe, efter mine jtonter meget uvigticjen, btfterer ©traf for 
et nmæfcnbe ®ljr for en gorbr'^belfe, ^oori 2)l)ret uben Soitil 
moa F)at)e foiljolbt fig paeftoe og ej actioe. 3tt noget 2)t)v fan 
begaa en faabon ©i)nb Qcttoe, bet tror jeg iffe, uagtet ^lerobot 
i fin .piftorte« anben 33og fortæØer o« fligt et SÆoenti^r om en 
©jebebut. Ubg. '?Inm. 

**) 3c9 Déb et ®teb, [)cor bet ^ænbte ftg, at en ^-^unb biet) ^olbt for 
at Dcere »enertff. ^avti)^ bette 'lilfcrJbe bfeoet nnberfpgt af en 
ft)nbig Sæge, oifbe ^an ftttert, og meb gob (Srunb, ^aoe frafjenbt 
bet ftnffel« '2)t)r en ?)iettig^eb, fom bet itte fefo, men anbre \>aa 
bete iBegue gjovbe 'l^aaftanb paa. 9^ej! Deb ben ftore So(umbi 
jtog f)ar 9)ienneftene crfiucrDct fig Sneretttgfjeb og a)?onopo(ium paa 
benne @l)gbom. Ubg. ■?(nm. 

Sammenligner man ben foenffe ?ou o. f. o. ®e fonfieber, 
Ijoortil ber bnuufeé, Ijanblc om Cmgamgelfe iniob ^Jatiiren. 

Solumbi S:og, „benne -gtjgbom", om f)oi* Oonnbelfc intet 
beftemt uibee, antoges af mange at ftamme fra "Jtmerita. 139 

funbc fvofjcnbc ■Xijvcnc bcmic (Jgciiffati. 9fof, ot bet odcu 
nnførte nifer, nt l'nftcv og 3orbrt)belfev, fnint bc bcrnf [olgcnbc 
©trflffe, bibrnge iffc libct til ot gjovc 9Jtcnncffciic§ Ci;lcnbig()cb 
ftorre cnb "Sijrcncå. 

„5) %ox bet femte og fibftc icgncv jeg t)ertit ©iubgstSuag; 
^eber, fom Xi)rcnc iffc fjenbe ti(*). '))ytan fuubc manffc fige, 
nt bi»)e buvbe vcgnct- ibdinbt nubre @iiogf)cbcv. røen bo bc 
ubgJDve et £TDOcb^"?lrgumciit for min ©ætning, fno ()ar jeg 
gjemt bcm tit fibft. 2nb enbog bciii, ber Dille forfægte '5)i)rene§ 
Ulijffiilig^cb frem for SDccnncffeneé, uære i ©tnnb til nt fiilb- 
fnfte nUe mine forrige '?lrgumcntci, fnn ffol bc bog nobeå til 
nt tilftnn mig JHigtigl)cbcn nf bette. ?lt et 3)l)r tnn fole ^org 
I3cb cu eller niibcn Sejtigfjeb, bil jeg nibrig nægte, i^ucm l)nr 
itfe fet en i^unb forgc Ucb en fjær ^errc§ 1)ob eller ^ort^ 
rejfe**)? §nr mnn iffc ofte fct ^cftc eller nnbre 1)l)r t)nn= 
tritieg og bliuc mngre, blot forbi bc bnnc miftet en fjær Op^ 
pngfcre? iOien nibrig ffnl mnn fnnne opoife mig et ©jempel, 
nt ©oig, S!}?obgnng eller nnbre Uli)ffer ()nPe funnet ftijrte 
nogen ufornuftig Sfnbning i 3'OVtPiulelfc, brePet ben til bet 
pberfte ©fribt, fom go^tPiolelfen fnn bripc nogen ti(, til ben 
nli)ffn(ige 53cfliitning, frioitligcn nt cnbc fine 1)oge. ©oben 
fnn nibrig forefommc nogen ufornuftig Sfnbniug fno onffelig, 
ot ben fclu ffulbe gribe bercftcr. 1)cn nnfcr ^ipet, uagtet olie 
(Smerter, for et ©obe; og ben bcfibber iffc be — l)cr pon 
bcttc Steb umisunbelfegtiærbige — (Soner, nt foreftille fig en 
grueligere Sfæbne i gi^cmtibcn enb ben, t)Pori ben bcfinbcr **, I. *) ^ttab en iiforffiilbt aWicitante om en beflaact nebrig i^aublinfl fan 
brioe et iDienncffe lit, ev giifclicjt at tæufe pao. Iiet ufornuftige 
2)t)r fan iffc btioc iilnffcligt ocb beølige iBetragtniuger 

llbg. ?tnm. 
) 3eg oéb »el ©renipel tiaa, at eu .VMinb fprgebc cu &an(\ foa meget 
ooer fit £>erftabé 43orti-pjfe, at ben ingen i^pbe uilbe mjbc, og bobe 
nogle 2)age berefter; men bet« eu bette funa et enfelt Siempcl, 
bel« er jeg iffc ooerbcoift om anbet, enb berom, at -iMiMben bjDbc. 
"flarfagen« '1figtinf)eb f)ai- man megen (V>ninb til at folbe i Jotol. 

Ubg 'Jlnni. 140 fig ; og turbc jeg OoUe en briftig 2^nnfc, )aa bilbe jeg enbog 
DoDe nt paaftna, nt ^aabet, benne ^inimefené Oebfte ©otter, 
ofte, at alt for ofte! fortaber ben fornnftige Sfobning, nanr 
bet beriniob nlbrig Diger fra be ufornnftige, men ftebfe forfober 
bereå Smerter. 'Baa meget tor jeg i bet minbfte fige, at 2;aa(- 
mobigf)ebcn a(tib uifer fig i en herligere ©(anå f)o§ 'ben ufor- 
nuftige cnb ben fornnftige libenbe; f)ine libe meb 2;aat- 
mobig^eb, bisfe blitte alt for ofte ntaalmobige og flræbe at 
ffille fig fe(u tieb et bi)rbefu[bt SiD. 9?aar enbog Dtaferi og 
©afenffab nebfætter ben fornnftige Sfabning (angt unber53æfterne, 
og bi§fe igjen faa bi)bt, fom tænfe§ fan, faa ere bog be ufor* 
nuftige ©ijré t^prfatning taafefigcrc. '3Ubrig brioer T^reneS 
SfJaferi bem faa oibt, at be nit)rbe etler prøDe paa at nn)rbe 
fig felp; og fnart ffi[(e§ be t>a peb et SiD, ber er fmertcligt 
for bem felD og farligt for anbrc , naar berimob 9J?enneffene, 
be u(t)ffe(ige 9??enneffer, om^i)gge(igen bepareå i lang !tib, 
nnbcrtiben i en liben C£*Dig()eb eller f)a(De Seficr igicnnem, for 
at nt)be et SiD, ()Di» gi)fe(ige forfatning grænfer faa nær til 
^efDebeg 'ijSinéter, at {fornuften maa ftanbfe og betænfe fig, 
for enb ben er i ©tanb ti{ at ubfinbe en 2^ilftanb, ber er mere 
forfærbelig for ben, ber iffe er Dant til at anfe fine 3)?ebs 
menneffers Sibelfer meb en folb Sigegi)Ibig(}eb *). 

„Sæfere! jeg f)ar fremfat nogle lofe og uorbentlige ^^anfer, 
iffe fom om jeg f}o(bt bem for albetel ufejlbare; iffe forbi jeg *) ©fulbe nogen [)olbe for, at benne iBcfIriDe[)e er ooerbreoen, ba 
nil jeg ubbebc mig, at be en (Sang i beres lebige 2imer Dille nnbe 
@t ^anfe« Jpofpital fin sBetpgeife, og ftulbe be bo ftanbfe oeb bet 
førfte iSl)n, ber niøber bem, og i!fe ()aue fjærte til at gaa oibere, 
faa ere be ^a(D omoenbte. ^Hefte^ fan fulbføre«, nnar be læfer 
ben 33effrti)elfe, fom ^i p b enl)a t»nS Sfilbert gtoer ooer be 
rafenbe i ^^Jeftf)ufet. Ubg. ?lnm. ®t. ^anfee .pofpital, natmlig beflemt for finbgfnge, ojjrinbelic^ 
„■•^Jeft^ufet", oar ben ®ang i ben nuDcercnbe „?abegaarb" forft fra 1808 
af begDnbte ^(ntniugen til 93iprup. Xen omtalte SBeflrioetfe finbcS t 
2ben 'Margang af 9iie(« Titlen 5l?iegel« 1787—89 ubgiune -Bfaanebeffrift. 141 iiieb a^iagt uilbc toinge enten big ellei nogen anben til ot an= 
tage min 93{cning: men forbi jeg — jeg (jolber bem for rig; 
tige og tror, ot be iffe Donære mig. 3", ffulbe bet ud Dære 
for brifligt, om jeg enbogfao iioucbe at fmigrc mig mob ben 
Sonfe, at iffe faa albeteé faa iUJenneffer ere af famme Sliening 
fom jeg i benne iWaterie'? itor jeg fejlet, faa fulbtaft mine 
©rnnbe mcb ftærfere 2lrgnmcnter, og ftray [fol jeg forlabe 
min iMlbforetfe; otoerbeoié mig, og jeg ffal ontoge bin Wening. 
a)Jcn ®runbe, Cocrbeméning ffal ber til, ja, ftærte ©rnnbc, 
ftært CDerbeoiåning, for enb jeg fan Iningcji til at ffille mig 
»eb en !^nblingé=5Dé. 

„Og 3 fiifl omtfolenbe Sjæle! — bet er for bet moftc bet 
fmuffe ftjon, fom jeg l)er taler til — 5! 1)^15 æble £)jærter 
libe faa meget ueb be nfornuftige Xijié Sibelfer; 3! It-^i" beU 
tage faa ^ojlig i bereé Sfæbne! bommer mig iffe for ouer- 
ilenbe! tror iffe, at jeg Deb benne min 3lf[)anbling l)ax uillet 
beroDe nogen libenbe Sfobning en encfic af be Jaarc, fom 3 
fælbe ueb bere« 8merter, et encfie af be S[)Jeblibenl}ebé Snffe, 
fom 3 Lig et{)t)ert tænfenbe og folcnbe 9J?enneffe bor ffjænfe 
bem. 9Jej! ^at)be bette Dæret min ^penfigt. 'i><^ bnrbe 3 offft) 
Ulig! fnnbe benne bliue 23irfningen af mit "Jlrbejbe, "ba nilbe 
jeg forbanbe bet uli)ffelige Øjeblif, ber inbgat) mig ^anfen om 
Qt opfætte mine SDieninger i benne 'Sog^. Zvtæxi imob! jeg uil 
iffe beroDe eber benne æble ^ohombeb, ber flæber eberé .Sljon 
faa oel ; jeg Dil fun» t)ife eber, t)f f^lcbeé 3 bor anuenbe ben. 
l'aber eber§ SDieblibenbeb meb .^Ueatnrenc iffe bliDc ben ^er; 
ffenbe f)oé eber; ben er i Stanb til ot nbri^bbe nUe anbre, enbog 
toærbigere Jvolelfer: ben fan blioe, fom ben ftore 'lUJenneffefjenbcr 
^ope figer i bane Essay on Man : 

— — — one Ma3ter-Pa.ssion in the breast, 
Like Aaron'3 Serpent, swallows up the rest. 
5Jaar !3 fe et libenbe '^i)X, faa i)nfc» oner bet, bjitlpcr bet. one Master-Passion in the breast o. f D , én niafltif) i'iOcii. 
ffab i ajJenneffcta Smft opfliiger ligcfom -aaron« i^lanfle De onbrf. 142 om 3 fan; men laber olbrig ben 3'anfe forlnbe eber: ^toor 
mnnge nf mine 9[)?ebmcnneffer cre bel iffe lige fna n(i)ffelige, 
jn enbnu mere, enb bettc Sljr? i?ober olbrig eber§ 9)(eb(iben; 

§eb bribe cbcr foo bibt, at S antage bet iov Sibelfer, font 
bog er ^eftenimelfe; bejer 93l)rberne efter be bærcnbeg J^ræfter, 
og laber bet atbrig fomme bertit, at ^ i)nfe5 ober ^leftene, ber 
brage eber§ 58ogn, imcben? 5 meb Sigegt)tbig^eb fe (Sabs 
ffærerenS <Sbeb, ber faber bet ©rænbe, ^bormeb 5 ffo( barme 
eber om S3interen. Saber albrig 9J?eb(ibent)cben meb bet Sam 
cHer hen ^one, ber ffa( ftagteg til cber§ gobe, gaa fao bibt, 
at 3 bcrober glemme Solbaten, ber nben 9ci)tte maa lobe fit 
Sib for en ftolt gljrfteS ^rgjerrig^ebg (Sft)Ib, eller SOJiå-- 
bæberen, ber maa affone ben SlKiSgjerning, ^bortil ^an iffe 
fjælben ^ar bærct tmmgen, meb fit 531ob. ^^rt fagt: Saber 
olbrig eberé 9[)ceb(iben(}eb meb be Smerter og 58i)rber, ber 
trt)ffe ben foofolbebe nfornnftige "Sel of ©foOningen , (ebe 
eber poa fao farlig en 51fbej, ot ;5 berbeb glemme ben Xel« 
togelfe, ben 9J?ebt)nf og ben borme 9J?eblibent)eb, fom S [ft)lbe 
ben æblere Xel, cUer eberé 9J?ebmenneffcr ! 

„!D?en S- "line libenbe lUtcbffobninger! S/ l)bi§ Sjæle neb^ 
trt)ffe§ til forben af be (Smerter og 53eft)mringer, fom ^ iffe 
tro eber ftærfe nof til ot nblioTbe! ©ber ftljlber jeg enbnu 
nogle foo Crb, før enb jeg forlober benne 9D?oterie. Sngen* 
Innbe moo ^ tro, ot jeg bil bctoge eber 9)(ob og ^'roft til ot 
bære eber§ Sibelfer, ibet jeg n^bfætter eber§ Sloor longt nnber 
2)t)rene§. OJej! jeg bil fnorerc ftl)rfe eber og gtjbe Sægebom 
i eberg Saor. 9?aar ^ enbogfoa libe mere, enb S tro, at 
eber§ kræfter fon toale; naor enbogfoa ^oobet ft^neå rent at 
forlobe eber, o! foo fortbibler iffe! ®en famme gobe og bife 
©fobere, ber ^or funbet bet tjenligt ot probe eber beb Sibelfer 
og Smerter i 5>erben, Ijor ogfoa gibet eber en paolibelig og 
tilforlabclig Sroft, iffe et 5Ror, fom let fon bræffeg, men en 
Stob fom ben, Sionbringémonben ubfogcr, ber er bt)gtig til 
at nbl)olbe oUe Otejfenå 53flnffeligl)eber meb f;om. Det er 
^Religionen, ben gnbbommeligc Sieligion, ber ffal gibe eber 143 Xvoft, ber ffal (iubre eberå Smerter, ber ffal t)jæ(pc cber at 
ftan ber, ^Dor ^ ellers mantte falbe. 2)en er ftærf nof berti(; 
og ben Jroft, )om bet joage SOJeuneffe Dcb bcii fan befomme, 
ouertoejer al ben Jroft, fom aUc jorbiffe ^ing fon giue. 
bruger 3 ben retteligen; figcr eberå 3ambittigt)eb eber, nt 
S iffe »eb egne Safter fjade paabraget eber eberé Sibelfer; 
t)ibe 3. "t 3 a(brig ^atoe (janbiet foalebeg imob anbre ajienj 
neffer etter 2)ljr, at 3 berPeb hinnc ()aPe fortjent eber§ flager; 
foreftiUe 3 eber ftebfe meb en faft Ot)crbet)i»ning, at ber er 
et SiD efter bette SiD, ber f{a( (jolbe eber ftabeéfofe for a(t, 
■^Dab 3 ^aDe libt I)er i 53erben ; ere 3 oDerbeDifte om, at ben 
^ojefle ®rab af St)ffa(ig§eb, fom bér fan opnaa§ , nmnligen 
fan bliDe anbre ©fatninger tit '3}e( cnb bem, ber ^aDe ^oft 
(SDner til at Dære bt)bige, gobe og retffafne*); o! bo fnnne 
3 albrig fortDiDfe, 'Ha Ditfe S Dift meb 2aa(mobig^eb bære 
eberg Sibetfer; ba fnnne 3 mibt i eber§ Smerter Dære ftolte 
af ben Sijffe, 3 nl}be frem for be ufornuftige Sfabninger, at 
S ere SDienneffer." *) (forfatteren ficjer meb^^lit*: fcen I)pjefte@rab af ?t)fia[it} ^eb; 
t^t at ber ogi'aa mulig fan uare en lt)tfe(ig 2;i(ftaub for Xijreiie 
efter bette ?iD, bet Fan meb faa gob ©runb næ>3pc benagtcé, fom 
paaftaas. Saa meget fijnes færbefed rimeligt, iit ben oife >gfabere 
nmuHgen fan ^aoe fEabt faa mange oirfetig forftanbige Sfabntnger 
btot for ajienneffene, og at f)an fiben ffutbe oitle (abc bem blioe 
til abfotut intet. Ubg. 'Jlnm. ^løø^aUv«-§Je^Unø gøentr^lper* Jtr. 7. 

§Dab gjpr 93i(btt)|'fen ej for $enge? 
<2>aa raabte toenbe taabeligc Srcnge, 
®a be fif fe for fprfte ©aiig 
(Sn Slbefat. 

aBe8fe(. 'Zxc og ti)t)cnbc lopttcl. 
-foroaltfrrns j^iftoric. i lioncii mærfebe iffe, nt (}cnbe§ Wlaixh foD, for enb f)un 
t3ar fonimcn et gobt ©tijtfc inb i lUftjanbliugen, ba ^un ^orte 
f}Qm fiiorfe of ciUc .kræfter, fitiorfore ()uu irmnttc ftnbe fig i 
nt (æfc 9icftcn fngte for fig felu. ^Da f)Qn Doagnebc, fanbt 
()iin iffe for gobt ot ti(Dl}be i)rni pnn lU) ot f)Ln-e en \?lf^anb- 
(ing olier en 9}?oterie, ber t»nr n(t for tor for en lOJnnb, fom 
iffe intereéferebe fig for anbet enb for fine 9fegnffaber. 

kræften fom igjen 'Sagen efter. 9}?abanien leuerebe ^am 
fin 5(ff)nnb(ing tilbnge meb megen ^affigelfe; ()un forfifrebe, 
flt f)nn f)niibc læft ben incb 5'LH""ojcffe og funbet obffifligt 
gobt beri, men fagbc tifligc oprigtig, nt ^un enbnn iffe bar 
fulbfommen otterbeoift om 9iigtig()eben nf §nn§ 5?elærpærbig: 
f)eb§ Sætninger, f}t)orimob f^nn fnnbt nbffiUige ^ing nt inb> 
Penbe. 

Scg fjapbe nel i Sinbe nt fcPere mine 2æ[ere ben I)e(e 145 

©amtale, font nu pa§ferebe imellem gortoalterenS ^one og 
kræften ; otte be ^nbucnbingcr og 'Jlrgumenter, fom f)un frem* 
bragte imob ^am, og 9J?aaben, ^Dormeb ^an igjenbreD famme, 
er mig i fon friff et 50?inbe, at bet foftebe mig tuu§ Umagen 
at ubffrioe alt bette of min ^utommeIfeé=^rotofoI; men ba jeg 
{)ar erfaret, nt ben ftørfte Tel af mine Sæferc ligner gor* 
balteren og falber i ©øttn beb alDorlige 9)Zaterier, faa moa 
jeg labe bette mit gorfæt fare, ifær noar jeg betænfer, at en 
©fribent, fom gielbing figer i ^om Son^^, e^^ fim^ en ©pife^ 
toært, ber maa inbrette fin ©pifefebbet efter ben ©mag, fom 
9J?ængben af ^an§ ©jæfter ^ar, i galb [)an Pil Pente ^^(ftræf paa 
fin 9J?ab. Denne Oiegel mærfer jeg ogfaa, at be ftefte af Pore§ 
npmoben§ ©fribentere faa nøjagtigen følge, at bc enbogfaa 
beri efterligne ©pifeoærten, at be oPermaabe ofte fremfætte for 
bereå ®jæfter noget Parmt 5?anb meb et ©t^ffe riftet 35rob i, 
f)Pi(fet ©jæfterne meb ben ftørfte 5(ppetit fortære, fiben bet paa 
©pifefcblen finbe§ anført meb bet prægtige 9?oPn: bouillon. 

3eg fan iffe nægte, at jo SPer for at forfægte en pnbet 
9JJening unbertiben brep Soi^tialter^^onen tit at finbe ©æt- 
ninger i kræftens ''^lft)anbling, fom onbre iffe Pilbe funne finbe 
beri; enfelte £)rb§ ^emærfelfe forbrejebe ^nn en ®ong imellem, 
og ^aPbe paa fine ©teber (æft et ^ogftap i ©teben for et 
anbet*), men, meb alt bette, Par ^enbeg gorftanb iffe uPiUig ") 2)ette talbe« i bet (oerbe ®proq J^ttologi og ^vitif i<eb paa 
beiinc 'iDfanbe at forflare ben beffige Strtft er bet, at mange Ijaoe 
erfjoeruet fig ubmcerfct litevavtft "Jlgtelfe og giilbbrtngenbe (im 
beber i Strfen. 9?aar et 2prcg i 33ibe(en er iaa l)aorbuatfct, at 
bet itfe Di( paSfe fig til pore« (gpftem, faa bef)øPer man fiine at 
læfe et ©ogftap for et anbet, og ftray ftnber man, f)Dob ^iiientng 
man pil. 3tfuné for faa IDiaaneber fiben iiav man fjørt en nng 
Manb paa benne 2Jiaabe at tilfcegte fig en tbcologiff Saveftol, og ©eorge i^i e I b tng (1707 — 54', berpmt engelff .^umorift: ^Vomanen 
2:om 3one? er ban« ©oceboarf. — 3ffnn« for faa iDiaancbcr 
fiben 0. f. D. Sen unge 2)ianb, ber figteS til, er ben fom Iccrb Tbeo. 
log og Olbforfler naonfunbige f^reberif iKiinter, fenere 180S) ©jæQanb« 

10 146 tit at (abe ftg otoerbebife; og i en^tier anben ©trib jlitlbe 
f)enbe§ fjærte gjærne fiabe fulgt meb gorflanbeu, fun§ iffe i at ritie en — fanffe enbog fcerbere — fompetent af ''43tnben. lUIcn 
^oor (atterligt bet er, faalebeS fi(o(ogiff og fritiff at bef^jotifere 
otier 33ogftatier i ©ibeleit, maa enf)oer fornuftig [et inbfe SSeb 
at bruge ben ooenmetbte unge a)ianbé gorto(fningé=a)iaabe Ian 
mon finbe be afler(i)fte(igfte 'Xing i 53tbelen .poor f)erligt. f. Sj , 
Ditbe bet iffe Dcere for ©ranfereu, naar fjan tunbe unbfft)(be fin 
?aft meb en gej( i iBibelen! ^nnbe ^on iffe fige: bet @prog: Si 
btioe falige oeb 2:roen, er en f^ejl, en urigtig ?a;femaabe. 
goranbre % til ^, og ftrap ffnl man finbe, at ber ftaar: Si blioe 
fa(ige oeb ^roen. ^\)ai> ber fan ffe oeb be græffe Sogftaoer, 
maa oet ogfaa fuuue ffe »eb be banffe. gorffjellen i bet groejfe 
@prog er beSubeu jetter iffe faa ooermaabe ftor imellem be to 
Orb niGTeæs og noataig. 9DJen ©pprggmaal, om ©ranferen neb 
en faaban gitolngi og tritif funbe oiube en t^eologiff ?æreftoI? 
®ct bilbe bcpenbere of CmftcEUbigf)eberne. ^^■»aobe f)an§ gamilie 
nogen 3nbftt)belfe {)o3 be ftore; funbe f)an faa fine J^emata en 
%\h fpr ^ang 2JJebfompetentere eder faa anbre til at ubarbejbe 
bcm for fig; og, frem for alle 2:ing, \)a.)3'i>t ^anS ®prog en ttjff 
2lfceut, ja, faa lob bet fig fanffe gjpre, bog er bet juft iffe afgjort; 
men at ben anførte gortolfninggmaabe enbnu er brugelig, berom 
fan man ooerbeoife« oeb at fe be ntjiig ubfomne *|3rpt) e = 5 o^^^' 
lægninger for bet t^eologiffe ^IJrofeSf orat. p. 45. Siffop (fpbt 1761,, fom i 1788 fonturrerebe til ^;<often fom ej;traorbi= 
nær Srofe^for i Sljeologi fammen meb ben tre 3lar ælbre, ligelebe«i 
for fin t^eologiffc og filologiffe ?ærbom f)pjt onfete :Jlnbrcaé Sird). 
anunter fif bet lebige ''Brofcéforat, men Sird) fif 1792 ^^ræbifat af 
^kofegfor2f)cotogiæ og bleo 1804 Siff op i Sottanb^J^alfter« @ttft, 1805 
i "Jlar^ué — niarnog og noatios (Sjeform af Drbene niårig og noaig, 
fom f)Cu^olb8Dig bctt)be %xo og 3)rif — ^aobe ^an8 ^prog en 
tt)ff ^^fcent, gr. SJfitnter uar fpbt i @otf)a. •'pauå gaber Saltfiafar 
ajjiiuter, ber uar fpbt i Siibcdt, ftubcrebe i 3ena, boor [)an bleu ''43riDat» 
boceut, og oar iguperiutenbent i JEouua ocb @ott)a, ^a fjan i 1765, 
altfaa 'ba gr. SDliinter oar fire ^^lar gammel, biet) falbet til "^^ræft ueb 
^etri tt)ffea)ienigf)eb i S?jobeuf)aon. -gaagobtfom alle Salt^. artitntcr« 
Sfrifter er paa 2:t)ft, bet førfte ©frift, gr. aJiiinter ubgao (2)ie Offen« 
ba^rnng So^anni«, metrifc^ iiberfc^t,, ^open^. 1784), og abffillige af 
be fplgenbc lige faa. — S^p o e^gore lægning er o. f. D. , „'iU-pDe« 
forelæsninger l)olbne for bet ooerorbentUge tf)cologiffe ^rofeSforat af 
5. 2«unter og 51. Sird)", tbf). 1789. 147 benne, l)t)ori Ijun ftreb for en 3bé, bcr fan (jojliiien inter* 
e»ierebc !^enbe§ omme og nieblibenbe golelfei"- 

3eg bit nn laiie enf)Der betjolbe fin lOJening og fim gjøre 
en (iben ©jtrnft af ben ^e(e *3amtnle, ()Di(ten ©ytrnft iffe ffnl 
inbcliolbe nnbet enb flige ^ing, ber fan more 5"0i-"ba(tere og 
anbre faobnnnc fodnige 5>æfener. @fnlbe anbre ^Ofenneffer 
finmpe til at fæfe bette Slapitel, bn uil ben enefte ^3h)tte, font 
be beraf fan {)øfte, blioe benne, at be fan blibe nojere befjenbt 
meb S"Di"ba(teren etter, rettere fagt, mcb ^an§ Sebnebå i^iftorie, 
fom 93?abamen nn fortalte ^JSræften, og ^tooraf jeg Dit tier gjore 
et libet Ubtog. 

„iDJin SQJanb", fagbe 9JJabanien, „er fobt i en .^jobftæb i 
3t)Itanb, af ffiffetige ^^orgcrfolf. ^ané StRober bobe i '-Barfef- 
feng meb f)am. og et ?(ar§ 3:ib berefter ffjænfebe t)an§ ^nber 
^am en ©tebmober. (St ^ar ?tor forgtf, og ba bobe fiané 
gaber, eftertabenbe fig tre 53orn og en Jft'one, ber nu, font 
©tebmober, t)at)be fnibfommcn aiaabig'^eb ober et 53arn, fom 
f)nn fi)ntc§ nar ^enbe flet iffe bebfommenbe, og fom t)nn troebe 
at opfi)lbe alle fine 'i^tigter imob, naar l)un funé iffe prijglcbe 
etter futtebe bet it)jet. ^un giftebe fig fnart igjen og bragte 
faatebeg tre ftulb 35orn fammen, tit liben gorbet for min ^Jcanb, 
tt)i fornben bet ftebmobertige ,s^ab, ^uorunber tian maatte tibe, 
fan man let fe, at ber fun§ fnnbe falbc en faare tiben 'Det 
af ben fabertige ftjærtigt)eb paa barn, naar ben ffulbe paa fæb= 
banlig ?['?aabe bele§ imeltem bem alle. 

„Snbtil fit tolDtc '^lar moatte l)an flibe Jiben i bette ^n§, 
^Por ^an£i noturlige ^J!J?nnterf)eb bteP fnalr Peb ibelige '¥ri)gl, 
Utaf og ©fjælbéorb, famt ben ffenbelige gox'agt, fom t)anå faa- 
fatbebe gorælbre oifte imob ^am, f)iiilfet altib er bet atter^ 
fraftigfte 9JJibbcl tit at fuæle atte ©pirer til bet gobe ^oé 
unge SRenneffer, Uagtet tian nar ben ælbfte, maatte f)an altib 
bie tit fibft, meb l)Pob f)an fif, og bette mnntte l^an cnbba antage 
fom en 9JaabegaPc. 53leu t)am nnbcrtibcn pao fremmebe ©tebcr 
præfenteret 'JKSblcr etter anbet faabant, faa maatte t)an altib 
tage bet flettefte, for at t)anå qngre ©øffenbe fnnbe faa bet 

10* 148 bebfte, faafremt ^an iffe bilbe »ente, at ()anå 9tt)g ffulbe betale 
Saget, naar i)an fom ^jem. S ©teben for man i anbre §ufe 
(aber be t)ngre ©øffenbe tage imob be flæber, fom be celbre 
boje fra, faa gif bet ^er tbært imob; ^an maatte altib tage 
Sllæber op efter fine l)ngre ©øffenbe, og bi§fe Sllæber ble»e 
faalebeå (appebe fammen, at ^an, naar ^an fif bem paa, faa' 
ub, fom om ^an Par »anjtabt; faatebe§ fab for ©j. ^næ= 
flallen, efter t}an§ Q3njer§ gignr, gemenligeu et ^alPt ^oarter 
f)øjere oppe paa ^am enb paa anbre; ^tlbuerne bannebe en 
^ofe tæt oppe »eb ©tulberen, og SommetjuUerne nærmebe fig 
faa meget til Strm^uUerne, at ben fjojre ipaanb altib maatte 
tage frem, ^pab ber laa i ben Penflre 2omme, og ben Penftre 
^aanb, ij\>ah ber laa i ben f)øjre. ^oPbe f)an§ SBarnbom inb- 
falbet i biéfe 2:iber, ha Wtohen bl^ber, at Sommerne§ (Situation 
ffal Pære faaban, ha Pilbe ^an ()aPe paSferet for en ufæbPan^ 
lig net pt)ntet ©reng; nu berimob maatte ^an finbe fig i, at 
^an iblanbt fine ©øffenbe og Segcfammerater pa§ferebe for 
et ©peftafet, og at man ibeligen i en fpogenbe Sone bebrejbebe 
:^am, at l)an ftat 'SIrmene for langt igjennem kjolen, og 33enene 
for langt igjennem 33ujerne; og gorælbrene Dibfte altib at 
unbffplbe f)an§ uuberlige Klæbebragt bermeb, at l)an Pojebe 
fra alle fine flæber, faa at ingen funbe ubl)olbe ot gipe t}am 
n^t, faa tit fom ^an bef)øpebe. 

„a)?eb ^an§ Særbom gi! bet ifte meget bebre. §an lærte 
^ontoppiban§ ^orflariug ubenab og funbe ffritoe en taalelig 
Sammenftrift, ha l)aix nar tolD 5lar gammel. §Dor ftærf l)an 
for 5Reften maatte nære i fin Sriftenbom, fan man let flutte 
beraf, at f)ané (^orælbre I)o(bt en Søbe til at informere ^am 
beri, blot forbi ^øben forrettebe bette (Smbebe for £)alt)belen 
af, ^Pab man maatte betale 33l)en§ almiubelige ©folemefter, og 
forbi be mente, at f)an§ ^ngre ©offenbe enbnu Pore for fmaa 
til at begpnbe meb ben tunge Sæåniug, uagtet ben ælbfte af 
bem bog Dar ti '^^(ar gammel. 

,.5hi befluttebe l)an§ go^'ælbre at fætte l)am i latinff ©fole 
for paa en gob Wnabc at ffille fig Peb ^am. §an bleP ba 149 fenbt til en anben ^jøbftæb, titior ber oar en (atinff ©fole, og 
inbfot beri. ®et oar enbnu ])aa be 2iber, ba man itte oibfte 
anbet S[)?ibbel til at bibringe Ungbonnnen bet latinffe Sprog 
meb enb 9tifet, ha Særerne i ©folerne bare næften iffe at 
anfe onber(ebe§ enb ^obbeler, og enl)t)er ©fote lonnebe en 
foafalbet ^nfto§, l^t)i§ fornemmefte 'i|J(igt t)ar at forfnnc alle 
Særerne to ®ange om Ugen etter oftere, i 5alb bet bef)otiebe§, 
meb nt)e 9?i§. 

„X)a ^an nu toar f ommen nb af fine Sorætbre§ £->u§, fan 
man (et inbfe, at ban {)at)be mere Snl)eb enb forl^en; og at 
bon ogfaa tit ®a»n§ føgte at bent)tte fig af famme, bet t»il 
næppe nogen toiple paa, fom Péb, t)borlebe§ Ungbommen er, 
nnar ben fommer Iø§ af fine 53aanb. 5[)cængben af til "BelS 
ri)gge§(øfe ©folefammerater gjorbe ogfaa, at abffittige ^ubfer 
blebe fpittebe, fom en enfelt iffe funbe {)at)e ubfort, om ^an 
enb f)aPbe opfunbet bet, men Ubfalbet bleP ogfaa bette, at 
bere§ 3t^g og Sænber maatte ibeligen fpie for ben forte i^ov- 
nojelfe, fom et faabant Pe( ubført ©fjæ(mftt)ffe foraarfagebe 
bem. (Sn meget naturlig Sotge af benne ^rt)g(en Par, at 
©folebifciplerne btepe faa Pante til )pug, at be flet iffe mere 
eftimerebe bem". 

Sblanbt be mangfolbige ^ubfer og Sfjætmftljffer, fom 
SOfJobamen t)er fortalte om bcnbc§ 9JJanb, Pit jeg fun» anføre 
et ''^Bar, forbi jeg tror, at be Pirfelig røbe en 'Del S^ittig^eb, 
og forbi jeg f)olber for, at en fornuftig ©folelærer meget mere 
lemfælbig bør bel)anble flige ©fjælmftpffer enb bem, ber robe 
blot Cnbffab, liPilfen ^orffjel ^-oroaltereng Særere ifte forftobe 
at gjøre, men bef)anblebe atte ^ubfer lige l)aarDt, enten '•^Mancn 
Par mere etter minbre onb. 

53onberne i ben (£gn ^aPbe, iblanbt megen onbcn Cncrtro, 
ogfaa benne, at be paa ben førfte ^nlebag, naar be reb fra 
Siirfe, fappebeé meb f)inanben, om ^Pem ber fimbe fomme forft 
f)iem; t^i ben iblanbt bem, fom bleu ben forfte, troebe be, at 
ber foreftob en bcfi}nbcrlig i3t)tfc i bet næfte l'lar. ')l\i bænbte 
bet fig, at bet en forfte ^n^cbag froå meget t)aarbt; 3:^ønberne 150 fintobc buitbet aUe bereé ^efte efter ©æbbane i en lang 9?ab 
uben for ^irfegaarben, og imeben§ SBønberne toare i ^irfen, 
f)at)hz ©folebifctplerne oft 93anb paa Snuberne af ©rimes 
ffafterne, (jtiormeb ^eftene Pare faftbunbne. !Da nu 53ønberne 
fom fra Slirfen og i(ebe for at f)egi)ube bereg 33æbbeIob, foa 
fanbt be ftore S^tapper f)ængenbe Peb ©rimeffaftet, faa bet 
Par bem umuligt at opløfe ^nuberne, Xe maatte a(tfao refol^ 
Pere til at ffære ©rimeffafterue af, og benne tange 9tab af 
qfffaarne 2:oPftumper glæbebe ©folebifciplerne inberligen, uagtet 
be Pibfte, at bereå Sft^g og ^ænber "Sagen efter maatte betale 
Scgen. 

S gaften i)oIbte§ et ugentlig Ipeftemarteb i 339en. 9?aar 
bet begt)nbte at bliPe morft, og SWarfebet opførte, forfamlebe 
S3ønberne fig i be nærmeflc Slroer for at briffe bet faafalbebe 
Sigfjøb, uben ^Pilfet ingen §anbe( (:otbe§ for at Pære ret Qi)U 
big. 5{f benne ^ib benpttebe (Sfotebifciplerne fig; et ^ar af 
bem fneg fig inb imettem ^eftene, forfpnebe meb en ^rutfe 
meb I)Pib garpe, famt en bito meb fort garPe, og et ^ar 
^en§[er. ^Por be nu faa' en £)eft meb en ^Pib ©tjærne i 
jPanben eller meb ^Pibe i^øbber, bér oPerfmurte be bet ^Ptbe 
meb ben forte garpe, og berimob forfpnebe be bem meb ^Pibe 
■ilZærfer, fom iffe af Dktnrcn t)aPbe famme. Sette foraarfogebe 
fibeu løjerlige Optrin imellem 35onbcrne, naar be, ofte meget 
berufebe, tom nb fra ,^roen og iffe tjenbte bereé egne ^eftc 
igjen ; bet funbe Del enbog unbertibeu l}ænbe fig, at nogle af 
33ønberne rebe bort meb anbreé i^cfte, l)Dilte be, efter iUærs 
ferne at regne, t)olbte for at nære bere§ egne, 9Ken ^PorlebcS 
enbogfaa Ubfalbet blep af et faabant ©pøg, fna Par bog ben 
Piåfe S'ofge beraf benne, at Sfolebifciplerne 1)agen efter fif en 
igjeutagen ©alPe af Særerncé 9tié, bPilfet bog Par foa langt 
fra at af^olbe bem fra flige fmaa ^^ubfer, at bet fnarere for* 
^ærbcbc bem i bere» Spft, faa meget mere, fom bere§ 9tpg og 
ipænber ofte l)aPbe maattet unbgjælbe for bet, fom onbre paa 
bere§ ^Regning ^oPbe begaaet. 

glere faabannc ^iftorier ffulbe jeg iffe opregne, faafremt 151 ber iblonbt bem enbim iffe Dor en, (}Oiå Ubfolb ^aube en \aa 
beti)be(ig Snbfiybelfe paa goroalterenå ødrige Seftetib, at ben 
iffe ret tiel fan fortncjaag. §an [jatibc nu tæret fem 5lQr i 
©folen og funbe ^aalie om et '3Iar» 2;ib at f)oue bleDet <Stu= 
bent, om itfe ^ns muntre og ooergitone ^'»"n'o^" f)nt)be breUet 
i)am til bet folgenbe ^ub§. ^er gif en ©ebcbuf paa ©aben, 
fom bigfe unge ®rengc brede abffiUigc Søjer meb. ®en fanbt 
fin Stegning Peb at ^olbe fig 3}cn meb bem, efterfom be albrig 
fao' ben nben at gine ben noget ^røb, Soba! etler anbre 
Sing, fom ere ®e(ifateøfer for ©ebebuffe. (£n Siften Peb 
Suletiber tager ^. — faalebcé fjeb gorPalteren — en af fine 
kammerater, fom l^an ftolebe paa, meb fig og fører ©cbe^ 
buffcn inb i Siirfen, juft bo SlIofferen§ ^arl Par i gcerb meb 
at ringe ni. 1)e Pibfte, at .^^orlen bereftcr ffulbe træffe Ur= 
Pærfet op, og imebené bette ffete, binber be ©ebebuffen i et 
^loffereb og gaar bort. karlen gaar ogfao og luffer Kiifen 
efter fig, men et ^ar 2;imer§ Sib berefter fanbt ©ebebuffen 
fig iffe fornøjet meb at b(ipe ber; ben forfogte paa at flibe 
fig lo§, men berPeb fommer Sloffen i (Sang; SSægterne, fom 
troebe, bet Par ©ignal for en ^Ibebranb, iftemmebe meb bcre§ 
^iber, og- t)elc 33l)en fom i Oprør. 1)o man ingen 3fi> funbe 
finbe, fao fpørger man Slloffercn; Ijan forfifrcbe, at Ijan iffe 
funbe begribe, ^Pem bet Par, ber ringebe, men at f)ané floffer^ 
lige SO^ening Par, at bet maatte Pære ben (ebc 5lanb, ber faa* 
lebeé forll)ftebe fig, fiben bet er en befjenbt @ag, at ben oltib 
f)ar meget at beftiUe i Stirferne om 9?otten. ^nbtagne af benne 
Xanfe, turbe (jperfen ^loffcren elter nogen anben enfcit ^erfon 
Pope fig inb i itirfen, ^Porforc ©tabeng PelPife SDJagiftrat fanbt 
fig nøbt til at anmobe Oiarnifonen om at Pifc fin 9Jcanb(jaftig- 
^cb. 'Dette ffete; en Slommanbo ©olbater, meb ©ojonettcn paa 
©cpæret, bleP befalet at goa ber inb, tl)i 9JJagiftraten fagbc 
meget Pifelig, fom Jicraémin i ^olger Xanffc: 
Smob ©atan er jeg fejg. .{»olger ©attffe, ©aggefen« tre STft« Opera, ber itbfom 1789. 
rtebet flaar i Ifte 2tfte 2beu »Sceiie. 152 ©olbaterne gaa, fomme ub igjen og bringe meb fig fom 
^rigéfange — en ®ebebuf. Xiagen efter forfnmlebeg Staobet; 
alting, lige til ©ebebuffen, bleo forfort , men ©ebebuffen, 
fom ben enefte Sliebbibere, »ar tro, og intet bleto opbaget. 
fRdtox bkt) ha anmobet om at golbe %oxi)øx, fiben ben al- 
minbelige 9[)?i§tanfe faibt paa iDhiferneé Sønner, ©a en al* 
minbelig ©jefution ober f)ele ©folen intet bilbe nbrette, faa 
biet) en præmie af to 9tig§baler ubfat for bem, fom bilbe an? 
gibe ©jerninggmænbene, og gn^eb for (Straf, i galb 31ngiberen 
felb ttar belagtig i Sfjælmfti^ffet. ^eg bil iffe fommentere 
ober ben Særereå 33Joralitet, ber funbe Deb præmier forfore 
et ungt SJJenneffe til at blioe en Soi^i^æber; funé bette maa 
jeg til Stam for bebfommenbe anmelbe, at 53.§ kammerat bleb 
forført og bleb t)an§ Slngibere. 9?u fenbte 9teftor 93ub efter 
33., men benne lugtebe Sunten og fom iffe. Det anbet Q3ub 
bleb fenbt til ^am, meb Søfte om Straffene ©ftergibelfe, om 
§an gobbillig bilbe inbfinbe fig. 9?u fanbt §an bet raabeligft 
at gaa; ^an fommer, og man bifer ^am op at 2^rappeu i 
anben (Stage. 1)et førfie, ban fif Øje paa, ba ^an fom inb, 
bar ben rafenbe S'tcftor, to f)aanbfafte ^trbejbSfarle, fom floge 
børene i efter ^am, og en umanerlig Zainp. 53., fom troebe 
at fe 2)oben for fig, løb alt ()pab ^an funbe inb i en anben 
Stue, aabnebe et S3inbue og fprang neb fra anben (Stoge i 
^aPen. Sil Sl)ffe for ^. bar ber juft falbet en meget "btjb 
Sne, fom befriebe ^am fra at biæffe .s^alfen, ^an rejfer fig 
^aftig op, løber igjennem |)apen, fpringer ober et Stengjærbe 
og nb poa ben bilbe Wiaxt. 3ffe turbe ^an løbe tilbage til 
93t)en, men ilebe til næfte 53onbebi), ^bor ^en ^an næppe bar 
anfommet, før enb ^an af galbet, 21ngften og 93iat^eb be^ 
fpimebe. 

(£n meblibenbe 58oubefone tog ^am inb til fig og plejebe 
^am i nogle Xage; men ^8., fom l)apbe en bøbelig 51ngft for 
at fatbe i 9teftor§ £)ænber, beftuttebe albrig mere at fe |om. 
Sine gorælbre turbe ^an iffe benbe tilbage til, ba ^an Pibfte, 
at ber ingen 2^røft por for !)am at '^ente. §an tænfte berfore 153 at Ditle forfoge fin 2t)ttc i iBerben og fom, eftcv et '^av 
5)age§ 9iejfe til ^obg, til et ©teb, t)ttor fro mon fatte f)am 
ot)er til ©jæUanb, gire og tpcubc iapttet. 
5om ihkf fr Hort bfkr fn5 5rt forrige. 

"So ()an Dar ontommen tit ©joellanb, ftrco I}an fine ^oi- 
ælbre til og bob bem om godabelfe for, l)ttab {)an I)atibe gjort, 
men i)(\n fit intet Suar, l)t»ilfet ^an maatte l)at>c funnet for; 
mobe fig, om enb itte Otettor Dar tommet l)am i {^oruejen og 
^adbe fortalt ©agen§ Sammenhæng paa fin 'iOt'aabe. *pan 
befluttebe berfor at føge fig en ^jenefte, ^ftilfet ogfaa efter 
megen Umage lt)!febeå ^am, ba l)an bleD antaget fom ©frioer^ 
breng ^oé en gordalter paa et fornemme Serffabg ®ob§, l)t>ortil 
ben Særbig^eb i at ffritte og regne, fom f)an i ©tolen l)a»be 
er^Derbet fig, ttar ^an§ enefie ^tefommenbation. 

"Set falbt l)am bel libt unberligt, at ^an maatte arbejbe 
fom ©friberbreng, og be§uben borfte ©tobler, barte op beb 
Sorbet, ftao bag paa ^an§ Jpu§bonb§ (Sl)aife og forrette anbre 
faabanne Ting, fom ^an iffe troebe bore ^am anftænbige. Xct, 
fom enbnu bar bet bærfte, bar, at l)an5 £-»u§bonb babbe en 
^iff, at ban brugte ben, og at i)an t)abbe bel faa gobt et 
^aanbelag til at flaa meb fom l)an§ forrige Særere. -S^ertil 
fom enbnu, ot ben 9J?ab, fom ber banfebe i C'^ufft, bar enten 
faa tnop, at t)an, ber f)abbe en ^erlig "^Ippetit, iffe funbe finbe 
fig fornøjet meb ^'bantiteten , eller og l)abbe en Sejl i .Slbali= 
teten, naar ^bantiteten en eller anben ©ong bar upaaflagclig. 
•JDog, fom et ganffe fortabt ungt 3Jcenneffe, inbfaa ban fnort, 
at '^an maatte bo^be nb. |)ang enefte (^læbe bar, naar han§ 
§u§bonb tog ^am meb fig paa 3agt for at bære ©cbærct 
etter ^i^ilbtet, tjbilfet iffe fjælben ffete. Uagtet at ben .»oaarbbcb, 
t)bormcb b^n bleb begegnet, ubbolbt ijan bog i benne Tjenefte 
i ti ?lar, inbtit t)an§ §u§bonb bobe. 9{n bleb 5orbatter»3;iene- 154 fteu betroet Ijam, forbi proprietæren, ber t)ar en meget rig og 
forrig OJfanb og boebe i ^|øbenf)at)n, troebe, at ()an nar bnelig 
bertil, og forbi ^nn mærfebc, at ()nn funbe affpife 33. meb 
§alpparten af ben ugle Son, fom f)an§ gormanb i)a'ohc f)aft. 
„$)er", fagbe gortoalter-Sonen, „bien jeg befjenbt meb min 
3)ianb; ni giftebe oé fammen, og jeg nar iffe faa ll)ffelig, at 
jeg hinbe tilbringe ()am anbet enb min blotte ^^^erfon*). ®et 
narcbc iffe længe, inben nore§ g-amilie forøgebe§, og min 
9L)ianb inbfaa fnart, at f)an iffe funbe unber^olbe o§> meb ben 
u§le Son, fom l)an§ principal gan bam. gire etter fem %ax 
ubl}olbt ni bette, men enbeligen tilffren min 9)?anb iperffabet 
og bah, at l)an bog nilbe foroge ^an§ Son libet, i betragtning 
af, at alle Omftænbig^eber ft)nte§ at nife 33ittigl)eben af et 
faabant t^orlangenbe. 'i|3roprictæren ^anbe en 33en, ber nor 
f)an§ JÆoufulent og fom ^nfpeftor oPer ^anå Sanbgobfer, en 
9)Janb, ber ()anbe beflæbet og enbnu beflæbebe fongelige (Smbeber, 
I)nori l)an l)anbe nift fig fom en l)aarb, uretfærbig og ubarms 
(jjærtig SJZanb. Xenne, fom fjenbte proprietæren^ ^oneb; 
libenffab at nære ©jerrig^eb, fanbt fin Stegning neb at fmigre 
benne '!)3a§fion neb atte Sejligfjeber. §an ffriner ha min Wlanh 
til, nbcn at mclbe et Orb om f)an§ ^cgjæring, at ^an til næfte 
Sermin ffulbe f}olbe fine 9tcgnffaber færbige og aflenere ®obs 
ferne tit en n\) gorPalter. SKin 9J?onb, fom troebe, at ben 
farrige ''^l^rincipal nar blcnet nreb, forbi :^an f)anbe forlangt 
tillæg i fin Son, ffren ha et meget t)bm5gt 33ren, foa nel til 
proprietæren, fom til Slonfnlenten, l)nori ^an frafolbt fin 336= 
gjæring, men l)anbe bet l^aab, at ^an berimob niaattc nebbline 
jljeneften. $)crpaa fif t)an intet ©nar for enb en 9JJaaneb før 
terminen, ha l)an faor et ©ren fra Slonfulenten, ^nori, melbeå J^ortialtevloneu^ fjele ^c-'n^i'^ beftob i en 2(rt) efter f)enbe8 ^ox-- 
albre, bev oar netop faa ftoi, at bet t bisfc ijtber uilbe Ijaoe foftet 
t)enbe 3 2)iarf, om ben tiaobe oaret en ©HUtng ftørre. bet utlbc liaue toftct (]enbe 3 ■ii.Vart, oel i Sfiftc« og 3lrue= 
af9<ft. 155 \)am, at Ijaii nuiattc liolbc fig ben forrige Crbre cftcrrctlig, 
ftbcn f)an§ Sjeuefte uar gioet bort til en onbcn. 

„Xette »ar et Jorbcnflag. SOJeu et ^ar ®age herefter 
bliuer ber min 2)fanb en 3ort)a(ter=Ijencfte tilbuben i 3t)Uanb 
paa forbelagtige 5>ilfaar; l)an mobtager ben, mclbcr 'ij^rctprictæren 
fin Si)tfe og fragter et ©fib, font [fol bringe t)an§ (^ot)^ oPer 
ti( 3t)flflnb. 9hi begl)nbte (}an paa fit jRcgnffab, men mærtcr, 
at t)an tom fem <ounbrebe 9iigøbaler til tort. 5])an melber 
proprietæren bette og beber paa bet bepægcligfle, at {)an Pitbc 
mobtage @ifferl)eb for ©ummcn ()o§ en '^ræft ber i ©gncn, 
fom ()apbe tilbnbt fig at »ære min yjJanbéi SlaPtion. '»^ropric- 
tæren tier, og Pi inbpatfer Poreé &ohé; men ben felp famme 
Xag, ha Pi ffal beg^nbe at inbffibe bet, fommer ^onfnlenten 
meb 9tetten§ 53etientere og gjor ^Jlrrcft paa ©obfet og paa 
min 9)?anb5 ^^erfon. 9hi fab ^an ba i 'ilrreft et f)elt 3(ar, 
inbtil ber lijtfeligpis tilfaibt ()am en 3IrD, ^Poraf proprietæren 
og S'onfulenten opflngebe ben ftørfte ®el for ®jæ(bcn, Oienter 
og Cmfoftninger. Xette Par iffe nof, men ba ()an fom paa 
fri r^oh, Par 3"orPaIter=2jcneften i ^pUanb for længe fibcn 
bortgipct, og bet libet, fom proprietæren og $?onfu(enten I)aPbe 
(abet t)am be^olbe, bleP opfhiget Peb en ^roce§, fom ©fipperen 
anlagbe imob Ijam for 53etaling af ben offorbercbe S'^'i^i-lt 
Cpbolb og nnbre Cmfoftninger *). 

„9hi fab ui ber meb ganffc tomme ^Tænbcr igjcn. Win 
5D?anb fnnbe iffc begribe, ()iiab ''^(nrfagen fnnbc nære til en 
faa ooermaabe nbarmf^jærtig ®cl)onbling, i>a ijan itfe Pibfic at 
^ape fornærmet enten proprietæren eUer ^ané Sonfuicnt faa 
^øjUg, at en flig Cmgangåmaabe fnnbe Pære nnbffplbelig. 
<Ba(i meget begreb ^an bog, at bet iffc oar faa meget ^roprie= 
tæren§ ©jerrigl)eb§ ©fplb, fom meget mere ftonfnlcntcn§, ba 
benne d)la\\h Par oPcralt befjenbt for en nebrig og onbff ab§= ■*) ®aa npje ftenime aiic bisfe OmftænMg^cbev ouricn« meb en fcnere 
Silbragell'e, at man ffiilbe foivrge pna, at bette onr flet for qanffe 
faa -ilax fiben, beifom man iffc uibftc, ot jvonmlteicn* kom »ar 
en fanbfcerbtg Sone. 156 futb SQJanb. 53eb noget at betæitfe fig erinbrebe f)an, ot ^an 
^at)he gjort )ig ffijlbig i to gorbr^belfer imob ^onfufenten, 
font oar ?(mt§fort)aIter ber i ©gnen, imebenS min dJianh tjente 
f)o§ fin gormanb, og bi§fe gorbr^belfer ^oobe uben Xmnl 
gjort ^onfulenten tit min 9J?Qnb§ uforfonligfte i^jenbe. 1)en 
førfte beftob beri, at min 9Jfanb, ba ^an en ®ang toartebe op 
t)eb fin Spugbonbé 33orb, ^bor ^onfulenten, ben ®ang 9Imt§; 
forvalteren, oar til ®jæft, ^oobe t)æret faa ufjelbig ot oætte 
en ©ouceffaot neb ooer ^anå flæber; og ben anben oar, at 
^on ^atobe aboaret bemelbte 'iUmtgforboIter fra at fætte et 9?ul 
paa et urigtigt ©teb." *) 

5rt)gt for, at jeg atlerebe ^ar falbet mine Sæfere tjeb; 
fommelig meb benne {fortælling, gjor, at jeg forbigaar bet 
øprige af 5oi^t3aIteren§ $)iftorie, ^Poraf jeg fun§ pil berette, at 
f)an efter mange Omtumlinger og ibelige U!^elb ^apbe for en 
^alP @ne§ 2lar fiben faaet ben S^jenefte, fom tjan nu ^aPbe, 
^Pori ^an lePebe ret gobt paa fin gammel Gliber. Sigelebe§ 
forbigaor jeg alle be 5lnmærfninger, fom SKabamen gjorbe 
for kræften for at Pife l)am, ^porlebeg be mongfolbige Ulpffer 
og nebrige 33e^anbling§maaber, fom ^an lige fra ?^øbfelen af 
■^aPbe nbftoaet, ^aPbe forenet fig tilfammen for at gjøre en 
9Dianb ^aarb^jærtet og næften umenneffelig, l)Pi§ Gårafter af *) ^ortialtcren er faa(ebe§ et (eoenbe S^eoi«: ^aa ©anb^eben of bet, 
fom gufleniitS figer ti( ?)ortrf i 3:rii"trQm gfjanbt): Trust me, 
Yorick, when, to gratity a private appetite, it is once resol- 
ved upon, that an innocent and helpless creature shall be 
sacrificed, 'tis an easy matter to pick up sticks enough 
trom anv thicket where it has strayed, to make a fire to 
oflt'er it up with. 

SJomonen Sriftram Sfjonbl), ben engelfle gorfatter Laurence 
eterne« f 1713— 68) ^oDeboærf. — Trust me Yorick o. f. d. Xvo 
mig, "Jlovicf, naar man fprft for at tilfvebéftifle en pcrfonlig ?i)ft f)ar 
befluttet, at et iifftilbigt og f)iæ(pelpft a}fenncffe ftal ofre«, er bet en let 
Sag i en f)iiilfen fom £)elft 2>foo, han tiax fonntbct ftg i, at fam(e 
.toas not til et Q3aal, nian fan bræiiDc ijam pna 157 DJatuven iffe Har ont , og fom unber cu bebre ©tæbne touffe 
Dilbe f)at)e bleuet et SOioufter pao it)?eniiei'fetiævligl)eb. 

3eg fommer aitiaa tilbage til min egen 4")iftorie. 1)et 
Darebe ifte meget længe, for cnb gorualteren ffulbe inbienbe 
en ®el ^enge til fit .s^erffab, ber nar en nng ^of»lft^aOfl(er, fom 
beb fin gabers ®øb nar for et balnt 'Jlar ftben bienen Gjer 
af anfelige ©obfer og ftore 5D?ib(er. 

3eg bien ba paffet i et Q3ren tillige meb en ftor X)el 
anbre af mine Sigemænb, og faa(ebe§ fenbt til SljobcnI)ann, 
^Dor jeg fom i et nl)t $)erffab§ ^^ænber. 

9Kin ni}e ^erre fatbte fig ^sunfer Sap§. S^g t)ar iffe 
funnet opbage, om bet nar I)anå SøbenaPn, bonS 3:i(nann, etter 
om ber i ^£annemarf gineg nogen nié abetig Janiitie af bet 
DJann 2ap§. 1;erfom fan er, ha maa ben Sapfifte i^fimitie 
upaatninteligen nære ben alterftørfte i f)ete ^annemarf og Diorge, 
tf)i man fta( iffe juft tomme i ret mange obelige ©elffaber, 
uben man jo finber nogte Sapfer beribtanbt. ©fulbe bet ettere 
nære en etter anben af mine i^æfere meget angetcgcn at faa 
nogen Optjening f)erom, ba fan jeg iffe gine bem bebre 
9taab, enb at be ^ennenbe fig tit bet fongelige banfte genea; 
togiffe og ^eralbifte ©etffab, t)nor jeg formober, at be enten 
t)oå Joi^ftflnberen etter Iflaéfereren nit ert)otbe ben attertilfortabe? 
ligfte Unberrctning. 

^eg néb juft iffe, om be abetige Sapfer af S3ebebag§; 
Stftenå ©etffabet etter noget anbet Selffab nitte nære fornojebe 
meb, at jeg faatebe§ inbtrænger mig fetn og inblebcr anbre i 
bereé geneatogiffe ^emmeligbeber, men bet faor nære tige 
meget; man fan iffe ffrine atte DJienneffcr tilbag, og jeg figcr 
fom Stcrne: in writing what I have set about, I shall con- 95eb eb afl«--7(ften^ SeO'fab et, Store 93ebebafl«.'?lftcn foaferebe, 
fom Letjeiibt, .ftjobeii^QDnerne, og fprft og frcmnieft i>a „Japfene-, ipaa 
SBolben fro SI. 6 til 7, meben« Sirfetlotteriie ringebe — in writing, 
what I have set'abouto. f d., tbet ieg fErioer, f)DQb jeg {)ar begnnbt 
Vaa, agter jeg fjoerfen at ^olbc mig bereé etter noget fom fjeift anbet 
arjenneftee gorffrifter efterrettelig 158 fine myself neither to their rules, nor to any man's rules 
that ever lived. 'Serfom en af Sapferne fe(D t)i(be pac 'i^ox- 
langenbe gitie ben nobDenbige Unbervetning, fao befjoPebe jeg 
iffe at f)enoife nogen til bet genealogiffe ©elftab; men man 
tiéb, at be jætte bere§ 9tang og ^erfomft nben for fig, ^Pilfet 
ffa( foreftide en (5f)erubim meb et gloenbe ©Pærb, for at 
af()oIbe Profanum vulgus fra at inbtrænge fig til bem. ^ffe 
be£i minbre, "da jeg fjenber benne ©fanå iffe at Pære anbet 
enb Ct)gtemanben§ Sp§, gaar jeg min 55ane ligefrem, enten 
ben foa folber forbi bereé 9Jæfer, eller nogen anben 9?æfe i 
SSerben, og figer fom ®teofIe§ f)o§ ^®ffp(o§: 

Kuajiov /lev åv8poq ourcv åv rpéaaijx kyuj, 
Ou8^ éÅxonocå ycyvsrac za arjjxaza' 
A6(poi 8k xufdujv t' dit ddxvotjd dvso 8opu(;. 
^Piltet jeg otoerfætter poa 'Sanff, fiben al 93erbené Sapfer efler§ 
iffe Pilbe forftao bet, faalebe§ paa min SSi§ : S^g frtjgter albrig 
for nogen 9JJanb§ $Hang og Gårafter; <Sfjolbe og abelige 
$8aobner ripe iffe ^ul paa Sfinbet, og ^")jælme og 53jælber og 
alffenå S?'Iing Sllang, bet biber iffe, meb minbre ber fommer 
et ©tpffe ffarpt ^ærn tit. 

9lu til min npe ^erre, ^nnfer Sop§, igjen. !^eb fin 
gaberé 'Søb par ^an, fom fagt, bletten ^erre oPer anfelige 
SJfibler. .s'^an f)ot)be lært alt, (joab en .^2(belåmanb be^øDer at 
Pibe, bet er at fige: l)an forftob Si^nnff, en ^<\U @ne§ Orb 
Satin, f)an fnnbe bonfe, ribe, fæjte, fpiHe Sfort, ppnte fig oeb 
iojælp af et ^ar ^ijenere, famt bebømme 9J?ober og ©fuefpil. 
1)i§fe herlige (Sgenffaber ffulbe {)an nn til at ubPibe og gjore 
mere glimrenbe Peb ubenlanbffe ^tejfer. 

3eg uéb iffe, l)iiab for en gob 3lanb ber ^aPbe fagt ^om, 
at en SJJanb, ber Pilbe rejfe meb 9h}tte, burbe førft fjenbe fit 
eget f^æbrcnelanb. 'Baci meget er Pift, at ben, ber ^apbe gibet 

Profanum vulgus, ben nemene .^^ob. — (Steofle«, ^»ooebper^ 
fonen t 2<gfft)(o8' Irnqcbie „Xe fDD mob X^ebe". — Koafiov /usy 
0. f. 0. 3en frtigter iffe for nogen *;^rt)betfe paa en SØianb; JKæyferne 
eve itfe fnnrnjøvenbe, og .pjcelmbnfle og SSjætbe bibe iffe nben ®pt)b. 159 t)Qm benne Sævboni, funbe iffe uære f)nné Sjenbe. ^leu benne 
steget olminbeligen iatjttaget, )aa oilbe be flefte of Dore Sanbé= 
mænb, naar be fonmie ubenlanbé, iffe Dære nobte til enten at 
gabe eller at I^tte, naar man taler nieb bent om berc§ eget 
gæbrenelanb. 

^ttorban bet nn f)ænger fammen eller iffe, \aa er bet ijift, 
at ^unfer Save befluttebe at fe fig (ibt om i fit ^oticlanb. 
"Set tior Sfabe, at ^an \>aa benne 9teife iffe fom længere enb 
tif Obenfe, t()i ^an opfjoibt fig temmelig (ænge pna etf)t)ert 
©teb for at (ære at fjenbe alting ret noje; og ha i)an 
efterfaa fin 9Umanaf, erfarebe ban, ot September 9D?aaneb 
nærmebe fig, til fiPilfen 2ib ^an nforbigængeligen maatte Pære 
i ^joben^aPn, fiben ban i ^ele ^^arfettet fjoIbteS for ben a(ler= 
paolibeligfte .^nnftbommer til at bebomme Xanferinberne§ 
gobber. 

3eg i)at>'{)e ben Stjffe ^o§ benne min i^crrc, fom jeg næppe 
pilbe baPe ^aft t)o§ nogen anben Sap§ i SSerben, nemlig at 
jeg fnlgte meb ^am paa i}an§ ()elc 9?ejfe, og at jeg, ba ^an 
fom til .^jobenbapn igjen, enbnn befanbt mig i ^an§ (J'jenbom, 
^Piffet noffom bePifer, at l)an iffe, fom faa mange anbre 
rejfenbe, fom i pengetrang paa 3;nren. 

Tlxn §erre Pilbe rejfe meb 9h)tte. ioan Pilbe Pife i^erben, 
at f)an ^apbe rejft meb Opmærffomfjeb, ^on ^olbt altfaa en 
1)agbog, f)Pori ^an antegnebe alt, ()pab ^an faa', og alt, bPab 
^an ^olbt for mærfpærbigt. 9}?en ba ^an nmnlig felP fnnbe 
Pære alle 53egne, og meget fnnbe nnbgaa l)ané ^^Igtpaagipenbcb, 
og fiben l}an Pibfte, at fire Øjne fe bebre enb to, fao bapbe 
ban giPet fin 2^jener Crbre til ligelebe§ ot optegne alle 9J?ærf; 
Pærbig^eber og bPer liften at gipe ^am en Sifte paa famme: 
en 3p^fifltigl)eb, ber par ligefaa roåPærbig fom ben, en Xrama< 
turg brngte, ber, felP oPerPælbct af ntftUige forretninger, lob 

en dramaturg, 3 »5 Sobe ^aobe i en M?ecenrton bablet et %<ar 

af peibcrfl« Sfiicfpil. 5f?it (aber Heiberg, fom om i^orfattcren af benne 
JRccenfton iffe oar jtobe [elD, men IjanS ?øn. Sn fjel ;5eibe lu^fpanbt 
ftg f)eraf mellem 2;obe, Heiberg o. fl. 160 fin ©øn, et ungt, ^aabefulbt SOJenneffe paa 10 3lar, ^tjer 'Jtften 
gaa paa ^omebie meb 93ogen i ^aanben foi" at famle fritiffe 
©ubfibier. 

"Sa min ^erre Par fomniet f)jeni igjen, anpenbte ^an 
en A)el %it> paa at bringe fine ^(nmærfninger i Orben, efterfom 
^an befluttebe at ubgipe bem til 9J^tte for ^^ublitum. @om 
en ^røpe berpaa, ffal bet næfte Jtiapitel inbel)Dlbe f)ang iWejfe 
fra SljobenijaPn til 9toåftIbe, t)Poraf Sæferne ffulle blioe i 
(Stanb til at bømme om 53igtig^eben af be oprige. ©fulbe 
fiben nogen Sogtjanbler Pille paatage fig forlaget af bet l)ele 
S3ært, ha fan i)an abreSfere fig til forfatteren felp, fom pil 
Pære meget billig i ^enfeenbe til fit §onorarium. £)an Pil 
ogfaa gjærne oPerlabe Ijele SQianuffriptet til ©elffabet for be 
ffjønne 33ibenffaber§ 5Di'ft:emmelfe, men i bette Siilfælbe fors 
be^olber lian fig at omorbejbe bet og gjøre bet paa 33er§, 
fom iffe fofter ^am ftjnberlig Umage, og ^PorPeb ban ha for; 
tjener bobbelt 33etating. £nn§ ønffer ^an at Pibe én 2:ing: 
ha ber fanffe Pil forcfomme en 3)el 9?oter beri, faa tror l^an, 
at (Selffabet iffe nægter at for^oje ^an§ ©onorarium, naar "^an 
ogfaa fætter bem paa 33er§, og fom en Srfjenbtlig^eb berfore 
loPer ^an grati§ ot Pilte nbgiPe ©ubffribent^Siften paa ^oefi 
og i rimebe S3er§, Sunbe IXbgaPen enbnu bliPe giret meb 
nogle fmuffe kobbere, ba par bet faa meget be§ bebre, fun§ 
ønffer f)an, at be maatte blipe mere pagfenbe til be ©teber i 
58ogen, l)Por be ffal ftaa, enb kobberne i ben nt) Ubgape af 
9?iel§ Silim*). Stenne 'Jlnmærfning Ijar 3iin!er ?apø nf fin jfjenev, fom f)av fagt 
t)am, at .^dobbcvne ti( ben nt) Ubgaoe af 9(ie(é Slim oare ganf!e 
fmuffe, fom Sobbcvftljffev betragtebe, men at f)an iinbrebe fig ooer, 
hoovfore man iffe bar bebolbt i"»olbevg^ egne kobbere og be 3bér, 
fom tian felt) b^r gitjet bertit, ^»ilfe oirfetig ere bebre enb bisfe. 
„Set er faa en egen Sag", fagbc tjeneren, „at befpotifere ooer ben ntje Ubgatje af 9Jte[« ,t(im, ooerfat af 33aggefen, ubfom 'i 

1789 og nar forfinet meb .Sobbere af Slemen«* efter Regninger af .^ 

3Jbt(bgaarb. 161 Sent og ti)t)enbe tapitel. 
JJrøoer paa Junker fiopffs U5fnloniis«irf. 

(^unferen ^ebber Seg i bette Slopitel.) 
®en førfte ^uni Styli novi l'lar 1788 rejfte jeg fra ^jø^ 
ben^aon Sloffen 6 om SOJorgenen, i en ^arét meb Soc^ut" 
8arfen§ fire graa §cfte for. G'lffere of 9iatijrt)iftorien maa 
)3i'i)e, at bigfe ipeftc ere af bet ©(ag§ ®i)r, fom Stnnæug i fit 
Systema Naturæ regner ibtanbt Belluas, nnber 9?aOn af Equus 
Caballus. "De naturft)nbige ttide paaftaa, at ben fjele blonbe 
9Jatur er ben tenbrefte og ftiagefte. ®e blonbe fruentimmer 
ere foagere enb be brunette, fom fan fc§ af ^ageborn, naar 
^an figer: 

'2)ie S3runetten foll'n fiir atten 

mir gefatten; 

fie finb bauer^aft 5ur Suft*). 
Siljerne og alle ^tiibe 53lomfter falme fnareft, og ooer^odebet 
ffal en^Der Sing i Sserben faa meget befto fnarere tiære ubjat 
for ©dæffelfe og gorbæroelfe, fom ben§ gartoe nærmer fig 
mere og mere til bet ^dibe. ^eg t)il iffe lægge mig i ©trib 
meb hen færbe ^erben berom; tun§ bette maa jeg fige, at jeg 
i be anførte fire graa ^lefte funbc finbe et ftcerft 93el3i§ for 
ben mobfatte (Sætning, efterfom ber næften iffe oar @beb at 
fe paa bem ben f)e(e 93ej igjennem, uagtet Pi bog fjorte 
ganffe friff. afbøbf aWnenb« gjJePertiærfer. ©emenligcn flæber ber bog noget 
Qf Slubberen« J^ingre oeb ;5ornnbringernc, og bet forbpmte 58e«- 
fermacfjen, bet l)Qr enten ganbcn eller iBilbttiften ilabt". 
*) ®er 2)e, mine .perrer, at 3untfr Sao« fan ogfaa Xijff! Men om 
^an anfører [in ^utor rigtig, berfor oil jeg iffe oære anloarlig. 
3eg tir mine .pixnber. iBogtr. ?[iim. .?^ageborn, tt)fl Tigtcr fl708— 54). — 3)te brunetten o. I \>.. 
^Brunetterne falber frem for affe anbrc i min ©mag; bem f)ar man 
»arig j^orntfjetfe af. 

11 162 Strof uben for forten*) — bet bor 5?cftcr $ort, toi 
Ijørte itb af, t!^t ber tgjennem gaar ^^ejen nærmeft til 9to§fiIbe 
— møbte t)i en ufigelig §o6en ^gonberbogne, ntte bel bepaffet 
meb nlle @lag§ §Probiant, ^bormcb bc ffnti^e inb til S^orbet**). 
9?aar mart nteb et filofofiff Øje betragter ben utrolige SJJængbe 
gøbebare, font bringe§ baglig til ^jøben^obn, faa bil man bz- 

finbe, at bet er en upoatbiblelig »Sanb^eb, at — ber 

fortæret meget i Sobebftaben. 

1)et førfte mærfbærbige ©teb, fom jeg pagferebe forbi, bor 
©f^bebanen, et Steb, '^bor en kabaler obermaabe be^ageligen 
funbe fortære fine ^enge, faafrcmt bet iffe bar alt for meget 
frefbenteret af 33orgere og gemene Solf. '^kxc ^Inmærfninger 
ober bette ©teb gjemmer jeg til bet førfie 33ilag til benne min 
9tejfebeffribelfe, fom inbe^olber en Slf^anbling om {^ugleffl^b^ 
ningen§ Gliber og ©tæbne, faa bel før fom efter ©^nbfloben. 

5reberif§berg ligger en ^alb SJZil, fnap '^taal. fra ©toben, 
og er et bel befjenbt fongeligt S^ftflot. (Sritici bille, at ®tebet 
ffulbe )^ebbe ^^i^eberifsbjærg, forbi bet er bygget poo et 58jærg 
eller en ^offe, og be herrer dritici ^obe jetter iffe foa meget 
Uret. ^eb ©lottet er en ftor $abe, og et berligt n^t 9lnlæg 
i ©ønbermorfen, ^bilfet fibfte ^Bteh ^ober benne ^erlig^eb 
frem for etl)bert onbet ©teb, at bet er bleben titluffet for 
'iPøbelen, og 'illbgang iffe tillobt onbre enb Slbelcn. Storfogen 
f)ertil ffal bære, ot ber er ffet ©fobe poo 531omfter og anbet. 
3?el mumlebe man en ^lib om, ot en fornemme 9)?onb ffulbe *) 3cg bt( iffe op{)o{be mig meb at beflrioc S?l)en oibere, tlji ba en 
ftor X el af mine ^ccfere tjenbev .^jpbenfiaon, fna er bet ooerflpbigt 
**) Suten It)Der 3intfer ?ap§ ^er, eflev og l)ar ijan fotiet, tf)i ben Ifte 
3uni 1788 faibt inb paa en ©jJnbag, ba bet fun« er oanbelig 
2:ortoebag. aWongc oiQe uel tro, at ^on l^er f)nr (øjet, paa ®runb 
nf, at ^an.cr en 2lbe(«manb; men ba ber intet ?pfte (igger i ^an« 
Crb, faa bpr man iffe befitjibe ^am for Ufanbbeb, tfær i)a ijiv er 
Sejligbeb til en milbere f^crflaring. 3eg tror attfaa, at i)an iiav 
fooet, og bet føtgenbe Dit beftt)rte 9itmeligbeben af min 5D?ening. 
@n trebje Omftænbigl^eb funbe bog enbnu ber ftnbe @teb, nemlig 
at Datum nav urigtig. Sogtr. anm. 163 ^Qbe ber gjort fine Ootaniffe og minerntogiffe ©jfiirjioner, og 
Qt ben famme ^oanb ffal f^er ()aoe funbet Sl^nftjlier, ber bebre 
pa§)ebe i ^on§ ©amling cnb i Girotteu og bet finefiffe S^ft- 
■^uå; men bet biet) ueb en uomftobelig ®t)Hogi§mné benift, at 
bet toor en bobbett pobelogtig ©treg at rebe Slbelémænbg 
pobe(ogtige ^anblinger, og berfore biet) Snbgangen fpærret 
for enf)tier, font iffc ()orer til bc ni .'ftlogfer. 

Gt (ibet St^ffe fra greberifSberg ftaar en SJJilepæl, ber 
meb meget ftørre 9lime(ig^eb fnnbc jireå meb en feaanb, enb 
ben røitepæl, ber finbeg afbilbet Peb bet nienbe Slapitel i ben 
n^e UbgaPe af 5?iel§ Sl'Iim; tbi i 1)Qnnemarf er bet bog enbnu 
93?oben at brnge §ænber, men man f)ar ingen paalibelige 
(Sfterretninger om, at be nn om ©tunber ere i ©rng i ^^(aneten 
D^ajar, ^Por !3nbbt)ggerne i gamle Dage Pare Sræer og maatte 
benljtte fig of ©rene i ©teben for ^ænber*). 33eb ot fe en 
9Jti(epæI fan jeg bog iffe anbet enb tænfe paa en Sig^eb, fom 
jeg finber imellem ben og be ftaffelå gulbmægtiger og ^opifler 
i be fongelige S^ottegier. ©ao Pel bi§fe fom a)M(epæ(ene ere 
fatte paa beres 8teb for at Pife golf 5?ejen, men felp maa 
be til ePig 2ib bliPe ftaaenbe. 

(£n f)alo 9[Ril bcrfra fommer man til Xam^ufet, '^Por jeg 
maatte betale 33ompenge. Seg uægrebe mig beroeb, figenbe, '') 2)enne er :3unter ?apies egen ^itnmærfning, men om ben ffal oixre 
en (5inte tit ^otbecg feto eUer til nogen anben, bet oéb jeg iffe 
tt( oi&ic. 3eG f|nv ue( f)Ort 3unfer ?ape Ttge, at f)an troebc, at 
■tolbcrg ueb bet Orb: manus porrectas ffulbe tjaoe forftanet 
flige ©anbcr, fom man »éb, at 3iibbtiggerne pao planeten 9iojar 
brugte, og iffe faabannc, fom eve i 33rug ^er paa Dore« Jorb, 
l)Dorom be potuanffe etcnbiignerc, t-cr i)ani>i gjort Hiilepaiene, 
næppe fnnbe {innc nogen .»tnnbffab ?ige(ebe« tror ban, at *43ro. 
feeforerne oeb •^fabemiernc i '13otu iffe brugte ^^Jartiffer, uagtet be 
ere foreftiflebe paa ben ottcubc Mobbcrtaole meb bi«fe .»poueb. 
pcpbelfer. Storreft. ilnm manus porrectas, oprafte i^crnber. 

ir 164 at SSommcne iRe toare oprcttebe for anbre enb for 95ønber, og 
at goft af fornemme ©jtraftion ifte funbe betale flige Stfgifter. 
9}Jen 33ommanben toar en Stub og fagbe, at '^an ingen %ox^ 
ffjel gjorbe paa en 2lbet§monb og en ^onbe, og at jeg ftet 
tffe flap igjennem, før enb jeg betalte. SKin ^uff fagbe, at 
'^an ingen ^enge ^a'ohe, bPorfore jeg felt) maotte betale, fiben 
jeg ifte ffjøttebe om at giPe mig i klammeri meb en faa groP 
.^arl, fom benne Par. ^eg ffreP bog et NB. i min Dogbog 
for at erinbre at inbgiPe en Sllage oDer benne Uorben, ba jeg 
albrig fan formobe, at §enfigten meb benne ^nbretning er at 
plage fornemme t^olt, fom fan (e ah en faaban ^Bagatelle Om^ 
foftning, men fun§ at ffitte ©onben Peb fin otierftøbige. 
gormue. 

S ben ftore ©ø, t)t)orPeb ©am^ufet ligger, faa' jeg en 
•©el ©Daner, ©ette 1)l)r er Linnæi Anas Cygnus, og be, fom 
jeg faa'. Pare nbcn SPiPl af ben famme 9Xrt fom be, man fer 
i drabene omfring ^'iøben^aPn. 

"^n faibt jeg i ©øbn, inbtit jeg igjen bled Paagnet toeb 
en 53om, ^Por jeg paa np mnotte betale ^enge, og ftraj ber? 
paa ()o(bt min .^uff uben for ben faafalbebe 9?o§filbe ^ro. 

93fin ^^jener berettebe mig, at toi ^atobe fjørt igjennem en 
93p, falbet ©loftrup, f)ttori Dar en Slirfe, og at ^an rimeligPiå 
formobebe, at ber maatte bære en ^ræft til famme ^irfe, men 
ba ()Qn iffe funbe fomme til fiffer iTunbffab fjerom, faa frem= 
fatte ^an bet fun fom en ©iåniug, ber bog '^aPbe megen ©anb« 
fpn(ig!^eb. 

33ibere fortalte f)on, at tti l)apbc rejft forbi en Uxo, falbet 
SSejrmoHe ^roen, fom formobentlig l^abbe fit DJabn beraf, at 
ber tæt tteb famme ftob en S^ejrmøHe, fom bar tæffet meb 
Sangtjalm. ^M'a bet førfte angif, tilftob jeg min Sjener, at 
bet gjærne funbe bære muligt, at l)an Ijabbe 9iet, men at 9J?oIlen 
bar tæffet meb Sang^alm, bet, paaftaar jeg, bar urigtigt, og 
berfore f)ar jeg en gauffe gob ®runb at anføre, nemlig at jeg 165 itte fnn fiegribe, '^toorlebeS bet t)ar muligt at tæffe en SOføIIe 
nieb Song^adn*). 

S S^iogfitbe ^ro fpifte jeg libet grofoft, mebenå ^eftene 
puftebe. 3eg tjobte t)er negle 9tariteter. gcrft en af .ft'ofob 
5lnd)er§ ©frifter i tre 'Sele, font uben Sttitol er en ^Raritet, 
ta jeg itfe ejer bet i min ©amiing, ^uor jeg etterg f)nr aCe 
"^ané ©frifter fompfette. ©friftetå ^titel Par: Librorum og er, 
fom fagt, i tre :5)ele**). 5Sibere fjobte jeg for oPcrmaobe 
gobt .^jøb en 9?^reften, fom 5lar 1740 er ffaaret ub af SiPet 
paa en SBonbe i Soje J^ofterup ©5. "Seng ©tørtelfe Par fom 
et §onfeæg. 

jtilfætbige ^ænbclfer erc ofte '!?(n(ebning til be ftørftc og 
Pigtigftc Opbagelfer. ©aalebe§ '^ænbte bet mig meb benne 
9?preften fort efter; t^i ta jeg, fom man toil fe i bet efter: 
følgenbe ft)Penbe S'apitel, en ^at iaa i .^reb§bufet tieb ©orø, 
og mit Sq§ Peb 3:jencren§ Uforfigtig^eb gif ub, befalebe jeg 
■^am at tænbe S^§ igjen. SDa ^an nu i en £^aft ingen glinte^^ 
ften fan finbe, fao prøPer ^an at flaa ^tb meb benne 5ct)re- 
ften, f)Pi(fet til min ftore {^o^unbring Ipffebe? ^am. 'Senne 
Opbagelfc,. fom jeg iffe tror, ot nogen for mig f)ar gjort, er, 
fpne§ mig, meget ttigtig og fan tjene 5?iTger og 9lnatomifter 
til megen (Sftertanfe. 

^eg traf ellerS f)er en ©tubent, fom jeg bfeD inbfiftet i 
en IJifpnte meb, bcr iffe gjør ^am megen ?©re; men jeg for= 
bigaar ben, for iffe at proftituere f)am, ba ^an er et ungt 
S[Renneffe, ^Pi§ 5pffe maaffe berPeb funbe forfpi(be§***). *) 3efl flljfev »eb at tccnte paa, at 3unfer ?ap8 ubeit Id'ivI er f^ri. 
tcenter 2)enne er netop beree iØiaabe at fliitte vaa i JWeltgion«. 
»Sagev: Xen eder ben .pemmelig^cb begribe vi iffe, ergo er ben 
iffe faiibfærbig etter mulig. 33ogtr. -.'Inm 

**) jDet maa uben XeinI oærc .natnloget ooer lian? iPogfamling, fom 
er i 3 Sele, og Ijoia Jitel begl^iiber faalebed: Catalogi librorum 
etc. Pars. I. II. III. ^atterene 2lnm. 

***)er iffe 3unfer ?opé et ejegobt aRenneffeV 

ftorreft SpprgSm 166 Seg fjørte bcrpna Dtbere. (5t (toet @t^ffe frn 9to§fiIbe 
^ro løb en breb SSej af paa benftre ^aanb. ^eg ræffebe 
mig ub af Rognen for at fpørge min Ruff, ()Pab bet par for 
en 33ej, ^Portil f)an jttorebe: .vtjoge^^i^ejen. ^eg flnttebe mig 
oltfoa meb megen Otinulig^eb til, at bet maatte Pære ben S3ei, 
ber fører til en ^jøbfteb i ©jædanb, fom f^ebber S^jøge, ^Pilfen 
S5t) i forrige Siber tao funå fire SJfite fra SljobenfjoPn ; men 
ba man i be fenere Sliber, for 5ino"ferne§ (Sfi)Ib, fanbt bet 
for gobt, at ©jæHanb ftufbe Pære nogle $D^iIe [tørre, enb bet 
Pirfetig er, faa fanbt man paa en ftatiftifo-firurgift 9.)faabe at 
ubfpite bet arme Sanb meb paa abffiUige ©teber, Peb ^Ditten 
Operotion Diftoncen imellem ^jøbenf)aPn og S^jøge ogfaa bleP 
en 9J?iI (ængere, enb ben elleré Par. 

^a jeg ræffebe mig ub af ^ispgnen, ^aPbe jeg ben 9[)?all)eur, 
at min ene ^i)?anfd)et tog fat i et ©om paa $Sognen og bleP 
rePet i Stpffer, f)Porfore jeg nøbteå til at beorbre kuffen, at 
l^an ffutbe I)oIbe Peb ben førfte Sro, fom m fom til, paa bet 
at jeg funbe tage en anben SJianfc^etffjorte paa og foalebeS 
ftanb§mæ§fig fomme til 9to§filbe. 

kuffen ^olbt ogfaa efter min Orbre uben for en ,^ro, fom 
falbeå £)ebe§ufene. £)er pubfebe jeg mig og gjorbe mig i 
©tonb, foalebeg fom jeg Pilbe og bnrbe Pære, efterfom jeg nu 
faa', at jeg nærmebe mig til 9io§fiIbe. 

SmeHem '^^Intiquarii er ber en ftor @trib om Oprinbelfen 
til bet Diaon i^ebe^ufene. Xa ere beåongaaenbe tre §^po= 
t^efer, ^Poraf enl)Per b^^r et betpbeligt 'iJlntal ?^orfægtere. 
©aolebeé paaftaa nogle, at 9JaPnet fommer beraf, at ^roen 
er bpgget paa en ftor S)ebe eller Slette; benne §Qpot^efe fan 
næppe Pære ben rigtige, t^i ben ftore Slette, ^Porpaa ^roen 
ftaar. Par begroet meb alle @lag§ .^orn, og iffe meb S^ng 
etter anbet Ufrubt, fom ufejlbarlig forbre§ til ot giPe Sletten 
9?aDn af en .^ebe. ®en anben ^^pot^efe ftatuerer, at Siroen 
maa '^aPe faaet 5)JaPn beraf, at ben er bt)gget i ^unbebagene, 
ba bet Par meget ftærf §ebe. ,3eg nægter iffe, at benne 5lRe= 
ning l^ar bet ftorfte ^ntal forfægtere, efterfom ben f^ne§ meget 167 rimelig. Seg f)ai' felto l^ælbet til ben, men jeg Har faa U)!fetig 
i ben ©tue, ^Uor jeg op^olbt mig, at finbe en Stegning paa 
en ®el 2:ømmermonbg=5lrbejbe, fom bar bateret ben 24be 
9J?aj. Slaråtattet og D^odnet oar afreDen, men Stegningen be- 
bifer noffom 9Keningen§ Urigtig^eb. ®en trebje §l)pDt()efe, font 
jeg nu fjolber for nt toære ben rigtige, er følgenbe. ^a Slroen 
Par opbygget, Par ©jeren uPi§ meb fig felt), l)Oab 9JaPn ben 
ftutbe ^nbe; ^an beftuttebe berom at raabføre fig meb fin il^one. 
„9J?ober!" fagbe ^an, „nu ere Pi ha færbige; men )))3a't> ffal pufene 
Ijebbe?" ^'onen, fom Dar tuug'^ør, igjentog be fibfte afSDZanbenS 
Orb bagpenbt: „§ebe()ufene?" — „53el," fagbe 9Jtanben, „kb 
oy ba falbe bem ipebeljufene." 

l^æferen fer t)eraf, at jeg pna benne min Stejfe iffe §ar 
forglemt at Isatte ^tntifoiteterne for Øjne, fom ubgjøre en meget 
Pigtig ^^effjæftigelfe for en^per, ber Pil rejfe meb 9h)tte. ©og 
ffnlbe be i min Dtejfebeffridelfe fnn§ Pære en 33iting, t^i jeg 
Pil paa ingen S[)(aabe, at Sæferen ffal tiaPe^^ØJe tit at bebrejbe 
mig, ot jeg ()ar fulgt be flefte npere unge rejfenbeS ©jempel, 
ber, for at prale af Særbom, robe efter Olbfager alle S?egne, 
enbogfaa i be Stillinger, fom be fortære paa 93ejen, ^\>ox 
uboPer be albele§ glemme at fe, l^Pab ber ligger lige for bereå 
gøbber, 

^eg anfom til 9to§filbe og fteg af i ^rinfen, fom ffal 
Pære et meget gobt 53ært§l)u§. ©et gjorbc mig onbt at erfore, 
Qt alle be fornemme golf Pare rejfte paa Sanbet, f^dorfore jeg 
iffe fanbt bet Pærb at op^olbe mig længere enb ben 1)ag og 
9ht, og opfatte berfor at befe 'Somfirfen, SegraHelferne og 
anbre 93tærfDærbig^eber, inbtil jeg fom tilbage. Sæferen Pil 
altfaa t)er paa bette ©tcb fuu§ finbe nogle enfelte ?lnmærf^ 
ninger; ben omftænbeligcre og nøjagtigere 8effrioelfe forbe^ 
l)olber jeg mig til bet ^uubrebe og fl)D og ^alt)f)crbfinb§ti)Penbe 
Slapitel. OPeratt Dilbe man bel)age én ©ang for alle at an= 
mærfe, at mangfolbigc Pigtige ^Inmærfninger itfc forbigaas, 
forbi be iffe anføre^ beb min Ubrejfe. ®e gjemmeé funé til 168 min S^ilbagerejfe for at gjore ^iftorien om ben mere inter= 
egfant og moreube. 

^Religionen i S^toéfilbe er lut^erff, bog tao(e§ Søberne. 
3inigetoel fragter jeg for, at ben (ut^erffe D^eligion if!e ftaar 
pao fna albeleg fofte gøbber ^er i 93t)en, fom man burbe '^aobe 
og ønffe. ^^9 ^(^^ en !^emmeltg SRiåtanfe om, at min SSært 
er en ^rt)pto=^'oIt)inift; t^i ba jeg om 9J?ibbogen fif en ftegt 
^øne paa S3orbet, og jeg fpurgte §am, om flige ©t)r i 3fio§5 
filbe bet^bebe ^^Hinger, fbarebe §an mig meb et beftemt ^a. 
®og maa bet ifte fætte 9JJanben§ §)u§ i ®i§renomé, t^i til 
^re for ^am maa jeg tilftaa, at ^anå 93tab toar bel \at)^t, 
og betalingen biffig. 

33t)en f)ar fem Slirfer, fom man fon fe af ^IntaUet paa 
^irfetaarnene*). ®ere§ 58effriPelfe opfætter jeg til et færffilt 
kapitel, efterfom jeg oPenfor ^ar fotoet. SigelebeS ffaf jeg i 
et kapitel giPe Sæferne et nogen(ebe§ fufbftænbig S3egreb om 
9f{egering§formen, famt ^Por mange kreaturer ^tjen fan græåfe; 
faa meget Pif jeg afene ^er i ^'ort^eb mefbe, at bet er et ufige 
ftørre Stntaf, enb 3Karferne Peb ^jøbfteben ©fjefffør fan føbe, 
i gøfge Slammer^erre §enning§ mcerfPcerbige 9tejfebeffriPeffe, 
fom finbeå inbrl)ffet i 9)?aaneb§ffriftet SKinerPa. 

SB^en '^ar intet offentligt Sfjeater. 5fbefen ^ar bog et 
fibet priPat 2:^eater for fig felP, ^Piffet jeg fiben ffal beffribe. 
(£t offenttigt ©fuefpif^uå Pilbe 53^en næppe funne befofte, og *) ©Borfebe« 3unfer 2ap% Dt( fomme ub af benne i'Hegning, bet oéb 
jeg iffe. 'Siaa meget er otft, at f)an nøbttenbig maa ^aoe regnet 
9taabftne»2;aarnet for et ^irfetaarn. 'Sætteren« 2lnm. 

Srt)l)to»taI»intft, !jemme(ig j£tlt)CEnger af taroin« ?cEre. (gt 
.^ooebfnnft i be reformerte« .tirfelære i 'J)iobfcrtntng tit ben lut^erffe 
er fom befjenbt, at 33røbet og 3)inen i 9fJabueren bettjber, iffe er. 
3efu ?egeme og 33Iob, men bette gjælber mere S^i^ing'iinfi-'i'f £n^ 
Safoinifterne, ber faft^olbe ben oirfelige ^Jtjbeffe af §erren8 legeme og 
S3tob, men tun paa aanbelig 3)?aobe og for be troenbe. — Stammer« 
^erre -ftenning« mærfoærbige iHejf ebeftric elfe, „Sagttagetfcr 
Vaa en 3nbenlanb8rejfe", 2fttneroa 1786 og 87. 169 et priDQt »ilbe blibe »onffeligt at oprette imellem 53Drgerftanbeu, 
formebelft ot ^er er iffe )aa ftor DPerftobig^eb pao Sebig^ 
gængere, fom bertil iibforbreå, Tog meb megen Umnge funbe 
Jingen blibe proftifnbel og \aa monge ^^erfoner ffrabeg fams 
men, fom Pore nobPenbige; men bette (Selffob maatte for bet 
førfte inbffrænfe fig til bht at gioe be originale banffe ©tt)tfer, 
fom altib Pare gobe nof til ^ærefdibe. 2pfferne§ røefterPærter 
maatte be for bet forfte af^olbe fig fra at forfuffe. 2i( Tra* 
maturg funbe man Pælge <Stab§=S3rageren. 

(£n Pigtig og for ^unft^iflorien færbeleé intere§fant Cp; 
bagelfe gjorbe jeg ^er i 53t)en. 3eg foa', om 3(ftenen i mit 
Sogi§ nogle ^erfoner fpitte L'hombre, ^pilfet ©pil i attc 
|)enfeenbe bleP fpittet ligefom i SjøbenfiaPn, fung meb en enefte 
Sorffjel, at man brugte en faafalbet f^It)Pe=S^uIor, i ©teben 
for at man paa anbre ©teber bruger faft ^ulor. Xenne 5l^be= 
^ulør foranbreS i {)Pert ©pil og beftemme§ af bet ^ort, fom 
fommer til at ligge øPerft i bet ©pil, ber iffe bruge§. 

SJiin Sjener, ber affefterer at Pære en ffjon 5lanb, ^ar 
gjort nogle Slnmærfninger ^er, fom, i^Por enfolbige be enb 
f^neå at Pære, bog fan giPe Slnlebning til en eller anben gob 
og nyttig Sanfe, ^Porfore jeg l)etler iffe tager i 53etænfning at 
mebbele mine Sæfere bem *). 

Xe ff jonne ^unfter og 93ibenffaber ere fun§ i flet Silftanb 
^er. "Der giPe§ meget faa ^^oeter, og biéfe ffripe fjælben 
anbet enb nogle faa SSifer og Sejlig^eb§=S3er§, l)Porfor be iffe 
fjælben faa 9?aPn af ftore poeter. 3 ot gjore ^rætenfioner *) SKon Dit ^eraf fe, at jeg er rebeligere enb en ftor Xel fln&re rei« 
fenbe, ber fortætte, at be fjaoe fet bet eder bet, uagtet man fan 
beoife, at bet er ?øgn, og fom ftjæle 3agttagclfer af anbreø Sfrif« 
ter og ere iiforffammebe not til at iibgioe bem for bcrc«i egne. Stabé.SBrag'eren, en Smbebémanb, ber tiaobe bet ^bert? at 
unberføge 53arer, fcerdg ^eonebsmiblcr, og fu«fere, f)Oab ber iffe bucbe 
tit 55j)be. (Cfte oar ban tiflige „syejer og afiaater",. 170 

ere be etlerå tiirfelig [tore*). 3;()i be raabe ibeligen paa, at 
bem fatteg Opmuntring og Unberftøttetfe, men be tiitte iffe 
ubnrbejbe noget, fjDoroeb be hmbe er^Deroe fig 9ftettig{)eb tit 
Unberftøttelje. @Qa(ebe§ gaar bet ogfaa meb St'unftnere. 'Ser 
ere beSubén mongfolbige 9JJaaber tit at forbærtie bi§fe gobt 
golf poa, ^bittet er faa meget mere beftageligt, fom be i!fe 
be^otoer §t)f{ere etter ?(nlebninger til at faa [tore Snbbilb* 
ninger om [ig felP. ©oo(ebe§ fanbteg ber [or et ^ar Star 
[ibeu en 9Jia(ev, [om oor befjeubt a[, at ()on funbe mate ganffe 
[muffe 33(om[ter til et 'S)Pr[tt)tfe. 5)e [t)P Pi[e 95?e[tere**), [om 
troebe, at benne 9i)Janb Par en almægtig SLIkler, be[tittebe ba 
^o§ ^am et portræt tit en Pia geftin. ^iben fom, men be 
fif intet portræt. 'Se Pare attfaa nobte til at tage et ^ro- 
furator^ln[igt, [om [tet iffe pa§[ebe [ig til ^ojtibelig^eben etter 
til bet, [om bet [fulbe bettjbe. 'Bog Pilbe be enbelig l^aPe 
^ortrætet færbigt, og nogen 2:ib efter fif be et gpfiognomi, ber *) Tet gaar altfaa nieb ©eitierne i ^Hogtifbe (igefom meb ©fuefpiCerne 
i 9fegcn8buig, ^Dorom 'Jiicolai ftger i fine JRejfer, 2 ^8., 411: 2)ie 
@(^aufpielev fc^tic^en bavauéi, baf? fie ertragcn ober røo^l gar be= 
tlatfd^t tcerben, bag fie fd^on ?eute [inb, bie ttrvai bebeuten; i^r 
(Sigenbiintcl nimmt gu, unb bariiber ge[)t ta^ toaijve ©tiibium ber 
^d^aufpieltunft immer me^r oerloren; røtr ^aben eine JKTienge 
(gd^aufpieler, rueld^e 'i^ratenfioneu machen, fo tjiel ttjie irgenb in 
einem ?anbe gemacbt luorbeu, uub inir ^aben fein @d^au[piel. — 
?ige faa I)o8 o8. 
**) §»ab bt8fe golf ere for nogen, ^ar jeg iffe htnnet faa 0pll)8ning 
om, uagtet a( anoenbt limage. gfiicofai, ben tljffe i8og[)anbler og forfatter (1733—1811;, ber er 
befjenbt af fine ©ammenftpb meb ©oet^e og obffittige anbre af 2)a» 
tibené bett)beligfte gorfattere. — S)ie ad^aufpieler fd)Iict3en bar<= 
ans o ) \). , ©tuefpillerne [lutter af ben Dmfta'ubig^eb, at man 
toaler bem eCer maaffe enbogfaa flapper ab bem, at be allerebe er 
golf, ber ^ar noget at betube; bereé 3nbbilbf!^eb oojer mere og mere, 
og fom gplge beraf gaar bet fanbe igtubinm af ©fnefpilfunften mere 
og mere til ©innbe; »i bar cu SDJængbe ©fnefpillere, ber er foa for« 
bringefulbe fom noget anbet ?anb8, og oi ^ar intet ©tnefpif. 171 lignebe be 53iUebev, fom 33onbcrpigerne fliue paa bereé itifte^ 
laage. 9Ju faa' be ft)to bife 9)ieftere for filbig, at be meb ol 
bereå 33i§bom oare ft)t) Soåineve, ber burbe begribe, at en 
9}ianb giærne fimbe ocere en ftor Wlanh i en ®ren af fin 
^unft, forbi f)an tior en guffer i en nnben ®ren beraf. 

ginbeå ber en ©ang en enEelt gob '^3oet, faa forbærper 
5(belen og be fornemme l)am. '^xa ben Sib, ^a be ftorc op-^ 
^ørte at f)oIbe »oofnarre, toge be poeter i bere§ Steb, t^i 
noget maatte be f)ot)e at more fig meb. 1)en ibetige Omgang 
meb fornemme golf forbæroer Sotentet i 53unb og ©rnnb. 
1)et fanbe @eni tor og fan iffe ubPifle fig, £tt)fleri fommer i 
©teben for en æbel j}rif)eb, og <Se(DtilIib i ©teben for ben 
9)?i5tro tit fine egne kræfter, ber, naar ben iffe er odcrbreocn, 
bibrager faa meget til at fremtiringe 9J?eftertiærfer. 3cg for 
min ®el — bet er min Sjener, fom f)er taler — ^olber for, 
at et bittig £»ot)eb§ glimrenbe ^eriobe er albe(e§ til Snbe, 
faa fnort bet blitzer uunbbærligt i be fornemme ©irfler. DJtaatte 
bog be ftore og mægtige en ©ang finbe paa at foranbre benne 
9lrt af ^roteftion, ber er faa ffabelig og fornebrenbe for bet 
fanbe ©eni, til en ærefulb og nt)ttig Unberftottelfe for bem, 
ber fortjene famme, men iffe for bem, ber gjore ftore ^ræten= 
fioner. S?nné fan ©cnier t)ape ben Sjæls ©tijife, fom (5lau= 
bin§, "[>& en ftor Wfianh opfaftebe fig til at Pære f)anå patron 
ogfogbe: „Stjære ©lanbiué! gib mig et^rojeft, ^Porlebeé ®ere§ 
St)ffe fan befæfteS for gvemtiben." „røaattejeg", fonrebe (Slau^ 
biuS, „ubbebe mig, at min '^.^atron felp Pilbe gjore bettc ^Hojeft, 
t^i al $8erben Péb, at Xe gjor bebre ^rojefter enb jeg." 

"Den anben ^uni, om -Diorgenen Stloffen otte, forlob jeg 
9fto§filbe igjen og fjørte Pibere. J^tnbe« ber en @anq en en felt cj o b l^oct o. f o , fiqtev fctr« 
licj til ©aggefen, fom ftraj- efter nn i^remtra'ben fi-m 2igtcr bleo o»). 
tagen i ?anbet« fornemme ti)ffe Mrebfe, Iioor f)an bleo meget feteret — 
SlQitbiu« i<D?Qttf)ta«, ben tt)ffe f^orfatter, ber er bcfjeiict iinber 
giaonet „3)er iBonbabecfer 33ote" (1740—1815). 172 @cj og tl)t)cnbc topitcL 

j^Dori i^g ^eiiji^r jeg igjen, faa imp fom Sammmli^m^tn 
tJtl tillok btl 

SRin ^erre beretter i bet forrige kapitel, at ^an i 3to§; 
filbe S'ro 6Iet) inbbt!Iet i en Xiifpute meb en ung ©tnbent. 
§an bit iffe fortælle ^nb^olben af famme, for at^an berpeb 
iffe ffulbe forfpitbe bet unge SOfenneffe§ St)ffe. (£n fanbon 
S^ænfemaabe gjør min ^erre megen ^re, uagtet jeg juft iffe 
tror, at ben ^ele S^ttiftig^eb faa meget banærer ©tubenten; 
beguben naar man iffe næbner ^an§ ØJabn, faa fan ^an jo 
iffe proflituere§, og benne er ben ®runb, font jeg "^ar for mig, 
noar jeg forbrifter mig til at unberrette Sæferen om benne 
©trib, ^borom be bog iffe bør bære ganffe ubibenbe, fiben ben 
bog en ®ang er næbnet, ba ber eUer§ fuube f)bile en 5[Ri§i 
tanfe lige fan bel paa min §erre fom paa ben onben, og benne 
50?i§tanfe, for foa bibt ben funbe grnbere min ^erre, ^olber jeg 
bet for min ^ligt at afbaffe. 

Tlin ^erre trof en ung ©tubent uben for S?roen, fom 
fob og tæfte i en 93og. „"Se er en ftor @(ffer af Sætning, fom 
bet ft)ne§," fagbe ^unferSapS. — Dog, jeg tror, bet er bebft 
at jeg biatogiferer benne ©amtate; berbeb flipper i bet minbfte 
faa be( Sæferen fom jeg for be mange: fbarebe ^an, fbarebe 
jeg, 0. f. b. 

©tuben ten. ^a, jeg fan iffe nægte, at en gob 93og 
forbriber mig mangen eUer§ ubetjogelig 2^ime paa bet atter* 
befingetigfte. 

Sap§. Det er bet en tl)ff 53Dg? 

©tub enten. C nej! bet er netop en banff 53og. Uag? 
tet jeg iffe er ufl^nbig i bet tt)ffe etter onbre fremmebe ©prog, 
faa læfer jeg bog ^elft en gob 58og i mit eget SO?ober§maaI. 

80 p§. ^a, men ben er banffetig at finbe. 

©tub enten. Wlaci jeg fpørge, om De er Danff, min 
§erre? 173 2ap§. ^sn jeg er; men f)bQb ttil bet (SpørgémanI bett)be? 

©tuben ten. ®et pit betpbe, at jeg if!e formobebc at 
^øre en flig 2:anfe af en banff 9J?anb. ^eg ærer en^Pcr gob 
©tribent, uben ^enfigt tit l)an§ DJatiou; men jeg er XanjX 
og bobbelt fjær er en gob 58og mig, naar ben er ffrePet i 
mit gobelanb. 5It bette fan ffe, tror iffc anbre 9?ationer; 
ifær ere 2^Qfferne u[igeligen ubillige imob o§. 5llt, \:)\)at ber 
er banff, er i bereå Sanfer unber al Jntritif. 9?aar Simuiet:; 
mann beflager fig oper, ot anbre 9?ationer anfe be tijffe Uni- 
Perfiteter: alå ©tatte, \w iOcinerpa i^rc iOJau(tf)iere fiittere, 
faa ere be Jt)ffe enbog meget Pærre imob o§*). ®enuc 58og, 
tror jeg nof, ederS fan Pære et S3ePi§ paa, at ber giPe§ Pirfe= *) Sen af alle UCfcvnbere, fom jeg bog ^ar fimbet bttfigft imob be 
2)anflc, er ben forf)eu citerebe Sterne, uagtet ber rigtignot ligger 
en SBrob t ^ana ^o^: Nature, figer l)an, was neither very 
lavish. nor was she very stingy in her gifts ot' genius and 
capacity to its (Denmark's) inhabitants — but like a dis- 
creet parent, was moderately kind to them all; observing 
such an equal tenor in the distribution of her favours. as 
to bring them, in those points, pretty near to a level with 
each other; so that you will meet with few instances in 
that Kingdom of refined parts, but a great deal of good 
plain houshold understanding amongst all ranks of people, 
of which everybody has a share. — Which is, figer t)an 
Dtbere, I think, very right. 

SberEiarb 5lug SBill). Don Bimmermoun (1743— 1815i tnff 
©eograf, 9faturf)iftortter og ^ilofof. — al8 (gtdKe, ro o aJiineroa 
0. f. u., fom gtalbe, IjDor ajJineroa fobrer fine aJiitlbtir. — S terne, 
fe g^oten S. 156. — Nature was neither o. f. o , 9?atiiren f)ar 
^Derfen oæret færlig pbfel efler fa-rlig tarrtg meb be ©aoer, ben liar 
fijænfet bcté (i-onmarfé i>n&bt)ggcre t ;)ietiiing af •Haixb og (Sone, men 
^ar foni en forftanbig lUiobcr Oivret gob til 'J)iaabe imob bem atle og 
iagttaget en faaban Upartiffl)eb oeb ^orbclingen af fine ®iinftbeui«ninger, 
at be i faa .penfeenbe er temmelig nær ocb itte at haoe noget at labc 
f)Deranbre t)pre. SWgn træffer berfor ber i ?anbet fim faa gjrcmuier paa 
ooerleguc goner, men til (Sjengjcelb en ^el 2)el gob funb gorftanb til 
Sit8bef)0D i aCe Samfiinbétlaéifer; ^Der ^ar faaet fin "Del beraf, og 
bet, fi)ne« jeg, fan oære meget gobt 174 lige ©enier (ige \aa bel i ^annemarf fom i J^fftanb, uagtet 
bet er fun§ et t^eatralf! @tt)tfe. 

i3ap§. (£t t^eatralff @tt)ffe! altfaa i mit gng*). ^Raa 
jeg fporge, ^bab bet er for et ©tt^ffe? 

©tub enten, ^et er 53aggefen§ |)oIger 'Danffe, l^Oilfet 
ieg bog maa ftge, nt jeg (angt fra iffe ^olber for ^ang bebfte 
Strbejbe. 

8a p§. ^a, bet er ret ffjønt, bet Stt)ffe, men naar ®e 
læfer ^rofeSfor ©rnmer§ t^ffe Cberfættelfe beraf, faa glemmer 
®e, at ben banffe er til. ^ar 'I)e fet ben? ^eg f)ar ben §er i 
min Somme**;. *) Set t^eatralffe er atle $?aDferé gag. 
**) ©amtole imellem SSogtri)fferen og Sætteren: 

Sætteren. 3eb oéb iffe, ^oorfor Se oil befatte ftg meb et 
©frtft, ber er fnlbt af faa megen ?ogn, fom JRig§ba(erg=£eb(en€ 
•f^oenbelfer. 

53ogtr. Set tror jeg itft ; jeg t bet minbfle ^ar ingen ?øgn 
enbnu funbet beri. 

S. Sa ^ar jeg funbet én ^er; og ben goi^fatter, ber I^oer i 
ét, ben fan man jetter iffe tro i et anbet. @ig mig en ®ang: 
^»or er iiet mufigt, at 3unfer ?apé! og ©tubenten fan ^aoe £)aft 
^ofger Sanfie i JHoéfilbe fro, baati paa Xtf^t og Sanff, ben 
fprfte 3uni 1788, ta be begge førft ere trtjffebe 1789? 

33. 3o . . . bet fan . . . 3a bet er oel . . tanfle .... 

@. 3a jeg troebe nof, at jeg ^er finfbe fætte Sem i gor: 
legen^eb. 

^. O, a(be(e8 iffe. @r bei iffe muligt, at be fon ^aoe ^aft 
'^Jjecerne i nJJanuffript? iai> Dcere, bet juft iffe fqneS rimeligt, faa 
fan bet bog nære muligt. 

@. Sanffe bet iffe engang er muligt. 3eg tror, at ber iffe 
»ar tænft poa ben tljfle Ooerfoettelfe paa ben Sib. 

35. Sa tror jeg bet. (St faabant 2Irbejbe er iffe gjort faa 
tjaflig. 

■2>. ®ig iffe bet. St)fferne arbejbc meb en utrolig ?etf)eb, og 
bet gaar meb bem, fom bet bebber i fomebien: Sllting ftaar for 
©fotemefter. Og naar nu faa er, faa er jo bette ^efe .kapitel Søgn. SBaggefen« -g^olger Sanffe, fe ^fioten S 151. — Sari ^r. 
Sromer (1752—1807), ^rofesfor i ©rcefi og orientalfte ©prog i Sid. 175 ©til bent en. Sfl, toift i)ax jeg fet ben, og fjenbev beri 
et af 5;t)fferne§ fæbbanlige ^'neb for at giøre hen bonffe Sitera> 
tur foragtet ubentonbg; t^i næppe tror jeg, at nogen fan (æfe 
ben og nb()oIbe ben til ©nben. 

Sap§. ®nt) bepare mig! ^Dor Se taler. 

©tuben ten. 35et fan iffe hjælpe, om min 'Xait ffurrer 
noget i "DereSØren; men bet er ©anb^eb. 2:og ®e 'Sereé tt)ffc 
DPerfættelfe frem, jeg læfer Originalen, 5SæIg, ^Por 'Se feltt Pif. 

Sop§. S?elan; men ®e tober. Sor (Sjempel, ()Por n^be= 
ligt tlinger iffe bette? 

WoM tantzte der Spnck euch zu Mitternacht 

um Uri an. 

Wohl Schwefelflåmmlein flirrten blau 

nm Urian. 

Doch hui! war's weg, und alles rings 

kohlrabenschwarz ! 

Und jåmmerlich Gewinsel scholl 

im Fichtenwald. 

©tuben ten. 9^of, nof; f)ar 3)e nogen ©inbe ^ort af? 
ffpetigerc DPerfættelfe af be nt)beligfle 53er§, faa betlager jeg 
®em. §ør nu be banffe Orb: 

De Spøgelser dansed ved Midjenat 

om Urian, 
og Bjærg og Dal og Sump og Ki-at 

stod lyst i Brand. 
De Tordner ruUed i Natten hen 

om Urian, 33. <S:aa ooerilenbc maa man iffe bpmme. ©tqcr iffe t<ro== 
fesfor Sramer fefu: 5Bon bem iBerborgenen inbefe foCte bie Mircfje 
nid^t urttieilen, noc^ eine Sd^roeftev ber anbern — læ«: ein 3?ruber 
bent anbern — itnccrbienten bofen Seiimnnb machen. 3eg er »i8 
paa, at f^orf otteren fe(t) nof fan forfoare benne 3Inafroni«mn8; 
bcrfor blio ijan fun« oeb ftt 'Srbejbe, og agér iffe ^Hecenfent. SBon bem S8-erborgenen o. f. » , ^»ab ber er fijntt, flulbe 
iHrfen iffe bømme om, og ingen epftcr f33robei-) bør uforfft^Ibt bringe 
fm ©øfter (Srober) i ^ant\). ^forfatteren fon nof feto forfoare 
benne StnafroniSmu«, fe 9ioten @. 207. 176 og alting blev saa sort igjen 
som slukte Brand. 

"2)og bctte er iffe bet (t)ffe(igfte i Originalen, røen nu bil 
jeg toætge igjen. 

Solen ej saa skjøn fremiler, 

som vor skjønne Eezia. 
Du, som blid om Tronen smiler, 

sildig ile du berfra! 
Straal os længe Lys og Varme 
salig i din Brudgoms Arme 

vellystmilde Bezia! 

Sæ§ nu en (3anQ bet ti)ffe, og fig o§ \aa, om bet funbe be^ 
l^anbteg Dærre? 

Sap§ ((æfer). 

Rezia. nicbt Morgensonne, 

Mondglanz nicbt. erquickt, wie du I 

Wo du wandelst, griint die Wiese, 

bliibt der Pommeranzenwald! 

Strabl nocb lang' uns Licbt und Wårme, 

durcb den Gatten selber selig, 

woUustmilde Rezia! 

^cg paaftaar enbnii, at bette fliuger fmu!fere enb Originalen. 
(S tuben ten. Kan gjærue oære. ®et fommer, forbi ®e 
^ar fiberfen ti)i"f etter banffOre, t()i i begge jtilfælbe bilbe ®c 
finbe OtterfætteUen afffi)e(ig. I^ct ftinger bet ogfaa n^beligt, 
naar ^rofe§for ©ramer§ Oderfaitelfe figer: 

Wir knieen bin aui" Lilien 

in deiner Spur. o Bezia! 

Ein Gulistnn 

Entspriesset unter deinem Tritt. 

*Dct !an man fotbe Seéfermac^en. ^oå S3aggefen l^ebber bet 
ganffe finipelt og fmuft: 

Yi styrte ned 

paa Lilier i dine Fjed, 

o Rezia ! hvor du fremgaar. 

rundt om et Paradis opstaar. 177 Cæé enbnu uibere ntte 'Dronning "ildmanfarié "ilikx i ben trebje 
?tft, og fig mig fiben, om bet er mn(igt at tro, at benne ODer= 
fættelfe er bleuet til for at Dife Jijfferne, at ben banffe Slagge- 
fen er et ©eni? Og i)'oa\> mener De, at Sffiielanb uil tænfe 
om t)ore§ banffe Sitcrotur, naar man btjber I)am flige ^rouer 
berpaa? Og ^t»ab »il l^an tænfe om CDerfætterené gorlaic? 
Dog — f)an Dil tænfe bet famme, fom jeg tænfcr, at ben er 
ironiff ^el igjennem. Sngen 9J?anb, fom »ar S^oggefené 53en, 
funbe fatbe paa at fætte I)am enbnn Peb Siben af en SOBielanb. 
^ngen af ^anå fenner funbe, uben at fornærme ^am, fom en 
iDianb, ber foragter ufortjent 9io§, ifær paa en ftorre 5!}lanb§ 
33efoftning, fige: ba^ er fiir feine fomifdie (Sr5af)fungen einen 
SSeifatt fanb, mie @ie (2Bie(anb) faum fiir ben 5lgatf)on im 
meiten Deutf(^(anb. Dette fan umulig Pære anbct enb ^roni, 
ifær ba bet fommer fra en SL)canb, fom man be§uben af t^ejben 
meb ^^rofeéfor ^rniib erfarebe, iffe at oære be Danffc fpnber- 
lig gunftig. 3"gen tor Pel enbnu PoPe at fige, at SBaggefen 
i fine fomiffe goi^tædinger ^ar naaet, enb fige oPergaaet, Pore§ 
afbobc SScsfel; t)an fommer t}am oPcrnuiobe nær, bet Pi( man 
iffe funne nægte: og ingen uben ^rofc§for (Jramer tor Pe( 
enbnu foretræffe ^am for en (Smolb i ben alporlige ^^oefi, 
uogtet i)ané (i'mma og f(ere npbefige ©tpffer Pibner om, at 
f)an allerebc er ftorre, enb l)an fe(u tør PoPe at formobe*). *) ^tge faa (ibet, fom Sanncmnrf fiar gtemt, at bet ibtanbt bc nu 
leoenbe i^oeter tætter en J^finiann og en Storm, lige fan Itbet 
Dtl en 33aggefen fiitbe fig foruarmet oeb ben ^luingfororbiiing, 
ber anoifer ijam fin iUobS næft efter bisfe to ^icenb. 

ffiiefanb, ben fcerfig fom .pumorift nnDntunbigt tl)fle Sigter 
fl733 — 1813 >. §an8 libt fenere næuntc ^Bcert „'iic\atifon" er en ful* 
tur^iflorif! 3^oman meb S®mne fra ©rocfentanbé Clbtib, „Oberou", 
en ftor eptff 3)tgtuing, f)ane ^-^oBebinTrf. — bofj er fiir feine to« 
mifd)e (Sr^ af)("ngen o. f. b. 'ilt fian »anbt nccften enbnu mere 
'-J'tfafb oeb fine !omiffe »'yortæUinger, enb 2)f (25?it-(anb) pcb 2;ere« 
3(gatf)on i bet ftore 3;t)fllnnb. — ;^ejben meb iU-of eSf or (iHnbr. dhv.) 
■proiib, i Snlebning af benne« 1787 nbgione „Ubtog af en Dagbog 

12 178 Sngen, uben en 9[)?anb, ber talte ironiff, funbe folbe paa at 
fafbe be ttoenbe Sinter: 

Du tryller mig, udødelige Ven! 
i salig Tillids Vellyst — 

mefobiffe enten i Criginnfen eller i Ctierfættelfen, nieb niinbre 
bette Orb ffa( ^abe anben 33emærfelfe, enb mon i 31(minbelig* 
^eb forbinber berineb; og bog ere bi§fe Sinier nogle af be, 
jom Otier jætteren ^ar tiæret ^elbigft meb, men be ^or ogfoa 
foftet f)oni meft Umage. Og otieralt befibber ipr. ^aggefen 
alt for mange gortjenefter til, at "^an .ffulbe tro, at ^an§ 
^olger l^anffe funbe i ©fjon^eber og ^nbe fammen(igne§ meb 
2BieIanb§ Oberon. 

Sap§. ®e er meget uretfærbig imob ^rofegfor ©ramer, 
ber Pift mener 33aggefen bet ærligt. Ser 3)e iffe, ^bor ^an 
rofer 53aggefen§ fine ©mag, forbi ^an iffe (aber ^olger f)ugge 
^onebet af Sangufaffer og bræffe 2:ænberne ub af Sultan§ 
9J?unb? 

©tuben ten. ^a, bet er en f)er(ig 9to§; netop, ligefom 
om jeg Pilbe rofe ^rofeSfor C£ramer§ fine ©mag, forbi ^an 
iffe gjor Xrengeftreger. Den, ber iffe funbe fe, at bet anførte 
Pilbe Pære uubftaaeligt paa et Jfieater, uben at '5|5rofe§foren 
ffulbe fige ^om bet, ben Par et ©Pobelfebarn i dramaturgien, 
og at ®annemarf i benne ^unft [)ar Pel faa futbpojue SJien* 
neffer, fom §r. ^rofegforen er, bet fan ingen imobfige. ^ort 
fagt: ingen rebelig 9J?onb fan nægte Saggefen ben fortjente 
9?o§ for at ^aPe frembragt et 5Særf, ber enbnu i 1)annemarf 
er bet enefte; men ingen, fom er ^ang Pirfelige ^en, fan 
nægte, at bet jo ffaber f)an§ Slrbejbe uenbeligen, at ber eji- 
fterer et ®igt, fom falbe§ Oberon, og at forfatteren til fammc 
er SBielanb. Og enfjPer, ber elffer ©annemarf, maa — jeg 
tor fige bet: unægteligen — tifftaa, at Operfættelfen og ^or- ^ofben i '•ilorene 1777—80 paa en jRejfe gjenncm 'JtiilEtanb, ^taften, 
?^ranfrig og JooQanb". — ^Uti^ grimann 1746-1829. — (Sbtiarb 
©torm 1749—94. 


179 talen er ttanærenbe for bet banffe ©eni og fan ifte tjene til 
anbet enb ot befttjrfe 2:i)fferne i ben Soi^agt, fom be ^atoe for 
ben banffe 8iteratur, i galb Ooerfættelfen iffe, deb et for 1)Qnne^ 
niarf Iljffeltgt ©oing, gioer bem ^ffmag og 55æmmelfe for 
bereé eget Sprog. ®et hjælper iffe, at ®e blitter breb, min 
§erre! men jeg er "Sanft, og fom en 9!)?anb, ber elffer mit 
gøbelanb, er bet min ^(igt at ta(e paa etf)Pert <Steb, "^Por jeg 
fer bet§ Wxc fat paa ©pil af Ubfænbingen*), f)Pi§ 5(ngreb 
og ^nfnlter bet a(t for ofte ^ar (ibt nnber imob gortjenefte; 
og ben Ubtænbing, ber Peb en faaban OPerfættelfe, fom .^polger 
®anffe§, etter oeb ftige ironiffe gortaler anben ©ang forgriber 
fig paa et af '3)annemarf§ enten 93?eflerPærfer etter fljonne 
^trbejber, ben PoPer jeg offentlig at erflære for en gorræber 
imob mit gøbetanb§ "iSre, ben banffe Siteratur, ben fanbe og 
gobe <Smag, famt etl)Pert enfelt QnbiPibnnm, fom ^an faalebeS 
formafter fig at lægge ^aanb paa. Og berpaa lægger jeg ben 
tt)ffe |)o(ger 5)anffe f)en til Stecenfionerne oPer ^nttin§ a)?ajs 
bag og §unib§ 'Sagbog. 

Sap§. garpel, min §erre ! 1)6 funbe bliue utpffelig, 
om jeg Pitbc gjørc benne ©amtale befjenbt. 

©tnbenten. Qa\ f)a! f)a! ^a! 

©erpaa tjørte min §erre; og jeg, fom albrig ^ar funnet *) aJian uil fanffe inbucnbe, at "•^rofeéfor Sramer iffe er en Ubfæn= 
bing tan giænic ua-re, men bet ti)ffe ®prog er trog ^an8 SWobcr«« 
maal, og erfavcn()eben t)ar lært mig, at atte be, ^0t3 9DJobcr8= 
maal er Xti]t, mi f)cllere anfeé for Unberfaattcre af bet fjcQige 
romerffe ^Kige enb af 2)anncmart, og at be forogter bet banffe 
(gprog og a(t, t)oab banff er, toært imob at '•^piigt og sgidig^eb. 
giiogfc faa llubtagdicr giue« ber, men at %<rofe«foren t)pviv bertif, 
bet t)ar I)au iffe oeb bette ?lrbeibc bcoift. 

at '^Jrofeéfor (Sramer iffe er en Ublænbing, Sromer »or 
føbt i CuiebHnbiirg, Ijoor f)an8 '^attv »ar CDerf}oftirn.'bifant, tit f)an 
to 2ror efter ®pnuen8?5øbfe( bleo folbet til tt)ff ^ofprabifant i Sjøbcn« 
^aon. ^rof. Sramer oar ©tiibent fva ^jpbenfiaong Unioerfitct, men 
fiuberebc i ©bttingen. 

12* 180 begribe et Drb af benne Samtale for enb nu, forunbrebe 
mig otter bereå @nat og fan enbelig nu inbje, at faa tte( 
Sunfer 53ap§ fom ©tubenten mao f)at)e »æret begodebe meb 
en profetiff 'ilanb, ber gjorbe, nt bc talebe om 2:iug, jom Dåre 
tilfotnmenbe, og jom førft om nogen Sib ffulbe eyiftere, ^oor* 
til jeg ffu(be formene, at be f)atobe (ige faa megen 'ilbfomft fom 
^rofeéfor (Jramer, ber ogfaa gitter fig af meb at fpaa om til- 
fommenbe 3:ing*), men bog af DbmQg()eb falber fig feitt hin§: 
tuie befannt, ein ©au( unter ben profeten, „beéfeu Sob nidit 
fii^e tbut"; bttilfet ()er er en tilforlnbelig ©anb^eb, ligefom 
bet ogfaa er upaatttittleligt, at ^ané profeti er unøbttenbig, 
ftben S3aggefen§ og ^un^enå ?trbejber formobenttig ttitte [)oIbe 
fig tteb bere§ eget 93ærb. 

(Snbnu fan jeg iffe fortabe benne 9Jioterie, uben at jeg 
maa tilføje mine egne ^tnmærfninger otter, ()ttab ^rofe§for 
(Jramer figer i fin gortale ^ag. 10: 33iefleid)t giebt eå in 
bem uieiten 3?eid)e ber bramatifc^en @efc^id)te — bet ffal ttel 
^ebbc ii'eerel) — fein 5iuei)te§ Sujet, ha^' cinen fo giinftigen 
©toff fiir bie h)rifc^e Sc^aubii^nc barbote. Xie 2BeIt ber 
geerei), be§ S^\ibn§'. ber (S^ettalerie, in ber bie 58egebenbeiten •=) ge fortalen til Coerfættelfen i^ag. 13. roie befannt, ein @aul o. I c, fom befjcnbt en ®au( ibtanbt 
■i^rofcterne, [)0i« 5)?o« tnqen ®pbnie f)ar. j^reb. ?iibt). 2<gmtnii8 
Sunt?en 1761—1817) fomponerebe SD^nfifcn ti( 58aggefen« „.polger 
XanfEe". — 5yieIIei(f)t giebt ea o. f. D SOfaaffe gtoe« ber i ben 
bramattfEe fiiftorie« »ibt ftrafte ^:Rigc intet anbet ®ujét, ber frembober 
at faa ^eIbigt3Gmne for ben Itjriffe @fuep(ab8. ge=a@pentt)ret8, a:roIb* 
bommen«, SfibberDæfenet« 33erben, i btsilfen Xigtet« i'ianbling foregoar, 
be manc^folbige af attebaanbc ?ibenffaber opfi){bte Scener, bet er faa 
rigt Ijoa, be l'ejligbeber, bet frcmbt)ber tit ®ang og 2)an8, fom be« 
tinge« af .f>anb(ingen felo og itfe af 2:beatcroe^ta;gtcn, ben S^ieneltjft 
af aiit 5(ag«, bet tnbebolber, maatte alt Dcvre t)berft nelfomment for et 
faa plafttff ^ooeb fom pr. sBaggefen« og begejftre f)am meb fit poetiffe 
SaJent tit et 93a;rf fom bet i fin 2lrt eneftaaenbe, I)an ^er f)ar ffjcenfet 
ftt golf 181 beå @ebtc^t§ oorge^en : bie nianiiigfaftigen Scenen jo innnd)erlei) 
Seibenfc^nft, an benen eå reid) ift; bie @elegenf)eiten, bie e§ 
flir ©efong, fiir einen 'Xaiv^. ben ^ier bie §anblung felbft, 
nicf)t bfoft bie .^onDention be§ J^enter§ ()ert)prbringt ; ba§ 
?lugenfpeftafel olier ©attung, tta^i e§ ent^alt, mu^te fiir einen 
fo ploftifdien ^opf, roie ^errn 58aggefen§, au^ferft iDitttonimen 
fcqn unb, bei feinen poetifc^en 3^alenten, i^n jn emeni SBerfe 
begeiftern, mie ba§jenige, roe(d)eé er feiner 9?ation, eingig bis 
je^t in feiner 3(rt, ge(icfert f)at. 

1)u arme <Sanb()eb og 9?atur! f)Pab bliPer ber af big, 
i galb a(t bette ffa( Ⱦre fanbt? 9?ej, ^x. ^rofegfor! flige 
urimelige ^f^^iftorier forbærue ©magen; benne§ yoi'bærPelfe 
obelægger 50?ora(iteten, og naar ben er obetagt, min »erre ! 
fna miéunber jeg jDem iffe ben 33erben, font Xe fiben ^ar at 
otoerfætte for. ■ 3eg er Pi§ paa, at 53nggefen§ næfte ^Irbejbe 
Pil Pife, at man iffe be{)0Per at tage fin tilflugt ti( Urime(ig= 
^eber for ot more et banff '^ublifum. San Pil Pift i ben 
bonffe £)iftorie finbe et Sujet, fom er (}an§ @ejft Pærbigt, og 
bet Pil f)an fiffert bearbejbe meb ben 5yarfomf)eb, fom man 
ff^Iber ben fanbe Siftorie ; bet er at fige : f)an Pil b(iPe Sanb= 
^eben tro, og iffe laht giftionen tilfætte anbet enb fmaa nøb* 
Penbige Sijirater; tl)i Dperaen ^o(ger Xanffe er ren %ahd, 
forfatteren og CPerfætteren moa fige, ^Pab be PiUe. 53aggej 
fenå Sottale Pifer, at ^an fe(p ^ar inbfet 9iigtig^eben af benne 
©oetning, og f)an5 ©mag er o» ^Borgen for, at f)an for (Sfter^ 
tiben laber bet unoturlige Pære uben for fine bramatiffe "^x-- 
bejbcr. ^anffe ^an berpeb pil tabe ben 2t)ffe at bliPe ooers 
fat af ^rofeéfor Cramer; men for en banff "Sigter er bet 
albrig noget Hab, iffe at blipe operfat af en iTfJanb, om ^Pem 
man, naar l)an enbog ffal bebommeå allermilbeft, i bet minbfte 
maa fige, at ^an iffe foiftaar Xanff. ^i$&baUv^'^i^bUn& gcenhelpetr* lir. 8. 

Si la finance n'était pas l'antipode de la raison et de l'huma- 
nité, l'impot serait assis sur les arts et le luxe, teis 
que les équipages, les hotels, les laquais, les jardins 
enclos dans la ville: et l'on ne demanderait de l'ar- 
gent, qu'å ceux qui ont de l'argent. 

Mere. Tabl. de Paris. 

©^d og tpcnbc tapitcl. 
^votx htx fliiffnks paa BogljciiMc«. ^^eater= L'^^igteien ©0551 l)nt»be eii ®atig munbtlig txiiu 
feiet nogle af ben befjenbte ©otboniå tt)eatralffe Strbejber og 
bift, Qt be ^adbe en [tor ^ob gejl. ®oIboni, i}'o\§> 9Intor= 
Sljærltg^eb dnr blebet faaret poii bet ommefte @teb, forfbarebe 
fig font en fornærmet forfatter og grunbebe fit fibfte og Dtg= 
ttgfte 53ediå for fine ?lrbejber§ SortræffcIigf)eber berpaa, at Si la finance 0. f. t) |)»)is f^intm^ocefenet i!fe »ar S3ittigl^eben8 
og ben funbe »fornuft« 3lnti>)obe, biirbe ;gfatterne lægge« paa Sunfter 
og ?uj:u«, faafom paa gfbipagcr, "•^Jafaier, ^nfajer, |)aoer i i8t)erne, 
og \aa otlbe man tun aftræoe bem '•^enge, ber iiat ^enge. Tableau 
de Paris, ©fttbrtng af^arté, et [toet i^cer! i 12 33 in b nf ?oni« ®ebaftten 
a«ercier(1740-1814.; — Sarlo ©ojji (1722—1804) og Sarlo ®ot. 
bonifl707 — 1793), naonfunbige ttattenfEe bramatijle Sigtere, ben fjifrfte 
berømt for fine „j^iabe" (bramotiffe 3-@Dentt)r), ben anben ooermaabe 
frobtg ?i)ftfptrbigter. 183 fammeé Opførelfe altib traf en ^JJængbe golf tit ©fueplabfen. 
Pure tutto il mondo corre per vederie, fagbe t)Qn. „©ette", 
foarebe ©0551, „fan jeg albrig ontnge fom et 58et>i§, t(ji for flt 
faa ^ele 53i)eu lil at lobe efter en ftomcbie, bet)ooeé bcr iffe, 
Qt S:oniebien ffal bære bef^nbcrlig gob, hiné nt ben er t)el 
opfljibt mcb Urimelig^eber, UfanbfQnlig{)eber, 5tmmeftue-(5or* 
tællinger og 5e=§iftorier." — „®et er at fornærme et t)elt 
refpeftabelt ^nblifum," foarebe ©olboni, „at tiltro bet en foa 
elenbig Smag." — „^an <3anb^eb fornærme, faa tilftaar jeg, 
®e f)ar 9iet," fagbe ©055i. — „9Jien bet er Ufanbl)eb." — „Sop!" 
igjentog ©ojji, „jeg paatager mig at bebife ^"Rigtig^eben af min 
^aaftonb." Og nu ffreP {)an ^omebien om be tre ^ommerantfer, 
ber er fulb af be urimeligfte 2^ing, fom ben menneffelige 
t^antafi tan opfinbe ; og l)ele ^enebig lob, fom bet Par gal, 
for at fe bette ©tijffe*). 

■©enne ^iftorie tjar ^unfer Sop§ ^ørt fortælte, og beftager, 
at ^ans egen (Srfaring ^ar lært ^am, at bet gaar faatebe§ tit, 
iffe olenefte i S3enebig, men enbogfaa i $l'jøbent)aton; og ^unfer 
Sapfeg egen dTforing er felter itfe faa atbeteS urigtig, fom 
jeg ftraj ffal oPerbebife Sæferen om. 

Uagtet ben ^ojtibelige ^nbbt)belfe, fom i forrige Dhimer 
ffete til otte 53l)en§ ^-8ogt)onblere om at paatage fig g-i^i-'taget 
af ^an§, for alle ffjonne og nyttige 33ibenffaber faa Pigtige, 
ja næften uunbbærlige Siejfebeftribelfe, ^or bog enbnu ingen 
inbfunbet fig etter gjort bet ringefte jlitbub. ^a\\ ftaar bog *) ^eg i)ar benne ^iftorie af en munbtltg (^ortæCing, ^uorfor jeg 
ifte Dil ^aoe bet paa mit iMnfoar, om en af '!l3erfonerne« 9?aDne 
er urigtig anført, faa meget mere, fom jeg itte ^ar funnet faa at 
fe bet omtalte @t^fte „2)e tre ^^Jommcrantfer", uagtet jeg oéb, at 
bet Dirtelig er til og er flrenet af ©0551. 3)et maa nu oære, 
{)Dorbau bet »ære uil; naar fim« .'»■>ot)eb=iPJoraIen, fom jeg oil 
iibbrage ^erof, er rigtig, faa beft)mrer jeg mig ittc bet ringefte om 
^■»iftoricn« 5yirte(ig{)eb. 2)hiligf)eben nf en faaban 2:ilbragelfe oil 
man bog Del iffe falbe i SoiDli' 

Pure tutto c f D. %[ 5Jerben løb aHigeoel i)en for at fe bem. 184 i ben formening, at, faa fnart en 5(be(åmanb nebfaber fig til 
at blitie ^2lutor, olie ^og^anbtere burbe fappeS om ^en St)ffe 
og '3®re at blioe forlæggere. Cg om iffe ?Greu eller ben 
jtonfe at ubrette noget gattnligt funbe Ⱦre 2)riDetiebre nof 
— tf)i for biéfe ^agateKerå ©ft)Ib ^ar enbnn ingen ©og^anbler 
leoeret et enefte ©ebej-QSlab — , \aa burbe bog bereé egen 
gorbel ^ade opmuntret bcm, ha 33cErfet i bel ringefte Pilbe 
^aoe bfepet i tre gotiobinb, og (^oifatteren allerebe ^or for= 
maoet et ^ar af fine SSenner til at begt)nbe paa en t^ft og 
fronff Dberfættelfe beraf, ^Pilfeu Cntftænbig^eb ene og alene 
burbe Pære et 53ePi§ poa ^ærfeté ^pperlig^eb, om enb 'itutor 
iffe baPbe neblabt fig til at lettere en ^røPe beraf, og om bet 
enb iffe Por en afgjort ©ag, at alt, ^Pab fom ffriPeå af @tonb§= 
perfoner eller ubflceffeå i bere§ ©irfler, maa, Peb en abfolut 
9lobPenbig^eb, Pære 9J?efterftt)ffer. 

Sunferen fan tngenlunbe fornebre fig til felP at tale meb 
nogen 53og^anbler f)erom. <pfln fjenber Sog'^anbler-Ufor? 
ffammen^eben paa bet nojefte. ©om SlJeuneffe, fom 5lbelå- 
manb og fom forfatter Pilbe bet Pære ^am trebobbelt fmerte= 
ligt at erfare, ^Porlebe§ en 33og^anbler turbe nooe at anfc 
^am ligefom anbre forfattere fom 53æfener, ber ere t)am 
fuborbinerebe, ija i)an bog er oPerbePift om, at iitingcn for= 
^olber fig netop tPært imob. ^an funbe iffe taale, at en SJog- 
^anbler, ber, fom ofteft, iffe engang forftaar alle kitlerne 
paa be ^øger, fom finbeå i Ijan? ^-8og()anbling, turbe POPe paa 
at bebømme ^an§ ©frift. Det Pilbe oære ^am uubftaaeligt, 
at en SlRanb, ber iffe befibber anbet enb nogen ^rambob- 
(Srfaren^cb og ben (Sone at funnc ffriPe moabelige 2al, turbe 
unberftaa fig at anfe fig fom ®enier§ Unberftottere, ba ^an 
bog funå er en. '!)3crfon, ber lePer af at lægge ©fat paa aU.t 
£)ooeber, lige fra 9totl)er og 33aft^olmer inbtil Spcfier og 233ers fKotf)er og 33 aft^otmer o. f. D. , ben bcfjenbte ftlofofiffe ^OX' 
fatter I^ge JHotl)e 1731— 1795 1 og 2f)eoIogen (IljrifltQn SaP^oIm 
(1740—1810); om ?q(^e og ffiJerntng fe 9eotevne S 3 og 85 185 ninger. Og meb n(Ie biéfc '4-^vætcniioncr er ^suntcrcu bog itfe 
foa ubillig, at [)cin Dilbc pnoftaa, at en SBog^anbler ftraj ffulbe 
finbe fig i, at forlægge alt, ^Dab al 93erben5 Sfriftfmørere 
hmbe faa i 2inbe at [n)be i)am, men forlanger fnn§, at 53pg; 
^anbleren ffal iinbffl)Ibe fig \><\a en iOJaabe, fom iffe fornærmer 
enbog ben uélefte i^orfatter, ber bog altib er 53og^anbIeren§ 
Ctiermanb, og for alle Jing iffe labe fig mærfe meb ben oUcrs 
ringefte .Stritif og 53ebomme(fe, ber (et funbe tiloejcbringe ^am 
en fortjent Xaff, fom, for %. 

„Xor bit Xrolb og meb 'JlDifer ffjæmte?" 

Qunfer i?ap§ er iffe nær faa nnbfelig fom ben f)eUige 
5(Iot)fin§, ber i en 'juleleg betlere t>ilbe labe fit ^ant nære 
ninb(oft enb fi)§fe et gtuentimmer, t)t)ortil t)an biet) bomt, 
uagtet bommen enbog b(cb formi(bet bertil, at ^an fun§ flulbe 
ftjéfe ^enbe§ ©ft)gge. ^an bilbe altfaa itfe unbfe fig »eb i 
en alenlang ©ubffriptiong^^lon at prale af fit eget Slrbejbå 
5ulbtommenl)ebcr, og beroeb træffe ^jøbere til fig. 2)?en "ba 
\)an f)ar et pibtløftigt 33efjenbtffab, faa tror l)an, ot bet »ilbe 
blitte anfct fom et bonnet Jiggeri, {)t)ilfet f)an iffe fan forncbre 
fig til, faa meget minbre, fom f)an felo altib ^ar ^aft benne 
abelige ^orbom imob @ubffription§="i]ilaner. 

©nbnn oar ber fonffe et 5Diibbel til at fao SSærfet tr^ft, 
men ba ©obgjorenbeb fun§ er et fjælbent IVaraftertræf l)o§ 
Sapferne, faa Pil bettc 9D?ibbel formobentligcn bliPc nbenl)ttct. 
Xet er at ffjænfe 9Jianuffriptet til et offentligt 33rug. ^"^Por 
meget gobt ber Pcb faabant et tillabeligt Munftgveb funbe n^-- 
retteé, bet l)ar C£'rfarcnl)cb peb anbrc Sejligbcbcr lært. 

5lt benytte fig af Wenneffeneé 3pogl)pber og Daarlig; 
f)ebcr for bermeb at Pirfc noget ftort og gobt er fanbeligen 
oPermaabe roépærbigt og rober Æl^enncffefjcnbercn. 5cjgl)eb 
og ^ang til Sornojclfer og 'JJi;l)cbcr er, be» Pærrc ! bet, fom 
ubmærfcr Poreé 2;ib§ SJJenneffer, og beflageligt er bet, at man 
maa bcnt)tte en af bisife iDmftænbigl)eber, naar man i bisfe 186 2;tber uil ija'oc ubrettet noget gobt. Tctte i)ax §ettig-@cifteå 
iUJenig^ebå ^leje-.^ommiåfion og govfatteren of Sjoben^anné 
©filbert inbfet, og, bem ti( 5^re, pao bet It)ffengfte anttcnbt 
til fine 9[)?ebinenncffer§ bebfte. ®en førfte ^or oibft at lægge 
en ©fat paa fine SOJebborgere, ber iffe, font onbre '•^Joalæg, er 
tr^ftenbe, forbi ben fmigrer bere§ Stifter og Sibenffaber; bette 
fortjener aile gobe 9JJennef{er§ ^^nfnemmelig^eb; men Omforg 
for ben rigtige 'iKnnenbelfe af benne fna f)elbigen inbfnmlebe 
@fat, paa bet at bet ftorfte mulige ®aPn berbeb fan Pirfe§, 
er bog egcntligen bet, ber ffol i (Sftertiben beftemme, btJab 
Sof ^leje-^ommigfionen ^ar fortjent for be're? hjffelige Cp^ 
finbelfe. ©tilberieté forfatter i)ax lige faa ^elbig Pibft at be- 
tjene fig of ben anben ©ibe af 9!)cenneffene§ ©bag^eb, nemlig 
bere§ gejgljcb, for at forbebre en i enl^Per @tat faa nobPenbig 
Qnbretning fom ^eft()ufet. §on ^ar fjenbt ben bebrøuelige 
©anb^eb , at mere enb be tre gjerbebele af benne 3:ibg ®ette iiax ^elltg«® ejfte« 3Kenigf)eb 8 ^Ieje = Sommtefton 
0. f. tt. ®en noeonte ^lejefommisnon (ob ^^afmeff^nbag ben 5te Slprif 
(1789) og ben 8be 2(prif of^olbe et 'i3a§fion?:OrQtorium i ^ettiggejfi 
^trfe, fom itbførte« af „iu-. Sapeimefter sgc^ul^ meb bet fomtligc fgl. 
^apel af ©angevc og iDhifict". ^nbtcegten ffiitbe anoenbe« til bebfte 
fov ©pgnets fattige 2)et ^ebber i 93efjeiibtgjpreUen i aibregfe^ton^ 
tovets efterretninger '1789), 9?r. 69 bl. a.: „iUi looe o« af bet ^øjftcerebe 
^ublico iffe alene et bef)ageltgt SBifalb og Dor Sner for be fattige« 
Saro Del antagen, men oi tro enbog at turbe Dente, nt ^»er af9Kenig» 
l^eben btSfe tDcnbe S)age ooevlabe @toIe og pulpitur tit Srug for 
benne gnbelige ^anbling". .peiberg« Snbignation otoer benne ,.®fat 
Vcia fine aJiebborgere", oifcr altfa«, at offentlige Sirfefoncerter, fom be 
nu bolbe«, ben (Sang enbnn Dar noget ganfte ntit. — forfatteren 
af ^jpbenbaons ®filberi, 9JicIé Sitteo )Kicgeie, baobe i fin ®. 140 
omtalte 'Jtrtifel om ''^Jeftljufct i ©ftlberieté 2ben Sargang fremfat et 
gorftag tit 2;i(Dejebringelfe af a)itblcr til at bringe benne SInftalt i en 
nogentuube orbentlig Jilftanb. 2)ette meget omfattenbe gorflag gif 
bl. a. ub paa, at i klubberne ffulbe ^Dert 2)Jeblcm »betale en liben 
Sjenbelfe til 'i|5Iejel)ufet« Saofa . 9taret efter fiinbe 9tiegel8 mebbete, 
Qt „'ipeftbufet ^aoer fnnbct fanbe 33elgjprcre . . . . be flcfte klubber 
l^aoe inbfamlet isenge tit benne ^Stiftelfe, paa Ijoi« ?tnDenbc(fe be alene 
bie for at gioe bcre« aarlige jtitflub et oarigt jøjemeb". 187 SOienneffer ere mobloie Slatter, og benne Slunbffab f)nr (jan 
anuenbt faa toel, nt i)a\\ ()ar truet f)ele Selffaber til ®obs 
gjøren^cb§=^anblinger, fom bc cUerå iffe oilbe ^aoe ubooet, 
og beroeb gioet os' et noniftobeligt 53etii§ yna ben £anb()eb, 
at tioreé Sllubbcr og ftore ©clffabcr, for bet niefte iffe engang 
befibbe ©ftjggen af ben britiffe 3:ænfe= og ^anblefri^eb, fom 
be ere briftige nof til at prale af. 3^9 nii§unber l)am benne 
2t)ffe, it)r»or meget bet enb fmcrter mig at tænfe paa, at be 
nupærenbe DJiennefferS Jænfemaabe er faa flaPtff og foa bljbt 
fornebret, at ben ftorfte '3)el iffe brioeS til at gjøre gobt af 
S^ft bertil, men maa enten trne§ bertil eller og loffeé Peb 
Segetoj fom ^Børnene. 

©fulbe ^unfer £ap§, imob gormobning, falbe paa at 
bruge fit ?trbcjbe til en cUer onben faaban nl)ttig Sanbling, 
faa pilbe jeg bog raabe f)am til forft at eftertænfe og rebe? 
ligcn operdeje, om 9J?iblet, fom f)an Pil anpenbe til at opnaa 
en faaban ^enfigt, Pirfelig er faabant, fom bet bor dcere, og 
ba ffal ban ^aPe min ^^elfignelfe. '^Jlen bo ^an iffe er en 
^erfon, ber fan true fig noget til i ^^erbcn, og fiben bet iffe 
fi)nberligen fmigrer 9)?enncffene§ 5X£rgjerrig^eb at giPe en 
f)olP ©ne§ ^tiggbaler nb for at fe fit 9iaPn \>aa en ©ub= 
ffribent^Sifte, faa uilbe bet uben JoiDl blipe nobPenbigt, at 
^on felt) befoftebe Xrpfningen, og bet gjor Snnfer 2ap§ iffe, 
om jeg ellerå fjenbcr l^am ret; og næppe gipe§ ber nogen 
iU?anb, ber Pilbe Dære fao ræfonnabel at oære borgen for et 
tilftræffeligt 'Jlntal iljobcre. 5cg f nægter altfaa for, at bet 
førft pil blioe et af be fommenbc '^larljunbrebeé 'iJlrbejber at 
riPe ^unferené 9JaPn nb af ben j^orglemmelfe, buori bet inben 
fort jtib Pil nebfpnfc. 

5or bog at rcbbc faa meget, fom muligt, fro Jiben» og 
bogormene ^anb, maa jeg i næfte Slapitel opporte l^æferen 
meb Cperfættelfen af et ruéfiff SJianuffript, fom ^unferen 
fanbt omfring en Slæffefage i 9(i)borg*). Xet par beftcmt til 

*' Tet tommer fiin« an paa, om l'oefentc itfe aUerebe ere lige faa Qt inbrqffeé i StejlebeffriDelfeu, fom bet tre ipunbrebe og fenii 
tenbe 28i(ag bertil og er ooerfat, bog iffe nf ^uuferen felt), 
f)Di(fet jeg finbcr fornobent, for oiéfe Storfagerg @fi)lb, at 
erflære, meb bette 3:iIIæg, at ^unferen iffe t)ar fin ftørfte 
©t^rfe i ©progene, ba i)an næppe engang dilbe Pære i Stanb 
til at oDerfætte o§ Sljobmager^^abe paa Satin, og folgetigen 
i 8prog=^unbffab ftaar oPerorbentlig langt efter ben mægtige 
§r. Georgius Johannes Thomsenius Sacro-Sancti Ministerii 
Candidatus, in piatea mercatoria parva habitans, ber i et 
ot)erorbent(ig fprænglærb SlPertigfement, ubi 'i)(bre§fe=^Pifen 
9?r. 74 for bette 5tar, (oPer o§ fin manuductionem accura- 
tissiraam doctissimamque ubi a(ffen§ 2ungemaa(, i en faaban 
opbfæft Xone, at ben attertolerantefte Sæfer nøbpenbig maa 
frifte§ til at tro, enten at £)r. Georgius Johannes Thomsenius 
^ar Pæret meb iblanbt 5(poft(erne pao forfte ^^infebog , etter 
og at ^an er en Spffer, 

Sfutbe imiblertib ben fibfte gormobning , ber er ben 
rimeligfte, ogfaa pære ben rigtige, ^a ^ar man 5(arfag til at 
gratulere .§r. Georgius Johannes Thomsenius fom en Slianb, 
l^Piå Si)ffe er gjort. ^ i^aib i)an fun§ er of tt)ff (gjtraction, fjebe af 3unfer ?ai)«, fom be maa oære fjebe af S. 'Slotfi, i'alltni 
og af ^e(e SDfJorljintaben? 

3Jior^intaben, ben langDavigi ^5^1^^ imellem »a. iBlocb og ^atlini 
ffc 9?oten B. 101). — Georgius Johannes Thomsenius o. f. 0. 
Sprgeit >^a^« Stjomfen, Cand. theol., boenbe paa tttle S^jøbmagergabc. 
Xet latinffe ^loerti^fement Ii)ber i Ooerfa'tte(fe, fom følger: „^Dt« 
nogen af be ftuberenbc oeb oor fongelige ^pjffole ffulbe ønfle ben 
grunbigfte og (ærbefte :Sej(ebning i ?atin, ©ræfl, ^ebraiff, granfl, Sn. 
ge(ff og 3ta(ienff, b»ori UnbcrDiéuing ti(bt)be9 faa oet prtoat fom pri« 
oati^fime tam privatis quam privatissimis iectionibus), maa 2[n= 
mefbelfe berom gjpre« i min 93oIig inben otte ®age, efter at benne 
33etjenbtgjøre[fe er ubgaaet; efter ben Xib otf bet oære albelee for= 
gjaoeg at fpge min .pjcelp og 5)ejtebntng, ta jeg faa rejfer til Xtj^' 
lonb. (^or oDrigt gjøreg ^eroeb — for at ingen ftal labe fig afbolbe 
af %xx)Qt for .ponoraret — oitterligt for alle og enl)Der, at bette Dil 
!omme til at rette fig efter S)ifciplene6 Cmftctnbig^eber og @one. 189 fon bet albrig [laa fejl, nt 'oon jo, nieb ben i'ærboni, foni l^an 
gjør ilJinb af, maa Dæve oDermaobe meget berettiget til et 
$rofe§)orat ucb bet fjt)ben()amiffe *^lfabciiii, ()i)ov man meb 
faabnn 3i?er nrbejbcr paa, at fan blot ti)ffe ''^vofeéforer. 3^9 
tiil enbogfaa uifc liam ben nærmefte og bebfte i^fj l)evtil. 
9ii)gtet figev, at ber arbejbeå ftærft paa, at germauifere l^ele 
LlniPerfitetet, og berforc ot ffitle bet ueb ben cnefte banffe 
9}ianb, font enbnu er tilbage i bet t^eologiffe S'flfw'^ft. h'^^'ox- 
til man tror fig faa meget mere forpligtet, foin bciinc SOJanb 
ffal fjode gjort fig ffljlbig i tPenbe utilgioelige gorbrybelfer, 
forft, at l)an t}ar labet fig fobe af banffe g'Oi^ælbre, og for bet 
anbet, at l)an t)ar funbet bet billigt, at en ^^rofe§for bnrbe 
aflægge 9iegnffab for fin (^orpaltning oper ben ^am onbetroebc 
Xel af <Staten§ ^Wiblcr, f)Porimob affe f)on§ anbre Stolleger 
^ojtibeligen jfal l)ape protefteret. Sfnlbe bette 9il)gte uære 
fanbt, og, fom man Pibere figer, at i)an aUerebe utpunget l)ar 
aflagt bette ^tegnffab*), ha ffal bette 53lab, faa længe bet er 
til, opforbre enljPer ærlig banff HJanb til at Pife ipojagtelfe 
for §r. ^4-^roteéfor ^orncman, forbi l)an, i bet minbfte i benne 
^oft, ^ar fom en ærlig diiant) gobPiUigen opf^lbt en ^ligt, 
fom f)an§ .kolleger bog noE nben ^tpipl, fig fclp til ©pot og 
S3anære, Pille bliPc tPiingne til; og ^ansi ©amPittigl)eb Pil 
trofte tiam for ben ©tæbne, at l)an fanffe Pil blipe nobt til 
at gine ^labå for en eder anben liftig 3'i)ffer, ber albrig 
fan forPilbeé foa meget nbi tipets ijrregangc, at f)an jo finber 
S3cj til et eller onbet febt banff (Smbebe! ipcv er altfaa ''^>lab§ 
for ^em, fjærc £")r. Georgius Johannes Thomseuius! *) 3Jian maa itfe tof&e bette i SdIdI; tf)i man fan altib tro JHtjgtct, 
naar bet er alminbeligt oc\ figer noget gobt om >^olt. 3;et er 
ingen Siinft at ^aa fmurt ''^sletter paa en brao lUiaiib ; bet eve ^olf 
nof, fom labe fig bruge bertil; men at faa bragt en gob ^Jtncfbote 
i Sirfulation, bet er næften iiniiUigt, tf)i bet gobc til ingen tro. 
9Jaar berimob SHi)gtet — fanbt eUcr ufanbt — l)ar berettet noget 
onbt om benne eflcr anbre SDJccnb - tl)i bet (£(aga 5Rt)gtc ftaaner 
ingen — , faa er ber ingen Soiul om, at man jo ftray tror bet. 190 iO?en (ab iffe biéfe ^Betragtninger (ebe mig for langt bort 
fra mit ruåfiffe 9L)fanuffript! '^Ktfaa, ftop for benne @ang!*). Otte og tpcnbc tapitcl. 

Det rusftflif iMaimjliript. 

Ubi SOSolotfc^of, en 53i) i bet ruéfiffe ^ige, omtrent to 
§unbrebe SSerfter fra 9L)?o[foD, boebe imob Slutningen af bet 
todite 5lar()unbrebe en ©rebe, t>eb dlami (5o§ma 33eftfcf)a§noi, 
fom »ar §erre ober et it!e nbeti^beligt ©renffab, ber beftob af 
trenbe anfelige ©æbegaarbe, og fom i nogle Jpunbrebe 2tar 
beftanbig ^attbc gaaet i '^Jfro fra giiber tit 3on, inbtil bet 
enbe(ig oar fommen i dogmaå i^ænber. ^an§ garfaberg ^^flber 
l^abbe ^aft en foftbar og til 1)e(å n(t)ffe(ig ^roce§ meb en 9?obo=: 
^erremanb; i^^'^ebranben ^at)be obelagt en [tor ^el af ^an§ 
©jenbomme; anbre lUi)ffer f)at)be forfulgt ^am, og bog efter- 
lob ^an ©retjffabet i gob Stanb, ba f)an bobe, til fin ©øn, 
uben at bet uar bebt)rbet meb nogen ®|ælb, ja ^an ^abbe 
enbogfaa beSuben mere enb trcbine 3::ufenbe Diubler i rebe 'ijSenge 
og Cbligationer ubi fit (S^atol. 

l)en nt)e £)erre, (5o§ma§ garfaber, imobtog nu ©reo^ 
ffabet; ^an giftebe fig meb en ftolt grofen, ber ft)nte§, at 
bet oar f)enbe uanftænbigt at bo i ben gamme(bag§ Stjgning, 
fom ^enbe§ 9[)?anb§ gorfæbre ^abbe fao længe beboet; fjun otter^ 
talte ©reben, :^enbe§ 9[)?anb, til at bljgge bem et anbet £)u§, 
'^bilfet ogfaa ftete, og inben faa 3(or prunfebe Sffiolotfcfiof meb 
et grebetigt C">Pte(, l)bié SOkge man iffe tilforn f)abbe fet, og *) 2lt ffrtoe om 2:i)f|]^eb i Sannemart, er en faa frugtbar SJiatertc, 
at man, meb meget maabetige (gfrtoe^Soner, er i Stanb tit at 
ftjfbe (^oliantfr« 

2)et ru«ftffe 9Kanuffrtpt er, fom mon fet oif fe, en flarp, meb 
en genial 93fanbing af „2)ic^tung unb SBa^rfjeit" gjennemfprt ©attre 
Otier ^oi^^ot^fne ' Sanmarf i forrige 2Iar^unbrebe, fcerltg i Heiberg« 
egen Jib. 191 Otter 'fjorten ^avibc C^reocn (abet iccttc ben prægtige Snffrip- 
tion, nt ®aarbeii uar opbl)ggct pan f)an» egen ^^efoftning, 
uben at nogen nf fiarnS 33ønber etter nnbre nnberf)aPenbe 
f)apbe, enten peb .'dopen etter pan anben 5i)inabe, bibroget 
noget til @aarben» 'Sljgning. 

*Sette Par Pe( i fig felp fanbt, men imibtertib Pnrc bog 
be trebiPc Jufcnbe 3iuti(er ganffc bortfmeftebe, og iffe nof ber= 
meb, men ©repffadct Par ogfan forbt)bet i @jælb, og en Del of 
famme pantfat til fremmebe .^rebitorer. S f)an§ jtib par 
Q5eiftligf)eben i og omtring 2Bolotfd)of i faa ftor 5lnfeeife, fom 
ben albrig enten for etter fiben ^ar Pæret, t{)i fom (^rePen 
felp enten Par, etter Pilbe pa§fere for at Pære en meget gub* 
frt)gtig iWanb, fna hinbe 'i]3ra'fterne ubrette atte 3;ing {)o§ "^om, 
og at bette iffe libct Inbrog til at forarme ©repffabet, bet fan 
en^Per let foreftitte fig, fom fjenber ©ejftligfjeben. 

^an bobe, og l)an§ @pn, en ^etre af bet æblefte .fjærte 
og be fortræffeligfte (Sgenffaber, arPebe mi ©repffabet. ipan§ 
orbentlige ^u§f)olbning og eget 2:ilft)n atte Stegne gjorbe, at ^an 
aarlig fparebe en gob ©nmma, nben at t)an bog fnnbe figeé 
at Pære farrig. Di§fe 33efparelfcr anPenbte l)an til at betale 
©repffabetg ©jælb meb, og inben be tre forfte '^lar Pare forbi, 
Par ben ^ele @jæ(b næften betalt. @réPen§ gorpaltere og 
SSetjentere inbfaa, at bet Por mere forbelagtigt for bcni, om 
be funbe af^olbe ©rePen fra felP at beftt)re fit ©rePffab; be 
forfogte berfor paa atte 95?aaber at forfore l)am, og bet ll)ffe; 
be§ bcm ; tf)i be æblefte SOfenneffer ere aU erletteft forforte, 
ifær naar be folbe i liftige ®aPt^Pe§ ^ænber, ber Peb at til- 
Penbe fig bere§ f^ortroligljeb. 

'Jhi forfalbt ©repen til flige UbfpæPelfer, fom gjorbe l}am 
ubuelig til fefp at ^aPe Opfigt meb fine 5ing, og alting gif 
^ulter tit bnltcr. Ober-Snfpectøren oper ©obfct ffrabebe 
fammen til fig felP alt, l)Pab l)an fnnbe, og fenbte én Summa 
^enge nb af ©rcPffabet efter ben anben for at fætte ben i 
®ifferl)eb paa fremmebc Steber, ^Porimob l)an laante ''^Jengc 
paa alk fine CSjenbelc og pnntfattc bem, for at l)an fnnbe 192 pQåfere for at Dære fattig, goruolteren og be anbre 5?etjen= 
tere fufgte §Qn§ ©jempel, t)t)orDeb ©reoffobetg J^itbfomftcr for* 
tærebeé, og ©jælben bteu buubløS. 3ngen ®rænfer fatteé 
for Øbfet^eben og Dt)erbaQbigt)ebcn. og ba ©retten iffe tunbe 
fomine ub meb ben fæboontige Sanbgilbe og Xienbe, )otn ()an§ 
S3ønber t)bebe, fna manttc ()an paalægge bent oPerorbentlige 
^Ifgifter. SSeb beåtige iiej(igt)eber luagebe be rige og for* 
mnenbe 'iBønber bet altib faalebeå i)oe Ober=3nfpeftøren og 
t^orbolteren, at 'Jtfgiften iffe ffulbe blitie trt)ffenbe for bem. 
@aa(ebe§ bfep iblanbt onbet paalagt, at et()pert 93?enneffe paa 
©rePffabet, nben ,'penfigt til ^Hber eder S^jon eller gormue, 
ffulbe t)Per SP^aaneb lePere otte 'J^g til @rePen§ hoffen, for 
at Ober^Snfpeftøren og be anbre 33etjentere ffulbe l)ape noget 
at fti)rfe fig paa. ®e golf, fom ^o(bt mange ^øn§, Par bette 
iffe til 33l)rbe, men for 2;jeneftefolf og ben fattige par ^aa:^ 
lægget oPerorbentlig trpffenbe, faa meget mere, fom bet unber 
@traf af l)unbrebe S^nut, l)pilfet er SiPéftrof, Par forbubet at 
gjøre ?®ggene felo*). 

1)et ®ob5, ber l)orte til ben ©æbegoarb, font laa længft 
borte paa ©rænferne af ®repffabet, bcgQnbtc efter nogen 2:ib 
ot murre beroPer. jtingen bleiD aloorlig, og 'Jllmuen gjorbe 
€n orbentlig Opftanb. Wan fanbt bet nøbpeubigt at eftergipe 
bette ®obé 5lfgiften og labe bet be^olbe fine ?6g; men til 
©traf for benne Opfætfig^eb bleP bet faftfat, at (Sobfct ingen 
©fole maatte fao, l)Uorom bet længe \]iw'i)e fogt, og at albrig 
nogen SDhutb, fom Dar føbt poa bette (^3ob§, maatte blitie *) SDiercier fortci'Hcr, at be fattige i 3nbien betale bereS ©tatte meb 
?ué. ®e gioe, ftger ^an, tinab be ^ar. Dans l'Inde les pau- 
vres payent le tribut avec des poux; ils donnent ce qu'ils 
ont. Les infortunés, dontjeparle, s'acquitteraient beaucoup 
plus facilement seloii la méthode indienne. Tableau de 
Paris. I. 98. Otjerf. -.'inm. Dans rinde les pauvres o. f. 0. 3 Snbien betale be fattige 
bere? ©fatter meb ?u«. 3)e gioe, fisab be finv. 2)c u(i)tteligc, jeg 
taler om, uilbe flare ftg meget lettere oeb at fplge ben inbiffe grcm= 
gangdmaabe. 193 l?abefogeb, ^Kogterc eUer faa nogen anben 33etjening (.lao 
^iDDcbganiben. ^"^tiQb be tjigtigftc 53etjeningcr angif, bo ^anbc 
bet aflerebe i en iib ticerct ©tit og 33nig, at be [fulbe befæt^ 
te§ meb fremmebe, og ifiTr inire 5i)fferne be %olf, ber (jatibe 
5lbgiing til be febefte 3'jencftcr, (igcfom ogfaa ^ortpengene 
beftanbig b(eDe belte imeUcm bc tt)i"fe S^jcnere. 9iætteffinbene 
og $)Qreffinbene titfaibt oginn ben ti}ffe ^ægcr, og be ruås 
fiffe maatte fe berpaa og enb »ibere beéaarfog taofe, at be 
ti)ffe Q3etjentere forngtebc bem i bere§ eget Sanb, fan at be 
ifte engang »ilbe læve at ta(e bet ru§fiffe Sprog, uagtet man 
npaatDioleligen i etf)Pert nnbet Sanb Pilbe fjaPe anfet ben 
9J?anb for en Sanbéforræber, ber PoPcbc at foragte bet Sanbé 
•Sprog, fom fubebe t)ani. 

Gfter f)an§ "Døb tilfalbt ©rePftabet Pore» C£o§ma. S^an 
Dar en meget ung |)erre af »ypperlige DiaturgaPer. 5lf f)an» 
£»ofmefter Pnr ^an i fin 5aber§ lePenbe SiPe blePen befjanb? 
(et meget ftrængt og bnrbariff; a( 5ri()eb, enbogfaa ben uffl)Is 
bigfte, par blePen barn betaget; man funbe berfor meb ®runb 
t)ape uentet, at [)an nu, ha t)an itte olencfte flap (o§ fra fine 
33aanb, men cnbog fif et t)elt (SrePffab at raabe ooer, Pilbe tit 
(5)apn§ ^ape bent)ttet fig nf fin gri^eb. 1)e liftige ©fjælmer, 
fom ()an Par omgiPet meb, Pilbe ogfaa gjærne ^aPe forfort l)am 
til alle Slag« UbfpæPelfer, paa bet ot be berpeb funbe fætte 
l)am nb af @tonb til felP at f)aDc Cpfigt meb (^rcuffabct§ 
^cflprelfc. Tet forftc Ipffcbcé bem juft iffe, men unber 9tebe= 
lig^ebs Waffe Pibfte bc fanlebeé nt infinuere fig I)o§ "(^recen, 
Qt i}an fan meget l)cUere oPerlob @rePffobet§- 93eftt)relfe tit 
fine 33etjentere, fom l)an f)olbt fig forPiéfet om, at bet Pilbe 
Urtre til ©obfct§ 23el. 58et jenterne, fom nu Pare fifrc, ftprebe 
ba ogino faalcbeé, at Øbfclbebcn forogebeé, og (^jælbeu tiltog. 
Maéfen og l)ele Q^objct bien tunéi abminiftreret til j^orbel for 
^nfpeftoren og 53etjcnternc, og til fibft ftanbfebc cnbog Sire- 
biten, faa at intet mere funbe faaé til ^^aa\\A nben for OhcP--' 
ffabct, ()PorPeb cnbog bc nøbPcnbigc gobeParc til (^repené 

13 194 egen £)ué^o(bntug bfetje tianffclige at befomme, og en flor 
£)unger§nob befrt)gtebe§. 

^er mnntte tænteS paa Ubt>eje; og ha mon af '3®gge- 
ffatten f)at)be (ævt ot fe, ^tior farligt et a(minbe(igt ^aalæg 
funbe b(itie, faa fanbt man paa en bjædelff Opfinbelfe, t)Pt§ 
2ige i Ugubelig^eb næppe nogen l)av i)oxt, og ^borimob bet 
ugube(ige ^aalæg meb Æggene Par en 9tetfærbig^eb. '$llan 
ophængte paa en ftor ^lah^ paa $)0Pebgaarben en OiJnaPpofe, 
■^Pori Pare ni og ^a(pfemfinb§tpPe ®naPbriffer, befatte meb 
9^arrefigurer, og én, '^Porpaa ftob en ®jøg. 2)erpaa (ob man 
ubraabe oPeralt paa (SrePffabet, at bet tittobe§ en^Per at bringe 
til ©aarben Smør, glæffeffinfer, ^ornPare, Stalbojer, Sam, 
SpUinger og oHe ©{ag§ gøbePare, ^Porom be fnnbe fpilte 
meb ®rePen paa benne 5D?aabe: ©repen lob fin ^oi^tialter 
træffe én SSriffe nb af ©naPpofen, og berfom bet befanbteS, 
at bet Par ben SSriffe, fom par bemalet meb en @jøg, ha be- 
talte ©repen 33ønberne bere§ ^nbfatS bunbrebebobbelt, men 
I)Pi§ ben nbtrnfne Sriffe Par en af DJarrefignrcrne, bo tog 
©rePen 58onberne» 3"i>fnt§, og bi§fe gif bort fom 'ifarre. 
"^aa bet at ^jeneftefolf og ^Betlerne fetp iffe ffnlbe nære nbe; 
Inffebe fra benne bjæPe(ffe ^nbretning, faa tillobeg bet bem at 
fætte bere§ S^-'ofof^ 9)?ibbag§mab eUer JftMæber, og ^Pab bc 
Pi(be, paa ©pil imob famme ©cPinft, naar be Pare It)ffelige. 
Spft ti( at forbcbre fine 58ilfaar er oPermaabc naturlig ^o& 
5D^enneffene, og ben enfolbigc enten fan iffe eder giPcr fig 
iffe 2:ib tit at eftertænfc, tjPorlebcg be 9[)?ib(er ere, fom ^an 
anpenber til at opnaa benne ^enfigt. ?lKe 93?enneffer ftrøm- 
mebe nn til ^ouebgaarben, og ber bleP Operfløbig^eb paa 
f^øbePare, t()i en(}Pcr fornuftig fon let foreftille fig, .ot be ni 
og f)olPfemfinb§tt)Pe 9?orre ^oppebe meget lettere ub af 'i|5ofen 
enb ben ene ©jog. ^iftorien forfifrer, ot ©jogcn olbrig lob 
fig fe, men Soi^tialteren Par bog i poofommenbe 3;ilfælbe be- 
fopet poa et Sriggpubå: §an ^opbe lobet mole poa en ftor 

en bjæoelff Opfinbelfe, bet i 1771 oprettebe 'XaCotteri. 195 ^■>of>en '"papirer enten Smorfjerbinger cUer glæffeffinfer eUer 
Oyer eller otjer^ottebet alt, ^Dab i)an oibfte, at ber bleD fpiUet 
om, og bermeb Pilbe ifan affpile 53onberne, i jtilfælbe af at 
be ffulbe Pinbe. 9fu bleP t)a 4"'ungei^-'»''ben alminbelig poa 
bet ^e(e @rcPffa(i, t()i noeften enfjper 'iD'Zanb og Stone, Slarl og 
■iJJige, brogte fin oorraab, fine SKæber og al ^roPianten til 
^^erregaarben. DJaar nu be fattigfte iblanbt bem til fibft 
f)apbe fpiUet bort enbogfaa ben fibfte lltunbfulb ÆlJob, faa 
blePe be ofte funbne ot ligge bobe af ®ult i Grøfterne og paa 
iOiarfen, og ber gif næppe nogen "Sag forbi, nben at ber blep 
truffet ét eller flere bobe SDieuneffer op af @repeu§ ^iffepnvf, 
uubtagen om Sinteren, noar ^arfen Par tilfroSfen*). 

.'OQpbe (^rePen felo Pibft alt bette, faa er ber ingen Spipt 
om, at jo ©nappofen f)apbe blcPet opbrænbt, t^i l)an§ menneffe^ 
fjærlige Sjærte Pilbe Pift iffe, at l)an§ 53onber ffulbe blipe 
uh)ffelige. WHen be lumffe Setjentere Pibfte paa bet be^æn- 
bigfte nt ffjule alle flige 2ing for ©rePen ; jo, be ^aPbe enbog 
Peb en bjæPelff Siftig^eb ubPirfet en Orbre fro ®rePen, at 
ingen maatte unberftaa fig til at flage oPer ©nappofen eller 
gjørc Sorflag om at opbrænbe famme. 

©repen f)aPbe gjort ben prifelige 3iifei-"ftiii"g' ot ingen 
uben G)repffabet§ egne golf maatte faa nogen betjening peb 
©obfet, meb minbre ber formebelft oPerorbentlige gortjenefteré 
@ft)lb funbe gjøreé Unbtagelfe meb en eller anbcn. T)et funbe 
iffe anbet enb fmerte alle be fremmebe, fom Pore poa (^obfet, 
faalebe§ at fe bereé Conbémænb beropcbe et of be ^erligfte 
^ripilegier; men bet Pnrebe iffe længe, for enb mon fonbt 
poo, at ber iffe bnrbe ubforbrcj; anbet til at erljperpe fig lige 
^Kettigl)ebcr meb (^vcoftabeté egne Jyolf enb blot ot funne ftoo 
pao loopebet eller Penbe 9J?olte, og nu ^oPbe Xl)fferne Spillet 
Punben. 

*j Om Sinteren maatte be ucl frl)fe it)ie(; tf)i faa(ebc8 bærer iiuiii 
fig ab paa aiibre 2tcbcr. Ooerf. Vlnm 

ingen ubeit ©reuffabet« egne golf maatte faa nogen 
Sctjening, ;5ororbningcn om 3nbfj>b8retten dSbe 3anuar 1776). 

13* 196 ■2)0 øbfel^ebeu tog til iblaubt atte ^Setjenterne, faa be* 
fanbt biafe fnart, at be burbe ^atte mere at leoe of, enb be 
^attbe. Xie bragte bet berfor faa toibt, at to eller tre 58etje* 
ninger bleoe flumpebe fammeii og beft^rebe af én ^erfon, fom 
berfor traf Sønnen for alle ^jenefterne. 5:;erimob maatte 
mangfolbige 93?ennefter gaa lebige og fulte, forbi be itfe funbe 
fomme til nogen ^Betjening, ©aoiebeå tiar @ret)en§ Slanimer« 
tjener tillige !;)iogter, 53infQperen ^irfebonuner, og portneren 
bar tillige jlaarnDægter, ^uorof man fan fe, ^Uor gobt flige 
forffjetlige goi^vetninger pagfebe fig, naar be Pare forenebe i 
én og fanime ^-^erfon. 9}?ange ertjPerPebe fig ogfaa Sitel af 
en anben $3etjening enb ben, l)nn felt) foreftob; faalebeå bleP 
kuffen falbet ipr. JJammertjener, og 8talbfarlene fif jJillas 
belfe at bære en Sfoborfte paa ^Bri^ftet for at inbbilbe golf, 
at be Pare Safejer. (Sn ftor Del boPne Setjenterc Pibfte og- 
faa at faa C^repen til at betale bem for, at be intet ffulbe 
beftille, ^pilfet, enbffjønt bet tjøjligen ffabebe ©rePenå Stagfe, 
Par bog en 35elgjerning imob onbre, fom fif be ^labfer, ber 
Peb bereg DoDenffab Pare blepne lebige. 

gor at ffaffe nogle af be "^oit, fom gif lebige uben at 
"^aPe nogen 33eftitling, noget at lePe af, fanbt man paa at 
gjore npe ^nbretninger paa ®rePffabet, ^Dorpeb be fnnbe 
faa 53etjeninger. ©aalebeå inbbilbte man ®rcPen, at bet pilbe 
Pære mere forbelagtigt for l}am, om ^an, i Steben for at faa 
^orn i fine ^oPnuirfer, lob bem beplante meb 9JJ or bærtræer, 
for at briue SilfeoPlen. Xct ffete, i^oomarferne blePe forPanb; 
Icbe til en ©foP, ftore Jpufc blcPe opbi)ggebe til at bcPare 
(Silfeormene i, og betpbeligc Omfoftninger gjorte for at -faa 
alle 2;ing i Stanb, og ba ':)lnlægget Par fulbfommen færbigt, 
befanbt man, at ©ilfeormene itfe uilbe leoe i bette ^lima, og 
bræerne iffe Poye. din ffnlbe ta alle 3:ing fætte» i fin fors 
rige Stanb igjen, og til ben ©nbe fororbnebe 03rePen en 
Slommigfion, og entjPer Pil let begribe, at l)an umulig fnnbe lob bem beplante meb 2)Zoi-bærtrceer, ftgter til 2)attben« 
funftige Ophjælpning af gabvifébrift. 197 (ebe at fe (Snben von fniiime, ifær bn (^o(f iffe (et)cr (ængere 
i 9iu»(anb enb i nubre l!anbe. 

^IbffiUige af ©reoeng 33etjenterc [)at)be felo fmaa ©jeu; 
bomggaarbc, [)tii.n-pna be gjorbe ninnge fortræffelige 5lnlæg. 
3b(anbt nnbet Dore ber t)er(igc ©tooe oeb nogle af biSfe 
Qjaarbe. :^cx ania^'bc (i'jerne SatimoUer og obelagbe ^to- 
Dene for meb ét at berige fig oeb bet folgte Svømmer og ^væ^ 
ber. 9?aar ta enbelig ©totten Dar rent obelogt, bibfte ©jerne 
faa ^erfig at anprife 9ct)tten af bi§fe (SaomoUer, at be fif 
©reoen Dberto(t til at tjøbe bem, fjpittet iffe Par Panffeligt, ba 
©repen, ber fe(p iffe fnnbe fe aUc 2:ing, forlob fig pan fine 
urebefige 53etjentere, ber altib fanbt bere§ 9iegning Peb, at 
©repen blep bebraget. 'Dcaar nu S^jobet Par ftuttet, faa f}aPbe 
©rePen rigtignof ^erfige ©aPmøfler, men bet Pærfte Par, at 
^an f)apbe flet intet at bruge bem til. Xe rige 33onber pibfte 
ogfaa f)erlig at opbri)be ftore 2tt)ffer gammel, ub^Pilet 3oi'b 
paa et ftort Operbrep, ()Pilfet i be førfte 3lar rigetigen betalte 
bem bere§ Umage , men naar ^oi^bcn Par ubpiffet, fif be 
©repen tit nt fjobe ben, ^Pilfet iffe Par bem meget Panffeligt, 
eftcrfom be ^apbe gormue uof til at ^olbc ^i^enffab meb gor^ 
Pafteren og 3nfpeftøren. gattige 53onber, fom mangfebe benne 
©Pne, blePe berfor ogfaa bcftanbig fattige, imob at nogle 
ganffe faa 53onber paa ©repffabet og ^Betjenterue blcpe 
f)oPebrige Solf pg opflngebe alle be anbre. 

■Det ftore '•Jlnlæg meb røorbærplantagen og abffiUige 
aubre lige faa urimelige ^ubretningcr foraarfagebe faa meget, 
at ©repffnbet inben fort Jib fom i ftor og tjberlig .'pungcrg- 
nøb. 9iabogobferne bent)ttebe fig paa bebfte iDiaabc of ©rep^ 
ffabetå rapgale 53efti)relfe til at ubfue bet og gjore 9Jøben 
ftørre. 3fær grcenfebe ber en libeu SelPejcrganrb tæt til 
©repffabet, fom ^aPbe inbrettet fin i!>u§l)olbning faa Pifeligen, 
ot ben profiterebe utrolig pcb ©repffabet. 9Jaar ©repen 
bef)OPebe en Xonbe ftorn, mnattc l)an betale ben meb fem eller 
fej af be ftorfte Jræer, fom i)(\n f)apbc i fin 3foP; og et 
^^ar .Slt)lliugcr foftebc gjoerue tre ©ange faa meget, fom be 
ellerå pare Pærb. 198 ©aafebeå ftob forfatningen i Inng Jib, inbtil enbetig 
©rebene @øn, en ung og raff £)erre, bar bojet op og tommet 
tU nogentebeé manbig ^(ber. Wian ^abbe ^ibinbtit om^^ggeligen 
f!ju(t ®vebffabet§ SSeft^retfc og alle Uorbener for ^an§ Øjne, 
t>a man iffe iiben ©runb f)abbe '"Jlarfag tit at frt)gte for, at 
^Betjenterne en @ang bitbe blibe fotbebe til Otegnffab for bere§ 
Seft^relfe. 9}teb ét riber ben unge C%ebe fig loé fra bet 
SBaanb, ^bornieb ^an ^ibinbtil ()abbe bæret bunbet, og titintets 
gjorbe tiUige bet gormtjuberffab, fom man ^abbe bæret briftig 
nof tit at jætte ober [)an§ eiegobc og alt for taatmobige 
gaber. ®n ©el af be forrige ^etjentere afffebigebeg, ^bor= 
iblanbt bet ogfaa en og anben bleb inbbefattet, ^bi§ ftette 
§ué^otbning juft iffe rejfte fig af St)ft tit at obetægge ©reben 
etter at berige fig, men fnarerc af Ufl)nbig^eb i |)u§^otbning§; 
(Sager. ^^Xnbre ^^etjentere btebe antagne, f)borib(anbt birfetig 
nogle faa rebelige Soff: men ba Sfjælmerneé 5(ntat attib er 
ftørre enb be gobe§, faa fan man tet inbfe, at ber iblanbt be 
n^e ogfaa maatte finbeg en §oben Sfjætmcr, ^bitfe btebe faa 
meget mere farlige, fom be ^abbe titbenbt fig en ung, uerfaren 
^erre§ 5ortroligt)eb , af tjbitfen man bitbe forbre 9J?irafler, 
i gatb man paaftob. ot t^an ffutbe funbe inbfe atte mulige Stæn? 
fer og liftige SIntæg. 

©en unge ©rebe» førfte Opmærffom^eb benbte fig tit 
3agtbæfenet, fom nnber ben forrige 93eftt)relfe bar bteben meget 
forfømt, uagtet ©rebffabetå S3el for en ftor ©et beroebe paa 
at t)o(be famme i Orben, tia 9tabogobferne§ ©fobe ^ufebc en 
ftor 9J?ængbe 9tobbQr, ber let funbe anrette ftore Øbetæggelfer 
i ®rebffabet, naar S^gtbæfenet forfømteå. 5[)?eb en forunbringg- 
bærbig 3^er arbejbebe ^an paa at forbebre bet, og inben fort 
jtib I^ffebeg bet ^am. 

©a Sarbetig^eb bar en i^obebbt)b, fom farafteriferebe 
benne unge ^erre, foa fan man let foreftitte fig, at ^an itte 

Oreuen« Søn, kronprins greberif (VI). — bet govmtjnber« 
ffab o f. «., bet ©ulbbergfle nJitnlfterlum, fom jiljrtebe« ben I4be 
9Iprt( 1784. 199 fuiibc MiDe ligcgijlbig Ueb Jrangen til {^orbebringer i QpreD- 
ffobetg ;gu§()olbning. 5DJen be(§ bor SoQtinbretningen for bet 
førfte i)(\nv ^oDebbeffjæftigelje, be(§ tiltroebe ()an fig iffe fcto 
Slunbffnber nof til at oderfc nit, ipob ber ubtorbres til at 
beforbre øfonomien. ^an maatte berfor otterlobe bi§fe %0Xi 
bebiinger til fine Setjentere, ^oilfe tjeller iffe mauglebe nt 
gjore ^rojefter og at afmale bem ineb flige Sai"t)cr, ot eu 
ung, uerfaren ®ret»e§ øjne let funbc forblinbeå neb be ^erligfte 
Ubfigter, man molebe for l}ant, af f)an§ ®obfe§ tilfommenbe 
£t)tfaligl)eb, fom uar bet enefie, l)an attroaebe. 51 It for filbig 
fif ^an enbelig at erfare, at bet hins bar eu Tiiinft, mon 
l^atobe malet for banå £!jne, ber forfbanbt, faa fnart fom ©olen 
fom til at tiirfe og oifte l^am ^on§ ©obé i en enbnu flettere 
l^orfotning, enb bet tilforn l)at)be bæret. 

^et vffl»ii"f^'9e Slatieri, f)bormeb Sjeneftefolfene ^ibtil 
bare belagte paa (^rebffabet, offfaffebe l)an, og gjorbe Jjene- 
ren lige faa fri fom $>uébonben; ligelebeå ftanbfebe t)an bet 
forben inbforte ?JJi§brug, at faa 3litel af bet, man iffe bar. 
Sugen ^nff fif for Sftertiben Sob tit at labe fig falbe §r. 
kammertjener, og ingen ©talbfarl fif 2;itlabelfe ot bære en 
©foborfte paa 53ri)ftet for at inbbilbe i^oU, at i)an bar l^afej. 
Sngcu, fom funbe forrette noget, fif 33etaling for at forrette 
intet, ^unå ©fabe, at ^an iffe rent ubri)bbebe ben for ^an§ 
©rcbffab faa fornærmelige forubfattebe 9J?ening, at al fremmeb 
^lon§ bor (^ulb; t^i enbnu i benne Sib, figer <piftorien, at 
fremmebe, ifær jt^fferne, f)abbe "Jlbgang til 'JXSre og 33ærbig= 
^eb og betjeninger beb ©rebffabet, ofte enbog fremfor mere 
fortjente aJZænb af ©rebffabetg egne 33cirn. 

Xen gamle ©rebe, fom faa', at alting beftl)rebe§ faa bel 
unber ^anå @øn§ ^ænber, glæbebe fig, og fanbt, at ^an iffe 
bef)øbebe at ribe fig nb af ben 9iolig^eb, t)bortil ^an nu i 
nogen lib bar blebeu bant. I)en unge 0)rebe foretog fig iffe 
noget uben fin goberé Jillabelfe, men benne gab bittig fit 

2)et ffamm efige ®Iaoert ... afffoffebe Mn, ®taou«baanbet3 
?ø«ning ben 20be 3uni 1788. 200 9)?inbe til alle ^ing, ba i)an ^atobe ^larjag ti[ at Doere fulb- 
fommen ooerbetiift om, at olt, f)t)ab ^an§ Son folketog fig, 
ftgtebe b(ot til ^an§ og ©obfetå bebfte. 'IRen nu fomnier en 
mærfoærbig (Spofe, ba ©retterne, i en \ov ©obfet Dirfetig tr^f* 
fenbe 9?ob, fanbt fig tonngne tit at gjore et Sfribt, fom oift? 
nof maatte gjøreg, men bog fitferligen bar bleoen gjort paa 
en anben 5!)kabe, naar iffe mægtige og intereSferebe Setjentere 
og Soi^ttaltere ^aPbe fat ben alminbclige 53iUig^eb rent tit 
©ibe for fnnå at førge for fig feto, og naar biSfe iffe ^atobc 
tørget for fig feto paa en 9[)?aabe, fom Pifte, at be atbeteå iffe 
brøb fig om 9?etfærbigf)eb, 33ittigt;eb og SDZoralitet. 

jTæt tit ©repffabet grænfebe en [tor abelig ©æbegaarb, 
^toi§ ftore ©toPe Pare, fom forben er metbt, futbe af D^opb^r. 
'^aa ben anben @ibe af benne ©æbegaarbS Sjenbomme laa et 
oPermaabe ftort ^Baroni, fjPié ©oPmarfer ogfaa ftobe i gore 
for Operfpømmelfer af bi§fe 9?obbt)r. Q3arone§fen, fom ejebc 
bette Q3aroni, ^npbe inbgaact en '?tfforb meb ©reoen, at be 
begge ffutbe ^jætpe ^inanben meb bere» 53onber for at ^ofbe 
^lappejagt, faa fnart fom en af farterne mcerfebe ©por til 
noget OPerfalb. 9?u traf bet fig, ot 9tot)bprene en ®ang be? 
gpnbte at ftrejfe inb paa ^Baroniets ioobmarfer, tjnorfore @re* 
Pen efter fin gorbinbelfe ffutbe ^jætpe 53Qroneåfen meb en 
©el ^Sonber tit ^fappejagten. Den unge ©rePe, ber, (igefom 
^an§ i^ahn, par meget om oDer fine ^onber, gif feto meb bem 
paa Sogten, iffe jnft forbi f)aii fetP fanbt nogen yornøjetfe 
beri, men for at fe tit, at t)anå 93onber iffe ffutbe libe noget 
onbt, ifær ba SaroneSfen fiaDbe Orb for, iffe at Pære meget 
gob imob fine unberfiaDenbe. 

53ønberne Pare borte i fjorten 'Xage, og i ben Jib ffutbe 
be ^ape Unber^otbning, t^i bet ^abbe ttæret ubittigt at forbre. Jæt til ©reoftabet o. f. d., ben abelige Scebegaarb er Soerige, 
©oronict 5Wit8fanb; bet f)ele figter tif 3\u«fanb3 ^rig meb Soertge t 
1788, i ^oKfen Danmorf i f)en^o[b til Jraftaten af 1773 optraabte fom 
9tu«Ianb« 55orbunb«f(Efle, og fom Sronprin« greberit perfonlig beltog i. I 201 nt be ftulbe fobe [iq fclti, naar be gjorbc .'potoeri*). Ter tior 
næfleii i)un9er5uob vaa (5)reOi"fabet, og intet '^^rotiiant i goti 
raab i (^veoenå '!|?ntf)ule ; alting oar, foni obenmeibt, niere enb 
bobbelt bl)rt, og ten eneftc 'illarfag fertil oar 53etjenternc§ 
urebelige ^usljolbning og be ibelige obelæggenbe ^orflng, 
^ttortoeb be fjattbe melet bereé egen Stage og pao ben )"fammes 
ligfte 3Jiaabe ført ©reoen bag Si)fet. Æ)?an toil maaffe unbre 
fig otter, at ben unge ®retic, ber oar ^aa opmærffom, itfe inb- 
fao betfe. ^ffl '"iiii ^erti( joarc: f}an inbfoa bet Dirfe(ig og 
»ar meget beft)mret berooer, men (jan begreb iffe ''^larfagernc 
bertil; tf)i ba f}an fe(D uar gob, og ba ^an bog f)atibe ben 
i?t}ffe, at ber ibfanbt f)an§ 53etjentere, ja felt) enbog iblanbt 
Jl)fferne, »are nogte faa ærlige Solf, om ^t5i§ 'JHebeligfjcb ^an 
Dar oberbeDift, )aa funbe f)an itfe oDertafe fig til at tro onbt 
om nogen nben ©rnnb, f)t)orfore \:)c\n meget mere anfoa ©ret); 
ffabetg u(i}ffe(ige Jpi-'ffitning fom en nfjelbig 8fæbne; og be- 
rebelige ^-Betientere paéfebe a(enc bereé egne Jing meb iien 
Cmf)qggeligf)eb, fom fort)inbrebe bem fra at ^olbe Q^og oder 
be anbreå .$)u5f)olbning eller at ttære ^ontrodorer imob bem, 
^Oortil be f)e((er iffe pare beffiffebe. 

Den unge Oprette beftagebe fig for nogle af fine Setfeu; 
tere, at ^an iffe pibfte, f)Porfra f)an ffutbe tage J^ohe til fine 
golf; og 55etienterne , ber gjærne Pilbe gribe en Sejlig^eb, 
fiPorPeb bc funbe anfeé at Pære uegennt)ttige, raabebc ^am 
ftray, ot ^an ffulbe paabijbe et olminbeligt "i^aalæg. „@ub 
Péb, ^Por nøbig jeg griber ()ertil," fagbc ©repen, inberlig 
bebropet, „men jeg fer ingen aubre Ubpeje." '-8irfelig Par 
ogfaa, efter Xingencé ba pærenbe forfatning, et faabant ''^aa^ 
læg nobpcnbigt; bog l)apbc bet iffe ffabet, om man f)aPbe 
gjort 53egi)nbelfen meb at aabne be ^etjentcre» '].*afl)ufe, ber 
t)apbe ^aft meb ©rcpffabeté 2lbminiftration at beftille, faa pel i *) Xe:i ntéfiffe ^Ponbe car nftfaa Itiffcligcre cnb ben baiiffe; t^i 
benne maa fpbc fig felo, enbog noar f)an gjpr .?>ot)eri. 

Cocrf. -anm. 202 

benne, fom i ben forrige ©retoeS Xxh, og man beraf ^otibc 
labet nbtoge ben utrolige 5t)?ængbe ^rodiant, fom man, beb at 
efterfe bere§ Stegnffaber, funbe beftnbe ot bære praftiferet ub 
af (^reoeng ^at^ufe, famt labe bem erftatte bet, fom be pao 
ben uforfoarligfte SOJaabe ^abbe obflet bort til bereS 5til^æn= 
gere og 33enner. 1)er er ©rnnb til at tro, at ©reben beb en 
faaban Operation, ber ingen Uretfærbigfieb inbe'^olbt, bilbe 
I)abe faaet i bet ringefte faa ftor en 9J?ængbe ^^^robiant, ot 
bet alminbelige ^aalæg fiben bilbe ^abe btebet meget taale^ 
ligere*). 

Stt beftemme SOiaaben, t)borpao bette ^^aalæg ffulbe ^æbeé, 
maatte ©reben obcriabe til fine inbfigt§fu(be Setjentereå Otebe- 
lig^eb, og bi§fe bibfte ogfaa at gibe flanen en faaban S3cn? 
bing, at be felb, beb førfie Øjefaft, og for bem, ber itte bare 
ffnrpfinbige nof, tiabbe 5lnfee(fe af at bære albeleS uegen; 
npttige. ©reben ffreb ta, i ^ølqe benne ^(an, et ^reb til 
atle 9J^enneffer paa ©rebffabet, f)bori f)an beflemmer ^45aa(ægget» 
@torre(fe for ent)ber og beffager fig ober, at §an nøbe§ til 
én ©ang for alle at gribe til bette SKibbel. ®e'Orb: én ©ang 
for aHe, bil mon fige, at en af 58etjenterne ftol poo en be= 
l^ænbig 3JZaabe ^Gbe ubftroget af Grebet, poa bet ot ^oolæg-- 
get !nnt)e faa befto ftorrc 3?arigljeb, l)biltet iffe funbe ffobe 
§am, ha ^on bibfte ^DJibler not til at befri fig felb fro benne 
SB^rbe**). 

*) 3 ^Dor flet cnb ©recffabcté 2:i(ftanb nar pan benne 2;ib, gaoe« 
ber bog bem, ber »ooebe at foreflaa, at man fiulbe b^gge et ni)t 
Operahus paa ©aarben; men ben unge @rcoe afDtfte be lumpne 
^rojeftmagere paa en aWaabe, fom beftæmmer bem og gjør ^am 
e»ig a®re i 9iu8lanb8 ?tarbpger. gorf. 3lum. 

**) Sn 2lnmærfning, fom flnbe« neben unber i Originalen, opltjfer 
bette noget bebre. Der fovtæHe«, at alle be Setjentere, fom 
©reocn lønnebe, f)QDbe, i gølge et temmelig gammelt <13aautg, 
aartig maattet betale en ot« ^afgift af bere« ?pn. Semie Sfgtft 
^aobe be foruemmcftc SSetjeutere, fom minbft trtjtfebes beraf, oæret 
fnebtge not til at flaffe ftg SBefrirife fra, faa at ben itte »ar anbre 
til 33i)rbe enb be ringefie 93etjentere og bem, fom ^aobe minbfl 
Sjjit. Ooerf. 2lnm. 203 S Ifølge bette 33rcD ftulbe atte ©reDeiiå 53etjenteve afcjioe 
til bet flore ^rodiQnt=9)cagaftn en t)i§ ®el af bereé grofoft, 
SD^^ibboggmab og ^Ifteuåmob. %et bnr uirtetig meget billigt, at 
biéfe ^Betjentere, foin ©retten tobebe, faa uel foni ogfoa alle be, 
ber tieb ©rebens ©ob^eb bnre fatte i Stnnb til cit unbert)olbe 
fig pQQ ©obfet, ffnibe bibrage til benne ^rottiontering ; iffe 
jetter borte nmn nogen fornnftige Solt nt fnurre berouer; 
!unå proportionen bar bet, fom man fanbt at bære trl)flenbe 
for en Xel. 9iaar for ©jempel ©talbfarlen eller ^ønfebrengen, 
ber tnn§ fif et @ti)tfc ©mørrebrøb Ijber til grofoft, ^bormeb 
be næppe fnnbc mætteg til ^berfte DJøbtørftig'^eb, maatte fe 
paa, at ber bleb afffaaret et ftort <Btt)ttc, foa faa' be fornb, 
at be nøbbenbig maatte fulte, og bette fmertebe bem. SDer- 
imob funbe Ober^^nipe^toren , ber fif et .S'-^unbrcbe (Stl)ffcr 
©mørrebrob til f^rofoft, f)bilfe ^an nmntig feln fnnbe fortære, 
meget gjærne t)abe mifict ti ©tt)ffer beraf, i ©teben for et ene* 
fte, fom man affortebe i ^an§ Dtation, nben at l)an ffnibe 
funne fole bertil, l^borbeb ©talbfarlen og ^")onfebrengen ()abbe 
blebet fri. 9Ju berimob bleb følgen, at bi§fe ftfal, ^bor be 
funbe fe Sejlig^eb, tbi Sibet ffulbe be bog op^olbe, og faa; 
Iebe§ bar benne nproportionerte afgift 2larfag til, ot StRorali; 
teten paa ©rebffabet bleb meget forbærbet. Dg naar ben 
9Jianb, f)bi§ ^ligt bet bar at fjøre ©obningcn nb, bleb fræbet 
for fin 31fgift af et (Stt)ffc Smørrebrøb, fom bar l)an§ 9iation, 
faa ærgrebe Ijan fig og afbrøb i "i^tSrgrelfen meb fine urene 
gingre et @ti)ffe, ^borbeb oltib nøbbenbigen maatte følge en 
2ugt, fom bar befbærlig for fine DJæfer. 

Xet bar iffe alene ©rebene egne Setjentere, ber maatte 
bibrage til benne ^robianterinq; ^aalæggct ftrafte fig enb* 
ogfaa til alle ^jeneftefolf, fom tjente l)oé 53ønberne paa ©ob- 
fet. 'Diåfe fl)nteå, at bet bar ubilligt, at be ffulbe i)be noget, 
bo be olbrig f)abbe nt)bt anbcu 5i>elgjerning af ©reben enb 
ben, at ^on tillob bem at opl)olbe fig paa l)nn§ ©obé, l)bor 
be bare fobte, l)bilfet bog bel bar bansi '^ligt; ^borimob be 
igjen beb bereå 'JItrbejbe bibroge tit l)an'o 53ønber§ 9}t)tte og 204 ?5orbeI, ^tiilfet be anfaa for at tiære (^ret)en§ 9h)ite og gorbe(, 
og {)t)ormeb be troebe, at be fiilbfommen betalte i}am for i)an§ 
93clgierntng. Dog ttare enb iffe bigfe ubiUige tit at bibrage 
en 5)e( meb, men at be ffufbe betate (ige faa meget i ^ropors 
tion fom be, ber ^attbe bere» Unber^olbning umibbelbor af 
®ret)en§ ^aanb, f)t)ortieb be bare fotte i Siffer^eb for at futte 
i^jel, bet fortrob bem, ifær ba 33ønberne§ 3:ieneftefo(! i ^t)Q' 
bomg og ^Uberbomå ^ilfcelbe faa' fig i gare for at futte i^jet 
elfer at btibe tit Settere, berfom be itfe i bere§ funbe og unge 
'2)age funbe fpare noget titfammen, ftben be itte funbe ^atte 
^aab om i flige ^^itfætbe at nt)be Unber^otbning af ®ret)enå 
feaanb*). 

"Set ttar en '))nt at fe, f)liortebe§ be umQubige græb o^ 
jamrebe fig, naar man reb bere§ ©mørrebrøb af ^aanben poa 
bem og brob et ©t^ffe beraf. ©nfen fuffebe og ffjulte fine 
S^aore, og Strobtingen pao fit Seje anraabte Jpimmeten om at 
gibe ^am minbre funger, fiben mnn forminbffebe ^ar\§ Søbe. 
■^Sen rige gtæbebc fig mibt i fin Cberffobigf)eb ober, at ^an 
bar ftnppet faa tet, og ftoppebe fine Øren for fine hungrige 
yj?ebmenneffer§ jammertige <3frig. 

"Sagtønnere, ^aanbbærfåfotf og anbre, fom af ©reben 
^abbe foaet 'Jitlabetfe tit at bo paa ©obfet og ber at ernære 
fig meb bereå §ænber§ ^Irbejbe, uben at nt)be bereå Unber; 
^otbning nmibbetbar af ®reben§ ^aonb, fanbt bet meget bifligt, 
at be burbe bibrage bere§ 'Jtnbet tit '*|?robianteringen; men bet 
fanbt be ubiftigt, nt be ffutbe betate iffe atene, ^bab be fetb *) ©er SerfaSfer ijat tt.iol)( nid)t bebacf)t, tua« e8 bebcute, roenn ein 
aj?abd)en Bon etner 33efolbiiug oon etiua oier unb jroanjig ®ulben 
jeljn pro dtnto abgebeu foB, unb meld^er roiebriger Setait baju 
ge^brc, biefe ^.?lbgabe einjnforbern; figer 9tico(at t fine SJejfer. 
3. 58. <pag. 227. Ooerf. 3lnm. 2)er SSerfaSfer o. f. o., forfatteren ^or »et iffe betoenft, ^Bob 
bet bar nt bettjbe, noar en ^ige flal afgiBe ti "Procent af en ?øn pao 
24 @t)Iben, og .^Bt(fen mobbt^belig ®maa(ig^eb ber fial tit for at op« 
froiBe benne 3lfgift. 205 f)abbe fpift, lueii eubogiao af alt bet, fom beie§ Suenbe, 
Xrenge og SjeneftefolE fpifte. „33i tiil meget gjærne", fagbe be, 
„afgioe en Del af Dores eget, i famme ^^rDportion fom anbre, 
men toi betale ulige mere enb anbre, berfom ui ffat t)be af alle 
t)ore§ i^pbeOove, før enb tooreé ©nenbe, Drenge, Ipaonblangere 
og J^jeneftefolf l}at»e fpift fig mætte, tt)i for fan Pi itfe fige, 
at Pi npbe en enefte Ælhinbfutb WHal), fom till)orer o§ felp." 

Gnbnu en Ubel)ageligf)eb Dar ber for benne Ssltaéfc af 
golf: ba be ifte, fom ©rePen§ egne ^Betjentere, l)apbc bere§ 
Pi§fc 9?ation bagtig, men bere§ gøbePare inbfom uPift efter 
bereå oortjcnefle og '^^ffætningen pan bcre« 9Irliejbe, faa pare 
be befalebe, paa bere§ '?(£re og @ampittig()eb, at angiPc, l)Pab 
og ^Por meget be ^apbe fpift i be fibfte fjorten Dage, og ber= 
efter ffutbe bereH 5Ifgift [icftemme§. 5iu fnnbc bet [)ænbe fig, 
at be i be forrige fjorten Dage f)aPbe t)aft gob 5o^"tJc»efte, og 
altfaa funnet fpife <Steg og Slagc, men at be i be ncefte fjorten 
Dage maatte nøjeé mcb ®rob og ^rter; naar be nu opgao 
©pifefebbelen efter ^©re og @amoittigl)eb, faa nobte§ be ofte 
til at fulte for at tilpejebringe ben portion ©teg og Stage, 
font be i Solge bere§ ?IngiPelfe ^apbe at erlægge. 9Kange 
pare ber ogfao, fom iffe gjemte fine Sløtfenfebler og altfaa 
itfe funbe fige, l)Pab eller l)Por meget be l)aPbe fpift; be nøbte§ 
berfor til at gjøre bereé ^IngiPelfe paa en ©lump, tt)i be fanbt, 
at bet par bebre at labe 5®ren og ©amuittigl^eben ri)ge i 
Spfct enb at ot>erlabe bet til ®repcn» ^Bctjentere at bcftemme 
bere§ '^Ifgift, ba be, iffe nben ®runb, frl)gtebe for, at be paa 
benne SKaabe Pilbe fommc til ot betale ^-Jlfgift af bet, fom be 
albrig ^at)be fpift. (infoer Pil let begribe, at biéfc 2(ngiPelfer 
fnarere blePe til ^oibel enb tit ©fobe for '^ingipcren, og faa 
meget er upaatoitileligt, ot 5Jioraliteten paa ©rePffabet leb 
anfelig berunber. 

Det Par en unægtelig ^i[ligt)eb, at alle be 33ønber og 
anbre golf paa QireDffabet, ber f)nl)t»c gæaPling eller noget 
gorraab af ^roPifioner, bnrbe bcraf betale noget til en 51nftalt, 
fom figtebe til at beffpttc bcreé (Sjenbomme fra 9ioPbt)renc§ 206 3nbfalb. Wian fnnbt bet uretfærbigt at opbrt^be bere§ Softer 
og t^oi^i^^a^^ffl"'!^^. men otierlob bet ti( bem fe(t) at tætte, Deje 
og maate Spi-"'^nflben og bn at gjore bere§ ^fngioetfe og betate, 
f)\)ah bem fiinbe titfomme. 'Der btet) beftemt, t)Oov [tor 5tf> 
giften ffutbe »ære af en Sønbe ©mør, af et ^uébagerbrøb, of 
en Otting ®rt)n, af en ®ibe gfæff og af otte anbre ^rotoiant^ 
Sorter, og man forbrebe 9tngioe(fen af bem, faalebeå fom be 
mcb bereé (£b oilbe befræfte ben§ 5Rigtigf)eb. 9lt (i^jerrigt)eb 
etter anbre ^tarfoger fortebebe en ooermaobe ftor "Set af 
33onberne tit at gjore fatffe 5lngioelfer, fan man tet fore^ 
[titte fig. 

5tfgifterne btctte betatte nben 5[)?obftanb, ffjont utattige 
9J?enneffer fnffebe. ©n ntrotig 50?ængbe fatffe @ber btette af- 
lagte, f)0ilfet ttar fau meget mere ffabctigt for 5[RoraIiteten og 
be gobe ©æber, fom ber atlerebe tilforn Dåre abffittige anbre 
Snbretninger paa ©reDffabet, t)Di§ bebroDelige gøtger Dar 
9)Jcneb og en $Ringeagtetfe for 9ieligion og 6ben§ ^øjtibetig^ 
^eb*). y^ogle ©nnbrebe 9}Jenneffer bteoe oeb benne ''^Ifgift faa 
meget be§ fnarere rninerebc, ja bet toftebe enbogfaa nogle 
SOJenneffer SiDer. 2angt om tænge trængte 3ttmuenå ^foger 
inb for ®reDenå Øren; ®obfet§ gorfatb, og ©ønberne§ ftette 
forfatning, 'Dt)ben§ og 9)Joratiteten§ fulbfomnc 2anbftt)gtig^eb, 
^Dortit bette ogfaa ^aDbe bibraget iffe faa tibet, fort fagt, att 
bette og tnfenbe anbre Utt)ffer matebeg faa teDenbe for 
©reDen§ 2)jne, at i)an nu inbfaa, f)Dor ffammetig ^an Dar 
bteDen fort bag St)fet af be gotf, poa f)Di§ 9?ebetig^eb t)an 
^aDbe ftotet. ^jærtig^eb tit fit ©rePffab og bet {5olf, fom 
^an fao inberlig etffebe, gjorbe, at ^an atDorlig ftroebte efter 
at oprette atte be gornærmelfcr, fom bet i faa tang 3:ib, ciU 
bcteå imob f)an§ Siilje, t)aDbe tibt. 'iOcen for enb bette meb *) 3 Sannemarf ev bet næften (tge faaban; ifcev er 'JoIbbob'Sb 
bteoet tit et Crblprog §oor ubetoftcUg ben er, fan fe« beraf, at 
et 2)urtn trtjtte @ber fofler hmé fire ©fiUtng. ©nboer, fom ^ar 
noget )paa jEoIbboben at beftitte, er næften nøbt tit at gaa meb 
SBtanfettev i fut i^omme. Ooerf. 2lnm. 207 Sbev fiiiibe begtjnbeg, niaatte ftan bebe fin gober om at afffe^ 
bige oUe be urebelige 'Betjentere, fom finobe oæret ^tnrfog i 
lUtjfferne. Xet flete, og bi§fe golf li(ebe meb ©pot og 
Sfjæubiet forjagebe, ti( en ettig "ilXbtoarfet for aiie (igej'inbebe 
utro .'pugfogbcr. ®ib bet faalebeå man gaa otier ^e(e i^erbeu !!!*}. 

P. S. 

©ætteren formelber fin .kompliment til Sæferen; f)an er 
blepcn ooerbePift om, at i bet minbfte ben tt)ffe Oderfættelfe 
af ^olger ^Sjanffe f)ar eyifteret ben forftc ^uni 1788, efterfom 
ber paa bet blna Omflag af famme ftaar: januar 1788. iper^ 
om er f)an blePen imberrettet i et 33rep fra fin gætter, fom 
ftuberer Peb UniPerfitctet i Siel, ber tidige melber, at ben 
grijgt, fom abffitlige ^aPe l)tret for, al ben oflerlanbffe Site-- 
ratur ffulbe forfalbe ber Peb Unioerfitetet, formebelft i^r. ^ro- 
feåfor (£ramerå lange graPærelfe berfra, er albele§ ngrnnbet; 
og nt man enbog f)ar bet ^a(\b, at bi§fe Sprog pille Pinbe 
anfeligt berPeb, ba man tror, at ^r. ^rofe§foren, for ai funne 
oPerfætte ,$>Dlger 'Sanffe be§ bebre, ^ar fnnbet bet fornobent 
at lægge fig efter bet babtjloniffe og tnncfiffe famt ©ilfefproget, 
og at altfaa l)an§ lange graPærelfe fra UniPerfitetet Pil geraabe 
bet tit fanb 5h)tte og gorbel. 

*) 9Sar bet itte »el fortjent, om flige oiibftabéfulbe aJJenneffer fil 
fomtne ®tæbne, fom ben ©tjnbere, ^Dorom yjtcolai ijax labet ftg 
fortcclle i aSien: (S« ift etu ?otf), butd) roel(^e« 1348 ein 2)tenfcb» 
ber in einem 2:age fiebcnmal tommunicirt f)atte, dou bem iteiifel 
gc^olt uiorbeii, natfjbem berfelbe i^n an ben 53eiue« fo (nngc ge= 
fdiiittelt ^abe, bi8 er a\ie fteben §oftien oon [icb gebcn miisfen. 
(Se 9iicolat 5Retfebefd^reibung 2. 33. ^ag. 607. Ooerf. 3lnm. (§8 ift ein ?o^ o. f. ». 3)er er et.VMtf, igjeuncm ffvUM i klaret 
1348 et 'iDtenneffe bleo bcntet af Xjæoelen efter at iiarjc oceret tit 
aitere f»)i) ®Qnge paa én Sag. Xjaoelen tog i^am i 33enene og rt)flebe 
^am faa længe, til i)an i)atbt gioet alle 7 Oblater fra fig- 

Snbe paa bet fprfte iSinb. 208 <Sttbfljnptions-^lan. 

^erfom nogen pnffcr at faa be Ijerefter ubfommenbe Stnmmerc af 
^tg8bater8=®eblen8 C-tcenbelfcr, ^ooraf bet førfte Sinb er fluttet, ttl^ 
bragte, bd »ttbe bc be^oge ot labe bereS Dianne og 28opæI tegne ^oe 
S8ogtri)fEer 4-^oIra, i ftore giolftræbet 9Jr. 218, ^Dor enbnu nogle (5fem= 
1?iaxtx af bet førfte 58inb ere at befomme for 1 rWblr. (Sntettc 9ium; 
mere ooerlabe« ogfaa. 2)og flnUe ©nbffribcnterne itfe »ære forbnnbne 
til at tage etfioert S'iummer, tf|i ta bet let funbe Ijmihi fig, at et enfelt 
Uiuinmer fnnbe tnbe^olbe iganb^eber, fom oare ubehagelige for en etter 
anben, fao oitbe bet ooere nbifligt at toinge nogen tit at tjøbe gor= 
trcebeligf)eber. 2)et f!o( altfaa ftaa enl)t)cr frit for, at afoife ©ubet, faa 
ofte fom ^an bringer bem et faabant ubefiagcligt 9?nmmer; men naar 
58ubet tre ©ange paa et >Steb er bteoen afoift, ba maa oebtommenbe 
finbe fig i, at bet ifte fommer oftere, og at man anfer bem for ^oit, 
om t)Oilte bet ^ebber: difficile est satyram non scribere. ^rifen 
btioer, fom t)ibti(, 4®f. for 3lr!et, og en^ber, fom ^olber mere af fine 
4 @f., cnb af gorfatterene "^Irbejbe, bel^øBer ifte at genere fig^ »foi^ 
5Reften mao forfatteren, i .i>enfeenbe ti( et 5Ri)gte, ber l^ar taget ftg ben 
§rii)eb at fortælle, at ben førfte 'JJote i SRx. 7, ffutbe oærc tilfat af en 
anben |>aanb, ^eroeb igjen tage fig ben gri^eb at fortætte faabanne 
St^gtefmebbe, at [forfatteren atbrig enbnu ^ar tabet eller oit tabe, fine 
J^ænber bruge tit at rage anbreS Saftanier nb af 3tben meb, og at 
t)an ^berten fan etter bit forbl)be anbre at flfribe 5^ioter tit ban« 3;ej:t, 
naar t)an tune fclb maa forffaane« for at ubgibe bem, tigefom t)an 
^ibinbtit iffe f)ar ubgibet en enefte ?inic for fit eget, fom iffe ogfaa 
X)ax t)ane eget, faa at t)an ftet ingen gr^gt bærer for, at nogen gugt 
i 33erben ffat ptufte en enefte taant gjer af t)am. Sit (gtntning finber 
forfatteren fornøbent at mctbe, at f)an lige faa tibet fetb bil genere«, 
fom ban bit oenere nogen anben, og at ^an altfaa iffe forbinber fig, 
enten tit nogen bi« ©tørrelfe for et^bert 9htmmer, etter tit nogen bi« 
2:ib, naar l)an ffat teberc famme, ^bittet altfammen flat beftemme« efter 
Omftænbigt)eberne og forfatteren« ^apricer — t^i ^an ^ar ogfaa Sa* 
?)ricer; ^boraf tære«, at bi«fc ogfao fan finbe« ^o« [^otf, ber atbctc« 
iffe ere 55irtuofer. 

difficile est o f b., bet er banffetigt at nnbgaa at firibe ©atirer. ilr. 9. 

E si folta la ciurmaglia. e spessa 
Per tutto il mondo dei ministri indegni, 
Ch" angol profano, o pur religioso 
Non v'ha, dove qualcun non siane ascoso. 
Yincenzo Rota. 

9^t og t^benbe tapttel. 

3n5If5nin9 til hti anhti Binh. 

^aax et 9}?enneffe forfte ©ong ftiffer ^^ennen bog Øret 
for at gjore fin 3ni>træbelfe i ben lærbe 53erben fom %0X' 
fatter, gaar bet ham næften ligefom ^erhite§, om f)0ilten 
Xenofon*) fortætter efter '^robifug, at ()on en ©ang, efter at 
^an t)ar fomtnen til ©tjelé Gliber, fatte fig beb en $?or»Dej, 
tuiotraabig om, t)Dab y>ej ()an ffiilbe gaa, og ot tt>cnbe S^uen^ 
timmer f)tier raabebe I}am til at gaa fin forftjeUige i^ej. 'Jcn 
Sorffjel er ber bog, at en ©tribent finbcr ttel bunbrebc 2>eje *) Memorab. Socrat. L. 2. Cap. 1., t)Oilfcn J^ortaUiug iiCeii jtpiol 
er efterlignet iibi ?ufian« Jrpm 

E si folta o f ». Cg 4»oben af ucarbigt tjenere blioer tættere 
og tættere i fiele l^erbcn, tf)i ber gioe« ingen profan, iffe engang en 
IjeOig Srog, t)Dor itte en af ben ^glagS er fljnlt — ^Mota, 15(J9— 75, 
italienff Xigter. 

14 210 for fig, og t)el ^unbrebe 9Jhifer, fom ^ber for ftg inbbtjbe i)am 
til nt betræbe biåfe 3Seje. 

^erfom benne unge Sfribent fjenber fig fclu og er upar- 
tiff nof ti( at unberfoge fine ^unbffober og fin 53efDemf)eb, bo 
t)il bet itfe falbe ^am tionffefigt at beftemme, §t)ab 3?ej ^an 
bør følge, og Jbidtroabig^eb bit iffe (et finbe Steb. 33eb 
faalebe§ at følge fit ®eni§ ,^a(b og ingenfunbe at botte fig 
uben for be ©franfer, fom 9?aturen eller Opbragelfen t]ax fot 
for ^an§ (Sbner, bil bet næppe funne fejle, at jo ©fribenten 
maa, i bet minbfte noget, oPerffribe 9}?ibbeIinaobig^eb§ ®ræn- 
fer, $)ar berimob en ung (forfatter famme ftotte 2^anfer og 
^nbbilbning om fig felp, fom 33erben i 5I(minbelig^eb bar om 
'i|?rinfer, ?5t)rfter og ftore 9}?ænb, at be nemlig befibbe ©uetigs 
^eb til alle be Sing i SSerben, fom et bøbeligt 3J?enneffe fan 
giPe fig af meb, faa Pil benne baarlige ©toltl^eb lebe bom til 
faa mange ^^o'^ftagenber, ber alle oPergaa l)an§ kræfter, at 
^an til fibft enbog mao tjene til Satter for Zobelen, ©n faa- 
ban ^erfon Pil, naar ^an blot befibber (Spncr til i bet l)ojefte 
at jaffe 9?ecenfioner ub i Ipaft, meb bi§fe ^nbbilbninger om 
fig felP upaatPiPleligen i ^Ilforgen meb en t^ff ^^ripoftig^eb*) *) Uagtet bet oel iffe er muligt at forebt)gge SJJietijbuing, faa ttU jeg 
bog én Oang for aQe erffære mig otier be Orb: !j:t)fffieb, tt)fl 
Uforffammetfieb, tljff Xumbriftigfieb, o. f. »., fom jeg btbinbtil 
imbertibeu f)ar brugt og fjerefter oi( fomme tit at bruge, ©isfe 
Jafemaaber fan oet nætipe forucrrine nogen af be eufclte ngtbare 
2t)ffere, fom bo ibtanbt o«, ber blot »eb bere« .tunbffabcr og 
Xuelig^cb, uben 3>inbmageri, ijane banet fig l^ej til ben ^re og 
Unberf)olbning, fom be ^er nt)be, og fom gatine i ben SJirfefreb«, 
^Bori be ere fatte, uben at foragte ?anbet8 53ørn eDer at tro, at 
alene be fefo og bereS ?anb§mænb ere be, ber booe antænbt bet 
ringe ?i)«, iom brænber i Dannemarf. aWen 2:afeniaabernc augaa 
bee(ige ?anbftrl)gcre og SBinbbeutler, ber oufc en tl)ff Sjæl for 
?CErbom« og Stuubffaber« eucfte iBef)ife{; ber fiin§ oit binbe 33Iaar 
for en f)el DlatiouS ^^jue meb bereé fiinf5ig Collegia tam privata 
quam privatissima, fom bog tiinS tjene til at oife, boor libet be 

fiiuf5ig Collegia o. f. o. Se 91otcn 2. 188. 311 

gitte UnberuiSning i bet ^ele Omfang af ©tat§=33ibenffaberne, 
og næfte Uge forflarer ^an 9[Rat^ematit og 9J?efanif i fin 

fe(D tibe; og jitge iKenneffer, ber ere briftige nof og blot neb 
.pjælp af .v>t)t(eri og en fieben sjunge Iti!te(ige not tit nt fntge ftg 
til Smbeber og 2@reépofter i et fvemmeb ?Qnb og gj«re 2JJiner 
til at Ditte nnberoife aCe bet§ 3nbbt)ggere i 2;ing, ^toori be felt) 
ifte engang fjcnbe be føvfte @runbe, ret fom om Sonnemarf oar 
nebfunten i bet bt)befte 33arbari, eder fom bet cegt)l3tifle SDiprfe, 
f)t)iltet ben ubenæonte '2lntor af 3(n8rufungen Deranla§t bnrc^ 
•i>oIger Sanffe unb Holger Zx\\tt f^nee at paaftaa, blot »eb bem 
var forbreoct, bo bog @torm for længe fiben meget rigtigt Ijav 
fogt: 

C ?anbemanb! fe big om; l)ojt broenber l)er 
bet ?t)§, fom bn paa fjærne Steber fpger; 
ftolt not Ublænbing allerebe er, 
fe til, bu [)ané gorogt for 9?orben ej forøger. 

Xet er eller« et ®pørg§maal, fom oilbe blioe for Dibtløftigt at 
af^anbte i en 9Jote, om 2)annemart oirfelig trænger til at laane 
Stjå fra anbre 'Jiationer. Baa meget maa jeg alenefte anmoerfe, 
at naar bette ubi entelte fjælbne Silfælbe bpr ffe oeb at l)ente 
fremmebe inb i ?anbet,' ba moa bet Pære flige fremmebe, ber 
pirtelig ^ape pæret et ?t)e i bere^ eget goi^clo"!)? "i^n bet er en 
Sfam, at man tpr befale ben banffc 9iation at tro, at en ''^raaS 
fra 2:t)fl(anb !an pære et ?^3 i •Danncmart. (gn fanb ftnr ilRanb 
er tjetler itfc faa let at faa til at fortabe bet ?anb, t)Oori Ijau 
nt)bcr fortjent 2(Sre gongen af '•freusfen tunbe itfe formaa poreS 
iSattifen ti! at fortabe 3)anncmart; af @r og Str. tnnbe t)an bnoe 
fanet not. Sen fanbe 3Sirtuo8 maa brage« meb al mulig @tt)rte; 
gufferne og ^pnbaferne Ipbe af fig felp i gtotfepia og tilbtjbe 
bere« Sjencfte. iOJon en .v^el)ne pil fortabe ©bitingen for at gaa 
tit Xanncmnvf'.-' 9faDpe 9Jej ! for t)per .t>et)ne, nogen peb 'ilottion 
paatager fig at bringe inb i ?anbct, laber jeg mig peb licitation 
titflaa ?cperancen nf et 2)nfin (Sggerfer og Sramere. Snbnn pilbe •Jlutjru fu ugen oerantafit bnrd) .v^otger Xanfte o. f. p. af 
gru grieDerite33rnn, et af be mauge Striftcr i gejbcn i 'Jlutebniug af 
93aggefen« Cpera „.^olger Xanffe" („.violgerfeiben"). — A^eiuricb (iattif en 
(1740—1709), bcrpmt l'ivge, fra 1773 af tNrofeefor i .kirurgi peb ftjobcn. 
I)apns UuiPerfitct. — >5t)riftian Wotttob 5»ei)nc .1729—1812', en nf S:t)ff. 
lanbé berpmtcfte fla«fiffe gitologer, fra 1763 til fin Xpb 'ilJrofegfor i 
(»bttingen — gggerfer og Gram ere, fe 9?oterne 2. 109 og 174. 

14* 212 ©tote; ^bortieb bet oi( gaa ^am, Uge font bet gif ^in ^rinå, 
ber i Dag fommanberer en ^jlaabe, og i røorgen en Sanb- 
armé: ^an ijil ubføre begge ^Sefe ufigelig flet. "^nM er mere 
ffabeligt for en ung B'orfotter enb en flærf Sittib tit fine 
Sotenterg uinbffrænfebe Omfang, t^i, fom Holberg figer: SJfan 
blitter albrig ftær! i nogen Sing, naar mon tiil bære ftærf i 
a(t; og man t)ar fulbfommen ©runb til, lige faa bel ^er paa 
forben fom i ^otu, at nnfe ^oIt)f)iftori fom 58ebi§ \)Qa et 
flygtigt og uftabigt ^obeb. Og atbrig fan man nof inbprente 
bore§ Sib§ ©tribentere 9tigtig^eben af be to gi)Ibne ^Regler: 
Nosce te ipsum, og Ne Sutor ultra crepidas! 

iagttager en gorfatter bigfe dieQUx; tager ^an fig i ?lgt 
for at bobe fig nben for be ©franfer, fom ere fotte for ban§ 
(Sbner; befibber :^an førft be alminbelige ^unbffaber, fom en^ber 
©fribent maa befibbe, og bernæft be færbeleg, fom ubforbreé 
i bet t^ag, ^bori ^an inbtræber; beftræber ^an fig alt mere man tiCabe mig at tiffpje en ^Inmævtning, ber oel »eb fprfte 5)je= 
faft fan ft)ne« at oæve noget beftjnberlig, men bog t!fe be« minbre 
iffe er faa atbete« urigtig. Man f)oIber bet for en afgjort @ag, 
at atte moratfle go'^l'rtibelfer føre en ®tag8 moratfE ®traf meb 
fig. 2Tion bet itte finlbe for^olbe ftg ligefebe« meb be politifle, 
eHer Staten« ?5o^6r^^f'ffr^ S>anneniarf ^ar i utaKige STar gjort 
ftg fiDlbig i ben gorbrt)be(fe, at iibehiffe fine SBrpbre 9?orbma-nbene 
næften fra aHe betk)be(ige Smbcber (£traffen følger i -ræfene; og 
nu maa Sannemart taalniobig fe fme egne 53prn tiifibefatte for 
llbtanbingen, og ifær for Jtifferne; og nnar .polberg i fit 33reB 
til 93urmann tnnbe ftge om bet (l)tte(ige S)annemarf : Balatrones. 
mimi, liistriones, circumforanei, si qui sint, omnes fere 
advenae sunt et temporarii cives, faa ere Dt nu nøbte tit at 
gjore benne liHe f^oronbring, omnes equidem advenae sunt. 
sed statim civitate donantur. Balatrones, mimi, histriones o. f. 0. iBajabfer, ^omebianter, 
©jpglere, Siarfflrigere ere næften atle fammen fremmebe og opbotbe fig 
fnn for en 2;ib f)cr t i*anbet. — omnes equidem o. f. o , ere ganfle 
uift atle fammen fremmebe, men faa ftray ©orgerret — Nosce te 
ipsum, fjenb big felo. — Ne Sutor ultra crepidas, ©tomager, blio 
Deb biu ?æft 213 og mere ot befri fig fra gorbomme, at tænfe felD ubcn at 
ftiærge in verba magistri og at ubnibe og berige fin Sjæt§ 
©duer meb be nøbtienbige og iU)ttige ^unbffaber, og fan t)an 
frem for oUe Zinq bef)Dlbe ©iæl§ ©t^rfe nof til ot foragte 
alle be ^t)t(ere, ber alt for ofte i 58unb og ®runb obelægge 
bet meft blomftrenbe ®eni, ba bil ^an lettelig arbejbe fig frem 
Otter 5Diib^eInIaabigf)eb§ ©rænfer, 'iia ttil f)an§ ''Hrbejber itte 
Iæfe§ og bortfafte§, men (æfe§ og gjemmeS og (æfeå igjen, 
faa længe fom be ere til; tt)i enbogfaa ba, naar JibcrneS og 
@magen§ totole goronbring ttenber op og neb i 53ibliotf)efer 
og i Siteratnren§ 9iige, ttil mon befinbe, ot bet ttirteligen 
fanbe og ffjonne er enå til otte 3;iber og iffe 5;iben§ 2)efpo= 
tigme unberfaftet. 

SKen iblanbt oUe ?lrter af ©tribentere er ingen mere 
nf)elbig enb ben fati)riffe, ingen fan lettere tilbrage fig Utten- 
ffab, ingen er mere nbfat for ttrange Ubtt)bninger og nrigtige 
gortolfninger enb f^an. Ipan§ ^en, figer man, er bt)ppet i 
©albe; f)Ocrt 3^ræf af ben onfer mon for et gloenbe @ting ; 
og ^ang oUerolminbeligfte og notnrligfte ^Inmærfningcr blioe 
næften oltib forbrejebe, forttenbte og ^enti)bebe til entclte ^er^ 
foner, ^nbittibuer og Omftænbigf)eber, fom gorfotteren meget 
ofte iffe engang ^ar ttæret i ©tanb til at fjenbe. 1)et er 
ttanffeligt, figer et gammelt Orbfprog, at nnbgaa at ffritte 
©otire; mon maa anføre faa olminbelige ©ætningcr, fom man 
ttil, faa gitteå ber oltib nogen, fom bar fl)nbet imob bem og 
finber fig trnffen; og ^ttor finbe§ ttel bet 9}?enneffe i 5?erben, 
ber iffe fro en eller anben Sibe fan nære Woal for ©otiren? Use 
every man after his desert, and who shall 'scape wliipping? 
figer ^"^amlet. Xet er oltfoa meget natnrligt, ot biéfe, fom 
finbe fig trufne, moo, om jnft iffe ffrige, foo bog fole Smerte 
efter ©atV)ren§ 9iié, og olt for ofte blitter golgen ben, at en in verba magistri, paa Særeren« Crb. — Use every man 
after his desert o. f. d. J^oar enbocr, f)l)ab ber tilfommer fjam, 
^oem flipper faa for IJifl? 214 ©att)rifu§ ^abe§ af betn, fom ^an olbrtg engang ^ax tænft paa 
at fornærme. 

©e, font føle Deb fig felb, at be ogfaa fnnne ^abe fortjent 
et ©nært, eller, fom SSaben figer, quibus intactis quoque cura 
est super conditioue communi, og fom tænfe meb poeten: 

Tune tua res agitur, paries cum proximus ardet, 

be ere ogfoa ofte ubillige nof til at {)obe ben attcrufft)Ibigfte 
<Satt)ri!uå; ja bere§ Ubittig^eb goar enbogfaa foa bibt, at be 
blanbe ^am meb ^affillanten, og maale begge meb én og 
famme SWaaleftot. §t»or ubilligt bette er, dit man bog beb 
førfte Øjefaft inbfe, faafremt man fun§ fan betragte <Sagen 
meb upartiffe £5jne. (£n ©at^tifus angriber olminbelige ?^ejt 
og Uorbeuer, forbi f)au iurig ønffer, ot bere§ alt for ffabclige 
gøtger maa blide afdenbte ; og naar ^an en og anbeu ®ang 
nøbcå tit at ftraffe enfelte -Perfoner, ba ffer bet iffe for at 
ffabe noget enfeft Qnbidibuum, men forbi ^an fer, at benne 
enfelte "iperfoné gejt mebfører Søfger, ber ere ffabelige enten 
for bea f}ele @tat, etter bog for en ftor (Sirfel af famme. 
^affiUanten berimob er altib faa bum, at ^an iffe fan fe ah 
minbetige gejl ; men f)dor i)an ojner en ^let paa et SDZenneffe, 
ber ftaar t)an ftraj tit 2t)b for at gjore atte anbre opmærf* 
fomme berpaa; og ^dor ^an ingen ^tetter fan ftnbe, ber bigter 
f)an og tljder meb Sittib tit ben menneffetige Settrocn^eb, ber 
fun§ difer fig i at tro bet onbe. ©n @at^rifn§ flraffer for 
at forbebre, ^affittanten berimob fun§ for at foare. §in 
anmærfer bet gobe og gtæber fig bereder; benne op^otber fig 
blot deb at lafte: man fætte I)am i en 3?erben, f)dor 93?enneffene 
ere lige faa tilbøjelige tit at tro bet gobe, fom be §er ere 
diffige til at tro bet onbe, og t)an dil futte i^jet. (£n (Satt)ri= quibus intactis o. f. »., fom, fcfo naar man iffe tørtr bem, og^ 
faa ere tibe tttSDiobe ooer ben alminbclic)c 2;i(ftanb. — Tune tua res 
agitur o.f. B., fnavt fommer luren til big, naar førft bet ^os 9^oboen 
brænber. 215 fu» opbager ofte en JHæt) i fin 4''"^^ 1^9 forjager ^am berfra, 
om ^an fan, iffe af ^at) til 'D^ret, men af S^jærlig^eb og 5ri)gt 
for be mange uffijlbige fmaa Streature, fom f)an fer, at 9tæben 
(urer poa. ^affiUantené ^aubliuger berimob ligne ben 
53?anb§, ber tænbte S^b i en ^el S^, forbi t)an infommoberebel 
af S3æggelu§ i bet 5?ærté^ué, ^toori ^an logcrebe. (£n ©at^ri* 
fn§ maa fige ben rene ©anb^eb, intet lafte uben efter Ouer; 
bediéning, iffe rofe af 5rt)gt og olbrig lafte af ^nb; og naar 
f)an ooerbet)ife§ om et cUer anbet ©teb at f)atoe fejlet, ta bør 
f)an Pære lige fan PiUig til at ertjenbe fine 5ej(, fom ^an er 
f)aarb til at forefaftc nubre bere§. iUien ^nftiUauten figer 
albrig ©anb^eb, og om I)nn eub en eUer anben ®ang fhimper 
til at fige noget rigtigt eller gobt, ba troé tjan iffe ; t)ané Orb 
<igte§ iffe; I)anå 9?aPu er brænbemærfet meb ©fjænbfel; l^anå 
^erfon er en 33ebcrftt;)ggelig^eb for al S3erben; og ^an§ i^lits 
tig^eb Pil mangle en ærlig glittig^ebS SSelfignelfe, ben Pil 
bringe ^nm til SettelftaPeu. 

Wftaw tillægger en ©atl)rifu§ et onbt Jpjærte, men meget 
ubilligt, ^eg turbe uæften panftaa, at het er eu Umutig^eb, 
naar i)an befibber oUe be (Sgenffaber, fom jeg ^er foran ^ar 
forbret l)oå l)am, og abffillige anbre, fom jeg iffe ^er be^øPer 
at opregue, ha jeg bog iffe finber fornobent at gjore ^øjere 
^aaftanb ent benne , at bet er meget muligt, at en ffarp 
©atprifu§ fan l^aPe et æbclt og gobt fjærte, ^Pilfct mon Pel 
iffe Pil nægte mig, naor jeg igjen inbrømmer, at en onb 9J?anb 
ogfaa gjærne fan Pære en gob ©att)rifug, faafremt t)an fun§ 
f)ar gorftanb nof til at ffjule §jærtet§ Dnbffab. 9JJen lab oå 
enbog fætte, at eu fatt)riff forfatter, uaar dan fuu§ Pogter 
fig for ^^nffitler, er en onb røanb, foa tør jeg nof fpørgc: 
mon t^nu bog iffe ubrctter mere gobt eub §pflcren og 2oP= 
taleren, ber ftror $Rofer i ben laftefulbeg gjcb og ofrer 93iraf 
\)aa ben mægtige Xo§merå og St)rannen§ eliter V ©anbelig! 
bet fan man Pel næppe falbe i 2'PiPl. £>Pem PoPer Pcl at 
opftaa og offentligen at unberfogc, om ^")pfleren§ i?oPtnler erc 216 fanbfærbige etter iffe*)? Derimob gitieg ber tufeube for 
én, ber ^olbe ben fat^rijfe gorfntter Snitten pna ©truben, 
{)inbre i)am fra at ffritie anbet enb ben rene Sanb^eb og 
ftroffe i)am paa bet føleligfte, om ^nn botier fig et ^aarbreb 
ber nben for. 3,jener iffe ^^fteren til at ffjule ©fatfen ()o§ 
ben nebrige, gibe ^an§ forte ^anblinger et glinfenbe ^tnftrog 
og forficerbe f)am til at brine fin Onbffab ttibere, naor ber* 
imob ©onb^eben meb <Satiren§ 9?i§ tugter t}or5rt)beren, tager 
'UZaffen af 33ebrageren, og abbarer anbre t)eb ben ftraffebeå 
©rentpeC? "Senne Pif er o§ Pore§ 3}?ang(er og fremftitter o§ 
SJ^enneffene faa(ebe§, fom be ere, naar ^in berimob fætter 
Sminfe paa atte i^e'ii, gjør bet afff^etigfte SOJenneffe inbtagenbe 
og frembringer ofte bet famme 33ebrageri, fom ^unften ffal 
^ape frembragt paa en ung Srub i ^tmerifa, ber, fom 2tr(i^en= 
^o(^ fortætter, Por bet bejtigfte fruentimmer af S3erben, ia 
^un ftob for 93rubeffammelen, men b(eP fiben af ben befnærebe 
33rubgom befunbet at Pære ben aUergrimmefte Xrolb, fom 
mon funbe tænte, ffjæP, trum, ^att, enøjet, og ^Pi§ ubPorte§ 
Sfjøn^eb par fobriEeret af ^uber, ^rol^aar, ^orf, atte ©Iag4 
Ubftopninger, @min!e og et ©laSøje, fom f)un ^Per 2lften 
maatte aftægge, for at ben (ængfetfnibe 33rubgom ube^inbret 
funbe tomme til at nt)be ^enbeå fortr^ttenbe ^nbig^eber. *) §ele Siøbcn^aon erinbver not enbnu ben SDJonb, t)Di3 ~2lbmtntftra« 
tion Dor bet famme for et Dtfl i?loftev 09 bete SOtibfer, fom en 
uafbntbt Xøxh om ©ommeren er for a)tarten8 33oejter. Snf)oer 
ber gjemmer 'Mbreéfe 'JlDiferne, oil nben 3>anffeligt)eb ftnbe benne 
2)ianb efter fin 2)pb afmalet fom et iljpnfter paa 3tebelic;t)eb, Sm= 
bebg'-Suer og 55elgiørenf)eb imob be fattige. §Dem iiav Def op» 
ftaaet og nift, at biéfe ^t^t^f^eree iiforflammebe ?oDtaIer Dore ben 
beoiéligfte ?øgn? og fjnai) for et iStarn fijøtter oel om at ooere 
en brat) SDianb, naar ban fan eftertabe fig et faa berligt 9Jl)gte? 
Sette og meget mere fan imiblertib bog tjene til at »ife, boorlcbeS 
^t)f(ercn meb en behagelig ?pgn anretter ufigelig ftorre ^fabe enb 
ben fatt)viffe »tribent meb ben alterubebageligfte ^Sanb^cb. 

■ardienbol^ (1745—1812), tt))! ©iftorieflrioer og Souvnalift. 217 '^It gicunem^egle Uorbener i ©tatcii; nt ffrioe imob ben§ 
Sjcnereé gejl; at niic f)»or(ebeå Smbeb§niænb§ 9Jebrigf)eb, 
Sunten^eb etter og Umulig^cbeu for en ciiEelt 9J?anb at otierfe 
en ^lan, ber er olt for oibtloftlg ^ox ^onå ©i)nåfreb§, tiU 
Oejebringer [fabeltge Solger af be aUerbebfte ^nbretninger 
og foroanbler 2ægcbonimen ti[ ®ift i Statené klarer, bette 
forer cnbiiu cii anben Ubel)ageli9()cb meb fig for ^forfatteren, 
om f)an enb er i ©tanb til at foragte og fætte fig ober bet 
Utoenffob, bet §ab, fom benne ©trioemaobe ofte tilDejebringer 
f)am. 'Denne Ube^ageligfieb er, at be, fom funbe afhjælpe 
iDianglerne, iffe agte \)aa, ^uab f)an ftriner; at man ofte fti('- 
tienbe erfjenber 9^igtigf)eben af be opbagebe 50Jang(er, '^xo\U 
fitlbigfjeber og Uorbener, uben bog at tænfe bet allerringefte 
^aa at of^jætpe, forbebre og rette bem. ®et ^ænber meget 
ofte, ja fom ofteft, at be, ber ^elft Dilbe gfore gattnlige gor- 
onbringer, ^apc iffe ©t^rfe etter 9Jh)nbig^eb bertil, og be, 
fom funbe, og ^t3i§ ^ligt bet t»ar at gjore etter foreflaa famme, 
ere enten att for magelige bertil etter alt for meget inb= 
tagne af ben gamle ©lenbrian etter og, ^Pilfet enbnn er bet 
atteroærfte og jetter iffe bet atterfjælbnefte, brage gorbel af 
be offentlige 53?angler og berige fig beb Sanbets '^roftfælbig* 
"^eb og totale Unbergang, ligefom ^^In^oltå ©jere og 53eboere 
beb be fofarenbeé Ull)ffer. (Sn faaban forfatter maa ta 
præbife for bope Øren og fe, at atte ^an§ pclmente 'iHaab og 
^Iboarfler blæfe§ bort i i^inbcn, ja Pel enbog nnbertibcn l)ore 
ben 5tnmærfning: l")Pab fommer bet gorfattcreu Pcb, og l)Pem 
berettiger f)om til at tale om offentlige 9}iangler'? Sporgg; 
moale, fom bog letteligen funbe befpareå faalebc»: ben felD 
famme ?Ittraa efter at rebbe fig fclP i en olminbclig Unber= 
gang etter Såre, fom berettiger en 'ipagfagcrcr, naar l}an ojner 
en Orfanfft), til at abPare ©fipperen etter ©tijrmanben berom 
og at bebe bem ftri)gc bere§ Sejl, ©tænger og ^tæer. 'Baa 
længe fom Spii^ttercn er Unberfaat i en ©tat, ^Pori Sejl OQ 
Uorbener ^erffe, faa længe fan SRaben lige faa let foreftaa 
^am fom nogen anbcn, til at libc Peb bisfc Uorbener; og bor 218 iffe ben 9Jtanb raabe 58ranb! fom fer 9jQ6oen§ ^lué i U)§ 
Sue? 

Unbertiben i)ax bog eu gorfatter ben ©læbe at fe en 
etter onben af fine 3lbdarfler benljttebe, at mærfe, ^toorlebeå 
benne eller f)in rebetige og bærbige Wlant iblanbt ©tatenå 
Sjenere gtæbe ftg ot)er Opbogelfen af be SJZangler og Uor- 
bener, fom ere inben for ^anå ©ir!el; ^toorlebeé biéfe 5Jlænb 
følge ben Ot)erbet)i§ning, fom be Eunne er^derbe fig, og ittrigen 
ftræbe at afhjælpe be gejl, fom be foatebe§ ere blePne gjorte 
opmærffomme paa, og fom eUer§ fanffe Pilbe ePtg ^ade blePne 
fijnite for bem*); og mon iffe benne fanbe ®fæbe fulbtommen 
fan ^o(be go^'ffltteren ffabe§{ø§ for bet ufortjente §ab og Upen* 
ffab, fom "^an tifbrager fig ^o§ ben neberbrægtige, laftefutbe 
og utro tjenere? 92aar ^an fertil lægger ben Slgtelfe, '^an 
upaatPiuleligen for fin Srimobig^cb og ©anb^ebgsJSjærligl^eb 
maa cr^PerPe fig ^o§ alle fine rebelige, frit og æbett tæntenbe 
SJfebborgere, famt ben beroligenbc OperbePi§ning, at ^an meb 
fin ^cn ^ar Pirfet, etter bog ftræbt at Pirfe alt h^t gobe, fom 
ftob i f)an§ 3)?agt; at ^an albrig ^ar brugt ben til at nebtrt)ffe 
ben uffplbigc ^pb etter tit at fætte ©minfe paa Safter; men ^) gorrottcren af Mefe 93(abe t)Qr fciD ntjbt benne ?i)!fe. 2)a bet 
iffe er ^am tiUabt, tpr Ijan tffe »oue ^er at iiætine ben »ærbige 
2)ianb, bev i)av i)tret ftn gornøjeffe ooeu at finbe abjlillige, ^an« 
(Smbebe »cbfommenbe, 'Knmcevfninger ooer DWangter og Uorbener, 
fom ti( 2)el8 jttngene« egen yiatiit enbnu f)aobe gjort bet umuligt 
for ijam at afljjælpe og rette. 2)enne 2)ianb ^ar enbog gloet et 
uimobfigeligt 33ettt« paa fin JRebelig^eb og (Smbeb8=3oer »eb at 
glæbe ftg "oer be ooen melbte 'Mnmærfninger, uagtet ^forfatteren, 
fom t}an ttfe nif nægte, unbertiben ^or (abet fin 'i|5atriotiSme og 
@at)nelt)ft forlebe ftg til at fremfætte bem i temmelig [farpe Ubtr^f . 
(forfatteren flt)lber benne oærbige 2)?anb ftn oarmefte 4*pjagtelfe 
og Srfjenbtlig^eb berfor, og Sonen, famt 2)?aabcn, b^orpaa ^an 
fjcrefter ftal fremfcette be iMnmærtninger, fom ^an Pibere funbe 
finbe fornøbent at inbftrø ubi fine 33(abe, angaaenbe be benne 
3)ianb pebfommenbe Snbretninger, fEal occre et umiéfjenbcligt 93ibne 
om ben ^itlib, forfatteren ^nr til en faa nibtjcer SRanb« 3oer og 
9iebelig^eb i at tjene Staten 219 at ^Qit beftanbtg {}ax talet ©aub^ebené @og, blot af St)ft tit 
at gabne, iibcn ringcfte ^"'^"f'Qf til at ffabe anbre enb bem, 
!^t)i§ lumffe og alting obelæggenbe 5:ræfft)eb gjør bem til 9toD; 
bt)r og ©taten§ gjenbcr, fom nieb ^Ib og ©nærb bor for= 
følges og iibrt)bbc»; faa tov jeg not fpørge: ^uab for en 5lrt 
af ©fribentere gioeå ber bel, ber Ijar faa f^nberlig ftørre 
^Belønning og gl)lbeftgjørelfe for bcreå glib enb jnft benne 
faa meget nu§fjenbte og frijgtebe fatiriffe S'i^rf atter? trcbitJtc topitcl. 
De ftre Bptcm i Ijeie og brudne Ccl. 

"Den førfte, fom inbfanbt fig f)oå Snnfer 2ap§, efter ot 
f)an bar fommen til 33l)en igjcn, toar en nng forfatter, fom 
bragte ^f^'" ft ntjt ©frift. Ijborpaa ^an fagbe, at Sinteren 
f)at>be fnbffriberet. 

„3eg f)ar ben ?(5re," fagbc gp^'fitteren, „'^erbeb nnber; 
banigft at bringe ^ere§ 5?elbaaren^eb et ©frift, ber er bet 
øigtigfte og for ?KenncfTelig()eben meft intereSferenbe, fom S3erben 
i nogle ^lar^unbrebe l)or frembragt." 

„3a", føatebc Sunferen, „fiben min 9iejfebeffri»elfe enbnu 
iffe er fommen for ?t)fet, fao Dil jeg iffe imobfige "Xem. 
^Dorom ^anbler bet?" 

„5eg I)ar", fuarebe govfatteren, „paa bet nojefte gjennem« 
gaaet alic be ælbre og nt)ere gilofoferS SOieningcr, og mcb 
9?efnltatet beraf, famt 5larl)nnbrebe§ (Srfaringer, nnbcrftottcbe 
meb fplinterng ©runbe, tagne af 2:rigonometrien, 'i!hitl)metifcn, 
Geografien, £->l)brofobicn*), 5lnatomien, Optifcn og 93Zufiten, 
bebifer jeg nomftobeligcn, at 9J(enneffet er ffabt til at tænfe." @nten t)ar J^orfatteren l)cr fonfnnbevet fujbrofobitn, ber bctt)ber 
SSanbflræf, meb .^»Dbrniilifen efler noget anbet Orb , eder og oil 
lian bcoife, at bet er et .ftjenbetegn paa et titnfenbe iWenneflc, ot 220 I han, blot af en oanifo»mebtctniI Sfræf, laber brabc alle ftaffels 
ufft)(bige .piinbe, blot forbi nogte Sæger raabe tif bem, fom gigato 
og ^tompagni tit 58artf)o(o i SBarberen af Cecilia: „ran er gal, 
ban er ga( " Soorban bet cnb bænger fammcn, faa er min (5^^. 
fatter« ®alffab iffe farlig; alt, boab man bebooer at gjore ceb 
barn, er at anmetbe ijam fom en ^anbibat til et af '}5oIitif ammeret« i 2a\)§>. §Qr Xe ta nogen (Sinbe toitilet berpaa? ■ 

^forfatteren. 9?ei, men bet er en Særbom, fom olbrig 
fan grunbeé paa a(t for fafte 33ettifer; tf)i nebrioer man benne 
®runb(ærbom, f)t)Qb blioer bo Æ)?enneffet? 

Sapé. Gt 5æ, bet forflnor ftg, og mange '3}?enneffer 
Dilbe oift befinbe, at bet er ingen :i)egrabation for bem. ^ar 
®e bo feft) tænft noget Peb Ubarbejbetfen af bette Sfrift, om 
jeg maa fporge? 

gorfatt. UpaatPipfeligen. (£t faabant Sfrift fan iffe 
ubarbejbeå uben ftørfte 5(nfpænbelfc af Janferne. Seg ^ar j 

be§nben tænft Peb bette Sfrift at erfiPerPe mig en ^er i 3St)en 
Pafant Pærenbe .8antor=-£jenefte paa @runb af mine ^unbffaber 
i næften atte ^tbenffaber, men ifrer i SJfJufifen, fom f)ele 
©friftet ffat ttibne om, paa bet jeg beroeb funbe bltPe i Stanb 
til at fonfurrere meb en Pi§ tpff ^rofe§for, ber, fom man 
figer, ffa( anfætteå Peb bet t^eologiffe gafultet fom ^rofeéfor 
i Kirfemnfifen. ®ctte f^ax jeg ogfaa paa en apofr^ftff 'DJaabe 
tilfjenbegiPet i Xebifationen. 

„Xebifationen!" raabte ^unferen og fnappebe ^gogen 
meget Saftig af gorfotterenå $>oanb, aabnebe ben, men hiffebe 
ben lige faa fnart tit igjen, ba t)an, i Stebet for fit eget liUe 
9faPn, fom ^an bér ^apbe formobet at finbe, fanbt et ^elt 
^ottegium. ^Pab bette par for etSoUegium, ffal jeg iffe funne 
fige meb 55i§^eb, "iia ^perfen ^unferen eller forfatteren 
næPnebe bet, og at bebrage mine Sæfere meb ©isninger, ber? 
til fan jeg iffe oPertale mig, t^i t)PDr iOieningen af en Jiing 
er uPi§, er ber attib lige faa megen 9timelig^eb til, at man 
fan gætte fejt fom træffe rigtig. 221 „^tiorfore", fpurgte 5unferen, „^ax Xe juft bebireret 
©friftet til et kollegium, om f)mlfet man f)nr ben ^^ro, at bet 
albrig tænfer?" 

„1)et ()nr jeg netop gjort", ftiarebc forfatteren, „for at 
bcdife bet mobfatte og ot rebbe bette ^ottegii '3)®re. S i>i»iP 
fibfte Jiber er ber opftaact en 31rt af ©nærmere, eller arit^- 
metiffe Slættere, fom af bette SioUegii ^anblemaabc eder 
S[)?angel paa ^anblemaabe bil paaftao, at ber giPeS 2^ilfælbe, 
f)Dori ^robuften af noget, multipliceret meb noget, blider 
intet. Te ræfonnere faalebe§: kollegiet beftaar af omtrent 
atten SCJeblcmmcr; tager man ^erfra i bet l)øjcfte ben ene Jrebje? 
bel eller fej, ^Pi§ gorftanb og Sænfe=(Sbne maaffe er æfpal 
meb 9?ul, faa bliPer ber bog tolP SOJeblemmer tilober§, f)t»i§ 
gorftanb ^Per for fig er noget; og naar al bere§ gorftanb 
bleP multipliceret meb f}inanben, ^Pilfet bog Pel er ^enfigten 
meb ftore kollegiers ^nbretning, faa burbe ^robutten bliPe 
meget, i ©teben for at ©rfarcn^eben, til 2rob§ for alle arit^= 
metiffe 9teglcr, bePifer, at ^robuftcn bliper intet. SigelebeS 
Pife be, Peb (Sjemplet af et anbet S^ollegium, at bet er muligt, 
at ibeligen abberebe Summer fan giPe intet til %acit. SOien 
i begge Silfælbe betjene biåfe .kættere fig af et aobenbare 
©ofiSmo; t^i f)Pab bet førfte SloUegium angaar, ha bliPer ^H'o^ 
buften af oIte§ tilfammen multiplicerebe gorftanb et ^'ao§ af 
Uorbener og uafljjulpne SOJangler; og i ^enfcenbe til bet fibfte, 
ha bliPer gacit af be abffillige abberebe ©ummcr rigtignof 
intet, men, Pel at mærfe: i itongené, men ilfe i Setjenterne§ 
SlQåfe. ^Porlebeé bigfe ^ættereå SO?ening, i .^enfeenbe til 
©ubtraftionå- og !DiPifion§'(Sjemplerne, forljolbcr fig, l)ar jeg 
enb Pibere Pift i 53ogen fclP, ^Por man tillige Pil finbc en 
t^eoretiff ?lff)anbling om be brubne Salg 9h)tte i ^raji§; og 
9lnPenbelfen of alt bette tjener blot, eller bog forucmmeligen, 
til at Pife, l)Porlebe§ bette .kollegium itfc mere er beropet Sor 
ftanb og Xænfe=(Spnc enb noget anbet kollegium i 58erben, 
men at man i bet l)øjefte maa fige, at bet l)ermcb forl)olbcr 
fig fom meb fiffet unber ©fjæppen." 222 „®et er Retligt," fdarebe ^unfer Sap§, „men meb alt 
bette maa jeg tilftaa ^eni, at jeg iffe begriber aubet nf olt, 
t)\)a'b Xe §ar bedaget nt fortætte mig om Xere§ 35og, enb bette, 
Qt 'Se formober nt fortjene ®em et ^antor-Smbebe oeb benne 
©og, etter, rettere fagt, beb 1)ebifationen; og jeg ønffer Xem 
tit St)tfc. ©nbnu en S^ing begriber jeg, nemlig at jeg intet nii 
begribe af 1;ere§ ©og, i i^alb jeg ffulbe faa i 8inbe ot læfe 
ben, ^tiilfet bog tiel næppe Pil ffe fan fnart. Cg en 2:ing, 
maa jeg fortætte ^J)em, at jeg meb al min e^orftanb — og jeg 
tor bog nof fige: et me dixere poetam — itfe fan begribe, 
bet er: ^Porlebe§ jeg er fommen til ben Sijffe at ftaa paa 
®ere§ @nbftription§^Sifte?" 

„^tt er gaaet meget natnrligt til," fparebe gotfatteren, 

„t^i -" 

„3a," falbt ^unferen ^am inb i Salen, „meb oPernotur:^ 
lige 9Jiibler fan jei^ nof tænfe, at bet iffe er tilgaaet, uagtet 
jeg Péb Pift, at jeg iffe felP ^ar tegnet mit DJaPn." 

3-orfatteren bleo rob og greb i Sommen, ^Poraf ^an traf 
en §oben ©ubftriptionS-Sifter frem. ©fter at ^an noget ^aPbe 
blabct iblanbt bem, tvof ^an cnbeligen én ub, ^Porpaa !^an, 
meb ©læben tinbrenbe i Øjnene, berettebe ^unferen, at f)an 
Pilbe l}aPc ben gornojelfe at finbe fit abelige ^JnPn. 

■Da Sunfcren noget ^aPbe befigtiget benne Sifte, fngbe 
^an: „9tigtignof finbcr jeg mit 9?aPn paa benne Sifte, men 
l)Pem ber ^ar ffrePet bet, ffal jeg iffe ftge; fun§ forefommer 
bet mig noget mi§tænfeligt, at aUc be trebiPe 9?aPne, fom 
ftnbe§ paa benne Sifte, fe ub, fom om be Pare ffrePne meb 
famme 331æf, famme ^en, jn meb fammc Saanb. xscq Pil iffe 
unberfoge, ^Porlebe§ bette fan Pære tilgaaet; iffe jetter Pil jeg 
paoftaa, at "Se f)ar fulgt anbre g-orfattereé Sobfpor, ber, naar 
be frpgte for, at bere§ '^lam etter Sfrift maotte mangle noget 
af ben fornobne 58ærb til at ffaffe bem Subffribcntere, bruge 
bet meget uff^Ibige ^unftgreb at antegne en ftor Jpob befjenbte et me dixere poetam, ogfan mig ijax man fafbt Sigter. 


223 formucnbe eller gob^jærtcbe SOJænbé 9?at)ne, i ben fafte Sittib, 
fom ogfoa fjcclben flaar bem fejl, at biåfe 9)iænb ifte Oille 
»ægte fig beb at betale bere§ ®i-emp(ar, if)t)or utoentet enb 
5-orfatteien niaatte oære bfedeii bereå ilrebitor. Dette er ttel 
ogfaa en 2(ar)ag, ^toorfore man i bi§fc Sibcr iffe brijber fig 
faa meget om ^rænumeration, fom ©nbffription; t^i be(§ ere 
t^oit iffe faa lette at loffe tit bet førfte, bel§ fan iffe t)e[(er 
(ettetig nogen fomme tit ot ftaa paa en ^rænnmeration§=Sifte, 
uben be, ber Peb at giPe "isenge ub for 53are, fom bc enbnu 
iffe ^aPe fet, Pife, at bet er bem om at gjore at eje bet (oPebe 
55ærf." 

„Seg fan forfifre ®ere§ SSelbaoren^eb," fparebe forfatteren, 
„at 5^ere§ 9^oPn iffe Panære§ Peb bet ©elffab, bet ftaar ibtanbt, 
paa '^Pab røaabe bet enbogfaa moatte Pære fommen paa ©nb- 
ffriptionå^Siften; ^Pab for $Reften '5^erc§ fibfte 'iJtnmærfning an? 
gaar, ha Pil jeg gfærne tilftaa, at ben fan Pære rigtig; jeg Pil 
enbogfaa tro, at bet er bettc Shinftgreb, ber f)nr Pinfet ab og 
fmitet til ^rofe§for Sramcr, og inbgiPct ^am ben Ipffelige og 
^ibinbtil, faa pibt fom jeg tror, uf)orte Opfinbelfc, at labe 
@trib§ffrifter nbgaa paa ©ubffription, f)PorPeb f}an f)ar fnnbet 
et SWibbel til at er()PerPe fig et faabant '?lntal ©ubftribentere, 
fom ^an formobentlig eller§ mi§tPiPlebc om at opnaa." 

.,£)r. goi^fatter!" fagbe Sunfer Sapé, „X)c taler fornærme^ 
lig om en 9[l?anb, fom jeg rerer; ^Pi§ Sp§ liannemarf Pel fan 
forbpbe at brænbe ^o§ fig, men bog fent eller tiblig Pil fomme 
til at fapne. 'De fortjente, at jeg ffulbe l)æPne min S8en; men 
jeg foragter §æPn, naar ben iffe fan ffe meb .^aarben i 
.5)aanbcn og imob en Sigemanb. Der er ^enge for Dere§ 
^og, fom jeg ganffe imob mit 5?ibenbe og 33iljc er blePen 
tegnet for, men jeg nbbeber mig, at De derefter Pil nbflette 
mit 9iaPn, om Xe af en <oa'nbelfe nogen Sinbc ffnlbc finbc 
bet pao Dere§ ©ubffriptionåSiftcr." >Strib8ftvifter paa 5iib ) tvip ti oii, ;^r. (SramctS «frift ,.'!8agqe> 
fen' enber meb en S3ebiibel)e of, at bet oil blioc fovtfot. 224 SSrcb ocnbte nu ^unferen Si^ggen, gif ub i et anbet 
3?ærelfe, flog 'Søren i efter fig, og efterlob ^forfatteren i 
gorgematfet, f)t)orfra ^an, glab ot)er fit iffe mislingebe ^aper* 
tog, ftt)rebe S^urå ^jemab meb bet erobrebe Stjtte. @t og trebbte topitcl. 
^t)o5 er (Dplijsning? 

'Set Dar mig, foni maatte betale ©triftet og banbre neb 
i 5oi^fotteren§ Somme, fttoor jeg i min (Snligf)eb, omgitoen af 
bare 5nug, fnnbt mig (ige foo toel fornøjet fom iblnnbt mine 
kammerater i Sunferen§ brobercbe 93rebtaffe. Wån Sljft til 
flt lære at fjenbe S3erben og 3D'?ennej?ene§ forffjeHige ^ænfej 
moabe Ijax altib git)et mig Sængfel efter n^ $)erffaber og 
gjort mig begjærlig efter nt) Optrin, faa ot jeg lige faa gtab 
■^ar forlabt be ®oninrf§ og 9teierfeng 93Iifbaafe fom 53onben§ 
©finbpung, og ot jeg, for min egen Sel, iffe t)ar Pæret 
globere i en (Su^m§ og 9tot^e§ ^ænber enb i en ©romerS 
og ^oUiniå. 

9JJin ni) iperre, fom fotbte fig 5}?agifter, gif '^jem meb 
mig og fatte fig til at ubarbejbe en ©nbffription§=''^lan, fom 
enbnn fammc Sag ffutbe banbre til ©ogtrt)fferen for at bliPe 
til et nt)t og fraftigt ^Irgnment for Ijam til ot nqbe ben 
2:jcnefte, fom {)an føgte. ^nn onbiogte nogle foo "^elbige "Xvæl 
i benne ^lon, ot l)on of bore ©jæle-Oilæbe nær Por blepcn 
rofenbe. ^on læfte ben foo ofte igjenncm, at ^on tnnbe 
crinbre l)Per ^tobbcl berof, og fobebe fin ®ejft meb benne 
læfre 9?et foolebe§, ot ^on nilbe t)ape funbet fig olbeleS for> 
nojet meb fin bopærenbe Jilftonb, f)0Dbe iffe 'Jormene§ ^nnrren 
paominbet ^am om, ot ^on ^oPbe et Segeme, ber iffe lob fig 
tilfrebgftille meb en faa let og ulegemlig gøbe 

3) c Soniiicf og 5Heicrfen, fovmobentlig ©roSferer 2)e Sotjind 
og deputeret i bet fgl. «ancet(i tottferenSraab 3 \^r. 'rReterfen. 225 ^on gif altfao foi'U til 53Li9tri)fferen, og rcfommanberebe 
fit 'illrbejbe til ben l)a[tigfte (Sjpebitiou ; og berpan niaatte jeg 
folge f)am ix^a et ©pifcfDarter. 

S[)?in m)e ipcrre trnnbte iiib i Spifcftuen, fom Ijnn fore« 
fanbt fulb af ©jæfter: uicb nogen 33Qni"feligf)eb fonbt f)Qn eu 
©tol, ^oorpaa i)an fatte fig, rættebe efter ©pifefebbelen og orbi* 
Tterebe ben 9Jiab, foin f)an troebe meft oilbe tilbrc ^an§ ®ane. 
(in nng, nl)gfelig Sverre meb ©tøoler og ©porer paa famt 
ftift friferet i^aax fab Peb ben ene @ibe af f)am og ^apbc 
^ioet fine ^'ænber et faa ftrængt ^Irbejbe meb en portion Cje* 
fteg, at 5?irfningen af bere§ onftrængebe kræfter ti)beligen 
fporebeå i alle tiårerne i ^ané £-)oPeb, ber Pare opfputmcbe til 
€n faaban ®rab, at ben 33arl)erer, ber ffnlbe t)ape aarelabt 
f)am i ^anben for ©alenffab, iffiing Pilbe l)aPc fortjent ()nlP 
(Salarium. 

„Xet er bef lageligt," ubbrøb benne unge ^^erre, „at fe, 
^Porlcbeé ben tt)ffefte UDiben()eb er nbbrcbct ouer aUe J^aQ, 
at næften intet SDfenneffe bcfibber be .Slnnbffaber, foni ere fors 
nøbiie for ()ani til uel at bcftpre fig felp og be 2^ing, fom ere 
^am anbetroebe." 

„"Ee ^ar npaatoiPleligen 9tct," fuarcbe min ^'^erre, „t{)t 
ingen 'Jing i bi§fe 5^iber ftaar paa faa fpage (jobber fom 
Cpli)§ningen." 

„Xefto Pærre!" fagbe en SO^anb meb runb ^Hirpf og forte 
Sinapper i .^tjolen, fom jeg t'ormobebe og fiben fom efter Por 
en nng gejfllig 9Jianb ; „bet forl)olbcr fig rigtig nof, fom "Se 
figer yjfcn for ret at beftemmc CpU)i?ningcny '-Bcffaffcn^eb 
^oé ov blioer bet nøbPenbigt ot fornbfættc et rigtigt S3egreb 
om, f)t>ab man falber Cph)yning. ^ffl befincrer ben meb ©aj- 
torf og ^ontoppiban — jeg ffulbe fige '-^^ontoppiban og (Say- 
torf — faalebe^o, at Oplpéningen er en Icoenbe !iUuibffab og 
froftig OperbeoiSning om be gnbbommelige (Sanbbeber og i>ræftcn <t!cbcr ©ajrtorf iibtiof 1771 et „Ubtoti of <P ontoppiban« 
j^orflorincj . 

15 226 ffitte§ fra ben menneffelige ^luibffab beroeb, at benne erlange^ 
oeb menneffetig gtib af @ub§ Orb og er en b(ot f)iftoriff 
^'unbffab, t)eb ^uilfen 9J?enne[fet b(iber i fin Onbftab; ben 
gubbommenge Opf^åning berimob uirfeS af ben ^eflig ^ianb 
tieb Orbet, f)tii§ ^raft erfareg i Sjærtet, og beg^nber at bort= 
tage SSiljené ©jenftribig^eb. Og at Ophugningen i benne gor- 
flonb Dirteltg ftaar paa flette {jobber, bet bar jeg fanbelig a(t 
for tiblig faaet at erfare i min ni) 9J?enigf)eb." 

„"Sereå nQ SKenig^eb", afbrob ben fporebe 9J?anb, „mao 
bo formobentligen ligge enten paa Penftre ^aanb ftraj naar 
man fommer oPer ©tenbroen paa (S^riftianå^aPn , eller og 
paa garimagspeien imellem 53efter og 9?ørre ^ort?" 

„Om faa Par", foarcbe ben gejftlige, „faa forubfer jeg, 
at bet itfe Pilbe Pare længe, før enb jeg Pilbe bliPe nobt til 
ot arbejbe paa Xereg Oplljåning." 

9llle faa' paa ben fporebe SD^anb, men ^an, fom Pibfte, at 
bet ftreb albele§ imob 3?elanftænbig^eb og 99?oben at bliPe 
rob, i ^Pab for en 5oi-"fat"i»g "tim c"^ moatte fcetteS, tog 
Orbet ganffe rolig: „DJaar jeg ffal fige mine kanter om Op* 
lt)åningen, faa tror jeg, at ben er faa gob, fom man fon ønffe 
fig ben, nnbtagen i ^^'offenet. 5Dien Peb mange Sejligf)eber 
maatte man ønffe, at ber fnnbe tilpejebringeS libet mere SO?ørfe. 
©er bet for (Sjempel iffc affft)eligt ub i Stomebien ^Ringen, 
^Por ^^3reiåler og ®jelftrnp maa labe, fom be iffe fan fe l)in= 
anben, nogtet etl)pert SDienneffe \)aa parterret fan fe bem begge 
to? 2igclebe§ gaar bet i (}igaro§ ®iftermaat; men albrig ffal 
man næPne mig nogen ^omebie, l)Por jo 5Jl)eatret ^ar Pæret 
Ipft nof; berimob mørft nof, bet er ©agen." 

^er tap f)an, og faa' fig om, men ingen Pilbe le. 

93fin ^erre Penbte fig nn til ben gejftlige mcb biefeOrb: 
„Xe maa forlabe mig, bet Par iffe i ben j^orftanb, jeg tog 
Orbet Opll)§ning , ta jeg for fort fiben næPnebe bet. ^eg paa oenftre 4*aanb o. f. o. laa ^en^oIb«Bi8 2^ugt^ufet og ''4Jeji= 
l)itiet fSoareftften). 227 forftob berDcb iffe ben tf)eplc»giffe, men ben ofminbelige toiben* 

ftabelige Ophugning, foin ubbrebeS ucb (ærbe og bt)b)inbigc 

©frifter. JpDor libet benne Jibé SRenneffer Iiefi)mrc fig om 

Qt ubDibe line Sunbffaber ueb flige ®triftev§ 2æ§ning, berpoa 

t)ar jeg be ttjbeligfte ''^røuer i mine egne Sfrifter, ber, tit 

min og C'p(i)§ningeni5 ubobelige ©fabe, maa raabne pao mit 

Soft, fiben mon nu om Stunber foretræffer T)ntfetoj for bet 

folibe og grunbige og 9.)?orffab§(æ§ning for ben fnnbe og bt)b= 

finbigc g'fofpfi. ^bi§ gaffet bog nof upnatDiutelig er bet, ber 

ffat ubbrebe Sl)é ober ilJenneffeligdeben." 

^er bien min ."perre ofbrubt af en Manh meb upoffet 

5tnfigt og nfæmmet ^aav, et fjorten 1)age§ langt ©fjæg og 

ffibent Sintoj piia, fom fob Peb ©iben af ben gejftlige. 

gn^fenbe fo'r ^an op, og fom en ^^orben ruffebe be folgenbe 

Orb nb af f)an§9Jhinb: „T)e gobe gitofofer inbbilbe fig altib, 

Qt ^e(e 9?erben& OpIt)§ning (igger i bere§ Sfærneffal, og bog 

ere ber ingen 9[Renneffer, ber mere enb be ligne bet ©(ag§ 

Solf, om f)PtIfe 5æbru§ figer: 

Est ardelionum quaedam Romae natio, 
Trepide concursans, occupata in otio, 
Gratis anhelans, miilta agendo nihil agens, 
Sibi molesta. et aliis odiosissima. 

9?ej, naar Cp(t)§ning ffat ubbrebeå ubi 53erben, ba maa bet 
ffc Peb 05 poeter. I^eg maatte Pe( fporge, f)Pem ^ar bibroget 
meft tit Opti)gningen, i)omer;:§ etter 'i|5tato? ^Pem t)or f)aft 
be bebfte Dpertalet)e§s@aPer, 9tnafreon etter ^emoftf)ene§? 
53eb i)\æiv af 'i|?oefien fan man altib faa be torrefte ©anb- 
^eber tit at glibe neb, naar be berimob, inbflcebte i gi^pfofi, 
ere pæmmelige." 

„"Se er ha nltfoa ^oet?" fpurgte min §erre. 5æbrii8, vomevff ^^ti^'^'fltcr. — Est ardelionum o. f. o. 3)er 
er i 5Hom et oift ftunbceløft ;^oltefa:rb, '^o\t, ber altib Ijor ©iefelæber 
i ©toeiie, fom ^ar traolt, naav be biirbe labe t^Ue falbe paa ftg, 
fom piifter og ftpinier til ingen i^erben« IJJijtte, fom ingen ling fnar 
gjort, blot forbi be tager fig faa meget for, fom er fig felo til 33l)rbe 
og anbre i t)øiefte ®rnb itbehagcligc. 

15* 228 „Seg tvoebe," foarebe poeten, „at min ^erfon nor lige 
fan befjenbt, jom mitDJotm; berfom "Se etleré iffe \)ax en rent 
forbanbet ©mag, iaa ninn Xe bog t)aDe læfl en Xel of mine 
^Irbejbcr meb gornøjelfe. ^og, ^Dob jeg ^ibtit \)ax jlrebet, 
er funé ^Bagateller imob be to '^^hbejber, fom jeg nu f)ar iiuber 
^-^ænberne. Xet fprfte er et £)eltebigt om ^'uægfl^geng S«o= 
fulation" 

„6t "oeltebigt om .Ut)æg)Qgen§ ^nofulation!" rnatite ben 
iporebe SDi'anb, 

„3a Dift, min ya'r!" foarebe 'i|5oeten, „og berfom Xe tiil 
labe Xem tnotulere, faa ffal jeg inbføre Xem beri i en ganffe 
briUont (Suifobe. ^-8eb et faabant Søfte maa jeg bog Del lige 
faa let funne loffe Xem, fom mnn meb en ®ef)ejmcraabinbeå 
^itcl en (^ang loffebe en Xame til at labe fig operere for 
^ræft? feoab .'pcltebigtet for 9?eften angaar, faa er 9J?aterien§ 
58alg mig borgen for, at jeg Dinber be tnfenbe 9^ig§baler, fom 
er nbfat til præmie for et epift Xigt. 3^9 ^ai" ^igf fa« \iox 
Cperfløbigl)eb haatt paa firbenebe og tobenebe $)elte og .^lelt; 
inber, fom ^omeriiå ^apbe paa ®uber og (Subinber. Xet 
anbet ^Irbejbe, fom jeg bar nnber £>ænber, og fom itfe Pil 
inbbrinqe mig minbre ?®re og Sovbel, er en Cpern om 
Sartoffelaplen, l)Pori jeg bringer 3:rl)lleriet, gePæfenet og 
XroIbbom§=,Slunfterne til en langt ^øjere ©pibfe, enb nogen 
of mine goi^gængcre, ja enb ogfaa 93aggefen felP, f)ar bragt 
bet. Jirnf en ®ang, ^Por Pibt bet gaar; jeg laber et Stor 
ftjngeå af bare fiartofler, og Sfneplabfen forPanbleS tre ®ange 
i f)Uer ©cenc. itror Xe, mine $)errer! at noget (3tl)ffe ()ar 
Piinbct mere '^Jlpplanå, enb bette Pil Pinbe? ©agen er fun» 
at fna fat en gob rønfif bci'til- 5eg f)ii-' ^^^ tænft paa Éa\)cU 
mefter ©d)nll3, men t)an§ rønfif er ott for fimpel og naturlig; 
ben gjor ingen ©tøj, og berfor fan jeg iffe bruge ben. Xet 
oUermeft bouce Dhimmer i ben ^ele Opera bliper en Qlbagio, ja, enbogfoa Sagqefen felo, Hgter til ben ofte omtalte D()cra 
.^olger Sanjle". 229 iom bog man atfompagiicrcs meb ^45at»fer og Jroinpctcr. Tog, 
jeg ftnl'er Del en nnben, foni fætter mig en SOhifif, ber i Støj 
og Sorm itfe f)QV ^oft i)J?nge. 9?aar )ac\ benne Opera er fær= 
big, faa Di( jeg applicere mig til et mere alPorligt ^^Irbejbe 
og beg^nbe paa en bibetff Xragebie, fom fonimer til nt f)ebbe: 
Sonaå i $)Daf fiffene ^-Bug." 

„Di»fe 'ilrbcjber", fagbe min ^erre, „Pille fiffert bibroge 
meget tit nt forjage SD^orfet frn Poreå tjære (^æbrenclnnb". 

„UpantPiPlelig," fpnrebe ''■poeten; „og l)pab pil itEe Ubtæn- 
bingen fige, nnnr be fan flige 53ærter oberfntte ubi bereø Sanbeå 
Sprog? Cg Pil be itfe glæbe fig oper at erfore, at et Sanb, 
fom be troebe Par fan bt)bt nebfjnntet i 53nrbari og SOforfe, 
^ar bragt bet foa oPermaabe Pibt i OplQ^ning?" 

„Tet fan Pære meget gobt, alt, ^pnb 3 gobe i^errcr ber 
fnatfer om Opll)éning," fagbe en 53orgermanb, fom rejftc fig, 
tog fin 4"^at og lapebc fig til nt gna; „men ben fanbe og bcbfte 
Dplt|§ning er, min Sjæl! bog ben, at ©aberne f)olbeå l^fe om 
Giftenen, enten faa røaanen ffinner eller itfe, for at {^olf ifte 
i SlKørtet ftal renbe paa noget af alt bet forbnnbebe Sram, fom 
mnn lober ligge pnn gortopene, og faalebeg brætte '3lrme og 
53en. ^i)e forbømte ^Sægtere, bc ftjæle 2'rannen of Slagterne, 
fom Pi 33orgerfolf moa betale, og faa Inbe be 5olt goa i 
SJZorfct, faa gobt fom be fan. '-l^i \)ax beénben l)cr i Tanne- 
mart ben prifelige 5Sane nt Pære obfle meb bet ftore og fpar^ 
fom meb bet fmao. 9Kan l)olber ^Regning meb Wnnnen, og 
naar ''Jllmnnntfcn lopcr oé, nt ben ftnl Ipfe, fao laber man 
Pære at tambe fi^gterne, nagtet SKaanen mange ®ange gjor 
^llmanaffen til Søgner. 53iirbc berimob itfe 2i)gternc brænbe 
beftnnbig om Giftenen og 1)cnttcn, enten fan i)innncn ffinner 
eller itfcV 53ranbta5fen betaler, min Saligljeb ! not til l-'pgterne 
om "^Inrct; men jeg tnn tænfc, pebfommenbe Ijnr fngto ingen 
Ol o, for enb be fan fan ben ftntfelé ^ngfe til nt gaa fomme 
^^ej fom alle be anbrc. Xerimob ffnlbc Te fe, t)Por Ipft ber 
er paa Oinberne i CSngellnnb, enten faa yjtaanen ffinner eller 
itfe." 230 „^ax 'Be bæret i (Sngetlonb, min ^erre?" roabte en Sfibå* 
foptcjn, font fab toeb (Snben af Sorbet. SJien 33orgercn oar 
allcrebe ube of ©tuen, uben ot t)an f)at)be ^ørt ^'aptejncnå 
@pørg§maa(. "Senne Penbte [ig attfaa til be oorige af <SeI= 
ffabet og fortædebe bem alt bet, fom f)an t)at)be i ©inbe at 
opoarte S8orgeren meb, ^pilfet ^an iibførte omtrent meb følgenbe 
Crb: — 

vDog før enb jeg anfører S?'aptejnen§ 'iaU, maa jeg bebe 
mine Sæfere om Saalmobig^eb, og at be enten Pil forbigaa 
het næfte kapitel, etter, i t^ntb be enbelig Pil læfe bet, bo tilgibe 
mig, at jeg beri inbrt)tfer et ©ren, fom i bette Øjeblit er inb- 
tøbet mig*), og fom jeg for benne (Sang ifte §ar pitlet nægte 
<Steb i bi§fe ©lobe, uagtet fammeé {forfatter, og en^Per anben, 
Pilbe unbffljlbe mig, om jeg for (Sftertiben frabeber mig flige 
.^ommigfioner, efterfom jeg nøbtg Pilbe fe mit ©frift for* 
Panbtet tit en 5lpi§. 2:0 ofi trcbtatc tapilcl 

Sioxvtfponhanctn. 

P. M. 1)en gobe §erre, fom beft^rer ^2lbreåfesS'ontoret§ 
(Sfterretninger, f)ar nægtet ot inbrt)ffe i bemelbte 33tobe bet 
^oifølgenbe ^Ipertiåfemcnt, uagtet bet fun§ inbe^olbt en 
^rænumeration§=^lan paa et ©frift, fom jeg l)apbe i ©inbc 
at ubgiPe, og uagtet bet iffe Pil Pære panfteligt at bepife, at 
ben gobe SKonb ofte ^or aperteret ©frifter, ber ere intet mere *j gjogle ?æfere funbe maaffe tvo at finbe en Soetijbig^eb i bet 
bobbelte jeg og mig, fom unbertiben forefommer i bisfe SBlabe. 
gor at foutiave bette maa jeg imberrette ?æferen, at næflen ^e!e 
2:eften cg en Det af 9Jotente tilføre ben ene jeg, bet er at ftge : 
Wg#balera»@ebten felo ; bet porige tt(f)ører ben anben jeg, bet er 
at ftge: forfatteren, t)Dilfet Orb igjen bet»)ber faa meget fom ben 
2)ianb, ber opjlrioer og befprger til SEr^tfen, li\)ati 5Htg8bater8. 
vSeblen« ®eniu6 biftercr. 231 cnb ttibelige ^affilier, (jtiortil f)an bog bel iffe uil unberftaa 
fig ilt t)enrcgne et ©frift, fom I)Qn enbnu itfe l^or fet en 
Sobbel of. .'puob 'iMarfog f)an {)erti( fan ^atoe, er jeg iffe i 
©tanb til meb @iffcr{)eb nt bcftennne. ©oo meget tror jeg 
bog meb 9timetigf)eb ot funne formobe, ot \)ax\, ha \}an feld er en 
J^ffev, t)ar befluttet meb fine ringe firæfter at tnge fin æble 
Sanbémanb C£rnmcr§ og ben, befto irnerre!!! germaniferebe 
Q3aggefené og kompagnis ^nrti, og berfore, af egen Wt^w 
bigf)eb, anfat fig felt) fom ©tranbrtber i Siteraturen^ 9iige 
for at for^inbre ^^^^foi^fele" fif oUc be 5i.^are, fom l)an og 
^an§ ^il^ængere anfe for Slontrabanbe, ^bilfet jeg faa meget 
mere frifteå til at tro, fom Sr^gt for ot tilbrage fig Ubel)age; 
Cig^eber fra ©rameré og c^lomplot§ ©ibe iffe fan ^aDe beftemmet 
t)am til benne 5i>cEgring, ba for bet forfte ^efjenbtgjorelfen 
intet inbef)olbt, fom funbe fort)olbe l)am Ube^agelig{)eber, og 
i8ogtri)fferen for bet anbet tilbøb fig at inbeftao for alle %olQn 
<if bet aoerterebeS ^nbrtjffelfe i 5luiferne. 

®et Dilbe t)ære for oibtløftigt l)er at bebife, t)Dorlebe£i 
ntan ttel fnnbe tninge ben gobe SWanb til for 93etaling at 
inbrl)ffe oUe be ^efjenbtgjorelfer, ber iffe inbel)olbe Stalnmnier 
og Diebvig^eber, i et 58lab, ber fanbelig iffe er fongelig atter= 
itoabigft prioiligeret for ^an§ 'i^oxhd etter Slapricer, men for 
t)ct i)ele ^nblifnm§ 33efpemmeligf)eb. røan funbe enbPibere 
i al ?)bmt)gl)eb tage fig ben 5ril)eb at nebriPe bam fra beu 
fritiffe Srone, l)Portil ^an, fom en liternriff ^^^ififtratuy, f)ar 
PoPct at opfnigc fig; man funbe unberPife ^am om en eller 
onben 9)?ine og "Slnfigtstræf, ber Pilbe flæbe ^am nfigelig 
bebre enb ben, l)Pormeb ^an fæbPanligPig affærbigcr f^olf, og 
fom fpne» at gipe til iijcnbc, l)Porlebc» f)an glemmer, ot l)an, 
uagtet fin litte ^orafter, bog, faa længe fom l^an opl)olber fig 
i Slontoret, er ben aUerringefte Xjeneftepigcé -Tjener. X)og, 
bette fan iffe Pel fte i et 33reP. 5 Sljobenljapn^ ©filberi 

ben befto Bcerre germaniferebe S3aggcfen, fe9Joten S. 171. 
— ©tranbriber, lolbbetjeut. — SRaonebaffriftet Sjøben^aon« 
efilberi iibgaoc« af SRiel« S^itlcB SRiegel«. 233 ffiilbe man De( onffe Qt fe noget beroni, t^i bette 8friftå 
forfatter, font en ijabii 9iegnemefter, bilbe iipoatoioleligen meb 
bet famme mebbele oå en ^Beregning ooer, ^Dnb '?(bvcé)e=Slontoré 
(efterretningerne aarlig fnnne inbbringe, ^bilfen 33eregning iffe 
er »anffclig at gjore; og meb bet famme Dilbe f)an formobent; 
ligen uife, at 53eta(ingen for 53efjenbtgjprelfer meb 33iUtgf)cb 
burbe nebfætteå til i^afoparten, bo ^enfigten meb 53tabet& 
^(Dtorifation upaatbitofeligen, font forben er me(bt, er ^ub(itumå 
^efnemmelig^eb, men iffe ot berige enfelte ^erfoner: Iige(ebeé 
t)i(be ^an erinbre Debfommenbe Sorig^eb om ot ftonbfe bet uti[= 
gibefige 8nl)beri, ot bebrage en ^el ftor ^t) meb 53(abe, ^t)ié 
3nbf)olb ben aEermeft øtoebe Sæfere ofte iffe er i Stanb tit at 
ubpunftere, ba be ere trt)ffebe meb bet atlerhimpnefte Ubffub 
af Sfrifter og "i^apir, fom man fan foreftille fig, uagtet Slon; 
toret§ ftore ^nbfomfter, faa længe fom ^rifen bliPer, fom ben 
nu er, funbe berettige bet fjobenf)aPnffe 'i)?ublifum til bet oUer; 
elegantefte i8Iab, fom noget ©teb i ^i^erben funbe frempife. 

Xa nu "Se, min ^errel er ben, ber ^er ()ar begl)nbt meb 
at blotte ben ©ramerffe 9?ogenf)eb, og jeg altfaa er impliceret 
i en og famme ©ag meb Xem, faa ffal jeg ubbebe mig, at 
De Pi(be unbe bette 33reP og bosfotgenbe '^(pertiéfement et 8teb 
i Dere§ næfte 9?ummer: og "ba Sramer, ftrnj efter at ^an^ 
3[)?anifeft ubfom, er rejft ^cr fra ^t)en, f)PorPeb ban — uben 
at fornærme §am meb ^ignelfen — ^ar efterabet be fmaa 
^unbe, ber efter at ^apc bibt en ilRanb i kjolen, løbe bort faa 
^aftig, fom be funne, inben 'lOtanben fnar $ib at Peube fig om; 
og ha jeg er Pi» poa, at Xere§ Sfrift fommer t)am for Øjnene, 
fao Pitbe Xe forbinbe mig meb at (abe biåfe Sinier forfifre 
bom, ot i)an forgjæPe§ f(t)r mig, og ot min ©nært, i t^alt) f)an 
Peb fine belopebe i^efter og ftontinnationen of bfln§ unberligen 
opfolbte ©frift: ^-Baggefen, ffulbe bliPe berettiget til et 9tap 
beraf, er lang nof til at romme ^am, om ^an cnbogfno Pilbe (Sramcv« iWaiitfeft er bet libt uebenfor uæonte Strtft „iBaggcfcn". 233 [fjule fig niibt i £>jærtct nf bet tijffe 'JRige. jS'jøben^nDn 'ben 
22be Wiaj 1789. gorfatteven af ioolgcr -tqffe*). 

govfatteren af 3?ig§^QIeré•(£e^(e^é ^anbelfev 

*) @fter at Ijaoe igjcntapet min, i 9^otcn oeb Slutningen af forrige 
kapitel, gjorte 3lnmobning uilbe ^orfottcren af 5»o(ger Jttffe tiflabe 
mig, at jeg ber onforer en 'Jlnmartning, ber er fjam lige faa meget 
Debtommenbe foni mig. Sige faa bcfnnberligt fom bet nav, at ben 
(iUe -Sfraalf)alé, ber t)ar ffreoet be faarc (tbet befjenbte ■^luérn-- 
fungen, bet er ublagt: @fraa[ foranlebiget oeb §o[ger Xnnffe og 
i-'otger Jl)ffe, nilbe toge Sramer« 'il^arti, lige faa nnberligt fore* 
fommer bet mig, at ben nbenaonte (^ovfatter, fom f)ar ftreoet: om 
ben Jing, falbet ^.Hn^rufungen o. f. d. f)ar oillet blanbft fig i 
Dorc8 Stribigbeber meb Sramer.f i .'oatibe b"" enbba baft bet 
inbbilbte .^alb bertiL fom r)tecenfcnter formene fig at baoe til at 
falanbc fig i anbres @tribigf)cbcr, faa nilbc jeg labc Jingen paé= 
fere. aWen nu [aber bet, fom om ban troebe, at oi bcfipoebe 
"irjcefpetropper imob Sramer og kompagni, f)Dilfe pi bog albrig 
bape forlangt elter onffet o§, men meget mere pitbe bi^Pc frabebet 
oé, ifjr om pi funbe ijavz formobet 08, at S^jælpcn flulbe tomme 
fra en .f^aanb, ^ois nn)ftiffe ®frioemaabe 2;f)eofopf)cn felu i!te for» 
ftoar, for at bruge bane egne Crb %<aQ 22, bPi^ ?)figtigbeb f)au 
^or bepift næflen paa enboer Sibe, men ifær i 'ilJoten pag. 26 09 
27, og fra en Dianb, ber er i i?tanb til at frpgte tor, at ban 
tunbc bibrage til 'IJregfefribebené Op^æpelfe. Se 5^oten pag. 31- 
•tporlebe« bette ffnlbe gaa til, fan jeg fanbeltg ifte begribe. 9iej, 
min .v>erre: naar Xe hine taber Xere« *l3en lebee af ben rene og 
ubefmittebe ©anbbeb; naar man funø tan fe, at benne fremloffe«, 
iffe af ?pft til at ffabe, men af blot 3ltraa efter at gatrne, ba ffal 
Xc befinbe, at Sanbbeben cubnu bar mange mægtige ii^cnner, ber 
ptHc beffutte '^.^reeiefrilicben, fom poreé i^oUabinm, og fiftert pinbe 
Sejer. .^alnmninnten« X^m Ian, paa ben anben Sibe, albrig 
berøpe 08 benne pclgjirenbe gri^eb, tf)i i)am fan iØhinben ftoppe« 

t) XJet er befpnberligt at man ncpften albrig fon faa Sop til ot be« 
^olbe fin Jtjivpbeft for fig felp. 5Raar mon oUerbcbft porobercr poo 
ben, og man tunei oenbcr fig om, fer mon flroj: et %^ax ububne 
d{i)ttere ftbbe bag paa. gorfatteren af volgcr Ipftc, en 'i^arohi paa SBoggefen« 
Dpero .rolger Xonffe, oar .^-leiberg fclo — gorfotteren til Sfriftet: 
Om ben Xing, fnlbet ■iluarn fnn gen og om anbre Xing Dor 
ben fenere fom Xigter befjenbte %boU iSil^elm St^arf Stoffelbt. 234 Slttertisfementet hjber Crb til anbet foQlebeé: ^aa fnnrt 
jom ^rofeåfor (Sramer er bleocn fæi'btQ meb fin ^atoiar*), 
Stuffomfnuff, ^lutfefiff, 5"i"fi9i"f"tfi-" 09 ^^oggefen**) eller og 
for, i {ycilb et tilftræffeligt Stntal ©ubffribentere ffulbe tillabe 
i)am at opfijlbe fin græSfelige Jrufel, at ftraffe Xiannemarf 
meb megen Ct)erf(cbigf)eb beraf, ogter Sorfatteren af ipolQev Jtjffe 

at nbgioe ^Denti)ret cm b. t. . p t. . D , 

men grifferne forbe^olber \)a\\ fig at nbft)lbe paa ^iecen§ 
$ite(. 3 bette ©trift oil f)an fliimpe alle fine lUntagonifler 
fammen og forteligen befuare, ()Pab ber fortjener at befooreS, 
bog ffol f)an meget nøje Pogte fig for ben ©roP^eb at bt)hz paa, men om <l.<reefefrt[)eben for faabanne 3lfffiim« @ti)lb flulbe 
op^æoeé, ba tiar bette ^gfrtbt lige foa iirimefigt, fom om mon Diibe 
bore et Dvlogéffib i ®runb, forbi ber Dor en 2;i)D i ?^)et i ?an« 
ternen. 33ær berfore rolig, min |)erre, og, naarS)e ifte fon beoife, 
at Xe er 3?ecenfcnt, faa be^ag at ooerlabe 0.8 'Sramer og tom« 
pagni nbe^inbret, fom »oreS loDlige l^rife, og bær forfifret, at »i 
uben ©tolt^eb tør tro oS bisfe ^1^"^^'^* 3Ingreb fulbfommen 
Doj;ne; oare bi«fe S^ampion« farlige ^o'f i ©toten, for Sjempet 
@jjefuiter, fom 2)e næoner pao ben ftbfte ®ibe i 3)ere« ©frift, og 
2)e, min §erre! Dttbe mebbe(e oé SSibrag til at afriue bem SDiaffen 
og blotte bcrc« 33ebragert, t>a oilbe oi meb Æatfigelfe mobtagc 
2)cree 33ibrag; men nn ere oores Slntagonifter ftet iffe farlige golf, 
og bere« ©yiftene gjpr i bet bPJeftc ifte ftørre Btahe i gtaten, enb 
nogle entelte ©frceppcr i en botaniff ^axa. Sil fibft oifbe ^ov- 
fatteren nf ^olgcr 2;i)f!c tilgioe mig, at jeg i)ar ftreoet benne 9iotc 
i ^an« 9JaDn, ^aa Dcl fom i mit eget 
*) ®aalebe§ ^ebber Opf!riften paa en *lJeriobe i bon« SDianifeft. 
**) St af oore« oittige ^ooeber ^ar fugt, at Sramer hin« b^Dbe gjort 
33aggefen en ftet kompliment meb at bruge ^ana 3lax>n til "Xitel 
paa benne ^iece „.pDor ofte", fagbe benne 2Jianb, „oit bet iffe 
t)cenbe ftg, at en etter anben maa figc til ftn Sjener: glu mig 
SBaggefen, til bet etter bet Srug?" SBogtr. anm. 

b. t. p. 0. f B. '■^jvitternc ere maafle at nbfl)lbe faatcbe«: be tre 
^ropbenreutere til d. i) 3)anmart, og .'oeibcrg figter ba ciftnot til Sramer, 
Sobc og forfatteren af bet ooenna-tmte anont)me <£>tvift 3lu«rnfungcn 
($riebrite33riin). — bl)be fineSJenner til@jæft paagjfrementer 
figter til et ®teb i bet meb Cuerflriftcn „Sotinr" betcgnebc, til ben 
ttjffc Xigter ©erftcnberg rettebe 5lffnit i Sramer« ,.33aggefen". 235 fine 5>enner til ©jæft vaa Gyhcmcntcv, fom ©romer l)ar gjort 
tieb ©erflenOcrg. 8hiftet befiouer itU at bliwe mere enb 
omtrent et ?lrf ftort for ()Uert C'^efte poa otte ^ilrt, fom 
9)iQnl>en fro i^iel ffrioer; og bo f)nn ^or opfunbet ben n^ 
3Kobe Qt toge ©ubjtription pan ©tribéffrifter, foo Pi( Sor* 
fatteren af bette 53ærf føge at oPergaa ^am i Opfinbetfer, 
^Dorfore bette Sfrift ffa( ubgiPe§ paa ''^rænumcration, fom 
mobtageé meb 4 (5. imob tn)ft ®eoi§ af 33ogtrt)fter ^olm i 
ftorc giolftræbe dlx. 218. gor ret at tPinge fig ^rænume- 
rantere til, agter goi^fottfi-'e" at (obe tri)tfe afle berc§ 9caune, 
fom iffe prænumerere, (igefom ogfaa alle anbre Sl'jobere uben 
©faanfel DiUe tomme til at betale bobbelt imob ^|>rænumeranternc. Xxt og trcbitJte topitel. 
^AHrdnomifl^c Wtvmiiontx. 

3eg tommer nn tilbage til min ©tibétaptejn, fom jeg 
rotig t)ar tabet fibbe og fpife fin ^vifafé, imebené jeg ffreP bet 
forrige Slapitel. ^an§ 5:ale lijber faalebeå, fom følger: 

„Seg rejfte fra ftjøbenf)ai)n førft i ^21 året 1788, men {)aDbc 
ben UIl)fte, at jeg i en fuær ©torm forlifte mit @tib unber 
(Sngetlanb, faa at jeg meb 9Job fif bjærget mit og mine (Sfib§5 
foltå SiD. Xen Xib, fom jeg maatte opf)olbe mig i (ingcllanb 
for at bjærge faa meget af israget fom muligt, anPcnbtc jeg, 
fornben at f)aPc Opfigt meb '-Bjærgningen, til at gjore mig 
befjenbt meb (Sngetlanb, famt bete inbPorteå forfatning, "scg 
faa' ber et ^olf, fom pralebe of ^^ribeb nben at befibbe mcie 
enb ©tt)ggen beraf; men erfarebe tillige, at netop benne Sfl)gge 
af {5rit)cb og benne ^^snbbilbning, Dar bet, ber opmuntrebc 
golfet til al ben 53tnbffibeligf)cb, ben ^nbuftri og be ftolte 
^anblinger, fom man bogligbag? ton ftnbe utallige (i-templer 
poa iblanbt golf of oUe ©tænber i benne 'JJotion. ^eg ton 
erinbre, at jeg iblanbt onbet ogfaa lagbe Wærfe til bet, fom 236 ben gobe )))tauh lagbe, bev nu nr)§ gif ub af Stuen. 9D?en 
bette er bog iffe bet Digtigfte, fom jeg i)ax at fortælle. 6n 
tilfælbig Cmftænbig^cb tior ifær 5lnrfag ti( en nf be fornoje^ 
ligfte *pænbclfer, fom traf mig ber i Sonbet. 

„3egf)Qt)be ibfanbt anbre 3;ing faat bjærget min egen 
gobe SlQ^l)t=Sl'iffert, men et @(a§ Kar flaaet i @tl)ffer. Xet 
»ar mig meget om at gjore at faa ben iftanbfat. 3cg er^ 
ft)nbigebe mig berfor om, f)nem ber t»ar ben bebfte Optifuå i 
©ngettanb, og man næDnebe mig en Doftor $erfc^e(. 3eg, fom 
troebe, at benne 9JJanb forfærbigebe og reparerebe .^ifferter og 
optiffe Snftrumenter for betaling, gif ^en til f)om i bette 
?®renbe. Uagtet jeg ^eri tog fejl, fan toifte bog iDianben fig 
faa (ibet fortrijbelig oPer min gejltogetfe, at ^an meget mere 
og meb en befl]nber(ig, og ^o6 Sngelffmænb nfæbpanlig, forc- 
fommenbe '5?(rtigt)eb fpnrgte mig, om jeg {■)a)3he 2l)ft til at fe 
bet af ()am fe(P forfærbigebe nmaabeUge ftore 9tef(ejionå=^ele= 
ffop eller, fom bet fæbpanligere falbeg, l)on6 nq dæmpes 
Siitfert. 

„1)ette Par mig opcrmaabc behageligt, og en^oer fan let 
inbfe, ot jeg iffe afflog bette Jilbub. ipan førte mig ba 
paa fit Obferpatorinm, ^Por jeg faa' et ^nftrument, fom meb 
rette fan falbe§ en Sl'æmpe^Sliffert. 1)en er iffe minbrc enb 
ft)rrett)Pc ?llen lang, og ben ftore ^Jlabning er fem ^Jllen i 
■Diameter*). 

„Det Par til al Sijffc '"liften, altfaa ben bebflc lib til 
ObfcrPationer; ,'c>erfcl)el ftillebe ^ifferten op til 9Jhianen for 
at Pife mig, l}Por Pibt bette ^nftrument ^apbe bragt og enbnu 
Pilbe bringe ben menneffelige Slnnbffab. 

„Scg foa' ^er en utrolig iUfængbc ganffe befijnberlige 
Sing, fom jeg iffe fan faa nøje erinbre at opregne, men alting ") ®i8fe ©øfolf ftaJ bog oltib gjærne I^oe tibt. -Saobe iWaiibeu fagt 
gob, i ^Steben for Silen, faa ijavbc l)an fulgt Sanb^ebeii. I^erfdjef, ben bevomte SIftronom (1738—1822). 237 foreftiflebeå fan tt)bcligt fov mit @l)u, fom om jeg t)a\3tQ flaaet 
lige ueb ©iben beraf. Stilanbi anbet ^aa' jeg ganffe ti)betigen 
bet meget [tore 'iltpottiet, ^tiori ben befjeiibte bct^belige Slnontitet 
jorbiff gorftaiib gjemmcii' i færffilte gt^ffer, mcb Opftrijt, 
IJDem gorftanben tilhorer. 53?nu t)i( iffc unbrc fig oner, at 
jeg ftroj: ftiUebe Slifferten ()cn til ben 33æg, ()Dor jeg fao' 
CDevffvittcn Xannemart meb ftore forgi^lbte ^ogftaber. Æ)iin 
@ub! ()Dilfen utrolig ipobeii i^Inffer ftobc ^er itfe pan be 
utallige ^t)lber! Uagtet SJaonet og 3;iteleu vaa be 9[)?ænb, 
doiv {^orftanb inbe()olbte§ i 5tnffei^"f- iffun Par ffrenet mcb 
[tore 5nitiaU53og[taPer, foa fuube jeg bog let, Peb ,s5jælp af 
bet Satin, [om jeg [or[taar, ubpunftere en utrolig llJiængbe 
[tore og lærbe 9D?ænb, om Ijoilfe man enbnn tror, at be dape 
bere§ {^^^[tanb i 33cl)olb. T)og \aa' jeg en meget [tor tom 
5la[fe meb ^^nb[fri[t: C. U. D. E. j. u. et s. c. i. A. H. P., 
t)Pi§ Sct^bning jeg paa ingen 9J?aabe nar i <Stanb til at nt)- 
grunbe. Ten blep mig mærfmvrbig bcrtieb, at '"^Ipott^eferen 
befalebe [in Treng at ub[lette '■Jcapnet; tl)i, [agbe f)an, jeg er 
fommet efter, at benne Wanb, til l)Pem jeg troebe at bel)øPe 
en opermaabe [tor 5la[fc, olbrig ()ar l)aft ben allerminbftc 
@ni[t af gorftanb i [in ^4^onbe , t)Por[ore jeg f)eller ingen 
5la[fe bel)OPer bertil; bcrimob, [agbe l)an oibere til "Drengen, 
[fal bu [faffe mig nogle j^la[fer til be Diænb§ gor[tonb, ber 
l)ape bragt l)am iub i ben "il.Hi[t, t)an beflæbcr, og [om [outcnere 
f)am beri, uagtet al ^on§ Upærbiglicb. 

„£)Porlebeå bet gif til, at jeg fuube liorc, linab bcr bien 
talt, er en up Opftubcl[e, [om Dottor \"^cr[d)el [prbef)olber [ig 
Pcb £'cjligl)cb [eln at [orflare. ,S^")Pormegct benne Cp[iubcl[e 
uben 'Z'o\\3i vil bjælpc ''^llfpmi[tcrnc paa Spor efter bc iii[e# 
©ten, fan man let inb[e, ubeu at regne ben ourigc [aare Pig= C U. D. E. c. f. 0. Chr. Ulrich Ditlev Eggers juris utrius- 
que et scientiarum cameralisticarum ignorans, Academiæ Hav- 
niensis Professor, S^r. U. 1). {Sqger«, iioibenbe i 3iira og ^ameral« 
oibenffab, 'l.U-ofeéfor oeb UntDerfttetet i tbt)on. 238 tige 5nbffi}belfe, ben ml f)nt)e paa be menneffclige Jftimb^ 
ffnber. 

„§erf(f)e( fortalte mig berpao, at f)ait Peb bctte 3:e(effop§ 
^|æ(p ^QPbe opbaget, at bcr mibt i SDJaanen er en [tor @o, 
■^biå 33nnb f)aper famme (Sgeiiffaber fom ©pejlet og 5Sanbet 
^er pan ^o^^beii, nemlig at bet reftefterer ObjefterHe, bog meb 
ben gorffjel, at Objefter, ber iffe ere ftorre enb iOfabbifer, og 
i 9[IZilIioner 'JWileé graftnnb, funne refleftereé (ige faa tt)belig i 
benne @o, fom man {)cr paa forben er i Stanb til at fe bem 
meb Dottonb§ eller 9?airne§ røifroffoper. 

„'Denne ®o, berettebe ^an Pibere, tjener ^nbbqggerne i 
9)taanen i Steben for 'ilpifer, l)pilfe be ()eUer iffe fjenbc til, 
unbtagen for faa Pibt, at be f)aPe fet ^Pi^beng Snbbljggere 
bruge bem. %i)i blot peb at fe i Soené S5anb ere 5nb- 
bt)ggerne i Stanb til at opbage alt, f)Pab ber tilbrager fig, iffe 
alene pao bere§ egen Slobe, men enbog poa Pore§ '^ov'b og 
paa be anbre "ij^laneter. 

„$^an Pifte mig ^er Jilbragelfer paa Poreé ^o^bflobe, 
fom jeg ellerå iffe funbe fomme til at fjenbe. 3^9 f^fl' ®Dropa§ 
JHegentere at regcrcé igjen, ^Per paa fin ^DJaabe. (&n ftt)rebeå 
af en røoitre^fe ; en anben af 3J(iinfe; ben trebjc af bibelen; 
atter en of jefuitiffe gejftlige: l)iyfet en af^i)flerc; ber en af 
baarlige Safter; l)er en af Operbaabigl)eb; og ber en af ^a- 
pricer; og paa et anbet Steb faa' man en 9tegent ftQre§ i en 
Jomme af Isjæpelcn; men ingen @teb§ faa' jeg Slongcn at 
regere fig og fit Sanb fclp. 3cg faa' Sl'rige ot begtjnbeé af 
$)erffeh)ft og fortfætteé of Daarlig^cb og Stujoneri, Sfatte at 
paolæggeå for at ubfue ben fattige og at gipe 1)aarligl)cb og 
Øbfelheb 9Jæring ; ben rige og mægtige at ubPifle fig af be 
©pinbelPæPe, fom ©tatiftifen fnné fpinber for at fange ben 
fattige og fpagc; gorftanb og ^icbeliglieb at fparfcy og trampeé 
i ©toPet; (Smbeber og i>ærbigl)eber at bortgiPe§ til Dolmeren, 
Øjenffalfen og 'i^inbmagercn; SoPene at bripeé efter i8inben, 
fom 53ejrmollerne; og Dt)bcn og Stcbelig^eben at Panbre for= 
labte og enlige i be ti)ffefte SfoPe. 239 „5eg fna" '^H-æfter brcDiic cif .'pcnfigter, bcr iffc narc alt 
for. ^æbrenbe for bereé Stanb, forlabe hc nanbe(ige Sorger 
for nt nfgitoe fig meb bc mere (onnenbc »erbélige, og at ffaffe 
fig faa ftor 5nbfh)bc(fe i bcveé Saiib« 3tcgering, at oigtige 
(Stnt§=©agcr og Smbcberé 53ortgioell"c eiibog ofte fii)rebeiS efter 
bere§ Stopriccr*), faa at man meb rette hmbe fige om bem, 
fom SJe^er=5Hmanaffen fiar fagt om en in^ Sll^anb : Gr ^at bie 
2BeIt fo jiemlid) ju nu^en geiuuRt. 

„3eg faa' ben unge 'I;igter, paa en ©ne§ '^lar eder libet 
mere, ubgi»)e fine famlebe Xigte, ret fom ^on gjorbe '-l^erben 
en ftor Jjenefte meb at flette en Saorbærfranå til fig felti; 
jeg faa' bet, og fn)gter, at ben famme Xigter, naar t)ai\ bliner 
én ©ang faa gammel, at fian faar Sorftonb, t)i( unbfe fig Deb 
ot f)at)e fat fit ^^cotin for en Samling af Ungboma='?lrOejber, fom 
ben mobnere ^^(Iber ganffe Oilbe ønffe at tunne fralægge fig**). 

„3eg faa' — og nu moerfebe jeg, at jeg tiar i Xannemarf 
— jeg faa' SKænb inbfætteå til (Smbeber, l)Uortil be l)aoc lige 
faa ftor Xueligljeb, fom Sfrineren ncb Scboiitenv Siet vaci *) 'at be fntf)o(ffe gejf^dfie ere liftige nof til ot tilfnige fig en faabau 
3nbfl^&elfe, berom fortæflcr 9Mco(ai i fin rliejiebcffrioelfe en utrolig 
Soben 53etitfer. 2)Jen mon faabont itte fan fie i be nfQtl)olffe 
?onbe? 3)erotn tie be rejfeiibe. 2)og fan man fe 3unfer ?apfe* 
SRannftript. Jorn. 2 *I3ag 815. 
**) Xet oar at onfle, at en Xcl af Dore« unge Xigtere oilbe folge en 
(Storm? (Srempel. ^»nn fjar i en '2Uber, bo ben barnagtige Sgen« 
fjcerligfjeb er nogenhinbe forfløjet, og en foag ftonftitution minbebe 
f)am om bet mciincffelige ?iD8 Ubeftanbigt)eb, ubgioet fmc lamlcbc 
Xigte; men ingen fan nære faa ntt)nbig i Dores ?iteratiir, at ban 
jo oéb, btior mange af fine Ungbomé'i'lrbejbcr benne iRanb \)av 
nnbertrt)ffet; og bet fan altib iJJianben gjpre, naar fnn« itte 
Strengen« 9?aDn ftaar pao ©friftet. 

@r tjat bie SBelt o. f. o. ^an bar forftaaet at gjøre ret gob 
©rug af iBerben. — "Den unge 2)igter, formobcntlig Saggefcn, fom 
ubgoD fine „Ungbomé^arbejoer" 1791, men De( alt i 1789 omgifte« meb 
Janten berom. — gd)oiitcn (il?atcricf)outeni, en Smbcb^manb, ber 
^ar lilftjn meb ^»hiUernc ooer bet til .^offarbi« farcnbe JJJanbflab. 240 lUmager f)ar til fit (Smbebe, ba mnn om (}am fun» béb ben 
enefte 'Jlnefbote, — at l)an iffe fan ffrioe. 

„Seg fif ^ittabelfe til at bent)tte mig af Doftov £)crfdjet§ 
ObferDatovium faa ofte, fom jeg t)i(be, ^tiorfove jeg ogfaa, fna 
længe fom jeg opf)o(bt mig ber, benqttebe mig af benne mig 
gitme JiUabelfe, faa at ()t)ab jeg nu fortæller, er ^(nmærfninger, 
fom ere gjorte paa abftiUige 2;iber. 

„5eg foa' 33etlere otier juømme Sanbet og JB^erneå (Saber, 
ja enbog be offentlige ^romenober, og jeg mærfebe, at alle be 
'^Inftalter, fom gjorbe§ for at fianbfe bere§ gorogelfe, og alle 
be Xæmninger, fom opfaftebeé for nt ()inbre bere§ Ot3er:= 
foømmelfe, maatte l)al)e bcti)belige t^ejl og StRangter, fiben man 
iffe funbe bringe bem til at fuare til Øjemebet*). 

„3eg fanbt, i mit gobclanb, abftiUige Pærbige fremmebe, 
fom bér nob 'JSSre og Unbcrfjolbning, men en utrolig ^"'oben 
ubærbige, fom nøb bet famme, ja bel enbog unbertiben i en 
l)0jerc ®rab, enb ben, Ijuortil ben florftc 9tebe(igl)cb, ben an? 
ftænbigfte Cpførfcl og bc ubftrattefte Shmbffabcr funbe berettige *) ^aa længe, fom ^Betlere itte rent fon ubrt^bbeéi, bpr og fan man 
bog i bet minbfte meb j^øje ønfEe, at 9tofenborg §qoc, 35o(ben og 
aiibrc offentlige ^>romenaber maatte f)otbeS rt)bbefige for bem og 
for anben l^pbel. Sog lige faa libet fom bev ueb bette fibfte Orb 
forftaae ben faratterifercbe og ftja-rnebe ''JJøbel, lige faa libet bøv 
man unber benne 33ena'onelfc renne Den ærlige 'Jtrbejbcrc, ©olbaten 
i fin aJhtnbering meb fin renlige tone og Sørn etter ben ocbrn 
aDfatroB, men tnné liberligc ^olf, pjoltebe Sagbriocre, befJjæntebe 
a)ienneffer og rl)gge«løfc, fpiUenbe og banbenbe ©abebrengc. 33t« 
^cre maatte man ogfaa ønffe, at ber noget bebre enb ^ibinbtil, 
maatte Doage« otier ^ororbningen af 24be ©eptbr. 1708, tjDorom 
allcrebe tilforn i 1. s}^. ^J3ag 68 er gioet et ret ttjbeligt ajinf 2)et 
ouerljaanbtagenbe ^Betleri uil oel etter«, trobé; atte prifelige 3nb» 
retninger, nappe tnnne ftanbfciii, og ben t)berltge Jrang afl)jalpfd, 
meb minbre ben Siegcl iblanbt anbre følge«, at man giuer ben 
ærlige ^2)Janb, ber Bt( arbejbe, en itfe »anæreube ?ejligf)eb til at 
fortjene ftt Cpbolb, og at man for atte Sing iffe blanber f)am 
meb ben mobtDtttigeSetler, ber i et2:ugtf)ue, langt fra ben ærlige 
IBorgere '^lrbcjb«f)nd, bor tuingee til v'lrbejbc. 241 bem. 9Jiit £)jc fæftebe fig ifær \)aa en Xreng, ber lige fra 
©folen \)a'o'i>c fneget fig igjcnnent en ©frifteftol op vaa et 
fiotfieber, t)i5or f)nn ffulbe nnberoife en ftor 9J?ængbe nf mine 
Sonbémænb om be 5ing, finorom '^nn i bet fiojefte tnn§ f)ntibe 
ppjnget r.ogle lofe ^bccr. ^cg mærfebe altfaci, at fian, for at 
ffjnic fin SDJangel paa Siunbffaber, maatte ubfijlbe atle fine 
■Jlfdanblingcr meb olbelci iiPcbfommenbe 3^ing. ^cg faa' ^am 
faalebeé iinberdife i .^^nmeral^^Lvibenftaberne, og Pcb ben 5(nteb= 
ning forftarc, ^Pab aik Snftrumenterfie poa bet runbe aftrono= 
niiffe 3^aorn fiaPbe foftet, og f)Por be Pave forfærbigebe." Sn Sreng, ber lige fra Sfoleii o.f. »., iitoiDlfomt ben oftere 
ncEDnte @gger«, fe @. 109. ^-^ciberg er ftffert meget uretfcerbig i 
fm Xom oDer benne SJJanb, fom finit i ,.^ig§bafer8«<5eblcn« .rcenbelfer" 
ntter og otter fiubfletter paa bet ubnrmfijcertigfte. @n faaban ignorant, 
fom Heiberg oit gjore iiatn tif, fan iian iffe ija'oi cæret, berom oibner 
itte blot ifani SmbebSfarrtere, men ogfaa abfliHige utoiuliomt Migtige 
"itrbejber fra f)ané .paanb, af fitiilfe nogle tigge forub for .^^eibcrgg ~2(n= 
greb. 2)a ber faalebe« i klaret 1783 ubgit Opforbring til at inbfenbe 
33emær!ninger i ?lnlebning af Ubfoftet til en nti ?oPbog for "IJreu^fen, 
iubfenbte (Sggeré en utætte 33cmcErfninger ooer alle Ubfoftet« fcf Sete, 
og for be fem XeleS ^yebfommenbe blep ^an§ Slrbejbe prcemicret. .pan 
Danbt ^.jjrifen for en „Jcerebog i ben nti prenSfiffe ?op", ligelebeS en 
af 5?anton 33ern iibfat 'IJræmie for en nt) i^rocesorbcn, oc\ i 1795 oanbt 
lian "Jjrifen for en '^Ifbanbling om et Unioerntet i 9Jorge. 16 242 

til 
Higøiialers-^fMens j^ænklfcr lir. 9. 

5? e r e ( = )^ u r §. 

2) en 8b e 3itui 1789. 
^arig. 2 SWaan. 2)ato < = = pr. ?tDr. Sourn 
2(mfterbam i «anfo. 2 W. S)ato » . = 
14 3)Qg. Sigt » » = 
2)ito i Sourt. 2 9Jlaan. 3)ato = = = v. p^ gg„t 
14 Sag. @igt. « = ' |)amborg og %ltona 2 aW. 2)ato = = 
' 14 3)ag. @igt. =• » 

Sonbon 11 mk. 44 ,8. a 46 ,3. pr. Stor. ®tert. 

llbbraget af Xramotiffe ZiliæQ til §ert^a og ^ritif og 5lnti-^ 
fritif dh. 26 og 27. ipboraf bebfoinmenbe fan tnge ti( (£fter= 
tonfe, §ttor umanerfig <tTur[en ftiger, og ^toorlebeå Sonbet efter- 
^aanbcn i ^unb og ©ninb ruinereå. 

S8ef jenbtg j øreif e. 
3(f 33ogtri)!fer i>(m i ftorc giolftræbe, ^uor biéfe '^ia'Dt 
faa§ tit Sjob§, fovlnngeé 100 ercmptarer af ben i Sl\-itif og 
?Intifritif 9?r. 25 anme(bte 33og: Jil bet ttirfelige ^^ublifum i 
?(n(ebning af ipr. 5Ka!)[ietå (Spigrommer i ^Jlftenpofteit, fom er 
trtjft ^o§ ©rfiuU^ 1789, 238 Siber i 8Do. 

i>ejeltur8. Xeime Siivei lifte, ber, fom bet Dit fe«, fiin er ubft)Ibt 
for SoubonS a?ebtoinmenbe, ffal uære en "^Jarobi paa en Ooerfigt, fom 
2;obe i fine „braniatiffe jEillceg" til be to næonte, af ^am nbgione iSfriftcr 
giner ooer, „f)oab (Sntrepcnoren oeb Operaen i ?onbon maa betale for 
et ()alDt?(ar", fom etSBibrag til ?o^ning af £pprgémaa(et: „a)ion pore 
Cperaer cre faa ooerbaabig pra-gtige, fom oeb en Se ( an b re .f> offer?" — 
2;it bet Dirtelige ^J3nblifum o. f. o., ber figteé tit et ®trift af 
iBaggefen; bet er Del en Jrijffejl, naar ©ibernes STntal er angioet til 
2aS; ber er hin 23. ^t^ø^rtUre-§^^M^nø gccnhelper^ lir. 10. 

----- Who dåres, who dåres, 

In purity of manhood stand upright, 

And sav: this man 's a flatterer? If one be 

So are they all; for every greeze of fortune 

Is smooth'd by that below. The leamed pate 

Diicks to the golden fool: all is oblique ; 

There is nothing level in our cursed natures, 

But direct villany. 

Shakespeare. 

gire og tccbiutc tapitcl. 
iortCffttrlff. ^Aatjrrk arien. 

^eg maatte afbn)be bet forvige DJuinmer mibt i ^Qp= 
teinenå gortætling om ben unge ti)ffe ^reng, ber ^atibe funbet 
for gobt at agere Særer i Xiannemorf. gor altfaa iffe længe 
at opf)o(be Sceferneé 9h)»gjerrig^eb fortfætter jeg .s^iftorien og 
be aftronomiffe Obferttationer, \aa meget, fom muligt er, meb 
itaptejnenå Crb, faalebeå, fom følger. 

„3eg fna' benne .snerre at befatte fig meb be Jing, fom 
l)an a(be(e§ ifte forftob; ba jeg faa', at man betroebe ^am be 
forretninger af !i>igtig()cb, (}Onrom man burbe oibe, at t\an 
umuligt fiinbe befibbc nogen .^tunbffaber. 3^9 ijoxtc dam for- 
t(are 9?n£i(anb« Stotiftif nben at fjenbe 3?itfd)ing5 9J?agafin 
og nben at nibc, at 5)or Par en af 9iu§lanbg oigtigfte "^.^ro^ 
butter. Scfl i^^^' 1)^1'" l'^viDe ftatiftiffe og fljfitalffe 53cffriiic(fer 

Who dåres, who dåres o. f u. S>\)o oooer at fitejfe ftolt t 
maitbtg rWcn^eb og fige: Xcnne iDianb er cii Smiiircv. @r éii Det, er 
be bet aOe, tt)i paa atte ?l)ften« Jriii imigveø eiiljucv af fine Uiiber. 
mænb. 2)en (crrbe butfer for ben rige Zoik; ait er ffjæot; bet enefte, 
ber eu tige i Dor forbaubebe 'iJJntiir, ev (igefrem ©fiirfiigtigbeb — i&ii-. 
fc^tnge iDiagafin, bet af ben tnffe ©eograf x'l. ^ iyiii*ing (1721— 9.3) 
ubgionc „SDlago^in fitr f^iftorie nnb C^eograpljie (1— XXV, 1767- 93 j. 

l»j- 244 

ober Sanbe, ^t)iå rigtige 33e(iggenf)eb paa Sorbfloben i)ax\ næppe 
tjenbte. Seg fna' f)nm briftig not ti[ at paatage fig at ffriPe 
^nftrujer ]ox Øfonomien poa Crtoggffibe uben at ^aPe aiiben 
fåunbffab om OrtogSffibe enb i bet fjøjefte ben, fom ^an tunbe 
^ape faaet Peb Omgang meb ben d)nr=pf)al5iffe ©torabmiral. 
^ort fagt: jeg fao' ^om inbtrænge fig og inbtrængeå i Sorret^ 
ninger, fjPis forfte gorbring ev lofale fcunbffaber, fom man 
formobcntlig tror, at Paubrenbe 9tibbere bcbft fan er'^PerPe fig. 
3eg faa' (jam ci-aminere Peb offentlige Gjamina i 3?ibenffaber, 
fom I}an Par albeleå uEijnbig i, enbogfaa uben at forftaa be 
(Sprog, fiPori ^an ffutbe ejaminere*). 3^9 faa' f)am gjøre be 
^øjtibeligfte ^anbtinger til ^omebier og ©fuefpil, be atPorligfte 
forretninger ti( ©pog og vSrcngeleg, og beSuagtet bog at 
unberftøtteé af f)a(P ufl)n(ige £)ænber, ber fiffert Pil bruge ^an§ 
UPiben^eb til et ^aaffub for at l)æpe tjom til t)øjere ?)®re§» *i Saptejnen iiav fanbetig fet temmelig nøje og rigtig. 5>oab figer 
man om ben (gpaminator, ^el• fpørger om jura nationum i @teben 
for jus littoris? ber tan ioprge: an navigatio licita est tem- 
pore belli? ber efter megen ©tommen og 58etæu!ning tan ubbringe 
bet nl?8feltge Crb : facierunt? ber fan irettefætte ^anbtbaten, forbi 
i)an fttarer: Deus est autor juris naturae. og iffe i^itgo 
©rotiu«? ber be^nogtet turbe biftcre ttf ''Protofoflen bisfe Orb: 
Ego candidatos dimittendos caracterem baud illaudabilem 
puto, og meb benne rnngalc Satin (afte SanbibaterneS Sunbffaber 
tocert imob be anbre ''iU-ofceiforersS iDfening? .puab figer man om 
alt bette''-' 3eg beflager bcm, ber iffe meb egne Crue l)aue bprt 
bette paa bet fjpbcnbaunfte ^Sfabcmi i bisi'c Siber: jeg grueé ooer 
bcm, ber fan Ijaoe oarbiget en faaban ^43erfon fin S3effl5ttelfe; jeg 
foragter bem, om be iffe berpce ^am [amme; og jeg rofer be 
ftuberenbeS 9J?oberation, ber iffe, efter onbre ?anbe« (Sjempel, 
paa en ()aanlig 2Raabe forjog ^am fra ben ''iUab«, fom ^an, uagtet 
faa flor en llPa-rbigbeb, pooebe at beflæbe. A'iar pi iffe jtænfe^, 
Srptfe«, ©fripe. og '!l.<ibe»gril)eb ? jura nationum, 5"'^^"^* ^^*' J'^s littoris, Stranbret — an 
navigatio o. f. P., om igejlabé er tiflabt i SrigStib, — Deus est o. 
f. D. ®ub er Diatnrrctteu^ Opl}aP8manb. — Ego candidatos o. f. p., 
j[eg gioer ^anbibaterne anben Sarafter. 245 pofter, [iia fiuivt fom bet bliucr umuligt, at be læugerc fau (uffc 
2>inene for f)nué totale lluævbiijf)cb*). 

„Seg fiifl' en ^oben udjtfclicie 9J?enneffer**) nf iDJongel 
pna Snbuftri og i)færing at brutnc i"ig uben for be ^af^uje 
og ^i)gninger, fom man f)at)be narret gongen til ot (abc op= 
bl)gge for at utbne om Sanbeté ftore ^i'buftri og 9?æringé^ 
Dejeneé ©cti)be(igf)eb, faa at mnu tit fibft, for iffe at (abe bi§fe 
33l)gninger ftaa rent (ebige, maatte bruge bem til Oplagéfteber 
for be bobe Segcmer, l)t3iå Sit) be efter bere§ 53eftemme(fe iffe 
funbe unber^o(be. ^ari§ ^aoer fit 2a 59?orne, f)t)or flige bøbe 
SDtenneffer f)en(ægge§, f)t)orfore ffn( ha ^'jøbenf)ami iffe l)nt)e 
famme ^n^^'ctning? 

„3eg faa' f^oi^fiittere rofe fig felo og bere§ egne ©frifter 
til 3;rob§ for ^ublifum, ber iffe toilbe rofe famme. 3^9 faa' 
nogle anfore bereS 5llberbont, og anbre berc§ Ungbom, fom 
58ePiy paa 9iigtig()eben af bere§ 9)?eninger. ^qq faa' bem riPe§ 
og tiPe§ pro laua saepe caprina eller om Siug, ber ere iffe 
^en og Slæf Pærb, og S5ePæggrunbene til bere§ Stlammeri at 
Pære ^ab ^oé mange, ''^lutor=@toltl)eb f)o§ nogle og ©anbf)eb§; 
Sljærlig^eb l)oé foa. ^eg .faa' bem f)ellcre at pille antage en *) 9iaar en faabaii DJanbé Ubitelig^eb ti( et etter anbet Smbebe btioer 
ti)beligen (agt for Dagen, og ''J3atroner iffe bee miiibre oibe at 
unberftøtte i}am faalebe«, at l)on er()olber tongcttg rUefoIution eder 
Sillabetfe ttl at befatte Tig nieb be jEtng, fom man har tnbelig 
beotft, Qt l)an iffe foiftaar, ffiUbe man ba iffe tro, at en fongelig 
JWefotution er i Stanb til at tiloejebringe tunbjlnbcr ber, ()t)or 
ellert ingen ereV 
**) Cg beriblanbt mange rave og fmutte ^o'f- '^" "* bet gaar nu 
fom i SXSneæ iib, l)Dorom isirgiliuiS figer : apparent rar i nantes 
in gurgite vasto. ber efter en uia 2;i)f{ers Ooerfattelfcamaabe 
Sebber paa Tanff: aJJan faa' mange fmufte og rare golf, fom 
fDommebe i ©øen. 

?a i«ornc, iiai Doere ?a ajiorgue, Jigfinfet, ^»or fnnbne Jtg 
Icegge« tit ©fue — pro lana o. f D., om Sejferen« ©fjag. — 2Ran 
faa' mange fmnffe og rore ^o(t o. f. o. 2 et anførte '^crfl af 
3€neiben betl)bcr: f)ift og fjer fe« enfette foømmenbc paa bet nf)»)re Dl)b. 246 aabenbare falff 9J?ening af bereé egen Opftnbclfe enb en rigtig 
og antagelig 9J?ening, jom Dar aolet i en fort)abt ^jærne. Seg 
faa', I)t3or(ebe§ be meft trt)benbe og fejge ©fribentere tunbe faa 
f5fimobigf}eb, naar ^")ænngierrig()cb inbgal) bent famme; t^i jeg 
faa' ben jelu famme ?}orfatter til bet 58lab, ber (ærer Særtinger 
at ffjænbeg, Slftenpoften, ber for 3 Stor fiben iffe turbe inb- 
rl)ffe en a(t for moberat fatl)riff 5lfE)anbIing om Operaen 
OrfeuS iblanbt fit anbet Strim§frani§, ben famme forfatter 
faa' jeg nu meb inberfte ©jælegtæbe at forputte nogle, eUerg 
iffe faa ftette, (Spigrammer, fom figtebe tit at perfiftere en 
ogfaa ftet, ffjønt bog formaliter meget bebre Opera, ^Pi§ 
5lutor bar t}am fort)abt. 

„3cg Par SSibne til en jtilbragelfe, ber fatte mig i ben 
ftørfte 3'orunbring, og f)in§ ^elc ©ammcn^æng nar pel faa 
Pærbig til at ftubereé af en ©ngel fom nogen 1)anferinbe§ 
58en i 5>erben*), men jeg frt)gter for, at man iffe Pil tro mig, 

*) Sapteinen fejter fjer, men bet fnu l)ait itte gjore for. S)ette Ub= 
trl)f ftgter tit en 2:cett)btgt)eb, fom .pr. 9xal)bet tiar brugt t 9)?tner»a 
for mail gWaoneb 1789, ^:pag. 272, {)Uor f)an ftger, at en Dt8 
©anferinbe« 2)au8 fortjener at ftubere« af en ©ngcl; men ^an8 
93?ening [)ar oift olbrtg uneret at fa-tte nogen enten af -^Mmmelen« 
etter .^eloebeé Sngler tit bette '>(rbejbe, men fnnS ben tl)ffe ©fribent 
gnget, boilten jeg jetter iffe ffot fe fnrt tit, om ^on paatager fiQ 
benne forretning, .kaptejnen er bog not itte ben enefte, fom .pr. 
^Ka^bet l)ar bcbroget meb benne Joetljbigfieb, ber faa let tnnbc 
baoe næret nnboeget. l>eb bcnrc ?ej(tgbcb fan jeg bog itte nnb« 
iabi at lægge et i^ar Crb i ?aget meb om en 'iDiaterie, fom ^ar 
■penfigt tit benne 2;ib8 2)ramaturger8 Sner og Dltbfjcer^eb for 
©tueplabfen« bebfte. iBoreé ''t.>atienter, baabc be, ber ere fljge af 
for meget og for (ibt Dpcra, begl)nbe aHe fammen at fjælbc tit en 
'Jjberlig^eb, ber i mine 2:anfcr er Dccrre enb bet, finorom be titte«; 
bet er 5?altetten 3)et fon jo net albrig nægtes, at bette Stag« 
©tnefpil, faa fnart fom bet ftat brugeé til at ubtrt)tfc en ^el .?»anb= 
ting, er bet atterfmagløfeftc Jøj af 3>erben: og be, fom ittre faa 
meget imob Operaene loftbar^eb, burbe bog ttfe glemme, at en 

Operaen „Drfeué og @urt)bice" »ar af .peiberg bletten parobieret 
i „SOiittel og ÆlJalene". — be eller? i!!c faa flette epigrammer, 
ber oar inbri)ftebe i 3tftcnpo[tcn, nar af::}fa^be!. — 3 ol). 3 at gngel, 
1741—1802, tt)]t ctft^etif! Strititer. 247 om jegfortæller ben; bog, jeg Di( Rettere, at min Srotjærbigl^eb 
ffnl libe, enb ot min (Samtoittigf^eb f!at bebrejbe mig, at jeg 
f)ar fortiet en faa cebel £-^anb(ing: (St ^iu§ ffulbe fætgeé, forbi 
(Sjeren iffe tunbe fi)lbeftgjore fine ilrebitorer. "Det biet) folgt 
for minbrc, enb forfte prioritet beløb fig. ^eg faa' ben anbcn 
1)3rioritet§f)aoerc nære glab, uagtet l^an miftebc fin f)ele dov- 
mue, blot forbi ©jerne — ber bog iffe tteb @(ægtffabé eUer 
noget anbet 53aanb Hare forbnnbne meb l)am — fit Sitlabelfe 
tit imob uiéfe S?i(faar ai bebo l"^nfet og britoe ben bermeb 
forbnnbne 9?æring§Dej. „@iiicr ®nb bem noget," fagbe ban 
„er jeg ln5 ^ma, at be iffe iatc mig mangle*)." 58aIIet ofte opflugec lige faa meget fom nogen Oiiera, og gttscv bog 
nnægtetig minbre (^Pi^^ foi' 5°'^f^''n^ "9 'Sanfer enb ben atter« 
flcttefte Opera. 3eg fan iffe begribe, f)Dor(ebe« golf af ®mog fan 
ftge, at Sattetten er bet bebfte @tueft)t(, 2)annemar! ejer — og bet 
t)aoe golt af Smag fagt. — 3a, jeg fan iffe engang begribe, ^oor« 
lebeS S)ramaturger fan finbe bet Umagen Dærb at fpitbe %>en, 
S3Iæf og l^apir paa at bebpmme igattetter. 2)og: de guatibus 
non est disputandum, om Smagen bor man ifte bifpiitere, og 
jeg taber gjærnc enf)iier be^olbc fin Smag for ^Balletten, naar man 
fun« tittaber mig at gaa bort, naar ben begi)nber, og faatebeS 
flutbe be, ber ^abc al Opera og Stjngefpil, bære [ig at:, tbi i}va\) 
ber fan Dirfe paa et enfelt 3nbiuibuum, fan iffe Dtrfe paa ^ele 
•arten; og oeb ben eoige Sorbnen imob et oifl Slagg Stnefptl 
nbDirfee intet anbet. enb at man faar at uibe, at en enfelt *l>erfon 
iffe fan libe famme. Og flet iffe ffal bet fmerte mig, om jeg paa^ 
brager mig al 3>erbeu§ Xanferinberé Ugunft, faafremt be tit for^ 
trtjbe ^aa, at jeg for min Xiel intet fortrt)ttenbe eller bcunbring«« 
Dccrbigt finber i en iBallct 3cg oil gjærne beunbre bem i en 
ftontraban« etter en liben Gntré 
*) 3)enne lilbragelfe er iffe fingeret, jpufet er bet fibfte &n» paa 
S3lcgbam«=23cjen imob £fterport uben for ^jpben[)aDn. 2)e forrige 
ejere bo ber enbnn og leoe af i-^aoen, imob en xtH 'Mfgift til ben 
nt) Sjere, af ^oici 9iaun — om jeg nitt)nebe bam — man bog iffe 
Dil fiinne fhitte til nogen lang i5nrigf)eb af bi«fe fattige J^olf« 
?l)ffe. )Dlin .i^elten i .IMftorien, boem er Ijan'? — Stammer eber, 
3 rige og mægtige! 3, booraf ben ftprfte £>ob iffe engang er i 
Stanb til at' teen fe faa cebelt, fom benne SDJanb fan t)anble! i>an 
t)ar oaagct ouer eber? Siigbomme, faa lange fom ^an tiinbc; ban 
oar SSffgter, men Sl)gbom etter anbet legemligt Jilfaibe gjorbe 248 „'$fian figer: contraria juxta se posita magis illucescunt 
eKer, at SDJobfætninger op(t)fe; og faalebe§ gaar bet ^er. ©n 
(Snfe bled efter fin 3J?anbg 2)øb nøbt tit at fælge en anfelig 
©aarb. §un befanbt, at i)\\n fuube gjøre fine Omftænbig^eber 
nogenlunbe taalelige, naar t)un for en maabelig '3lt)ftiong:;'i)3ri§ 
funbe fe(t) bfioe ©jere of ©aarben. 'i?(bffif(ige Sib^awere, fom 
^un aabenbarebe bette fit Ønffe for, fanbt, at en uformuenbe 
ffiffelig (Snfe a(tib er en Dcerbig (Sjenftanb for en oebel Sonb* 
ling, og frafolbt berfor bere§ Spefufation. ®n af Sib^atterne 
tiar enbog foa æbefmobig, at ^an, for at gjøre "Sagen fao 
meget mere umi§tænfe(ig, tilbøb fig nt tiære ^enbe§ Stommi§- 
fionær og fjobc ®aarben for f)enbe. ^ntet ©ub ffete altfaa, 
nben af benne ^IKanb, og nieb ben inberligfte (5i(æbe fer (Snfen, 
at ®aarben titftaaé l)enbe§ Sl'o.nmigfionær for en oOermaabe 
rintje ^ri§; men benne ^ejfebe fttenffSfog og be^olbt ©aorben 
fe(o*). 

„'Siben jeg taler om ^obcr — t^i ©nten ttar juft en f)Qm nbucdg ttl benne ^oft; ijan (eocr æiiig tieb fine |>anber& 
(g>jerninger og frt)gter iffe for ot fulte ifijef, uagtet ijan ^ar niiftet 
tufenbe 9tigeba(er, fom ^an iiatte oroet, og Dore ^ans f)ele (Sjen« 
bom, ^»ilfen Ijan anoenbte paa ben looligfte iPiaabe, uben at aagre 
bermeb 2Uon iffe en 2JtaKing i et nt)t Opfag af fit Strift: ®tore 
og gobe .panbltngev ffulbe finbe en '']ilaii^ til benne $anb(ing? 
2)ianben8 9?aDn er •t>enric^ 4"^ammer, og ^ans ^Ø^fft^b 33orn^otm, 
fjjønt aubre ftge ®oertge. 3 biafe lilfcelbe funbe .^jøbenfiottn 
naften ftge fig at eje be to (5j:tremtteter af benne 9Jation tnben fine 
35o(be, nemlig: Senfoufljerna og .yenrid} .pammev. ■'i^an ocere føbt, 
f)Dor t)an oif, faa fan en faaban .<panbling gioe Sorgcr^^Wet; og 
^oem Dttbe nægte en faaban OJianb famme, ora ^an cnb oor en af 
be i bisfe Jibcr fao meget forfulgte S^pffere? 
*) Seune lilbragclfe er jetter iffe opbigtet. aWen ^Dem oilbe oef 
nceonc flige ^eroftratifle 9iat)ne? iKon ®nmDittigt)eben atbrig figer 

iBenfonftjerna. ®er figtcé ti( ben focnffe 2(SDeutt)rer 9ara 93en= 
jelftjerna, fom unber et Opfjolb i tjpbeuf)aDn 1789 fattebe ben ''^Jlan 
at fprctnge ben ber inbefroéne ruéfiffe glaabe i guften. ^(anen bleo 
imiblertib opbaget, og 53. bdmt fra ?it)et, men benaabet meb (iosoarigt 
55æng)e( paa aJhiuffjolm, ^oorfra han bog Ipélobeé efter nogtc -2lar« 
gortpb; fion Dcubte berpaa tilbage til ©oerige, ^t)or l}an bpbe 1808. 249 Søbe^fi'ufe — jaa faa' jeg, l)ttorIebe» benne Dtation ofte ubfner 
ben friftne @i}nbev, fom er faa uli)ffeUg at falbe i bereS l?(øer, 
Deb flager og 53ebragerier, ffjcmt jeg ogjaa i)ax fet en "Del 
ret ffitfedge }^olt iblanbt beni, 1x3 ffjont jeg itfc fan nægte, at 
jo mangen en Sriften er faa ftort et 5(fffnm, at f)an enbog 
oDergaar ^ober i ben iVnnft at aagre og be — — " 

„3eg t)i( gjore min (Salig^eb§ ©b paa," fagbe (jer en @fues 
fpitler, ber fjibinbttl ^at)be fibbet fom en ganffe tat)§ og op^ 
mærffom 3^iI^orer, „at Jfaptejnen fjar netop ^er fet en Di§ 
^erfon, fom ^ebber ©rantigam, og Pi i 9((minbeligf)eb falber 
$^eatret§ 9?eginient§tPartermefter, t^i om Roberne ffo( finbe 
bereé Cuermanb i nogen, faa bliper bet nof f)am." 

„5eg ^ar fet abffiUige af benne '?lrt/' fparebe S^laptejnen, 
„t^i benne 9}?anb er Pift iffe ben enefte frifine 5(agerfarl og 
Slobigfe, fom Ugger for 5(nfer inben StjobenljaPnå 53oIbc. 3eg 
l^ar fet '^olt af ^øj Dtang og ®tanb meb 'iport=(Spé i .ftaarben 
ot bripe benne 9?egotie, og berPeb at Panære ben @taub, ^Pi§ 
§æber bet ffol Pære at fe Sjent'eny og iffe Sanb§mænb§ 58(ob. 
yjien, fan "De gipe mig nogte ^'jenbetegn paa benne røanb og 
^Qng ©eilabå?" 

„^a, faa min ©jæ(! fan jeg bet," fiJarebe ©fuefpitteren, 
„t^t jeg ^ar fetn ben Spffe, at ^an ^æPer min ©age, og naar 
man en ®ang er fommen i ()an§ ft(Der, faa er bet en Umnlig; 
^eb, at man fan flippe ber nb af igjen. ©er Xe, jeg Péb iffe, ^am, at man meb en (iben ^orantiring finibe aiioenbe -v^oratii 35er^ 
paa ^am faa(ebeé: 

Qvam tædum est digito raonstrari et dicier : hic est. 
2Ron flige .v^anblinger fiaoe forf)OcrDct ^am l)an8 :)?igbom og ben 
ftaratter, f)an bærer? og mon fjan, iblanbt ben 2)?ora(, f)Dorincb 
{)an negotierer, ffiilbe finbe nogen ^)iege(, ber rctfærbiggjov benne 
•tianbliug, forbi ben nbøoebe« af en faatalbct driften imob en 
3)3binbe? 

Om 93rdutigam, fe Oijerf!ou« J^eater^tftorie III, 133, 421 og 
509, ^ooraf bet fremgaar, at 33effi)(bningernc imob benne 2Kanb nar 
fulbftænbig grnnbløfe. — Qvam fædum est 0. f. n. -poor bet er af. 
ffijeligt, naar golf peger gingre ab en- og ftger: !2)ct er Ijam. 250 om ^e nogen @tnbe [jax ^ovt bet, font ol 53erben etlerg béb, 
at »i 3:^eater=t5oIf jufl iffe plejer at »ære af be aKenneft 
øfonomtfte Genier, fom 33eiben ejer. ®et ^cenber fig unber* 
tiben, at boreg ©age iffe ftræffer til, faa toger bi paa ^uf, 
tigefom Saggefen ()o§ 2BieIanb, faa længe fom r»i fan faa 
noget; men naar nu kræmmere, Sfræbbere, ipl)refuffe og anbre 
ffiffeUge i^iliftere fommer otter o§ meb bere§ Diegninger, faa 
er e^anben Io§; faa renber di fra ^erobe§ til ^ilatug og fan 
ingen ^euge faa, if)Por ftore 9tenter »i enbog Pil giPe, forbi 
Pi ingen .^aPtion fan ffaffe, tf|i bet er alminbeligt befjenbt i 
^rajié, at ben maatte Pære en ftor ©tljniper, bcr iffe fan faa 
S3arer nof paa Srebit, men naar man Pil f)aPe rebe ^enge, 
faa er bet forft, at bet fniber, og bet faa meget mere for o§ 
enb for anbre, fiben Pore§ ^rebitorer ingen Si^ærelfer fan faa 
til o§ i ©Intteriet i paafommenbe Silfælbe. 33eb faabanne 
Sejlig^eber er bet, at S^^eotcr^'Direftionen ^ar funbet bet at 
Pære nljttigt og tjenligt, om Pi fiapbe en ^ubaé meb jungen 
til Porcé Xjenefte, fom Pi funbe flage oore» 9f?Db for, og unber 
^Pié 33ingerå ©fpgge Pi funbe finbe i3ife. ioertil er ha benne 
93?onfieur Srantigam MePen ubføgt; I^an er faalebe» formælet 
meb 2;()eatret, at Pift intet uben "Doben fan ffilte ^am fra 
benne fin 53rnb. *pan f}ar, uben at eje nogen ft)nberlig gor? 
mue, i en fort 3:ib bragt bet faa Pibt, at f)an fan meget Pel 
lepe af benne 9tæring§'!^ej, og at man fan figc, at S^ongen 
betaler fjam for at faa Slomebier fpillet om 58interen." 

„3;ager ^an faa ubillige 9tenter?" fpurgte en af be til= 
ftebePærenbe. 

„9?ej, bet Par ©pnb at beffplbe Wanben," fparebe @fue- 
fpiKeren, „f)an tager fung orbentlig 53erelrente, fem pro ©ento, 
men Saucen fofter mere enb f}ele ^^nfagfeen. 3eg ffol en 
©ang fortælle Tem, I)Porlebe§ bet gaar til, naar man Pil nego- 
tiere ^enge l)o§ ^am. gø^'ft er bet Pel at mærfe, at ^43erfonen 

tager paa <puf ligefom ^Baggefen 1)0« Sielaiib, ftgter til, 
at (Stoffet tit SBaggefenS C'pera „i"^oIger Danffe" iiar taget fra2Ctelanb8 
ilDtgt „Obevon". I 251 ifte tioDev en ciicftc Stitiiug, tiji ()cm ^av Jljeatev-Saåfené etter 
S^ongens ftatition for fjoer cn Sfitting, fom f)an ubtaaner. 
Dernæft, \aa fuart foiii ()an ubtaaner en ©nmma, \(ia afbrager 
f)an ftroy i bet ringefte fem pro (Scnto af Jilapitalen, f)Di(fe 
[)an fiiffer i fin egen Somme fom en Dufor for Ijani? Umage 
meb at tittoejebringe pengene. C£r man meget forlegen, og 
kapitalen er flor — t()i ben olierftiger iffe fjætben ()ele tufenbe 
9tigåba(er — , ba Péb Ijan Pel enbog ot gføre ftg faa foftbar, 
at man meb @(æbe giper f)am enbnu (ibet mere; men bette 
er bog hiné pcb entelte Omftænbigfieber; i '3((mtnbe(ig(}eb (aber 
r)an fig noje meb be fem pro ©ento. derefter maa man, fom 
jeg for[)en f)or fagt, betale ()am fem pro (Jcnto ^^ej:e(-9?ente 
enbogfaa af ben ©nmma, fom ()an befortercr; man maa for- 
binbe fig ti( en Pi§ ^Ifbetaling f)Pert Spartal, fom f)an felP er 
til ©tebe og l)æoer af Xf^eater^Slagfen; man maa betale fnlbc 
Stenter af etf)Pcrt ipunbrcbe 9?ig§baler, faa længe fom ber enbnu 
er fun§ ti 9tig§baler af et ipnnbrebe ubetalte. Romben bet 
ftemplebe '!}3apir, fom bruge§ til !i^ei-el=Dbligationen§ Ubftebelfe 
og i$orni)elfe, maa man enbPibere, bPer ©ang famme f!al for= 
nt)eå, giPe ^am for benne l)an§ Umage en (£rfjenbtligl)eb*), 
fom retter fig efter StapitalenS ©tørrelfe; ja, ban tiltaber itfe 
engang, at man felP ffriPer DbligatiDucn for ot fparc benne 
5tfgift. ®t)neé Xe iffe, mine .^errcr! at Pi faalebc§ cre Pet 
forne i benne ^^Jionbé Jpænber? og bog forer ^crfonen flebfe 
bette ©prog poo Sæberne, ot bon looucr ^t)catrctå ^^olf ^enge, 
blot for at tjene bem." *) 2)enne ^oft ffa( bog itfe ftaa orbltjbenbe i f)an« Sonbitioncr, men 
ubgjpr en 2(rtite( i en {)emme(ig 2;rattat, font be i^ol!, bev ere 
meget i Jrang, maa inbgaa, men eftcvgioeS anbvc, af en 0Dcr» 
breoen ^(gbelmobigljeb. 2fii(be bevimob eu Jcbitov et 9lar itfe 
Dccre i Staitb til al taale at gjpve nogen 2lfbctaling, ba fan ijaxi 
efter 3lnfogning bliuc bifpcuferct bcvfva, naav han berimob betaler 
fem pro Sento af ben refiereiibe ftapital i 2)ufor. ?igelcbee betale« 
9{cnteriie forub, og faa fnart et?aan ffer, afbrageit ftraj.- bet forfte 
^»artal« ^lentei foriiben be foranfprtc fem pro Scnto. Xi«*fc ere 
Omftænbigbeber, fom ®fncfpiCeren nof l)ar glemt 252 „Det fon jeg fnlbe", fagbe iftnptejnen, „nt falbe iblonbt 
^^apere. Den iO^onb aiifer jo be '^Penge, fom f)nn kaner ©fue- 
fpiHere, [om om f)Qn (aonte bem \)Cia ^obmeri, f)t»oraf fjon fan 
toge fad ^øj præmie, fom i)an fon foreneå meb bebfommenbe 
om; og iog fer jeg, nt han i)ax fit pna bet tørre og ftaar 
ingen 93obmeri=9tififo, for om bet enb ffulbe ^ænbe fig, nt et 
nf jere§ ©fibe ffulbe forlife i en fuær Storm, fan er jo 
kongen etter J^enter4Ta§fen 'JtSfurnnbør og maa rliffe nb 
meb ben ^ele Summa og fiben f)o(be fig ti( 53raget. 9?ej, 
{^anbeu mnatte Inbe fig frngte meb fnnbnnt et (Jertcpnrti. Og 
f)Dnb for en ærlig Sømanb fnn gjore rigtigt 33eftit efter fao 
forbnnbebe Sofort? ^f)\ \)aa ben ?L)^aabe funbe man jo fejle 
agter om ^ap garPef, nanr man troebe, at mnn pejlebe @obt= 
{■jaab. Cg bog ft)ne» mig, at 3 f)nr ?}t)rtnarne nof, ber burbe 
Parffo jer i garnnnbet. 53rænber bc fanffe iffe? 3Séb J^enter^ 
Xireftionen af benne Omganggmnobe?"*) 

„Det fan jeg iffe tro," fparebe SfuefpiKeren, „ja man 
bor iffe engang tro, at en Direftion, ber beftoar nf fnn monge 
§æber§mænb, ^ooriblanbt S^ongen cnbogfaa meget oifetig 
^nr anfnt en ^urift, ffulbe funne Pære Pibenbe om, nt et faa= 
bant SOZiébrug foregaar unber bereé Departement, nben at 
f)æPe bet og afffaffe fnmme. Det fommer næppe an pan anbet, 
enb ot Direftionen op(t)fe§ om bet, fom ben er noibenbe om, 
og bn er jeg Pi§ pnn, at ben Pif nffige en 5nmperret§=ftjenbelfe, 
ber fan ffide ben ftaffel§ 23rub frn en fnn bt)rbefulb 93rub; 
gom." 

„^Porfore", fpurgte en af be tilftebepærenbe, „oph)fer "^ 
gobc .S)errer iia iffe Direftionen? Det f^ne§, fom en faabnu 
Oplægning Par jer fe(P mngtpanliggenbe." *) .^iflptejnen er, fom jeg fiben iiav lært at fjenbe ijam, en gonffe 
original 'JJerfonnagc. Unbertiben fan fjan ftbbc en f)el Dag og 
fnatfe meb f^oit, uben at man flal moerte paa f)ani, at i)an er en 
Spmanb; men naar ^an førft, fom f)er vaa gpifefuorteret, f|ar 
foaet en glaffe 35in tit ?ioé, fan f)an iffe tole en enefte SDZening 
uben i gpt'oroget. 253 „9?igtig," foorebe (StucfpiUeren, „iiieu bi fan ifte t>tiOe 
enige, cg ingen af oé oil »ære ben flemme. 'iSeéuben bilbe 
ber mobe nogle 3?nnffeligficber: f)tior ffulbe bi fiben faa ^engc 
til Saang, nnar bi befjobcbe bein? og nanr iBrdutignm iffe 
funbe laane [ine (Stillinger nb nben for finiple pro Sento, 
fna bilbe i)an opi'ige aUe bore§ 5?apita(er, og ()beni ffulbe bn 
betale ifii'ic Snnuner nb?" 

„Xet ffulbe Snnben fe(b," fbarebe SOJanben ; „53rantigam 
ffulbe t}abe tufenbe U(l)ffer og iffe fine '^^enge. 'Sireftionen 
ffutbc i (^olge S'Oi'oi'bningen af 14be 9Q?aji 1754 anlægge ©ag 
intob ^am beb politiretten fom 'i!(agerfar(; Xoinineu bilbe nof 
blibe , at biéfe Summer, {)bormeb ^an paa en faa lobftribig 
SDJaabe l)ar aagret, ffulbe fonfiffereé; og ha er jeg bis paa, 
at kongen bilbe ffjænfe ©fnefpiUerne famnie*), faafremt f)an 
fanbt, at be fortjente benne Diaabe. Gt Ubl)r l)abbc bi ha 
minbre i ©taten, og bet bar bel en faaban Operation bærb. 
£)bab ben forfte ^nbretning angaar, ha funbe jo Jfjeaterfagfcn 
fclb laane jer, f)bab '*4>enge ^ beljobebe, imob [liHige Stenter: 
tl)i bet fomnier jo nb paa ét, enten ben laaner jer pengene 
etter er Slabtionift; og man ()ar be atlerrimeligfte ©runbe til 
at tro, Qt X^eatreté Siagfe, ber l)ar faa meget tieti)belige aarlige 
Snbfomfter baahc af .^iongen og ^^ublifum og er faa fpar^ 
fommelig, ot 2^eatret enbog niongler be nøbbenbige baglige 
Xeforationer og Tragter, maa fiffert bære rig nof til ot nb- 
^olbe flige gorffubbcr, eller bog i bet minbfte l)abe ^Irebit nof 
til at tilbejebriuge ^engc for lobligc 9ientcr, blot beb 9it)gtet 
om bene Siobtion." 

„Xet fan gjærne bære," fagbe ©fucfpiUeren, „at 21)eater= 
^aåfen funbe bære i ©tanb tit bette, fom Xc figer; jeg [)ar *) ©futbe forfatteren af biéfe ^labi oeb en ^cenbclfe blioe aiifct for 
'itngioere, og beaaorfag, i JP'O^ ^^" anførte ("^oiorbuing, bliuc til- 
fjenbt ben Ijaloe 2)el af be tonfifferebe Siiinnier, ba oil bet tffe 
fofte iiam megen ©elofornægtelfe, at gjorc fanime 33eftcmme(ie ber« 
meb; tljt ©læben ooer at ijatx gjort en faa gob ©jcrning uil 
t)ccre f)am SSelonning not. 254 ifte ^olbt ^Regning meb ben, og fan iffe jetter; men ^Dovbon 
bet enb er etter iffe, fna tror man, nt ben finber bebre fin 
9tegning tteb nt fcette fine ^^Senge -i m§fe gabriffer enb i faa^ 
banne Snon og Obligationer; og, gib jeg faa en UlQffe, om 
jeg itte gf benne 'Slnrfog tror, at »i inben fort 2;ib faar ^alf 
i t»ore§ *onflV i ©teben for ^^itbber. Soab t3ore§ 9tegimenté= 
ft)nrtermefter angaar, faa ()ar jeg enbnu et ';|3ar "ilnefboter om 
t)nm, fom ere lojerlige nof: gorft at f)an f)ar Dolket at føge 
om en aarlig Søn af ^f)eater=.^a§fen for fin ftore Umoge meb 
^engefaan; benne ?lnfogning bleo bog aff(aaet, t^i en af ®iref= 
tørerne foarebe fiani meget rigtig meb (Jorfi^eå Orb i ^arfels 
ftuen: Ser jeg ret paa 9[Roniieur (Sifenfre§fer, faa ffjænfer 
^an fig nof felD, om ()an tommer i ^tjælberen. I)en anben 
5tnefbote er, at f)an bog f)nr nibft at tilvejebringe fig fri (Sntré 
i parterret, og at abffiUige %olt ere nobte til at taafe en faa^ 
bon ^erfon iblanbt fig paa et @teb, (}Por anbre maa betale, 
og ^an gaar frit; nben at tale om, ^bnb Dbml)gelfe bet maa 
Pære for en go^'fiitter etler anben SD^anD, fom gjør 2:f)eatret 
Sjcnefte, at ()an ofte maa antage bet fom en 9?aabe og 53orm< 
^jærtig^eb, fom man obflcr meb til en S3rautigam og utallige 
anbre lige faa uPebfommenbc *'^erfoner. Og, fiben jeg nu en 
®ang er tommen paa ben $)Jaterie, IjPorom bcr tunbe taleé 
oPermaabe meget uben at ubtømme ben, faa maa jeg fpørge, 
om bet itte tan ærgre en ©tuefpitler, at fian maa betale for 
fin ^one, naar ^an Pil fjaPe l)enbe paa .^omebie en C^ang, ba 
berimob 3:^eatret§ "Dnglonnere og be , ber ^aPe Opportning 
peb Dørene, l)aDe fri (Sntré for bere§ Soner og ^orn i ben 
forncmmefte '"^labéloge; at man nægter abftillige af be 5per: 
foner, ber t)aPe aarlig ©age af -5:l)eatret, Snbgangen i 'l^ar- 
terret, og nt mon berimob aabner famme for ben Tireng, fom 
lober omtring meb 'i^Jlataterue, IjPié baglige 3^ilftebePæreIfe paa 
parterret Pifer, t)Pab 'Jlgtclfe man ^nr for bet ';}?ublitum, fom 
man fmigrcr fig meb at lotte ber I}cn. Xoq, jeg fer, at ^lotten 
allerebe er faa mange, at jeg man bort. SnvPel, mine verrer!" 
Xrn l)nn Pnr ube nf Xoren, fngbe .kaptejnen: „Det fors 255 trl?ber mig iffe, nt {)o.n toij ^^inbeit fra mig og [tanbfebe min 
S'iirg, for [jan tærte mig bog abffitlige Sanbfjenbinger, fom 
itte ftobe paa mit ^ort. 5jar jeg pan bet famme meb i ben 
^offarbi^glflflbe, jeg ffiilbe, miu@ntig^eb, enten tabe 9cotariii§ 
gjøre fanbnu cu ^roteft imob ben Stapergaft, faa at gotgerne 
ffulbe fbie til f)an§ ^ele 9?eberi; eUer og ffulbe jeg lobfe f)am 
inb i ftiQbant et fynrponb, at ()aii albrig ffulbe fomme til at 
^ente 5}3rouiant af min ^jælber mere. ^miblcrtib ()ar 33inben 
Penbt fig, mebeng jeg brejebe bi for "^am ; jeg maa nu ftt)re 
en anben ilurs, men ffulbe jeg nogen Sib praje nogen af jer, 
gobe ^errer, faa ffal jeg gjærne pumpe fReflcn af min .'ipiftorie 
ub." aiceb biéfe Orb forlob ^an ©elffaOet. gem og trcbibte tapitd. 
\\r\t ^frrkobcr. (tn brfijniirrliø Maaht a\ axvt paa. 

Baa fnart fom Staptejnen Par goaet, rijffebe ogfaa bet 
oPrige ©etffab op en efter ben anbeu, betalte bereS t^P^'tæring 
og gif bereé i^ej. d)Un ^lerre ()aPbc ogfaa fpift fig mæt, 
^PornboPer Ijan IcPerebe mig til Opparteren, fom igjcn gap 
^am nogle ©olppeuge, IjPormeb bere§ SOJellemPærenbe faalcbeS 
bleP afgjort. 'Den gobe SO?anb gif berpaa bort, Pentelig for 
at gjore fin Opbartning paa bt ©teber, l)Por l)an troebe at 
fuune rcfommenberc fin iHnfoguing, enbftjont biåfe OpPart= 
ningcr, fom jeg fiben l)ar erfaret, flet ifte nl)ttebe ^am, iia 
ben Slautor;T;icneftc, fom l)an fogtc om, blcP bortgipct til en 
anben 9.1?anb, ber fogte og fif ben forenet meb en anben 
S^jeuefte, fom inbbragte l)am nogle i^unbrcbe ^iigåbalcr i Pi§ 
Con om 'iJlarct, ^PorPeb l)an§ S3ilfaor blePe oPermaabc meget 
forbebrebe, cnbff}ont bet ffctc paa begge Jjcncfterne^ 23efoftj 
ning, ini bere§ 53effaffenl)cb mebforte pligter, fom nnbertiben 
frembragte en SloUifion inbbl)rbe§, IjPorPcb en af Jjcneftcrne, 256 og unbertiben begge, itfe fjælben mnntte (ibe. .Igertil fom 
enbnu ben Cmftænbigf)eb, fom fiben opffarebeå, at SDJenig^eben 
bcfanbt fig misfornøjet meb fin n^ SVantor og troebe enten, at 
bebfonimenbe, i at oætge ^om, iffe ^abbe fet paa ^uelig^eb, 
men paa Stefommenbationer etter anbre Dmftænbigf)eber, ber 
bog albrig bor fomme i ^Betragtning i (Jmbeber§ ^efættelfe, 
eUer og ot ©npplifanten Peb et libet Slunftgreb ^aPbe Pibft at 
forblinbe Øjnene paa Pcbfommenbe, ber altfaa ^aPbe oPerbebift 
SSerben om, at be enten iffe Par buelige nof, eller iffc rebclige 
not til at bebømme be tappenbeå ^^ortjenefler, fiben be funbe 
eller Pilbe labe fig forblinbe Peb Sunftgreb*). 

SSeb benne 2lnlebning falber mig nogle "iJlnmærfninger inb, 
fom jeg Peb abffillige 2ejligt)eber l)ar gjort. SDJan iPrcr meget 
imob ben røaabe, at betro en 'llcanb flere forffjellige ©mbeber, 
bels, figer man, forbi nogle v5ærn gjærne brænbeg, §Por ber 
€re mange i 3lben paa én ©ang, bel» ogfaa, forbi man tror, 
bet er en UbiUigf)eb imob be af Pore» !j)?ebmenneffer, ber for 
biSfe Slarfageré <Sfptb maa gaa nforforgebe. ©fal benne 
Siloge Pære en alminbelig ©ætning uben Unbtagelfe, ba er ben 
falff; t^i bele gioeS ber 9J?ænb, ber meget oel fan paSfe mere 
enb étSærn; bclS Pilbe benne ^Keget i abffillige Jilfælbe Icbe 
til aabenbare Uretfærbig^eb. ©anbt nof! naar en 9J?anb fibber 
i et faobant (Smbebe, fom inbbringer t)am aarlige PiSfe ^nb? 
fomfter, ^porpeb ^an enbog i <St)gbomy;2^ilfætbe er betrt)gget 
imob 9}?angel, ba er gorflpttelfe til et bebrc ©mbebe, ben 58ej, 
^Porigjenncm t)an bor foge at faa fine 53ilfaar forbebrebe, 
men næppe bør flere meb pi»fe Snbfoinfter forbunbne Jjenefter 
oPerbrageS ^am, meb minbre be ere af ben 33effaffenl)eb, ot ") 3ngcn bpr fortænfe ben SJJanb, ber paa en loDlig SRaube føger 
at forbebre fine IMlfaav, og ingen bpr (afle Ijam berfor efler mié« 
unbe og Ijobc ijam, foi'bt bet (ijtfeé, foafrenit tfan ellerS itte er 
albcleg iiucprbig og opnoar fin .renfigt ccb iiebrige SJibJer. iØien 
jeg lofter be røccnb, ber beoife 5>e(gjerninger imob en ^^"^l'iiG 
Tiaa laaban eu 9)(aabc, fom fornocrmer anbre, ber ijavte ftørre 
SRettigbcb bcrtK, cg fom flaber etaten og (Smbeberne i 257 ingen nben f)an fon forcftaa bent til 5Regentcn§ So^^nøjeM'e 
og ©tatenå 53ctn;gge(fe. ©nn(ebe» t>ar bet otoen nnforte (Stempel 
«n nabenbare Uretfærbig^eb; tbi nnar en 'Hianb er meb nogle 
^unbrebe 9?ig5ba(er§ t>i§ aavlig Qon fat i Sitfer()eb for 2)?angel 
t Sljgbomg-'Tilfælbe, bn er bet nbiUigt at berige (jam nieb 
^nbfomfterne nf uof en Jjenefte, f)tJortieb en anben uforførget 
tØJanb tan og bor fættc§ i famme Siffer^eb; og bet '\aa meget 
mere, noar bet fiben befinbe§, at i^ofget itfe jnft er falbet \)aa 
ben meft fortjente. 

33eflæber berimob en '^Innt et faabant ©mbebe, ^ttori {)an§ 
itæroærenbe og tilfommenbe 2t)ffe etter ll(l)ffe beror vaa et 
ffrøbeligt Segemé og vionftitntioné tilfælbige ^^oranbring, ()Oori 
^on fer ^nngeren inbfinbe fig ^oå t)on§ ?^ami(ie, faa fnart fom 
St)gbom forbtiber ()am ot arbejbe, ba befaler ^ovnuft og 
33ittig^eb f)am at fætte fig og fine i @ifEer()eb, ba fan ingen 
lafte ben '}iegering, ber forbjælper en Pærbig 9JJanb tit benne 
<Sifter^eb. S^uem fan miSnnbe en faaban SDcanb, om f)an t}ar 
ftere ^itber at ofe af, naar ^an funé iffe gjør beni urene? 
^»em fan oære ^am 53orgen for, at iffe ben ^tib fan fomme, 
bo ^an Dilbe forfmægte af SKnnget, i ijatb ^an iffe i be gobe 
jDage f)ot)be Oæret i ©tanb tit ot fommenfpore noget nf ben 
Ooerftobig^eb, fom nn ftiffer ''?ti}inbft)gen fao meget i Øjnene?*) 
yiaax en 2ægc er^Peroer fig ^nfpcftionen oPer et ^lofpitat 
cUer en onben foaban ©tiftetfe; naar en 9lbPofflt bliper SBorge; 
mefter etter Otoabmonb i Oi'aabftuen, bor bo ^Regeringen etter 
be tofteé, forbi begge, fao net Sægen fom 'Jtboofaten, fnnne er- 
nære fig nben foobont (Smbebe, btot Peb bere§ ^raji§? Songt 
fra: ^ati Spgbom t)æfte bem tit ©engen i et '3lar§ lib, ^Por^ 
»eb bereå ^raji§ forfoinber; tab bem Peb et etter onbet nb= *) 2)cn iDJnub, fom Stongcn lønner, f)iiné Unbevtjolbniug forgev han 
ogfaa for, nnar f)an ifff mf^« f'' ' Stanb til at arbcibc. -XHtn 
ben (Smbebøman.b etlcv ^Borger, fom .^ongcu og Staten iffe lonner, 
men blot giucr liKabelfc til nt cvua're fig i en ina @ren paa en 
loDlig OKaabc, hva^ giucr Songcu og Staten l)am i flige lilfitlbe? 
— intet 'Van oi'erlabeé til at førge for fig felo. 

17 258 Dorteé 5;i(fælbe blioe gjort ubuelige til biéfe tjorretuinger; bør 
be ita nære i %axc for at fulte t(}ier? — Sngenlunbc. '2)e 
Dibe, at ©toten ingen 53eIonning giuer bem for en 'i^SrojriS, ^toié 
forfte øjemeb er bereé egen Unberljolbning, og bet anbet 
Stateng S3el ; men naar be i et ©mbcbe, Ijuori ©tateng SSel 
er ^DDebi)enfigten, og (Smbebémanbenå Unber^olbniug funå en 
S8it)enfigt, ^attc »ift bereé ^oer, Sroffab og 3{cbe(igf)eb faa 
længe, fom be tunbc, ba ^aoe be ogfaa 9iettigt)cb til at paaftaa, 
at Staten ffal fætte bem i Sitfer^eb for 3KangeI, naar uafs 
»ærgelige ^ænbelfer gjøre bem ubuelige til længere 3;jenefte. 

1)og, for at man iffe ffal beffi)lbe mig for, at jeg laber 
flige 53etragtninger lebe mig alt for langt fra min ^iftorie, 
oil jeg ofbri)be bem og ooerlabc, til l)Dem ber bel)ager, at 
ubfore bem Dibtløftigere. Xet ffal nære mig nof at liaue 
leDeret nogle Janfer til nøjere (Sftertanfe ; l)t>ab br^ber jeg 
mig om, at be, l)Diå ^ligt bet er at tænfe ooer flige 3ling, le 
af mine Slnmærfuinger? l)e le af flere cnb af bisfe; men 
ta forft fmerter bereå Sotter mig, naar ben ubbrifter ueb flige 
Slnmærfuinger, fom figte til at afoærge øirfelige Uli)ffer for 
©taten eller en eller anben ^lagfe af Unberfaatterne. 

^aa fnart fom alle (iJjæfterne nnre borte, [fulbe Opøarteren 
gjøre iRegnffab for, boab ^an ^aøbe imobtaget. ©pifeuærten 
Ian meget fi)g, men imobtog iffe beå minbre 9Jegnffabet og 
gjorbe fine 'JUntegnclfer beri, fom øifte, at en langøarig øøelfe 
tjaøbc giøet i)am faa flor en gi^'i-'i^iQ^eb, at benne, for en uøøet 
d)tant> ganffe betijbelige, "^Inftrængelfe af Jænfefraften iffe funbe 
gjøre nogen goronbriug i ^ané ettere ooermaabe tritiffe Si)g- 
bomå ^iftoric. Xa 9tegnffabet øar opgjort, afleuerebe Op= 
uarteren '4>tngcue, l^uoriblanbt jeg ogfaa befanbt mig, f)uorpaa 
jeg bleu, tiUige meb be oorige ^enge, inbfluttet i et (Sl)atol, fom 
ftob tæt øcb min ni) -Verrcé ©eng. 

i)fæppe Par bette ffet, for eub en ©lagtcr traabte inb i 
©tuen og nærmebe fig min ^erreé ©eng. „^eg l)ar", fagbe 
©lagteren, „iffun» baglig Uli;ffe meb be forbanbebe golf, jeg 
t)ar at træffeé meb. 3 ^ng, jeg fominer ub for ot fe til mine 259 Slagtefrenture, foa ligger min bebfte og ftørfte ^oltt ber og 
er ftotftenbøb, og ha jeg ejaminerer liiiigen, \aa fjar mine 
i^oit allcvebe i et "^Jnr Xage tiinnet fe paa ben, at ben ttar f^g, 
og iffe t)ax bc ffuUet figc mig et Orb berom, fao timbe jeg 
bog [)aDe jaget ben en Slnio i ^aljen, imebenå bet enbnn Dar 
Jib." 

„^a, jeg Déb faamænb nof," joarebe min ^erre, „{)Dab bet 
er Qt f)niie faobonne Jjeneftefolf. Xet er iffe længere enb 
fiben i ®aar, ha bien ber leonet en ftci-" ®ri)be ©nppe, fom 
biet) floaet i en ^jerbing for at brngeé til Wibbag. 5 ^int 
laber -Ijeneftepigerne iloffenboren [tao aa ben; min [tore S[)?Qnbe= 
f)nnb, fom formobentligen t)ar Ⱦret fnlten, fommer ber inb, og 
i 9J?orge§ ftoar I)an paa ^onebet i ?$jerbingen og er bob. 
Sormobentlig har ()an foret faa gtubff i Suppen, at f)an er 
folbct ncb i (^jerbingen paa .s^ouebet uben ot tnnne f)iælpe fig 
op igjen. 3;i( 5l}ffc Par ber ingen anbre enb min ^one, ber 
fart' bet, tl)i eller« baobe oi bog nof bleuet nobte til at fpilbe 
ben gobc "Suppe. )))ten I)tiab gobt, min 53en'? er ber noget, 
jeg fan tjene f)am i?" 

„3eg oilbe fordøre," fparebe Slagteren, „oml)e iffe bilbe 
ffitte mig oeb ben iialo? geg ffal labe ben for £)albparten 
af, ^Pab ben fofter mig, men bet »ar alt for tungt, om jeg 
ffulbe tabe olt. ^eg f)ar Ijaft ben fjængenbe f)ele 1)agen i 
Slagterboben, men ingen oil fjobe ben, t^i be figer, at be fan 
fe, bet iffe ()ængcr rigtig fammen meb ben. 'i)hi, paa et S^nfe- 
foarter er man iffe foa nøjeregncnbe, og naar ber fommer en 
nogenlunbe Sauce paa, faa gliber ^jøbet nof neb I)o§ 
(!^jæfterne." 

SlRin .snerre begi)nbte at fmage bette gorflag, f)an erfi)n= 
bigebe fig om .Stalueuå S3ægt og anbre fornobuc 'ij^ræmisifer, 
før enb Ijan fnnbe begl)nbe at offorberc om ^^rifen. Xerpao 
fulgte en (ang grutten imellem I)am.og Slagteren, ()Pori hen 
fibfte ibeligen raabte poa bet ftore Zab, l)an, fom en fattig 
yjlanb. macitte libe, og hen forfte poa ben ftore UbiQigI)eb og 
Urebcligl)cb, bet uilbe næve at bebrage fine dijæfter meb faa- 

17* 260 baune 9tetter. (Snben poa benne 1)i)pute blett, at Slagteren 
ooerlob haloen for en Jrebjebel af, ijbah ben ellerg dilbe 
^QDe Dæret oærb, og i be følgenbe ®age bar ©pifefebbelen 
opfglbt meb Slotoetjob tiHotoet efter aU.^ ^ogefunften§ forffjeI=- 
lige 5RegLer, og ©jæfterne lobe biSfe IRetter fmage fig ooer- 
maabc Pel, uben at fatte miubfte 9[Ri§tonfe om ©ammen^ængen. 

^aa ofte, fom ©Qgbonmien i biéfe 'Dage Pi(be titlabe bet, 
Par min i^erre beftanbig beftjæftigct meb at beregne gorbelen 
af benne ^anbel, ^Dtlten t)an, tit fin gornojetfe, befanbt at 
Pære faa anfelig, at i)an iffe fiinbe anbet enb onffe fig baglig 
2ej(igt)eb tit at negotiere paa en faa forbetagtig 9D?aabe. 
Smiblertib forPærrebeå bog f)an§ 3;i(ftanb baglig; ©amPittig* 
^eben Paagnebc og minbebe f)am om, f)Por nrebeligt t)an f)apbe 
l^anblet i at bebrage doit paa ben anforte og maaffe enbnu 
paa mange anbrc 35?aaber, ^Pilfet felter iffe libet bibrog til 
at gføre f)an§ ^ilftanb tritiff. d)lan fenbte 58ub efter ^ané 
SuSboftor, en af be fornemmefte Sæger i S'jobenl)apn, men 
^an fom iffe, efterfom ^anS ipefte Pare ^o» Smebben for at 
f!o5; ^agen efter fenbte man otter 33ub efter f)am, men l)an 
ffulbe paa Slottet for at fe til en fornemme Xame, fom l)aPbe 
CII bolben Singer. (Sfter igjentagne ffriftlige og mnnbtlige 
^Inmobninger inbfanbt bon fig enbelig ben trebje 2)ag, men 
blep meget Preb oper, at man ^apbe nmaget ijam for faa ube? 
tåbelig en ?lorfag§ <Sfi)lb og berpeb fpilbt en Xel af {)anå 
foftbare ^ib, ber fnnbe Pæret nnPenbt til at befoge patienter, 
fom pare angrebne af mere farlige (St)gbomme enb min i^erre, 
f)Oié [)ele ©ugbom, fom l)an bojtibcligen forfifrebe, Par blot 
^jælenffab. Xoftoren gif berpaa, men ftanbfebe i ©pifeftnen, 
^Por ban paa ben bebageligfte 9[lf aabe forbrep en ^oIp jtime 
meb at tale meb en Officer, fom ban jnft forefanbt, og Par en 
af ^ané gobe 53enner. 

2:0 ^imer efter, at 'Softoren Par bortgaaet, etter rettere 
fagt fjørt, bobe min iperre, rimcligpié of ^jælenffab, tbi en- 
t)per, ber er nti)n&ig i i^x'gefunftcn, niaa nobpenbig tro en 
berømt Sæge paa fit Crb. tsmiblertib fan benne Omftænbig- 261 

^eb tjene til at oifc en '.Wnnget i '^lbreåfc='i?lDifen, iblanbt 
mange anbre ; t^i ben @i)gboin, (jooraf min iperve bøbc, fanbteé 
ifte onfort iblanbt aUe be anbre (Sl)gbomme, b^oraf bc Wen- 
neffer, fom i ben Uge bobo, uarc bortn)ftebe *). 

<Baa fnart fom SWanbcn nar bob, begtinbte ikonen og 
5jeneftefo(tene nt p(i)nbre i .'pnfet, ret fom om bet iiar en 
fjenbtlig @tob, be (jatibe erobret meb [tormenbe ^aanb. å'onen 
faa' igjennem (fingre mcb 5o(fcne§ fmaa ^t)t)eri, vaa bet at 
biåfe igjcn ftutbc (abc, [om bc iffe faa' benbcei mere bctl)beligc 
^(t)nbringer, finorocb f)iin hcitihc i ©inbe at famle lig en liben 
©fat \>aa f)enbe§ ©tifborn§ 53efo[tning. "Det tiarebc bog ifte 
meget længe, for enb benne 'i^lQnbring biet) ftanbfet formebelft 
nogle af 53orneneå ^(nfomft, ber bragte go^t nieb fig, .fom ftnibc 
forfcgle ben ofbobeS ©fterlabenffab. 

5eg t>éb iffe, f)lior(cbe§ bet gif ti( ; men albrig faa fnart 
faa' jeg Xagcny Si)é igjennem bet dbatol, buori jeg laci, txi 
man aabnebe bet, for enb jeg igjcn ganffe ()ouebfnIb§ blett 
forf(t)ttet til SJJørfet og befonbt mig tiUige mcb en 3)c( af mine 
Sommerater i en nmanerlig ftor og rnmmelig ^omme, ()Dori 
©elffabet ffterf)aanben b(et) forøget meb en ©o(t)ffe, et 'i^ar 
(Sulbtnapper, en ^ennefnio, to ''^ax ©ilfcftrompcr, en ©tang 
Sof og en ©oltt ^fi}ant§pcn. 5 ben lange ^ib af nogle 
2:imer, fom jeg loa bcr, l)ortc jeg intet anbet enb '-Beflagclfcr 
fro (Snfen og 93orncne, fom ^tier for fig bejamrebe bet $ob, 
be f)ai)bc libt, bi§fc, ibet bc l)alibe miftet en gob Sober, og *) 2)og fuiibe tienitc Diniigel ogfaa rejfe Tig nf Vl^re«fe 'iloifcn« flette 
2:ri)f, ber cnMiii ben 2)fln i 2)ag, er fna flet, nt mange etcbcr 
eve iilctfclige, uagtet J^orfattcren af (»oaret i llioi-gcn=''43oftcn 9h-. 
49 og 5() ubtri)tfelig paoftaor bet mobfntte tocert imob ntle ^Jlbon. 
nentevnc* pjenfnnligc Ouerbeoi«ning Tog tiil jeg til Dato iiub. 
ffplbe toutoret, poo ®ruTib nf, at falig »immelfiær uilbe fpare, og 
oebfommeitbe tænfe De( (igefoni alle aitbve: at J^anbcn mnattc qioe 
fig i Irivttf. me.b ben falig iDiaub ?. eijr. igimmelfjær uar til fin X>øb 1789 -.Mbrf^feaotfen« 5Bog. 
træffer. 262 i)in, forbi ^un lui f)anbe en gob S[)?nnb minbre. 2)i§fe S3e= 
tiagelfer bfetoe bog unbertiben afbnibte tieb et (ibet iUhtnb- 
^uggeri iniettem begge forter nnganenbe eit unitierfel 5orfeg= 
ling§ S^obnenbig^eb, for fjbilfeu Wening 53ørnene ftrebe meb 
aUe be Slrgumenter, fom be fmtbe opfinbe tit nt igjenbriue 
(£nten§ ®runbe, ber fægtebe for ben mobfatte 9Jiening. 

^et »ar atterebe inørf 9?at, inbeii j^orfeglingen »or til 
®nbe, og alle Debfominenbe fif oeberfoæget fig meb fornøbeix 
9Jiab og I)ritfe, ^oorpaa enf)i)er gif bjem ti( fit. SDiin ^erre 
bragte mig op pan et mortt M ammer, f)Por ^on atter foretog 
en 5orf(t)tte{fe meb mig, f)Pi§ Seffaffenfieb jeg iffe fnnbe ret 
begribe for cnb om SDJorgenen, ba jeg Peb Xagen§ 5rem= 
brt)belfe befanbt mig fe(P tiUige meb mit oprige 8elffab 
liggenbc paa en ®fifte=^^rotofol. @ej og trebiutc tapitcl. 
(Et ni)t lotteri. 

Sloffen Par omtrent otte, bo min i^erre bteP Poeffet af 
fin |)aarffærer. „3eg fan (abe Xem Pibe," fagbe benne, „at 
jeg iffe længere Pif Parte Xem op, meb minbre jeg faar mine 
^^enge, fom jeg ^ar til gobe. ^cg er en fattig 9Jianb, ber maa 
lepe af mine £)ænberé ©jerninger alene, og jeg fan nmulig 
unber^olbe min ?5ftii'ilic, naar jeg iffe fan faa min Setaling 
for mit '?lrbejbe." 

„Ban fagte, faa fagte!" fparebe min i^erre, og faa' ben 
til ^rotofotlen, „ber fan bog Pel blipe 9taab i bet minbfte til 
noget af, f)Pab jeg ffi)lber ioam; ^an ffal iffe tage faa grumt 
af ©teb. Qat) o§ Pære gobe 55enner!" 

Saarffæren faa' ogfaa ^en til ^rotofotten og fmilebe. 
„Xetergobt," fagbe l)an; „jeg tror meget gjærne, at Xe er en 
ærlig "Dtanb og en gob 53etalere, men for ^Plf l'-^i" jeg og i 263 min gorfotning gjitlbcr bet om ot funnc faa 'isenge ftraj:, fna 
fnnrt font man fmr fortjent bein, i '^aih man eUer# iffe finber 
Smog i ot fulte. ©u anben Sog er bet, nanr mnit t)ar niere 
enb én ^rofcsfion." 

„$)t»orfore f)ar ^3an bo iffe mere enb én ^rofeåiion? £>tior 
ofte {)ar jeg iffe bebrejbet ^")nm benne 2igegt)(big{)eb?" 

„^eg tiéb nof, fibnb 'I^c Dil figc," fuarebe ipoarffæreren ; 
„1)e mener, at jeg ffu(be, efter faa mnngfolbige anbre ^^aar; 
ffærereé ©yempet, brit)c min ^rofe§fion og {(\\>i min S^one 
briue en anben. 93ten bet er titoerfen min eder min Stone§ 
Sag, og bcrfom Te iffe tror bet, faa fan Te fnn§ fætte en 
1J3røOe vaa at befogc (ienbe en ®ang, og jeg forfifrer "Tem 
om, nt 1)c nit faa en faaban 9[)?obtagc(fe, at Stiften ffa( for= 
gao ®em til at fommc oftere, ''^(rbejbe meb ooreé ^lænber, 
bet fan baabe min ^one og jeg; men at tjene 1>em og anbre 
flige Werrer til Jornojelfe, bet l}ar ni enbnn albrig tie()onet 
flt tænfe \>aa." 

„Det er lieller iffe min 9Jtening, jeg fiar jo iffe nænnet 
^anS^one, ^norfor tager .S^an ba faalebe§ afSteb? ©n l^aar^ 
ffærer fan jo tjene fine .^nnbcr, nben at ban be{)oner at nifle 
l'in Sone inb i Spillet meb." 

„C min ^''erre!" fnorebe .S?aarffæreren, „ben ene 9?æring§= 
tej er mig lige faa afffi)elig fom ben anben, og jeg miSnnber 
iffe ben af mine 2an§brobre, ber nil paatagc fig at opnarte 
Xem paa bet i^ilfaar at jage efter G)abe=9h)mfer til Tem. 
C3cg f)ar altib f)aft ben SEanfe, at bet fan faa nære, ()nab bet 
er, at nære en Slijngel feln og for egen Stegning, ffjont bet 
bog altib er bebre at nære en bran 9J?anb; men at nære 
Slt)ngcl for en anben Sli)ngel, og at labc fig brngc af et 
<3farn til at gjore Sfarn§ftreger for [)c\né ^Hegning, bertil 
^orer et faabant .S>jærte, fom jeg iffe f}ar, og faa ftor n{inge= 
agtelfe for mig feln, fom jeg nil bebe iiimlcn benare mig fra, 
om jeg enbog ffiilbc nære faa uli)ffelig at l'linc til en Sfjælm 
i mine Xage. Xe maa iffe tage mig bet ilbc op, at jeg rent 
nb erflærer, at jeg ftrojf frafiger mig Tere? Cpnartning, faa 264 fnart fom ^e enbnu en ©ong Dober nt gjøre mig flige for= 
nærmenbe ^ropofitioner. %ov i Xag moa jeg alene nfebebe 
mig nogen ^enge." 

^aorffæreren bleto ttreb, fom man fer, og ^tonb for en 
bratt 9JJanb bilbe iffe bline »reb Deb flige ^oi^flag, fo'" ber 
^ører ftørre Jaalmobig^eb til at forbøjc, enb (kuberne felb 
fan ^atie? og at bisfe ogfao fan blioe tirebe, bet oéb man om 
bem lige fra ^er Xf)ott§ Xib, ber formobentlig oar ©tam-- 
faber til be banffe J^otter*). 3eg og to anbrc af mine 
kammerater maatte nu uanbre otter tit ^aarffæreren for ot 
lifoibere noget af ©jælben, og jeg maa, for min egen ^d, 
tilftaa, at jeg i)a'o'i)t faaet faa meget af Samtalen, at jeg iffe 
funbe fortn^be paa at bt)tte $)erffab pao benne iOfaabe. 

,'oe(e goi^nubbagen maatte jeg nu følge meb min n^ ^erre, 
^aarffæreren, runbt omfring i ®l)en, ^dor jeg faa' abftillige 
2;ing og ^ørte abffittige Samtaler, fom iffuu§ libet fon inter= 
eéfere, f)borfore jeg ogfoa forbigaar bem, for at fomme til be^ 
Optrin, ber mere fan more. 

Xa min Jpcrre, ber foruben ^aarffæreriet ogfao brep 
^art)fmager=^rofe§fionen, fom l)iem, fonbt l)an i fin Stue en 
t)oUanbff Sfipper fibbenbe, ber i en foær ©torm ^oPbe miftet 
ben enefte ^ar^f, fom ^on ejebe. Sfipperen fogbe, at bet Par 
blePeu ^am fortalt, at ^on ^er funbe faa en ^orijf for en ') ^er 2;^ott Bor en 'Irojaner og Icoebe i 26nece 2;tber, fom fan 
fe« af fplgenbe 35ere i 5JirgiIiu«: 

Per varios casus, Per Tot discrimina rerum, 

og at ©uberne i l)ané 2:ib funbe blioe ovebe, bet fer man af 
fplgenbe SBeré fannne gteb^: 

. . . Tantaene animis coelestibus irae? Per varios casus o f. o. igjennem forffjettigc 53egit)en^eber, 
igjennem faa mange lUnffer — Tantaene animis o. f. D. TOon 
bev ffiilbe oære faa megen i>vebe i be I)imme(ffe« ig'inb? 265 9tig§ort fcb en '?lrt af Sottcri, f)Di.ntiI f)an flob meb ^nbjotfcn 
i ^aanben. 

SDJin ^^erre fagbe, at bet Dar rigtigt, og forflarcbc t)am 
Snbvetningcn af bctte Sotteri. $il ben Snbe Difte I)on {)am 
et ftort ^t)fEe=Jpju(, f)t)ori [ifeu (agt omtrent et ,'punbrcbe af alle 
<S(agå ^ar^tfer, fom bleoe blanbebe ud omfring iblanbt f)in= 
anben Deb at brejc .skulet mange ®ange omfring, fjuorcfter et 
i8arn pna tre 'Jlar [fnibe ubtroeffe ben ''^argt fom lien fpiUenbe 
ffulbe Dinbe for fin ^snbfats, og benne ®et)inft="'-t5an)t blcD ber: 
pao opfat, affomoberet og pnbrct paa bet firfigftc uben allcr; 
minbfte 58eta(ing. 

S?onbitionerne b(ePe antagne, Snbfatfen betalt, 2i)ffef)iu(et 
ombrcjet, og <Sfipperen nar faa (t)ffelig, at S3ornct traf til ^am 
ben ftørfte ®ePinft, fom i3otterict inbef)olbt, nemlig en fponff 
5l[Ionge=']?arl)f af Wenneffe^aar, netop ben felD famme, fom min 
^errc i^aryhc maattet forfærbige til iDiefterft^tfe, og oar frem- 
Pift for ^oj= og Pelæble Wagiftroten ben 1)ag, f)an fif fit 
5Borgerffab. 

Xa efipperen mærfebc fin 2i)ffe, bien l)an faa glob, at 
^an gop 33arnet en 3:offiUing for bctte lijffclige Sræf, ^Porpaa 
^an fit 'i|?art)ffen libet affomoberet, fatte ben paa £'^oPebet og 
gif fornojet bort. Jliøø^aUv«r-§^M^nø QtxnhelXev* lir. 11-13. 

Uofjaas (fé ^tidév tmv ^u/j éniaTceacu^ «AA« åiSaaxev 
"Oaact XQCcov, xcci re^nvuruzoy fiiov code diu^eig. 

'ip i)t{) a g ora 8. 

S^d og trebtdte tapitel. 
®itt S^rrkort og iHriilibcnljfii. 

^, ben forte 2ib, jeg oav i min §ervc§ CSje, Meb Sotte- 
riet abffitlige ®angc truffet og en Xcl ©etoinfter ubbrognc. 
<Saalebeå fif en ^oftri)tter en ®ang en ^ungpart)*; en ^ntefet, 
fioig ^n^fo'iifter iffe ftræffebe tit at nnffaffe fig nfle Xing af 
n^t, uanbt en 'J)3iffcpari)f, )om l)a\)\)C tilfort en ^Wajor; en 
iShiproer fif en ^ræfteparl)f; og en ftor f)Pib %M)[jt af fatig 
"Softor ^olmå gafon maattc pn)be en $i)refuffe§ .^opeb. 3eg 
unbrebe mig i 53egl)nbclfcn oPer, ()Por(cbe» min ,'gerre funbe 
finbc fin stegning f)cn3cb, men bet Parebc iffe (ænge, for enb 
jeg mærfebe, at ^an pa§fcbc paa i a((e ©terPboer og pao atle 
3lpftioncr, ()Por ^an fif atle gamle og unbertiben ganffe nt^e 
^arpffer, enten for a(bele» intet, effer og for en ganffe nbe* 
tpbetig ^-Setaling. 3cg fan iffe nægte, at jeg gtæber mig oPer 
tDJanbené @inbrigf)eb til at opfinbe en np 9?æringgpei, og tit* IlQTJaae de o. f. D. 33efat big iffe meb noget, bu iffe forflaatr men 
føg at lære, \)\)at) btv er fornpbcnt, og faalcbe« oil \>n tilbringe Jioet 
tefjageligft. 267 ftnar, at bette cv bet eiicfte l'ottcri, jc^ tjenber, lom jeg fU 
øuffc inaa lQffe» i 'Danncmarf. 

(S't '^ax 1)cige toi"lot\ og bet b(cu ©ønbng. Xet uav et 
bejligt 53eir, og min .s^one, )om gjævnc uilbe ffaffe fin ^onc 
nogen Soiin-MfU'?, Ipafcvebe oni Gfteumibbngen nicb f)cnbe til 
Sriberiféberg. .Span iniv af ^Jhitnvcn et nieblibenbe og gob= 
gjpvenbe @enii)t, og, iblanbt anbic $ieucreg(er, )oni l)an baobe 
forbnnbet )'ig felu ti(, og vobe bane fortræffelige Xænfemaabe, 
toar bennne ogjoa én, at ()an albrig fornojebe fig feltt, ineb 
minbre bint paa jamme 5ib nar i Stanb til at anoenbe en uis 
liben 6nmina tit at nbbcle iblanbt be fattige. Denne 'Snmma 
tog ban nn meb fig i i)alucffillingev, for at ben bcfto bebre 
fnnbe ftrætfe til. )DU\x ban uar iffe engang fommet forbi 
Sfl)bebanen , før enb ben ntroligc ."pob '-Betlere , fo;n belejre 
^l^efterbro, allerebe ()aDbe opflnget ben bo(e .kapital, l)Uorforc 
t)an maatte nobel til at gjore fig ()aarb og nægte alk be 
oprige IHlmiéfe, for bog at bcf)olbc t\;n lide @nmmn tilbage, 
()Pormeb ban baube befluttet at gjore fig og fin ilone libet 
til gote. 

.Spån morebc fig nn bet bcbfte, ban fnnbe, og paa en 
onftænbig og taruelig 9}iaabe, nben at bet nogen ©inbe falbt 
[jam inb at brnge ben iblanbt benne Xib5 ^DJenneffer faa fæb^ 
Panlige øbfelbeb, ber foraarfager, at én Xagé gornojelfe for 
bet mefte (ebfage^ af otte XageiS onlt og (}elc iRanneberå 
9.1Jangel. ^sniob 'liften, ta ban fpaferobe omfring for at nl)be 
'ben Pebertucegenbc '.Jlftenlnft, opfom meget pUibfcligen et Xorben= 
Pejr, ber nobte (jam til at gaa inb i et ,s>ny i 'D^vrbebcn for 
iffe at nbfætte fig og fin .Uone for at bliue ganffc naabc af 
9tegnen. 

'2aa fnart foin ban tvaabte inb ab Xorcn, nuvvtcbe ban, 
at l)an uar fommen paa cn>iro: men [)\)ox foninbret blcP ban 
iffe peb ber at finbe be felo famme i^etlcre, fom ban baube 
gipet lUlmisfe paa '^ejen, forfamlcbe og fibbenbe om et '-Borb 
nt fpillc Xrefort. .'oan anfaa bet i '-iJegpnbelfcn mob 5uv- 
nojelfc, forbi ban trocbc, at be brugte bette 'IJcibbel til at 26S forbritje ben 3;ungfinbig^eb meb, fom ^an mente, at l)ere§ 
fnmmerlige Xifftanb og 'Siogené ubehagelige 3lrbejbe ettere 
maatte forbtjbe bem alt for meget i. 2Ren ha ^nn )aa\ at be 
anoenbte bere§ fammenbet(ebe ©fittinger ^erti(, ha f)an mærfebe, 
at biåfe- golf uare i @tanb til at uotje [ig i flige ©pil, f)ttort 
en 9?ig§ort oar ben ringefte ®eDinft og Zab for ^tiert ©pil, 
ba ^an faa' én Staffe 53in tommeå efter ben anben og ^orte 
be liberligfte og rt)gge§(ofefte infcr og -lalemaabcr of be %olt, 
bet ^ete 'Dagen igjennem fortjene bc ^enge, fom be faalebeé 
om ^^Iftenen obelægge, ttcb at bære be f)ettigfte 9lat)ne ibeligen 
Vaa Jungen, faa forfærbebeg l)an og ffljnbebe fig bort, ba 
:^on Rettere Dilbe, at \)an felb tittige meb f)an§ ^one ffiilbe blitie 
gjennemoaabe af Dor iperre§ 9icgn, enb fjobe fig tørre flæber 
paa faa ftor 93efoftning for l)an§ Øjne og Øren. „§erre®ub!" 
fagbe t)an til fin .^one, ha i)a\\ fom nb, „næppe fan jeg af en 
()el Uge§ ©træbfomf)eb henlægge en 9iig§ort for at fornoje og 
opmuntre big og mig meb om ©onbagen, og bi§fe ©aotijbe 
fan miåbruge %o[U ^arm^jærtig[)eb til at er^DerOe fig iaa 
mange 9tig§orter, ot bc fan lege meb bem, fom meb Jing af 
ingen S3ett)ben()cb. 9Jej, SDco'er! olbrig ffal jeg oftere gide en 
iBellere noget, l)an maa fe faa u»fel uh, fom ^an oil; berimob 
ffal jeg giPc bc ^enge, fom jeg §ibtil [)ax anbenbt ^erpaa, til 
at DcberfPægc fattige {familier meb, fom jeg Péb iffe Pil mi§? 
bruge mine og onbre§ ®aPer." 

"^aa ^jcmtiejen fom i)aarffæreren i ©elffab meb 
SaPeté Clbernmub, til f)Oem f)an fortalte, ^imb i)an ^aobe fet 
og f)ort. 

„T^ct er fanbt," fagbe Olbcrmanben, „Pi beflage o§ oPer 
ben 3)Jængbe fattige, fom oucrlobc o§, og fitiab er ':)larfag i, 
at Di l)aDe faa mange Q3ctlere'? — <ir bet iffe Dore§ egen 
utibige SO'Jcblibentjeb ? — Dg imob l)uem uifeå benne 2)?eb; 
libenbeb? — 9J?ob Ubffubbct af bet menneffefige ^jon; tf}i 
naar et SOJenneffe førft ^ar tabt '^^Imbitionen i faa l)øj en ®rab, 
at ^Qu fnn fornebre fig til at betle paa ©aber og ©træber, 
faa er f)an i ©tanb til atte Xing. 'Da iOetlcriet fafter faa ftor 269 Otoerfløbigljcb af [ig, fna uæ(ge otie bot)uc og liberltge Wen= 
neffer benne 9tæring5ucj foni ben aUeimngeligfte, ja fanffe og 
forbelagtigfte; og bi^fe @aDti)De Déb meget uel at benljtte fig 
nf benne 2ib» røennefferå @UQgt}eber for nt foroge bere§ 
Qnbtægter. 'Se fætte en ftor ^riå paa at ffnbe fig forte, 
urene, Danffobte, pjattebe, ftl)gge og fæle, thi be Pibe, at et 
faabant Ubfeenbe, ber ()oé et fjæft og rigtigtæntenbe J^olt fnn§ 
burbe Dppæfte '5)lfffl) og 3'oragt, beriniob f)oå benne Xibg fo(= 
fomme ©fæle frembringer 'D?eb(iben^eb. ^o, be Pibe enbogfaa 
mefterligcn at betjene fig af ben gorfænge(igf}eb, fom finbeå 
boå mangfotbige røenneffer, ber gjærne PiUe i 5>erben§ Øjne 
paéfere for mcblibenbe og gobgjorenbe. ^eg ^olber for, at 
bet atlerfraftigfte DJiibbel til at ftanbfe ^-Betleriet, Par at alle 
SD^enneffer blepe enige om eller paa en eller anben :)!)?aabe 
forbunbne til albrig at gipe nogen ^-Betler noget, enten paa 
©aben eller Peb "Sørene*)." 

„STcen", fuarebe min |)errc, „uilbe itfe bette Pære alt for 
fioarbt? betænf alenefte i ben f)aarbe ^^intcr, f)Porlcbe§ Pitbe 
bet ba gaa faa mange ^-Betlere, ber intet (jaoe at fpife, minbre 
Qt Parme fig peb? iOJaatte be ba itfe frtjfe il)jel?" 

„Set er fanbt/' fagbc Olbermanben, „jeg tror fanbeligen 
tffe, at jeg felP Par i Stanb til at folgc min egen 9tegel om 
SSinteren; om <Sommeren ffulbe jeg berimob nof efterfomme 
ben, Set er uel ellers npaatPiPleligt, at bet er ©tatenS ^ligt, 
enbog at opfoge be 5olf, ber belå formebelft Gliber og Sfrobe- 
ligl)eb ere berettigcbe til offentlig Unbcrl)olbning, og bcl'^ paa 
©runb af 93anffabning eller Peberftl)ggeligt Ubfeenbe bor ffjnle§ 
for 53orgerenéi øjne; men bet gjor Staten ifte. Ser forbreé 
patroner — og l)Por Sjæpelcn forbres ifte be? — for at 
funne tomme inb i gattig^nfe; og biåfe patroner fl;lbc ^-»ufenc *) 3)a bettP ei- i JrDffen ben 8be ?log. 1789, l)prcr mon og qlabcr 
fig oDcr, Qt juft faabon en •Jlnorbniug ev i 'Hæd. @ib ben bog 
maotte ubfommc, og — liolbe« oocv! 270 nieb flige %olt. fom enbnu funbe gjore ©odii, og berimob inaa 
be Solf Mitic ubcnfor, ber i!fe fiaoe anbre enb legemlige 
Øietommenbationer, fom bog nof ere be enefte, {)t)orpaQ ber i 
beélige 2;ilfcelbe tmrbe fe§. 1)ernæft kolber jeg for, ot ber 
meb Qlte 53et(erc barbe en @nng foretage» et ©jpcriment, om* 
trent pan folgenbe 'i'Jioabe : Gulver ©ctlcr burbe bringe? i et 
^^ob : ^jnlterne moattc rioeS nf bem; $lri)tferne fratngeg bem; 
Urenlig^eben afgnibeS og afbørfteé; Stjægget af 93?ænbene afs 
ffrnbeg, og $>afli"et fæmme§ orbentligen om ^otoebet; bernæft 
maattc gitteå bem rene flæber, f)Uori be burbe foreftiUe§ for 
en Si'ommi«fion*), fom bo ffulbe befigtige bem og unberføge 
bercé legemlige Jrnng til offentlig Unberftøttelfe. X)en fanbe 
(Slcnbig^eb ffjulcé iffe nnber Slæber, ben ffinner oift igjennem 
gløjel og hermelin; og be golf, fom uare offentlig Unber* 
f)olbning oærbige, bem burbe ta ontiifeå ^labS i gattig^ufene, 
be anbre berimob i ^^ugt^ufe, 9iafpf)ufe og anbre faabanne 
offentlige ©teber, alt efter fom be mere eller minbre ()opbe 
Danffabt fig felp for at oppceffe i)[)?eblibenl)eb. 3:ror ^e iffe, 
at Pi Peb en faaban Operation oilbe blipe fri for betlerne 
og bere» Operbæng paa ©aberne?" 

„33ift nof tror jeg bet, men berfore oilbe Pi iffe blipe fri 
for fattige og trængenbe; men bet er ogfaa fanbt, at Pi ba 
Pilbe ^ape meget mere tiloperå til at mebbele faabanne i^olt, 
fom unbfe fig »eb at Pære bereå 'Jlrmob befjenbt, og fom 
gjærne arbejbe, inbtil t5'"gi-e»P blobe, blot for at funne ffjule 
bereå StRangel." 

Unber benne ©omtale Pare be nu fomne til ^i)en, l)Por 
be forlobc l)inanben og gif ()Per fin ^ej iijem. 

3eg f)iiv ofte tænft oper bi»fe to faa forgubebe I>i)ber: 
9JJebliben^eb og 33arm^iærtigl)eb, men f)ar befiinbet, at be 
meget ofte ftifte mere <Sfabe enb ©aon, faa fnart fom be enten 
nbarte til ben iD?obené {^olfomljeb, eller ber blonber fig 3nter: *) Seiinhc ttte (^ormuc^g-tatte-Sommiflrioiieu bruge« fertil, ft^e^ ben 
fnort intet mere f)Qr nt beflitte, i bet minbfte for benne @ang? 271 eål'c eller anbre Sibenffabev nieb i Spillet. ^ ©ærbeleé^cb 
anretter 3Jieblibeuf)eb meb gorbrijbere megen ©tabe. ^eg mener 
iffe ^eroeb en()Der entelt ^^erfonå inbioibnede i)?eblibenl)cb, t{)t 
naar ben i '3llnunbelig£)eb biet) ubri)bbet, faa maatte -Jiationeu 
bliDe bilb og borbariff; men jeg mener ben olminbelige og 
t)e(e (Staters SD^ebliben^eb meb en gorbrgber. 9?aar Sooeneé 
Jorben^Sioft iffun er en blot 2r)b, og en utibig iWebliben^cb 
fan aftebe ben Si)ni(bftraa(e, |om burbe fnnfe 5pi"bn)beren» 
33)e, ()Dor meget maa ba itfe Sorbrl)berc opmnntreé, og t)Dab 
maa ta Staten blioe til'? 

'Baa menneffetjærlig, fom ben Sætning f^ncé at ttære: 
Xet er bebre, at ti ffQlbige fpare§, enb at én uff^Ibig liber, 
faa ffabelig er ben, naar man libt nojere Pil nnberfoge gøl* 
gerne af begge. '.Jlt en ufft)lbig ftraffe», bet er tiel l)aarbt for 
t)am felti, og fanffe for nogle faa anbre ; men naar Xommerne 
l)atic bomt iibcn ^ab og 'iHtiinb, efter ben tilfqnelabenbe S3ié^eb, 
l)tiortil be ere bragte, foa tan man iffe bebrejbe bem, at be 
mangle ''Jlltiibenbeb, ffjønt ben æble og føtenbe 9Jianb altib 
maa fole Smerter tieb en alt for filbig Cplt)§ning, ber figer 
f)am, at l)an, imoo fin 53ilje, l)ar tiæret uretfærbig ; men for 
Staten t)ar bette ingen ftabelige Jolgfi". »nni^ f""^ e» faaban 
Sejl iffe inblober ofte, tl)i i bette ^alb fan Staten og ben^ 
tjenere iffe unbffijlbes. 'dlaax berimob ti ffljlbige (o5labe» 
af 9tetten§ !paanb og faalcbe» nnbgaa fortjente Straffe, fao 
fpotte be meb Sooene, i Steben for at labe bereå Xommere§ 
Æ)iilbl)eb forbebre fig. Xiefe ti e^orbri)bere banne l)nnbrebe 
anbre, ber alle, meb famme Xillib til ben menneffelige røeb^ 
Iiben()eb, fijnbe og begaa Sorbri)belfer, og biéfe 5LHbn)belfer 
ere i Stanb til at gribe faalebeé om fig, at ingen l.'otic mere 
fan fætte Xæmning eller '^oluærf for bereS Otierftiommelfer. 

Xobbelt ffabeligt er bet, naar benne 9!)Jilbl)eb anfer ^er- 
foner; noar ben mægtige fan gjore 3?egning paa en Ctier- 
bærelfe, fom iien ringere itfe tor l)aabe ; naar oælbigc .v^ænber 
aftiærge ben ftraffenbe iJRetfærbig^ebé Soærb fra ben abelige 
Sorbr^bereé ^^U, for at labe bet falbe bcflo tungere paa 272 

bem, ber, ubeit SSenner og '^patroner, ere ooerlabte til fig fclD. 
■Se 5ot:bn)beUer, fom en ÆRanb af ben ringe ©tanb etter 
iOZibbelftanben fan begaa, cre fjæfben ffabelige nben i en (itte 
(Sirfel, naar berimob SCRinifterenS Urebeligt)eb, (Sfjobe§Iø§^eb, 
fjorfømmelte etter ©genngtte ofte lægge ©runb ti( ^e(e @tater§ 
Unbergong. Cg ^tior ofte fer iffe benne meb ^olbfinbig^eb 
pQQ, at ^in afftraffeé for en j^orbrtjbeffe, fom benne ^ar be; 
ganet tnfenbe ®ange Dærre? §ttor ofte finber man iffe ^ilorfag 
tif at fanbe SBeSfelå Orb: 

2)e ftore fljnbe oet, i (Svunben, fotn be fmaa, 
men SD'Jaaben, fom en£)t)ev ubooer al)nben paa, 
ben ene gjør til •'oelt, ben anben tit en ©tobber. 

"Det ft)ne§ mig at bære et ^xæt, fom oirfeHg f^engorer tit 
ben fanbe ®torf)eb, iffe at taale nogen at fafbeå ftor, fom er i 
(Stnnb til at forbr^be fig imob 5(£ren§, ^tebelig^ebené og 
53?enneffe(ig{}eben§ Sooe. Xa forft »ifte 'iJfbelen fig fom ben 
fanbe '^Ibel, naar ben felt) forfoarebe fin Øten^eb, naar ben af 
al S^er ftræbte efter at faa ben 3D?anb§ 9?aDn ubflettet af fin 
©tamtabte, ^oi§ ^anblinger Difte, at f)an ttanflægtebe fra 
Sæbrene§ 1)i)b. ©f^lber bel iffe be mægtige i et i3anb fig 
felb og fin 5lbet faa meget, at be enbog burbe føge at af^ofbe 
3)tonarfen§ 9?aabe, naar f)an en etter anben @ang funbe af 
9J?eblibenl)eb labe fig bebæge til at nbræffe 9)?ilbf)eben§ <3epter 
imob en bælbig, men ubærbig 5orbri)bere*)? 9?ej, naar ©traf 
nogen ©inbe jfal birfe til (Sjempel, ha maa ben iffe anfc ^er- 
foner; og faa meget mere bor en gorbn^bcr ftraffeå, fom f|ar 
fiaft flere 9?cctiber til at aff)otbe fig fra gorbrtjbelfen. Og •) Sen SD?agt at fiinne tilgioe er ben, fom adermeft fan mi#unbc« 
^egentere; men {)Dor megen igfobe fan ben iffe gjøre, naar ben 
anoenbeå efter bet gam(e Crbfprog: 9}ian fia-nger be fmaa Xnne, 
og be ftorc laber man gaa? 2)e ftore ft)nbe oel o. f. d. „Jficerligfieb ub en Strømper" IV, 1. 273 ^dem f)ai- t)c( flere i).1iotitiev, ent ben ©tcinb og be SDJæub, foiu 
^JJonorten bi}ber o§ at ære? 

Gn ^ooebanrfag, f)Oorfcire 3)annemnrf fer iiærDærcitbe 
5:ib anfeå for en (iben, foragtet ©tat, er i mine Janfer, forbi 
man funé ftraffer be ringeg gorfeelfer og berimob benaaber 
be mægtige, eflcr bog iffc (aber ©traffen »ære proportioneret 
imob {^orbrtjbelfernc. ®et Par |oarbt, ffjont iffe uretfærbigt, 
naar bet rn§fiffe SWinifterium ftraffebe be toenbe ©tib§d)cfer, 
fom iffe iagttoge berc§ pligter i ©laget mob ©penffen, meb 
at tjene beftanbig fom 5)?atrofer pna be ©fibe, fom be en O^ang 
t)apbc fommanberct; meu ^Por meget maa iffc bettc (5rempe( 
Pirfe paa ben [)elc rngfiffe Somogt? 93Jon ben Janfe, at blipe 
fine pligter utro, faa (et fan inbfalbe nogen rnSfiff Officer, 
uben at ben tittige maa gelejbeS af SpteftiWingcn om en faa 
fmertefig ©traf? 9Jaar man b€rimob ftraffer ben abelige, ben 
mægtige {yorbri}ber imob ^(Sren§ og 53ccnneffeligbebené SoPe 
meb et ^ar 9)iaaneberå ?lrreft, ber f)o(beå fjemnielig, og t)Port 
Slrrcftantcn ni)ber af(c SiPet§ Scfuemme(igf)eber og aUe Opcr- 
baabigf)cbcr, faa maatte man nof fpørge, om nogen berpcb fan 
afffræffeg fra at blipe ?>orbrt)bcr? §Pem Péb, om bet iffc en 
Q)ang Pi( blipe anfct for en Spffe at funne b(iPe en 9J?i§= 
bæber? Og t)Uab Pil man brpbe fig om en faabon 1;om, naar 
man Peb, ot mon bog til fibft bliocr bcnaobet? 

'Baa længe fom be ftorc funne fl)nbc uftraffct, faa længe 
fan 3rif)ebcn§ '3tanb iffe gribe om fig, i I)Por meget man enb 
foregioer, at man umager fig meb at ubbrebc ben. 2)en banffc 
9?ation Pil ba altib bliPc et flaPiff golf og frpbe for gobcn 
af ben mægtige*). 'Den inl nof tnrbe PoPe at liæbrc en cr= 
tjenbt ftor 9}?anb, en fs^crner, paa en ubmærfct Waabc, efter 
fin Dob: men albrig Dil ben blioe fjæf nof til at flæbe ben 
ananbåSig meb Soaan omfring ©aberne, i)\)\t- baarligc ''^-^lancr, 
(£genfinbigl)eb i at forfpare bem og ®jenftribigl)cb til at tage 
imob CDcrbePiéning l)ar lagt ©rnnbcn til et bdt £anb§ nlt)f= 

*) 2)et er laalebf?, bt uil I)aue bet. ■Jt&ieii, ^^rilieb! 

18 274 tclige forfatning, foni nogle Setler næppe fan oprette; 9Ja= 
lionenå faafalbte J^ænfere toiffe berimob opfi)(be llgeblobe og 
<Sfrifter meb So»ta(er o«er flige :'0?ænb ; ja be Pitte bfiPc fejge 
not til at inbbilbe Regenten meb Xigterinben: 

„3(t ^nn ^ar 9iet til 5o(feté i8(ob." Otte og trcbititc epitel. 

3[)fin 5)errc be^olbt mig i meget fort Xib, og ba bet iffe 
Par ^ané Sejlig()eb (oengcre at ^olbe paa mig, bkv) jeg nbgipet 
i en Urtebob. 

Xcrfom jeg nn pilbe foretage mig at fortæUe Sæferen aii, 
^pab jeg i en (ang Xib bemærfebe i be mongfolbige ^ænber, font 
jeg pa§ferebe igjennem, ha Pi(be jeg nobe§ til at opfi)Ibe en 
£)oben ©(abc meb r)Perbagg 3tnmærfningev, bcr iffe funbe more 
eder op(t)fe, og følgelig iffe fortjene at fortoetteé. l)et er Pel 
fanbt, at jeg i benne Jib Panbrebe igjennem et ^ar af Sanbetå 
ypperlige 9)?ænb§ £)ænber; men ha bereå .^nnblinger og Jænfe^ 
maabe ere 9cationen fnlbfommen befjenbte, faa Pilbe bet Pære 
atbeleå nnt)ttigt, om jeg inblob mig i at beftemme bi§fe 9)?ænb» 
jjaraftcriftif. 3^9 ^nr Pel ogfaa i famme Xih i nogle Sfnrfeé 
£)ænber; men ba til Xetå '^nblifnm ogfaa fjenber bem, og tit 
Tefé bere» @fnrfagtigf)eb fun§ er af ben alminbelige 2lrt, faa 
fortjene be l)cller iffe at berorcé; og at rore neb ben 9J?ængbe 
XoSmere, igjennem f)Pi» .N^ænbcr jeg pagferebe, (onner fjeller 
iffe Umagen. 3^9 begiPer mig aftfaa tit be Optrin, fom jeg 
er briftig nof tit fornb at forfifre mig om, Sæferen ttit Pær* 
bigc nogen Dpmærffomf)eb. 

3eg bteP nbteberet tit en nng ©lubent, fom ffntbe fort^ 
fætte be Stubcringer, fom [)an f)er Peb Uniuerfitetet ^aPbe 275 beftemt )ig til 09 begl^ubt pan. 3cg {)a\)te længe (lort Xn(e 
om ''4-^rofc5forcvnc§ SToUcgicr pg Spvelæi^ninger, men f)attbc 
enbnu iffe ^oft Sei(ig()eb til at faa noget tt)bcligt 'iBegreb om, 
bnori be bcftobe. Xct glæbebc mig altfan fcia meget mere, nt 
jeg imr falbct i benne nnge ?.1?anbl .sjænber, fom jeg (}crtteb 
fif Sejfigfieb tit at faa min 2i)ft fti)ret. 

3eg fulgte ba cnbnu famme Tag meb min fiierre poa et 
ii^otleginm. .v^cr fanbt ni en "Det 53orbe og 53a;nfe, fom uare 
beftenite for Jil^orerne. lUin ^erre fogte om et ©teb, men 
fanbt \>c\c[ 53orbcne fmaa '•^^apir§fappcr fliftrebe, ^Oorpoa ttare 
tegnebe en 2)el fornemme 9?aPne, fnofom: ^aron ?t., 03reii 53., 
.^ommert)erre (£., J^ammerjunfer D., .V^ofiunfer (i., 0tHftit§vaab 
B-, ^^Jrofurntor ©., Sefretær ^^. og utadige anbre ; men ba 
min ."^erre frtjgtcbe for, at biéife .^aoalerer ffnibe tomme og 
jage f)am fra fin l^tabé, i i^aih ^an inbtog nogen Peb ^Sorbene, 
faa palgte ^an iieUer en liben Jaburet Peb Toren, ()Por ban 
intet 9JQPn fanbt, og ()Oor l)an altfaa troebe fig fiffer, ffjont 
^an fiben crfarebe, at t)ané gri)gt par ugrunbet, fibcn ingen 
af be ^ojc ^errer in persona inbfanbt fig. 

Tjoren aobneé, og en ung 9Jfanb træber puftenbc inb i 
Solen og inbtager bet ^ojefte Sæbe, meb en 9Jiine, fom Pifte, 
at ^an Pirfclig troebe fig ffabt til at oPerfe alle anbre 9J?enneffer. 

forelæsningerne bcgijnbte i et Sprog, fom ffulbe Pære 
I^anff, men fom jeg i 95egi)nbelfen l)apbe onbt peb at forftaa. 
Baa pel for Sprogeté fom for llJJateriené Sfplb Pil jeg meb= 
bele Cæfercn et "^ar '^noPcr af et '^^ir govclæsninger, faolebeå 
fom jeg bogftapeligen er i Stanb at erinbrc bem. 

„'i^i Pille in "Sag, mine ^errer!" — fagbe Wanben — 
„af^anblc bet SperSmaal de emigratione cifiura*). Xenne *) 2Der?niaaI og citium fIIII^e yd fniic« at væve orthoflrnpliiite 
??ejl, men be crc bet iftc. Tcnne itrioemnnbc nbgior Sfjønbcbcn 
af Crifliitaleii, fom Ubflioevrn fnncét, at l'a-fcrcn iffc bpr mniuilc. 
kun 2tabc, at man iftc all? i<cnne fan iibtmtfr bitMc ^i' ml? cif er, 
fom bet miinbtligc ^^oiebrac] tiauer Iiaft! 

en ung OTonb trabcr viificiibc inb, naturligui« Inofeefov Gggrr«. 

18* 276 

grimet at gaa ut af Sonbet ^atie Unberjaatterne in en Stat, 
mann aiegeuteu ide ^olber beii Sof, fom t)an ijax utgit'et*). ^eg 
t)il Dptiie ^em 'Singen meb et ©jempel: 33i ^abe nu f)er i 
^annemarf ben fort)l)n[tebe 1)riffefit§et **), fom Oi nu faa 
længe fiabe glæbet o§ ober. ©efe^ nu, ot 9tejenten en (Sang 
fanbt for got at opfiæbe benne Xriffefrit^et; fe! faa funte bi 
aUe gaa ut af Sanbet. — ^Sog nej! mine iperrer! jeg fortalte 
mig; jeg fagbe: bi — jeg funte iffe gaa ut af Sanbet***), 
t^i jeg er benn vinculo arctiorif) forbunben met ©taten; unb 
roann jeg bilbe gao ut af Sonbet, faa bilbe bet Sl'ongen fige, bat 
jeg fhitle tilifeft). 3LRen, fe, "Se, mine ^errer! be funte atte 
rejfe ut af Sanbet fff)." 

*) 2lnbre, ber tfte ere ^aa (ærbe fom J. U. P. E , fiinbe uel tilforn 
^aoe troet, at enfioer Sorger i)av gvifjeb tit at fortabe ?anbet, 
naor t)an itte f!t)lber enten @taten eder fme iDiebborgere noget, 
fom ^an forinbcu fin 2lfrejfe er ptigtig at opf^Ibe. 9J?en I^Bab 
ere »i 2)anffe itte for Soémere! 
"*; Sebber )paa atminbetig Sanff: ben forpnffebe Srljffefritjcb. .per 
!unne »i og Icere ben ^ibtit ubetjenbte ©cetuing : at •Erljftefri^cben 
bører tit 3itgé:S'onftitiitionen i Sannemarf, og at ingen barbe 
baue '•X'ejfepae, faa fange benne ?oo ftaar. — ®og! bet er fanbt; 
bet er iffc benne 2oD alene, og man be^poer tun« at beoife, at en 
etter aiibeuSoD igjeit er ot>f)CEDet, faa bar bet ^o§ o« albrig nogen 
SRob; tt)i t)uem tan »el itte beoife bet? 

**)3ammerff abe! -pr 'iprofe«for! jeg tror ogfaa, at S)e bar faa ^aarb 
en ^anbe, at 2:rl)tfefribeben itte engang tan iac^e 2)em nb af 
Sanbet: 
fi 3a, grl)gt for Sult i 2)ere8 gjbelanb fan not binbe Dem vinculo 
arctiori til en fremmeb ©tat 
tf) 9Jej, faa min ^jal! gjør Stongen ej, fpbe i^a'nl om jeg elteré 
fjenber .ftongen ret. §an trænger itte til 3)cm. @aa tun^! gar uell 
gar oef! Sljftc paa ^^icjfen! 

ttt).par .perren noget ^aab om, at l)an, naar alle Sanbeté 3nbbl)g' 
gere oarc nbbreone, funbe forplante niie og bebre !r}tacer ^er i 
Janbet? gør enb ni uanbre nb, burbe pi bog uibe bette meb 
(£iftcrt)eb. ^nnbc l)an itte formaa« til at gjpre "iJrpue paa 
.&e«fel|}en? 

J. U. P. E., juris utriusque Professor Eggers. — vinculo 
arctiori, meb ftærtere Saanb. 277 Seg tan iffe af()oIbe mig fva at labe mine Sæfcre foQ en 
SDJunbfmag nf en nnben 9iet og uil berfore mebbele bem et 
©t^ffe af en anben gorelæåning i famme Stil og famme ©mag 
fom bet forrige. 

„SOJine £)errcrl" fagbe f}an, „t)i fjafe nu at l)anble de bacto*) 
unionis & defensionis. 1)et er befjeubt, at man in statu cifili 
^ar be bo bacta, bactum unionis og bactum defensionis. "Se 
bænter nu ttel, mine *perrer! ot jeg ()erotter ffulbe gide "Sem 
en definition ; men, nej ! — jeg befinerer albrig, for 1)efini' 
tiener giere gun Sagen mertere, enb ben trnr bilforn. 3((tfaa 
i bet£i Steb (Srcmphun: Xe foreftitle Xem, mine ioerrer ! at 
en Del enropæiffe gnlbiderte 9.1cenneffer gemmer Det Sfibbrub 
eller en anben 90?aobc paa en Gi**), fiPor be Pil fette bem 
net og boe. ')l^aa benne (£i ere nu i Sci'^ejc" f" ^e' \y\l't)C: 
iOJenneffer, fom ^apc hjemme ber. Xe gu(biperte 90?ennef!cr 
beginbe nn at bigge bem ^ufe og 5?ærelfer, og faa lePe be 
tilfammen; fe! bet er bactum unionis. Xerpaa gommer be 
Pilbe 9!J?enneffer, fom iffe l)aPe fet faabant for paa (Sien, og 
bil fige inb ti( be gnibiperebc europæiffe O^Jenneffer. Sao 
jager be gulbioerebc 93?ennevfer be Pilbe 93Jenneffer bort, nnb 
ttjann be benn gommer anben ®ang, faa f(aar be gulbipcrte 
SDJenneffer bem i^jel. Se! bet er bactum defensionis***)." *) 93etHber pacto. Set er en fanb (5T"oif''f "t f)øre J. U. P. E. 
fprætfe ?atin. Xaarerne moa ftaa en i øjnene af (5^[a;be, tf)i bet 
er jui't, fom man f)prte 3(Srterne !oge t en @ri)be 

**) 3)ettc Crb ffal bcti)be en ø. 2)e porige Crb, faafom : merfcrc, 
gulbioertc, gommer o. f ». ooerlabcr man til ^æfernc lelo at gætte 
Hg tt( sPemærtelfen af, tf)i F)Dorfore ffiiHc l'æfcvne ijavt bet lettere 
enb jeg, ber i)ar maattet gcettc mig til a(t? 

***) 2)ette fljne« mig, fjære pr. '^JBrofeSfor! oar St)nb og en ftor UbiUig. 
^eb, t^i f)Dab i)ax>\>t be fultittcrte SJienncffer Del at befale paa en 
0, fom tilhorer be tjilbe? OTeb langt ftorre i}iet funbe be fnlti. 
oerte Xanffe flaa l'ilbttjflen if)jel, ber faalebe«, fom nu fler, i 
Sobetal træuger fig inb paa t)ore8 ø; eller bog i bet minbfte 
titnbe oi jage bem ^anben i i^olb; og bet alt efter verren« ■gttt. 
ning. 3)e fer altfaa, .?*r <}3rofe«for! at 2)e l)ar gjort rIJi« til 3)ere« 
egen .... 278 @e! ()cv [)ax ba Sæi'eine en ^^voiic paa benne loerbe SDianbå 
gorebvag, tjDorof mon fan flutte fig til, ^Dor ftor 9?t)ttc ^a\i 
er i ©tanb til at ftifte i uore§ gæbrenelonb, ^t»or bet fi)ne? 
Qt dære bleOen en po(itiff ©runbfætning at forffrioe ti)ffe 
^artefinaber ^er inb for at forbrioe be iaa Seoninger af gob, 
gammel, funb og bonff ©anå, fom enbnn maatte bære' tits 
bage; jnft (igefom man, ti( Zxo'bé for at S3ej:elfur§ og ofle 
35anfofeb(er, bringer tl)ff iKæbc inb i Sanbet til 9(rmeen, 
uagtet boreg egne gabriffer upaatoioleligen cre i @tonb til at 
lebere biéfe S3are tif lettere ^rifer*). 

d)Un §frre, fom nibftc, at man bor bente 33anb fra Slaen, 
og ifte gaa oDer *?(aen for at bente bet, befluttebe, faa fnart 
fom SloUegiet oar til Gnbe, at gaa til benne ^rofe§for, fom 
f)an, iffe nben (^runb, tiltrocbe en ''2Ut politiff 5tlmagt, for at 
refommenbere fig, ba ban tragtebe efter at fomme inb i et af 
kollegierne fom ^'opift; og en nigtig 51arfag 'l)apbe min Jperre, 
fiborfore l)an iffe tnrbc opfætte bette "JBcfog til en anben (^ang, 
nemlig at bcr nu juft nare et ''^av faabanne ^ofter lebige; og 
f)Worfore funbe i^an iffe liaPe famme ^oaab fom en anben, naar 
"^an funå fmebbebe, imeben§ Særnet par Parmt? 

^rofeéforen mobtog min i*">erre meget graPitetiff. „Xe 
Pil benn fnaffe met mig," fagbe l)an, „jeg Pil alfo bebe '2)em, 
at 1)e Pil fatte fig fort, bcnn id) er faa occuperet met f^oi'i-'et- 
ninger, at jeg i)ax gun gnap Zit at bale meb Snpplifanbere. 
^eg ffal benn fige ®em, ba jeg gom l)cr bil ^Danncmarf, Pare 
affe Ding i (Staten i ben ibcrfte SUm fution: (Smbeb§mænbene 
uub aHe SioUegie-iperrerne Pibfte icfe fclf, l)PDrIebe§ be bare 
benbte i Dingene, uub jeg maatte benn l)jælpe paa be forfaltne */ ^Dor ml oore« ^3tviné itfe blioe ferafiff ffj)3u, itaac oeu blioer 
!Iæbt i tt)fl Tragt! a)ieit fovmobentlig oil ben ba ogfaa fuitne 
fobe fig ueb iffievtl)erffe Jciavcv, SOiaaneftin og ®itggeu^ 'il^ei-lev, og 
faa ev bev jo meget minbcf? Sog, uorc« gviberic^, ber elffev 
fin .^vigéimagt, oi( not ()etteie fe ben uubcvbolbe fig meb gob folib 
banft i5i3be enb meb tt)ft Jomlicb; og attfaa ot( oift i bet minbfte 
ben fibfte Scl af J^ovmobntngen flaa fejl til ftov @mevte for ot)eu= 
melbte ^-^r. '^^rofeéfor og \)am ligcfinbebe ?anb8ma'nb. 279 3a9<^v. iOtnit tjcnbte micj von Xit)cf)liinb a[§ cii lævb 9-1(aiib, 
man talbte mig nlle inegne: bcii gclcljitcn, iinb jo en lUnnii 
jiianquevte bc f)ev in l^itnncmiut for at bringe nUebing i 
Orbcn. 9JJinifteriet Iicrttcbc bcnn ftrnr Cigcncn paa mig. I^e 
onfaa mig aU- en (ingcl iion i-^immelen. Te bare in gor^ 
Iegen(;ct; bc IjaObc fcllft bragt fig in 'iMltcrctc nnb fnntc itfe 
tiifle fig iit beraf. ^scg nar bcnn llJconbcn, ber tnnte bem f)iaipe. 
%t fatte 5)ereé SiUit i mig, unb bat mct ®rnnt, tt^i {)t)orf)cn 
be tjenbte (i'gcncn i gatedanbct, faa faa' bc intet anbet cnb 
9.">Jongc( vaa ©nlbination unb Oplivning. Xer b(ef bo fat 
etina femten ©ommiéfioncr vaa én ©ang, nnb jeg blcf :Utct(em 
flf bem cUe. ^wax bnrtc jeg Ijanc næret ^ræfc§ in bcm alle 
f ammen, luann man I)atibe fet paa folitc fiunbffaber nnb ^æv- 
bom, aber man bet, at be ftorc altib nit (jabe Gf)rcn, nnb ben 
!an man jo fngtené late bem bef)oIte, naar man bcnn gun§ 
fe(f be^olbcr SDfagten. 5(Ue bisfe @ommi§fioner cre bcnn af 
bc aUcrbigtigftc for Sanbet. Xer erc (^ommiéfioner om 
^antelen, om 9(fabcmiet, om 5lgerbirfningcn, om Seebæfcnct, 
bm 9J?intbæfenct, om 33anfofeb[crnctf 9icbuciering, nnb for at 
bifc bcm, fjbor nebbcnbige mine ^"^fiQtcr ere i alle gag, faa 
fan jeg forbcUe ©cm, at jeg not bliber anfat font ^ræfcé i 
ben nic @ommi§fion, fom ftal forbebrc bie 9?ad)tbægter 5.^erfcnc. 
X'c fer altfaa, mine £■^crrer! at jeg er faa offuperet mct big= 
tige govretninger, at jeg I)ar gun§ (itcn ^it ti( at bole mct 

„Xct gjor mig onbt/' fnarcbc min Sverre — bcr bar 
ijbcriig forbabfet ober benne fiijbcnbe J^unge og %(\k å la 
Olbfuj- — , „at jeg ^ar berobet X^cm et Øjeblif af Dcrcé foft- 
bare -Sib, ifær ta bet tnnffe fan I)abc Sni^UDbclfe paa mit 
fjære gæbrenelanbe S?e(; mit I)ele ?©rcnbe funbc ()abc bærct 
ubrcttet i ben Jib, £-^r. ^rofcl^forcn tatebc. ^Nog babbe fnnv 
bcttc at bebe om, ot ^r. ']>rofcéforcn bilbe l}abc ben 0)obl)eb 
for mig, at refommcnbcre mig til en af bc Icbigc Siopift* 
^Mabfer.'- 

„9J?in 5>cn," fbarcbc ^nofe^foren, „le maa for(atc mig, 280 benne ^anf*) fnn bet iffe ffe. Det ene ^oft i)ax jeg ntlerebe 
gioet bort, lo at fige af; ti)i De Uet bel, at bet er .kongen, 
ber gioer faabanne Jjenefter bort, aber bet er bog ffet Det min 
9?egommenbation. Unb bit bet anbet ^ar jeg et ©ubieft, font 
iffe fan forbigaag, benn bet er et fuperienr ©eni; f)an er min 
2anb§manb, nnb De fan feif benfe, ^ttot Cpfigt ^an maa ^oDe 
gjort ^er, naar jeg f orbeller Dem, at ^an ^ar gjort en ^rojeft 
tif ot bigge armerebe Sl^rigåffibe, ber fan forftoare fig fctf uteu 
Sefætning, unb benf en ^antl f)t)or ftor ^oi^bel maattc iffe bette 
Dære for et Sant, ber ^ar faa liben ^olfemængbe. Det er 
fnnbt, ^(onen (aber fig bel næppe ipærffætte, aber ben toifer 
bog en briftig, en er^aben ®enie, nnb fobanne '^oit maa ^jælpe^ 
frem in 33erben. Den anben, font jeg nu ni§ bafte om, ^an 
er ogfaa inPentienj:; ^an ^ar opfunben en 8a(fe at fmere 33onber 
meb, faa at be bære lUb nnb fan f(ippe§ et ^ar ^anf om 
floret. @er De, at jeg altfaa iffe fov næruærcnbe Sit er t 
©tanb til at ^jætpe Dem." 

„^r. ^rofeåfor!" fuarebe min iperre, „fommer bet an 
paa ot gjøre ^rojefter, faa er jeg ogfaa i @tanb bertif. ©er 
De! jeg {)ar et '^rojeft i mit ^opeb, ^Porfebeå et 9tegiment 
af et Sufenbe 9)?anb fan ubrufteå til et felttog uben at be^øpe 
mere enb fem 5)unbrebe ^ar @fo". 

..3^-" fagbe '^rofeSforcn, „bet er jo ligefrem. Denn mon 
fon ja la'be .^alfporten gaa barbenebe." 

„9(ej," fagbe min §erre, „bet gaar iffe Pe( an at (obe 
Snfanterifter gaa borbenebe. 9}Jen en Wlan'b meb Sfo poa 
ffol bære en anben SlKanb uben «£fo; og naar mon lob 9tt)t- 
teriet pære ganffe barbenet, fom gjærne fon gaa an, faa fporte^ 
haa'Oe @tøp(er og ©tromper." 

„Det er ret Pe(," fogbe ^^3rofe§foren, „aber jeg fan iffe 
hjælpe Dem; jeg ^or fo mange 2anb»mænb, fom jeg ei ferft 
forbunben at fergc for." *") 2)e, fom iffe [)aoc ben bebftc ©c^c^r, maa oibc, at benne er i>?n 
fanbe tt)ffe '•pronunciotion nf bet banj!e Orb : ®ang. 281 ^erpnn gif ^rofegforcn, og min ^erre, fom fao' fit ^aab 
fcjiflagcn, maatte ogfan gaa fin 5?ej[. 9?i og trcbttJte topitcl. 
L'Académie des Inscriptions. 

Uben meget at forge ouer bettc fejlfiiQue ioaab gif min 
Serre lige ^eit ti( c^a§icreren oeb .*ilomebie^ujct og fjøbte fig 
en ^arteiTe=^if(et til ben Slomebie, fom ffulbe opforeå om 
Giftenen. 

„Det er t)efl)nberligt," fagbe min ^erre, fna fnart fom 
^an f)at)be fet billetten, „at Solf ffni ^f^i^e ffia lumpne at bemale 
bi»fe ^Billetter bag paa mcb be atlerliberligfte og ffammeligftc 
Snbfalb, iffe at tale om, at ^i^fi-'pticnerne ofte inbef)olbc 
^affilier og be aabenbarefte Ufanbfærbigfieber om faa mange 
93?enneffer. 3^9 maatte nof fporge, mon bet albrig ^aper 
^ænbet fig, at en eller anben af -ll)eatrct» grnentimmer tem; 
nielig nfftjlbig er fommen i et flet llbraab, forbi benne eller 
l^in 3tafp^n§=!fl'anbibat etter en flet optugtet Sommel af en 
Xreng ^ar Pæret uforffammet nof til peb en ^nf^i^iption paa 
en ^tomebie=*Bittet at prale af 1)nfører, fom ^an albrig t)ar 
n^bt og albrig fnnbe tomme til at npbc'? Og bette er fan 
meget Pærrc, fom en faaban ^erfon albrig er briflig not til 
at fættc fit 9?aPn unber fin 3nftription, t^i ba Par l)an let at 
igjenbripe, men alene fætter et 58ogftap, for at gioe '■8t)en§^ 
"iTagbriPcre "•Jlulcbning til at gætte, ba i)i[n péb, at ber albrig 
mangle Jovtolfere, fom Pibe paa bet tnnftigfte ot ublægge 
^an§ -Oierogltifer; og, l)Pem fom Péb, ^Por PiUige Solf cre 
til at tro bet, fom tan fornærme ^Zæften, Pil albrig nnbre fig 
oPer, om bet atternffi)lbigftc ^Zcnneffc paa t>cn 9J^iabe fan 
tomme i et flet Ot^gte." 

„Xet er ganftc fanbt," fparcbe ^a^fereren ; „jeg t}ax itfe 
fjælben funbct 53eftl)lbninger tegnebe paa bi§fe billetter imob 282 SOfJenneffer, om ^t»ig Uffi)Ibig[)eb i be 3.ing, ^oorfore be figtebeé, 
jeg er fulbfommen oDertieuift. ^eg ^it i^fe tale om, at jeg l)ax 
funbet ^^affitter ooer mig felo; men enbogfna Direftionen og 
eiiteltc SOJænb af Xireftiouen ^ar manttet f)oIbe for; og bet 
er bog .Oirfelig f)aarbt at tænfe poa, nt et 5J?eniief{eé ^re og 
^i)gte iffe bebrc er lie[fl)ttet, ciib at cnf)t)er ©langel fan Inbe 
oabenbore lognngtige 33efft)(bninger cirfiitere, om f)t)em ^on 6e* 
Imager, paa en SOiaabe, fom ^an béb, nt f^an albrig fan talbeS' 
tit 9?egnff ab for. Xet »ar at onffe, at ber funbe iibftnbe« 
noget 9)?ibbel t)erimob, og at nogle af bi§fe nebrige ^nffrip; 
tion§magere funbe bliPe tugtebe vaa en ^JJianbe, foin »ar libet 
fo(c(ig, og foni be funbe erinbre, naar be en anben @ong fif 
Sl)[t tit at bringe bereS nebrige Sottifer i (Sirfu(ation." 

„3ngen^ing", fparebe min §erre, „er mere fimpett eub at 
ubfinbe et 5[)?ibbe( fierimob, f)PorPeb flige ^^erfoner, om be juft 
iffe blePe afftraffebe for bere§ Uforffammenf)eb, bog alligeuel 
ffnlbe tabe Sijftcn til at ffriue enten ^^affiller eller SoPtaler 
paa Slomebiebilletter — t^i jeg man l)erpeb iffe forglemme at 
fige, at jeg unbertiben I)ar pna ^Billetterne funbet Soptaler oPer 
enfelte ^erfoner, ber Pilbe ^oPe toæret mere ubeljngelige for 
mig, om jeg I)aPbe Pæret ben paagjætbenbe '!|5erfon, enb felP en 
gob ^affil. — ^n be^oPeé fun§, at Tireftionen gaP Crbre 
til bem, fom imobtage billetterne Peb Xøren, nt fonfiffere be 
©ifletter, ^Porpaa ber fanbte§ noget uPebfommenbe, om bet 
faa ogfaa Par en 33læff(af. 5)e, S^x. Sla§ferer! funbe gjoerne 
floPe nogle 53lnnfetter i ^erebffab, ()Porpaa be fonfifferebe 
Dhimmere igjen funbe tegncå; og Sijften til ot ffriPe Sottifcr 
Pilbc fnnrt forgna be opergipne unge ^errer, nnnr be mærfebe, 
nt enf)Pcr foftebe bem fra to 9Jcnrf til en 9iig«balcr. Den, 
ber fjøbte en ^iUet, f)0Pbe jo 9tettigf)eb til at paafc, at ^nn 
fif en, fom Par umafuleret; og at 53it(ctternc ffulbe fomme lige 
jna umafulerebc tilbage, beroPer burbe f)olbc§ faa ftrængt, at 
53etjenterne Pcb iJoreue ffulbe Pære anfparli;ie for og betale 
be 53iKetter, bPorpaa noget, bet Pære fig, bPab bet Pære Pilbe, 
Par tegnet, ffrePet eller malet." 283 „3^e ^av9fet," fngbc ^'aSfevcren, „bet ev eu meget fimpel 
Sliaabe at [tanbfe eu fanbaii Uforftamnicn^eb \)aa, og man 
nuiatte oiiffe, nt maii (}at)be lige fon fimpie 9jiibler til nt l)inbre 
Ubbrebelfen af anbre ^^affiUer meb, iiben at gjøre Sni)^^!-'«^ i 
3:it)tfefri()eben. "Sog, jeg tror fanbeligen, at be ^afftltev, 
fom trQtte§ og bringe§ i ©irfulatiou fvn 53ogtrl)tferievne, ifte 
gjove ncer faa ftor ISffeft \om be, ber mimbtlig omtuincé; i 
bet minbfte f)ar jeg erfaret og fet ^^Jirøper paa, at naar et af 
be tiot)euI)aDnffc @onbagås@e(ffaber eller ©labber s Si'oUegier 
^ar forefat fig at pille en 9Jfaub§ eller t^amilieg 9ii)gte ten 
ene Uge, og be faa famle§ ben aubeu ©onbag igjen, faa finber 
be ben l)ele jS'iimilie lige fna ilbe tilrebt, fom en Snog, noar 
ben l)ar lagt i en iUJijretuc ; tl)i ben munbtlige '^agpaftelfe ben 
fll)per omfring, fom ^-Bafile figer, fom 'Simlen i onbt ^^ejr- 
^ner 9!)hinb, fom ben po^ferer igjennem, forbebrer ben og 
lægger noget til; ben forogeS, ibet ben rnller frem ob, lige- 
fom Snebolben, naar berimob en SigParb Sljc^c meb alle l)an§ 
kolleger maa tilftaa fig at Pære nogle puffere, fibeu en trl)ft 
^offil iffe faa let nnber Sirfnlationen fan foranbre§ efter 
Omftænbigt)eberne. " 

„Seg er fulbfommen enig meb "Dem i benne i'^enfcenbe," 
fagbc min §)erre, „og fnnbe fanbelig iffe oPertale mig til at 
ønffe 2:rt)ffefriljebcn afffaffet, om jeg enbog felP flnlbc bære 
9JJaalet for ben allermeft faabmnnbebe ^aftillantS Onbffab, 
tl)i imob en faabaii ^erfon f)ar man bog altib 9tettigl)cb til 
ot brnge 2oocne» ipjælp, og tjon fan albrig ffjule fig faa pel, 
ot jo biéfe maa finbe ^am ; men for at fomme igjen til be om = 
talte 3"ffi'iptioner, ba bor cnl)tter onffe, at flige ffabclige 
SJiigbrug maatte ftanbfeå; man l)ar ogfaa 9larfag til ot 
tro, at SfuefpihXireftioncn Pil anPcnbe fraftigc SJJibler 
berimob, faa fnart fom hen bliPer Pibcubc om, at faabant 53a)ile, en af 1>crfoncviie i ^^eaiimarcfjai«' .ftomcbie ©aibereii i 
©eoitla. — Sigoarb ?i)cl)e, fe 9Joteu S. 3. 284 ejiftercr*V. ben ilJinabe, fom jeg ^nr fortalt Xem, at jeg Dilbe 
bruge for ot ^æoe fnmme, tror jeg funbc oære ganffe ontoenbe- 
lig, men bet er funé et f(l)gttgt 3nbfalb, og bet fan meget let 
fiænbe fig, ot ^ireftionen fclD ml finbe paa et bebre og frof^ 
tigere ?0?ibbel berimob. Ooernlt, enten nu ben af mig fore* 
flagne 9.1?et^obe brugeé, eder en onben lige fao gob, fan er 
bette 9J?i§brug iffe Danffeligt nt f)oet)e; men »i ^atie anbre nf 
felt) famme 5ht, (}»i» Ubrt)belfe nil oære forbunben meb ftorre 
5?anffe(ig^eber." 

St'a§f erer en. 3^0 t^o^"- "* i^9 omtrent fan gætte, f)Dab 
^e f)n figter ti(. Sfulbe bet iffe Ⱦre be Qnffriptioner, fom 
man forefinber runbt omfring vaci ©ænfene, ©totuerne og Q\.)]U 
f)nfene i 9tofenborg ipaoe? 

Stubenten. ©anffe rigtig, og enbnn ifær paa et @teb, 
foruben paa flere, nemlig i Songangen »eb Slottet. Set er 
fanbelig forgeligt at fe, ^oorlebeé biåfe f)tiibe ^ægge bemalet 
meb bet adertumpnefte og (iberligfte ^oj, fom nogen fon fore= 
ftille fig, ^poriblanbt "^^affitler og Sfanbffrifter ouer næpnre 
{^olt i '^l(minbe(igf)eb er iblanbt bet minbft uanftoenbige, fom 
man ber forefinber; og faalebeé tor man PoPe at befmitte be 
Steber, fom man Péb, at enbog ^erfoner af tm fongelige 
gomilie pa§ferer igiennem. 

St^aåfereren. 3". ^forfor iffe? Seg ^ar fet flige 
fmuffe Jing pna Slottet felP, ja enbogfaa i SJirferne, t^i for *) 'ilt bette og flere aiibve ■D?iåbriig Dille blioe afflaffebc, bet ^ar man 
iaiibelig ben ftcfvfle ^3Iarfag at f)aabe af ben S)ireftton, ber meb 
faabon t)ri8ooerbig 3oer benpttebc fig af be i forrige ginmmer 
gione Cpli)Siitnger og foranftaltebe en nojagtig Unberføgelfe an« 
gaaenbc ben befjenbte 33rautigam. 9?ii, ba "^Jotiti« go^^ljfi^f' '^^ 
flnttct, er man ogfaa uid paa, at l)an cil blioe anfet efter ?o»ene ; 
og at iian, foniben anbet, ogfaa oil tomme tit at betale tilbage 
alle be uloolige fWenter og Sufører, fom f)an i faa mange 3Iar 
l)ar oppebaaret. Sen Si)« — for at bruge en ?tgne(fc — , ber i ti 
3lar liar ftjaalet fra mig, f!al itfe alene gioe mig be 2;t)Defofter 
igien, l)Dormeb jeg griber f)am, men enbogfna erflatte mig alt, 
buab ban forben bar ftjaalet fra mig. 285 

be ^^erfonev, Dcv ere fna langt tilbnge i ^Jtovalitctcn, at bc 
fan neblabe jig til flige 6>anblinger, for bem er intet 2tcb 
heUigt. 'Det fmerter mig fanbelig, naar jeg tænfer \)aa, nt 
man efter figenbe ffal f)at)e i Sinbe at fætte bet 9Jionument, 
ber f!al oprette? for S^orbenffjolb, \)aa et ©teb i JRofenborg 
§aDe. £»l)ab er bet anbet cnb at gjorc lorbenffjolb til ^o^ 
ffiniié, og f)an§ ^."lionnment til en Staintiog for 2iid;er og 
SBerninger*}? 

©tubenten. (SUcr og at ffaffc oé et Académie des In- 
scriptions, for at '5)annemart iffe ffnlbc mangle bette mere enb 
anbre Sanbe. ^miblertib er bet bog græéfeligt at tænfe vaa, 
at flige for ^Jforaliteten faa ffabelige Uorbncr fan finbe 
©teb i en ftor Stab, ()t>or man itfc not fan naogc otter gobe 
©æber, og at faabanne 9Jebrigf)eber fan DegaaS af -illcenneffer, 
I)Diå Silæbebragt figer, at be iffe ere ©abebrengc nben i ipen= 
feenbe til bere§ Opførfel, men at be eller? burbe f^enregne? 
til ffiffelige golf. Cg bog tror jeg, at beUer iffe biåfe i)Jii§- 
brug Dilbe Dære banffelige ot f)ætte. C£"t ^4-^or ^nrgtcre fan 
førge for Stirferne? 9tenl)eb; et ^ar ©filbbagter mere i Son-- 
gangen toil ubrctte faa meget, at ben§ 33ægge ^^erefter iffe 

*) Set er fanbt: .pr. 3oacf). 3unge ()ar i i)am lintaloguS 33ibItotf)ec(p 
?uj,bovpf)iaua' ganfte bcftemt iibgiliet en oi« å. 5K. SBcrniiin for 
forfatter of biéfe SBlabe. 'Man oeb iffe meb Ijvab 9fct en iiucb^ 
tomnienbe '•^3erfou tor nceonc en leocitbe forfattere 9?aDn, ber iffe 
^or næuuet fifl feff- SlJen om nu eubogfaa \-r. 3uugc {)ar benne 
i\h\., faa f{i)lber ijan bog fig felo og fin egen '^Gre faa meget, at 
iian burbe bruge mere 2fjpuioml)eb, naor ban oil in-ale uicb fin 
.^uubffab i ?itcrær«'pi)'toricu. Xet er faubcdg faubt, bonb t^taw' 
niQrtbaia iic^n: at ber er iugcu faa urimelig i'lnefbote, fom uiau 
JO tan faa Xagbrioetue i eu ftor iBl) til at lobe meb; tbi '.Jirofcéifor 
Sobc f)ar atlerebe, paa S;>y. 3ungeS 2lDtoritft, forplantet benne 
?(nefbote inb iblanbt bai'8 lige faa tilforlabelige Oieceufioner i bet 
magclpfe Ugeblab, .<^riti! og iHntitritit 9ir. 38, t^ag. 602 for 1789. ''i'aitinuéi ('i^al'quiiio), en i£totte i r)fom, paa bfilteu ber bHPpig 
blev) opflaaet ^faubffrifter. — Vi)cl)er og Siierniuger, fe bloterne 
@. 3 og 85. — „3itg«ba(er«»@eblcu« ^"»cenbelfer" blco ubgiucu aupnl)mt. 286 ffulbe nær fan tit trænge til at fiuibteå fom nu. ^ S(ottet§ 
®nnge funbe ibelige ^atrouiller foi^efomme benne og flere 
Uorbener. 

£a§fereren. Diet oel! men faa oar bet ogfaa nøboen- 
bigt, at be ntaatte patrouittcre paa ^ofefofferne, t^i elleré lobe 
be fig alt for gobt t)øre i en lang graftanb, og faa pore be 
til ingen 9(^tte. . 

©tuben ten. I)e raillerer meb mit 'i)3rojeftmageri, <f)X. 
^'aéferer! 9hi, til ®el§ fon Xe ^aPe $Ret, men faa meget er pift, 
at Pebfommenbe nof fon ^æPe faobonne Uorbener, naor bet 
er bent berom at gjøre. 

^agfcreren. 33i l)ar nu 9iofenborg $)ape tilbage. 
^Pem Pilbe ^e ber anfætte til at ^ape Cpfi^n? 2)en pilbe 
®e Pel operlabe til politiet? 

©tuben ten. OJej, jeg Pilbe iffe. ^et oilbe Pære for^ 
^obt at fe "iPotitiet eller militær 3.^igt pao et faabont @teb; 
jo, unber Pi§fe Omftænbig^eber Pilbe bet fonffe enbogfan brage 
forlige Solger efter fig. 3eg tror, bet er bebft at operlabe til 
pebfommenbe felP at nbfinbe ^?ibler til at for^inbre ^itjawté- 
pennea og 3iøbfribt§ ^nbførfel i benne ^ope. Det flaar bog 
næppe fejl, at ber jo maatte funne ubfinbe§ SDJibler til at 
gjøre Gnbe paa St)ften til Suffriptionsmageriet, u'i>en at '"politiet 
ffulbe blanbe fig i <Sagen. 

^agferercu. .'OPorfore Pil De ba iffe oPerlabe politiet 
Omforgen for 9lfffaffelfen af benne ligefom af faa mange anbre 
Uorbener? 

©tuben ten. Tet ffal jeg fige Dem. politiet ^or fanbe* 
lig faa meget at iagttage, at bet er ©l)nb at paalægge bet» 
33ctjentere ni) 'ipiigter. ^fær giPeé ber nof ingen ftorre ©lape 
i Jpan§ røajeftætg 5Kiger og Sanbe enb en ^olitimefter i ^^joben^ 
^aPn, ber Pil pagfe poo alt, IjPab ^on bør. ippob mig angoar, 
bo Pilbe jeg meget lage i ^-Betænfning at mobtage benne 
Sjenefte, om jeg enbog befob Xueligljeb til at foreftao ben, og 
ben blcp mig tilbubet. Det er en forgelig Ubfigt at fe fig 
nobt til at bliPe groa i et SloPeri og at trælle fine Doge 287 bort ubeii i^anb om 'J^oligt)cb, for cub man itfe mere er i 
Staiib til at ni)be ben. Slatoeri er altib Slaneri; og ben 
Slntic, ber bærer robe ?®rmer i en graa 5.^abme(§ kjortel, er 
lige fan Il)ffclig fom ben 2(ane, ber fan flæbe fig i S^ofeL 
(in U^oUtimeftcr [nirbe, efter mine Janfer, albrig bii\}z længere 
i bette ©mbcbe cnb i fire 5(ar eUer faa omtrent, og naar bcu 
lib uar forbi, bnrbe t)an aftæggeé mcb et mageligere (Smbebe. 

.•"liaåfereren. Xet er at fige, ^an ffnlbe netop tta^re 
"^olitimefter fan længe, fom f)an bef)ouebe til at lære, ^toob ber 
borer til nt Dære en gob ^olitimefter; og nnnr ^an ha netop 
nar blcPcn fit d'mbebe no^-en, fan ffnlbe f)nn tngeå bort, og en 
anben i l)an§ Steb igjcn begt^nbe nt lære. 

©tuben ten. 3eg ()ar fornbfct benne ^nbnenbing, og 

nilbe fnn» git)C Xem Sejlig^eb til nt anbringe famme. §t»ab 

figer Te ha, om ©taten lonnebe, foruben ^olitimefteren, to 

fubalterne ^etjenterc nnber l)ani, for (Sjempel en iMce^^^^oliti^ 

mefter og en 'l^lbjutant, pan ben 9[Rnabe nt bi§fe ringere Se- 

tjentere nltib pnre forfifrebe om nt nfcenbere i bcrc§ Orben? 

9inar fnalcbe§ en "i^Jolitimcfter efter fire '?lnrå Jjenefte ooergif 

til et mngeligere (Smbebe, faa Pibfte mnn, at l)an§ (Sftermanb 

^nPbe i otte '^Inr finft 2ejlig{}eb til nt gjorc fig Sngcrne bc; 

fjenbte, nemlig i hc fire 5lar fom ^^Ibjntnnt, og i fire 5lnr font 

^ice-'ilJolitimefter; og l)pem Pilbe Pel iffe meb ©læbe gnn benne 

Znx igjennem, nnur bnn Pibfte, nt l)an efter tolp 'Jtnré J^jenefte 

blep nnftænbigen nflngf? URen l)nn mnntte ogfnn Pære forfifret 

om, nt ingen anben, nnber l)Pab "^nnffub bet Pære mnntte, 

ffnlbe bliPe l)am foretrnffet, og nt bet iffe ffnlbe gnn, fom bet 

fnn ofte gnnr i Pore! nnbre Xepartement§, og fom "^aqo figer 

i Sf)afefpearcé Ctl)etlo: 

. . . 'tis the curse ot service : 
Preterment goes by letter and affection, 
Not (as of old) gradation, where each second 
Stood heir to the first*). 

*) Denne 3ago nar 'i^anbut i oenctiaiiff Xjenefic og [Inger otier, at 
legeringen, nben i^o^nøben^eb, trnf frcmmebc Officerer iiib r 288 ^a§ fere re II. Uagtet jeg iffe fan miébiUige "Sereé 
kanter, fan jeg Dog iffe anbet enb (e af '3^ere§ St^rfc i ^ro> 
jeftmageri. ^ax 2;e en ©mule Uforffammen^eb, min ^erre ! 
foa fon De ttære t)i5 paa at gjore Xere§ Si)ftc. 3)et er »trte? 
lig ber»eb, ot be fJ^efte %olt i benne 3:ib fommer frem i SSerben. 
!D?en én Sing maa jeg bog lære Xem, fom jeg tror, at 'S^e 
trænger til. 3 aUe Xereé ^^rojefter maa "Sie t)atie £)enfigt ti( 
gorbel for Songen§ Sa§fe; i bet minbfte maa 'Se giDe Xereå 
gorflog et 51nftrøg bernf; og naar bet funs fer nb, fom om 
®e toilbe ofonomiferc, faa [faber bet Iffe, om man, efter nogle 
Ittarå 5o^^o6, naar Xere§ ^^(aner ere ittærffotte, opbager, at 
"Se ^ar ruineret SongenS ^a§fe i <Steben for at fpare paa 
ben. 'Baa fiebber bet: ©jort ©jerning er iffe gob at ænbre; 
bet er en U(t)ffe, fom man lige faa libct funbe formobe, fom 
man funbe inbfc, at en ^Icgbam, ber for Slongené ^^enge l)IeD 
onlagt peb @iben af en 'Smcbje, f)PDr ©tenfuI§;©totoen ubcn 
Op^or ncbfalber, ffulbe probucere forte Særrcbcr. Cg i faa- 
banne ^ilfælbe, ^Por bet iffe gjælbcr om anbet enb om kongens 
^a§fe, ber ^ar man faa ftor ^Ifffi) for at bruge be tre Crb : 
S;et er i'ogn, at intet <*to((cginm i 'i^crbcn engang "tnrbe appli* 
cerc bem paa (Sjcrcn af en faaban 53Iegbam, om f)an cnbog 
forePiftc be ^Pibefte Særreber, fom f)an foregap at Pære 
(ifegebe ber. 

9hi Por Stuen fulb af.Qjobere tif Somebie^Siffetter, ftpor« 
fore .^asfereren maatte opfiore meb benne 'Samtale, røin 
^erre (eperebe mig ti( ^a§fereren, ^Porimob !^an fif en ^ar^ JjeneHcn, og gau bem i^omj)agnter, ti( 'iprcejubice for be 3nbføbtc8 
2(iiciennctct cg ^icttigfieber, l}tiorticb bi^fe gjorbe? Iiinfne t2:jeneften, 
ifær ba be (V^'fni^if^^ ingen iDnbcvIige -JJJeriter befab. 'tis the cnrse of cervice o. f. t. Jcl er 2'jcneftenS f^orbanbelfe, 
at Aorfrcmmed'c ffcr efter ®iinft og iBrcD og iffe fom i gamte Dage 
efter 5(nciennitet faatebes, at eufioer funbe gjore 9iegning paa at oroe 
fin Ooermanbe ^^ofl. 289 terrebillet og fire Waxt i Smoapenge, t)t)Drmeb ban bcgat» 
fig bort. 

gør enb jeg goar bibere i at fortælle mine ^ænbeUer, 
maa jeg inbrl)ffe i bet næftfo(genbe kapitel en ^omebie, fom 
€r bfeben mig tilfenbt, b^ilfen jeg iffe bar fannet nægte Steb 
i biéfe Stabe, ba ben er bleben mig tilfenbt fra gorfatteren, 
fom er en of mine gamle 5.^enner, uagtet jeg enbnu iffe bnr 
taft noget om ^am. l)irtno frn, 

S^omebie i én 5tft*). 

. . . . Thou cold Sciatical 

Cripple our Senators, that their limbs may halt 

As lamely as their manners. 

Shakesp. Timon. *) Dette i£tt)fte f)ar olbrig oaret inbleoeret ti( 1^eater:®irefttonen, 
{(Dilfet jeg finber fornøbent at anmcerfe, for at fjiare Di«fe 'i^oit 
for unøbDenbige ØiSningrr aiigaaenbe ajJaaben, ^Dorpaa bet frem» 
femmer for "iJublifiim. forfatteren l)ar af aubre« ®fcebne lært 
at oære forfigtig meb, ijttab \)an oil trænge inb paa Ifjeatret. 
3JJeget rimeligen ttilbe Xireftionen t)atie anmobet forfatteren om 
paa fine Steber at omarbcjbc Sti)ftet, uagtet bet boerfen fljnber 
imob 'JWeligion etter aJtorat og gobc Sæber, og bet fiiiibe ban iffe 
befnemme fig til, ba ban oéb, at opfogt ®uppe taber i fin Smog, SJirtuofen. Om (^orbolbet imeflem benne tomebie og ,53irtnofen 
9Jr 2" fe 9ioten oeb 2tt)ffeta Shitning. — Thou cold Sciatica 
0. f. D. 2>u folbe .poftegigt, gjcr oore ©enotorer til .firøblinger, faa 
bere« ?emmer balter lige faa lamme fom bere« ®æber. 

19 290 ''^cvfonernc: ^r. Don Sorgen, en perremanb. 

gru con Sorgen, i^am Sone. 

Sutiane, bere« Sotter. 

(Srbnton, Søjtnant. 

Spotter, ^r. d. Sorgens Snfpcftør. ^x. ?l^renb«. 
2Rab. tnubfen. 
Sfr. iWortf)orft. 
^r. ^aaitji. 

■' Preisler. 

. .fnubfen. ®!ueplabfen er X)0.^ et Særelfe i con Sorgens ©oarb i Sjøbenfiaon, 
meb en 2)ør i Saggrunben. 

iJjirfic Scene. 

^r. Don Sorgen, ?pa^ter (ftbbe oeb et Sorb meb en )^(af!e Sin 
og @[a8 for fig og rage i nogle *}3rotofoI(er og Sotumcnter). 

Ipr. u. iBorgen (taler meget langfomt). Sa, ntein lieber 
^r. Spalier! ic^ f)abe op Piele ©tabte gemeleu toor ju fiicf)en 
mid) ein ^nfpettor iiber meineu — meinen — meiiten perten- 
I)of, unb ic^ jc^a^iere mic^ gliiflic^, ba^ ic^ \)^\it gefunben ©ie. 
3^re ©c^aale. (^an brtHer.) 

©podier (tater meget f)afiig). (SrgiPenfte 3:ienere! ^o, 
uten mig at romme, faa oilbe %t geiuife ingen fao let funbet 
^QPe, ber fig bebre enb jeg pan 9(gcrbirtningen unb ^Seftierel- 
fen af en ^tbelgaarb forfta^r, unb ic^ er en rebelig 35Janb. Det 
er ingen faa (et ©ag, man maa untrulig fture ^entniåfe ^aDe, 
wenn man bet ret foreftaa ffal. £)ier in Dannemarf, ^ier for- 
ftaar be bet ifte. SJian fan bet paa '5)ere§ ØJaboer fe. ®et 
ffinner del, fom pare bere§ ®obfer i got ©tanb, aber røenn 
man bem nærmere faa', ba ffufbe 1)e geini^ ben ftorfte ©lenb og at omarbejbebe «omebter fiivlben fan Iljtfe«, bet f)oi-' bd" cv» 
faret oeb anbrea fprgelige ofæbne. efntbe iniibleitib Xirettioncn 
finbe, at ©tljffet fortjente at opfpreé, faa forftaav bet fig felp, at 
en gorfatter albrig gjpr Snboenbinger imob fltgt, og ba oil 'Jlutor 
til bette i£ti)tfc no! meibe fig; bog er bet albele« itfe of ben 3Iar= 
fag, at fjan bar tilfat be »afncfpiUere« 9taone, fom burbe foreftitte 
^sevfonerne, men blot for at oife, boeni bon nnber @ti)ttet« Ubar« 
bcjbelfe ^ar b^ft •S'cnfigt til og tiltror meft 2)ueligt)eb til at nb« 
fpre tfær be bet^beligfte dioUer. forfatteren. 291 forfpore. ^eg t)i( t>ctte, at Sin (Siobé unter min ©eflierelfe 
ffal binneii tre "Jlar bet t)crli9fte unb forbel^oftigftc in tjele 
Xanneinorf uære. ^ereé ®el'untf)eb! britfer). 

i-)r. 0. Sorgen. Xanfenb Xanf! ja ic^ glnube eé nocf): 
aber wo foU man ©elb nel)mcn Don Dor ba§ erftc? Sffiir be; 
tjoupten Diel @e(b jn nnfern Sinric^tungen, benn feine 9?eme- 
bien finb Piel geinoltiam. 

Spal^ier. Sat mig fnn for 'i)5enge forge. Xeåipegcn er 
jeg epcn til ©tabcn fommen ; benn De Pet jo, at ©in 9cobo, 
ben rige proprietær Srbmann, ^an Pil Dem gjcerne 'ilSenger 
laane, benn ^an fer Pel, at Pi bem in forte 2ib igjen betale 
fan. Unb ^pat mine 9temebien betræffer, faa mao De gcpalt? 
fom Pære, irenn berof noget gobt fomme ffal. 5:ror De iffe, 
at bet af mig flogt l)anblet Par, at jeg lob alle Dcre§ ^"^efte 
bobflaa unb brænbte ©talbcn of, alé ben lille brune t^øl blef 
franf ? ^apbe jeg itte bet gjort. De l)apbe »paf)rf)aftig albrig in 
33erben funtet ^ape en funb ^eft paa DereS ©talb mere. 9?ej, 
ic^ er en flog unb rebelig SD^anb. 

^r. P. 33 or g en. ^a, id) glaube 't>a§i gjærne. IHber e§ 
foftet un§ bod) gro^ Q^elb. 

S p allier. 9tigtig, aber bet ffal Pi nof inb^ole igjen. 
Saalebeé moa man biéipeilen — maa man — maa man — 
l)Dat falber man biårpeilen paa Danff? 

^x. P. Sorgen. (Sj, f prenen Sic fun Deutfcf). 3c^ 
Porftel)e ©ie rcc^t luoU. 

Spaljier. 9?ei, (>)ub bel)iitc mig! bet tor jeg itfe. Det 
mager jeg itfe for Sine 5i'»e; benn l)uu l)ar mig fagt, at l)uu 
mig albrig libe ffulbc, faa mange Ijcnefter jeg og Dem unb 
Deres (^oby liftebc, lociui jeg iffe pilbe Danff tale. 3eg maa 
mig pel efter l)cubc» i^'uner ridite, foufteu gaar bet iffe got. 
iBenn bet iffe Par, fo balte jeg min ^Uiobcrfprog, benn jeg fon 
ben banffe ©prog iffe libe ; ben er en garftig Sprog, ret en 
garftig, abfrf)eulid), ©prog. 

^r. 11. Sorgen, ^n beriu l)abcn fie ^icd)t. 2prcrf)ten 
fie nicf)t Ddnifd), fo moUte mcine 2Beib ©ic niemolå 5ulaåfen 

19* 292 ju friegen fetne ^oc^ter. @ie i)at fo barauåfen ettunå 
gegen @te. 

@pa|ier. ^et ijcix jeg — tua^rgenomtnen — obfertsert. 
Xenf enjanf, I)un flog mig n^tig for at ægte mig meb Xere§ 
^uå^olbexinn. '3lbpr jeg betattebe mig for en faaban f^ro^en* 
Slnfigt. £)un fer ja ut fom — røa^r^aftig, fom en ^æb'-'iJImmc. 

£)r. 0. ^-Borgen. ftoet»=5lmme — Jpæd=5lmme — \va§ 
fott ba^ fngen? 

©pagter. St) — en ipæd-^mme — forftaor '2)e bet 
ifte? — bet er en fruentimmer, fom — fom — fom fijælper 
gruerne Peb bere§ 2Bocf)enfeng. 

^r.D. Sorgen. ^a\ i)al f)a! 9htn Perfte^e ic^ ©ie. (Sine 
©rbenmutter loolte Sie fagen. Sine Grbenmutter. ^a! f)a! 
f)a! 9teben Xeutfcf). 2)a§ gefict be§fcr. SQal ^a! ^n! Sa, fie 
fef)t in SSo^r^eit au§ al§ ein (Srbenmutter. 9?ein, ^r. ©podier! 
@ie fott fein mein ©c^roiegerfo^n; ©ie fott ^abeii meiue Juliane; 
ba^ ^abi id) ge(obt, unb id) mitt bolten 28ort. ^sd) fott mein 
SBeib not^5iid|tigen ju foufentieren. 

©pa^ier. !3c^ ba!fer ^r. ©cbnnegerPotter ! ©na meget 
ftørre 3!iIIit tnn Xe fætte i mig, at jeg Tere§ @obé gobt for^ 
natter. Unb id) er geniif? en rebelig SDJanb. 9lber Xe bit of 
biéfe 'i)3rotofoUer unb Xofumenter fe, at Pi bruger ftore 5ors 
anbringer at gjore, foi enb Pi be ©ager i nogen Orben tan 
bringe. Xet er fornobigt, at pi enbnu nog(e gciuoltfamme 
3D?itte(er bruger; unb fibeu Pi nu fnaffer beroPer, faa maa jeg 
Xem fige .... 

2lnbcn Scene. 

®e forrige. Xøxal 

i)V. p. 53orgcn''). §Pab er bet? — ber f)ar Pi jo gor* 
Palteren, t)pab Pil §on ^er i 58t)en, min gobe ^'orof? ^on 
ffulbe blipe hjemme, naar ^"fl^cftoren er ^er. *) ©naffer ganfte orbctitlig, naar ^on taler ven S)auff, men etter« 
meget laiigfomt. 293 ©pa|jier. ^cf) ijnx f)ain bet ogfaa forbuben. 

2:0 r af. 3fl. bet bar ipoii, $r. ©peftor, rigtignot. 9[)cen 
gib jeg faa en UIi)ffe, otn jeg tunbe blibe tjjemme langer, om 
ber faa ()at)be »æret ti ©alger oprejfte for at (jolbe mig hjemme. 
%et ftrammererer mig i mit iijærte, jo, gjor bet faa, naar jeg 
fer, at min gobe Pierre faalebcé ffal blioe rnngeneret af en 
©farletan og en ^rofeftmogere. Det er flet ingen (iJarni; 
fon bet. 

^r. to. 33 or gen. .V)toab er bcr ].H\a ^^ærbe'? i-)Dab fotteå? 

©podier. ^">Dat ffotter l)am, ^x. SJenualter? §an 
pfieger ot tocere mere fornuftig? — ©e l)er! brinf enjanf. 
(4»on fijcenfer i fit @taS og bi)ber Xøtal) 

tøraf (tager bet i!fe). 5or en lUl)fte! 9[RoéfjoI jeg toéb, 
^toab Stefpit jeg ffr)(bcr min ^erre. 3eg er for ringe til at 
gafterere eller britfe i Soo meb f)am, nben ^an felto bi)ber mig 
et Qitas. Og til at brifte meb J5er, bertil er jeg for gob; ber^ 
ti( f)ar jeg for megen 5hnmiinition. ^a, f)ar jeg faa. 

^r. to. Sorgen. §toab er bet, I)an figer? . . . 

©pa^icr. (&], §an er faa f)ibfig, 9J?o§fJD 2:oraf! <pan 
er gemifj itfe fo onb, fom .Spån ffinner. 

Sox. to. 33 or gen. 'Xi^Q fig i 5lgt, fjoab S)on tn(er. ^an 
maa toibe, at ^ofpfftoren er min ^en. 

Xoraf. Xo er ©peftoren, min ©jæl! iffe i^^errenå 3.kn. 
9Jej, er ^an iffe. — Saber 1)e f)am enbnu bominere i en 
SOJaaneb faalebe^, fom fjan ()ar bcgt)nbt, faa gib jeg faa en 
lUl)ffe! om {)an ifte faalebes altererer (^obfet, faa at bet albrig 
ftaar mere til at rebellere. Cg fommcr faa inte min gobe 
§erre til at gaa meb '-Bettclftatoen tillige meb gruen og j^roffnfn, 
faa toil jeg ponéfere for en Sfjælm i mine bebfle fttæbcr. 3a, 
toil jeg foa. 

S?x. D. 33 or g en. l'icber .S^r. Spalier! eé tbut mir bo^, 
ba^ er unartig ift. — riil lorof.) 'Wcn, bctænfcr .'oan, l)toab 
^an figer V 

©pa^ier. 3cl) cv cu rcbclig Wanb. 

Xorof. C! jeg taler rent ub af '^^oUw og falbcr en- 294 ^ber Siiig ueb fit rette 9?Qtin. '^a, gjor jeg ]aa. ^'ompte^ 
menter og ^orosfer bet brtjber jeg mig iffe mere om enb fom 
^aa; og itaar jeg i)ax noget, ber ligger mig paa ©jærtet, \aa 
maa "bet ^erub, om bet fao ffulbe ub igjennem ©ibebenene, [a, 
maa bet \aa. ^eg figer, fom jeg l'agbe for: ®enne §r. ©pet- 
ter ^on rnngenerer min gobe §erre i 53unb og ®runb. 15e 
fan tro mig. ^eg taler ræfonligt. ^o, gjør jeg faa. SSif f)an 
Pære en ©tjælm, bet fonr faa Pære. Xet fan ^an fonffe ^aPe 
fine apartige stationer for. SDten jeg Pi(, min ©jæl! ingen 
(gfjætm Pære. ^eg Pi( Pære en ærlig 9)?anb. "Set er bog 
bet principalefte i oKe ^ing. ^a, er bet faa. 

Spalier. £^a! l)a! f)a! S^Q begriber, boorfra |on§ 
(Sifer entftaar. Xen er n}abrf)aftig at rofe. ^SDen er af blotte 
©(ffou for fin principal. Unb jeg fan benn (et nnbffilbe, at 
^an grob imob mig er; benn ban f)ar iffe be fornobige ^ent« 
ni§fc om at bebomme mine S?onb(inger. ^an iffe Pét, at jeg 
er en f(og og rebelig 9Jianb. 

£)r. D. 5Jorgcn. '>)}aa naa, min gobe goi^ttalter ! ^an ffal 
^aPe -laf for fin DHbfjær^eb, men $)an be^ooer iffe at uære 
bange for, ^Pab Snfpeftoren foretager fig; bet er en rebelig og 
inbfigtgfulb ^?anb. 

^oraf. i^an maa oærc ben flemme @t)ge, jo, maa ^an 
faa. (£r bet ræfonligt at flao alt ©aarbeng Roæg neb og obe- 
lægge f)ele ^otlænberiet, bare for bet, ben brogebe X^r ftjjrtebe 
paa ©talben? 

^r. 0. ^Borgen. .$>oob figer .^an? (2:tt ©pagter.) 2Ba§ 
ift ba§? 

©pa^ier. Sa, nu fommer Pi ePen til bet, fom jeg Pilbe 
1)em fortætte, ba ooi^tialteren fom. ©er Xe\ ^ornfæ;©pgen 
beginbte at graéfere paa ©oorben; bet obferperte jeg, unb . . 

Sørof. Te maa baue abfoloeret gonben, ^r. ©peftcr! 
ja, maa 2ie faa, 6an be boglærbe iffe bebre obfolPere ^omebie^ 
©tjærner paa bet runbe fpfenomiffe Joarn, enb ©pcftøren ab:^ 
fotoerer .^^oægfpgen, faa maa be Pære nogen 1)oéniere. 3a, 
maa be faa. 295 ^r. D. 55 or 9 en. li ftiUe. S?Qb 9)?anben tale. 

@pa|ier. ^eg forfifrcv '5)cm faa uiafjr, font "Se mig !^er 
fer, nt bet uor J^prnfæ=®i)gen, ()tji}r|ra ben Xir bebe. 

Joraf. ©labber, §r. ©pcftor! Ten fraperebe nf bet, 
ben {ladbe faaet noget Onbffab i fig. ^a, gjorbc ben fao. ^an 
ftal iffe tiære fan ftrij i fin SOfening, £)r. ©pettor! 

^r. ». Q3orgen. S?i( ^^nn bog (obe 9.1ianben tale nb forft? 

©podier. Scf) funte bet fe fra afle ©igbommeng ©imp- 
tomer. Scfi ^ot ben nc^mlidie ©igbom obfcrPert in ^arié, 
itia^r^aftig in ^ari§, unb paa 9tegentfen i ^open^agen. din 
"Par mig bange .... nnb en()Per, fom benne gruelirf)e Sigbom 
fjenber, fnnte Pel f)ape ^larfag at frijgte fig, ot ben ffulbe fig 
Oder i)ele ©obfet ubbrebe. SHi§ man nn intet SRittel Pet om 
at ftitle ben, faa maatte jeg benu refotPere til benne geiyaltige 
tlJJittel om at for^^inbre, at ben fig iffe Pibeve ffulbe ubbrebe. 
Dex f)ar ®e benn ©agen. 

^->r. P. 53Drgen. $>ar ^e ba labet alt Spæget flaa neb? 
5ft ba§ auc^ juol^r^aftig? 

©pa^ier. ^o; ^^fit ffulbe jeg giere? 3(^ fi" en rcbelig 
IKanb. ^cr Par ingen anben UtPej. 'Be fnn Pel benfe, at 
jeg, al§ Xere§ fiinftige ©d^røiegerfo^n, iffe funte "^anble anber-- 
lebe§ for Xem, benn jeg Pilbe f)ape l)anb(et for mig felP. 1)et 
gjorbe mig Pe; aber . . . 

^r. P. 95 or gen. ^ber, mein ©otte! ba§ ift bod) ein 
groé kapital, grofj S3erluft .... 

©pQ^ier. 1)6 f)ar 9iet, aber bet ffal fnart inbl)oIet 
bliPc. 33innen et 5lar. 

loraf. 3a, inben et 5lar fer De ^erffabetg fatale Urin. 
5a, gjor De faa. §Por tager Pi bet ©mor fra, fom Pi lob 
oå tilflaa Peb ben fibftc \Huftion cUcr Sifenation, Ipab bet 
^ebber, og fom ni ffal laocre til ben Gffabron, ber ffal fejle 
bort til $oft? 23oreå 9h}ttcr()efte lob Xe flaa il)jcl forleben 
'2)ag, ja, gjorbc- 1)e faa: og om nu ^^rinfen Pil Ijape et 
kompliment i bet famme, faa ftanr Pi bcv fmuft og l)ar 
ingen £)efte. 296 ©pa|ier. O, en ^ar S^efte er en 'SagateUe at ^aa; 
unb ^Dat bet anbet betreffer, fo ffal jeg 1)em fige, at jeg er 
gefinnt at labe plante ^otatoé in alle iUJarferne, unb af bem 
ton man giere ben hs]U ©mør, fom man Dil fe. l)et forftaar 
Pi in iJ^fflanb fær got. 

§r. P. Sporgen, ®a§ ift rvai)x. 5)a§ l^abe ic^ anå) for 
lang 3eit gef)ort, '2lber Porfte^et ©ie ben 9i)^etf)obe? ^a ift 
nicf)t Piele, bie ben 90?et^obe Porftefien. 

Spalier. O, ja! ic^ f)ar jo præmier berfor Punbet in 
33erlin. ^et er min ©rftnbelfe. '^d) er en 5Sirtuo§. 

§r. P. 35 or gen. ^a roa^r^aftig ift @ie ein 53irtuo§. — 
<Sie finb fo — fo — fo befoffen Pon Sutoentioncn. 5Iber roitt 
ber 33utter and) gut bleiben? 

©pa^ier. Ooenub got. So ^erligt. fom De fig 
bænte fan. 

2:ørof. 3a. t)ift Pit bet bliPe noget f)er(igt ©mør htt, 
ja, Pil bet faa. ©pcftøren er furiøff og f)or Sopebet fnlbt af 
ni)e S'onoentioner. ifflen, gib jeg faa en Ulptte! om jeg iffe 
tror, at 3 Xpffere bebre fan gjore 33inb enb ©mør, ja, fan ^ 
faa. Det ffal Pære mig fjært, om £)erren fan taate be ©mæf, 
f)an t)ar faaet, men bet gjør mig onbt, at f)an tffe fon 
fe, ot ©peftøren er en 58ebrager, en ren J^ontuéfe; jo, gjør 
bet faa. 

$r. P. Sorgen. 'Min fjære jTørof! $)on ^ar 2od ot 
fige fin 9)iening meb bet gobe, men jeg Pil roobe ^ain, at 
^on tffe bruger faabonne ^iolemoober om en 93?anb, fom er 
min ^en. 

2;ørof. Jperrené S3en ! . . . dlaa, fiben ba ^erren profos 
Pil bebrogeé, faa fon jeg iffe fort)inbre bet: men bet figer jeg, 
ot ffal benne ©peftør længere infommobere oPer ®obfet, faa 
Pil jeg, min ©jæl! f)aPe min 3lfffeb. '^a, Pil jeg foo. (®aar.) 

Irefcjc Scene. 

$r. 0. Sorgen, ©podier, 
©podier, ^a, 1)0, 1)0 ! ben SSerrøotter, f)an fon benn 
funé fe Dingene Don én ©ibe. §an fommer mig iuol)r^oftig 297 for, al§ mie ben iUJaub, bev ben ftore lllifte beflaciebe, at en 
Stief, fom ffuUc opljæn^e^, Dav bleDen flaaet mauétobt berfra, 
Qt ©algen fatbt net \>aa l)am. £">au fan bcnn itfc begribe, at 
benne Operation er bebre, cnb at ^^æet ffuUe fti)rte af ^ornfæ* 
©igen. 

ipr. b. 53orgen. "Jlber t>a5 ift bod) groåfe Ungliicfe. i8aar 
id^ f)atte (i)elb. 

Spalier, ©orge Xc ifte for'i^engerl 3ct) ffa( Dem bel 
faa meget ^4^enger, fom Xe ()ar fornobig, forffaffc, og fere De 
Dem funå iffe efter, {)Oab ben gorpalter !)an figer. 3cf) er en 
rebelig SUJann, 

£)r. b. 53 or gen. 9?ein, haé mad)e id) audi nid)t, benn 
man fann op alie Dinge f)øren, bo^ er Seine Unfrennb ift. (Sr 
roitt f)aben fein ^.?lbfd)ieb, luenn id) loiU bef)alten @ie. 

©pa^ier. Sab t)am benn fin ^Ifffeb faa, jeg ffol Dem 
eu mange gob Soriralter igjen ffaffe. ©n toutafaiten 9Jianb. 
2cg ^or en ^Brober, ber fig faa gob fom ben bebfte ^roprie* 
tariu§ pQQ SanbPæfenerne forftaar. £)an er nærpærenbe 59arber> 
®efea i Uoitod. 

^r. D. 53orgen. @j, ba» finb mid) lieb. Xic ^Barbier* 
©efeUcn ift aUjeit geboren Por ju mad)en grof? ©liirfe. @d)reib 
gefc^ivinb, laf; if)m fommen, fo geben id) ber alte 3?eruialter 
feine 2Ibfd)ieb; unb id) foU mad)en mit i{)m, luie id) t)abe 
gcmac^t mit ©ie: id) foU if)m baå (£infuf?=Oied}t fd)affen; er 
foU bleiben naturalifiert. 

©pa^ier. ^a, jeg ftal lige ffrioc, nnb i fjorten Dage 
ffal l)an ^er Pære. ^Usbenn ffal pi meb foreinigtc .^Iræfter 
arbejbe, unb luenn De enjanf er tobt, faa ffal 'JL^crbcn fige: 
^r. ©podier i)ax for fin ©Pigerfater faalebeé arbejbet, at t)an 
nu ben ffjonfte 3tbelf)of in ^cle Daniicmarf bcfibbcr, o>d) f^ 
en rebelig unb flug røanb. 

i^jcrbe Scene. 

®e' forrige, gru d. 33 orgen. 
gru p. SBorgen. Wlin bebfte SUiaubl bu fer mig ber 
opermaabe bebrooet. 298 £)r. D. Sorgen, ^tjob fattet big, min bebfte? ©r ber 
nogen Ul^ffe poa gærbe? 

©pa^ier. Om @nbå $8i(ie! fjOab ffatter ^em? 

gru P. 58 or g en. 1)u péb, min lille 2)?anb! at jeg fun§ 
f)eft)mrer mig libt om gornøjelferne uben for mit ^n§, og at 
jeg bare for at foje big f)nr forlobt mine ©maosS^reature 
hjemme og er rejft f)er ti( Q5l)en. 

^r. P. 5)orgen. SOJin bebfte c^one! f)oIb nu bare ub i 
otte ®age til, faa ere mine forretninger tit Gnbe !^er i 53Qen, 
og faa rejfer toi ub igjen. 

5ru to. ^Sorgen, ^o. ®ui> »éb! at bet Pilbe bære mig 
tungt at mifte min enefte Xatter, S^Hane; men bet Di(be næften 
gaa mig lige faa nær, om ber [)ænbte§ mine ^øn§, mine SDuer, 
og mine gugle nogen Uli}ffe. 

.£-ir. d. 33orgen. Sf) "", t'e ere i gob (Stanb; be fatte§ 
flet intet .... (fugte til ©pagter). 2Bir musfen nid^t um ten 
!(einen ^atben fpred^en. 

©pol^ier. e^orftaar fig, itfe en Ovb. 

^r. p. 33orgen. (ix bet intet anbet, ber fatte§ big enb 
Sængfel efter bine fmoa ®i)r? ^en ffal fnart bliPe ti(freb§; 
ftiUet. 3eg tænfte cUerå, at ber Par en ftor U(t)ffe paa 
i^ærbe. 

%xu P. 58 or g en. 5^et er betler iffe bet, jeg er bebrøPet 
for; men mine fmaa @elffab§=3ugle, font blePe mig forærebe 
forleben T)ag, be begi)nber ai l)ængc meb Svingerne, og jeg er 
bange for, at be Pil bo. 

©podier. O, ingen anben. 'Sem ffal jeg Pel l^ele. 

gru P. 58orgen (gfabi. gorftaar "©c ^em paa bet? 

©pa^ier. O, id^ er en 58irtuo§. 

^r. P. 58orgen. @ie bift ein groéfer SOiann — Perfte^en 
fid^ op atte Tinge. 

gru P. 53 or g en. O, tal bog 2)anff, min bebfte. 

§r. P. 58 or gen. 2at mig tale, fom jeg Pil. 3eg er jo 
intet 58arn. 

©pol5ier. ©in .^'r. (^ema^l taler mange gobt2!l)ft; fun§ 299 en (ibt tongfom. 9(ber cm igjen til be (^efetffnb§=5ug(e at 
tomme, \o ffal jeg bcm Del for bere§ ©igbom t)cle. ©er ^e: 
ié) t)or obferbert, at be ere nlle otte i en Safig, . . . ^oat 
^ebber bet nu paa Snnft. 

§r. D. Sorgen, ^d^ uorfte^e @ie. ©ie bift oUe ad^t in 
ein 33auer . . i et 53ur. 

©podier. 9JaQ bn. De ere alle otte in et 53nv, unb 
bet mao be ingen Ⱦre. 'Se ffal t)t)er fin . . . fin . . . 

§r. D. 33 or gen. 33ur . . . 

©pa^ier. Stigtig. 1)e ffal t)Per fin 33nr ^ape, fonften 
maa be bo. Xet ffa( jeg lige beforge. 35ær "Se fun ru'^ig 
i^rue! 

gru P. 53 or gen. @ub Delfigne "Sem! om 'Se fan ()oIbc 
mig SiP i be gugle! 

©pal^ier. 3^ forfifrer Sem paa min $)onnor. ^eq 
Pil mig berom ogfan iffe længere opl)olbe. 

^r. P. 53orgen. 3tber ©ie mu§fen nid^t ge^en lueg in 
Stag, benn id^ bitte frembe 5n in ber 'iJlben, nnb ©ie fott ^aben 
Soiuort mit mein Xod^ter. 

©pal^ier. i^^ baffer megen janf, aber beroPet ffal Pi 
fiben fnaffe. (®aar). ^etnte ©cene. 

^r. og gru ». SBorgen. 

(5ru P. 53 or g en. .S^^Pab imr bet, bu fngbc til barn, min 
bebfte Wanb? 

§r. p. 53orgen. £)ov, min ^-)jærte! Xenne :pr. ©pa^icr 
bet er en lærb og buelig røanb, en 'DJ^anb, fom jeg tror, at 
^imlen felp l)ar ffiffet o3 for nt bringe Pore§ (^obå i gob 
©tanb, ba bet Par faa forfnlbct. 3eg l)olber meget af l)am, 
cnbffjønt jeg Pel Péb, at bu iffe juft i)c\v bc bebfte kanter 
om bom. 

gru P. 93 or g en. Tseg'^ j«/ JCil «•' i^^*-' uægte, at jeg i 
53egi)nbelfen troebc om Ijam, at l)an nar en iMnbmagcrc, forbi 300 f)an pralebe faa meget og rofte ftg felt). )Dien jeg begt)nber 
dirfelig nu at foranbre mine ^^nnfer om i)ani. 

Sqx. t). 53orgen. @e! fe! faa f)ar bog be 'i^aafugle, fom 
f)an forærebe big forleben, gjort en temmelig gob 33irfning. 

gru D. 33 or g en. O, bet er faamænb iffe .... 

^r. D. ^Borgen. Det tan ogfaa Dære ligegqlbigt. 9?of 
er bet, at bet fornøjer mig, at bu nu lober ^am ueberfareé 
9iet, enbffjønt bu forf)en I)or migfjenbt t)am. 

gru t). 33orgen ^a, bet gjor jeg, men .... 

$r. ». 33orgen. £)ør nu, min bebfte! bi ^ar !uné ben 
ene '2)atter, boreé Juliane, og l)enbe burbe oi tænfe paa at 
forforge. ^eg tror, at l)un Dil blioe atlermeft lt)ftelig meb 
benne 9JZanb. ^an i)ax begjæret ^enbe, og mig fi)neé, ot m 
ff^lber l)am faa meget for t)an§ Sjenefte, at bi iffe fon gitte 
f)am 51fflag. iibob figer bu om bet, min bebfte? — '^or bu 
noget imob bet ^orti? 

gru t). 58 or gen. 3eg f^i^ "'in Del bor juft intet ber- 
imob, noar partiet er anftænbigt i bineØjne; men jeg frt)gter 
for, ot di bil finbe i)JJobftanb fra en onben ©ibe. S3oreé 
Sulione bil næppe bære ftjnberlig fornøjet bermeb. 

^r. b. Sorgen, ^borfor iffe? ^bob fon f)un f)abe 
berimob? 

gru b. 33 or gen. .^un§ bare ben ^agatelle, at ^un 
fonffe ^ellere tog en onben. Du béb jo felb, at ben unge 
Søjtnont (Srbman ^ar ©ob^eD for f)enbe, og at ^un I)oIber 
af l)am. 

^r. b. SJorgen. Det fon bel bære, men mit ©omtpffe 
foor f)un olbrig bertil. ^an§ gorbrober fon iffe libe f)am, 
forbi f)an gob fig til 9;)Ulitær-®taten. $)abbe l)an føjet fin 
gorbrober og ftuberet fin ^nva, foo ^obbe l)an blebet 51rbing 
til olie {)on§ ^erregoarbe, og foo ^a'o'bQ bet bceret et ^arti 
for boreé Juliane. SWen nu fige§ ber for bift, ot ben gamle 
bil gjore 3:eftamente, og foo foor ^jr. Søjtnant iffe enSfiCling; 
og bu bil bog bel iffe, ot jeg ffol gibe min Datter til en. 301 ber intet anbet ejer i ^^erbcn enb en ftatfelé S\\}ait i fin 
^oiirbe? 

gru 0. Sorgen. "Det er gobt nof; men, naar bi toil 
betragte 5!ingen fra ben ©ibe, faa tiil jeg nof fporgc, ^»or ftor 
j^ormue £)r. Spalier ejer? I)en Stof, foin f)nn Eoni fpaferenbe§ 
f)er til Sanbet meb, og bet er olt. 

^r. P. 33orgen. Gjer i)an iffe iDiibler, faa ejer f)an 
Snbfigter og 1}uelig^eb. DeSuben tror jeg, faa Pibt fom jeg 
hav mærfet af I)ain, at ^an tan Pente fig anfetige ^Irnemibler 
i fit gæbrenelanb. Wen, om ^an enbog albrig f)apbc noget 
faabant $>aab, faa ffa( f)an bog ^apc min Xatter frem for 
ben anben. 

gru P. 55 or g en. '^a, jeg ffal fanbelig itfe ^oPc noget 
berimob, jeg er fornøjet meb, ^Pab bu Pi(. 9J?en ben unge 
©rbman fommer f)er ^ib i X)ag i bette 'irørenbe. 

^r. P. Sorgen. 3a, træffer jeg t)am, faa ffal jeg nof 
fige f)am, at ber intet bliper af; og bet famme maa bu gjøre, 
i 'i^a\h bu tafer meb ()am. Wen meb I^uliflne maa jeg tale, 
for ^un ffal {)ape '^aoxh i 'iUften. S^g Pil falbe paa ^enbe 
for at berebe f)enbe berpaa. 

gru P. Sorgen. 9fej, bi fun§; jeg maa bog inb ot fe 
tit mine fmaagugle, faa ffal jeg Pife "^enbe inb til big. 2)?en, 
min bebfte SOianb! tal ^enbe iffe ^aarbt til, i galb ^un ffulbe 
gjøre SnbPenbinger. (®aar). Sjette Scene. 

■&r. B. 53orgen. (aienc). 
jtalc ^enbe ftaarbt til? . . . Xet plejer jeg juft albrig at 
gjøre, uben naar be iffe Pil ll)be mig. Cg i benne "'^^oft Pil 
jeg ll)beå. iox. Spatuer er en bnelig, en flog Wonb, en fanb 
53irtuo§. Gn SlWanb, ber fan gjøre min Datter, mig og mit 
^ele ®ob§ li)ffelig. Såre jeg fan operpinbe bc førftc Sefoft; 
ningcr, foa goar alting gobt fibcn. 302 S^oenbe Scene. 

•pr. 0. SSorgeii. Juliane. 

Juliane. 93?in SRober fagbe mig, at min '^a'bex »itbe 
tak meb mig. 

§r. to. 33 or g en. ^a, min ^ige! bet toil jeg ogfan. 
^Mh ftger bu om bet, at jeg onffcbe, ot bu )lu(be ^olbe S^orb 
i liften? 

Juliane, '^cq? min gaber! ... 3 -Iften? 

.^r. 0. ^Borgen. 3o. let 'bu. mit 33arn! i benne '2lften. 
derfor er bet, at jeg ^ar bebet be fi-'enimebe ^ib. 

Juliane. 9Jien, min gobe gaber! bet tommer mig foa 
^otoebfu(b§ otoer, at jeg iffe fan fotte mig. 3^9 ^ni^ jo iffe 
toibft et Orb af bet; og jeg tror bog, at jeg Durbe oibe . . . 

$)v. to. 53orgen. 9Jieb t)toem bet er? . . . itfe fonbt? faa 
toar bet, bu toitbe [ige. 

Juliane, '^a, ganffe rigtig, min gaber! 

$r. to. 53orgen. 'DJoa, naa ! bu ]tal ba foa bet at toibe. 
@er hul ipr. Spalier er en fortræffelig SOJaub, og meb ^am 
toil bu toift btitoe (t)tfelig. 

Suliane. §r. ©pa^ier? min gaber! . . . mebbenDfar? 
. . . 1)e toil bog toel itfe . . . 

$r. to. Sorgen, (.^»ibrig). 'itt bu ffal gjøre 3ni>0enbinger. 
©om jeg ^ar fagt, fta( bet toære, uben ^£'ifpute. .^om ittc og 
falb mig Oam en 9Jar tiere. 

Juliane. iDiin gobe gaber! jeg fan umulig beftoemme 
mig efter '^exe^ 58ilje i benne enefte ^oft. 

^r. to. Sorgen. O, bet ffal jeg toel lære grøtenen. 3^9 
toéb not, at benne ipr. Sojtnant (Srbman ^on gaar og fnufer 
^cx efter big. Du fagbe toel itfe nej, om bet toar ^om, jeg 
toilbe tn)be big? . . . \)t)at>? 

Juliane. Ter er ogfaa ftor gorftjel paa bc to 
^erfoner. 

£)r. to. Sorgen, ^a. )aa ftor gorftjel, at bu ftal batoe 
©pa^ier, om bu faa bleto gal. S?om itfe og gjor mig nogen 
Op^ætoelfer. Du tjcnber mig 3iififl»e- Serren meb .^toaften 303 i S^narben ffal foa fit Sobepaé i l)Qt}; og Dooer ^iin fiben at 
fætte ^oten iuben for mine Døre, før enb bu er bleben gift 
nteb fer. ©pa^ier, faa ffnl jeg Inbe [laa 'illrme og 53en itu 
paa f)Qm. 

Juliane. O, min bebfte (^aber! . . . 

^r. P. iSorgen. Sffc et Orb mere, llJamfeUe! Du Péb 
mi, fjporban jeg Pil f)at)e bet. Sqp big til at f)olbe ^aorb 
i 5lften meb fer. 8pa^ier; om otte Tiage ifal bu bape 53vp(j 
lup; og ®ub naabe big! i i^alb bu ooDcr at gjore minbfte 
SnbPenbing. 1)u Péb, bPorbon jeg er, naor jeg bliper Preb. 
(®OQr). 

Ottcnbe @ccnc. 

Suliane. (2l(ene). 

®ub! ^pab ffal jeg gjore"? . . . ©elP at bliPe en 9Kartl)r 
for en 5fli'ei"» Silje — bet er baarbt! . . . bog funbe bet 
gaa an . . . men at opofre ben gobe, ben tjære @rbman til- 
lige, ^am, ber Pil toge fin I)øb oper ot mifte fin elffebe 
3uliane . . . nej, ben -tante er for græ§felig . . . (t)un fætter ftg 
oeb 93orbet og læner l^oacbct paa 5llbuen, faa at ^un oenbcr Stt^ggen 
til ®ibebj(ren). Ol Grbman! . . . (Jrbman! 9Jicnbc Sccitc. 

Juliane. Srbman. 

(Srbman (fommer inb ab Sibebpren og f)prer Sulione« Orb). 
feer er jeg, min bqrcbore Sulionc! 

gu I i ane. ©rbman! gaa! — ffpnb big! — forlob mig! — 

(Srbmon. fePorfore forlabc big? — ^^sulionc! — for^ 
lobe big! — big, (X'ugel? 

Juliane. S en nlt)ttelig lib, (Srbmou! tom bu l)er l)ib 
for ot ^ore ben Xom, ber for epig ffal abffiltc o<5. 

Cirbman. C£r bet min Juliane, ber affiger benne Xom? 

Juliane. 3eg? — Grbmon! jeg ffulbc funne affige benne 
Xom? — 9cej, min gaber er bet, min grufomme Sober, feon 304 opofrer big, ©rbman! big opofrer ^an for ... jeg tør iffe 
fige for ^Pem, 

(Srbman. O! naax bet er fun§ bin Saber, ber offiger 
en faaban Xom; naar bu, etftetigfte Juliane! er faft i bin 
Sefhttning, ^toorfore fhilbe jeg ba fragte? 2)?en fig mig ba: 
^Pem er benne faa frl^gtelige 9tiPflI? 

Juliane, ^r. Spalier! 

(Srbman. §r. ©podier! ^a! ^a! ^a! ^q! o! jeg maa 
le; ^q! [}a\ ^o! ^a ! §r. ©podier! 

Juliane. SDUn bebfte ^ari\ fan bette ^nbffab Pære big 
faa glæbeligt, at bn fnn (e beraf? 

Srbman. ^a, tilforlabelig fon bet fao; naar min 9iipat 
er ingen fartigere ^erfon enb benne 3Wonfjør ©podier, faa er 
jeg It)ffe(ig. '^nhcn fjorten 1)age ffa( a( 3?erben Pibe, ^Pab 
l^an er for en ®arl. 

Juliane. Om fjorten 1)age! — Utpffefigc Juliane! — 
— ©rbman! bet maa ffe i 'Sag, efler albrig. ^ør, ^Portebe§ 
min gn^erS grufomme Dom It)ber: 3 '?tften ^ocrb, og om otte 
■J^age 33ri)U.up meb f)am. 

(Srbman. §pab f)orer jegV @ub! er bet muligt? 

Juliane. S ^^9 '"Qi bu Pære betænft paa at riPc mig 
cif min 9iøpere§ 9lrme, etter og for epig opgiPe olt.^aaO 
berom. 

(Srbman. 3 'Sag etter albrig! . . . græ§felige 'Dom! 
^JKen, clffPærbigfte Snt'ane! iji^ab figer bin 'ilJJober berom? 

l^uHane. €) min SJJober er gob, ejegob; ^un elffer mig 
inberlig; men fra t)enbe§ ©ibe i)ax jeg libet etter intet ^aob. 
^un er fpog, a(t for føjelig imob min f^aber; tør flet iffe 
imobfige ()am. 

(Srbman. ©fnlbe ber intet 9)?ibbel Pære til at bepægc 
bin gaber, til i bet minbfte at ubpirfe en liben Opfættelfe? 

Suliane. Umuligt. Du fjenber iffe min t^aber, ^Por 
uroffclig (}on er i fine 53eflutninger. ,^an er t)oarb fom 
J^tippen. 

(Srbman. O! men ban ffal blipe Uob; jeg f!a( bønfolbe 


305 ^Qm, tigge ham, og t)an ffal iffe Eunnc imobftaa mine 33ønner. 
— ®pg nej! i)an foragter mig, i)an béb, jeg er fattig, at min 
garbrober l^ar flaact £)aanben af mig, forbi jeg iffe funbe føje 
mig efter ^an» ^apricer, forbi jeg iffe nilbc begrave mig i 
©^ftemer, forbi jeg iffe bilbe fælge mit ^ete Sioé Si)ffalig^eb 
tit en foragtelig (3fjonf)eb, fom ^an beftemte mig til, og forbi 
jeg iffe funbe ttære nebrig. 'Sette Déb bin {^aber, og laber 
^aant om mig. 

Suliane. &aa, (Srbman ! gaa! og lob f)am iffe fe big. 
^on ublob fig meb S^rufler . . . 

©rbmon. 2:rufler? . . . imob mig? . . . ^eg mærfer 
af alle $ing, at ^an iffe fjenber mig ret. 

Sicnbe Scene. 

35e forrige, gru con Sorgen. 

Juliane. Sljærefte røobcrl 

©rbman. DJaabige yrue! 

i^ru D. borgen. ^erc§ 53eføg t)i(be ()at)e bæret mig 
meget bebageligt, naar jeg iffe bibfle ''^(nlebningen bertit. røen 
nu, bn bet ongaar min Xatter, og min 9J?nnb t)ar gjort en 
anben 23eftemme(fe meb t)cnbe, faa man 1)e tilgiue mig, at 
Xereå ^erfon iffe er mig faa angenem fom ettere. 

(Jrbman. Soormcb fan jeg baue forfet mig imob Tem, 
naobige ^i^ue? Xe bar bog altib tilforn beæret mig meb Xereå 
S3eDaogen^eb. £">ttab t)ar 1)e nu imob mig? 

gru D. Sorgen. ^Ubeleé intet, :^v. Søjtnont! Gnb 
mere, ftob bet i min 9J?agt, t>a ffulbe jeg albrig tage i 58etænf= 
ning at gide 1)em min batter; men jeg f|ar en Wanb, fom 
bør raabe, og I)t)i§ i^ilje jeg i bettc, fom i alt anbct, maa 
nnberfaftc mig. 

Juliane. Rjærefte 9J?ober! (ab mig bog iffe bline et 
Offer — 

gru D. 58 or gen. &aa inb, ^ii^io"^. Pfl (l)i> t)in gabcrå 
33efa(ingcr. i^an elffcr big, bnn bil bit'i^el: og alt, boab Ijau 

20 306 gjøv, er for bit eget bebfte. ®qq, mit 33nrn ! og lab \)(\m iffe 
træffe big t)er. 

Siiliane (ibet f)un gaar). ^or(! gor »el for fibfte ©ongt 
(®Qar.) ©Uettte Scene. 

%xn t). SBorgen, Srbman. 

©rbman. ^ffe for fibfte ®ang. 9?ej, jeg i)ar enbnu 
^aab. @r jeg ba faa foragtelig en i)?erfon i 'Eerei iOionbø 
Øjne, noobige Bnie! nt ^an tan foretræffe eii Saiiblobere 
for mig? 

j^ru t). 93 or g en. Saiiblobere! . . . §r. 53øjtnQnt, jeg 
bentebe libct mere 2(gtelfe of ^em. 

(Srbman. Jilgit) mig, noabige %mc\ om jeg gat) 
JO^onbeu fit rette S^Qbn. (Sr bet bidigt, nt fremmebe faalebeå 
ftal røde bet bort, fom tilf)orer Snnbetå SSørn? 

gru t). borgen. £)an er ^nnff — lige faa gob ^J)onff 
fom De. 

(Srbman. 'DJien blebcn bet beb ^unft, for at præjubicere 
bem, ber ere 'Danffe af ?5o^fef. ®et ]tax mig i mit fjærte, 
ben ®ang ta jeg paa Sft)bebanen faa', nt ber bleb ftubt tit 
Snbfob§retten§ ©fioe. S)i)er ^'ugle, ber traf, ^bert ©fub, fom 
gif igjennem, »nr mig en forgelig ^orbnrfel for, ^ttab fom Dilbe 
fte. Det Dnr fremmeb 33h), ber fnnrebe bet bnnffe Jræ; og 
f)t»ert Sfrnlb af $Hif(erne forefom mig fom et yj^inutffub beb 
banffe e5ovtjenefter§ ^egrabelfe. Den, ber inbgab mig benne 
bebrobelige Spanbom, oar Dnnnemarfé bange @ft)t§gub, ber 
nn er ouerbælbet af Sorg og tier. 

5rn r>. 33prgen. ^cg mærfcr, ^r. i?pjtnant! at De og- 
faa er fmittet of ben 9JJoben§ Sl;gbom, at bef(amere imob alt, 
!^bob fom er fremmeb. 

©rbmnn. Sangt fra, nnabige grue! enl)toer 50?anb af 
9iebeligf)eb og Xalentcv er min i3anb§manb, i^Dor f)an enb'- 
pgfaa er f.obt pnn ^orbffobcn; men De maa forlabc mig, i^rue, 30: at jeg ingenlunbc fan oufc ^r. Spalier for en SDJonb, bcr 
be)ibber nogen of delene. 

gru t). ^Borgen. Og fiborfor iffe, om jeg maa fporge? 

©rbman. ^oni t)au ^ev iitb, forbi Xaunenuirf tiæiigte 
til t)am, eller forbi i)an trængte til ^aniienuirt? ^ct fibfte 
er Del unægteligt. Dg ^oorfor trængte f)Qn bn til et freninieb 
Sanb? — gorbi ^on itfc tunbe unbert)olbe fig i fit gobelnnb. 
9[)ien tro mig: ber er intet Snnb unber Solen, ber jo fnn fobe 
be iBorn, fom bel frembringer, naar be tun§ ere buelige til at 
gjore ©aon i Sanbet. X^eåuben maa ben røonb nobnenbig 
toære en i^inbmager, ber altib berømmer fig felt) og ibelig 
forer fin egen iHoé paa 3^ungen. 

(5ru D.53orgen. O, ^^r. ©pa^icr er en lærb iOionb, en 
5l^irtuoå; bet er jo jnft netop ^^rugen iblanbt be lærbe og iblanbt 
SSirtuoferne at rofe fig fclo. 

(Srbman. ^De maa forlabe mig. Særb er l)an toel næppe, 
men 5?irtuo§ tan ^an gjærne Pære, t^i berucb forbinber man 
i 9llminbelig^eb i biéfe Jibcr et forl)abt 33egreb. Den fanbc 
lærbc rofer fig albrig felP, men Pel ben, ber enten altib l)ar 
bæret en guffer, eller og fom 9catnrené ©Dag^cb minber om 
at ^olbe op at gjore '^^^aaftanb paa at oærc SO^Jefter; og be 
Solt, ber fan PoPe paa at Pære (itto af bereé egne 53erommelfcr, 
be ligne fanbelig meget nøje ^^apegojerne, ber !un6 f)aPc tsox-- 
ftanb til at fige om fig felD: gobe, rare ^oppebrcng*). 

i5ru P. 53orgen. 1)e maa forlabe mig; jeg fan iffe 
bebømme 50?anben§ J^nbfigter; men jeg tror, l)Pab jeg borer af 
be i^olf, fom jeg l}ar nogen Slgtclfe for, og fom jeg Ȏb ere i ^ "i^aa faaban en t^oppebreng træffer man i ftritit oc) -Jlntifriti! 9Jr. 
38 for 8bc ®eptbr. 1789, ^Pag 601, og mnngfolbige onbve ©teber 
er ber <£por efter ijam. Ubg. 2lnm. *}5na faaban en '■Ji^o pp c bren g o. i. o. %^aa bet ncronte ©te;^ i 
„Sritit og aiititritit'' finbe« foriibeu g-ditningen of en ')lnnie(bclfe 
iinbcrtegnctT (o: 3;obe) en tort rofenbe Snmelbelfe of Sobee „1<rnftitd)e 
j^ieberle^rc" 

20* 308 ©tanb til at bøniine om ^am, og iblonbt bent man jeg fige 
"Dem, Qt iniu dJlanb [)oIber fig for nt toixrc fulbfommcn obers 
bet)ift baabe om gir. ®pa|ier§ ^nbfigter og om ^an§ ^tebe* 
Iigt)eb. 

©rbmau. 'Set gjor mig fanbelig onbt, at i^an ingen 
S3euner ^ar, ber fan og bit oderbebife bont om bet mobfatte. 
Seg frtigter for, at ^an førft bit lære at inbfe bet, naar bet er 
for fitbigt, naor ban er ruineret. 5?nnå 5ni>tetninger beb 
©obfet figte alle fammen bertil; man maatte bære blinb, naor 
man itfe funbe fe bet. ^an "De bog iffe felb inbfe bet, min 
noobige grue! 

5ni b. 33 or g en. So! jeg bi( itfe længere bølge for 
'Sem, at jeg felb begt)nber at bære nogen ^^bibf om ^an§ ftore 
ft^unbffnber, ffjønt jeg iffe finber nogen 5tarfag, ^borfore jeg 
ffulbe babe 5D?i§tbibI til ^an§ 5Kebe(ig^eb. 3eg bleb ober^ 
maabc breb vaa \)am nu i Øjebliffet, 

©rbman. <Baa? og ^borfor? om De tiHaber. 

f^ru b. 33 orgen. Ser 1)e, jeg ^ar i nlle mine "©age bæret 
en ftor (S(ffer af fmaa St'reature, ^øn§, S»9le og anbre ®Qr. 
(£n S3entnbe forærebe mig i ®oar otte <Stt}ffer fmaa inbianffe 
^•ug(e. S "Dag fom bet mig for, fom om be bare f^ge; jeg 
beffagebe mig berober, og t}an lobebe at furere bem. <Baa 
fnart f)an fan' bem, fagbe \)cn. at be bnre for mange i ét S3ur, 
og at be bber ffutbe babe ftt; bi fnnr 39urene, men meb 
f)nn§ Ubefiænbigbeb i at f[l)tte bem, bræber f)an mig tre af be 
fmnn nt)§fetige %hqU. 3eg forfifrer, jeg bar i ©anbt)eb græbe; 
færbig; og bet, fom bar bet bærfte, faa fommer min ©tuepige, 
ber bar flogere enb f)an, og figer, at fyugfene for afle ^ting 
iffe maatte ffiCfe§ ab, tf)i e(Ier§ bobe be. 

(Srbman. Xet bnr bn bentelig (Selffab§fug(e? 

%xn b. 5? or gen. 5^ netop. 

©rbman. Og bet er ben 9)?nnb, ber forftnor nfle Sling! 
^eg fnn flutte mig til, at bette 3"nb inoa {)at>e ganet '5)cm nær 
tit .'C'^j ærte; jeg bilbe meget onffe, at bet bnr ben enefte gortræb 
og UIi)tfe, ban bobbe gjort eller maatte fomme til nt gjøre f)er I 309 i .puiet; men ijwx frqgter jeg itfe for. Qt t)an ifte ()oIbcr op, 
for enb ^nn fanr gjort bem alle iibcn ^tebning u(i}fte(ige. 
9?Qnbige i^xml jeg befoær Dem forceres egen, Dere» SJinnbå 
og Dereå Datter^ Sfi)lb . . . 

gru D. 55 or gen. ^eg tan iffe hjælpe Dem . . . 

(Srbman. JiUnb mig at tale rent ub. 3eg forlonger 
itte, Qt De ffal oPertale Dere» Æ)?anb til at bn}bc bette '^arti 
eder at gioe mig fin Datter; men, jeg i)cix Iprt, tjun ffal i)avt 
3aorb i *Jlften og SBrijUup om otte Dage. Juliane er for be* 
ftanbig uli)ffelig, om bet ffer. 53cbfte 33?ober! for Dere§ Datter§ 
Sfqlb, for @ub§ Sfi)lb! fe til, at De fan faa bet opfat en 
fjorten Dageg Jib længere. J?an jeg iffe inben ben Xib opbage 
og t^beligen bePife, at benne ^"^r. Spalier er en ©fjælm og 
en 58ebrager, faa Pil jeg græmme mig i()jel og tie. 

gru P. borgen. Det fornøjer mig, at jeg faa let fan 
bePife Dem en faaban ^jenefle. 3eg ^aaber at oPertale min 
9}?anb bertif, faa meget mere, fom ©podier felP f)ar bebet mig 
om at ubPirfe benne Cpfættelfe. 

©rbman. .'pan felP! ... er bet muligt? 

gru P. '-Borgen. 3« i^igtig. Det ft)ne§ at Pære l)am 
meget angelegent. '2larfagen bertil Pilbe ()an iffe figc mig. 

(£r b man. Der maa ftiffe ®fjælmftl)ffer bag peb. ^iitin"^ ! 
Juliane! 9hi tror jeg, at bu ffal blipe lt)ffelig. gorlab mig! 
De f)ar fagt, at De gjærne gap mig Dere§ Datter, naar iffe 
Dereé 5[Ranb l)apbe beftemt l)enbe for en anben. ^eg ^olber 
mig til Dercé Crb, og om Dere§ 9J?anbg ©amtpffc tPiuler 
jeg iffe, naar jeg fan rcbbe t)am og f)an§ gamilie af 93ej 
bragcrené .Vi loer. Xillab mig, naaDige grue! jeg maa gaa. 
Unberbanige Xjeuere! (ibet fjan gaari. Si'lia"^' 3»ilio"e ! 5.^eb 
@ub! bu ffal bliPe li)ffelig. 

^Toløte Scene. 

^ru D. 53otflen. (aiene). 
3a, pirfelig er jeg paa "i^cj til at tro, at benne 2Ronfieur 
©pa^ier iffe er ben. \omÆiil Wnnb f)olbcr barn for nt pære. 310 §an» inbbifbte StogiTab ^atihe. nær foftet mig alle mine ftoffelå 
fmaa ^ugle. '?lt i)an er eii Sfjæfm, en 58ebrager, bet Ditbe 
jeg bog nøbig tro. Xet bor jeg iffe tro uben gplbig 5Iorfag. 
9Ken ot>erbet)ife» jeg om, at f)on er bet, fan ffa( min Wlan'b 
... ja ^an Dil nceppe tro bet efter be ^aanbgribeligfte 33e' 
toijer ... O, men \aa i"fa( jeg ftribe [om en Søttinbe for at 
rebbe min l)atter af f)an§ Siloer. 

2;rcttcnbc Scene. 

J^ru ». 33 orgen. 3^c<raf. 

i^ru t). 33orgen. @e, gob Xag, min gobe gortjalter! 
toelfommen til 5?t^en! 

^øraf. l^xev ^um(e Sermtør! Tereå 9?aabe. 

5rn ti. 53 orgen. 9?aar fom 5?nn ^er ti(Q3t)en? .spar £)an 
bæret ^er (ænge? 

5løraf. 9?æpDe en bfl^^^inie: og bog ^ar jeg ffjænbteå 
og bespereret en gob Xt^ft meb ben naabige :perre. ^a, ^ax 
jeg jaa. 

5ru u. "Borgen. Sfjænbte^ meb min 9J?anb? . . . Det 
'^oDbe jeg iffe »entet af .£)am. 

^øraf. 3«, fer De, naabige ^rue! 3eg Dar fun» en 
fattig iBonbefarl, "ba ben naabige iperre gjorbe mig til Sabes 
fogeb. Siben abfenterebe ^an mig til Joi^oalter. ^a, gjorbe 
^an faa. Dg berfom jeg faa inte oar herren tro og inflams 
merebe ^am om olt, f)t3ab ber fan gaonc og ffabe ^am, faa 
"oax jeg en ©fjælm. ^a. Dar jeg faa. Og nn ^ar jeg be»- 
pereret meb £)erren, forbi jeg iffe fan taale at fe paa, at ^an 
lobcr faaban en Jpoerbrioer fom benne tt)ffe ©peftør, Pi ^ar 
faaet, rungenere f}an» C^obå i 58unb og ®runb. Son gjør al 
ben Woleft, ^an fan; og, gib jeg faa en Ull^ffe ! om ^an iffe 
er lige faa onb fom @otan, jeg ijax (æft om i 'illbam og ©Palb. 
So, er ^an faa. 

fixu p. Borgen. '^\)a'i> gjør l}an "ba, fom er faa for? 
ffræffeligt? 

•Jlbam og Goalb, Xorof mener (SrøalbS „-Jlbom og (Soa". 311 2; or af. ^ox]X \)qx ^aii jo flaaet Cillc JBæfterne i^jet og 
■brænbt otalben af. ^a, f)ar {)an \aa. 

gru ti. 55 or g en. ^a, bet t»éb jeg. iTJeii bet bar jo nøb= 
toenbigt, for i)eftene ()aDbe Snitoe. 

■ijøraf. 1)6 ^abbe, min Sjæl! iffe mere Snioe, enb jeg 
■^ar ®nioe. 53t ffulbe ^aoe brænbt Speftoven, for ^an f)ar 
nof faabnnt noget Cnbffob, tror jeg. ^a, t)or f)an faa. 

gru t). 53 or g en. Jotiorbon bet nu er eller iffe, faa faar 
t}\ ben ^tat>c gobtgjort, for bet »ar aåfureret. 

Joraf. 9?ej, faa min Sjæl! gjor De ej, Dere» 9Jaabe! 
f)ar jeg iffe felt) læft i Oranfe=Xrøt)en*), at 1)e iffe faar en 
Soåling? 3a, ^ar jeg faa. 3llt, \)'0(\'b man gjor meb ^Selira* 
tion og Ctierloeg, ftger ben, betaler Si)ranfen, gib jeg faa en 
UlQffe! iffe en Dojt for. Det oar Sangfom^'i^^erfon, font om 
min ^one ^nn tiilbe tage atte fine Særfcr og lægge bem paa 
^uggebloffen og l)ugge bem i 'pjalter, for at jeg ffulbe gide 
^enbe n^e igjen. 9fej, faa min Sjæl! gjorbc jeg iffe; faa 
ffulbe Warbamen fmuft faa ?oD at gaa forubcu. (Sn anben 
Ulffeire Dar bet, om bet gif faaban, fom »eb ^olmen, ^t)or min 
Prober er 'Jommermanb; for ^an figer, at be ber ^ugger gobe 
glag og Sejl i Sti)ffer, naarfomenétib be mi ^aoe bem inb; 
foåferebe, for at be fan faa nl)e igjen. ^a, gjor be foa. 

gru b. 3}orgen. 5?ej, nu gaar §an for langt fra SDta- 
terien, min gobe gorbalter! fommer i)an førft til Sfib», faa er 
jeg bange for, at :soan atbrig fommer tilbage igjen. 

Joraf. 3o, iflfl i"i" ©jæl! gjør jeg faa, Dereå 9Zaabe. 
iDZen faa bil jeg ba, meb gruené 'i^romiåfion, fomme tilbage 
til Speftøren og al Ijané SOJaterial igjen. ^aa ^ar ^an, for 

*) 2(8furance=Cftrot)cn. 

[om ueb polmen o. ) o. JJetteSteb liaabrog f^etberg ben f^rfle 
af ^an« mange 'iproceéfer. pi" f09tf at fliPPe fva bet »eb Jt iibgioe 
2tebet for en irtiffejl — fe ?HetteIferne ocb Slutningen af bet føl« 
genbe Dhimer af fHig8bafer8='£eb[en8 V'ocnbelfer, men iian maatte b«be 
fine „to Jpunbrebe rene :hMo,«baIer". 2e ogfaa fortalen til „i^irtnofen 
9Jr. 2' i DJoten oeb SUitningcn af bette 92umer. 312 bet anbet, bare for bet ben brogebe 2i)r ftob og freperte paa 
©talben, (abet ^ele ^otlænberiet flaa neb iov gobe ret fom gæ* 
^a, ^ar ^an faa. 

gru t). 53 or g en. :pt)ab ^orer jeg? (Sr bet fonbt? 

Søraf. 3a, ^^ bet faa, ja, ^tjert Orb. 

f5ru XI. 53 or gen. (Snb be fmaa ntibelige S'altoe, ere be 
ogfoa flaaet i^jet? 

Soraf. iptier Iftjæft. Og ben blaffebe SJoie meb, fom jeg 
^oDbe faibt op efter Dere§ 9?aabe. ^Sen er ogfaa maffareret. 
3a, er ben faa. dlaav jeg eypeberer '^ortfiunben, ^anbur, et 
$ar ^atte, nogen 9?otter og S)hi§, og faa Stolene paa 
®aarben, faa er ber, min Sjæl! iffe et firbenet 33æft tilotjerå, 
uben meb minbre ©peftøren fe(p Pil fomme ub og gaa paa 
alle fire. 

gru P, 33orgen. SOJin @ub! men ^\3a'Q figer min 50?anb 
til alt bette? 

3løraf. O, i)an figer, bet er ret, alt, ^Pob Speftøren 
gjør. ^eg tror, gib jeg faa en U(t)ffe! at ^on fagbc bet Par 
refonligt, om faa Spettøren iaa ()o§ ben naabige grue, meb 
9tefpett at fige, ja, tror jeg faa. §an bilbte ben naabige .^erre 
inb, at ^Pægft)gen graéfatebe paa ©aarben, og at bet Dar 
berof, ben brogebe Xgr bobe. Seg fagbe, bet uar Sogn. ^a, 
gjorbe jeg faa. 9Jotabena: jeg fagbe iffe, at 2:i)ren uar fraperet 
af Søgn, men at bet oar Søgn, at 33i-Eftet ^aPbe f)aft SlPæg^ 
ftjgen; men ben naabige ^errc troebe ijam bebre enb mig» 
So, gjorbe ^an faa. 

gru P. Sorgen. "Det er forffræffeligt. ^en jeg fan 
bog iffe tro, at ^an gjør aile biéfe 'Knftalter af Cnbffab 
og for at øbelæggc o§. §an taler bog ibelig om fin Øtebe^ 
lig^eb. 

5;øraf. 3fl, oift tafer ^an om fin egen 9tebe(igbeb. y^a, gjør 
l^an faa. Og bet fommer juft berof, at ingen onbre enten fan 
etter nit tale berom. De figer jo, ^an er en lærb og ftobcret 
^erfon, og faa maa ^an jo t)at)e benne ©i)gbom ligefom alle 
onbre lærbe. 3^9 v«i-* fet, for jeg læfer bog faa libt iblanbt. 313 ja, gjør jeg fan, cit ber iblanbt be nl)mobenå J8ogffrioere crc 
nogen (ærbe 5Sragcre, fom flaar, min Sjæl ! ^roUcr paa 9?æfen 
nf ben allcrbebfte ^og, naar inte be fe(D eller en nf bere» 
Senner l)ar gjort ben, og figer, ot ben er ©naoå og buer itfc ; 
og nanr be faa ^av fagt alt bet onbe, font itte Ofl»l>cn fel\) 
tan l)itte paa at figc, baabe om 53ogen og "^Iftoren, \aa fommer 
be bog efter meb et lille ^roffriptum, t\\)ovi be fortæller ttibt 
og brebt, f)iior rebeligc, l)Por ærlige be er, ret fom om be 
Dåre be ^clligfte ^efniter i i^erben. ^Q, gjør t>c faa. 9?ej, 
noar jeg l)ører nogen parlementerc oDer fin egen '5X£rligf)eb, 
faa tænfer jeg, min Sjæl! bet famme, fom naar jeg l)ører 
Siirfebærfærlingerne ^er i 53l)en raabe: 'Saa rigtig 5>ægt for 
fire 'Sfilling; foa tror jeg, gib jeg faa en Ull)tte! altib, at 
be farer meb falff ^ægt. Og bet tror jeg ogfaa om Speftoren. 
So, gjør jeg faa. 

5ru t). 33orgen. '^a, Jpon fan bog gjore t)am Uret, min 
gobe tjoroalter! SKen lab nu bet pære! gjort (^jerning er ilfe 
til at ænbre, og bet mao min SJZanb unberføge, om l)an i^ax 
gjort 9tet ^eri eller iffe. SDien, l)Porban gaor bet meb mine 
fmaa S'reoture? mine ^erlel)øn§'? mine Duer? 

-Jøraf. O, tal iffe berom, naabige ^^inie! be er en ftort 
©fagerin at tænfe berpaa. Der er ingen Xing, fom jo ten 
forbanbebc ©peftør ^ar maltcreret. Det ffær mig i mit .'ojærte, 
^Per (^ang jeg tænfer berpaa. 3a, gjør bet faa. Der gap 
f)an o§ noget 5ro forleben, fom i}a\\ fagbe ffulbe Pære mere 
fommobiff at føbe §øng meb. 53i bruger bet, og et '■^ar Doge 
berefter foa toa alle ^ønfenc bøbe. ^a, gjorbe be foa. 

Sru to. 33 or g en. (Sr bet fanbt? 53ebrag mig iffe, min 
gobe gorPalter! (5r £)ønfene og .^'i)llingerne bobcV 

j£øraf. ^Per en, og ^erlel)ønfene meb. 3ii. er be faa. 
Og fao forleben, foa fommer poreé 9?abo, ben gamle gobe 
^ropetoriuS (irbman, ber, imellem o^ fagt, er, min Sjæl! en 
^alunf, meb et f)elt Slæng tjen til f)om at beføge ^om ; og toéb 
fao gruen, l)Pab ^on gjør"? 

t^ui to. 33 or g en. '')i(ia. l)Pab gjør i}a]\ bo? 314 Jøraf. ^an ^aobe enoentevet bem tit fig, og faa tager 
^on, min ©jæt! fire af j^rucnå .^ropperter, to af be bebfte 
3;um(inger, og be to ^noffelffaber, fom gruen toar faa ftram- 
meret i, og ftagter bem for at gifte bet ^Hafferpaf en ^oUifion. 
3a, gjør i)(\n faa. 

gru P. 5Jorgen. Soab ^orer jeg! mine Duer? — ®ub! 
mine Duer og mine JpønS! — ben neberbrægtige! Gt (Sfarn 
maa ^an Pcere, og ingen rebe(ig etler flogSOJanb; og ^an ffulbe 
§aPe min Datter! — — ©nb! mine Duer! — ^an ffulbc 
^ope min ^utiane! 

2oraf. £)Pab? Speftøren ffulbe f)aPe grøfen Juliane! 
Det ffa(, min Sjæl! bliPe Sogn. gør ffal jeg flaa ^an§ ^anbe 
i @tt)ffer. 3a, ffal jeg faa. i^an ffulbe ^aPe grøfenSufiane? 
§ar jeg i mine Dage fjort et gatere 3nbfatb? £)an er jo 
iffe engang et friften 9J?enneffe; i bet minbfte fan t)an iffe 
fnaffe noget friften Sprog. @ub naabe o§ meb Poreå gobe 
(Sprog! .yotber bet foabanne Peb i ti ^ar meb alle be ptubbers 
Potffe golf, fom ^er fommer inb i Sanbet, faa btiPer ^er 
iffe én titboge, fom fan tate Danff mere, faa maa Pi tale lpe§fiff 
etter 53ertinff, bpob bet ^ebber, alle fammen. 3fa, maa Pi faa. 

gru P. 33orgen. 9Kine soon^l — mine Duer! — §Por 
er min ^utiflne? $Por finber jeg min SWanb? 3eg maa op; 
bage ^om, ^pab for en Stange Pi nærer i Poreå 33arm; ^Por^ 
Iet)e» ^an enten Peb 9?eberbrægtig^eb etter Peb Dumf)eb — 
o! fiffert Peb begge Detene, Pit øbetoegge o§. O, mine §ønå! 
mine Duer! (»it gaa). 

gjortentie Scene. 

3)e f orrig e. Sutiane. 

^utiane (fom mj^ber gru o. Sorgen i 2)f<ren i JBoggrunben, 
ibet ^un Dit gaa inb). 5)?in SO^ober! t)Pab er paa gærbe? ^Pab 
fatteg? 

gru P, 35orgen. 3iiti«ne! bu er iffe min Datter, i galb 
bu befpemmer big tit at ægte bet ©farn. — O, mine ^ønå! 
mine Duer! {®aax). 315 Jcmtcniie 3ccnc. 

3uliane. I ør af. 

SuHone. ))Jl\n gobe e^ovDalter, ^uab toar bet, min 
9Kober fagbe? i)Oem mente ^un meb bet Sfarn, fom f)un 
nætonebe? O! l^éb T'e bet, fna forflar mig 2ammenf)ængen. 

Joraf. S^g ffal nof forflare ^i^ofenen bet. Sa, ffflf 
jeg faa. (afftbcs). 5^9 niaa narre t)enbe (ibt, ($øjt). ^et 
er benne f)erien§ ^øgtenanten, grpfen, fom ben naabige grue 
flet iffc fon libe, forbi ^nn f)ar fna ftor ^(ffeftation for <3pef; 
tøren, 9J?o§ftø Spajier. 3«. f^ bet faa. 

Juliane. 9)?en [)t)orforc er bog ben fta!fe(§ (Srbmnn 
nu bfePet ^enbe faa meget forfjabtV iilforn fi)nte§ ^un bog 
ganffe gobt om tjam. 

■Jøraf. Xet ffa( jeg fige g^'pf^i'^". j'i. ffiif jffl 'i^^' 
\a. Xiåfe Cfficerer, be bi(be fig faa meget inb, forbi be f)ar 
en "i]Sorfope i Slaarben, faa tror be, nt allc anbre iDZenneffer er 
.^'arnalier imob bem. ^a, gjor be fao. 'ÆfJøber man bem paa 
®aben, faa goar be ligefrem fom @iiinene og ffal atbrig 
refterere til @iben, iffe engang for et [ onnet gnientimmer; be 
(aber bem ^effer gaa i ©tibt op til Ørene, ^a, gfor be faa. 
"Serfom man inte førft gjør fine Stomper og .^aroSfer for bem, 
faa letter be, min Sjæl! albrig paa C')atten; for faa ftor 
©manotion liar be om fig felD, at alle ffal l)ilfe bem førft. 
bommer man i ftomponic meb bem, faa ffal alting gaa efter 
bere» Sommanbor; ja, ffal bet faa. Baa praler be af alle be 
SBottallioner, be ijax ttunbet; faa taler be om red)§ og linf:^ 
og ©ftiabrioner og ^Intoner og l;iffnfioner og alt faabont 
forbanbet ftram, fom be iffc engang felt) forftaar; og ingen 
SRenneffer maa faa et Crb inbført for bem; og t)il man faa 
iffe f^neå, at benne Snaf er lige faa fmuf at l)ore paa, fom 
naar Wufcfanterne f piller ben fmuffcftc Si)mpatl)ie, ja, faa 
ffal t»i bare ^øre en Støj; faa ffjælbcr bc ^oit nb for Slolør 
be Suj, og for faa ntcgct anbet. Og faa ttil bc fuffeiierc alle 
SKenneffer. ^a, uil be faa. 

Snlione. Wen ^tiab fommcr alt bettc '3agcn ueb? Xet 316 tiéb jeg Dift, at ©rbman iffe er af bet Sfngé go^f- Og bttnb 
i)ax bette at gjøre meb min lOioberé ^øné og 1)uer? 

5: or af. ^a, fe nu fommer jeg til t)ore§ operpo. 3a, 
gfør jeg faa. "Dereå 9}?ania bil profoS iffe, at 1)e maa faa 
Søgtenaiiten, for jeg ffal figc l)em, grøfen! . . . ©cjtcnbc ©ccne. 

©c forrige, ^v. x>. iBorgen. @pa§ier. 

^øraf (ibet f)an fer bem fomme). i)?ej, jeg ^affererer fun 
libt; bet er . . . 

§r. P. 53 or g en. ^uti'ine! ^^^ bringer jeg big bin 
58rubgom. Om otte ^Dage ffol ^an nære bin 9J?anb. 

Juliane, gor ®ubå @fi)(b! min bebfte j^ober! . . . 

Jpr. 0. Sorgen, ^^or ®ubé ©fijlb, Juliane! ... ti flitte 
og lt)b bin gaber. ®jør, f)Pab jeg befaler, meb bet gobe, for 
ettere flal jeg nof toinge SJJamfetten bertil. 

S ør af. ^eQ tontrotterer Dem, t^rofen! jo, gjor jeg foa. 
Det gi ør mig onbt, men inben otte Dage tunbe ber fanffe 
!omme et ^ampemang i Sagerne. 

$r. 0. Sorgen (tii ©pagter). llJein (iebeé §ufommenbe§ 
@rf)tt)tegerfo^n, id) gebe fie mein ^oc^ter, fo vo'it \å) habt 
gelobt; in'iJlbenb foUen Sie ^aben ^a^ort; in 90'Jorgen nebmen 
ttjir aué nnb machen Sifiten; unb nm acf)t ^^age fotten <Sie 
f)oIten Jpeiratb. 

»Spalier. 3«^ tofter Dom, ^r. SoigerPater! — unb ©ie, 
min fd)ene j^refcn '^rut! icf) gratulerer Dem, tl)i bet tør ic^ 
fige, De ^ar gobt gemaf)lt; uben mig felo at rømme, faa bet- 
ratf)er De en el)rlig iOfanb, en SirtuoS. ?lber, men bt^re ^r. 
©Pigerpater! ^oorom foo ilfærbig? Hunbe Pi iffe ^øjtiben en 
2Bile Dpfættc? Kl'un§ et ^?ar 9J(onater. 3ffe længere. 

§r. P. Sorgen. 9?ein, fie mu§fen nic^t langer bien. @ic 
finb jo allerebe ein ^feffergefetl. Da§ ge^t nicbt an. 

Juliane. 3)?in bebfte- gaber! c ja! jeg beber ogfoa 
berom; fun§ et ^or 9)?aaneber, faa befoemmer jeg mig ganffe 
efter Dere§ Silje uben minbfte ^[Robfigelfe. 817 .'or. D. 53orgen. 5>il t)u bog bet? — ^l), bu er ffitfelig. 
S^ej, i8oru! jeg er itk rolig, for enb jeg fer jer Del gift. ^d) 
finb iud)t ru^ig, Dor alé id) fet)eu @ie uiot)l »ergiftet. Unb 
eå ift beéfer in ^ag, al§ iii SLUorgen. @ie mad)cu inid) ju 
einen gliicflidjen ^^ater unb einem fopfreidjen SUiann. 

Sqttenbc Scene. 

S) e forrige. J^ru o. iBorgen. 

gru b. ^Borgen. £ian ffal ifte finoe min ^sulione! fiun 
er for gob tit ^am. 

Juliane. SlJin 9JJober! 

jtøraf. Det er ræfonligt. ^a, er bet faa. 

£)r. l). borgen. £)t>ab fntte^ biq, J>lone'? er bu fra bin 
gorftanb '? 

•Spalier. 9?abige gru (Sc^iDiegermonia ! . . . 

3ru D. 33 or gen. 3eg bit iffe ^aoe ben til Sbigerfon, 
ber betager mig ben ftorfte ®læbe, jeg t)ar i Cioet, ber bræber 
mine ipons og gjør iJrottement meb mine "Duer. 

©podier. 5rn 8d)iDigermamo! bet ferfte Par en ^robe, 
en Gjperiment, unb . . . 

Xøraf. Xu ffulbe faa en Ull)ffe for bine pergamenter. 
3a, ffulbe bn faa. 

$r. P. 33 or g en. Da§ l)aben fie Pon SBo^ferniare gemad)t, 
... '>ffie\\, ^onc! er bet bog at tage af ©teb for nogen lumpne 
^øn» og Xuer? . . . 

Sru P. Sorgen. Sumpne, figer bu? O, mine £)øn5 og 
mine gobe Xuer. 9?of er bet, ban ffal iffe baPe uiin Xatter. 

dr. p. 33 or gen, £>ør, .^Unie! C£r bu SDi'ober, faa er jeg 
i^aber, og mig tilfommer bet pcl at roabe. 3^9 fiflfr jer én 
®ang for alle: ban ffal, min Sjæll baPc min Xatter. 

Slttenbc Scene. 

2)e forrige, grbman. 
(Srbman. £)an ffal iffe i)a\3C Xercs Xatter, figer jeg. 
3: ør af. Xet figer jeg meb. ^a, gjør jeg faa. 318 Sutianc. Srbmaii! reb bin Juliane, om bu fan. 
^r. ». 33 or 9 en. SD?in ^r. Søjtnant! ©eres 9?ært)ærelfe 
l^er toilbe jeg gjærne frobcbe mig. 

Spalier, ^v. Officer! ben Inffer bebft, fom lafter fibft, 
og bo fer Xe et fireffet ^ul. 

(Srbman. ©langel! 53i§ bu ingen 'Doren. ^u blioer 
ben førfte, fom tommer ub af ben. ^r. o. S3orgen! lab mig 
bare tale ub, og »i( 'De fiben t)aDe benne £^erre tit '2)ere§ 
©toigerføn, faa • toil jeg itfe gjøre ben minbfle ^iii^toenbing. 
(^an tager et SBreo af ?ommen og feoerer con 33 or gen ) ^et)ag at 
læfe bette ^reD, fom jeg i bette Øjeblit t)ar faaet fra 5or= 
»otteren paa min Sotbrobers ©obfer tillige meb bet, fom 
ligger inben i. 

$>r. P. 53orgen (aabner S8re»et og Icefer). „£>ojftærcbe 
^^romemoria!" — ^mb er bet? 

©rbman. '^a. br^b 2)em iftc om t)an§ ©til; ^Pab ben 
mangler i 5ntere§fe, bet uil !3nbf)oIben rigelig erflatte. 
Sr. P. 33 or gen. 9{u Pet ba! (?æfer.) 

„£>ojftærebe ^romemoria! 3eg fan ^erpeb ^aPe 'Den 
^re at melbe 1)ere» S3elbaarenf)eb, at ^an§ 53elbaaren=^ 
^eb, liereé Pelbaarne ^r. J^arbrober meget ptubfelig er 
bøb af et ©(agflob og t)ar ifte cfterlabt fig noget 3:efta- 
mente, faa at T)ere§ 58elbaareu^eb ganffe upentet bliper 
4">anå 58e(baareu^ebé euefte SlrPing, og bet imob ^onå 
Petbaarnc 5?ilje." 3^9 gratulerer 5)em! 
©podier. S03a§? — (Srbman geftorben! 5um $)enter! 
©rbman. Sunå Pibere, om jeg maa bt'i)e, 
^r. P. 53 or g en ({crferj. 

„Snbfluttebc ©ret), fom jeg l)ar funbet i ^anf falige 
58elbaarenf)ebl Somme , fenber jeg 1)ereé 3>elbaaren^eb 
for at oplt)fe ben gobe £">r. P. 53orgen om, ^Pab for en 
.^art f)an er tommen i 9JJoftapi meb. 3?ibere mebfolger 
til "Deres i^clbaaren^eb en ^^atfe meb ffere faabanne 
93rciie til ^cnv 53elbaarcnt)eb." 319 4"^. t). 53 or g en. 3cg tager fanbclig obermaabe ftor ®cl 
i benne for 1)em faa iioentcbc Sr)tfe. 

?orof. ©oa er ta ben laligc .Qjæltring bob? Xct er 
mig fjært, for i)an Dar, min@jiæl! paa f)an5 ^ob at fige, ret 
en ^olunf. 5«- ^^'^r t)a" faa. 

©rbman. ^ffl teber Dem, at De »il betiage at læfe bet 
iublagte 23reD. 

©podier. Cii Joag? ^pab gaar c^ fine 53rcPe an? 
(4*an oil fnappe bet af ^nanben paa ^t. e. iBorgen, men for^inbre« 
af Srbmon). 

(frbman. S^arl! iinberflaar bu big . . . (til c. Sorgen). 

93e^og at (æfe, min £>erre! bctte 33reP er til min garbrober, 
£)r. P. 53 or gen (fæfer^ 

„3cf) ()notier, ot ben ^(au, ber imellem oé er aftalt, 
i)ax faa It)!felig Ⱦret fin 53ifalb at finbe. i)r. P. 33orgen 
er en gammel 9far" — io^ah er bet? jeg en 9}ar! bet 

er meget. 

(Srbman. 5?ær tun§ faa gob at læfe Pibere, 
£)r. P. 53 or gen (læfer). 

„(Sn gammel 9iar, fom man let fan Peb 9{æfen brage. 
5cf) ^ar nu f)on5 .'pefte bobflaget, nnb t)an tror, at bet 
fornobigt Por. S nogle Dage ffal ^-^oUænberiet ben famme 
5Sej Panbre; faa maa De o§ ^enger le^ne, nnb in forte 
Sib ffal jeg bet faa Pibt bringe, at i^r. P. 53orgen fin 
5lbelgaarb forfjobe nuia; ba fon De ben for en 53agateUc 
fjøbe, nnb fo t)ar f)ar De jo fin 93aroni fomplet nnb fine 
Ønffer befribiget. ^"'r. P. 53orgcn benfer, at jeg f)an§ 
i^refen Datter l)eiraf)te Pitt, og berom er bet mig lettere 
^am at betrige. 9lber id) toill en faoban 53etlerinn iffe 
^ape, fonbern, uicnu id) f)ar opfilbt min 5>erfpred)en, faa 
I)aaber jeg og at fan be mig forfagte ti ^nfenbe Siigébaler, 
og at De mig til ben gamle, rige iiwh refommenbcrcr. 
Set) ^fii-' iJC" ^^^'f of ^'i'^f )'" nntcrbanige Ijener. 

Spatie r. " 
(£-r bet muligt? — Det er l)ané egen ^aanb. 320 (Srbman. ^t»ab ftger Xe nu? ©r bet iffe en Doerbig 
@t)igerføn ? 

@pa|ier. ^Det er iffe min ^aanbftrift. ®et er en 
fingeret ®ref. 

2: ør af ;fev paa bet). "Xet er ganben iffe fingereret; jeg 
^ar bragt bet og mange anbre ^en til ben falige ^jæltring, 
nu fjenber jeg bet; ja, gjør jeg faa. 

£ir. ». borgen. Gr bet iffe Dere§ egen »paanb? 2ør 
De nægte bet, fom toi otte fan fe? 

(Srbman. O, jeg ^ar en f)el ^offe af f)an§ 33rebe i 
famme røaterie. Jpan ffal iffe funne fragaa bet.- 

(Spalier. 1)e maa iffe tro, gnabiger ^r. ©^migerbater! 
ot jeg . . . 

$)r. t). ©or gen. ®ib gonben bære bin ©bigcrfaber! i 
tRafp^ufet ffal bu ftnbe bin ©Pigerfaber! bu, fom paa faa neb= 
rig en SCRaabe ^ar Piftet bebrage mig. 

©pa^ier. g^n ©Pigermamo! 

gru p. Sorgen. 58ort, Stfffum! '5)u ffal iffe øbelægge 
f(ere §øn§ etter 'Duer for mig. 

©podier. Siebe grefen ^rut! ... 

Juliane. 1)ere§ ^jenerinbe, §r. ©pa^ier! bet bfiper 
jeg nof iffe benne ®ang; mine j^orælbre tittaber bet iffe; men 
1)e er jo rcfommenbcret til ben rige (Snfe! 

^øraf. 3a, er f)an iffe bet, faa er "^an, min ©jæl! ins 
fommoberet til mit ^iffeffaft. S«, ^^ ^nn foo, ^r. ©peftør. 

©pa^ier. §ier [)abc iå) nic§t§ me^r §u t^un, njie iå) 
fel^e. 5lbieu. 

^r. P. 33 or g en. (Joger ^am i Sratten.) 5?cj bi, ^arl! bu 
ffal iffe flippe faa let; SoP og 9tet ffal førft forb^be big at 
bebrage flere gobtroenbe diarre. 

(Srbman. O nej, lob t)am gaa, at ©agen fan blibe 
ftjult, faa meget fom muligt er. 

gru P. Sorgen. O ja, min bebfte 3Kanb! lab fjom løbe 
fin Sej. 

Juliane, .^ou bliper Pel nøbt til at fpaferc et anbet 321 ©teb ^cn i ^^erbcn, og, tiblig etter filbig, blibcr i)a\\ not 
ftraffet. 

Jpr. b. borgen (flipper ^am). Sao gaa ba, ©pib^bub! 
og taf @ub, bu flap \aa gobt. 

©pagter, ^a! '^n! ^a! bie bumme 'Stinen! SSo^Ian! 
tc^ fpn^iere loeiter in ber SBelt. ^d^ irerbe bod^ meiii ©liicf 
madien, benn einen røaiin, irie id) bin, bvQii(f)t man iiberall. 
^d) bin eii! 33irtuo§. ^a! I)n! [}a ! bie bumme Xancn! 

(®aar.) ytittcnbc Scene. 

§r. og gru o. Sorgen, 3uIione, Srbman, 2;praf. 

©rbman. d)Uix ^crre! Dcaabigc grue! "Se fer nu, at 
jeg er iffe faa albele§ fattig ; ^olber "De mig nu Pærbig til at 
Pære ^ereå ©Pigerfon? 

©r. P. 55 or g en. "Sen forbomte Snfpettor! 

2 or af. 9caa! I)aPbc jeg iffe 9?et? So jeg faa' nof t)anå 
?(partlg^eber. 3a, gjorbe jeg faa. 

i^ru XI. ©orgen. 9J?it ©amtl)ffe ^ar Te, men bet beror 
paa min iD?anb. 33ebfte 9[)?anb! gjor o§ nu alle glabe og for« 
nøjebe. 

^r. P. 53 or gen. Juliane! 

Juliane (nærmer ftg fr^gtfom). £»toab befaler min gaber? 

6r, P. 33orgen. (Srbman! 'Tereg ^aanb! (grbman gioer 
ijam ^laanben). Ter er f)un, tag ^enbe meb ^ub og 6aar og 
årop! ©ub Pelfigne jer! 

Grbman. Sufiane' ^^^ <^^" "'"i- 

Juliane. ®obe, bprebare gaber! mit fjele ?iP ffa( Pære 
opofret til at ffaffe Tem ben (^læbe paa Tereå '^llbcrbom, fom 
Te fortjener for Tere§ Sljærligljeb imob mig. 

(irbman. I^eg ffal fappeå meb big, min ^suliane! 

gru P. 33 or gen. SePer h)ffe(ige, mine 'sSorn! men ^or, 
Grbman! og tn, Juliane! mine fmaa .Urcature maa 3 labc mig 
^apc i greb; for 9teftcn maa 3 ^'^i^^'e oPer alt, 

§r. P. ^Borgen. Tu meb bine fmaa SU-eaturc ! 3n, f)ør 

21 332 nu! Seg fjar inbiteret fvemniebe ^er f)ib tit i liften til ^»fj^neå 
Saorb. 33i f)ar funå eii anben 33rubgom; for Oteften blider 
S^ingen ben jamme. 

3; or af. Seg gratulerer ®em begge, ^a, gjor jeg 'iaa, 
Wien bet ffulbe, min Sjæl! bog gjørc mig onbt, om benne 
©peftør ff u(be gna '{aa ganffe uftiffet ^erfra. 9?aabige §errc! 
man jeg iffe fomponere ^nnå;9?t)g libt meb benne ^iff? San 
tjar bog \aa betænft paa en ^-ompofation, men meb en anben 
93rub. ^a, oar ^an fao! 3<^ \^^ ^om mit ^riige(f(eifc^ 
trafteren. 

fer. P. 58 or g en. dlaax f)an fun§ iffe flaar ^am for; 
bærpet, min gobc gorPatter, faa maa 'fian gjærne fmøre ^anå 
SHtig libt, faa at ^an fan f)uffe bet, til ^an igjen Dit agere 

SSirtuog. 

(goroalteven gaar, og Sættet fa(ber). 

.tomebien „58irtuofen" bfetj optagen i anbet 58inb af (gtuefptt af 
^. 51. i^eiberg, ^i). 1793, utiber 3:tte[en „SSirtuofen 9]r. 2" — Some= 
bien „5?irtuoien Slh. 1" i gtuefpittcnes forfte 58inb ^or intet fom f)etft 
meb benne at gjpre — meb fp(genbc SRotto af ^otberg: 

„3eg tjenber not jer ?anbsmænb; iaa fnart 3 faar en 
(finger i gagerne, faa fon man albrig faa ier bcr nb af 
igjen", 
famt, fornben fom ..gortale til bet fprfteCptag" ben ^er oeb s8egi)nbeU 
fen af @tt)ttet — ig. 289 aftrtjfte Sflote, en „j^ortate ttl benne anben 
Ubgaoc", fom mebbefeS ^er nebenfor. 2)e ^oranbringer, Sttjttet i 
anben Ubgaoe er nnbevgaaet, er gjennemgaaenbe meget nbetl)beltge. 
Sen mi8(tge „jtrptfejl" i gtebet om gor^olbene paa i>oImen er na= 
turligoi« rettet, en enfelt "'iv(nmpf)eb er fjærnet, og [}ift og ^er er ber 
ænbret libt i 9?epliterne, men ^onbltng, Saratterer o. f. o. er ganj^e 
be famme fom t fprfte Ubgaoe. gortaic til benne anben Ubgntie. 

2)a bette Stptte forfte @ang bleo trt)ttet, maa grn Sritica ^aoe l^aft 
meget at beftiCe, fiben f)nn ooerbrog fammeå Sebpmmelfe tit fin 93en» 
tnbe 3omfru 3uftitia. gaafom nn benne gobe 3omfrn ^ar én (Sgen* 
ffab tt( fcctle« meb nccften alle gamle ^l^iger, nemlig at ^un gjærne 
bømmer bet cærfte om DKxften, faa bteo 9iefu(tatet af benbes 3)om 
benne; „at i8ogtri)fter §oIm f!n(be betale tit bet afminbettge IxjfPitaf 
to |>nnbrebe9ttg«bater i ®traf, forbi ban ^aobe trtjttet benne ^omebie"; 323 

^tjor^o« bet biet) f)am ouerfabt, i Jalb fian \Ut fe(D Dor (^orfotteren, 
at afgjpre ®ageit meb -autor, paa f)oab a)faQbe ijan bebft hmbe 
og Dtlbe. 

9ht er bet paa ben ene ^Stbe oift, at 33o9tri)ffer C->oIm albrig 
^ar gioet fig af meb at oære gorfatter; ^an« afietier og ^an« ftoagc 
^elbreb gioeu f)am meget anbet at toenfe pao, og ^an befibber for 
meget af btn gammefbag« 2er(igf)eb til at gjpre iJJinb eder gioe fig 
ub for bet, fom f)an iffe forflaar; f)an« pfonomiffe J^orfatning l)ar 
jetter itfc oiCet tiHabe barn at gjpre ^)iej)er til Sicilien eller 'il.^nrforce« 
iagt efter Varianter, t^i i bi3fe Jilfælbc funbe fjau lige faa oel ^aoe 
»ceret ^rofeéfor iom iaa mange anbre, og at i)an iffe forftaar ?atin, 
burbe iffe pocre ijam til .pinber, meb minbre bet [fulbe befinbe^, at 
2;ifpenfation«»9Sejen funS ftaar aaben for enfelte 9)nblinger ; paa bixi 
anben @ibe beber jeg, at bet maa ocere lige faa wpaatoipleligt, at jeg, 
og ingen anben, er (forfatter af benne faa tlbe be^anblebe ^omebic, 
l)Doraf fplger ben ©anbtjeb, at jeg, enten paa én eller anben i)iaaDe, 
maa f)ape gobtgjort bcmelbte i8ogtri)ffer .^>olm fin ®tabc, l^pilfet bliuer 
faa meget mere trooarbigt, fom bet albrig ijav oæret bprt, at ban t)ar 
foempet meb mig berom, enten peb ?od og ;)Jet eller meb ^Jæoer. 

25e af mine Sæfere, ber iffe fjenbe .pifto:ien, oiKe uben Jpiol meb 
gorunbring fpprge, Ijpab benne ^omebie fan ^ape inbe^olbet, ber i faa 
l^pj en ®rab funbe forarge jomfru 3uftitia , og fertil fparer jeg: 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. (St enefte 33ogflap 
par -Jlarfag i alle biéfe Op^cepelfer. 3eg l)apbe pæret faa u^elbig peb 
en 2;rpffejl at labe goi^oalter 2;praf fige bic(fe Crb i ben trcttcnbe 
@cene: ,.(Sn anben ^Iffaire par bet, om bet gif faabun fom peb ^olmcn, 
f)por min 53rober er Spmmermanb; for Ijan figer, at be ber t)ugger 
gobe glag og ©ejl i ®tqffer, naarfomeu^tib be pil bapc beni inb-- 
faéferebe, for at be fan faa n^e igjen. 3a, gjpr be faa " 

Set er Pift, at man af bigfeOrb, faalebeS fom be f)er ftaa, meget 
let fan ublebe en SBefftjlbuiug om bebragerff og ti)pagtig 33e^aiibling 
of ©tatené alibier l)o«i enfelte eller flere @mbeb«nutnb peb .yolmeu, 
famt om en ftrafpcerbig Sfterlabeubeb l)oi ^tbmiralitct« .^iollegict meb 
at fe bem pan J^ingvcue, ja pel eubog om eu ffannnclig iiollufion meb 
^ine5orbii)beve. iDieu mon bette fan l)aue pærct min .peufigtV 3ngeu» 
lunbe. 2)ct pilbe Ijape paret meget eufolbigt af mig juft at angribe 
bette Separtemcut fra en af [nu ftærfcfte @iber, ba bet maa pcerc &iii> 
og atte ?eperanbprer bebft befjenbt, Ijpab Cm[)i)ggelig^eb »Hollegiet an« 
benber for at faa glag« og Sejlbugcr af ben forbelagtigfte Sonitct cg 

??eifer til Sicilien, ^i' IlJiintcr (fe ®. 145—46) boobe i 1788 
begtinbt Ubgioelfen af H" ^pfl ..Sfterrctninger om begge ©icilierne, 
famlebe paa en 3iejfe". — Parturiunt montes o. f. p. ©jivrgene 
lape til ©arfel, en latterlig "Mm blipcr goftret. 

21* 324 til be intere^fantefte 'Crifer; og be beraf forfærbtgebe glag og ®ejl 
flulbe bette famme Sottegium labe taSfere, mebeits beenbitu ere gobe? 
2)et oar afflt)eligt at tænfe )?aa og gQfeligt at ffrioe om: forfærbeligt 
at funne forefttHe ftg en faaban §anb(emaabe af blotte SBnrgcre, ber 
fun« eje bereS fttnple S^Sre, enb Hge om bem, ber, foruben ben borger* 
lige, ogfaa befibbe ben !Da(iftccrebe "ilgtelfe. S)et Dilbe enbogfaa, efter 
mine ringe 3nbfigter, oære ^pjligen forncermenbe at tro, at benne 
©()nber[)ugnin.i, anoenbeS taa be efter 9iet og S3i[Iigt)eb fasferebe ©ager; 
t^i iia biéfe Deb Slcftion ffa( bortfcefgeé, faa oar bet at forringe, om 
itfe tilintetgjpre, bereé ^^cerbi, til ftor@fabe og Xah for Statené SaSfe. 
®enne gremgangsmaabe »itbe ogfaa utmobfigeligen inooloere, enten at 
be fa«ferebe @ager care bebre, enb at be burbe tagfereg, etter og at bc, 
formebctft »ebtommenbe« ©tjøbeéløs^eb etter Utroffab, muUgoiå funbe 
inbfmugleå igjen oeb en ?euerance unber ^ami af nlje — en ©ætning, 
ber paa en befljnberlig iD^aabe cilbc tontraftcre meb bette Sottegii be; 
fjenbte ^2Iaro aag enf) e b, fom ben banffe Silffuer tjar ooerct briftig 
not tit at fatljrifere ooer*). 

33e( ^ar man i be fenere Siber erfaret, at abffittige Uorbener ^aue 
funbet @teb oeb bette Xepartement; men bel« ^aoe be iffe oæret af 
ben S3ett)ben^eb fom ooen met^te, i galb famme efifterebe: bets l)or 
^ottegiet feln labet anftitte Unberføgelfer beSangaaenbe og faaet be 
ftraffEi)lbige afftraffebe; bets ere Uorbener nceften nabffittelige fra atte 
ftore og oibttpftige 3nbrctninger; og bels ere bi fnfbtommen betrljggebe 
for, at Uorbenerne Ditte blioe derefter faa faa fom mutigl, beroeb, at 
«anS ÆRajeftoet t)ar befiaget aflernaabigft at bcffitfe fin gøn, DoreS op» 
mcertfomme .ftronprinS, tit at oære '•^JræfeS i 2(bmiratitetS=Kottegiet; 
en Sanbting, l)Dorfor ^ele ?anbet oelfigner bem begge, meb bette 
titføjcbe iorige S5nffe, at bet fnart maatte behage .ftongen i famme 
anbsfabertige 9laabe ot fe tit ®enerat=?anb«5)fonomi= og Sommercc: 
SoUegiet. 

irt^ffejten, fom jeg paa oebtommenbe @teb offenttigen ijantt an« 
metbt. før enb ©agen blcu gjort antjængig neb f^of^ og @tabS=iHetten, 
beftoar beri, at ber er bteoen fat j'"^ olm en i ©teben for ij^otmien, 
^Dor jeg Deb trooærbige miinbtlige Jortættinger er unberrettet om, at 
bet omtalte StjcElmefti)tfe oirtelig praftiferes, ligefom bet ogfaa, befto *) (Se 3. SBinb, <Pag. 58 og 59. bette Sollegii befjenbte 3la ro aa gen^ eb , bet {»ebber bl. a. 
paa bet anførte Steb af ^)iaf)bef8 „Sen banffe SilfTnev: „3eg begriber 
ifte, t)Dorlebe8 bet er muligt, at en iOZatroS fan falbc igjennem et nt)t 
aWerSfejt, l)Di« ®ug fommisfionsmcesftg er fjenbt for at Dosre forfoarlig 
faa Del før fom efter 2:ilbragetfen, men ben, ^Dis ^^3tigt bet par at 
paafe bet, maa l^aoe foDet, ba bet bog oar ^an« *|JIigt at tiaage." 325 oærrc! er en gammel 'iJrajri« til 5p3 i oiibt '-Bejr at tappe gamK, 
men brugbare ^rejl bort for at bebrage •ilsiitranborcrne og faa ntjc 
tgjen paa bereS sBetoftning. Ube(abeneu af bet iBogftao i f)ar jeg 
altfoa maattet betale mcb to $*"nbrebe 3itg«baler. iganbedg en gob 
S3etaliitg for et enefte 33ognao! 3)et pære tangt fra mig at cenfurere 
4)of» og (g>tab§'^)iettené 5)om; jeg er pi8 paa, at ::)tetten bar ene [abet 
fig lebe af en inberlig ^^ebrppetfe oper ben uforfft)(bte Siidtanfe, fom benne 
Jrntfejl tunbe bape oppættet imob 5ttmivalttct3--,S?o[Iegiet, om bot« ret: 
flafne og aabnc Jpanbleiiiaabe ben oar fulbtommcn oDerbcoift: og ba 
^Straffen par taalelig, bar jeg af 'ilgtelfe faa pe( for bemelbtc ^Met fom 
for .^oHegict ifte oitlet labe •ppjefte ^)iet cenfurere ©ommen*). <Baa 
meget er pift, at berfom en 2;ri)ffej( er not til at fælbe en aJianb, faa 
Bil jeg paatage mig af et .datalog at bepife, at en etter« meget 
flitfetig -.Uianb ijix i 33pen ^ar fortjent at rabbrætteS og tcegge'å paa 
©tejle, ifa ban peb en '2(pttion bar (abet bortfælge en tane meb Jig ger= 
ffinb« iDccttener, bPoraf bet fpncS naturligvis at fo[ge, at benne 
'JBlanb maa [)ape flaaet 2;iggere, fom bog nappe er ben DJaabe, 
t)Porpaa Staten og '•^Jolitiet puffer 3ubbpggerne befriebe fra biéfe ube» 
Magelige og operljængenbe ©jcufter**) 

3eg bar albete« itte ffreoet bette for at retfcerbiggjpre 2[bmiralitet3» 
kollegiet, ba jeg meget gjccrne tilftaar, at alt, ^pab jeg i benne Slnlcb'^ 
ning tunbe ffripe, pilbe" Pcere utilftroetteligt, men blot for ot retfcrrbig' 
gjpre mig fe(p; og trpg i ben ^cpibftbeb, albrig at bape iagt eller 
ffreoet noget om bette f)pje Itotlegium, fom itte oar opcreuéftcmmenbe 
meb ben flrængefte Sanbbeb, i)o[t>n jeg mig forfitret om, at Jtollegiet, 
langt fra at fortrpbe paa mig, fnarere ffal pibe mig Xcit forbi jeg, 
peb min uf)elbige *^3en og paa min egen Setoflning, bar bibraget til at 
lægge famme« ^anblemaabe for Sagen, til SBeroligelfe for bet« ®am« 
pittigbeber baabt i 2;iben og i ©uigbeben 

yiaav jeg faalebe« baper retfærbiggjort mig for ben open melbte, 
imob min 5Bilje inblpbne toftbnre Xrptfcjl, faa tror jeg itte, at jeg i 
^enfeenbe til bcuue Somebie beboper at gjpre Unbffplbning for noget 
2)iennef£e i iL>erben, uben bet ffulbe pære for bc iMnbmagere, bcr i 
glottepi« Ipbe t)er inb til o«, ifær fra Ipfflanb, for at ta-nbe berc« 
^raa« i bet ægpptiffe SfiPrte, fom be pentc at finbe ber i ?aubct, cUet 
og for be gobtroenbe 9iarre, ber bo'&c for, at Dueligbcb altib er *) aWin -Mgtelfe for vof. og Stab^^Hettcu ubcluttcr ingculunbc min 
[tore -ilgtelfe for ^pjeftc rKct. 'Mtn jeg bar i Vllmiiibelighcb faa 
ftor J^r'lflt for t^roceefer, at jeg er oucrniaabe bange for at blipe 
bpmt af bette tribunal 

^) Xenne Xrptfcjl mtubcr mig om en gammel gnbelig 58og, )on| jeg 
bnr fet, men bui«* Xitel jeg bar forglemt. 3 Xcbitationcn til en 
fjpj Jperre i Xannemart figc« ber: at' ban« boje »vaniilie er i Bccv 
belccljeb bevpmt for be mange ftore rp P eb er, iom ben bnr frem« 
bragt. 32G gelejbet af eit ge[fjæftig Omt'nufen, at 5?i»bom bor titben for eit fræf 
^anbe, og at Særbom og Sanbl)eb ftebfe flæber fra eit Ipbenbe 2:unge; 
t^t be golf, ber brage en nebrig 35inbing af at unberftt(tte faabanne 
ubueltge og uforffammebe (Smigranter paa Sefoftning af og til gor« 
urette(fe for ?anbet8 i8ørn, be ^aoe i bette ituefpit ingen 9tei3felfc 
faaet; bere'3 -Jinbef forbef)o(beS bem til en anbcn ?ej(ig^eb, berfom ttte 
^r. ^rofeafor 9aré ©mitf) etlcr en anben lige faa fortjent ilJJanb, 
flulbe tomme mig i goroejen. 

3o jeg Deb abf!iUige ?ejligbeber ijax ijtret min egen og — jeg 
tøv frit ftge bet, t^i bet er ©anb^cb — stationen« iDiiéfornejelfe ooer 
be frogebe 5Beje, ^oorpan en §oben fremmebe, og ifær i^ljflere, ^aoe 
Bibft, enbogfaa til jtrob^ for 3nbfpbSretten, at inbfnige fig i forbef= 
ogtige og febe ®mbeber f}cr i ?anbet, boortif ingen ftprrc Snetigbcb 
nbtræoea enb ben, fom man fan finbe bo^ tufenbe af ?anbet8 egne 
SBprn, faa tror jeg bet ifte upa«fcligt ber at aflægge min Xvo^--'i8t' 
fjenbctfe be«an>;aaenbe. '■J^aar jeg attfaa næoner ti) f fe 5Jinbm agere, 
faa forftaar jeg beroeb ingen anbre enb netop ^inb magere, men 
tngenlunbe faabanne golf, ^oié ^unbffabcr og 2)nelig^eb gjpre iffe 
alene bem felti, men enbogfaa be 5ntoenb6 (gfjpnfom^eb 2@re, ber ^at>e 
ooeret 9}?ibler til oeb bereS (Stjner og 3nbftgter at ffaffe gæbrenelanbet« 
^unbffabS=3)iaéia en bett)belig 2;ilDæj,-t: jeg fan altfaa ingenlunbe ber: 
unber forftna en Safcboln, en DJeurfiu«, en Sfefemi^, iblanbt 
bem, ber bane befKvbet ©mbeber iSannemarf, etter en Sr a ^enf tein, 
en 9iiebubr, en Jobe*, en Scbul^, en Oeber og flere iblanbt 
be ooerbige Jijffere, fom gæbrenelanbet enbnn ejer i f'tSfjøb; men jeg 
forftaar beroeb en in*. '21, ^r. 58, .&r. S, og faalebeg bele 3Jfabetet 
igjennem: og enl)oer frcmmeb, ber iffe ejer ubmærfebe Sunbffober og 
fortrinlig iBefoem^eb til bet gag, fiuori ban er fat; enboer fremmeb, 
ber er enten for ftolt eller for ligegtjlbig til at gjøre fig befjenbt meb *i Set er ingen kompliment, naar jeg nænner t^rofcgfor 'Xobe ijix; 
tbi ben SRanb, ber bar 'JDiob til at fige en anben iibebagelige 
©anbbeber, naar bet ubforbrec, bpr ogiaa have r)fetftaffcnbeb nof 
til at fige ijam, efter Cmftænbigbcberuc, bebagcligc (Sanbbebcr. 

'iProfe«foc Sar« (Sauri^/ @mit^, fe 9?oten ®. 121. — Sob- Scrnb 
i8afebott) ^1723— 1790), ben befjenbte 'J.HTbagog, oar fra 1753—61 
''iJrofeéfor i ®orp, i^ioUænberen 3ob. 3Jfenrftu«, ben bctjenbte §i. 
ftorifer, ligefaa fra 1625 til fin Tø^ 1639, gr. @abr. fWefetui^ 
(1725—180(3) par fra 1767—74 %rcc\t ocb *^3etri ^irfe i .tjøbenbaun. 
Sbr, ©ottlieb Sra^enftein il723— 1795' Par fra 1753 »43rofe8for t 
gtjfif i .^jpbenbatin. Sarften 9}iebu br, ben berpmte ©eograf il733 til 
1815). 3oban Slemené "J o b e (1736— 180G), ben befjenbte mebicinflc 
og cvftbetiffe gorfatter. 3ob. 3lbral)am '•^setcr ®cf) n Ib (1747— 1800) oar 
fra 1787—1795 fgl Sapelmefter i iljpbenbaun, @eorg (£br- C eb er 
(1728—1791: ben berømte, af S3onbefagcn ^øjt fortjente 93otanifer. 327 »ove« Sprog*) og igcebcr ; en{)oer fretnmeb, ber tiooer at foragte og 
for^aane ben 9ialioii, ber faa tnoberlig ^ar optaget ffam ibfanbt Hne 
S3prn; enljber fremnicb, ber praler af be .tunbftaber, fom tjaii ifte 
befibber, er netop én af bcm, fom jeg ^ar figtet ti( meb ben ooen 
anfortc 33en(nincl|e. 

?a;feren inbier (ettcligcn, at f)cr fun>S tale^ om be J^ffcre efler 
fremniebe, ber bcfolbe« edev pcnfioncrc« af ©tatcn og (jaoc beree 
Unber^otbning paa Sanbcté 33cfoftning, men ingenlunbe om bem, ber 
paa lortere etter Icengere Stb opl)oIbe fig f)er i ?anbet paa bere« egen 
<|5ung fom rejfenbe. 2)et pilbe faatebe« occre utaaleligt, om for Sjem. 
pet en^lopftocf oilbe forljaane ben banfte 9Jation i fine ®friftcr, eller 
en griebcrtc^ iDiunter anfe bet fom en florre 2<Sre for fig at oa-re 
fpbt i @otf)a enb at inxrc banff iBorger og (Smbcbémanb. 2)erimob 
fan jeg paa ingen a)faabc tage en 9iambof)r bet ilbc op, at f)an i fit 
igfrift iiav gjort nogle enfeltc anmærfningcr, fom en ftor Set af mine 
Sanb«mænb ifte cre fornpjebe meb**;. 3eg for min 2)e( fortri)ber *) foragten for DorcS banffc eprog gaar oirtclig faa oibt, at felo 
inbfpbte ii)anf!c ofte affettcre itfe at fmine ta(c bcrcS l'iober« 
Waa\ @aalebe8 fjar jeg ben 9 Oftober 1792 oeb et liDet Oplob 
paa ^jornet af ftore ©tranbftræbe og 9h)f}aDn fet en inbfpbt banff 
2)?anb — en OJianb, fom itcngen tjar berettiget o« til at forbre 
bebre Sonbuite og minbre 9Jarreftreger af — blanbe fig inb iblanbt 
']?pbelen meb bette Spprg^maal: qu'est ce qu'on fait ici? 
boorpaa Ijan, fom man let begriber, intet ®oar fif. 

♦*) @iben jeg bor nænnet .'pr. o on tU a m b o l)r«i JHcjfe, faa maa jeg 
oprigtig tilftaa, at jeg ifte begriber "Jlarfagen, bforfovc naften aflc 
banffe forfattere enflemmigcn forbomme bane 3?og 21t ben inbe. 
bolber nogle faa llvigtigbcbcr og cv paa abffillige 'Stcber ufnib. 
fommen, bet er en Cmfiocnbigbeb, fom ban l)ar til fccUeei meb alle 
5Hejfebcffrioere; at ^an nnbcrtiben bar pjnetenXing fra benpibe, 
bcorfra oi fom inbfpbte itfe betragte ben, bet bpr bog oel til« 
gioe« en iD^nb, ber tun? ijav opbolbt fig tort iin paa atebet; 
om bfl" bar fælbet nrigtigc Somme i .>^cnfccnbc til Snnftcn« 
SJærter, bet fan jeg itte bcbommc; men at f)an bar ffreoet noget, 
ber oanoerer 9Jationen, bet benægter jeg albelee 9?aar ban figer 
„at bet fmntfc Jtjpn i Sanncmarf mangler ben finere «nltiir og 
er tilbagcljolbenbc imob frcmmebe", ba bar ban, i bet minbfte 
boab 'iUJibbflflonbcn bctvaffer, fagt en nimobfigclig (ganbbcb og 
bolbt en ?outale ooer ftjpnnet, buorfor 9iationcn bpr luvrc barn 
jaf fft)lbig: tbi boS ben 9?ation, buor ben finere Xiiltm i 'JUminbe. 
ligbeb mongier, ber cre ^ccbernc ncvppe i nogen nifget boj Ci^rab 
forbaruebe. 2)ian pil bog uel itfe regne ba»n bet til en j^or« 
bn)belfe, at ban itte t)ar fagt om Sannemavt: „Se, bet er alt 
fommen faare gobt! 2)et«orn blioer forfjoflet, b«'« Soroelbre ^Jrie ber id) 90? iin ter, fe ?Roten S. 145. — Qu'est ce qu'on 
iait ici?, b»ab er bf; paa j^crrbc? — ^Ifambobr«' ^Hejfe, Stnbicn 
jnr .vienntnif! ber ft^onen 9iatiir, ber fdionen .ftiinftc, ber ritten nnb 
ber Staatetierfa^fung auf einer ^Heifc nad) Xdnnemarf, t>on ^r. ajil^. 
©afilin« uon ^Hambobr. 328 ntinbre poa i}am enb paa ben rejfenbe (^'^'^"^f i"'Jn^» ^f^' ' ^t 
franfEt Sreo, ^Dovaf iRorgenpoften fra fovrtge 2lar gao oé en Coec^ iffe fan taale at ^pre en fremmeb fige nteb 53ei'febenf)eb: Den 
og ben gejl f)ar2)ereg33avn, fpg at vetteben! Cg et 
^c(t ?anb fan ogfaa blioe fovficefet. Og fiutbe bet »el oære en 
^orbr^belfe imob yjationen eUcr funne gjpre§ tit en 9tationaIfag, 
om ^an f)er i ?anbet ^ar funbet et etter anbet Stjflfleb, f)Oor 
9Jaturen »ar fat i enprho ? ^aa patriotiff er jeg iffe at tro bette. 
SJJit gorfoar for ijam er faa meget mere upartiff, fom ^an, oeb at 
tale om @fuefpi(bigtere, iffe ijav gjort mig ben 2©re at noeone 
mig, ba jeg bog tpr tro at fortjene en '^lats ibtanbt bem Tltn 
naar banj^e forfattere (ofte ijatQ, forbi f)an unbertiben iffe ^ar fet, 
^oab ^an bog burbe baoe fet, faa fon jeg iffe unblobe at fpprge, 
om i>a banffe gorfottcre baoe ^^ricitegium 'ipaa at fe be Objefter 
urigtigt, fom be bagligen funne baoe for ©jnene. Sblanbt en 
4^oben UrigtigE)eber i)c?, bane bauffe 3tntagonifter t)i( jeg fun8 
onfpre to, ber fan tjene tit at oifc, boem bcr bar fet npjagtigft 
og rigtigft, enten ben baflig gjennemrejfeube ^x. D 9iambobr, eller 
bon§ ^}lntagonifter, ber i nogle 2iar baoe opbotbt fig iin i S8l)en. 
gprft bar .v^r. D. JRambo^r fagt, at ber \>aa Somebiebufet i ben 
2;ib, ban opt)otbt fig f)cr, iffe nar noget ®a£(eri for ben nebcrfte 
.Qtagfe af Snboaanerne. §erom figcr $r. ©efretær ®anber i 
ajJinertia for 2toguft 1792 %^aq 222 og 223, at bette er iffe fanbt. 
Og jeg figer, meb ^r. @efretæren§ Xittabelfe, at bet er uimobnge: 
tig fanbt £en poerfte Stage Dar paa ben 2;tb inbbett i ?oger og 
abonneret bort tit gotf, ber erc tangt ocer ben ueberfle åtaéfe — 
tbi benne StaSfe bar iffe ^Ifaab tit at abonnere— , og ibtanbt biSfe 
2tbouneutere oitbe^r. ^aefretaren, naar ban baobe fet ret tit, baoe 
funbet mangen en 2)fonb, ber oar ^ans Coermanb baabe i 5Rang og 
i ^uubffaber. Qtt ber, fom Sefrctærcn figer, ofte faaé 3;jenefle= 
piger og 'il>erfoner af ben unberfte ©tanb i bi^fe ?oger, bet benifer 
intet, tf|i bem t)ar ban iffe fjætben ogfaa funnet finbe i ben fprfte 
og anben (Stage, ^»orfore benne ^ritif ooer i'^r. o. 9xambobr fatber 
atbeteS bort 3ffe af ftprre i^igtigl)eb er ben anben ^ritif af ben 
banffe litffuer, fom i Ta. G5 for 30 3ttiguft 1792 figer: „at naar 
.'nr. t). 9iambof)r fortatter o«, at greberif ben femtes Statue 
)iaa atmatieuborg ftaar meb -Jtufigtet oenbt ub imob §aoet, faa 
frifte« man tit at ta-fe nof en ®ang for at fe, om bet oirfetig er 
muligt, at ben SDJanb, ber bar taget (gtatuen faa upje i Ojefl)n, 
fom bane 9fæfonuement om l^eftcua og 9ilittcreu£ iubbl)rbe« gor- 
botb fpncé at Dibne, iffe ffutbe baoe fet, bfovban etptten oar ueubt. 
éli\, ub mob i8t)eu, mob bet gotf, i)an etffebe, og ber faa inberlig 
etffebe bam, fom ban faa gjærne faa' og lob fig fe af, bib ben 
burbe greberif ben gobe oære oenbt, og faalebe« er ^an bet 
ogfaa." gorubfat, at litffuereu tater om Rougen og iffe om veften, 
faa maa man fanbetig ber frifte« til at tafe om igjeu for at fe, 
om bet oirfetigen er mnligt, at ben a[)?anb, ber bar ?ejtig^eb til 
^oer Sag at tage ©tatueu i ©jefliu, iffe ffutbe baue fet, boorban 
vgtptten er »eubt. 9{ej, $r. d. 9iambobré ^Beretning er ^ev ogfaa 
uimobfigelig rigtig, og Jilflneren bar ffuet aabenbare falflt. 3eg ©efretoer [»eb ®eneral»ejfommt8fionen] ©anbcr (S^r. ^etiin; 
ben befjcubte forfatter af Xragebien „5^iets Sbbefen". 329 fcEttelfe, tjav pbflet en .v^oben ublu Jootalcv oucr oi , ber lugte 
af be iOfaattiber, f)t)ormcb man i og omfiing ^jpbenf)auu bnobe be^ 
ocertet i)am. 

@fter Ilt bane afgiuet benne Xroébetienbelfe,' fom jeg »eb abfliCige 
^ejlig^eber tilforn bar afgtoet, og f)in8 riftgtigbeb nceppe nogen oil 
nægte mig, maa jeg rent nb tilftaa, nt jeg iffe forftaar, boob {^r. 
'^Jrofc^for S a ggefen tiif fige mcb fine 2)et(Qmattonec imob 'D'ia t i ona 1= 
bab og nationale @i f t b 1 an b ere, lom finbe? i ?abiirintben 1. 
Xil 'i<ag. 373-383 i^ieg bar for min 2el inbtil benne Xiag ooeret 
faa btlbig ifte at fe efler fjenbe noget tcenfenbe llJJenneffe, ber funbe 
fornebre fig ti( at itai)i eller forbaane nogen iDianb, blot forbi f)an er 
of en anben 9?ation, etter at bruge nogen 9Jation§ 9Jaon fem et 
®tiæ(b8orb. 3eg beffager fanbclig .'pr. 'iJrofesfor 33aggefen, i galb 
^an, fom f)an« heftige 2;one fnnc« at gioe til fjenbe, bar næret uliitte« 
lig nof til at opbage faabanne ^oit i Xannemarf; jeg beflager ()am 
bobbelt, i (^alb itani iDJenneffefia'rligbeb, fom [)an felD talber bet, gaar 
faa Dibt, at ben bræber 'J3atrioti3men, laa at l)au uben 5ortrl)belfe fan 
fe ben oinbige ?aubftri)ger, af l)Dab DJation ban ogfaa maatte Ditre, at 
opflnge bet 3?rpb, fom baué mere fortjente Sanbémanb burbe og 
pnftebe at mætte fig meb; og jeg beflager bam trebobbelt, i ^aib ijan 
meb al fm 3agttage(fe«»?lanb itfe bar (agt ilJicerte til, at bette iffe 
fjælben ^or pceret 'Jilfcelbet l)er i Sannemart*) Og §r. ^rofeéfor 
33 ag g ef en tpr Dooe at ftemple bem meb 9iaunet '»Jlation al»@ift= 
blanbere, ber l)ape 'iOiob not til at ubfa-ttc fig for ^at og gor^ 
fplgelfer oeb at paatale benne 9JationaU::ltct^ 5oi^f'^«-"'-'"ff''f '? '^^^ ^"^^ 
Jolclfe not til at gramme fig ouer faabanne 3nbbrub i (pottet« rKettig« 
^eber? Sanbelig. berfoin l)an f)olber biafe gølelfer for at oære falflc, 
ba er bet faabanne falffe ^plelfer, bPormeb jeg f!al pnfte at bø, i'^alb 
ber ftulbe giocd oebuarenbe ■Jlnlebning bertil, fom jeg bog ifte maa 
formobe. ^nbfpbérctten bpr betrygge oS berimob, ffjont jeg berbo« 
ogfaa tilftaar, atSBcgrebet om 3nbfob«ret er, efter mine Janter, faa 
npje forbunbet meb 93egrebet om 9Jation — ligefom 33egrebet om 
©triocfribeb meb ^^egrebet om lænfefrifieb — , at jeg iffe inbfer, 
^toortebeé bet er muligt, at nogen af biafe 3{ettig(}eber og J^ribeber 
enten fan tage« eller gioeé. 3eg uéb ifte, bPem .pr. 53 ag g ef en figter oil iffe nægte benne« "^jaaftanb om, buorlebrd Statuen burbe eller 
funbe Dære oenbt; jeg bolber mig tuui< til, buorlcbci« ben uirfelig 
ftaar; og enbocv, ber ui( gjore fig ben Umage at fe meb egne C'jnc, 
ffal lettelig befiubc, at iiiiinlereu, itfe uben Stjonionibeb og Ubtrl)f, 
bar ftillet' ben faolcbe^i, at .'peften fer bc" Paa ben ufulbenbte 
iDJarmor=.Hirfe, og at «ongen oenber ^nfigta fra bet aUoltfiffc 
''IJaloié og fer nb til ;ørei'unb. 

9Zaar jeg i J^oi-'talcn til 5tomebien Ic isonner og ^^anner f)ar 
næonet en Xel af be iMinffeligbebcr, fom ^anbofficercn bar^at 
fæmpc imob for at erboerue fig ".Jlbgang til be Stebcr, boor rp« 330 til mcb biéie 2)e!tamattoner, mcu bette Déb jeg, at ber eie abllttltge 
©frtbentere, fom i bereS -Sfvtfter tqbeligen I)aoe frcm)at be famme 
@i-unbicetutngfr fom jeg og enbnit oebbiioe famme; altfoa maa ^an 
ttflabe mig at tro, at "^an enten f|ar fægtet imob bem og mig, etter 
ogfaa imob en ©ttjgge, fom f)an fe(o l^ar flabt ftg. 3eg firioer bette 
tffe for at i)ppe gejbe meb ^r. ^^JJrofe^for 33aggefen, men forbi jeg 
f£t)(ber mig fcio at gjennemgaa alt, fjoab ber funbe ft^neS ot ftoa i nogen 
j^orbiubelfe meb eller at nære [tilct imob mine Jlrbejber. 3eg er itfe, 
og ^ar albrig oæret {)ané Uoen; jeg agter bam for fjané Patenter — 
t^i anbet [)ar jeg iffe ^aft Sejligl^eb til at fjenbe — , cnbfljpnt jeg fun« 
beunbrer bem i I)an§ fprfte, og iffe i iiané jenere ^ærfer ; f)Oor^oé jeg 
bog oprigtig maa tifftaa, at jeg n^Iig ^ar lært at fjenbe utri)tte 'ifrbejber 
af tjan^ a)hife, l)Oié ^ortrceffefig^eb ene oar i vjtanb til at forfone 
mig meb l)am, om ni enbog oare bøbelige ^^jenber. 

•i"»uab jeg ^er ^ar »æret npbt tif at fige om Xijflerne og S^fftieben, 
er ffet én @ang for atle, og, fom jeg fiaabcr, for fibfte @ang, faafom 
jeg for Sftertiben, naar bet ffulbe bc^poes at rpre oeb benne ©træng, 
blot agter at f)cnoife ti( bette 2teb; men ha jeg af Srfaren^eb Ijar 
(ært, at jeg iffe fan uære forftgtig nof meb mine Ublabelfer, og at ber 
gioeg ^oit, ber gjøre fig megen Umage for at misforftaa mig og nrig= 
tig at fortotfe mine Ubtrt)f, faa maa jeg enbnu gjøre benne, eller« 
albeleS nfornpbne, 3Inmærfning, at jeg ingentnnbe misfjenber be ftore 
og nf|t)re gorbele, fom 3>ibenffaberne§ SRige i "Mlminbe(igf)cb og uore« 
?iterattir og CplQgning i Særbeleebeb f)ar [)p[tet af tl)ff glib, tQJ! 
2lrbejb)omf)eb og tljffe talenter; at jeg erfjenber bette meb btn oeb = 
bprlige Safncmmeligfjcb ; og at jeg ingcnlunbe er faa nretfærbig og 
uffjpnfom at ffrioe be ^Pebragcrier, fom enfelte Jtjffere ^aoe begaaet 
og enbnn fpge at begaa ber i mit j^pbelanb, paa benne æble og op» 
(^fte 9?ation« iRegning. 

Snbnu én 2;ing maa jeg ^er omtale, fom man ^ar bedaget ot 
beffi)Ibe mig for, nemlig: at jeg ffærer i>olftenere og Xtjfferc 
opcr én^am. gor bet fprfte maa jeg foare, at en 2}inbmager er 
og blioer en 33inbmager, enten fjan faa er fpbt i 2;t)fflanb, A^olften 
etter Sannemarf. "^ov bet anbet er bet en befjenbt og uimobftgelig 
@anbf)eb, at ben l)olftenffe "ilbel er noget nær af al Slbel ben ftoltefte; 
og ^ttormcget benne ©tolt^eb maa fmitte paa be meb bibelen lige pri« 
Diligerebe og næften ben l)ele iWibbelftanb, fan ingen oære nft)nbig 
om nben ben, ber iffe fjcnber røenneffet; og for bet trebje f)ar man 
Peb faa mange ?ejlig^eber erfaret, at en §oben J*^olftenere npbig oille 
tilftaa, at be ere 2)anfle, men fætte en forfængelig 2XSre i at »ære officeren oillig inblnbc^^, bar jeg forglemt at berpre en af be 
ftprfic og iom næften er uoucrdinbelig, nemlig: at ber iblanbt ?anb» 
officererne finbe« en [for SOtængbe frcmmebe og Ublænbinge, ba 
berimob @Pofficerernc erc fanitlige ?anbet^ egne SBorn. 331 %t)iit @n [tov Xtl af bcin foragte Det banfle »Sprog; bet oil iffe 
Doere oanffeligt at bcoiie, at Ber gtoeé .'polfteiicve, ber {^aoe fiboet i be« 
tåbelige Smbeber og boet inben ^jpbenf)aou? iBoIbe i en >Sne8 2lar 
og Pere, og Dog iffe fiinne ta(e et bauff Ovb, og fom gjprc Det ttf et 
SJilfaav ^08 bereé Jjeneftefotf, at be maa funne tale Xt}\t. éolftenevue 
OHigaa« i StlminDeligtjeb iffe gjærne meb anbre enb meb J^olftenere og 
Sejlere, og til bereS uciiifabcligc Sii-f(ev faar fjaibcti nogen banfl 
^JlJanD '2tbgnng. 3a, jeg oéD enbogfaa meb uimobfigelig i!3i?beb, at 
ber i :}Iaret 1792 er i en fornemme t)olftenff Smbcbémanbe ^-^u« bolbet 
en -ganitalc om Sannemavf og bet« 3nbbtiggere, booraf ben, Der oar 
ganfle fremmeD, maatte tjavi faaet 3tnleDning til at tro, at Sanbet oar 
et Nova Zembla og poltene ipottentotter. »Se^en »Sie" — fagbe 
ibtanbt anbet en ung 2}ianb, ber Dog ellers griber en^oev SejligbeD for 
offentlig at rofe og forfuare ^Rationen, og infinnere fig bo« ben — 
„(geben igie bier Dieé@emiife, Daé ift ein beiitfcftc-j (Scricftt. (Semiife 
fennen bie Seinen iiber^anpt nid)t; fie baben nid)t einmal ein gleid)« 
geltenbes Si^ort bafiir. O, Die elenbc bciniidhe vSpracbe! 3cb riibme 
mit^, mein i^atei »uar ein Xcntid)er." — „Siebfier greiuiD!' — fnarcDe 
en anDen ^am — „fpredien fie nid)t fo lånt, fonften friegen ®ie Da« 
ganje bonifc^e ^crr iiber fid)!" — Jilbragelfcn er bogftavelig fanb: 
færbig og fnn^e i ^ipbsfalb beoife«; og nn tager jeg enboer retffaffen 
9Kanb — ban pære faa Xanff, Xtjit efler yolftener — tit Tommer, 
om faabanne golf funne gjpre Dereé JanDsmænD agteDe i et ?anb, 
^por be bnrbe cære elffebe, enbffjpnt be erc fpbte til at tale et anDet 
®prog? 3eg fporger piDere, cm Det iffe er et oirtelig talcnDe ^epi« 
paa De 2)on)feé ®oDbeD og Oucvbærelfe, at §olftenerne Dog alligepel 
nljDe faa megen 3lgtelfe ^oé golf af aifiiDDelftanDen, fom De pirtelig 
n^De? t^i jeg taler iffe om De fjpjere (Sirflcr, buorfra man alDeleS i)ax 
forjaget bet banfte Sprog og banffe ®æDer; ^er péb man, at en ^oU 
Pener er for Det mefte mere pelfommen enD Den Xanffe. 

®(Et, at en banff 3)JanD, Der blot opfjolber fig fom @jaft i Xpft« 
lanb — jeg pil iffe engang tale om én, ber i}a\)bi gjort fin 2i)f fe ber i 
?anDet — funDe i -ilaret 1792 ^ane næret nforffammet nof til i tt 
©elffab at gjpre fplgenDe etter nogle lignenDe rWcflej-ioner: „•'ppor maa 
bog iffe Den ti)ffe D^ation poere nomgcengelig! @n Xi)\tcx omgan'? al« 
brig meD fine ©jenbocr; f)an ^ar iffe engang (^jenbocr; t}a\\ péb 
iffe, boab Det CrD @jenbo betijDer; ja, b^n« Sprog ejer iffe engang 
et Orb, ber fan ubtri)ffe Det banffe Crb ©jenbo. C, bet elenDige 
t^jle Sprog! 3eg tafter min ©ub, at min gaber oar 2)anft, at jeg er 

Seben Sie bier Die« ©emufe 0. f. P. Ser Xc benne ':Het 
®rpnt, Det er en tpjt :)iet. ©ronifagcr fjenbe De Xanffe i bet bele 
taget flet iffe; be bor iffe engang et Crb for ben ling Jla, Det nsle 
banffe Sprog l 3eg rofcr mig nf, at min gaber onr en Xtjffer — 
Sjærefte a3en, tal i'ffe iaa ()ojt, eller« faar Xe bele Den banffe .vær 
ober Xem. 332 føbt i bet |e(ffabefige Sannemavt. Joi^uiJen at en faaban *!13erfon 
ræfonnerebe fom en yiax, maa jeg fppcge, i))3ab ijan fortjente for 
faaban uforjlammet Snaf? — 9tcEfeftt)oere, tjære ?æfer ! — Fiat 
applicatio. 

9Kan !a(be længe nof biåfe fri ©anb^eber, bisfe mit §jærteS Ub* 
brnb, for ©ift og Onbffab ! man ^Dæéfe fine ^enne imob mig og bl^ppe 
bem i gbber og @atbe! man oppnfte anbre- til at operoælbe mig meb 
®rotiI)eber! iUt bctte f!a( itte anfægte mig; jeg er oant ti( at taa(e 
fligt og til itfe at (abe mig beroeb afffrcetfe fra at fige mit .f">jærte8 
SDfening. S)og paa bet, at man iffe atter ffat tro, at jeg ^er ^ar 
ftaaret atle ^"»olftenere ooer én Sam''), beber jeg mine Sæfere at »ære 
opmccrtfomme paa bisfe for en ftor 2)e( befjenbte ©anb^eber: at mine 
fjcereftc j^orbinbelfer ere netop meb .polftenere; at min Sonoerfation«= 
Sirtel er næften a(be(e8 inbf?ræn!et imettem .f^olftenere; at jeg i biSfe 
^olftencre« ©elffab forbrioer be be^ageligfte af mine gritimer; at 
jeg i biéfe §o(ftenere« @e(ffab f)ar af (Srfarcnf)eb (ært, f))aab fornuften 
for[)en [jatibe nnberrettet mig om : at en 'Regel ofte ^ar mangfolbige 
Unbtagetfer, og at jeg ingenlunbe oi(be flrioe noget, ber fnnbe gjøre 
mig iioærbig til bigfe §olftenere8 SSenflab, boiltet jeg, fom @!ribent, 
itfe tror at tunne forfpitbe nben Peb at befuble mine ©frifter meb 33ag= 
paffelfer, trljbenbe $pt(eri og fornærmenbe Ufanbbcber. 

^ornuatfomme til minSomebie igjen, maa jeg rent nb ttlftaa, at 
jeg gjør mig en a®re af ben §enfigt, boori ben bleo ftreoet; jeg anfer 
bet oirtelig fom et albeleS oærbigt 5o''^t^f'9f"''£' i" enbog fom en 
SomcbieffrioerS ^piigt, at gjøre alt, i)X)a\3 ber ftaar i ban« SKagt for at 
^elbrebe fit^^pbelanb for en Si)gbom, ^Doraf Dannemart næften til oUe 
Siber ^ar laboreret, og buorfor ben bog Dirtclig faa let fnnbe f)elbrebe8, 
ba be l)ertil nbforbrebe ::Wcbifamenter uope i ben fornøbne Siængbc i 
Sanbet felo. 'Seb bi^fc iOJebifamenter forftaar jeg banffe gortjenefter, 
f)OortiI i'anbet€ iBørn blot fEulbc fcefte libet mere j;itlib, og itte ^anble 
i benne f-'enfeenbe fom uorc« gnicntimmer, ber gjærne finbe bereé '}Jt)nt 
fortræffelig, faa længe inbtit be oibe, at ben beftaar af Sanbet« egne 
gabritatcr, ba be ftrar finbe ben at uære offttjelig. 2lt ribicnlifere be 
fremmebe '-Sinbmagere, ber otlle inbbilbe 08, at be forftaa alle Sting, 
ba be bog forftaa meget libet; ber uitle ombanne afle pore« 3nbret« 
ninger efter bere« gøbelanb« Sftønfter, iibcn enbog at pibe ret, fjpor = 
(ebeS bet fer nb hjemme f)oé bem fclo ; bet turbe maafte oære et Drb I *) Uagtet jeg ftebfe bar oæret meget frpgtfoin for at ftatuere al» 
min belig c tætninger, og berfor altib gelejbet bem meb et for 
bet mefte, næften altib eUer onbrc 3nbf{ræntninger, ber oife 
at jeg uéb og tror, at ber giucé Unbtagelfer, faa er jeg bog oi3 
paa, at jeg oil faa Sæfere, for bucm jeg itte i)ar talt tl)belig not, 
maafte itte engang efter at jeg bar talt alt for tt)belig. 

Fia applicatio, gjor felD Slnoenbelfen. 333 talt i rette Xib; og at fati)vifcrc [kvoucv, har nccftcn altib turret ben 
rette 2;ib f)er i Sanneniart. 2)iin ftorc forgænger i^olberg fiar i 
fin ^omebie ben itnnbeslpfe i Olbfnre« tarafter nicb a)Jefter. 
^aanb i^ilbret faaban en Ianbftri)genbc ^^<r o feSf or i alle Jing, ftjont 
maafle nieb noget for ftærte J^aroer, fjoilfet oor noboenbigt i t)an« 
Sib, ba i^olt i ^itlminbcligt)cb tffe forftobe be (Sanbt)eber, ber bteoe 
fremfatte unbcr en finere Snbtlæbning 3eg ^ar tiooet at trcvbe i f)an« 
gobfpor, fliønt jeg ifte i\av tnrbet gaa faa fangt fom t)an. 3Win 
®pabier flal »cere en Olbfuj, men mere Doleret og minbre ouer« 
breten, f)t)tlfet nd efter biSfe Xiberé ©mag er en 9}pboenbig^eb; t)an 
Dilbe maaffe enbnn »ære alt for oucrbreocn, faalebe« fom f)an er 
ffilbret, berfom jeg itte ^iDbc gjort Apr oon ^Borgen til en faa gob= 
troenbe gjante, fom [)an oifer fig at Ⱦre, og bevfoni benne i!fc i faa 
boj en (Srab uar fmittet meb ben taabefige j^orcftiding om gortræffe« 
ligbeben af alt, iivab ber er fremmcb, fom han i fin bf'e 'Jlbfærb og 
9ia:fonnenient gioer til Sjenbe. 

%t jeg itfe, fem jeg i ben fjrfte Jortale figer, f)ar tilbnbet ben 
forrige 2:f)eater»2)ireftion benne .^om.cbie, bet er itfe ''i.Manen« ®!t)lb, 
ta jeg tror, at benne iSort Satire bover juft f)jemme paa 'il)eatret, 
og jeg ubcn Soiol ifte fejler, naar jeg inbbilber mig, at benne lille 
'iJiece pilbe ^aoe uceret fet meb i5ornpjelfe paa ©tneplabfen af alle bem, 
ber itte alene ere 2)anffe, men enbog tcente Sanft, og benne 5l'la«fe 
ubgjpr bog et itte libet 2tntal af 2;ilffuerne. '.'(arfagen Ijertil er en 
ganffe anben, fom jeg nn ftal fortlare for Sæferen. 

2)et er betjenbt, at ci ^er i ?anbet ere ifte alene i SBefibbelfe men 
enbogfaa i D^pbelfe af en fornuftig ©trioefribeb, bet er at fige: en gor« 
fatter bar >Wet til at ffrioe alt, hnab l)an for ?oo og '^et fan forfoarc, 
og benne :0oD og ^)fct beror lige faa libet nu paa enfett iUionbS Saprice, 
fom ben fan beftemme« efter et ^ofbreo eller Lettre de cachet. Sna 
ftor bpr Jri^eben netop oære, ^perten ftørre eller minbre. sBlioer ben 
ftprre, ba er bet grcetbeb; minbre, ba er bet ©laoeri. 2)og alligeoel 
er bet en unægtelig ®anbf)eb, at ben forfatter, ber om^pggeligen fpger 
at unbgaa ?ouen« ftraffenbe ^oanb, itte berfor er en t)pperlig og ret. 
flaffen iKanb, at ijaw meget mere ofte fan pære ben foragteligfte ©tab« 
ning i ?iteratiircn« 3iige (Sn J^ovfatter fjar enbnu tuen^c 5)omftole, 
af t)pilte bet maa Dcere ham ulige uigtigere at fritjenbci* enb af Jooene, 
bet er: © am toit tigl) eb en 8 og ^^ elanf t æn b igb c b cn» Xomftole. 
iDJan tan flripe om ling, boortil Jooene maa tie, men fom ©amoittig. 
^eben og et opli)ft uforubfattet "ipnblitnm, ber er Xommer i SBelan- 
fta;nbig^eb«.9?etten, forbpmmer; bcrimob tuniie ogfaa ?opeuc unber- 
tiben ftraffe en J^orfatter for faabannc Ublabelfer, fom af bine Som« 
mere bifalbee. Xe ©ager, ber plivbere« for h^ne Dommere, bpmuie« 
i en 58iaigt)eb8.9?ct, langt bebre inbrettet enb engeflanberne« faa meget 334 rofte Court of equity*); iiaar berimob ?anbé Sod og 9iet maa tabe 
en foripmt etlev nrtcittg anoenbt gotmalttet ntjbe fortrinet for ben 
ftcevfefte ganbft)nltgf)eb**). 

■2(t bev i benne ^omebie, faalebeé fom ben tilforn bar octret tri)tfet, 
fhilbe finbeS noget, fom enten tnin egen ©amcittig^eb eUer SJelonftæn« 
btgbeben bfix forbømme — tf)i Jr^ffejl fortere iffe unber btéfe 3uri8«^ 
biftioner — , bet tor jeg meb ben fanbefte i5rimo&'9^«i5 benægte, Hge = 
fom man iffe iizUev nogen @inbe bar forefaftet eCer bebrejbet mig 
bette. iD?en ba en X'ma^ 33elanftænbigbeb meget beror paa jDZaaben, 
^»orpaa ben gioeS og probuceres, og iia bet er unægteligt, at ber 
ftnbeé ©anbbcber, boorom man bor tale og [frice, men fom ifte maa 
børes fra »gfueplabfen, meb minbre be fremfpreS meb en Di§ 5'"^^'' 
og Xefitateéfe, faa Pil man, peb at gjennemlæfe ben fprfte Ubgape of 
benne Somebie, lettelig operbepife fig om '^larfagen, b^Jorfore jeg iffe 
bar tilbnbet 2:beater=2:ireftioneH famme tit Opforelfe, ba jeg beguben 
nøbig oitbe ubfætte mig for et 'Jlfflag, ber Pilbe iiatx oceret mig faa 
meget mere fmerteligt, fom jeg bi&inbtit iffe bar prppet bet. 

2)ette (gtpffe bar pceret fpiCet i et prioat @elffab uben for ^iø' 
benbopn, og, fom man ijax forfifret mig, meb^ifalb. ^-^erof fan ingen- 
lunbe — efter mine foregaaenbe 3lnmartninger — opoæffeé nogen 
uforbelogtig Som om bette ®elff ab« Jelifateåfe, ba bet maa betragtes, 
at ber er bimmelbøj gorffjel paa, ifoah ber ftge« og forbanbleS i et *) !l;en berømte — eOer, fom Sefpoternes ^anblangere falbe iiam, 
ben berpgtebe — 'i^aine er bleoen bpmt ffplbig peb en ^riminaU 
^et i Jvrtb^i^st''^ cøft 'ianb for fit fortraffelige Sfrift om SfJen« 
neffeneS "l?etti g b eb er, enbffjont ban i famme vSfrift faa 
ooermaabe rigtig figer: It must be criminal judice indeed, 
that should condemn a work, as a substitute tor not being 
able to refate it. SporgcS, om ber nn ejifterer ©fripefribeb i 
SngcKanb? 
**) Ser gipes Sing, fom ere fanbe, og bog iffe juribice funne be« 
pifeå. Ser gipeé ogfaa Cmftæubigbeber, fom nobe en 2)?anb til 
iffe at bcDife, bPab ban elieré funbe beoife. eaabant fan en 
Sommer iffe booe Senfpn til 9?aar banS Som er juribiff rigtig, 
er bet nof; ben fan gjærne berfor vart moralff urigtig. Set er 
Satiéfaftion nof for "barn, naar ^ublifum figer: b"" bf"^ &Pi"t 
retfærbig ; om enbogfaa ^ublifum berbo« paaftaar, at ben bomte 
libcr ufit)tbig. Court of equity „33iIIigbcb«ret", b«ori ?orbfan«feren bpmmer 
uafbcengig af Sopene. • Sboma« "IJaine, berpnit engefff pclitifi 
gorfattcr (1737—1809!, fom fa-rlig i fit igfrift „The rights of man" 
(1791^ bcEPbebe ben franffe ?)?ePolntion§ ©runbfætninger faa fraftig, 
at bet paafprte [)am en iU"oce« — It must be criminal o. f P. 
Set maatte i ©anbbeb oare en forbrl)berift Sommer, ber pilbe 
forbomme et 5Bæif og beri føge Srflatning for, at Ijan iffe fnnbe 
gienbriue bet. 335 SSennefag, og, faa at fige, iiiben lufte 2)orc, og ona ^et, ^cv fremfætte« 
for et ^elt og ubcficnbt t^ublttiiiTi. 

©oa flor ■(5vi)gt, fom jeg enbog alle 2:ibei- dar baft for Cmarbej. 
beUer, faa bar jeg bog itfe tiiunet mobftaa ben J^rifteffe ot borttage 
be for 2tiiep[abfeii iipa^felige "^.^criobcr, bift og bcr at forbebre ^ttjtfet, 
og enbeligen at tilbt)be J^eatrets nuoærenbe 33eftt)rer ©retie 2[{)Iefelbt 
bet til Cpføreffe 3eg bar anfet bet for min "IJIigt iffc at føre \)am 
bag ?pfet mcb at fortie barn Stiittet« (Sfæbne l)ibinbtil, og jeg be« 
fluttebe i a(t at rette mig efter bane Jlnmærfniitger, btiitfet jeg faa 
meget lettere fiinbe gjore, fom jeg ribcn befoitbt, at be ingenlunbe 
funbe flabe (£tt)!fet3 iUa'rb, og fom jeg fclu-i Joroeien f)aobe bortrt)bbet 
olt bet, l)Dorpaa jeg troebe, at 2:beater=(Seniuren meb gofe funbe ijæfte 
fig. .pan f)ar antaget bet, faa at oi meb bet forfte fan oente bet op» 
fprt, og jeg flt)(bcr ©reo iH^fcfelbt forub ben Srffæring, berfom @ti)ffet 
flulbe mishage, at bette Ubelb i^a ingenlunbe er foraarfaget oeb be 
JRettelfer, fom jeg, efter ^an« 33cgjaring, i)av gjort, men at bet faa. 
lebe« blioer -Stijffeté og gorfatterené egen 2ft)lb. 3eg nægter iffe, at 
jeg fmigrer mig meb bet ■'^aab, at Stliffet flal bc[)age; flulbe Jiben 
oDerbeuife mig om bet mobfatte, faa uil jeg erinbre mig, at 5Dta;nb, 
t)Di« Jalenter jeg albrig fan maate mig meb, ^aoc Ijaft famme Stæbne, 
og faa meget lettere finbe mig beri. 5)a jeg for r){eftcn ueb benne, 
for J^eatret inbrettebe, nije Ubgaoe ingenlunbe tilbagctalber eller gjor 
Unbtagelfer imob bet fprfte Cplag, faa oil bet oære mig ganffe fmig= 
renbe, i galb mine ?æfere« 35ifalb ffnlbe bele ftg, faa at nogle t)ube 
mere ben fprfte, og anbre ben fibfte Ubgaoe. .puer af bem bar til ciefe 
fme SRangler, maaffe ogiaa fine fccregue f^ortrin. 

Stulbe man finbe, at jeg i mine gortaler unbertiben er noget 
firæng, faa oilbo man bog cnbelig beoife mig ben Sfetfarbigbcb at fe, 
at jeg iorer imob Ting, og iffc egentlig imob ''^3crfouer, ubcn f)Dor 
biafe ^pjligen funne bet)poe bet*). Jor min egen Sel er jeg mig be= *) On demandera, figer 2)jercier i fin fortræffelige i8og l'an 
2440. — si un écrivain peut avoir de la passion. La vertu Jpan i)av antaget bet, 93irtuofen bleP opført ben 19bc 
december 1793. — IRercier, fe 9?oterne >S. 49 og 182. — 
On demandera, si un écrivain o. f. o. iDJan Dil maaffe 
fporge, om en Sfribent fan oære opfDlbt af Jibcnffab. Iiiben ubC' 
luffer iffe t'ibenffaLen. (Sato oar opfulbt af Jibenffab imob iSaiar, 
Sicero imob 'JlntoniuS, gulli) imob bem, ber pll)nbrebe ©taten, men 
benne ?ibenffab oar uunbgaaelig, ben oar enbogfaa loulig. Xer 
gioe« en bellig 55rebe, fige XbeoloQcmf ; ber giueit en bDbig patriotifl 
.t>arme, fom man bor gioe frit ?pb for bet almene i^els ®ft)lb. gelo 
be, ber ooerffribe (^rcrnfcrne, fi)ne8 berfor iffe faa lafieoarbige, fom bc 
fejøe eUer frt)gtfomme ajale, ber boempc benne .'peftigbcb af ??rpgt 
etter af (SgenfjcErligl)eb. 336 ttibji, at mine ^^'enfigter ere rene, og befpmrer mig altfaa meget libet 
om orange gortoltninger. 3eg ^av alt længe tæntt mcb (iijHvd)iU: 

The man whose hardy spirit shall engage 

To lash the vices of a guilty age, 

At liis first setting forward ought to know 

TBat every rogue he meets must be bis foe, 

That the rude breatb of Satire will provoke 

Manj' who feel and more who fear the stroke. 

But shall the partial rage of selfish men 

From stubborn Justice wrench the righteous pen? 

Or shall I not mj' settled course pursue, 

Because my foes are foes to virtue too?*j 

en[)aon ben 12. Sanuar 1793. n'exclut pas la passion. Il y en avait dans Caton contra 
César; dans Cicéron contre Antoine; dans Sully contre les 
déprédateurs publics ; mais cette passion était inévitable ; 
elle était méme legitime. Il 3' a une sainte colére, disent 
les Théologiens ; il 3' a une vertueuse indignation patrioti- 
que, et qu'il faut développer pour l'intérét general. Ceux 
mémes alors qui excedént les bornes, ne paraissent pas 
si répréhensibles, que les esprits låches ou timides, qui 
måitrisent cette véhémence par crainte ou pour leur intérét 
particulier. 

*) 3cg f)ar enbnu et £t}mboIiim of famme "JUitor, ber (t)ber faa» 

lebeé: 

.... from dependance and from pride secure 
I am not placed so high to scorn the poor; 
Nor yet so low that I my Lord should fear, 
Or hesitate to give him sneer for sneer. The man whose hardy spirit 0. f. 0. 'Tien SJianb. ^Ct8 
briftige •Jlanb gioer fig ?ag meb at tugte en brpbefulb 2;tb§ ?after, 
bpr ftraj:, nnar f^an tager fat, nære paa bet rene meb, at en^oer 
®lt)ngel, t^an mpber, niaa oære ^an^ gjenbe; at Satiren« flarpe Suft 
»it nbæffe mange, fom foler Slagene, og enbnn flere, fom er bange 
for bem. 3Kcn ffal egcntjocrlige iDfenneffevé enfibige ^Waferi rioe ben 
janbbru 'i^en nb af i>aanben paa ben ftrænge 9ietfærbig^eb? (Siler ffal 
jeg opgioe at forfplgc bet Tiaai, jeg bar fat mig, forbi mine gjenber 
ogfaa er 2;i)ben8 J^jenber? — from dependance and from 
pride 0. f. D. igifret imob ^i[fba"ngigf)eb og .poomob er jeg iffe 
faa ^ojt liiaa Straa, at jeg foragter ben fattige, og ftaar ^etler iffe 
faa laet, at jeg er bange for min i^erre ctler betcenfer mig ^fiaa at 
gjengjælbe F)am @pot meb Spot. Jliøfir^aljerø-§^i>Unø Qccxxb^lfev^ )lr. 14. 

3^r »on Sefpoten befotDeteit ^gcftriftftefler! iibet, id) erfaube 

e8 eud), ubet an mir eure Salente iiitb eure 5^^^^' figet 

ber ganjen SBcIt, tiaf'i xå\ ein aufrit^rifc^cr 2)Jann bin. 

SSenn ber 5D?ut^, ber bie 3?ert^cibigung ber j'Wedite ber 

5Dienfd^f)pit auf ficf) jit nebmcn gciteigt ift, ben 9?amen 

bed 2(nfruf)r§ cerbient, fo n.nt( id) end) feiner ?iige ftrafen; 

ic^ roerbe fteté jn ben 9fQttoncn fagen: „rettet end) an« 

ber ©tlaocrei!" 

2^ r e n cf . 

6t og f^mtpcnbc iapitel. 
fifgp5fr mth Jijfioguomifn, og riiDrr mri) cStratfnrøorrc. 

^, en 2ime§ Sib foa' jeg nu i min nlje §crre§ Stue 
flere 2)?ennei"fer, ber meb tnilbere SlJiner ubgaoe bere§ ^enge, 
enb noget Sfatte^Slontor i S3erben tanffe fiar jet i et 'fjelt 
5(ar. Unberfoger man 3lariagernc til be forffjetlige røiner, 
t)\)ormeb ^enge ubgideg i SSerben, ha Dil mon befinbc, at be 
ere monge @Iag§. gornojcller fjobc§ mcb jamme glabe Sine? 
amenter, jom 53are paa 3(t)ttioner. 9?aar Ssilfaorene for begge 
'Eele er fontont 93etaling, [ictale§ be meb ©(æbe; t)nr man 
berimob Srebit, maa man [ic(alic jig paa jnrc Wincr, naar 3f}r oon 3)eft)oten o f. x>. 3 of ©efpoter lønnebe ©fribenter? 
00 hin — 3 maa gjærne — ød fun eber« Salenter og eber« H3enne 
paa mig! fortcel f)ele 35erben, at jeg er en Cprører ^^ortjencr bet 
SWob, ber er oDfat >iaa at Daatage ftg at forfnare 3D?ennei'tercttigf)eberne, 
at fatbcg Opror, faa »it jeg iffe fige, at 3 twoer. 3eg oil beftanbig 
fige tit ^T?ntionerne: ^eb jer nb af ©laperiet — 2 rend, "^x. 0. b., 
1726—94, tl)f! frifmbct Aorfottcv. 

22 338 2!erminen fommer. (£n ^ernettt) etter Saoater, ber meb Op- 
mærffomf)eb fer golf i Øjnene, noar be ubgioe bere§ ^enge, 
tiil let fnnne ffjønne, til i)'oah 53rug biåfe ^enge ubgibeå. 
^an Dil ftnbe ©(æbcå^Segn, naar en ti(fomntenbe etter n^Ug 
opnaoet gornojelfe betaleé, 8igcgt)(big^eb, nnar StPet§ gornøben^ 
^eber fjøbeg, og SJJiéfornøielfe, naar ©fatter og ^oalæg ubrebeS. 

•Dog — jeg niaa ftanbfe (ibet f)er, ^eg fer atterebe en 
©oærm af Poreé faafalbebe patrioter at ^æpe fig paa S^æerne 
og nebtorbne be famme potitiffe goi'f'nnbelfer oPer ben bum? 
briftige, ber tor PoPe at ^ufe, enb fige i)tre, minbfte 9J?iå^ag 
oPer ©rlæggelfen of ben ©tjærp, ^an maa pbe til Staten§ 
bebfte, fom be cre Pante til at nebtorbne oPer be fræffe, ber 
^ape SorpoPen^eb nof til at opbage ben atterminbfte gejl i ben 
©tat, ber 6eftt)reå af SOJænb, fom be — om iffe tiltro — faa 
bog ^aPe egne færbeleg ®rnnbe til at ftræbe at tilPenbe ^n* 
fattibilitet. „Staten" — raabe be ^øjt — „fan iffe beftaa, uben 
at 53orgeren maa erlægge fine ©fatter, og ben Wlanh er en 
Cprører" — ^er blioe be enbnn mere ^øjrøftebe — „ber oifer 
minbfte 9J?i§f)ag oPer en Ubgift, fom l}an ffplber ©taten og 
er til ^anå eget bebfte; et faabant U^Qre bor brænbemærfeå, 
0. f. P." — $)er følger nu olt, ^Pab be gobe patrioter fan 
■^QPe tittænft bere§ Skæfte, i gatb ^an Pooer at tro bet, fom 
^an fer for fine Øjne, at ©fatterue§ Slntal ftnor i lige i^or* 
^otb meb Stntattet pao ^rojefter og ^enfioner. 

D, ^Por onffebe jeg iffe at funne fige bi§fe ^fepbopa: 
trioler inb i fjærtet i bet Øjeblif, ha be aabne bere§ ^ung 
for at pbe bere§ 3Inbel til bet alminbelige bebfte! ^Por ffulbc 
man iffe ber finbe golelfer, ber mobfige be Ubtrt)f, fom 
Slnfigtet, ^JDfunben og fennen frem^t)fle! albrig er bet 9[l?i§^ag, 
ber Pifer fig aabenbare, faa rafcnbe fom bet, ber lurer bag 
£)t)fleren» globe Slnfigt, faa længe fom ^an enbnu iffe ^ar mere 
enb Jpaabetom, at l)an unber benne 5D?affe fan tilpenbe fig ^unbrebe- 
folb ©rftatning for ben Opofrelfe, ^on tPinger fig til at gjore. 

(5n '■^Jernettt) etter Saoater, g^ftognomer, af ^ttitte naontig 

ben ftDft næonte oar be!jenbt 'fe ®. 9) 339 (Sagen er nof uben ^^Diol benne: 5D?ennef!et i)QX en af 
9?otnren inbprentet 'illttraa efter S"i'if)eb og Uafhængig^eb , og 
alt, h^oat ber falbe§ ^Dang eltet i)ax Ubfeenbe beraf, er f)am 
inobbDbedgt. "Deraf rejfer bet fig, at ben 6tt)t)er, man moa 
git)e i ^omiienge »eb fortene, falber mere tung at ffiUe fig 
web enb ben 'Daler, fom man frittittig ftjænfer til en woh- 
libenbe 5iH"itie'' beraf fonuncr bet, at man i bet forfie Djebtif, 
et ni)t 'i|5aa(æg næt»ne», blioer miåfornøjet. Tim ben fanbe 
^^atrioté røiåfornojelfe oDer fit 33ibrag til bet alminbeligeS 
33e( fan f)etter iffe t>are længe; fnni bet forfte Snbtrt)f, et 
nt)t 'i)3aoIceg gjor poa fiam, er ubeVigeligt; bet forfuinber og 
git)er ^^(abé for beftngefige 5'ofe'iev, foa fnart (lan fan taa 
CDerbeuiéning om, at be ©ummer. fom f)an og ^an§ 9J(ebs 
borgere maa afforte fra bere§ egne gornoben^eber, uirfelig 
antoenbeå ti( @taten§ 5?e[ og ti( nl)ttige ^enfigter, fom uben 
bette <£fribt iffe fan opnaa§, om ftan enbog iffe faa ftraj »ar 
i @tonb til at fole, nt f)an felt) ^apbe (Satin beraf. 

Sæt berimob — og fligt fan bog obermaabe let fiænbc 
fig*) — / Qt en ^rojeftmager gjorbe en ni) Sfat nobpenbig, 
forbi ^an ^at)be funbet Sejligl)eb til at bePife, at en 5lrmé 
meb £)ufar^ner paa Par taprere enb en 9lrmé meb ^latte 
©æt Pibere, at en anben ^rojeftmager, ftolenbe paa fin ©tanb 
fine gorbinbelfer etter anbre Cmftænbig^cber, meb cUer uben 
Drbre, anPenbte be af 9?ationené SJiibler inbfamlebe ©ummer 
til at nbPibe 9tiget§ ©rænfer meb en i SijbliaPet eller en 
anbcn lige faa forbelagtig ^let paa ^orbfloben — og at fligt 
fan inbtræffc, er felter ingen Umulig^eb, fiben bet, fom Crb- 
fproget lijber, ingen Steb§ gaar galere til enb i U^erben. 2æt 
enb mere, at Unberfaatterne i et £'anb maatte fe bereé fure 
@peb aupenbt til at fobe og febe Do§uicrc, bcr er 3oi^ben§ 
unijttige '-8l)rbe, og fom intet ®apn gjore — , Pilbe man, naar 
faabanne Sing eyiftcrebc, Pcl forlange, at ben gobe og ftræb= 
fomme Sorger ffulbe uben Wiåfornojelfe fe paa, at frugterne Oeleqcufieit macf)t jroainici, oilbe ."pr. o. ■i^oigcn [)ci {)nue fagt. 

22* 340 af ^anå nyttige Strbejbe paa en faaban 9)jQabe blet)e onoenbte? 
bilbe man t»el talbe ^om en Cprører, forbi ^an i en fri 8tQt 
booebe at tilfjenbegibe fit SO^ié^ag ooer flige llrigtigf)eber? bilbe 
man »el forfolge ben forfatter fom en 9J?Drber, eller 9)?orbs 
brænber, ber, bent)ttenbe fig af ben alminbelige 3;ænte=5-ri^eb, 
pegebe paa bi§fe eller anbre Uorbener? jo, i liannemarf Pilbe 
man gjore bet! ber Pilbe 5lriftofruterå ^laanblangere, naar be 
iffe ere i ©tanb til at oPerbebife meb ®runbe, brænbemærfe 
be ©fribentere, ber tale ©anb^eben§ ©prog*), berfom ifte 
©friPefri^ebeng @ft)t§gnb, gi^iberif, ^olbt ^oblerneS ^oanb og 
gloenbe 3ærn tilbage! "Eér tillaber man fig at prøPe paa, om 
man iffe meb 2)eflamationer og ©roP^eber fan igjenbriPe 
flippefafte ©onb^eber. '3)ér plejer en 93?obftanber, naar ^on 
Pil oPerbePife ben anben om groP ©friPemaabe, at bruge 
Ijunbrebefolb ^lumpf)eb og Uforffammen^eb. 'Ser gjennem; 
fiegler man t)o§ nnbre Bejl i (Strt)gmaal, fom man felP begaar 
i Sopmaal**). 1)ér maa ben SJJanb, ^Pi§ ^en iffe tan 
befmitte fig meb at i)i)Ue for Øjentjenere og Øjentjenere^ 
Øjentjenere, tiblig eller filbig nobe§ til at fige meb ben ube* *) 93?er bie SBo^r^eit nid^tfagen bovf, ber fage røenigPené iud)t offen* 
bave UnrDn^rf)eitcn, biirc^ bie er fcinen ^Bevftonb ober fein S^ev3^ 
^erabfe^t, iinb ergreife bafiir lieber ben fliigften unb beften 2lu«« 
ireg, ber (reentge gatte an^genommeni immer unb afien offen fte^t 
— er fc^meige qan^l figer <S>d}a^ i en 5Rote til fin Cuerfættelfc af 
®olboni« 2io og Seoneb. 55or. 3, ^ag. 220. 
**) VU aii-ore Sfempler tin-);)aa er næftcn olbcle? unobnenbigt, bo be 
ligge faa ti) belig ^ov Xagen i biéfe Sibcv^ fmao (gtrifter, at man 
maatte oare bitnb for iffe at fe bem ©t maa jeg bog anføre, ba 
bet er af bem, ber ifte faa tpbelig falber i Sijnene (5n gorfatter 
^ar grooelig misf)anbfet en anben, forbi benne fibfte i en ^omebie 
ijcixibi tillabt fig at bruge nogfe Crbfiirog, fom ben fprfte troebc 
at ua're fornarmenbe for bet fmiitfe Sjpn. S^xnm af bem, ber 

SBer bie aSJa^r-fjeit ntct^t fogen barf o f. o. ^do, fom iffe 
tpr fige eanbbeben, bpr i bet miiibfte ifte fige aabenbare Ufanb> 
t)eber, oeb boilfe l)an nebuærbiger fin ^^orftanb etter ftt fjærte; t)eUere 
bpr ban gribe til ben flogefte og bebftc llboej, ber — bortfet fra 
entelte Stlfcelbe — altib ftaar aaben for enboer — at tie ^e(t fiitte. 341 fjenbte i ^omebien iDJenf cf)enf)a^ unb 'Jteue: „O! mem 
fcine Dtu^e lieb ift, ber ir age fie nic^t an ber 
2:^or^eit ber 5!}ieuic^en! icf; Jinirbe berfolgt, g en c c! t 
fiir einen gefa^rlicfjen 9Jienfc^en anggef curien. 
„23i^ i)at er," fo fprac^ man iiberall, „aber ein bofe§ 
^ e r 5. " ® a § a r g e r t e m i c^. ^ c'^ f c^ tr i e g , t a b e 1 1 e 
nic^t§ me^r, bu I) I te um boå 3 u tranen ber i)J(en = 
fc^en — oergebens; fie fonnten mir'S nie »er* 
geffen, ha^ icf) einit^iitte tliiger fein iDoIlen, alå 
fie." Xog, meb att bette er jo bet gamle "Dannemarf et 
^erligt Sanb. ®r i!fe (Snglanb et uforligneligt 2anb, uagtet 
man paa Sanbeoejene unbertiben pl^nbreé af Stratenrooere? 

^QObe 9tet. iføxex itfe ^er f)ib at beftemme; bet er besuben paa et 
anbet Steb imberfogt. 3mib[cvtib i)av bog ben famme SDfonb, ber 
faa fjoef opfaflebe fit] til at oære bet fmiitteSjone 'Jorinnrer, nt)Iig 
tillabt i'ig at inbrt)tte — om itfe ftrioe — i et Ugeblob, en nbevlig 
groD 33effi)Ibning iniob bet fmiitfe ^jpn, ber er fna meget mere 
fornoermenbe, tom ben er albele? nfanbfærbig; nemlig: „at mange 
Xamer fpre en SSrænbepiné^glaffe meb fig i gelffaber, fom be 
lifte fig til unbertiben at briffe af." aJion lægge ajtaite til bet Crb 
mange, og fæfe 2unb bebéb ogen 9Jo. 6 '|>ag 42, og fiben 
bpmmc man, om bet er muligt at tro, at goi^f^'t^fi^f" f''^'-' U^' 
gioeren af 3lfbanblingen, ber eQeré fan oære meget gob, ere Dante 
tit at omgaae meb anbrc 5r"f"t''"nif*^ f""^ ^^™ '^^ ''^" ncberfte 
i>pbel, eller, i anbet galb, om be ba iffe ffl)(be bet fmuttc Sjpn 
en fulbfommen SGreo-SrfliTring 

iRenfcten^afe unb 3?eue, bet befjenbte „borgerlige <gfuffpil" 
af •aug 5r d. ^otsebne il761— 1819j. — O, wem feiue ^»uf)e lieb 
ift 0. f. D. O, ben, ber bar fin ?Ro fjcer, fætte ben itfe paa 8ptf 
imob ajienneffenee 2)aarffab! 3eg bleo forfulgt, tirret, nbffregct fom 
et farligt iDienneffe. „Uiib bar t)(i"." beb bet aUe inegne, „men bon 
^ar et onbt fjærte." Xet ivrgrebe mig 3eg tao, laflebe intet mere, 
bejlebe til -Jienneffene« iitlib — forgjæoe«; be fnnbe itfe tilgioe mig, 
at jeg en@angl)aDbe oillet oare tlogere enb be. — ®un b[)c b* b ogen 
ubgooe« af 3;obe. . Xet anfprte (Sitat ftnbee i en Slfbanbling om 
33rcrnbeoin. 342 %o og ftjrrcti)benbc tapiteL 
(En øræsfflig Uli)kkf. 

gra hiSt'ie ^Betragtninger fommer jeg igjen tilbage til 
mine egne ^ænbelfer, for mulig om et Øjeblif igjen ot an= 
ftitte nl)e betragtninger, ©n^ber anben forfatter tiilbe bebe 
fine Sæfere om gorlabelfe, eller opbarte bem meb en SSene? 
t)Dlen|^(Saptaticin, naar f)an faalebes afbiger fra fin ^obeb; 
50?dterie; jeg bilbe maaffe felb gjore bet famme, naar jeg ffreb 
et anbet ©frift; I)er beriniob finber jeg bet itfe fornobent, tt)i 
berfom mine ^igreéfioncr iffe tunne unber^olbe Sæferne, foa 
inbfer jeg iffe, ^t)LnIebc§ mine blotte ^^ænbclfer, ber i fig 
feftj itfe funne anbet cnb bære mabre, ffu(be bære i ©tanb 
bertil. 

®og, berfom mine egne ^ænbelfer nogen ©inbe ffulbe tunne 
interegfere ben lUrt Sæfere, ber ere bante til at beftage i be 
Optrin, ber umibbelbar angaa ^obcbperfonerne etter ^eltene i 
be ©trift.er, fom be bærbige bereå ®jennem[æ§ning, ba maatte 
hct netop bære f)er, bbor jeg fommer tit ot fortætte ben 
grufomfte <Scene i mit ganffe 53ib, ber meget nær f)abbe gjort 
en (£nbe pao min f)e(e Xilbæretfe. SllJen, ba jeg iblanbt mine 
Sæfere ogfaa foreftitter mig at finbe en "Del af bet fmufte og 
mcft folfomme Stjøn, og jeg aUercbc fi)neå at fe jtaarerne 
tinbre i bere§ Øjne, færbige til at tritte neb ober be ffjonne 
og af£)mf)eb bluSfenbe Hinber; ba jeg Tjorer bem f)er, ligefom 
beb et førgeligt ©teb i en munter Slomebie, at fpørge: bliber 
bet bog iffe gobt til fibft? faa fan jeg itfe føre bet ober 
mit i~-)jærte at labc bem længere fbæbe i en græ§felig Ubi^beb 
om min Sfæbne, men maa ftraj; berette bem, at be frit fan 
labe bcreå f)bibe jtorflæber afbiffe be ferler etter StJJebliben? 
I^ebå-Xaarcr, om ^bilfe en af 'Baunemarfå ftorc 1)igtere — 343 jeg ciinbrcr iffe liucni — tiav Inbct fin '^^cgoiué fortæUe oé, 
Qt bc befmittcbc bc ffjonnce Jilinbcr. £g bcrpoa til 
^iftoricn. 

"2)09 nej, cnbnii iftc. \->cr iaihci mig jiift nogle 5(n; 
niærfninger inb, fom jeg fanffe fiben iffe finber Sejlig^cb tif 
at anbringe: og ba jeg nu l)ar fprget for at fovebi)ggc atle 
Ubef)agc(ig^eber for mine i^æjcrinber, fna fer jeg ingen ©runb, 
^»orfore jeg iffe lige fna uel [jcr fan mebbcle gobt golf bi§fe 
S^anfer fom ellers labe bem bo f)D§ mig. 

OJaar Holberg fortæfler ow, at bet er ©plib alene, ber 
fiar obelagt be fire ftore 3)?onarfier i S?erben, fon brifterjeg mig 
tjel iffe til ligefrem at imobfige benne ftore 9J?anb§ ^iDtoritet; 
iffe I)eUer oil jeg, efter be ftore» og (ærbeé (Sj-empcl, gjore 
(jemmelige Cmtteje for at foæffc bet, fom jeg iffe aabcnbarc 
brifter mig til at ncbrine ; tbært imob, jeg tanler meget gjærnc, 
nt ben f)ele 93erbcn tror i^olberg pna fine Crb, nonr man 
fiin§ igjen bil taale, at jeg bcf)olber min egen lUening. 

Uben berfor at ncbbrt)bc, eller forfogc pna at nebbriibc, 
min mægtige forgængeres ^Qpotl)efe, frcmfætter jeg ber min 
egen, nemlig, at bet er 33arnagtigl)cb, og funs libet anbct enb 
S3arnngtigl)cb, ber l)ar forPolbct be anforte og næftcn alle 
betijbelige Ulijffer i S8erben. ©arbonapolé 2t)ft til Ctter^ 
baabig^ebens og 5i3c[lt)ften§ Segetoj ; 2)arii gcjgf^b og Sti)gt= 
agtigl)eb; 'i?llei-nnber§ eftcrlabtc (^cneraleré rafenbe ^egjærligl)eb 
efter bet ©pitfePærf, fom etleré falbcé ^rone og ©epter; 
Sarquinii Stolt^eb*); at alt bcttc Par 33arnagtigf)ebcr, fom 
obclogbe fire mægtige 9tiger, bet Pitle Pel mange Wcnncffcr 
tilftaa mig. ^Mb rninerebe 5in»fei^'9 unber i?ubt)ig ben ") ^aii« ®on fan ninii ?og jiift iffe figc, forte Ttfl faa meget barit- 
agtig op. 2c ?it)iii&, lib. 1, cap. 58 ?iDiu? lib. 1, cap. fi8 inbe^olber J^ortcrllingen om ^iicretia« 

SBolMagt 344 fjortenbe*)? ©uerrig unber fine l^orler og ©uftatier? Sfterrig 
unber ^of^f ^en anben? ^X)ah anbet enb en barnagtig 
|)erffe(t)ft? ^bab øbelægger ^annemorf i grebstiber? 2t)ft til 
ffinnenbe ^rojefter og ^^laner, ber, ligefom S^fet i bet fpæbe 
93arn§ £)nanb, glimre, inbtage og brænbe, men tildejebringe 
Staten mere ulægelige Saar, enbSt)[et gitter S3arnet§ gingre ! ^tiab 
er bet, ber i"tt)rter utallige ganiilier i gorbæroelfe og for- 
armer ^ele ^joben^attn, ja ^ele Sanbet? ^oab anbet enb 
ben baarlige 2t)ft, fom ben minbre formuenbe ^ar til at 
efterabe ben rige? \)\}at er bet, ber ffal fprænge ©ranb= 
faéfen, ligefom otte otorige ^a§fer? ben barnagtige 3lttraa 
efter at ride bet i Stt)ffer, fom længe ^ar nt)ttet og fornøjet 
o§**). Sa ^Dab »ar bet, ber fpolerebe Snfefagfen og 
. . . en***)? fanbelig intet onbet enb '^arterreté barnagtige 
S^ft til at pibe. Slort fagt: alle Ulijffer i 58erben rejfe fig af 
S8arnagtig^eb; bog, notabene! efter min £it)potbefe. 

Set, fom enb mere beftt)rfer min £)t)pot^efe, er, at ben 
Ult)ffe, fom Ptrfelig traf mig felp, og ben, fom jeg nær iffe 
f)aPbe funnet unbgaa, fornnlebigebeé netop af famme ^arfag. 
50Jin iperre i)a\)h^ et libet 53arn, ber gif omfring paa ®ulPet 
og i ftorfte Uffylbig^eb morebe fig meb fit Segetoj, og i)t)at> 
bet ellerg funbe forefinbe. 33arnet Par netop faa flort, at bet 
funbe ræffe op til kanten af 53Drbet, og min ult)ffelige *) SDian fan gjærne ftge ^e^ fejtenbe ineb. SnbfEjpnt f)er er ^ol 
bergS ^t)potf)efe bitxi. 

**) 3)ette fEa( ingenlunbe figte til pr. JBorfreb, boté S)m^cb for ben 
fjobenfjaDnjle SBranbfasfe er iiotfom befjenbt. £e flabet „@n 
opmærtfom Sftevtante", fom man enbelig oil toinge o« tit nt tro, 
Qt en bøi'^Qani'' bet er: en befjenbt inbfigtéfiilb iOianb, ffa( ^a»c 
ffrcpet, ffjont 2:it(en felD rpber en J^'ijærne meb ^Jionfen« i. 

"**) SRanuffrtptet oar ijiv \aa iitqbeligt, at jeg iffe funbe læfe bette 
Crb, og ©isninger Douer jeg iffe paa egen -paanb at gjore 

Sætterene 21 nm. g. SBarfreb forfattebe en 2)^cengbe pjecer om Orbningen afgor« 
^olbene oeb •3t8furancefaåfen. — gn opmærffom (Sftertanfe for 
alle ®aarb; og husejere i Sjpbenbaon, af en '•^Jatrtot ^bi). 1790. 345 8fæbiie toilbe jiift fiaue bet faafebeé, at et libet ^jorue of 
mig laa uben for 'Sorbet og faibt ^Barnet i Øjnene. 1)ette, 
font Dar tiant til at (ege meb ^apir, naar bet intet anbet 
Tuffetøj funbc finbe, anfaa mig for noget, ber hmbe tjene bet 
til ufft)(big gornojelfe, og i et Øjeblif bar jeg iffe alenefte i 
33arnet§ Saanb, men enbogfaa rebet i tuenbe <3ti)ffer, og bo 
ber juft oar Sli* i Slatfelobnen, faa bitbe ®Intten nt)be ben 
grufomme yornojelfe at fe mig brænbe. ^bab (jabbe jeg ba 
blebet tit? og ^bab bor ber bfebet af biåfe mine £)ænbe(fer og 
af atte be ^nbeftiber og ©rob^eber, fom man ^ar bedaget at 
oberbælbe biéfe 33(abe meb, berfom iffe min ^erre i bet 
famme ^abbe mærfet ®hitten§ ^enfigt og meb fin b^benbe 
(Stemme for^inbret bet gtjfelige ^nlæg? ©anbelig, jeg ^abbe 
omfommet for Siben; mine ipænbelfer ^abbe albrig fet "Sageng 
£l)§, og bet obrige ^abbe iffe blebct til og ()abbe folgclig 
unbgaaet ben forgeligc ©fæbne, fom belå ^ar rammet og be(§ 
inben fort Sib bi( ramme bet, nemlig at blibe til intet. 

§bab Slarfagen bor, ^borfore JBornet iffe bleb ftroffet for 
bette morberffe og morbbrænbcrffe ''^Inflag, er en §oben lettere 
flt beftemme, enb ot opgibe ^torfogen, ^borfor en SBenjelftierna 
meb l)anå Sl^mplot, ber bilbe obelægge ^jobenljabn tillige meb 
ben ru§fiffe ^Ifl^be, fon gjorc fig ^oob om en 53enoabing, 
fom en bonff 90?anb næppe bilbe finbe i ©berrig. ©hitten bor 
nbibenbe om, ^borlebeg bet ^opir, fom iffe maattc brænbc§, 
ffulbe fe ub; men — bog! fonffe ^cnjelftierna loborcrebc nnbcr 
ben famme li)ffelige Ubiben^eb. Dberalt gibe§ ber, lige faa bcl 
i ^olitifen fom i en^ber enfelt 9Jianb§ $uå, flige ^emmelig* 
^eber, fom ^berfen Sonbets '^ovn eller ^nfet§ 5olf fon, bor 
eller tor lægge fig efter ot opboge. 

gra Siben bar jeg bo altfao lt)ffeligen bleben rebbct, men 
©oaret bleb erfjenbt for nlægcligt; bog troftebe jeg mig noget, 
bo jeg l)orte, at min Serre erflærebe, at jeg nof funbe blibc 
lige faa brugbar fom tilforn, uogtet jeg bift not moatte blibe 

93en5e(ftiern a, fe 9ioten B. 248. ;46 en krøbling min ^ele Setietib. WUn §erre tolbte paa fin 
^one, ber befab gobe firurgiffe ^nbfigter; og et ^lofter, font 
l^un fmnrte poo et ©Tt)ffe "^tiibt $apir, famlebe fnort be toenbe 
abffilte ®cle, ber inbcn tort i£ib Pojebe nogenlunbe fommen; 
men bet htjhe 5(r, fom benne £)ænbetfe 'tilbrog mig, bel^olber 
jeg, og er uubftetteligt. 

S!fe uben ®runb, fom jeg fiben erfarebe, frtjgtebe jeg for, 
at benne @fabanf, fom jeg ^Pbe faoet, bilbe gjore mig minbre 
fjær for mine tilfommenbe £)errer. Seg l^aPbe oUcrebe for 
fænge fiben erfaret, at man, til £ierffa6g=©etjentere, Satejer, 
portnere, ©Pejtjere og atte faabanne bigtige ©mbeber, ftebfe 
ubføger be raffefte og fmnttefte unge "^oU, ber fittert tunbe 
gjøre ©toten ftørre og Pigtigere 2;jenefter enb borfte ©to, 
melbe og inbitere fremmebe, lobe i Spen meb ^jærligtjebg- 
58rePe og ftaa bag paa fi oreter, !^Porti( en ^robling eUer et 
SO?ennefte, ber ^or nogen legemlig gejl, ton pære betoem not. 
Seg formobebe altfoa, at mon ibelig Pilbe foge at ffitte fig Peb 
mig, og bet pifte fig ftraj, ot jeg iffc fejlebe, bo jeg tiflige meb 
tre anbre lige foa Ponffabte og en '^artet=53i((et blep ublePeret 
imob en fem 9tig§baler§ ©ebbel. Xit og ftirretpenbc topitel. 
®m rtmt ^Anfigtrr, :6omfMfr og littttrrrot. 

S)et Par til en foobon raff og ung ©agbriPer, jeg bleD 
ublePeret, fom of fin §erre Par fenbt for at ^ente en fartet? 
S3ittet til bet ©t^tte, fom om 'Giftenen ffulbc opføre§. 

^00 ^jemPejen f)ot»be benne Sjener bet SSan^elb, at ()an, 
bo tjon poa gortobet bilbe goo of $8ejen for et ^ar 'Sragere, 
ber meb en ©el ®ob§ poo en 58ærebør tom ^am i SOJøbe, ftøbte 
"iKnfigtet imob 9?l)ggen poo en 9D?atro§. SD^on Pif maofte 
falbe i i^orunbring ober, ot jeg talber bette et 93an!^clb, ba 347 man oel næppe fnn formobe, at en 93?otrofe» cUer anben 
9)?anbg dtt)Q funbe ffamfere 3:jenerené fmuffe ^^Infigt. Si"it>(crtib 
bfep bet bog Pirfcligen ffauiferet og faa ilbe tilrebt, at 
3;jenerenå tjære Wama pilbe {)aPe ^aft onbt for at fjenbe fin 
egen ©on§ Sineamenter tgjen, om t)un i}(['o'i>e fet ^ani ftraj 
berefter; og Siberiet Par faa bfobigt og plettet, at bet pilbe 
næppe baoe oPerbePtft ©erren om, at bet Dav bany cijen 
2:jener, ber fremftltlebe fig for ^am meb bettc fremmebe 5Infigt, 
berfom iffe be fire 9tig§ba(er og ^orfet=33iUetten, fom ()an 
imobtog, ^apbe hjulpet f)an» ^nbbilbninggfraft libct ti( 
rette. 

<Sagen Par forteligen benne, at 9}?atrofené 9?t)g par iEfe 
faaban fom en^Per onben 9J?anb§ 9^i)g, men {)apbe nogen 
Sig'^eb meb ^inbfpinet§ og Par bePæbnct meb cnbc( Spaancr 
og fpibfe 2:ræfH)ffer, fao at ingen 53anbit eUer 3J?ovbcr ffulbe 
l^ope PoPet paa at angribe f)am bag fra, S^jencren, ber Pi(be 
unbpige bet ©fjær, fom ijan faa' forub, ()aPbe til at Uli)ffe 
ingen Øjne i ^it)ggen, ^Pormeb ^an funbe l)ape fet 'i^axen 
ogter ub; t)an b(eP attfoa uformobet fat i et l)i(emma, f)Pi§ 
Cplosning f)apbe faa nbcf)agelige S^^^QCi^ \ox fianS §)nbig^eber 

Xer gipe§ en gororbning etter '^(afat, fom figer, at intet 
maa nebfættcå paa 3;rottoirerne eller So^'t^iPcne ; ^Porlebcs ben 
eftertomme§, berom ftol 3tmagerfonerneå SturPe og meget anbet, 
famt, om (Sommeren, be ©tittabfer, ^Porpaa Sengeflæber fole§, 
bibne. Xet er et ©porgémaal, om iffe -Uceningcn af benne 
^lofot er, at jetter intet maa bære§ paa 3-ortoPcnc, allcr- 
minbft faabant, l)PorPeb gaaenbe %olt , for l)Pcm gortoPene 
f^neg at Pære inbrettebe, og i ©ærbclcyl)eb 53orn, fan foinmc 
til ©fabe. 9Jaar iffe benne ffal Pære SoPcn^ Wening, ba 
funbe £)efte og S3ogne lige faa Pel titlabeS fri ^aéfage paa 
gortoPene, fom Sdf, ber bære fpære 33t)rbcr. Cpcralt fi)neé 
©iffer^eben ot nbfræpc, at gaaenbe '^oit maa finbe et ©tcb 
paa ©aben, ^Por be iffe fætteé i gare for at Icmlæftei^ af be 
fjorenbeå S3ogne etter be bærenbeé ^ijrbcr, og man Ijar 348 ingen Stiibl om, at jo »ebfommenbe oiKe bære Omforg for nt 
{|æbe benne ^aa farlige Uorben*). 

9}?in nt)e §erre »ar en nng 99'Janb of en fornemme og 
rig (familie, famt, fom man tilforn fatter ^ørt, en af bem, ber 
beføge ^arfettet, og altfaa en af be fine '3)ommere otter ©fne* 
jpit. §an Dar for fornemme ti( at beføge parterret, og altfan 
for fornemme til at pibe, naar noget mig^agebe ^am. 'Serimob 
ftitlebe ^an fig aUib faatebeS i ^arfettet, at ^an funbe fe op i 
^obebiSogen**), og bet flog atbrig fejl, at ^an jo meb fine 
olterunberbanigfte 9?æber affompagnerebe ben ringefte 33es 
Pægetfe paa bet ommetbte @teb, fom gemenligen inbtraf beb 
©anfen og 3Wabame 33ert^elfen§ ^ilrier. 93eb lang ØPelfe og 
megen ©rfaren'^eb pna bette ©teb ^atiht ^an er^tierPet fig bet, 
fpm man ^o§ be umælenbe S3æfter falber expectatio casuum 
sirailium, i faa ^ø'i en ®rab, at ^an, atterebe før enb en "SanS 
eHer 5lrie begljnbte§, Pibfte, om ben ffulbe applaubereg, eUer iffe. 

3)et Par SDJanbag, og altfan ben 'Sag, ba ber, efter ben 
fine 53erben§ "Dom, fpitte§ for 'i|?øbe(cn, enbffjønt ben groPere 
SSerben Pil panftan, at ©fuefpi(^nfet albrig er mere tomt for 
^øbel, enb juft om SJJnnbagen. SOZan ^npbe ti( benne ®ag, 
fan pcl i ^^(Diferne, fom Peb ^lafater, i mob loPtig @æb.- 
Pane, annonceret et af be ©tuffer, fom t)nbe§, etter bog i bet 
minbfte beffpttes, i be fiøjere (S.irtler, og en 1)an§, fom por 


*) S)et er iffe ol)bigtet, at U(t)tfer cve iubtrufne af ben anførte 
Starfag, og at bet ofte er en Umu(ig{)eb ot unbgaa famme, fan 
Debfommenbe bebft btioe oDcrbeuifte om oeb at befpge ben ijberfte 
(Snbe af Store ^ongenégabe paa ben Xit om tUftenen, ba ajla= 
troferne gaa af 2[rbejbc og bare bere« ©paaner ^jem. SDiøber man 
en faaban @Dærm i bet famme, man brejer om et .ipjprne, ia er 
garen faa meget mere uunbgaaeHg. 
**) forfatteren maa not it!e fomme meget paa Somebte, t^i jeg, ber 
bog ernogte og fi)rrett)t)e "Jlar gammel, ^arenbnu albrig i)øvtXak 
om nogen §ooeb»?oge. ©ætterene 2lnm. 

SDJabame Sert^etfen, fremragenbe ©fuefpiffennbe, føbt aWøBer, 
fcnere a)?ab. 5^"i}benbaf)(. — Expectatio casuum similium, ^o^oent« 
ning om lignenbe Silfalbe. 349 et non plus ultra nf otte 'Snnfe. Di§fc ttoenbe titloffenbc 
Omftæublgf)et)er toar bet, fom formoaebe min £»erre til at tnge 
fin galonnerebe Silæbning pon, for om Giftenen ot prunfe imcUcm 
be 9ioturieré, fom f)an nnægtelig maatte forefinbe i Sfucfpit- 
^ufet. Sniiblertib traf bet fig bog ufjetbigpiå, at bcr om 
(S'ftcrmibbagen, formebeift inblobnc Cmftænbig^cber, b(eP, efter 
I o o li g ©æbtoone, Peb Stontraplafater onnonceret et anbct 
©t^He og en luPflibt S3aUet. ©tt)ffet par juft en af $)oIbcrgg 
^^mebier; og "ba min Sverre Pibfte, ot bet Por et nbebrageligt 
^'jenbemærfe paa ben fine SePemaabc, at mon itfe funbe (ibe 
^olbergå bromotiffe ?lrbejber, foo befluttebe ^an at bliPe 
borte fro Somebien, for ot f)an iffe ffulbe proftituere fig, noor 
f)an imob fin 25ilje bleP tPungen ti( ot bifolbe og g(æbe fig 
oper be 5lMttig!^eber, fom be foofolbebe %oU af ©mag (jope 
forbømt til ot ^ebe gobæfer. 

(Sfter ot oltfoo min §erre f)apbe faoet fine ^^enge igjen 
for fin 33iUet, gif f)an ^en i en Sllub, f)Por ^an forefonbt et 
talrigt ©elffob of fmnffe '^olt of otle ©tænber, ber morebe 
fig, f)Per poo fin forffjetlige 3Jiaabe. 

^er oar intet ©pideborb lebigt, og iffe enbnu 93conbffab 
not ti( et ni)t, f)Porfore min ^erre, i gorPentning om, ot l)an 
bog enbnn ffnibe fomme til ot Pife fine !Ja(enter og fin 
glimrenbe go^ftani> . fa^te fig ^en i en Slrog ; men ^"'"o^^ct 
bebrog ^am foo fænge, ot (jon ti( fibft of iljcbjommelig^eb folbt 
i ©øon. 

3ffe longt fro min ^")erre fob en Iioftor og en ''^ræft 
i en bl)b Samtale, ber morebe mig foa meget, at jeg f)or bcfluttct 
ot (cpere mine Sæfere foa meget bcrof, fom jeg fon crinbre. 

kræften. S3ift nof er Pore§ isibcnffab, fom 53ibcnffab 
betragtet, for nærpærenbe Sib en af bc torrcftc og ntof- 
nemmeligfte, fom jeg tjcnbcr. 2l)co(ogicn er foo olbcle^i ub- 
tømmet, ot beri ingen flere n^e Cpbogclfcr fan gjorc5, eller i 
bet minbfte cre be Cpbogelfer og Jjorbebringcr, fom ben cnbnn 
ton imobtoge, af meget libcn 53cti)bning. 

X'oftoren. Xenne ^ilftoaclfe i et ©elffob of nogle 350 Oi§fe af Dereg £>rbeii§brøbre oilbe ffobc Xem. aJJan nilbe 
angribe ®ereå Ort()oboji. 

kræften. O, ber 6e()øt)ebe§ fanbelig iffe nær 'iaa meget 
bertil. ^miblertib er bet ©cinb^eb. ^ere§ 53ibenffo6 berimob 
er enbnu- \aa langt fra at ttære ubtommet, at ^bert Slor giber 
oå n^e Opbagelfer, og faalebeS t)i( bet gaa, om $8erben faa 
ftob i tufenbe '5?lar enbnu. 

©ottoren. ®e ^ar 9tet; og bette gjor ogfaa boreå 
SSibenffab noget bef)agelig, naar man fcrft ^ar naaet en bi§ 
Sojbe beri, ffjont mon paa ben anben ©ibe ogfaa maa tilflaa, 
at bore§ Gmbebe og ^i)5(igtcr cre meget mefanfolffe, berjom bet 
ettere fan beforbre 9['te(onfo(i, ot bære nøbt ti( bagtig at fe 
Optrin af ©tjgbomme, ©merter og (£(enbigf)eber og at f)abe 
meb golf at gjore, ber til 3rrob§ for o§ bræbe fig felb beb 
iffe at folge bore§ 9?aab og tabe ©ebrcjbelfen for bere§ "Sob 
f)bi(e paa ben uffbtbige Srege, fertil fommer enbnn bette, ot 
bi finbe faa monge !St)gbomme, fom bi faare libet etter intet 
fjenbe til, og fom bi, om bi enbog fjenbe bem, bog iffe 
enbnu fjenbe noje nof ti( ot funne ^elbrebe bem. §bor libet, 
for ©jempel, fjenbe bi til kræften for ot funne forebl^gge etter 
furere benne gruelige og orbelige ©^gborn? '^bor libet fjenbe 
bi ®igt, 23atterfDt og 

kræften (falbei- ^am i Saren), ©e næbner S3otterfot, min 
^erre, og berbcb bringeå jeg i Grinbring om, at ber i 
$?it)benf)obn ffal opl^olbe fig en fattig ^one, ber af ©runben 
fan furere S3atterfot, uben ot patienten ffal tappeS, og fom 
oltfaa fon gjore itct, ingen 'Doftor i 2)anncmQrf er i ©tanb 
til. f)ar 'Se ^ort tale om benne ^one? 

Xoftoren, S«, og jeg béb, ot bet forf)olber fig rigtig. 

kræften, ipbob? 'Se béb, at bet for^olber fig rigtig, og 
^or bog iffe gjort bet offentlig befjenbt? 

Doftoren. "SereS $ijelærbærbig§eb ! jeg ffriber intet 
mcbicinff ©frift, ^bori jeg funbe anbringe faobant. 2a'{> 
©fribenterne iblanbt d§ gjore bet. 

kræften. 33el er bet fonbt, ot mon forft burbe bente I 351 faabanne 33cfjenbtgiorcIfcr ixci bein, og at be Dåre oc( \aa 
Dærbige at ftaa i et mebicinjf 3frift, fom ^omebier og Tiefta^ 
mationer imob grou Sangtaat; men bet er jo muligt, at Ub= 
gioercn af flige Sfrifter itte oéb af Sonen eller f)enbe» Sur 
at fige, og burbe ba iffe Xe — — — 

"Doftoren. 9?ej, bet er upaatbiDleligt, at en etler anben 
nf (Sfribenterne i t)ore§ gafultet fjenber Slonen, néb, at I)un 
turerer be patienter, fom Di 9}?ebici ^ade rent oDergicet til 
Xapning, og f)ar unberfogt ^enbe§ 9!Jiebifamenter, uben bog at 
funne fomme efter, (}tioraf be beftaa. ©unb^ebébogen tier, og 
bog béb jeg, at ben i benne IDJaterie bebft funbc og burbe ta(e. 

■i^Jræften. 9caar bet tun5 bar en eller anben, bcr Deb 
f)enbe» £)jæ(p oar bleden fureret, ba funbe man enbnu meb 
SBiUig^eb anfe bet for et Sljffetræf; nu berimob, ha man meb 
©itferfjeb fan opgitte mangfolbige 'Dcenneffer ueb llcadn og 
33opæI, ber deb ^enbeé ^jælp ere bledne furcrcbe, uagtet be 
berointefte Sæger ^n^be odergidet bem; ba Si)gbommen efter 
abffillige 5lar» ^oi^^db iffe inbfinber fig igjcn, Ijditfet bog 
plejer at dære 2i(fælbet, naar Sægerne en eller anben ®ang 
ere faa li^ffelige at forbride benne @l)gbom ; og ba Slur:= 
metl)oben er faa færbcleå fimpel og ubforbrer faa odermaabe 
liben Xiæt, faa fortjente ben bog diåfetig at gjore§ noget aU 
minbeligere befjenbt. 

^oftorcn. 3eg tilftaar, bet er fonbt, og bet faa meget 
mere, fom bet alminbelige er meget tilbojelig til at tillægge 
doreå ©tonb en nebrig, intereåferet Xænfemaobe, fom di, i bet 
minbfte iffe alle, fortjene. 3eg er diå pac, at ber gideå be, 
ber ditte fige, ot di iffe ønffe, at faabant et 2ægemibbe( blider 
Dpbagct og alminbelig befjenbt, af 5rt)gt for, at di ffnlle tabe 
en gob &xm af doreå DJæringåsSSej. ^qq déb iffe, om ber 
gide§ Sæger, bcr toenfe foolebeé, men faa meget er dift, at be, 

^omebter og X cf (amatio ii ev imob flrøn ?angfaaf, figtcr 
til lobe« fpr na-Dntc . giinbfjcbsbog" (bl a en -.'Irtifel „Cm -flftcn«. 
maalttbcr- i 9ir. 6 — Æii n bl) eb ? b o gen tier, om bet omljanblebe 
artanum imob iBatterfot op(i)fte lobc i aiinbf)cb*bogeii "Ulv. 7, at „benne 
faa ubbaiunebe Xrit er intet anbcl enb Rolotointer fogt i vSfiHingapl". 352 om be finbeé, maa ^enftore tit pøbelen af Sæger. StgelebcS 
gideg ber bel ogfaa be, ber bitte fpotte ober, at en ^cerfing 
tan gjøre be Skurer, font be berømtefte Sæger i S?jøbcnt)obn 
iffe ere i ©tanb til. 

kræften, ©aabonne ©omme ere fun§ at le ab. 2)?en 
bet bUber imibtertib en upaotbibfelig ©anbfeeb, at fao mange 
SO^enneffer ^abe, imob bere§ egen og be bebfte l^æger§ 5or; 
bentning, faaet bere§ ^elbreb igjen beb bette SærIinge=9?aob, 
om man faa behager at falbe bet, at bet nof fortjener Op* 
mærtfom^eb og noget nojere ot unberfoge§; og jeg tror, at 
CoUegium Medicum meb Sittigf)eb bil fnnne befft)lbeg for at 
forfømme en bigtig ^^ligt, om bet iffe forl^inbrer hemmelig; 
^eben at nbbo, ^biltet faa meget lettere fan titbrage fig, fom 
Sægemiblet ffal beftaa af faabanne -ling, ber iffe beb kemien 
fan opbage§. ^ ©ngettanb bilbe man fnart pao en anftænbig 
9Jkabe affjøbe S^ænbe^aberen et faaban Slrfanum, i ^bab bet 
enbog ffulbe fofte, og f)borfore fan man iffe i Sannemarf 
f)anble lige faa menneffefjærligt fom paa anbre ©teber? fæt 
enbog, at ^Regeringen anbenbte nogle Siufenbe 9tig§baler og en 
aarlig ^enfion paa at fjobe benne §emmelig()eb; og fæt, at 
bet efter nogen 5;ib ffulbe bcfinbeg, at 9?t)tten beraf iffe bar 
fao alminbelig, fom man forbcntebe, faa fan man bog fige, at 
ber bare faa mange Sebifer for ^aanben, f)borpaa SOJiblet 
l^abbe bift fin belgjørcnbe ^raft, at man bar berettiget til at 
bobe noget paa bet§ Unberfogclfe; og be§nbcn ftobe be ^ar 
^ufenbe 9^ig§baler, ber anbcnbte§ til benne faa gobe ^enfigt, 
iffe ftørre gare for at beftnbe§ meb Siben at bære fpitbte, 
enb ben ^albe Sonbe ®u(b, ber anbenbe§ paa en 'Damp; 
^?affine, f)bié ©ammenfætning er faa inbbiflet, at bet let fan 
^ænbo fig, at ben blibcr for ebig ubrugelig beb ben forfte 
Uorben, fom inblober, efter at 93tigmefteren er bob etter borte, 
©erfom 3(ftie'|)anbelen bar i fin 5"lo^'. fo'" foi^ "pglc 5tar 
fiben, faa maatte ©ummen pao benne SOJaabe funne tilbeje^ 
bringe§. ^eg for min ^art bilbe iffe bortbi)ttc en ?(ftie ubi 
benne (Sntrcprife for ti l'tftier i Sfibet „Imamerne". 9J?en i et 353 Sonb, f)Dor 'ijJrojefter iffe gjærne bc9i)nbc§ meb minbrc cnb 
aKiUioner, er benne ^^oft fan ubetijbelig, nt mnn iffe fan 
forlange, at toebfomnienbe f!al nærbigc ben fin Cpmærffombeb. 

'S of to ren. 9iet Del! men Xe Ȏb felu, i)\)ov farligt bet 
er ot fære ^rojeftmager, og — 

kræften, ^eg néb, ^Dab Xe Dil figc: at jeg iffe er 
9J?ebitu5, og folgelig iffe fon bomme i faabannc Jing. 'Jeg 
tilflaar Xem bet; men 'Se Dil bog bel iffe fige, at jeg er 'ben 
attermeft uerfarne og nf^nbige Isommcre om '^rojefter i 
S?erben, naar jeg fortæller Teni folgenbe ^iftorie: en tWanb 
Dar bleben 9J?eblem i en ^ommiéfion eller et .S^ollegium, lioor 
man, blanbt meget anbet, ffnlbe bebomme ^rojeftet til ^nben^ 
tarium for et ©fib, fom ffnlbe nbruftcé. ^blanbt be mange 
hofter, fom fanbte§ paa liften, bar ogfaa et 33ratfbil. 
SJionben, fom bilbc ofonomifere og iffe juft bar bet banffe 
<Sprog ft)nberlig mægtig, geraabebe obcr benne 'illrtifel i en 
f)eftig iparme og ubbrøb i bi§fe Orb: „(Si voa^l bie 
£)erren Cfficicr? fonnen ficb recbt mobl ol^nc 
i8raten be^elfen." Rirc og ft)rrett)dcnbe tapitel. 
(Et poftn?riptum, fom ikkr Ijflrrr til miiic fjirnDfirfr. 

iijobcnl)abn bar i bi§fe Dage fet et ni)t '-bebie paa ben 
Uforffommenbcb, bbormeb Sanbetå 33Drn be^anble» af frem- 
mebc. Sfjont (Sagen i og for fig felb fan fi)ne§ at bære 
nbetl)bclig, faa bliber ben bet bog iffe, naar man lægger ben 
til be utallige anbre mere betnbclige ??ornærmelfcr, fom be 
inbfobte faa ofte mao libe af Ublænbingen, og naar man 
betænfer, at hew forogcr ^Intallet af be 55ebifer, fom bi 

Si røa« 0. f. 0., Sj fujob, be .fterrer Officerer fan gobt fjicelpe 
fig uben ®tcg. 

23 354 allerebe ^aoe \)aa ben Sætning: at »orc» Jo^elanb ev nben= 
lanb§ nnfet for at Dcere beboet af ffegniatiffe og bununc 
5P?ennef{cr, ber folbfinbige og rolige taole a((e be Uartigfieber, 
f)bornieb fremmebc og 2anb(obere bef)age at ooeriuTlbe enten 
^ele Dcntionen i 'Jllminbeligfieb eller enfelte '^^erfoner i 
©ærbeleå^eb. 

$r. £)nmmel, SJfufifuå fra 3Bien, anfomnier fertil meb 
fin ti 51arå gamle 'Søn, ber i)oil>e§ for, og oirfelig ogfaa ffal 
»ære, en 33irtuo§ paa Sllaoefin. Straj oeb fin 'Jlntomft ni)ber 
f)an ben Si)ffe at fremftitles for uores fongelige xjei^ffa&ei^. ber 
erc foa naabige at t)ore og beunbrc Sonnené 5"i^i-'5)igf)eb, og 
belonnebe ben meb ben fanime ooerorbentlige ©ob^eb og 
@aomiIbf)cb imob fremmebe, ber altib f)ar ubmærtet Doreé 
^of, og fom ibelig ^ar (offet UbCænbingen ^er inb. goruben 
benne 9?aabe beoilgeé barn enbogfao at late fin Son gioc en 
offentlig Soncert for Setoling paa Sfuefpi(f)nfct. 

Xagen fommer, og be tongelige SOZufici, 3:^eotret§ Sangere 
og Sangerinber Pife fig, fom fæboanligt, berebpitlige tit at 
tjene .'Or. ^onmmel og ^ané Son meb en .Sojælp, fom be be-- 
f)onebe. ^^eatretS 53etjentere blePe fatte »eb ^nbgangene for 
at imobtage be af .spnnimel felu ffreone og forfeglebe 3nb^ 
gang§s53iUetter og for at paafe, at ingen uben ^Billetter ffulbe 
tiUabeå at fomme inb. Waw .*onmmel, ber formobentlig iffe 
fe(p maa »ære meget rebelig, fibcn ban fnnbc Po»e at miétænfe 
be ''^erfoneré 5Hebeligl)eb, fom ban iffe fjenbte, og fom l)an 
Pibfte ftobc i Ibeatrcté ^jeneftc, ftillebe fin Son peb Snb- 
gangen til 'tj^artcrret for at bo»e Opfigt meb be ber ^enftillebe 
^etjentere, og fetp imtrouilterebe ban rnnbt omfring for 
at fe, om iffe be Inmime og bnmme banffe 5olf ^ilbe 
bcbrage ^om. 

^et er langt fra mig at »itle forf»are Jbcatretå Slontrof- 
loreré Otebeligljcb; jeg ffulbe fnarere friftel til at opfafte 
'^^robleiner, bt>i? Cplo^ning fauffc »ilbc Pære forbunbcn meb 
nogen '-8anffeligl)eb: iiien faa meget fan og bor jeg fige, at 
bi^'fe golf enbnn iffe ere ooerbepiftc om Urebeligbeb, og, fao 355 Itcmjc iom &e nf bere^ forcfatte erc [ictrocbc i ben ^^oft, 
^Dori be [tao, er bet ben i)bei[te Ufori'fQmment)eb af en Ub= 
lænbiug, naar t)an uouer paa faa tijbelig en 9J?aabe nt uifc 
"ilJiietanfe om bereå Otebelicjljeb. ""^Utfaa f)Qt)e iljoben^aDné 
SnbDaanevc ingen anbcn "^af for bere§ ©obgjørendeb iniob 
bi»fe oniuanfenbc liKibbcre enb ben at fe nogle of fine iUieb^ 
[lorgere forl)Qnnebe Deb en faa ublu iDnetanfe. "J^et er bog 
nel en npaatoiulelig Sanb^eb, at ben atterringefte af Xanne^ 
marfé 3nbbi)ggere er for gob til at for^aaneé af SanbftrQgere, 
ber fomme (}er inb for at betle om "il^itioneny @aDmi(bf)eb og 
uoue at miytænfe be af 2anbet» 53orn, om ()Di§ '5}li:rligl)eb be 
itfe funne ^aue ben ringefte grunbebe Jttiol. 

Stulbc iffe en '.Otanb, ber forftaar bet tt)ffe Sprog, Pære 
ot formaa til at oberfætte bette forte iTapitel, paa bet at ^r. 
ipummel og ^an§ ®øn, jo for yo ^ellere, inben bereé '^Jlfrejfe, 
hinbe faa en Seftion om, f)borlebeå be bor opfore fig imob en 
9?ation, ^Di» ®apmilblieb be i nogen 2ib agte at leoe af. gem 09 fi)rrcti)Ucnbe tapitcl. 

OJogle Jrtjffejl i forrige Oiummer, fom Del fortjene et 
eget ilapitel: 

^IJng. 311 i!in. 16 .polmen, Icvé: §olmien 

— 319. — 1. .vv Don S3or(]cn, læe: J^rii ron Sporgen. 23* ^tøø^alerø-g^hUn« ^ccntfelfev* lir. 15. 

3eg raabcr big, min Scefer fjcer! 

at om bu til uftraffet ft)nbe, 

Som ej meb fmaa gorfeelfer, 

gor af ben 5)el i 3?erben er, 

S:f)i bet gaar albrig gobt; men bu maa frifl begt^nbe 

2J?eb grooe, froftige <£pib§bulerier, 

@Qa ftubfer 2:t)emis flraj — og tier. 

®torm.*) 

(2cj ofl fi)rrctl)t)en{ic taphcl. 
6rrti fro Jrfprr j8ogtn)kker-Brfng. 

$)r. 5Hi9§barer§iebbe(! 

^crlom Xe ^olber be ^Berlinffe efterretninger 
om be lærbeg ©ager, eller berfom S)e læfer bent, etter *) gfjogfe lærbe titte paaffaa, at et 2)Jotto i et ©frift alttb bpr ^ate 
.i'»euft)n paa ijik ©friftet, eller paa ben 2)el af S!riftet, fom fplger 
umibbelbav bag efter 9)fottoet: jea berimob {)ofber for, at et 
aWotto bpr anfee fom en ''^^ra:fe8 og ben ftprfte 3)el af 2l«fe«forerne 
eller be beputerebe i et eller anbet Kollegium, bet er at ^9?- 
alene fibbe ber tor ®tab«, uben at gjpre nogen 9}i)tte. 2D?en ba 
jeg téb, at be larbe naften albrig frafalbe bere« 9)ieninger, og 
jeg npbig til l)ate Slanimeri meb bem om 33agatefler, faa fan jeg 
itfe nagte, at jeg ev forlegen meb bette iDiotto for at finbe noget, 
btortil bet meb 5?illig{)eb fan referere fig. Set faar altfaa figte 
til bet ncEft'oregaoenbe .ftapitel. 

35e 33ertin9ffe efterretninger, 9?l)efle !jøben^aDnfIe ©fter: 
retninger om tærbe ©ager, trijtt ^08 53røbrene 93erling. 357 berfom De i bet miiibne giber fommet til Jftunbffati om bisfe 
S(abe» rsnbf)olb, ha t)il Xc nf Dfr. 16 for inbedærenbe ^lor 
^atoe fct ben fprænglærbe (efterretning, at min $u§Oonb er 
bpmt tit at bobe to ^nnbrcbc rene 9tig§baler for en af be i 
®ereé fibfte '3himmer anmelbtc 3:ri)tfei(. 3^9 nnbrebeå beroDer 
og troebc i 53egl)nbelfen, at bet ^ele ©elffab ^atjbe beffnttet 
Snbrt)!fe(fen of benne '!?Innie(bet)e; men jeg {)nr fiben foranbret 
benne Jonfc og tror, at fun§ en enfelt ^^erfon ^ar 1)el beri; 
t^i, ba jeg for fem ^^(ar fiben tjente f)o§ Scf)ullj, inbtraf ber 
omtrent en tigebanne Ipænbelfe, !^oi§ Ubfatb bog »ar minbre 
ærefntb for bebfommenbe enb benne, oeb t)t)i(fen min :pu§bonb 
blot ^ar miftet nogle ©fiUinger; og om ben 3lffaire ()ar jeg 
forgjæt)e§ fogt (efterretning i bc forrige ^itorgange of be 
Serlinffe jliibenber, ha jeg bog tror, at ben lige foa toel toilbe 
finbe§ beri font benne, i ^aih bet ^elc ©elffab bot'be Xel i 
flige fmaa 5lnme(be(fer, C£"n af mine 5>cnner, ber er '3)reng 
beb bet ^Bertinffe ^r^fferi og lober meb bere§ STorrefturer, 
bar fagt mig, ot bet bemelbte ©elffab Ijolber en 9[)?anb, fom 
be talbe 9iecantatøren, f)Di§ (Smbebe bet er at famle '?lnefboter. 
§am er bet, jeg toilbe, at min §r. 9tig§ba(er5febbe( ffulbe 
anmobe om at fortælle 'ijSublitnm Ubfalbet af ben ©ct)nlt3iffe 
■Jlffaire, ber, om jeg minbeé ret, inbtraf i Slaret 1785, ha bet 
bog er lige faa tjigtigt for (£ftert)erbencn at uibe Ubfalbet af 
ben ene fom af ben anben. ipan tunbe maaffe og fortælle o§, 
^dem af Selffabet bet er, ber bar beførget 'Jlnmelbelfen af ben 
omtalte literære 9?i)l)eb. 

33tbere onffebe jeg ogfaa at t)ore 1)ere» 'Janfer, om min 
^ugbonb bor applaubere fin Sag til l)ojefte 9tet, eller iffe'? 
(Sftcr mine tinge Janfer bor l)an iffe gjore bet, tbi bet oar jo 
bet famme, fom om l)an uilbe fige til .i)of; og ©tab3--5Hetten: 
3 ^at)e bømt f)en i Jaaget! og bet uar en nforffammet 
9J?anb§ 2;ale. .f)of:= og ©tobg^iKetten er bcéuben en 9Wanb 
ber, fom man fan fe af l)an§ Xitel, ftaar tiel anffrcnet tieb 
§offet og er befjenbt for at befibbe grnnbige ^unbffabcr i 
Siot) og 5Het, ba berimob min .S>n6bonb ingen Slorrifotiir l)ar 358 og næppe ejer en cnefte f)ævetift 33og 3eg ^ar ogfon, i'iben 
1)ommen bleo fætbet, beftanbig troet, at min *pu§bonb t)adbe 
Uret; t^i en ©fjælni ffal fige mig pan, at jeg ^otber nieb 
^am, forbi f)on giber mig Mah og ^riffe. ^eg Péb ogfoa, 
ijmb 1)efpeft jeg ftt)(bcr fornemme golf ; men nnar en 5[J?anb, 
ber iffe er bebre enb {)an, Pi( f)ape tiam til bebfte, ta fan jeg 
iffe anbet enb fige ti( ()am, fom en tljff ©fribent for ^ar fngt om 
en af be 33erlingfte ^Uæfibenter*): „i^or '^[)xo Saiferlirben 
9}?ajeftdt {)ab^ icf), luic immer, fc^ntbigen 9tefuect; er aber, 
fag'§ il)m, er fann mic^ — " 3)e maa fe(o føge 5Reften i 93ogen, 
tf)i jeg unbfcr mig Peb at fætte bet paa papiret. 

X)a jeg nn f}o(ber oPermaabc meget af min .'pnSbonb, og 
jeg altfaa gjærne inlbe fe barn befriet fra atte gortræbelig^ 
^eber; men ba jeg tillige oéb, buor let en Jrl)ffej( fan inb* 
fnige fig, famt at min i^uébonb^ t^orfatning iffe er af ben 
Seffaffenf)eb, Qt ^an fan ubf)o(be at betale mange af be Xr^f* 
fejl, ber maaffe derefter fnnne opboge§, faa bt)rt, fom ^an t)ar 
betalt ben fibfle, faa bar jeg tænft, om jeg iffe funbe ffaffe 
■^am en STorreftor, ber toilbe Pære ^am anfparlig for ^ftigtig- 
■^eben af, l)Pab [)an trpffer. iWen ba en Sorreftor fjælben fiar 
noget timeligt ®ob§ at fætte til ©ifferficb for fig, og ta ?XSren 
er af be ©lag§ 5Bare, fom man i bi§fe 3^iber iffe betro§ noget 
\iaa, faa l)ar jeg Pillet forfoge, om bet iffe Par muligt at finbe 
en .^orreftør, ber Pil fætte fit SiP i "il^ant paa, at Storreftnren 
bleP nøjagtig. 9[Ren min Umage Par uben 9il)tte. 3eg talte 
nieb abffitlige berom, men ingen Pilbe paatage fig 'JhifParet. 
($orgjæPe» forcftitlebe jeg bem, at be PoPcbc næften intet berPeb, 
ftben ben 53etaling, fom en Sorrcftør faar for fit ^Irbejbe, er 
faa ringe og ubctQbelig, at l)an næppe fan nnbert)olbe SiPet *! SDJin fft-rbe Sorref»onbent fpiifunberer be 33erliugffe ';")ieccnfentcv meb 
@b^ oon 33er[ic^tngen, {)forat bi8fe tt)ffe Orb ere tagne. 

S8or 3f)ro Saiferlidfien aWajeftcit o. f. o. gor 3}cre« Rejfer- 
lige aiiojefta't f)ar jeg fom ^ibtif fitjibig 5)tefpeft, men tiviat) f)am nngoor, 
]aa fig til i\am, at ^an fan ... . — @ol? iion S3cr(icl^ingen, 
©oet^e« befjenbte ©fuefpil. 359 bemcb; alle caie bc enige om at unbfUia fig ^ox et ^Htuefpil, 
{)Dort)eb bev Uar enbmi mere ')iimeli9l)eb, nt bc mnattc tabe, 
cnb oeb at fiiille i Jaflottericr. 

(Sn nt mine i^enner giiti mitj ''^hiuiéning pcia en ^liniib, 
bev, ftolt of fit ffnrpe Siju, for en Xe( 5tar fibeii ()QUbc tiU 
bubet fig nt reparere*) ^iegnffaberuc fo^^ 33rolægnin9y=(Sfatten 
i Kjoben^ami, ipiitet man ogfaa meb en ul)ort (^obtieb t)nbbc 
titlnbt [)ani. Men f)au fortalte mig, nt I}an Par blepen gnnffc 
ftofbJinb i be forfte ^nge, efter at han fiapbe begpnbt ^trbejbet. 
■^Jctte fatte mig i tjorunbring, og jeg troebc enten, at 9?egn= 
f!n6erne Pare ffrePne meb en oPermnabe nlæfelig ^nanb, eller 
Qt ber i ^rotofollen fanbtee et elnge forgiftigt StoP, ber 
(laPbe angrebet f)ané Øjne. i)JJen ban rijftebe tneb ^"'O^cbet 
og fagbe, nt bet Pnr en ©ub§ <Strnf oPer l)nm, og nt ben 
?lnnb, fom Pnnger**) oPer (Statens Wibler, bfl^be flaget t)am 
meb 53Iinbf)eb, forbi ban bapbe Ponct at gribe ben almægtige 
inb i et af fine Gmbeber, ber, efter en af Pore ni}erc ©hi= 
beuterå Ubtrt)f, beftaar i nt reparere offentlige 9iegnffabcr. 
Seg mærfebe nn, nt ^Jcanben Par opertroiff, btiorfore jeg iftc 
Pilbe f)aPe mere meb bnm nt beftiUe, om lian enb baPbc baft 
fit fulbe <3l)n. 

9{u tæntte jeg nt Pille ()cnPcnbe mig til en af be lævbe 
9?efibentere, f)Pilfe jeg troebe mnatte Pære be bcfpcmmefte til 
bette 3lrbejbe, fiben bere§ ^oi^i^etning beftaar i at finbe yejl i 
iSøger. SDJcn jeg befanbt fnart, at biåfe Solf pare be fibfte, 
fom jeg maatte betro min ^uébonbé ©ifferlicb til, ta bet 
Pirtelig ftriber imob bereé egen ^ntercåfe, at53oger ere fejlfri. 
3:f)i fæt, nt en 33og Par fejlfri, fnn l)aPbc be jo intet nt lafte, 
09 faa Par ©ogen bem til ingen ^1cl)tte; ba maatte bc rofc *) aWin Sorrefponbent mener not recibere. 
**i ^er ftulbc nof ftaa fooer. lin man fiar meb gobt OHnnbf 
beoift, at benne 2tanb fiben i^riberit ben fjevbee Txb na-fteii 
beftaubig i^av focet. Se l)erom Sjpbenljaoit« ^filberi, nuften 
afle 9Jummere. 

Sijc(b cnbaon« gfilberi, l'e 9]oten <B 140. 360 ien, og het gjør en S'iefibent albrig, meb minbre ^an er en 
SSen Qf forfatteren og 33ogtn)fferen, eder og en meget rebelig 
93?anb. 9?u er jeg iffe faa I^ffelig cit t)ibe, om min ;ou§bonb 
I) ar nogen 33en ibtanbt bem, ^oilfet jeg fnarere ^ar 5(arfag ti( 
at toitole paa enb at tro; og en rebelig 9J?anb er faare 
»anfteHg at finbe, ifær fiben bet iffe ^ar ftg meb 95?enneffer, 
fom meb SfJøbber, at be ^abe fletter ubenoaa, naar be ere 
ormftufne inben i. 

^jære ^r. 9tigåbater§febbel ! Xe maa »ære mig behjælpelig 
nicb at 6etrt)gge min £)u»bonb iox, at bcr iffe oftere ffal 
fomme faa foftbare 2:rt)ffej( fra ^an§ ^reéfe. 5Denne gor« 
figtig^eb er fao meget mere nobPenbig i benne Sib, fom jeg 
frtigter for, at ^an fnart pil bliPe inbpiflet i en n^ fortræbefig 
og foftbar ^roce§, ^Pi§ 'Mnlebning jeg maa fortætte 2)em, for 
at X)c tillige meb mig fan Pære betænft paa ?JJibter til at 
rebe i}am. ftiffelig ub af (}aven. ©agen er benne. 9J?in 
^uébonb, ber er et SDJenneffe, og t)Pi§ 9?{unb aftfaa iffe er 
mere fri for (Snaffefcjt enb trt)fte SBoger for Xrtiffcjl, ^ar 
nylig i et Selffab fortalt, at næften ^ele 33yen figcr, at en Pi§ 
9}?anb, fom ^an napngap, ffal Pære "Sereå ^opift etter ben, 
fom afffriper Dere§ Sog. 9?u burbc pet min §u§bonb af 
(Srfaren^eb pibe, at bet, fom næften f)e(e Si)en figer, gemenlig 
altib befinbeå at pære Søgn; imibfertib f)ar ^an fagt bette nben 
at tænfe paa l^øtgerne; og man fortætter, at ben naPngiPne 
SRanb ffal f)aPe taget f)am benne gritalen^eb faa ilbe op, at 
■^an ^ar beftuttet at anlægge ©ag imob ^am. iSebfte X)t. 
9tig§baleréfebbel! (ab mig pibe, om X)e Péb, ^pem benne ^erfon 
er, og om 1)e ba iffe fan opertale ^am til at labe Sagen 
falbe. 'Jjen mig cnbelig i at mebbele mig 1)ereå jEanfer om 
alt bet foranftaaenbc, og Pær forPiåfet om, at jeg til ©rfjenbts 
ligl)eb altib ffal pære 1)ercé nnberbanigfte -Tjener. 

^efper Sogtryf f er^Xreng. 
(£. 8f. .^laPé l)ar rettet nogcl ^ift og ^er i mit 

33rcP, fiben f)an er lærbcre enb jeg, og ifær en $ej:c= 

mcfter til at fore en 3;ing i gob ©til. 361 Si)tJ og førrctijtjcnbe kapitel. 
5oor. 

iir. 5Bogtn)ffer-'5)rcng! 

'Screé ^Der for Dercé ^uébonbé 53el cv meget roåDærbig, 
og jeg fan iffc unblabe nt tilfjenbegiiie Xcm min ^"Nornojelfe 
beroDer. uagtet jeg jiift iffe er fulbtommen enig nicb Dem i 
atte '3)ereé Sætninger. 

9tigtignoE ^ar jeg (æj't \)tnmelbelien i be 5?er(ingffc 
Jibenber, men tror iffe, at ben bor anje» fra ben Sibe, ^Dor^ 
fro Xe ^or betragtet ben. 3eg f)o(bcr for, at ben inbe{}o(ber 
en tiigtig literær 9h)^eb, ber iffe bør )aune§ i et literære 
531ab. %t ben for fem '^lar fiben inbtrufne lignenbc Cm* 
ftænbigf)eb iffe finbeg anmeibt i bi§fe 53(abc, nibner funå om, 
at 'sBIabene paa ben 2ib manglebe mere i bereé ^»l^fonimens 
^cb enb nu. '^aa benne ©rnnb anfer jeg f)ele Selffobet for 
at ^aoe efter fæfleS Ooerfæg beforget 'Jlnmclbelfen, og, naar 
bet for^olber fig faa(ebey, ba fan ben iffe figeg at Dære for= 
nærmelig. Sfulbe berimob en enfelt ^erfon paa egen ^Toanb 
^ape foretaget fig ot gjore benne '^Inmclbclfe, ba ffal jeg Pære 
meget tilbojelig til ot tro, at ber ftiffer nogen Onbffob unber, 
ber pilbe Pære faa meget mere iitoatelig, i golb bet netop 
ffulbe f)ænbe fig, at '^innielberen Par en '.)3erfon, ber af egne 
meget Pærre ©jenporbigljeber burbe l)apc lært, at bære oPer 
meb onbre«. I)og, bette fon og bor jeg itfe tro, fiben bet er 
en uomftøbelig juribiff JHegel, at ben milbefte og biltigfte 
5 o r t o I f n i n g å m o a b e o 1 1 i b bor o n t o g e » , 1) u or en 
bobbclt er mulig, og l)Por ben uærfte iffe er be- 
Piélig eller bePift. Gu ^Hegel, bpi^ 3tigtigl)eb pore Dom; 
ftole bogligbagg til Cperflobigl)eb beftl)rfc. 

Det er mig ubefjenbt, om bet i^crlingffe Selffob l)olber 
en lOianb, fom be folbe Okcontotor. Cm faa er, bo moo Ijoné 
(fmbebe Pentclig Pære af fomme '-Beffoffenbeb fom lolcrenå i 
et Pift Somfpem, ^Piå forfte (rmbebø^-'^ligt er: albrig at tale 362 €t Crb. 5eg 6ctt: enbiui itfe fet, ot bet (jele Selffati t)ar 
recanteret etler tittiagefolbt nogen af bere§ ^anblinger, og bet 
ft)neå urimeligt, at bet ffulbe Ijatie beffiffct nogen tit bette 
33rug for enfe(te 9Jceb(emmcr, i()tior meget bigfe enb unbertiben 
hmbe beljoue bet. ?It be Ija'oe en 9tebaftor, Déb jeg nel, men 
%'C maa forffaane mig for at oære ^ere§ ©pion og fe(D 
abreåfere Xcm til llJJanben, i ^alh bet ffulbe oære 35em 
ange(egent at faa be forlangte Unberretninger. ^ii ^roft for 
Xem maa jeg tilføje bette: at 9Inmelbelfen bog itte fan Dære 
©ereå ^uSbonb foa ut)et)agelig, fom ben nilbe f^ane iDceret, i 
fyalb 9lnmelberen l^aobe funbet fig berettiget til nt gioe ben et 
faabant ©tiing: „N. N. l)ar erflæret, at ^an er nbfot 
for at tabe fin timelige 5?clfærb og faalebc§ for^ 
mebeift et Otterilelfeg-gej If fribt, fom en mobnere 
Gliber tiilbe ^abe unbgaaet, ganffe at titintetg j øre 
?3-rugterne af fine oorige 93eftr æbelfer; at ^an, næft 
meb inberlig ?5ortrt)belfe at crfjenbe ben af I}am 
b c g Q n g n e g o r f e e I f e , u n b e r b a n i g f t g n r a a b e r om 
Sitgitielfe, og at 9?aabe maa gan for ^)? etten. 3? cl 
bør l}an, i betragtning af be af barn imob N. N, 
Ijtrebe gornærmelfer, iffe dente nogen 'iilaa'be^^ 
betotSning, men, otoerbettift om N. N.-milbe og lem* 
fælbige jtænfcmaabe og i betragtning af, at fian§ 
^anblinger iffe grunbc fig i nogen onb Joenfigt, 
men alene i Ungbom§ Uforfigtigfieb, f)aaber ()an, 
ot N. N. bit bife ben 9?aabe imob l^am, at neblægge 
'^exQå goTct'øn foi-" l)am, og faalebeå rebbc l^am fra 
en uluffelig Unbergang." (Sn faaban (Srflæring, om 
ben juft iffe ftrifte fan figc§ at banære ben, ber ofgibcr 
fammc, bilbe bog for ebig berobe l)om 9?ettig()eben til at ht' 
brejbe en anben et U^elb, btr blot rorer l^an§ ^ung og ban§ 
tjinanfer. 

!olcg er enig meb 'Dem bcri, at Xere§ §u§bonb iffe bor 
appellere fin Sag til Ijojefte ^et. T)c (Sfrup, ()an f)ar faaet, 
I)ar l)an birfelig fortjent. i>an bar iffe beforget fin ^orreftur 363 nojngtig nof og ^cltlct) faiifte uæret ^larfag i, nt ber er falbet 
en Sfuggc af røi^tnnfe vaa golf, i)\)ié miubfte .^anblinger 
f)ibinbti( og nltib dauc funnct taaic bet f(areftc 2l)» og bc 
fforpcfte Unbcrfogelfer. Wcn ^an l)ax crfjcnbt fin tvejl*), dnn 
()Qr bobet for ben**), og nltfnn bor ingen, og allcrminbft udeb- 
fomtnenbe, mere bebrcjbc bani fanune. .S^an er et Wcnneffe, 
og at fej(e ei ingen ni), men en æ(bgainme( S^'unft; ben ^nr 
fra '?(ri(b§ 5'ib ]i(\aet (ige faa ttibelig ffrenet i ben menneffe^ 
lige 9catnr, foni ben ni)(ig opfunbne og meb megen 53cfoft- 
ning uben(anb§ fra nnftaffebe Tampmaftine bor fiben 1764, 
};)([a fniaa t^ornnbringcr nær, ftnnet ffrefet i firaft§ banffc 
9JJefanif. 

'3)et er fmnft, at 1)e bar nidet ffaffe '5)ere§ Jouébonb en 
Sorreftpr, font ban fan (ibe ima; men, fjærc i^r. 58ogtrt)ffer; 
1)reng! Ve bcbot>er iffc at itngfte Dem faa meget. SBc()ag 
at (æfe igjcnnem alt, l)\)ab ber er trt)ffct i I)cre§ ,'on§bonb§ 
33ogtn)fferi, og ba ffa( Xe fe, btnu- utallige Xriiffej( ber ere, 
og rimcligoié til cuig Tib nille bline, upaaanfebc. £Mge faa (ibet 
beftotier Xe at fn^gte for ben ni) ''^roce^i, t)t)ormeb Xere§ 
£'>uébonb, efter Xere§ fjormening, trueå. Dm jeg fjenbcr ben 
9J?anb, Xe frljgter for, elter iffe, og b^iem ber er min ^opift, 
fan Pære Xem og 53t)en ligegiilbigt. Sao meget tor jeg fige, 
at Xereé .S3u«bonb næppe bcboPer at Pære bange for ^sroce§ 
meb ()am for ben gjorte 53effl)(bning. ^f)i ffnibe ben Pære 
ufanbfærbig, ba Pil ban Pift tie ftiUe til ben, enten l)an faa 
tror, at ben fornærmer bam etler iffe, ba f)an péb, ot l^iben 
er ben bebfie Særemefter og ben, fom al 1 e r f raftigft nb> 
rpbber 2)?i5tanfer. ©fulbc 58cffi)lbningen berimob iffe pære 
rigtig, 'ba Pil bet fomme on paa, enten ban anfcr ben for at 
Pære Panærenbe, eller iffe. 3 fibftc galb anlægger ban oift **) ®c be iyerlingffc Iccvbc gfterretningcr 1790 9i. 16. Grofts boiiffe aWefnnif, (^ovetceeningcr o»er aJlefonif af 3en« 
^raft, Prof. matheseos i Sorø. S3ogen iibfom 1763—64. 364 ingen ^roeeå; men i bet førfte ^^ilfælbe, fom jeg bog næppe 
tror finber Steb i benne Sag, Pil jeg raabe 'Dereg §nébonb 
til at foi^fl)"^ lig meb SePifer, t^i berfom bigfe mongte, ba 
!an bet let f)ænbe fig, at Ubfalbet bliPer føleligt for f)am; og 
naar ba ben naDngiPne 9Kanb Peb 3tetten er bleoen frifjenbt 
fra 33effplbningen, foa pil jeg fe paa ben, ber længere tor 
miåtænte ^am for at Pære min ^opift, if)Por meget enb 53t)en, 
fom ©e figer, nu fnatter og tror fig oPerbePift berom. 3eg 
er, Jor. 53ogtri)ffer*^reng ! Dere§ 3Sen og ^Jjener. 

9lig§balcr§feblen 9?r 

(S. ©t. §il§ ^(ap§ fra mig, og fig ^am, at fiben ^an 
er lærb, faa bør ^an bog Pibe, at £)of= og Stab§»1Retten ifte 
er nogen SDJanb. ®et ffabebe ^eller itte, om ^an brugte minbre 
fremmebe Orb i fit ©prog. . Cttc 08 fi)rrct!)ticnbc topitcl. 
^oori ^æfcrrn uil fiuif rt i3ar af fine gomlc iPfnnrr 

2)en Samtale, l)Pormeb jeg fluttebe mit tre og fprre- 
tijpenbc .sTapitel, blcp afbrubt Peb en ^oj Satter bag Peb be 
talenbe '^erfoner, Di»fe Penbte fig om for at erfare, om bet 
Par bereS Samtale, ber ^apbe gipet ^Inlebning til faa ftor en 
gornojelfe. Wien be befanbt fnart, at bet itte for^olbt fig faa* 
Iebe§, og at ben leenbe ^erfon Par en iOtanb, ber meget nn- 
bægtig læfte i en 33og og formobentlig tjaPbe ^ørt mere af 
Samtalen enb min §erre, ber fab i ben føbeftc SøDu. 

iWan bleu ftror nt)ågjerrig for at pibe, bPab bet oar for 
en 3?og, ber l)attbe opoaft en faa gottenbe Satter, og Wanben 
Par itte uPillig til at Pife Selffabet, at bet por (Srøalbg for- 
træffelige ^^arlefin '•patriot, ber faa meget fiapbe moret 
^am. (Sniper iftemmebe nu fin SoPtale ooer bette Digt; én 
baPbe læft bet femten, en anben trebipe ®ange; én læfte bet 
^pcrt ^Partal; og be, fom albvig l)apbe fet ©ogen, unbfaa fig 
Peb at tilftaa bereé Upibenf)eb og toarc enige meb be anbre. 365 Qt man olbrig tunbe læfe cHer ^øre ben for tit. Siben man, 
formebeift nogleå Ufi)nbigl)eb, onbre§ UIl)ft og flere fonimen= 
ftpbenbe 5larfager, iffe Dar blebet enig om noget fornnftigere 
9JiorffQb, ion blet» SOfnnben onmobet om ot forelæfe Sti)ftet, 
^bortil ^on ogfan fanbte» ganffe uiUig. 

DJoar mon imbtoger nogle (gtoubSninger, lom datteren nu 
og \)a fornolbte, bleb ©tljtfet unfbrnbt oplæft inbtil langt ben 
i ben anben ^Ift, ti( bi§|e Crb: 

— — — — 3:t)ff er en ©ift for l'onbet — 

?U bor gortræb er tt)ffl 
fibilfe Orb SUJanben beflamerebe meb faabant (rftertrt)?, at 
min £)erre ulubfelig baagnebe af fin @obn og fprang op \>aa 
®nlbct. 

„§bat)?" fagbe ^an, „er bet iffe nof, ot mon i oprorfte 
©frifter mao toale at fe be grobeftc JJnbeftiber imob en 'Diation, 
fom fnnsi poa et ^ar 'iUar er blebeu faa flet begegnet f)er i 
Sanbet og eUer§ til otle 3;iber l)ar nl)bt en ubmærfet og for= 
tjent 5tgtelfe; men ©omtalen i Selffaber ffal enbogfao goo nb 
poa benne forftibte 9JJateric'?" 

„^oi^tab mig," fbarebe ^oJ^tæferen, „bet bor ingen ©omtale, 
ber bæffebeXem; og noor 'Se fnnå bil bel)agc ot fe poo ^itel= 
blabct af benne 53og, l)bori be faa onftobelige Orb finbe§, bo 
ffal 1)e erfare, at bet iffe er for et ^or '^ax fiben, ot mon 
I)or begqnbt meb biéfe Ubfalb imob en f)el 5J?ation, men at 
mon enbogfao i floret 1772 ()ar tænft om benne 9JJaterie 
ligefom nu. 50tan bel)ager ot falbe biéfe Seflomationer en 
!:U?obe=©i)gbom ^o5 be nu lebenbc gorfottere, og bog er bet 
meget let ot bebife, ot benne ©l)gbom l)or groéferet fro be 
oUerælbfte 2:iber. Holberg, i f in T onnemorf 5 3i i geé 
^iftorie, giber ti)beligt 33ebi§ poa, ot 4:i)fferne i gribcrif 
ben trebjeé Jib bore for^obte*i; og ffulbe bctte 53ebi5 iffe 
f^neé Xem at bære gammelt nof, bo fon jeg tjene Xem meb 
fire i^eré of beXonffe longere lihMmfr onif e, fom er *) Stebet er onfort i biafe 53(obc, nemlig %^aq 100. 366 trpft i lOJalmo 'ilar 1534, ^Dor Xigtcren laber Slong ©aralb 
^t)lbetanb tQ(e faalebeå: 

Xer figeé, ati) jeg bo tnbebe ben ^ri, 
gijr jeg ^afbe bet mange iijffe Dbi 
Cc anbre flere blpbagtige iiienb, 
Som Uh tf)o funbe gpre fnlb for en. 

1)et fan Del iffe nægtes, at m jo nu og J>a ()aDe }aaet 
én etter anben bva\3 og inbiigtéfulD Siljffer ^er inb; men ben 
ftørfte Xct fan tatfe bereå 'iJlbresje til 9D?iniftrene, og iffe bere» 
^unbffatier, for ben iii)ffe, be t)ar)e gjort fier i Sanbet; tf)i intet 
er rigtigere enb ben 'illnnie^rfning, JRouåfean gjor i )in S'inile, 
naar f)an figer: comptez, qu'il importe plus d'étre charlatan 
qu' habile; et si vous ne savez parvenir aux ministres, et aux 
chefs des bureaux, jamais vous ne serez qu'uu ignorant, ^e 
i)ax etlerg fnlbfommen Otet i, at benne 3[)'?aterie er meget for- 
[libt, men ben bor, efter mine Xanfer, cnbnu iffe oærc nbflibt, 
og I)e fan ucere Diå vaa, at Doreå ©fribentere fiffert Dil ia'be 
ben fare, faa fnart fom be fe noget soanb til, at ben for 
Sanbets ''^oxn iaa ntaalelige Jiifffiebs^'^eriobe nærmer fig til 
fit ©nbeligt, builfen Xib, Di ()aat)c, ffulbe bog iffe Dære \aa 
meget langt borte." 

5Win ijerre, ber Del funbe opregne fine femten "Jlner af 
abelige banffe gorfæbre, men fom bog oar ti)ff i .Spjærtet, fiben 
Ijan Dentebe at gjore fin Sl^ffe Dcb alting formaacnbe jQffere§ 
S'orbøn f)o§ alting formaaenbc 9!Riniftre, bleo Dreb og gif 
bort, bDorDeb jeg bleD beroDet ben ?^ornojelfe at Ijore ©lut= 
ningen af .^omebien, ber t)aDbe moret mig faa meget. 

Do bette 3)igt Dar ffreDet paa 53er», fao ^aDbe jeg iblanbt 
meget anbet lagt liWærfe til én af bet§ (Sgenffaber, fom meget 
f)aDbe bcl)agct mig, nemlig: at bet iffe, fom be flefte af (Samlbå 
anbre "Sigte, Dar ffreDet paa rimfri 'i^erS. 3^9 t^"Dr, at Dorcé 
©prog f)nr lige faa ftor 9tigbom paa 9tim fom bet franffe, 

Comptez qu'il importe, ftol paa, ot bet f)ar mere at figc at uære 
en (Sbartatan enb at oære btigttg, og bcrfom bu tfte fan naa frem U[ 
aJIiuifirene og Snreauc^efcrne, blioer t)u albrig anbet enb en3gncrant. 367 og altfaa uil ben fanbc Digter næppe bcéfovmcbetft Liliue i 
e^orlegen^eb nieb fine Janfer. ^toiicncrne niongle be nuiefuline 
9iim, og nltfaa meget mere enb Pi*), og bog finber man ooeralt 
trebobbelte 9tim næften f)o» atle bere§ gobe Digtere. (SngeU 
lænberne ^ope bare maéfuline 9tim, og biåje, om jeg iffe tager 
%e\l, i meget (iben Operf(obig()eb; berfore ere ogfna be rimfrie 
3?er» i)Ov bere» gobe Digtere meget atminbeligc, ja næften en 
9?obpenbigl)eb; tf)i enbogfaa ()li§ ben ftore Digter ^^opc Pit 
man finbe utaUige 9iim, ber iffe crc faa nojagtige, fom Pore§ 
og bet franffc ©progg ®eni ubforbrer bem. De Jl)ffe, ber 
ere meget rigere paa 9tim enb be (£"nge(ffe, ffjont nben -tpiPl 
fattigere berpaa enb Pi, ()ape formobentligen Pillet efterligne 
(Sngelffmænbenc, og berfore inbfort be mange rimfri 'i^'ré i 
bereå Sprog, uagtet bet t)aarbe i llbtalen, fom bi»fe tpenbe 
©prog f)ape til fælleå meb dinanben, ogfaa er "iJlarfag i, at be 
iffe fan (ægge a(t bet blobe og a( ben 33elf(ang i bereS 9tim, 
fom biéfe faa nobPcnbig fræpe. 'i?(t man i Pore§ Sprog fan 
ffripe fortræffelige Sfucfpil paa rimebe i>er§, bet f)ar en 
9iorbal)( 53run, en JBc^fel og (Xiinilb bePift, men enbnn f)ar jeg 
albrig funnet finbe ben .s^armoni og ben 3>clflang i noget af 
Poreå banffe rimfri Digte, fom i be rimebe. Sfal bi§fe, fom 
bet be§ Pa'rre tegner til, forjaget af l)ine, ta truey Porel ffjønne 
iJiteratur meb 33arLiari, ha aabneg ber en Dæmning for aUe 
uélc Smorere, ber pel enbnn, til JrobS for SJimeté '-Baanb, 
{)jemfoge o§ meb en gruelig SOJængbe 51fiil)eber, men ba, naar 
benne '■8anffeligl)eb bleP njbbet af in^jen for bem, oilbe 0Per= 
foømme og brnfne o5 meb 'i^anb. De gobe Digtere — be maa 
lige, ^Pab be Pille — fomme alt for mageligt til bcrci? 'Olr^ 
bejber, naar be forjage 9iMm af 'i^erfene; tl)i jeg tor briftig 
onpenbe bet paa Pore» banffe Sprog, fom 'Voltaire figcr om 
bet franffe i fortalen til l)au5 Cucrfættelfe af Sl)affpeare§ *) .peroeb maa itfe forftaaa, at be cvc fattifjcrc vaa rimeu&cCvb enb 
ti, tf)t be fiaoe i bet Stcf flcve feminine r)iim, eiib be Xaiiffc o(\ 
^ranf!e; men bcve« ^Berfififatton er nltfaa mere enéforniig, ba be 
mangle et bett)beltgt .vjælpemibbel til at oariere ben. 368 3uliu§ Sæfnr*) : Les vers blånes ne coutent que la peine de 
les dicter. Cela n'est pas plus difficile å faire qu' une lettre. 
Si on s' avise de faire des tragedies en vers blånes, et de 
les jouer sur notre théatre, la tragedie est perdue. Des que 
vous otez la difficulté, vous otez le mérite. 

®ette gjælber om a\ie ©logå rimfri 58er§. men meb hob'- 
6elt @ti}rfe om ^pejnmetre og ^entametre, fom toore§ @prog, 
efter mine Sanfer, albrig fnn imobtage. Wan »Ife mig blot 
fire efter ^inonben følgenbe bnnfte 5lser§ af bi§fe 51rter, man 
ubføge bem ^oå ()l)em of bore§ "digtere, man bil, og man fam* 
menligne bem meb ^oob for fire, man behager, \)o§ ObibinS, og 
jeg ttotoer min ^lopiftå §al§**) paa, at be banffe iffe ffal fomme 
be latinffe nær i 33elflang. 93i ^ade att for mange S'onfo« 
nanter otoen pao I)inonben, og blot i^^ejionen af Poreg ®enitipu§ 
burbe fige o§, at Satinernes 35erfemaa( iffe ere for o§. Og 
naar Pil Pore§ (Sprog faa (StaPelferne§ Sipantitet faa nøje be? 
ftemt fom bet latinffe? 

^eg Péb meget pel, at jeg i benne ^oft iffe Pil fua SPJeb^ 
^olb af en ftor 1)el af poreå Digtere; jeg fortanger bet jetter 
iffe, tf)i jeg f)ar fun§ gipet mine enfibige Janfer til ^jenbe, og 
ingen banff Digter ()ar enbnn oPcrbePift mig om, at et rimfrit 
Digt, i^Por ffjønt bet enbog er, iffe mangler 5Rimet§ 33elflang. 
Dette maa jeg enbnu tiHægge, ot ingen af bem, fom jeg falber 
9?ationen§ bebfte Digtere, t)aPe, faa Pibt jeg péb, ffrePet rimfri 
S3er§, ©ten er fen og (Siiialb unbtagne***). *) Oeuvres de Corneille, Tom. 2, p. 329. 
**) ?It ftge: t (^alb jeg raabebe for ben. 
***! SJfan fjar ingen jnribif! 9>i^f)cb om, ot <gtorm er forfatter af 
SPragcv; og i ban« fanilebe S)ifltc ftnbeé fnn« et enefte liret Les vers blånes o. f. o. 25e rimfri 9>erS fofle i!fe anbcn UIej= 
Iigf)eb enb 2)iltevingcn. S)et er iffe oanffctigcre enb at firiee et 93retJ. 
@ioer man fig til nt ffrioe S:ragebier paa rimfri i8er« og opfc<re bem 
paa oort2:l)eater, er bet nbe mebSragebien. 2:ag SJanffefigfieben bort, faa 
falber gortjeneftcn bort meb bet famme. 360 'Da min Ipcvre fom bjctn, bleD finus ^rcbc lunjct forinilbct 
formebdft en ^offe og et 58reli fra en af i)an^ tebfte ^^enner, 
fom f)an forefnnbt. Tette ^reu iii( jeg mebbclc S?æferen, 
uagtet jeg ttéb, at jeg berHeb tiil tilbrage mig SU'itifer, fiben 
bette iDaimmer atterebe forfien iitbedolber to 53rctic. Min Jroft 
er, at jeg fan forfunrc mig bermeb, at jeg fjenber et of tiore§ 
gobe banffe ©fuefpil, t)t>ori ber tommer og gaar (lenueb en 
@ne§ 53ret>e: 

^er er Snb^olben: 

„Cher ami ! 

3eg ^ar (oDet at mebbcle big Unberretningcr om, (juab 
SOfærfDærbigf^eber jeg foreftnber paa min ubenlanbffe '^Hejfe. 
SOJin fibfte ^^affe inbe()o(bt blanbebe 5lnmærfniiujer fra ^itiené- 
f)u§ tit ^ el fin g borg, f)Oormeb fulgte et ©ti)ffe foenff 53rob, 
fom bu maa tonferbere til min 9faritet;@am(ing. ^ermeb 
fotger nu Seffrioclfen oDer min Oiejfe til S^arI§frona*) famt 
en legning, ^Doraf man fan fe, f)dor(ebcå i8pnbcrl)ufcne i 
Sfaane fer wh. Xette ffal eller§ bringe big en uffatterlig 
©jælbenljeb; bog maa jeg forft melbe big, f)borIcbey ben er 
fommen i mine ^ænber, og bebe big, ot bu meb mig ofrer 
nogle 2laarer til t}ore§ fortjente 3?en§ SDJinbe. $an er bob 
ben gobe, ben fortræffelige ©podier, l)an er bob en grceåfe* 
lig '2)ob, til ubobelig <Sfobe for 3?erben og ©org for l;ian§ Stifte i rimfrie SSer«. 3(t J^aaritp og 93aggefen f)aoe firebet 
nogfe JWecitattoer, bctiifer intet, tlji ben ®fage 93er« f)ar jeg 
enbnu afbrtg fct rimebc. )Dlen at 'JuKtn, 3Se«feI, ben norffe 
og bnnffe iPrnn, 33iilf, ^rimann eller anbre, om Dt eje flere, 
af ben .^(o^fe, Ijauc fortaftet be rimebe SJeré, fuiicsJ bog at beoife 
noget 
*) 2)isfe ^Wejfebeflrioelfer ^or jeg atbrig fiinnet faa fat paa. 

Ubg '.?lnm. 

2)en norffe og banffe S3run, benf)oIb8t)i8 3oban 9Jorbabl 
93rnn (1745— 1816i og Sboma« Sbriftofer 93rmin 'I7n0— 1834) ®e 
9?otcn ®. 85. — 93 ud, fe 9ioten S. IKJ. — ^rimann, fe 9Joten 
®. 178. 

24 370 

t3ibt abfprebtc 5aini(ie. gt^a ben Jib, ben ævfebumme 5^ r. \}on 
QSorgen \>aa \aa f)aanlig en ^JJoabe forjog f)tnn, fpoferebe 
f)an trt)g tieb fine Stnnbffnber og ijortjenefter*) oibt omfring 
i 3?erben, fnnbt alle 53egne SL)?i§unbere og Sabere, fom er 
©enietå Sob, inbtil Sfæbnen enbelig, træt af nt forfølge §am, 
bragte f)am i 53etienbtffcti meb en engelff 31belémanb, ber 
baDbe gjort et ^^^bbemaal om nt uiKc gaa til iSo'bv tit ^mi- 
falem**). Xenne 9Jinnb§ 53en bien i)a\\, og fulgte (jam paa 
f)an§ mojfommetige 9tcjfe, gjennemfpaferebe ^ele ^^olæftina 
og fanbt i 9tuinerne Peb 3erufa(em en Sten, ^Pori et Sanbtort 
oPer bet forjcettebc Snub nar iub()ugget, ^Pilfet ^an affopiercbe 
og agtebe at ubgiPe ti( alminbetig DJptte og Opltjlning tidige 
meb fine '^Inmærfninger og ^agttagelfer paa benne 9tejfe og. 
^crigtigelfer i ben gomle ©eogrnfi. ^nn .sojemrcjfen git f)an 
meb en ^orapnne tit 9tu§(onb og bcrfrn igjennem Scerrig til- 
bage. S^S traf {)am i Sorl§frono, ^Por t)an ^apbe labet Sonb^ 
fortet ftiffe i bobber, faaicbeé fom bet ()er fenbe§. 9[>?en nf! 
^on er bob! ben ulpffelige ^Ibebranb, fom nl)(ig ooergif benne 
ftore ©tob, lagbe l)nm ogfaa i Slffe. 5eg formober, at ten 
meget flt)gtige og brænbbore 9J?oterie, fom ^ané ©eni inbe- 
^olbt, l)ar foraarfaget, at ^Iben faa ()aftig greb ^nm an. 3eg 
lob til for at rebbe ^am, men bet nar umuligt. 2)et enefte 
jeg fi! bjærget, nar benne ^affe meb "Jlftrpf af Sanbfortet» *) (^ielbtng figer: Reputation, like the Smallpox, gives you 
but one pain in your life. When you have had the one 
and lost the other, you maj- venture with safety, vphere 
you please. Ubg. 2Inm. 

**) "ilt bette itte er fingeret, uil man ooerbeoife^ om »eb at Icefe The 
British Mercury af -Jtrcfien^ol^-, ^ucr man enbog, om jeg minbes 
ret, Dil finbc Sngetftmanbcné ^lami. Ubg. 3tnm. Reputation, like the Smallpox o. f. »., 9?erpmmc(fe 
Bolber ligefom ©maafopper fun én ®ang t Sioet (Smerte. 'jRaax man 
i)ax Ijaft btsfe og er fluppen for ^in, fan man trtjgt »ope fig, ^por 
^en bet flal Oixrc. 371 £-)fln§ gQfanuffiiptcr blcbc cl ^fou for i?ucn og Dorc ^Qm tro 
i Xøbcn l'om i IMoet. Xa jeg ()ar abffidigc (^ange gjenncm- 
læft '-BeffrHicIfen otter bet forjættebe Qmt>, faa fcnber jeg 
t)ermeb nogle gvogmcnter, jom jeg i)ax optegiift, for at faa 
bent i bet miubfte rebbcbe fra Sorglemmclfe. .paué i)Jat)n ffal 
ba leoe i bi»fe faa fragmenter, ligefom ^ané ^enfigt oar at 
lette t 'ilJtinbct om ben gruelige i)reun, t)an i}c\X)he befluttet at 
tage oDer .lir. Don ^-8 or g en » uforffammebe (^ovoaltev, 
Dei f)Ui(ten Jpæun ^an Dilbe ^aoe gjort fig Diåfe golf faa 
bojlig forbnnbne, at {)an, om benne Ult)ffe itfe uar inbtruffct, 
fitfevt Dilbe ()aDe bob i et af ben banffc 8taté Digtigfte 
(fmbeber. 

„gormelb min Slompliment til bet iBerlingffc kontor og 
fig bem, at ten (Sfterrctning, fom jeg meb forrige 'i^^oft meb- 
bclebe bem, at Dcbfommcnbe tjaobe labet ubbcle 5ln ter f to!f e, 
til gobe for be uli)ffelige 3)?enneffer, fom liaobe miftet ,£)u» og 
.S^jem Deb ^Ibebranben, er itfe faalebeS at forftaa, at §nnger§; 
noben i Starlstrona Dar faa ftor, at be ftatfe(» 3»bbt)ggerc 
maattc æbc Jommer, men at be ^Interftotte, fom bleDe ubbclte, 
Darc intet anbet enb gobt alminbeligt9tugbrob, f)Diå 
nbDorteS garon ^ar nogen 2igl)eb meb ?lnferftoffe. Sigelcbeé 
^ar en fprogfqnbig iltJanb [)cr forfitret mig, at ijan i be 53cr^ 
lingffe Sibcnber for nogen Xib fiben f)aDbe funbet en lige faa 
befijnOerlig gejl, nemlig at Sl'ongen af begge Siciliernc Ijaviht 
Dægret fig Deb at betale ^aDen ben fæboanlige Iribut, fom 
beftob i et Telt, i Stcben for bet burbe f)ebbe en ^ar a be- 
be ft, til l)Dilfen gcjltagelfe Sigljebcn af be tDcnbe tijffc Crb 
3elt og 3c I ter formobentlig l)ar giuct '^Inlcbning , t>a 9ii)= 
l)eben, ligefom be flcfte anbrc ''1ci)l)cbcr, cnbog be, bcr angaa 
Xannemart fclu, rimeligDi» er taget af en ti)ff 'JlDié. 

„.Stan bu faa biéfe gragmenter inbrijffebc i et af eberå 
periobiffe Strifter, ba Dær faa gob at oDcrfÆttc bem, tl)i bu 
crinbrcr, at DpreS afbobe ^^en Dar tl)ff af gobfel. 3eg Dilbe 
{)clft, at bu inbrv)ffcbe bem i Wineroa, tl)i ben er, fom bu Déb, 

•i-i- 373 tt)ff ijei igjennent, og ariftofratiff ooeti i Jijobet*). Seu nu 
bel, min bebfte 33eul f)il» min ^ele Dibtloftige gamilie, og 
bær felD f)ilfet af bin oprigtige 

Sunfer 2ap§." 

§er l)av nu Sæferen 58rebet, og ftraj f!al jeg opbarte 
^am meb be omtalte fragmenter. ^borfor be ifte er inb^ 
rtjffebe i SJiinerba, og t)borlebe» jeg t)ar faoet fat paa bem, er 
noget, fom ffal blibe en ^emmeligfieb, faa længe fom S^crben 
ftaar, meb minbre en etter anben af @tabcn§ ^hibber ffulbe 
paa en benffabelig SOJaabe og beb en offentlig (Smbeb§manb 
labe min Sogtri)tfer anmobe om Opbagelfen. ^fragmenterne 
felb f^neå mig ot fortjene et færffilt Sapitel. *") 2>en ®ang t3ar enbnii iffe 2(ff)anbfingen om STbelen« Unber« 
trpffetfe ubfommet, etter« oilbe iDianben nof Rettere ^aue refom« 
menberet ^polttif^eé 3ournal, om f)Dilfet ^iaii bette meb 
fulbfommen Stigtig^eb fan fige«. Ubg. 2lnm. ^[f^anbUngen om bibelen« Unbertrl)f f elfe, „»Sttar \)aa bet 
®pørg8maat: „©fat man unbertrtjtfe 2tbelen"," 2Jiinertoa, 3uti 1790. 
— 'ip olttif d^e« Sournal, nebft ^tnjeige Doii gelelirten unb anberen 
©ad^eu, ubfom fra 1781 i en fnng •Jtarræffe i -damborg, grunblagt af 
(Sottlob 58enebtct oou @(f)tradj (1743— 180i). 373 9?i og fijrrctijocntic .topitcl. 

^rogmnitfr nngoarniif M forjættriif Caui), 
IjDormfl) folgcr ft €nu5hort. Icszur 3 C.J.C.U -r^"^%! 

Das d^s gslobte 
Land Det forjættcbc iL?ant) oUcr 'i^alæftiiui laa, foni mon Déb, 
fovbum*) i ^Ificii. Xcti? oij"^" ^"^'z ^ont bet t)c>éfoicbc 2aiib= 

*) ?(f be Orb: Ua for Dum ffulbt, man let fnlbe Dan at tro, at 
?anbet oat forttflttet et aiibet 2teb ()en, f)oilfet bog uel iffe er 
muligt. 3iinfercn befiager nitfna at anmcrrte, at t)aii f)er taler libt 
ubeftcmt Ubg. Vliini. 374 fort iibbifei", (angt anber(ebe§, enb be fenere ©eoflrofer fore- 
ftitte bet, ^uilfet iWe er at unbre§ otter, ba man béb af ©rfaren* 
^eb, ^bob afteoohitioner og goranbringer ^orbffjæltie, Otier^ 
fDømmcIfer og anbre 9?atiir=5:i(brage(fer fan forttolbe t et Sanbg 
uboortes Ubfeenbe og ^eliggen^eb. 

•Set grænfebe iniob <3ønben tit bet tt)ffelige 5(rabien, fom 
bar lanbfaft meb ^i£gi)pten. 35et røbe S)ab berimob ffilte hen 
■Set of ?®gi)ten, fom falbte§ ®ofen, og ^dor 3§J^nenterne boebe, 
fra bet (t)ffe(ige %xahien, ^biffet Sanb l^odbe faaet bet jtilnabn 
(t)ffe(ig, forbi ben ftørfte og ufornuftige ,Spob af Snbbtjggerne 
anfoa fig fettD for at Ⱦre en bebre '3(rt af SJJenneffer enb 
Snbb^ggerne t bet forjættebe Sanb og ff^ebe , faa meget 
muligt, al Omgang meb bem, ^toorimob be l^otbt et fortroligt 
SSenffab meb !3§i^ncliterne , ^dortoeb bi§fe§ Ubtoanbring fra 
?®g^pten meget (ettebe§. 

®ofen, ^Dor ^§raeliterne boebe — ffjønt ber ogfaa 
fanbteå mangfolbige af benne llJation i be anbre 1)ele af 5®gl)pten 
— , toar et Sanb, fom f(øb meb Wælf og ^onning, et fanbt 
©laraffenlanb: 

2)er, ^toor be ftegte ©»in, meb Sniu i 9tt)ggen foømme 
3 ©abefjær of 5!JJjøb og florc ^løbe'<2>tvømmt, 
Og bitmme g^^Q'^'^fs'^^ fortære bem i J^reD. 

9)?an maa altfoa meb ^Bittig^eb unbre§ ot>er, at be funbe 
fortabe et faa ^ertigt Sanb; man t)éh, ^uor ofte be fnurrebe 
imob S5?ofe§, forbi {)an tiatobe fort bem ub af bette Sanb ; ^Dor 
ofte be meb ^ebrøbetfe tænfte tilbage paa be ægljptiffe ^job- 
grtjber; men benne 55ebroPe(fe Parebe iffe længere, enb tit be 
^apbe begl)nbt at unbertpingc bet forjcettebe Sanb og at btiPe 
^erre oPer bet, ^Poraf mon, meb en ganffe maabelig ^unbffab 
om bet menneffetige .*pjærte, fan brage ben ©tutning: at ^erffe* 
I^ft Par én af be IBePæggrunbe, fom breP bem tit bereå Ub= 
Panbring, og at be [)ettere Pitbe Pære ^errer i et minbre rigt 
Sonb, enb »ære ©taPer i bet febe '5®gt)ten. 1)er gipe§ bog be, 
fom fættc bet meget i SpiPt, om '^gi)pten og ®ofen Par et 
febere Sanb enb ^atæftino. 375 

Pibere f)aobe bc i ^(Sgtjpteu be ftolte ^^i^vamiber, fom uare 
herlige at fe til, og be prægtige ©tæber 9Jiemft5 og ^lairo, 
famt mange onbre ffjønuc ©ager, fom be mefterligcu Dibfte at 
rofe, og ^Dorimob ingen 2ing funbe opueje i bet i^anb, jom 
be \)a\)'{>e unbertPnnget. 

^Jon 6effi)(ber ^»raefiterne for, ot be beroDebe 9©gt)p; 
terne bere» ©nlb:: og ®o(D4lt'ar og toge bent meb fig, ba be 
ubPanbrebe; men berfom jeg tor PoPe en briftig @i§ning, 
'iaa tror jeg, at bette er figurligt ment. 'Set er befjenbt, at 
man figner Særbom og ^'unbffaber Peb foftelige Q^ulb; og 
Sotp^^ar, og folgelig bliper 2)leningen benne, at ^éraeliterne 
ftjat ^'unfter og SSibenffaber fra ^gppterne; ftjønt man Pi( 
fige, at be bragte meget (ibet beraf inb i bet forjættebe Sanb, 
l)Por bi§fe Pare temmelig befjenbte for enb bere§ 5(nfomft, ot 
be formobeutlig tabte bem paa SSejen, og at ben liben 9ieft, 
fom be ^nPbe i SSe^oIb, Par faa opblanbet meb Jl^inbmageri, 
ot ben Par mere ffabelig enb gaPntig. 1)og ffal nogle faa af 
bem meb £)ml)pggelig^eb f)ape pagfet paa, ^Pab be bragte meb 
fig, og bermeb gjort Sanbet 5h)tte, ^porfore be ogfaa af alle 
forftanbige blePe ærebe og agtebe. 

©tra^-, naar man fommer oPer bet robe ^")ap inb i bet 
tpffelige 3trabien, fer man en ftor ^ort, ^Porigjennem 3érae= 
literne niaatte paéfere, fiben bet Par meget Panffetigt at lonbe 
\}aa anbre ^Steber. 93?an Pil paaftaa — ffjont jeg ifte fan 
inbeftaa for 9iigtigl)eben — , at Såraeliterne, efter ot be Pore 
fomne inb i bet forjættebe Sonb, fenbte ben ftorfte "Del af 
Sanbetå Otigbomme nb igjennem benne 'i|3ort til bere§ efterlobte 
tBenner i *3(Sgi)pten ©fulbe benne Jrobition Pære rigtig, bo 
ft}neå ben temmelig ot beftprfe min*) oPcn anførte ^">ppotl)cfe, 
<it man meb Ubitlig^eb bcffplber S^roeliterne for at ^ope ftjaalet 
^gt)pterne§ ®nlb= og Sølp^.^'or. *) Otjeratt i biafe ;^ragmenter, tjDor ber tale« i ben forfte l^erfoii, 
maa ?æferen anmærfe ftfl, at bet er ©pagter, 09 iffe 3unfer fapø, 
ber inbfjJre« talenbe. 376 Siogle iOcile fra beii [tore ^^ort fommer mau til Snen 
Tlaxai), ^t)iå 33anb fortætteå at ^atte oceret bittert. Der ere 
nogle, fom tro, at bet ^ar uæret ^tirmonter-^^aub, men om faa 
er, ha maa bet i Jibené Sængbe ^aoe tabt fine mineratffe 
58eftanbbe(e ; tf)i jeg ^ar c^emice unberjogt bet, men iffe funbet 
noget, fjdoraf jeg funbe ftntte mig til, at 35anbet uar mineralff ; 
beéuben ^ar bet faa gob en Smag, fom noget anbet ferff ii3anb 
i ^e(e Sanbet. Xurbe jeg paa nt) oooe en ®i§ning, fan biet) 
bet benne: at 3§raeUterne, ber i ^•8egt)nbe(fen (obe, fom om 
be Hare miåfornojebe meb bet Sanb, ^uori man f}aiibe bragt 
bem, fanbt alting, tige inblil ^X^anbet, at Pære bittert, ^Doraf 
benne So ba ^ar faaet D^nbnet 9[)?ara^. Siben, ba ^graeliterne 
blePe mere robfæftebc i Sanbet, forgif benne bitre Smag, enb= 
ffjont be Pet nnbertiben anftillebe fig, fom om be Pare mi»; 
fornojebe meb Snnbets '■^robufter. 

Det fortjener at anmærfeå fom noget befi)nber(igt, ()PDr= 
lebeé be forncmmcfte og anfeligfte gamilier i bet (pffelige 
■5?(rabien enbnn fætte bereé Stolt^eb i, at be nebftamme fra 
'iSgtjptené gamle beboere. Xen ftorfte ^ob af biåfe (familier 
ere nbeffriuelig ftoltc og uærbige ingen anben bereå Omgang 
enb bem, ber meb (ige i8i»t)eb fan beregne bereå :^erfomft, (ige? 
fom be ogfaa fætte bere§ ftorfte &iæhQ i aiU be nbPorteé 
1)iftinftion»=2^egn, ber tan ubmærfe bem fra ben adiiinbelige 
^^obe(*). *) ?ige faa l)o« oi , figcr CEf)i(iau i Ult)éie« ooii ;]itf)aca. 33eb benne 
'Jtntcbning faibei" mig en ^Inmævftiing tnb: nonr bet fovbt)J»e8 
aiibre i\i\) Dtéfe ^(aSfcu af -^tbefen at gtoe berc« Jjenere 3ceger» 
(ibeuier, faa er bet upaatcioieligen meget rigtigt, at benne ®oit 
'Betjentere bdttev et £iftinftion3=2:cgn for ben fipjefle 'itbet. Sn 
3æger bag paa eu SBogn beti)ber aftfaa fov Sftertiben bet famme, 
fom om kuffen vaabte tit be forbigaaenbe: Xager nu fmutt 
■patten c af, 33prn; t^t ^ev tommer noget, fom ev mere 
eitb boevbagé ^Ivbejbe. lette er nu itte uubeiiigt, men bet 
uubevlige beftaav beri, at be, fom fjape foveftaaet bette gorbub, itfe 
bauc erinbret, at ber gioe« be golf, bcv fjpve meb .tuforer bag 
paa beveé ilJogue, \aa man let fEuibe fatbe paa at tro, at man 377 Dioget fra 3[)?ava() finbey enbuii (S(im, )om etter 2 Wof. 
33o9 15, 27. Uiir fLUbuiii befjenDt of fiuc tolu 'i^ an b tilt) er 
og t)a(nfierbiiiib»ti)ue 'i^ n huet ræer,' f}innnf nu ingen 
Spor ftnbeé. '^olnietræerne ere riineligui^ bortf)uggebc meb 
^en ot>rige @foD, og ^^nnbfUberne [)ar man uben 1m\)[ ht- 
nl)ttet i'ig af, ba man fanbt pan iit grade ben ®roft, foni nu 
ooerffærer Sanbet Peb (i(im, og )om b(cp bepift meb ti)be(ige 
'^(rgunieuter at ffntle beforbre 2anbet§ i^elftanb, ffjont (irfaren- 
§eb fibeu Pifte, at ben b(ep en mebfjjælpenbe "itarfag ti( i?anbet§ 
lUl)fte. 

(Sn ^robition fortæller, at S?ot()y ^ouftru, foni b(ep for^ 
panblet til en @a(tf totte, ffal f)ape ftaaet et Steb i "Di^ 
ftriftet imedem bet robe ipap og CSlini. Xer berettet, at ben 
9J?anb, lom ejebe bet Saub, [)Por Støtten ftob, (uube aarlig 
fælge noget Sa(t, forubeu ^pab \)a\\ fe(p brugte. lOfen ^IJiaubeu, 
fom pilbe Pære rig meb ét, gjorbe en prægtig 33effriPe(fe oper 
be ufigelige 5oi^t»e(e, Stotteu funbe iubbringe en .^onge frem for 
en priPat 9JJanb, l}uormeb f)an Pilbe oPertate itongeil af 
3erufa(em til at fjobo ben. Om bet (l)ffebe§ l}am, péb man 
iffe, bog er bet troligt, fiben ber iffe er bet ringefte Spor af 
ben tilbage; berimob ffal ber eubnu e^iftere fragmenter af 
Seffripelfeu, og man l)ar forfifret mig, at be ffal pære tn)fte 
i et ti)ff SRaanebéffrift. 

''i^cia. Sinai ^Sjærg bleP Sopeu gipet. Om nogen ffulbc 
Pille fporge, l}Pab bette Par for en Sop, fparer jeg, at bet er 
et unberligt Sporg»maal om eu befjenbt Sag, og tier ftille. 
Sfulbe man berimob pille inbpenbe, at Slæberne iffe ftaa paa 
bette Snubfort i "D^n Orben, Ijpori be ere tegnebc paa anbre 
Saubforter oPer ^alæflina, ba fparer jeg, at bette, fom er 
fopieret efter et gammelt og i Saubct felu funben l:)Jionuiiieut, 
bog Pel maa uære mere autl)entitiuo enb be anbre, man l)ar fnarere mnnttc midbnige .Hoiifleii« iWioiibiirci- en& 2lbeleu« i^ibeiiev; 
t()i 3ægerliberieruc f)aoe bog eiibuu iugeit ?ig[)eb fiinet meb 3ft'ger« 
llniformeiiie. Ubg 2lnm. 378 {joft, 09 oDernft bør man, jnn Del i benne ©ag, fom i foa 
mange anbre, tage fornuften fangen nnber 2^roen§ S^big^eb. 

^?torben for bet hjffclige 5Irobien ligger ''3f)ereftterne§ 
og ^anaaniternes Sanb. 5lf biéfe golf beffi)Ibte§ be, fom 
bo »eb bet fa(te ^aD, for at leDe af 9tot)eri, og i @ærbe(e§^eb 
at f)at)e plijnbret fofarenbe golf. i^bor bibt bette er fanbt, 
fan man, efter faa mange ©eflerg 3-oi^fø&- iffe meb SSi§^eb 
beftemme; bet famme gjælber ogf aa om ben ^rabition, at 
kongen i- ©ejer, et kongerige, ber ligger poa en liben i 
bet bobe $ab, ffal f)aDe fpift be a)?ennef!er, ber bare faa 
ult)tfclige at blioe bretme tit f)an§ ^i)fter. ^lan ^or bog 
i?(arfager til ot tro, at bet iffe toar ben jporam, ^onge i ©ejer, 
^borom ber taleé ^of^i^ 10. 33. 

Som noget, ber farafteriferer ^^erefiterne§ og (Sanaa* 
Tiiterneg 3:æntemaabe paa be j£iber, fan jeg iffe forbigaa en 
^tnefbote, fom enbnn "^er i Sanbet er i atle golfå 9Kunbe: tet 
f)ænbte fig, at en S?onge, man Péb iffe ^Pem, giftebe fig; et 
^unbrebe af (Janoaniterne§ og ^^erefiterneé fmaa g^rfter 
fenbte ba ©efanbtere for at Iijfonffe bere§ Sen§f)erre, men 
lobe bem tillige bebe, atJIongen, ti( 53e(Dnning for bere§ gobe 
£)nffer, Pilbe opfiæpe bet ntjlig gjorte 3"0i-*&u'>. fotn fritog ben 
fllminbelige 9J?anb fra at Pære St)rfterne§ ^^rælb^r og <SIabcr. 
®og forefommer benne SInefbote mig at Hgne meget enSatire; 
bet pi(be bære at tænfe fig a(t for ftort et 33arbari, om ber 
ffuIbe^aPePæret^unbrebe gijrfteri et faa libet Sanb, aUe faa onbe 
og bumme fom bi§fe. ^erimob fortæUcå en anben, minbre urimes 
lig 3;ilbragelfe i 9Intebning af fomme ©iftermaal: "Oa ben aU 
minbeligc 9)?anb, ja enbog ben fattigfte og ringefte ©cl af 
Unberfaatterne, Peb nfæbPanlige §øjtibe(ig^eber, ^Per efter fin 
(Spne, lagbe bere§ ©læbe oPer (foreningen for ©agen, faa toge 

et .^unbrebe af Sanaaniternc« oq ^^ercftterne« fmaa 
gtjrfter fenbte ia ©efattbtere 0. f. o. ftgtcr tit „ben jl)ffe 2lm« 
basfabc". ®a kronprins f^rebent efter fit Srtjtlup (31. 3uli 1790) 
ot)f)o(bt fig meb fm SBriib paa ?t)ftfIottet ?oiufenfiinb toeb ©ottorp, fom 
ber btanbt anbre ?l)f(!(nf!ning«beputationer ogfaa en fra 102 j^fTe 379 

nogle af be mægtige 5i)rftcr i ^evufalem ingen Xel i benne 
alminbelige ©læbe, i bet minbfte toifte be ingen ubDorteå Jegn 
berpna, forbi kongen bar fraoærenbc og iffe tunbe fe bet. 2)a 
kongen berimob fort berefter paåfevebe bereé ^ufe forbi, 
fparebe be fiberfen Umage efler 53cfoftninger for at fotbe f)am 
i Sjnene og forbunfle be fattige§ ^"»ojtibetig^eber, ba bigfc 
efter ^imelig^eb iffe funbe anrette bem faa glimrenbe font be 
rige g^rfter. gortfcettelfe i næfie 9?umer). 

.f^crremænb, fom bent)ttcbe ?ej(ig^eben tif at ooerræffe .tronprinfen et 
Sittibsflrift, i ^oiltet be fræoebe, at be ffororbninger, oeb ijmih 
Sonbefianben Dor bfeoen frigjovt, flulbe opf^CEDe«. Sette SfrtDt, fom 
fulbftænbig miél^ftebes, fremfalbte en aJiaSfe gl^tieflrifter („proprietær, 
fejben".) ^tQsbalev^-^ebiexxB gcenb^lfjer* ttr. 16. 

There was a time, indeed, 1 fretted myself 
about the mistakes of goverument. like other 
people: but finding myself every dav grow 
more angry, and the government growing no 
better, I left it to mend itself. 

Mistakes of a night. 

§alt)trcblnibéh)t)cni)c .kapitel. 

^Doxx ingrii iFortfættrlff følger. 

^ortfættelfc i iiæfte 'Jciimmcr. 9Jfeb biåfe Orb tog 
jeg '^Ifffeb fra mine Cæicve for en temmelig lang Jib fiben, og 
fovgiætieå Ijax man Dcntet paa Opfijtbctfen af mit glime 2ofte. 
Jil benne Ubeblioelfc — ()Porfor jeg ^eroeb meb en iaaxc h\)b 
9tedei"enå for bet ærcbe ''^nblitum aftægger min ffi)(bigfte llnb= 
ffl)lbning — f)ar man bet)aget per conjecturam at angiDe a't)' 
[fitlige '5)(arfager. 'O?og(e i\ax>c troet, at jeg fjertil i^a^ate en 
eller onben politiff (^runb, og biéfc ()aue igjcn be(t fig i faa 
niangfolbige forffjelligc 'i'ieninger, at jeg blot meb Cpregnelfen 
beraf ffnibe uærc i Stanb til at nt)ft)(be en .^oben Siber, There was a time o. f. d. Der oav Dtrfelig en Xtb, ba jeg 
ligcfom anbre cergrebe mig oDer 9tegeringeu« ilMsgreb; men ba jeg 
mærtebe, at jeg bleo orebere og »rebeve for fiuev 3)(ig, ber gtt, mebenS 
^Wegcringen iffe b(et) bebre, ooerlob jeg ben tit fig felo. — per 
conjecturam, formobningSDt« 381 ^oilfet jeg 'boq af gobe ©vunbe af^olber mig fro, og aninævfer 

Qlenefle, at man mcb biéfe ®i§ninger fiiné ^or »iUct jætte en 

Ii[Ie ^let ;ma min 2ænfemaabc og )aa (umff tilfjcnbcgitte, at 

benne ^aus^^eb nar et 2i}mptom af en ^ijflerifcbcr, bcv maatte 

ftaa i llbbvub I)p§ mig. IHnbrc berimob, ber f)abe ^aft til 

^enfigt nt nebtnjffe mine ringe ii'tmer, bcfft)lbc mig enten for 

Uformuenf)eb tit at fulbenbe, i)'oat> jeg en @ang ^or begl)nbt, 

eller og anfe be mig for en imitator servum pecus og tro, 

at jeg ^ernbi f)ar biUct fætte min 53og i nogen 2igf)eb mcb 

•Snnbliebébogen — si parva maguis componere fas est; 

tf)i benne er i en fongelig ftoart, og min 53og i en l)bmi)g og 

lifle Cftan — , ber opfiorte meb ')lx, 8 ben 15. Cftbr. 1790, 

efter at ()aoe loDet Sæfcrne i i)fr. 6 nogle gaftelaunéboUer til 

bet 93rænbctiin, fom forfatteren {)atibe iffjænfet for bem. 9{ogte 

fiaDc troet, at Sab^eb »ar ^^larfagcn bcrtil, og — ^t)0 t)or tiel 

Jaalmobiglieb til at an^orc alle be anforte Slarfager? 

3a, fiaobe jeg enb tufenb SlJunbc, 
£q tiifenb Xuiigev i {)iicr JJiiiiib, 
;>cg bem bog ej opregne funbe, 

enbffjont ber bog funbe figeé^ en artig Jpoben meb faa mange 
3:alerebffaber. 

5lt ffrioe Søger — nel at mærfe, naar bet iffe er en 'f^ox- 
fatter ligcgt)lbigt, liuab og l)tiorbon l)an ffriocr — er fanbelig 
et mojfommeligt '^Irbejbe og lonneå fjælben meb anbct enb 
meb iDiistybninger og Ubel)ageligl}eber. Xet er iffe for intet, 
ot ben taalmobige ^ob, naar l)an, mtften fijnfcfærbig unber 
fine 'i^in?ler§ 53i)rbe, taler meb en æbel SelDbcDibftl)eb om 
fin f>hib5fri)gt, Oietfærbigl^cb og .SU)ffl)eb, om fin SiUigbcb 
imob fine jtjeneftefolt, om fin 33arml}iærtigl)cb imob fattige og 
faberlofe; naor ban onffer (Straf oOer fig, i 5«lb l)an nogen 
Sinbe ^Qbbc bcbretoct Slfguberi, glæbet fig otter fin gjcnbeis 

K imitator servum pecus o: en af ben flaDtfle Sfterabeiflof. 

B. — ®unbf)eb«bog[fn, fe 9ioten ^3 341. — si parva magnis 

^M componere fas est, ^»i« bet i^oar an at fommenligne fmaot 

^K meb flort. 

■ 382 U(i}ffe, banbet i)am, ffjult fine egne {^s\l, miébnigt fin 9J?agt 
imob nogen, og faa tiibere, og ^on beéuagtet fer, nt ^an t)ader 
gjenber, ber uforffljlbt forfølge ^am, at ^on ha i en æbel ^^rebe 
onffer faaban en UIt)tte otier bem, fom oel ingen Snbft^belfe 
fan ^at>e poa bere§ timelige etler eoige 53elfærb, men fom bog 
forefommer '^ob at nære en meget ^aarb og tilftræffelig ©traf 
for bere§ gornærmetfer imob (}am, Se, figer ^an, min 53e = 
gjæring er, at ben almægtige Dit fpare mig, og at 
ben, ber trætter meb mig, ffreo en ^og; fom er at 
læfe i Sobé 53og§ 31, 35. 

2;ræber frem, S *perrer 9tecenfentere! og fer ^er, f)t)or 
ælbgammel ebers ^ættb er til at pine og plage be Uatfelé 
i^orfattere; t^i ben 9?ettig^eb til at belære og nnberpife bem 
er ben ftørfte Jc>ob af eber, formebelft Uformuen^eb, itfe i 
©tanb til ot uboPe. Ser ^eraf, ^por farligt bet er for cberé, 
fonbelig i fig felP ganffe agtoærbige (Smbebe» 5(Sre, naar 3 
itfe oogte eber for at betro .^ritifenå ©Pobe i nnn)nbige» 
eller urebelige§ ^ænber. 5?ogter eber for, at iffe bisfeS 
Ubaab ffnl gjore eber§ 'DcaPn faa forljabt, fom nn om Stunber 
9?aPnet ©migrant er bleuet, paa .bet at iffe en anben Sob 
en ®ang i en bitlig Jortrtjbelfe ffal foreoige eber i en ^in 
lignenbe g-orbonbelfc: gib min gjenbe moa falbe i 
iTritifenå ^loer! en Soi^l^flnbelfe, ^Pi§ græSfelige 3nbf)olb 
maaffe en @ang i jtiben fan ooergaa ait, f)Pab ber inbbefatteS 
i ben faltge ^iffop (Srnulp^i befjenbte gorbanbelfe, f^norom meget 
opbljggcligt fon læfe§ i Tristram Shandy. 

3cg l)ar ncb abffillige Sejlig^eber i bette Sfrift taget mig 
ben Bvi^eb, at gine — iffe eber, 3 agtnærbige iperrer dritici! 
men be faabe Trenge, ber mi§brnge ebcr» ©Pobe — nogle 
Pclfortjcnte. og — om jeg feln maa figc bet — ganffe nijttige 
og brugbare ^IbParfler, fom jeg iffe finbcr fornobcnt ^er at 
igjentage, men nil alene bertil ^enPife ben lille friliffe 'Diftotor, 
ber i be ^| øben 1) oDnff e færbe efterretninger 9?r. 8 Tristram Shandv, fe 7?oten ®. 156. 383 for 5(aict 1791, ^og. 130, \)ax, Dcb at mcnfcre bc i 
ben jl)ff^ ^roprietærfcjbc iibfonnic Sfriftcv, ijjovt et @ibe= 
jpring til biSfe '^lahe og fnlbet bet Hnpitct, bcv [lutter Dh". 
15. en meget u^fel "Jlllcgori. ^^nnbc bet tiel)agct ^nni i 
fin 8trnEngl)eb at fige: '?ll leg or ieii er itfe l)elbig, itfe 
g ob eder faabant noget, ta uilbe jeg l)nDe tiet og troet: 
nt a a f t e b c b r a g e r b i n 51 ii t o r = ft j æ r I i g f) e b b i g , o g 
Otccenfenten f)ar nof Otet. 9?u bcrimob, ba i)an )aa frift 
f)en, og aben nogen DoEinncntcriiig, nebfættcr mit iHrtiejbe \)aa 
faa foragtelig en lOJaabe, 'ba jeg bog, efter gobe ©runbe, tor 
tro, ot jeg albrig ^ar ffreuet noget, ber fan fortjene bette 
^ræbifat, enbffjont jeg »el fan l)ai3e ffreoet noget, ber iffe er 
gobt, ja cnbog flet, faa maa l)an tillabc mig, til Xrobé for 
6an§ ^ritifaftcr^'inrrbig^eb, at erflære bette plumpe Ubfalb for 
en '5)renge=Streg, fom jeg l)ibinbtil liar let ab og enbnu ler 
ab; og bette uoticr jeg at paaftaa imob 9tecenfenten, uub 
loenn er au cl) ber meltb eriil) m te .v>e rr '*^r ofc »f or 
Pon ©g ger? in f) bel) f te ig en er 'i^.Urf ou luiirc*). *) gorlab mig, -pr 'i3rofc«for. at jeg benne — vimeligDt« fibfte — 
@ang næouerXem paa en ÆlJaabc, ber ifte miti^ at gi»e fl)nberlig 
'Jlgtetfe for Dtvti )<$oxt\tne^iiv tU ^Qjcnbe. iJfanffe er Xe ifte ben 
tiffigtcbe ^fecenient: fan giærne »are: 3)e ^ar fanbelig ?)?ecenfent'- 
Sljnber not aQigeDef at afbcbc. iPltn XereS gremgangeniaabe 
mob ben atlcrebe bomte og ftraffebe ?uttic^au rober itfe noget 
æbelt .fjærte — og Xe er jo bog 3lbel«imanb? (Sn()oer fan ffl)be 
efter bet ^æfbcnbe $?oe8, men i benne ^onbling er ber faabant 
noget gabcbrengeagtigt, ot jeg ifte gjærne fer en SDJanb paotage 
ftg benne J^orretning. (Snbnu et !2;pprg«imaal: j^pler Xe iffe, i^r. 
'i^rofeéfor, at Xe vaa ben i'ærcftol, fom Xe beftccber, fibber en 
eller auben mere fortjent 2)ianb i 3>ejen? Xe i}ax be^iiben (Sm- 
beber og ftore 3nbfomftcr not, og bet fi)ne«, fom Xe oéb Ubueie 2)en jijffe '•J3r oprietærf eibe, fe 9^oten 2>. 378. — X)en 
allerebe bomte og ftraffebe ?iittirf)an, I^r (Sbr- Xonne 
p, llittttd'aH, miftebe i 1791 >(ammerf)crrenogIeii, fom J^olge af fin 
CptriTben peb „ben jpfle -JlmbaSfabe '. Sgger« recenfercbc et af f)nn& 
»Sfrifter i ^^roprietærfcjbcn 384 @elD be 9iecenfeutcre, quos de meliori luto finxit natura, 
fejle imbertiben beb at forglemme en 9tegel, fom be bog uop* 
f)ørligen bor {}aue for Øjnene; bet er: be forglemme at ^ooe 
^enfljn til ben 5'ing§ ^Beftemmelfe, fom be bebomme. 'Xette 
Ⱦre bog- fagt nben ben allerminbfte ?lnt>enbelfe pan min, faa^ 
falbebe, u§le ^lltegori eller famme§ u§le Øieccnfent. (Sn 
93ife, et 2ejlig^eb§=33er§, en liben 2nle eUer anbet faabant, 
ber er ffredet for en etter anben mere eller niinbre fnæber 
Slrebå, ^ar altio opnaaet fin ^enfigt, naar ben t)ar fornøjet i 
ben ^reb§, l^ttorfor ben Dnr beftemt. ®aaban en S3ngatel bør 
nu Pel en ^^orfatter, ber ^ar nogen 5Igtelfe for fig felD, iffe 
frembære for bet ftore ^^ublifum; bog funbe ber gioeé be 
Omftænbig^eber, ber nobe en ?5orfatter til ot aftiige frn benne 
elleré faa g^lbne 9tcgel. 33ebommer nu Sritifen benne Sagatel 
ubeu ipenfijn til alle Omftænbig^eber, ba fan bet let ^ænbe 
fig, at ben Pil bliPe ubraabt for lige faa floP og fmaglø§, fom 
ben efter fin 33eftemmelfe Pirfelig toar Pittig, fiben be 3IIIufioner, 
ber ubgjore 'i)3jecen§ S3ærbi, bortfalbe, ta be ere ubefjenbte 
uben for ben lide Strebå. (Snl)Per 2:ing i 33erben l)ar fin ^e- 
ftemmelfe eller (Jirfel, flor eller liben; ombptter man benne, 
og fætter bet, ber er ffabt for ben lille ilreb«, inb i en ftørre, 
eder bet, ber er beftemt for ben ftorre Sreb§, inb i en minbre. til enbnu at faa begge 2)ele formerebe. ^Dor æbelt af ®em, om 
Se felo friDtUtgt gao ®Itp paa en ^oft, fom S)e bog no! iffe er 
foQ oofeit, fom 5)e felo funbe ønftc? ®e gao beroeb en Dærbig 
2JJanb '^laU uben SereS egen ©fabe, og 2)e »ilbe ^aoe ben 
@(a'be at fe bet fjøbenfjaonfle 3lfabemi oinbe en jTiloceyt til fm 
©Ian«, fom bet oeb Sem albrig fla( funne er^olbe, fiben bet 
©tubium, 2)e profiterer, fræoer en t)el 2Tianb, og i l)Dor mang« 
folbige ©tijffer bele iffe ®ere« aubre ^orrftninflft 2)em? gor'ab 
mig min ^rimobigl)eb ! S)e oéb, jeg er oaut til at fige, ijvab jeg 
ta'uter. 3eg er iffe blinb for 3)ereS gortjeuefter, og jeg er ooer« 
beoift om, at S)e bax (Smbeber, fom 2)e beflæber meb langt ftprre 
SXSre enb ®eree ^rofeSforat. Quos de meliori o. f. »., fom Staturen iiav bannet af 

bcbre ?er. 385 bo &liDe 5>iifniiu3eine i begcjc Jilfælbc meget ofte ffobelige, 
cUer latterlige, og fjælben gabnligc. 

©jemuler ffuUe oplijfe (Sogen. glijt, om tn tan, fjære 
Scefer, Solen Deb 3»Ictiber inb i btn 2)ogligftue, og fe faa 
til, om iffe bcné S^ebe t)i( falbe big meget iitielcjlig. Terimob 
toil cnbogfna ben nUcrelcgantcfte of be foeufte JrlaffeloDne ijccre 
et meget flout og iint)ttigt StRobel vaa himmelen. GUer for at 
bruge mere begribelige Gjemplcv, i f^alb ber ffulbe fxixOe^ 
nogen af mine Sæfere, ber itte funnc forftaa bc foregaoenbe 
^ojtraDenbe Signelfer, faa lab o» en Q)ong blioe Oeb ^oitien, 
eller i bet minbfte bog itte gaa for l^ojt op i Suften. ^lltfaa: 
en 53^fogeb i <3torel)ebbinge, eller Slangerup — 
benne Signclfe ^ar ellers en gob i^en laant mig; l^Pem benne 
23en er, maa Sæferne felp uuberfoge og ære mig for min Ops 
rigtigt)eb — !an maaffe i fin 5?ærfen» eller ulbne Xamaffe» 
^aéfeting og 9?att)ue paa ^^ooebet, rogenbe paa en ^ibe 
!tobat, tjanbre fra ben ene Gnbe til ben anbcn af fjanå lille 
©tatå ©rænfer, og benne ^rogt Pil iffe oppæffe ben ringefte 
tomiffe ^bé [)0v nogen af l)an§ Unberfaatter; meget mere 
bille be maaffe finbe en 58ærbigl)eb bcri og faabant et Symbol 
paa l}an§ 5)0Jl)ei> og SUiagt, fom fortri)tler bem. Sat) berimob 
ben famme 'JJianb i famme Xragt forfoge paa at fpaferc fra 
^^efterport nb til 2olbboben i ^jobent)apn, mon ba iffe etlpert 
SHeuneffe Pil finbe benne SOJanb latterlig? mon ^an iffe Pil 
blipc forfulgt af fornemme og gemene ©abebrengc, meb iinjen 
og ''^ibcn, SUitifcr og Sarfaåmcr, alt efter cnl)pcr§ (Sune? et 
ftort 58ePi§ paa, at bet, ber i en liben (£frfcl er Ijojt og for^ 
træffeligt, ofte bliper floPt og uéfelt, naar bet fom mer i en 
ftorre CSirfel. 

Sat 05 gaa pibere. B'Oifftil eber en C Iben borre — 
benne er min egen i^ignelfe — , ber fnnrrenbe flijper omfring 
i ben fri £'uft; f)Por ubeffripclig megen gornojelfe forffaffer 
ben iffe faa mange fmaa Trengc, ja enbogfaa mange af eber 
felP, tjære Sæfere ! — jeg liaaber bog iffe, at alle mine Cæfere 
ere ©maobrenge. — 2a'i> nu benne Clbenborre forlobe fin 

25 386 ftore ©trfel og )aa (umff fnige fig inb i, eder forff^tteS til, 
en niere fnæoer !areb§, for (Sjempel i eberg 35ujer — 
retoerenter talt — , ^wor Ditte S ha iffe finbe benne 'ilJerion, 
ber forben morcbe jer, at nære ^berlig fjebenbe og ubef)QgeIig? 
forntobentlig fon jeg jpare mig for at gjore HppUtntion, ba 
ben ligger tt)beng for Øjnene; og mon Pi( nel iffe nægte mig 
bet at oære en nomftobelig Sanb^eb, at iffe nær faa meget 
Pilbe bliPe farafteriferct for at Pære uéfelt og e(enbigt '^aa§, 
berfom ^'ritifen iaa' libet mere ^en til 3;ingen§ soenfigt og 
53eftemme(fe. 

jetter iffe fan jeg gobt tnale at ^øre en Dtecenfent fige, 
at f)an Pil ftraffe be né(e 8fribentere. 9?ette og Pejlebe 
ffa( i)an, ii^aib^an fan; men fjoormeb bePifer f)an fin ^^tbfomft 
til at ftraffe? Sab ©fribenten Pære nof faa uSfel en ©mører, 
og (ab ben ftraffcnbe ^ritif enbog t)ære fornoben, faa bliper 
^}{eccnfenten bog i bet I)oiefte funå J^ritifenå Sjener eller 
r^uillotine-^Jcefter, og bet tilfommer bog Pet intet SOienneffe i 
S3erben at ftraffe? .^ritifen i bet (iterære og SoPene i bet 
borgerlige ere be firaffenbe; 9^ecenfentere og be faafalbebe 
£prigf)eber ere fun§ §aanb(angcre. Xog! Ijar iffe ^ilpifer 
fortalt o§> tit nof om ben og ben 9tegent, ber l)ar forefat fig, 
^ic 55erbrecf)en bcé Station alconPent§ ju riigen. 
Cg ber giPeå jo 33oIb?mænb og Jpranner lige faa Pel i bet 
literære fom t bet ciPile. 

•iltlt bette Snaf om Øtecenfenter og 9tecenfent=53æfenet pil 
tfa formobentlig fige faa meget, fom at 9tecenfenten i be lærbe 
3;ibenber er 'ilarfag i, at gortfættelfen faa længe l)ar nbebleoet? 
— albeleé iffe; faa bange funbe jeg iffe bliPe for en faaban 
SU-itifué. ^0)ia'b er ba Slarfagen? — ja, bet ffal bu faa at 
Dibc, fjære Sæfer! men til ben ^nbc maa bu tittabe mig at 
begpnbe et n^t ^lapitel. bie 4^erbrecf)en bciS ^fiationalconoenttS 511 riigen, at firaffe 
9jQtiouQl!onDentcti? i^orbrtibclfer. 387 Sibftc topitd. 

(Epilog- 
s-ar ucl, fjære i3æ)cr! viincliijois fer t)u mig nu for fibfte 
®nug. ^tfe ppl)orev jeg mcb bette Sfrift, forbi jeg tror, at 
jeg itfe (ængcre fan more big. X'lt bu t)ar uæret )aa temmelig 
fornojet meb mig, bet l)ar bu bog en og anben (^aug t)aft 
ben ®ob[)eb at labc mig uibe, og bet (jar glæbet mig. Xxi 
(^jengjælb Lnirbe jeg more big længere, ijær fiben be inter-- 
esjanteftc Scener, jom min 9tigébaleré=Sebbe( f)ar oceret iMbne 
til, enbnu iffe ere fomne big for Sjnene, og bi^fe cre 'iaa 
faare mange, at jeg tor tro m-ig at t)aDe )aa megen SOfaterie 
tiloDeré, fom oar ti(ftræfte(ig tit et ()ali)t ©neé 53inb enbnu, 
naar jeg blot Di( (jolbe mig i ben fortæUenbe -Xone, og tænf 
nu fe(o, f)Dor uibtioftigt itte i^cerfet funbe bliue, naar jeg 
fulgte min loDlige antagne 3[lietl}obe, at anbringe deb enl)t)er 
iBogatel faa mange 5)igreåfiouer og 9tef(ej:ioner fom muligt. 

©aalebeå funbe jeg i et l^elt ti)ft ^inb fortælle big 
Øfonomi* og ^ommerce = J*oUegieté i^iftorie; og at famme, 
naar ben bleu fat i fit fanbe iiijå, maatte t»ære .lærerig og 
unberl)o(bcube, bet oil nof l)ele iianbet tilftao mig. 3^9 funbe 
giue big nogen llnberretning om Diaaben, l)toorpaa be ^nb- 
brub og -It^tierier, ber nu og ba begaas i be publique ^-i^ijg^ 
ninger, allerfifreft fnnne iuærffætte?; lamt om be iUiærfer, bu 
bor foge at ertjueroe big, naar bu mi tænfe at ftjæle uftraffet. 
3cg funbe giue big en iiebetraab, l)Uorefter bu funbe finbe 
nogle uabetige (.^ronffollingers (^jenuej — be abeligeé (^jcn- 
toeje ere befjcnbtc — til at erl)iieruc fig, X)agcn efter bereg 
ilonfirmationéibag, faa megen (jorflonb og Ødelfe i forretninger, 
at bem funbe betros (imbeber, l)Oortil man iffe uouer at 
anfætte '))^ænt, ber ere bleone næften graa i be '»ilrbejber, fom 
Xrengene meb biéfeå *ojælp ffuUe forcftaa. 3cg funbe mebbele 
'2)ig en Xarif paa il5ægtcn af ben ^orftanb, ber ubfræueS til 
olie Stateué og ^^offetS (imbcbcr, l)ine bercgnebe i (Xcntncr og 

25* ^unbeoiå, og biéfe fra Sot) til @ejtenbe(å=Slointin. ^eg funbe 
giDe big Unberretning om be i^oiti golelfer, ber faa be længe 
foroentebe ftarafterer og 33rt)[tplQber, og om bereé golelfer, 
f)Di5 ^;)aab \laax fejt. 3eg funbe gioe big gortlaring om, 
^toob 9?t)tte en bum ^ræfeå i et ^ottegium fon gjore; om 
Starfagerne, ^»orfor ^ræbitatet £)§ elffelig albrig brugeé 
tit nogen SJJonb, it)t)or ctffDcerbig t)an enbog ton uære, meb 
minbre i)an !^at)er en libcn Sloratter, bo bog bette ^ræbitot 
foQ faare ofte anuenbeé paa bem, t)t)i£i 2:ænfe= og ^^anbte; 
maabe er notoriff uetffDærbig ; om be ©runbfætninger, f)Dor* 
efter 9)?ænb, ber ere ©pitlere og befjeubte gorobere, tunne 
betros offenttige ftoéferS go^tiottning: om bigtige Slarfoger, 
^porfore bet ftemptebe ^apir ifte ganr ^ojere enb tit et 
^unbrebe Otiggboter i 2)annemarf, ha mon bog t)nr bet tit tre 
^unbrebe i i^eflinbien; og om l)unbrebe Jufenbe anbre Jing, 
ber pitbe pirre bin Di^égjerrigtjeb ott for meget, tit at jeg fan 
føre bet ouer mit fjærte at opregne bem for big, fibcn 
jeg ^ar gt)tbige Ørunbe til ifte at tilfrcbéftitte bin dltj^^ 
gjerrigt)eb*). 

©tulbe Pi eUcr§, tjare Sæfer! om en t)alb ©neå Slår 
— t§i før ffer bet næppe — fe Ijinanbcn igjen, ba Pær for- *) 2)kafle funbe jeg oel ogfna fovta.'tIe noget om hemmelige 'Slaåju 
nattoner for at ftanbfe Ubfpvelfen af flanen til et norfl 3ltabemi 

— l)Dilten jeg intiblertib. in parenthesi, pntler atlerbebfte ?t)ffe 
og gremgang — , men bette tiilbe oærc at falbe bebre ®frtbentetc 
inb i bere« (^o^^'^ftninger , iblanbt Quilte @!nbentere jeg ifcer 
næonev ooreS braoe og »itttge galfen, om ^Dem ben anonyme 
norfie 'i^ræft ^ar 3larfag at fige til ftnc ligefinbebe, lioab S)tomebeS 

— uben at jeg bog i nogen 'i}?aobe ligner l^ræften oeb 2)iomebeS 

— figer om 3(sncaé l)oéi i>trgiliué : 
— — experto credite, quantus 

In clypeum surgat, quo turbine torqueat hastam. 

et norff 3rfabemi, 9?orqe fif førft ftt Unitjcrfttet 1811. — Sne. 
»olb be gaffen (1755—1808) nbgao „(St ^^Jar Orb om bet norffe 
?{fabemt" — experto credite o. f. 0., tror ben, ber tiax prooet 
bet, boor uælbtg ^an ^æoer ftg mob ^Sfjolbct, ^Dor ^nrtig ^an foingtr 
?anfen. 


389 oiéjet \}c\a, at jeg tafter '■]lnonl)mitetcn» SllJaffe og tntber 
frem meb mit eget '^Infigt. 'iscl i)av Tla]kn f)ibinbti( iffe 
fluttct faa tæt om ?{nfigtct, at bu jo af og til er bienen bet 
tja'r, tigefom jeg f)eller iffe fiar gjort mig nogen fqnbcvlig 
Umage for at ffjule mig. "Eet er otieralt faa fmuft, naar en 
govfotter ^ar 'iOcob nof til at erflære fig fom forfatter, af 
^toab ()nn fiar ()aft 93iob nof til at ffriOe. 3eg gjov i'ig 
ogfaa ^ertieb bet ()ojtibelige 2ofte, albrig for (iftertiben at 
ftritjc noget nbcn at fætte mit 9?at)n berunber, meb minbre 
bet ^ænbeIfe§Di» funbe t>ære i et Ugedlab, ipox bet itfe altib 
er pa§feligt at bruge fit eget 5ii-"ii"i- liette ?oftc fan jeg faa 
meget lettere ^olbe, fom jeg, af meget gobe ®runbe, fatter 
forefot mig næften albeleé at neblægge min ©fribent=5profe§fion, 
^oilfen jeg ^ibinbtil f)ar breDet, iffe fom en 9iæring§t)ej, men 
fom et Siebf)aberi; meb ()Uab §elb, bet maa mine Scefere bomme. 
9?oar jeg eller§ f)er obenfor figer: at ui iffe før enb 
om en ()alt) @ne» 'illar f tulle fe§ igjen, ba angaar bet 
alenefte benne ^og, men itfe mit ^ele 3'0^"fntter=''Jlnfigt, fom 
jeg t)el iffe ^ar i ©inbe albeleå at ffjule, ffjout bu fun§ 
fjoclben t)il faa bet at fe, ^tiiltct ba og fan Dære big lige- 
gt)(bigt, fiben '^tnfigtet juft itfe er faa oberbætteå ffjønt, at hu 
ffulbe føle nogen fi)nberlig ^ebrobelfe otoer at tabe bet af 
Sigte. .Shmbe jeg berimob i ben -tib omarbejbe min *-8og, 
faa at ben funbe bline biu ^.?)nbcft mere uærbig, ha ffulbe bet 
fornoje mig. 1i)\ uagtet jeg iffe ffammer mig Deb nogen 
eneftc Sinje beri, og uagtet jeg ^ibinbtil i alle mine Striftcr 
er mig beoibft rebcligen at [)aDe fogt @anbt)eben, faa fer jeg 
bog, imellem oé fagt, tjære Sæfere! at meget af, ^bab bu 
finber i biåfe to fnuia 59øgcr, aUerebe l)aiier tabt bet meflc af 
fin '-l^nerbi, fom for en ftor Del Ijar beroet paa Scener, ber i 
fin Tib tilbvoge fig ^nblitumé Opinærffom()eb, men nu erc for- 
glemte: og l)er fer bu en ."oouebaarfag, f)iHnfore J^ortfa'ttelfon 
faa længe er nbebleoet, h(i jeg fun5 l)ar f)aft liben l'i)ft til at 
fortfætte et '•Hrbejbe, f)oié 53egi)nbelfe, i 5»)fge bctå 53effaffenf)eb 
og 5'iberue5 i'ejligljeb, nobuenbiguiai maa baue tabt faa faare 390 m eget of i"it Pin-inbeligc 5?ærb. 9.m( bu f)iitie nof en ^lorfog, 
faa be^ag nt tage ti( Joffc meb 53?ottoet oDcr bctte 9?ummer, 
ber ogfoa ton gife big en ganffe gob cg antogelig 3larjag*). 
(Snbttu et ^^nrCrb: jeg (jor l^eb bette ©frift, faa »el font 
tieb mine" ot»rige (Sfrinerier, crfiuertiet mig nogle? $>ab og 
anbre§ 3?enffab. "Se forfte \)\l jeg git»e folgenbe $Haab: Oogter 
eber for en^oer 3?igéba(er§ = iacbbe(, fom fommev eber til 
^a?nbe ! bogter eber for ben, iffe fom for en 5~")æ»nere, men 
fom for en ©anbfigerc! ben er til enbnu, benne albibenbe 
©ebbef, og ^ funne iffe bibe, ()t)nb 2)jeblif ben lifter fig inb 
i)Ov eber, og t»e eber ba, om 3 iffe f)at)e be rette 53rt)ttnp§' 
ftæber paa ! be eber, i ^alt) ben, fom meget let fan ffe, falber 
i en buetigere og fiefbigere ©fribentg 5>ænbcr, enb ^"Di'fatteren 
af biiJfe 58(flbe tor tro fig at inrrcl — men til bom, ber ^abe 
beæret min '^en mcb bereé ^^nbeft — og bi§fe ere, Rimten 
bære lobet! iffe foa faa — , figer jeg, inbcn jeg flutter: 
Vos valete et plaudite ! 
(Snbe paa bet an bet og fibfte 33 i nb. 

*; 3eg ^Qv ofte »æret opforbret tit at fortfoette bettc sSfrtft, bet? »eb 
munbtttge Stnmobnincier af mine S3enner — t^i uagtet 33ogen er 
anont)m, faa er J^ovfattcren bog iffe bange for at Debfjenbe ftg 
tamme, f)Uorpaa ^an oel ogfaa tuvbe f)aDe tift l^rpoer — bel8 
ogfaa offentlig og oeb Srljffen Sfrev nitte benne etter bisfe 
ubcfjenbte 3nMniev fjeroeb bef)age at mobtage min Jatfigelic for 
bercS Cpmiintiinger, og tiCige unbilnlbe mtu Jaoéljeb, ber iffe 
grunber fig Paa noget anbet enb bet, fom jeg f)cr ouenfor f)ar 
angipet. ^ov ^)iefteu fe« bet af ben fibfte Sibe i bet fp.fte Stnb, 
at jeg flet iffe i)av lopet >£frifteté Sontinnation tit nogen pi« 2;ib, 
men at jeg beri atcnc pilbe rette mig efter Cmi"tcrubigf)cberne og 
mine ^apriccr. Vos valete et plauftite, teper i>tl og flapper (ben fcebpanlige 
(glutning paa be (atinffe .fcmebicr) — Snbe paa bet anbet og 
fibfte iPinb, ?Wig8bater8--eebIcn?.'ocrnbeIffr nfftuttcbc« meb -ifr.lG, ber, 
fom bet nmibbetbart frcmganr af Icrten, ubfom efter faa lang en ^papfe, 
at man troebe, at ^Bærtet par fulbftccnbig opgipet. S)et foreligger 
foalebe« affluttet i to 33inb, f)pert meb fit Jitetblab, J^ortafe o f p. 
5^0rfte Siub f)ar aarétaOet 1789, anbet ©inb 1793. J^ortaterne af= 
trpffee ^er neben for tittige meb ^Bignetternt paa litclbtabenc. ^iece?zJm.7^ pzcL 'jLt 2åtÅ^7&) SPil ^lI unbgao Cnbftab^ blaffer, 
S)a Dar ftitni, fom Jaiiqulaffer. gorerinbrinfi. ^zx t)ar en (^aiuj eu '"^ræft — bog nej ; mine l?æicrc, i 
Salb bcr ettere ftnbe§ nogen, fom læjer go^'talei", Dilbc manffc 
iro, at jeg begi)nbte \;>\\\\ at fortætte bem et 9(Sucnti)r : jeg faar 
attfaa begtjnbc anbcr(cbe§. 

©n ^ræft bted en ©ang anflaget af fin 9.1cenigf)eb, forbi 
^an i tolD '3lar f)Ocr ©onbag og ^^ettigbag t)aobe præbifet ben 
felD fanime ^ræbifen for fine Xi(f)orere: 53iffoppen niclbte 
kræften benne SHage, fom 9J(enigl}cbeu [}at)bc inbgioet imob 
()am, og Oab f)am forfoare fig, ^m(fet ''kræften ogfaa gjorbc 
pao folgenbc 9[)iaabe: „Terce ^^ojæruærbigbeb ! bet er fanbt, 
at jeg i toln '^(ar befianbig bar præbitct én og ben famme 
^ræbifcn for min 9J?enig()eb, men bc^nagtct bar jeg enbnn Jljeffen, Saggefen f)QDbe i ben vimebe gortæUing „I)pben og 
X ottoren" gjort ?pjer nieb ©fnefoiaeren Sbr ?5r Ifieefen, fom i ben 
?ln(ebning iibgao en irriteret ,.3lppel til l>iib(ifiim8 Tomftot", fom 
inbbrngte ham megen Spot. 1c te l'inicr nnber ^iMgncttcn er utoiul. 
fomt af .reiberg. l'ongnlaffer, ^iU-ini^ af Jibanon'', en nf *l>crfoncrne 
i 33agge!en3 Cpera „■'pclger 2)anflc", maa narmeft betegne« fom „ftiim". 392 ifte fct ben ringefte Srugt af be Særbomme, fom jeg beri f)ar 
gioet Xil^ørerne; i)t)ab fon bet aftfaa n^tte at gioe bem nt)e 
Særbomme, faa længe fom be enbnu iffe f)aoe (ært at efterledc 
be gamle?" 

Xenne ipiftorie falbt mig i Sanfernc, ba jeg fluttebe bettc 
førfte 33inb af mit Slrbejbe, og jeg ffulbe ti( at tænfc mig om, 
■^bem jeg burbe tilegne fomme. ^eg ^ox, tænfte jeg, tilegne 
bet ti( et etler anbet .^otteginm, eKer til JaIIotteri-1)irettionen, 
etter tif ^oliti=5Sæfenet*), etter til en af be £)errer 9(, 53, ©, 

^, (£, 5, ®, i?, % ^, S, m, 9?, O, ^, C, ^:)^ s, x, u, 3S, 

X, ?), 3. ^®. 25, for bertteb igjen at minbe bem om, ^tiab jeg 
i 33ogen ^ift og ^er ^ar ffrebet bem angaaenbe. 5[J?en jeg 
betænfte igjen, at bctte tottegium, benne "Direftion, bette 3?æfen, 
etter biéfe opregnebe Snerrer, afbrig tiilbe fatbe paa at tro, at 
min 3!i(egne(fe inbef)o(bt en ^aaminbelfe til bem; be »ilbc 
fnarere inbbilbe fig, enten at jeg ^attbe i Sinbe at begaa et 
©fjæ(m[tl)ffe, f)t)orti( jeg be[)0Pebe bereå 'iproteftion, etter at jeg 
føgte om en 'iCenfion etter et mageligt Smbebe, etter at jeg 

— — — bog! ^toor fan jeg Pibe, ^t»ab [tore .'^errer tænte, 
naar be læfe Jilcgnetfer til bem — i ^alh be ettere læfe bem 

— jeg, fom enbnn albrig "^ar ni)bt ben St)ffe, at nogen 33og, 
cnb ifte en '30^(5; 53og etter en Driffe^Sife, er blePen mig 
tilegnet? 

©nbnu én "iSctragtning afl)olbt mig berfra, og bom nu, 
f jærc Sæferc ! om i!lutor=9^cbeligl)eb nogen Sinbe fan gaa 
Pibere! jeg ^olbt bet for nanftænbigt at bi)be flige ^oje §errer 
et 5.^ærf, ^t)i§ (Spigfieb jeg iffe formober Pil bliPe fao long 
fom mit eget StP — tl)i jeg bcfinber mig, @iib ffe SoP! ret 
Pel og er iffe, faa pibt jeg fan mærfe, beljæftet mcb nogen ^) '■^3o(itict bri)bci- fig iffe om. ^u,-.D Der ffriDcei; bete ^Setjeiitere læf? 
intet, etters* uilbe iibffillige Uorbener bog eet bline rettebe. Set 
Dor en Ditibig Cpgacc til eii '^ri<<materie at Ipprge, om bet iffe 
oar i^oHtieté 'Pligt i euf)Der -Bi) at (ivfe ait, ii\}ai> ber paa ■Stebet 
triifte«? 393 bøbedg Morbus chronicus, foin tiinbc cjitoc min tibligcvc 1)06 
at befrygte, ^Dilfeu (Svflævinij jct] — par Parenthese — iib; 
beber mig maotte antagcé fom en toi^i-irbningémæéng 'Olttcft, 
naar jeg en (^ang [fulbe fan i ®inbe at fættc i (£nfe-Sa»ieu 
for min tilfommenbc iTone, — t()i cnbnn cv jeg ugift, ^eg 
onfoa bet iox ffammeligt at bt)bc faabanne ^cvrev en SBog, fom 
to Oiotter og en f}a(t) Snc» Wol fan obelægge i otte Toge. 
§at)be mit Sfrift næret i go'ic Sormot eder i bet ininbftc i 
en ^Dart fom Jrojelé og gogtmannS 9iegifter, ba ffulbe {cg 
iffe f)at)e betcenft mig et øjeblif paa at fætte en af bi«fc fioje 
^'oflegieré etler Xireftioner§ etter 53æfener§ eller £")errer» 9iatone 
foran; men min (5mie er for ftjag tit at ftritte flige ©frifter, 
bertit ubforbreå (iiienier in gotio f^er Sttoarto, og mit ®eni 
er, beStiærrc! funå en i)bml)g Duobe,^e, ?æfcrcn fer attfaa, at 
jeg enbog [)ar »oPet mig nibere, enb jeg burbe. Seto fortrt)ber 
jeg meget, ot jeg i)ax gioet mit Sfrift en faa ftor j^ormat. 
^flPbe jeg fmutt f)o(bt mig tteb Duobejeigovmaten, faa fnnbe 
jeg bog ^aoe ^aft ^sonab om at faa tre etter fire 5^omer 
færbige_ om en @ne» 'iltar eller libet minbre. 

SWen, gjort ©jerning er iffe at ænbre; berfor t)ar jeg 
ogfaa fattet ben ^eftutning at inbfnibe 53inbeney Xi)ffeife og 
gjore bem faa tibet forputcnte fom muligt, t()i ingen oil net 
nægte, at bet jo ^ar faugt mere 'iJtnfeetfe, naar en '-Bog i et 
^atatoguS finbeS anfort i faa og faa mange 2omer, enb naar 
ben fun§ er i én enefteXomc; en (Sanbf)eb, fom jeg foler faa 
(etoenbe, at jeg upaatuiuictig Ditbc l)ape inbbett bette titte 'iyinb 
i fire eller flere -Jomer, bcvfoin iffe min oocn anfortc gobe 
.\>ctlircb og .*>lonftitution gatt mig .s^aab cnbnu at lene i t)aliu 
^unbrebe '^lar etter mere, og i ben lib fan bog ffriucy nogte 
^inb enbnu ! 

8fal tii nn bette lille '-Binb gaa ub i 'l^erben ubcn 5i(= 
egnetfe? 'JJej. ')}Jlcn ta jeg iffe, fom anbrc forfattere, ^ar i 

XrojeU og ;^oqtmaiin« -Hcqifter ooer ?opc, ;^ororbniuger, 
*l?[afatcr og ^Hcffripter. 394 <Sinbe mcD en Sitegnelfe enten ot foge ^Beftgttelie imob Sotiene 
etter at foi^ffaffe mig et mageligt (Smbcbe etter en ^enfion 
etter en DJaabegabe; og bo jeg flet iffe tiiiger for mig fefti, men 
»el for anbre, ^tjoriblanbt mit "^cle f^æbrelanb er bet fornemfie, 
faa ffaf ogfao Sæferne fe, at jeg, i bet minbfte i ^ebifation§= 
S3æfcnet, er nben ^nitil ganffe original, og bcrfore tilegner jeg 
bette litte ©frift 

I. S:tl Djttofltn. 

■Xiereg Gjcettence! 

Da jeg uéb, at bet er ^ereå (Sjcettence en inbertig ^or^ 
nojelfe at fpitte be ftjnbige 9JJenneffer i SSerben et etter anbet 
^nbg og gjore bem en 33rot i bere§ 3?cgning; og ba ber fige§, 
at Xcreå (Sycettence ffa( anttenbe megen ^iih og Umage for 
at ubftubere 9}?ib(er til at opnaa benne ^enfigt meb, faa fon 
jeg iffe onbet enb nnbre mig ooer 3)ere§ (Sycettenceg ^J)nm^eb, 
ber t)eb foa fang (Srforing iffe ^or funnet inbfc, at @toten§ 
ginonfer »ilbe foinmc i en f)æ»Iig Slnibe, om ^ottotteriet en 
©ong bleti fprænget. 1)ette er fun§ et 53inf, fom jeg fierueb 
forbrifter mig ot gibe Dcre§ %ccUence ; at tale bibcre om, 
^norlebcé bette (^oretogenbe tnirbe nbfcre», Dar ot fornærme 
^ere§ (SfcettenceS befjenbte bt)be og grnnbige Snbfigter. ©fulbc 
^i^ereå (Sjcettence, meb otte fine fitnnfter og ''^Inlæg, iffe bære i 
<Stanb til ot nbføre bette goretogenbe etter ot tilintetgjøre 
2:attottcriet, ^bilfet meget let fon ^ænbe fig, bo ber gibe§ foa 
mange SKenneffer, ber enbog ere bærre enb Dereg ©ycettence, 
og fom finbe bere§ 5Rcgning bob ntattigc Webmenneffer§ boabe 
timelige og ebige Ull)ffe, ba bog ^i^crcg (Sjcettence laber fig 
meget bet noje meb ben ebige, foa bil jeg inberligen bcfloge 
'Sere§ (Sjcetterce§ fpitbte Umoge og olene opmnntre ^em til 
^æbn, og noor bo flige 'ijSerfoner, ber meb ben ligegl)lbigfte 
og inberligfte SJnlbe fon fortære bere§ røebbrobreå 33lob, en 
®ong, fom bift ffcr, folbe i bere§ (£yccttencc§ Sloer, bo bil jeg 
gjore mig en fanb C^læbe af at fnnne offerere ^ere§ G'jcel* 395 (cncc bc GicmpUuci af bcttc Sfrift, fem tiltue uioUjtc, for 
bermcb at opbarmc flige forfrosne Sjæle, i^^eg ei ben, font 
ellers i bnbefte llnbcvbanicjdcb 

forfer ficj fra 'Sereé GjccUcnce. 

j5 o r f o 1 1 e r e it. II. 8:il Kfcfnrnitfrnf 

SUJine Joerrer! 

iS^itjefom ber gioes to Slag? G'ngle, Imabe gobc og onbe, 
faalebeé giueé ber ogfaa to Slag5> IKeccnfentere, nemlig gobe 
og onbe, og bi§fc ftbfie er bet, jeg i benne 4:ilegnelfe l)ent)enber 
mig til. Xe gobe falber jeg gobe, iffe jufi forbi jeg brifier 
mig til at beftemme, om be nirfeligen fortjene benne ^Scnæti' 
nelfe eller itfc, men forbi uuin bog i bet minbftc tan taale 
bem, og fige om bem, fom 'Jlrd)enl)ol5: At best it can only 
be said of thern, as of prostitutes. that they are uecessary 
evils. De onbe — liolbtl figcr en af mine ^perrer til mig, 
t)Ooraf beoifer Xe, at ber gineé onbe 9iecenfentere? — !Dcre§ 
Griftenfe, min ."oerre! er noget, fom jeg juft iffe gjærne paa^ 
tager mig ot bcoife, meb minbre jeg moraliter toinge§ bertil, 
og bo blioer mit 33cni5 at anfe fom et moderaraen inculpatæ 
tutelæ; men 5[)htligl)eben af, at ber fan eriftere onbe Dtecens 
fenterc, beoifer jeg faatebeé: Saa længe, fom ber gines i">nnbc: 
fjæle iblanbt Otcgcntcre og froncbe ^"^oocber, ber fan forfoge 
paa at tænbe ^Ib i bore:? llnberfaottercs eller anDrcj^ cioile 
og politiffe !i>elfærb, faa lange fan ber ogfaa giue!? .V>nnbef jæle 
iblanbt ''^.^obelen; nu l)ore 9iecenfenternc til ben literære — 
©top! nej, bcttc gaor iffe an, jeg moa gjore min Sl)llogi!?mu§ 
om igjcn: 'Saa længe, figer jeg, fom ber gioc£i J^^nnbcfjæle At best it can only o. f. D. Ttt itWt, man fnii ftfie om 
bem ligefom om ©fjoger, or, at be er nobuenbicjf Cnber — Modera- 
men inculpatæ tutelæ, loDligt ^liobua-rge. 396 iblanbt be »irfelige Otegentere og fronebe ipoDebcv, ber fan 
forføgc pna at tænbe ^(b i bereå Unberfaattcre§ etter anbveå 
citiile og pofitiffe 33e(færb, faa (ænge fan ber ogfaa gioeé 
5>unbefjæ(e bfanbt Sitcraturen§ ^Defpotcr og ©net)o(b§-5Regentere, 
bev faa .(uniff fan tænbe 3(i> i bcreå iiJfebmennefferg (iterærc 
$e(færb. Quod erat probandum. i)og meb ben t^orffjel, at, 
fom 'iltntadet paa bc pirfelige 9?egentere og fronebe $)oPeber 
er meget (ibet, faa er og ^(ntattet paa ipunbefjæ(ene ibtanbt 
bein opermaabe ringe iniob bent, font finbe§ iblanbt Sitera^ 
tnreng X^ronner. — 9ht er min 'iParent^efiS ti( @nbe, og jeg 
fommer tilbage til min 93?ateric igjen. — ^e onbc 9?ecen- 
fentcre, uger jeg, f)ore berimob ti( 9?oPbi)rene, fom en^Per bør 
gaa paa ^agt efter, og jeg inbfer iffe rettere, enb at ^er i 
'Sannemarf bnrbe gjorcS famme ^"bretning imob bem, fom 
ber er gjort imob anbre 9toPbi}r i OJorgc, at ber nemlig bteo 
nbbctalt en Pi» '^^ræmie ti( enf)per, fom fiinbc frcmPife Sfinbet 
etter .^loerne af en faabon 9?ccenfcnt. )})lc\\ ha nn en faaban 
Sororbning ^cr iffe er giPet, faa iiuia man (abe fig nojc meb 
at obe(æggc bem, faa pibt fom man fan, for fin egen Siffer^ 
]^eb» Sft)(b. Det er Tcm, mine .'perrer! jeg for bet anbet 
tilegner bette mit Sfrift, for at (abe I;em pibe, at jeg, faa 
gjærnc, fom jeg enbog imobtager '^Inmærfninger af en gob 9ie= 
cenfent, iffe engang fan finbe mig i at faa en fortjent ^rette- 
fættelfe etter en gob 'TJeget fra Xereå ^!)aanb, if)Por nPentet 
ben enb Pilbc nære. 9J?en ffii'be Xc finbe for gobt at fnnrre 
omfring min '3ia:fc meb Xcre» imob anbre fcebpanlige 9Llte(obi, 
ba maa Xe Pibe, at ber er iffe nær faa megen 9[)?ebl)nf ^oé 
mig, fom ber par t)oå ben gam(e Cnfe( JobQ, og at jeg albrig 
fnnbe oPerta(e mig til at be{)anb(e bem faa omt, fom ^an be^ 
^anblebe ^Sremfen og bc iO?ontf)(l) ^Hepiciueré: Go, says he — 
bog, bet er for fmuft til, at bet iffe ffulbe figeå paa ^anff -- (^aa, 
fagbe f)an en Xag efter SOJibbag ti( en ftor 53rem§, fom I)e(e 
9)Jibbagétiben fjapbe fnnrret omfring ^an» i)?æfe og pinet f)am 

Quod erat probandum, botlfct f!u(be beoifeS. I 397 gruligen, og fom l^an til fibft, cftcv megcu nnueubt Umage, fif 
fat \)aa, "ba ben fløj f)am forbi; jeg m\ ifte bcffabige big, fagbe 
Cntel Jobi), i bet I)on rejfie fig fra fin (Stol og git tuær« 
ober 3?ærel)et meb ^Breinfen i 4">iia»^c»'. jffl bil itfe ffabc et 
§aar \>aa. bit ^obeb: G)ao, fagbe ^an, ba i)an liitfebe $lMnbuet 
op, og aabnebe ^aanben, ibet i)a\i talte, for at labe ^remfeii 
flljbe: &aa, ftatfel§ Xjæbel! pal big bort; f)borfor ffulbe jeg 
gjore big ©fabe? benne 3?erben er i ©anbl)eb ftor not til at 
rumme baabe big og mig. — Soa om funbc jeg i @anb()eb 
ifte Dcerc imob nogen af mine C^crrer; bet maa jeg, enb ogfaa 
til min egen Sfam, tilftaa. 

SDfcn for at forefomme ol 9J?i§ti)bning, ot itte en af be 
gobe Siecenfentere ffulbe tro, at benne 2:ilegnelfe bar f)am tiU 
tæntt, faa maa jeg libt nøjere beftemme Sljenbcmærtcrne paa 
be Oiecenfentere, fom jeg ^er taler til. i^igefom 2ræetå ©ob= 
I)eb tjenbeå af bete grugter, faalebeé fjenbe§ ogfaa Stecen^ 
fenteres @obt)eb of bereé grngter, bet er: af bereå Oiccen^ 
fioner. ©jøre§ altfaa oitterligt for alie og enfiber, at ingen 
9tccenfent i S3erben maa tro, at l}an l)aber nogen ^2lnbel i 'lil- 
egnelfen, meb minbre f)an felb føler, at ^an§ ^erfon og ^'^anbs 
linger ^ar nogen 2igf)eb meb ben ^erfon, fom jeg ^ar labct 
fætte paa 3:itelblabct af bettc førfte Sinb, og meb liané i^ant- 
linger. 5^9 ei'- i»i"C ^errcr! 

®ereé ibrige gorfolgere 
inbtil Toben. 

{forfatteren. 
^y o^^t^é^^^^yue-^i- — — — pour former xin oeuvre parfait 
Il taudrait se donner au Diable 
Et c'est ce que je n'ai pas fait. !^cbifation i 8tebcn for gortolc. %\\ Jlolittkrn. 

9?aabigfte 3'9V'ftiiit)e! 
5or et '^ar 'Ular fiben tog jeg mig ben ntterunberbanigfte 
5ri()eb Qt tilegne ^ere» Jor. (fober 1)jæ\)elen bet forfte 33inb 
af benne 33og. 3^9 befonbt, at ^an be^anblebe bette mit 
©frift, og ifær Debifationen, ligefom atle ftore herrer be^anbte 
flige Ubetqbelig^eber — bog, in parenthesi fagt, gioeå ber pour former un oeuvre o. f o < for at flabe et ful&» 
f omment 3Jæct, maa man fælge fiij til 2)jæDelen, og bet f^ar jeg itfc 
gjort — 33 ed), Stucfpifieren ^ern^. ^"^eurit JBed) ubfolbebe en i 
foantitatio §enfeeube vet omfattenbe men ttte ft)nbevlig anfet 5Btrf- 
fom^eb fom bramatifl Jovfatter. >>an er ftffert (ige faa (tbt gorfatter til 
be ^er citerebe ?inier, fom Ifieéfen til bem, ber finbeS unber 2itel= 
tignetten til fprfle :8inb (f)er g 391:. 399 ftorc ^eiTCv, t»cr Licl)anblc '-Bagateller lom nicjtigc -lintj, 09 
Digttge 2ing jom 23agateUer — bet er, enten uærbigebeå f)on 
itu at læfe min Xebitation, eUer og fanbt l)an, ot min bernbi 
atlerunberbanigft anbragte iBegiæring iffe funbe i)pfi)lbeé. ^efl 
erinbrer — men flige fmaa Jing bnrbe itfe beticege [tore 
^errer til at afoige fra 9{etfærbigf)eben og '-i3iUigl)cben, — 
bog ftore fserrcr ere jo altib 90?enneffcr, og iffc fjælben 
!Djæt)lc — , at jeg begif en %i'\l i ^^itnloturen, ber rimeligoié 
f)ar fornærmet ()am. ^eg talbte f)am I^ercå ©jcellence, 
uagtet jeg bog bnrbe toibe, nt l)an, foiit 9Jiort^ebcn§ ^onge, 
l^ar Stettig^eb til at gjore gorbring \)aa '^^ræbifat of Dereå 
aflergrufomfte iliajeftæt. ©om en liben S'olge berof bk)) min 
ntlerunberbanigfte ^Infogning allernanbigft afoift; men — bet, 
fom enbnn er uærre — faa ()nr bet be()aget en i?i)fené (i'ngel, 

— Denteligen for at chifanere ^Cereå allergrufomfte i>x. b"nber, 

— at gjore 9Jtine til at uiUe oofijlbe mit o.Uernnberbanigfte 
Ønffe. "j&og maa bet uære en Xvø\t for i)ané fataniffe Wajeftæt, 
at (Sngelen f)ar forefat fig at gjore bet paa en Djæoelen 
albeleig uuærbig ^IJiaabe; og en cnbnu ftorre J^roft blider bet, 
at ^an ejer en Xatter, fom Xe, naobigfte i5l)rftinbc! ber, i 5alb 
elleré Xerc§ foftborc Zih Dil tiUabe Xem at afgioe fig meb 
flige fmaa '-Bagateller, fiffert uil uibe at lægge bette (Sngclené 
formaftclige goretagenbe uotteruinbelige ^inbringcr i "iH'jcu. 

Seg nægter iffe, at jo ^olelfen af benne min Sorfcelfe 
^.-.r i lang Jib afl)olbt mig fra at fulbfore bcttc mit Sfrift; 
"ta imiblertib Xanfcn om, at bet Dar min '"^ligt at fnlbfore et 
beg^nbt ^2lrbejbe, nu omfiber er bienen faa leoenbe l)06 mig, at 
jeg iffe længere er i Staub til at mobftaa CucrbcDiyningcn, 
^ttem ffulbc jeg h(\ Ijcllcrc oooe at tilegne bette anbet og fibfte 
33inb, enb Xem,- naobigfte ^Qi^Uini'f! \om en fjobelig Xatter 
af min l)ojftbemelbte allergrufomftc '^^atron — '-Ben talber jeg 
oltib ben, ber gjor mig gobt, men ben, ber intet onbt gjor 
mig, f)toor gjærne {)an enb uilbc, f)am falber jeg ''^>atron, 
9[)?æcenat og S3ell)nbcr — og )om en Xame, ber, uagtet 
alle l)cnbe» befjenbte og nimobfigelige 5f>^tjencfter, l)ibinbtil er. 400 \a(\ tiibt jeg tȎt), paa ben ffammeligfte iDiaobc forbigaoet af 
aUe mine bebicerenbc Satiåbrobre fra SSerbenå 33e9i}nbclfe of. 

'Dtaobigfte ?5yi'fli"5)e ! jeg tioucr meb foa meget ftorre 
Xriftig^eb at tUegne 2)eni benne litle 53og, fom jeg tor fmigre 
mig meb. ben 2:anfe, itte at uære Xere§ §øj^eb joa albelcå 
ubetjenbt, at jeg ffulbe be^ooe nogen ^Inbefating fra ®ere§ 
^nbling, ben olt for befjenbte norffe Officer, og t)anå alt for 
libet befjenbte 5lnljang, ber paa foa fjæf og æbel en 9J?aabe 
betjanbtebe bere§ 5iP"i>e- ®i'eb ©d^mettau i ^lon. ®e erinbrer 
tiel for et ^ar 5tar fiben, ba jeg ^a»be ben ^re at mobe 
^em paa ©ammet 5:orb? — ©e gaP mig — en }Rinbl)eft; og 
jeg — tillab mig ^er at gjore min nnberbanigfte og fl^lbigfte 
?lfbigt — flog igjen, foa gobt fom jeg tunbe, t)m(fet oltib t)ar 
Dæret min iDJaabe, ita jeg itfe gjærne toger ^ng nben at f(aa 
igjen. De Pille Pel bebrcjbe mig, at jeg tilfibefatte ben Otefpeft, 
fom man altib ffijlber Xere§ ^jon! '5)et er fanbt, naobigfte 
gi)rftinbe! men beljag at anmærte, at ©e ben ®ang bar 
9."lianb5-Drogt, og at bet Par benne 1)ragt, ber foraarfagebe, 
at jeg forglemte Dereé ^jon og gap '2)em en unberbanig "S^aff, 
fom jeg Pil \)aabe itfe fnnbe foibe — men fom '3)e bog not 
bef)ager at erinbre. 

1)e Péb, naabigfte 5i)i^ftiii^f ' Qt en 5iutor albrig tilegner 
fit gofter til nogen ftor eller liben 93?æcenat aben igjen at 
pente af benne til 53clonning en ftor eller liben 33elgjerning. 
2^iUab mig altfaa at folge benne mine Sop§brobreå gobe gamle 
33ebtcegt; men ba jeg, i min allerunberbanigfte 2:ilffrift til 
Deres allergrufomfte S^x. {^abcr, ^aPer fagt, at jeg nobig 
tigger for mig felo, men Pel for anbre, faa t)iUc De bcbage 
itfe at anfc bet meb naabigft S[liiål)ag, om jeg bliper benne 
(Sætning tro, ibet jeg i biib Unberbanigl)eb anmober Dereé 2)cn alt for befjenbte norffe Officer ^eb gr. a)Jan«bad^ ; 
ber figte« til en anonym IJjjcce, bon ubga» imob ©ret) Si'albemar '^x. 
D. ©c^mettow« ©frift ,4>atrToti)cf)e ©cbanfen etnes S)anen Don fte^enben 
•peeren". 401 Sojticb om nt formaa ^cre§ tro 5^t(bcbere, $)r. Porcus 
Epicuri til Qt tilbagetalbc bet of !I)cni bitterebe og af [jam 
iibftebebc truenbe — t)t)nb jeg ffal fatbc bet, aJJanifcft? ^reli'? 
eller ©tæoning? imob min ærlige, men uli)fteligc 33en ©implej:, 
^Diltet jeg i miberbaiiigft 53i(ng sub Litr. A. notjcr ^ertoeb ot 
lobe Qftrt)fte, t)t>orttcb Te Hil gjorc 1)cre§ DJoim lige fna tiel* 
figiiet nf ^oni, )om bet er æret i ^eter^borg, Son bon, 
SSien, 53erlin og 6 o bien ^^, og flere i bi§)e Jiber mærf* 
tjærbige ©tceber. 

9.^el béb jeg iffe, om jeg fan uente mig ben £'l)ffe at 
bliue læft af Xem, naabigfte 5i)fftinbel ^eg fjenber alt for 
t)el bc iitoflige for 9)icnneffeflægten faare nigtige 33eftræbclfer, 
ber mi om ©tunber beffjæftige ©ercå Cpmærffom^eb og 
optoge ^ere§ l)ele toftbare -tib. ^eg béb, nieb f)Pilfen æbel 
^bei "De arbejber paa at bringe et f orttilbet golf tilboge nnber 
bet ©latoeri, l)ttoraf bet Por nforftammet not til at lo§rit)c fig. 
3eg béb, Ijbor obert)ætte§ Umage '3)e anbenber for bcb alle 
5D?ibler — og alle S^lJibler erc loblige, naar be brngeS af bem, 
fom SJiagten er betroet til — at tilbejebringe bebæbnebe 
©tribémænb imob ben faa farlige Sri^eb. ^eg béb, at Te 
tillige agter at nbri)bbe O pi t)§ningen, meb l}enbe§ faa 
ftabefro 'JJJober 2;ri)ttef r il)eben; ffjont — tilgib mig, 
naabigfte gyrftinbe! — jeg glæber mig birfelig ober, ot ^e 
onfer ben banfte 2:ri)tfefri^eb§ ^^lbel§patent faa f)aonligt, ot Xe 
næppe bil bærbigeg at nmoge Xcm for at foo bet ofret poo 
be ^lltcre, fom ©omtiben Ijor oprettet for Xem til (5rtjenbt= 
Iigl)eb for Xereé mange ^Ivclgjerninger. ^CQ béb — tillob mig, 
naabigfte S^rftinbel ot opregne foorc libct af olt bet meget, 
fom jeg béb — , ot Xe, i be alleræblcfte .'oenfigtcr, l)or offenbt 
Xercå tre elffbærbige eoftre: Uenigl^eb, Æ)(ic-tillib og 
^cf titte Ife, til be fronffc ''^Irméer, jo fclb inb i benne 
l^ifltiong Sobgibereé gorfamling, for at opbætfe bi^fe, og meb 
bem ()ele ^Jationen, til en nobbenbig Wrnfombeb, bbortil ben, 
nben Xere§ æble 53cftvæbc[fcr næppe bilbe bobe forfolbet, men 
fom bog er foo fornobcn, naor eller? bet ^.lionl ffol opnaa«, 

26 402 foni 2e, ætile (^-ijvftiubc ! og ^erc§ lige fna æble '^unbé^ 
fornaiibte tjaoe foi-"cfi-'>t f'S <^i opnaa ti( iO^enneffeflægteng- 
.'pelb og 2i)ffe. 

■iJttt bette Déb jeg, og Déb fo(getig iftc, om benne miit 
uubcrbaiu^e Jilegnelje nogen Sinbe fommev Xereø £)oil)eb for 
Øjnene; og bet fna meget minbre, )om Xereé ^o^'J-'Ctninger I)er 
i Sanbet iffe ere foa jaare mange etter af ben 58etl)benf)eb, at 
Xe jo funbe fan bem til gornojetfe nbrettebe neb 33ifaviev.. 
X og t>ilbe !Dere§^oj^eb naabigft tiUabe mig at foge Sej(ig()eb 
til unbevbanigft at infinuere Xem benne min Xebifation, naar 
Xe en @ang oærbige? at tiefoge Sfueplabfen eller et eller anbet 
of be Xepartemcnt§, ber enbnn fljneé at ftaa unber Xere§- 
nmibbeUmre Opfigt. 

(5or enb jeg flutter, tillaber Xc mig enbnn, naobigfte 
3"l)rfttnbe! at bepibne Xem min nnberbanige ®Iæbc oPer ben 
Sejer, fom Xe enbelig f)aper Pæret faa It)ftelig at Pinbe oPer 
Xereé D^opne, ben anben '^olitif, en Xotter af Saub^eb, og 
8ofter tit 9tetfærbig^eb, ber. Peb ipjælp af bere» f)oje atlierebe,. 
be \^errcr ^itt, O f ter man, ilauni^, '?(ranba og flere, 
fiftert Pilbe {)ape [ilepet albelee ubri^bbet af 3oi-'t'e», berfom 
f)nn iffe f)apbe Pæret fnu nof til at fafte fig i 53ern f t orf f é- 
aabnc '-)lrme. 

3cg or i Di)bc[tc Unberbani9()eb 

naobigfte 5i)rftinbc! 

Xereé nnberbanige Jjencr 
i^orf atter en. 35 i I a g c r. 

Litr. A. 

-3|eg Porcus Epicuri feiiber f)en)eb big, SDJonficur Simplex, 
bin £)u[tru, binc ^5orn, bine goi^ælbre og 3:jencfteti)bcubc, famt 
ade og en^Oer, bcr bebo og op^olbe fig i ben anben d'tage of 
bet big til^orenbc ^u§, min be^ngelige 5>i(je, og (aber big 
^eroeb bet folgenbe oibe: 

Xet er alminbeUg befjenbt, nt bu og bin 5ami(ic nibrig 
^av opf)Drt at gitic bine 9?oboer, og i ©ærbe(e§^eb mig, ibelige 
3ln(ebniiiger ti( Wisfornojelfe. ^Uc afenefte f)at)e bine ^jenefte^ 
folf, toært imob aUc et gobt Dfaboffabg 3kg(er, ofte faftet fit 
5?anb i min '^-^ort; bine Xrenge gjort 9?nr a] mine 33orn, uben 
nt bu i)ax niUet gitoe biåfe ben bittige (Srftatning [or benne 
ffammelige 53e^anb(ini]; men bu f)ar enbogfoa, mcb ben ibelige 
Stoj, SDhifit og Xan§ i bit Jpué, foraarfoget binc 9inbocr 
mange fotmlofe ^tætter, ba hu bog ttéb, at bet er en nf uorcå 
toigtigfte forretninger om 5?atten at funne uel forboje bet, 
fom t»i om Xagcn bane (abet oå imnge. Xette er \da befjenbt 
at ingen 'iOJanb i hen ()e(e dDahe fon Ⱦre nuibcnbe berom ; 
men f)t»ab bcr i '£ærbe(eåf)eb mna opuæffe binc 9iaboer5 a(= 
uor(igc ^i3cfi)mringer, er ben i bit v>né mere og mere frem; 
ftræbenbe afffi)e(igc Girunbfætning, at bef)anb(e bine Ijcnefte-- 
tt)enbe mcb en S!}?i(b()eb, fom bu fnneé at t)i((e fremftide til 
et afffi)e(igt ©yempc( for o», og fom figtcr ti( intet minbrc 
cnb at oii(ofe be 53aanb, fom bi f)ibinbti( f)at)e (jaft tnia uorcy 404 uuberl)nt)enbe, og bog til fibft maa fti)rte big i en uaffeelig 
(£Ienbig{)cb, 

^Sa nu inabnnnc obe(æggenbe @vunb)ætninger i et £)nå 
immer maa ttærc fortntnbne meb flabet of beti? ^nbt)oanere§ 
^)io og £l)fja(ig^eb, )aa cre bog biéje ffabelige gølgev i <Srer= 
belc»f)eb ot befrtjgte i et £)n« fom bit, bcr oltib t)ar nb-- 
mærfct fig »eb Urolig^eb, og jom bei1)o§ er folferigt nof til 
t»eb biåfe Urolig^eber felD at blioe \axl\Qt for fine 9cabocr. 

9hi Dilbc bet Det ftribe faa belimob ben funbe 'iJJoIitifé 
forfte 3?eg(er. fom imob be 'i^ligter, ber paaliggc mig til 
NUmferuntion nf $Holigf)eben i mit eget §u§, naar jeg, nnber 
benne (2ogerne§ forfatning i et ftort 9?abo^n§, biet) en ørtegloé 
Jilffner og rolig afttentebe ben Sibépuntt, tc\ bu fanbt big 
ftærf not til ot bx^h^ mig ©pibfen; t()i \)aa benne 9[)?oabe Dilbe 
mit S)u§ og ipjem formebelft golgerne af 3(nartiet i bin iBolig bliPe 
nbfnt for mangfolbige i^arer, ifær ha bet er befjenbt for alle 
9.1(enneffev, at bcr mangen en 'liften brænber flere 2l)» i bit £-iu5 
enb t)o» nogen af binc 9Jaboer i en l)et SO^aoneb. 

3eg ^ar altfaa, efter Coerlæg meb bin dlabo paa ben 
nnben 8ibe, og meb Samti^ffe af bem, ber bebo bine 33ærelfer 
I iinberfie og trebje iStage, iibfunbet, at Poreå i)ufe» (£itferl)eb 
forbrer at fættc big faabonne ©franter, ber ere mere paåfenbe 
paa bin Stanb og govfatning, og faalebeé lette big iJJiiblerne 
til, nben ininbf t e "^r æ j ubice for bin5i-"if}cb og Gjen^ 
bom£i = '?Hct, at ffaffc big en Pel orbnet, gob og fafl '^on 
fatning i bit ^n§, t)Ui5 9cl)belfe hu beftanbig og uforfttjrret 
fan bliue i <3efibbelfe af, og l)PDrPcb be llorbencr fore- 
bt)gge§, ber faa ofte l)aDe forftljrret bin egen 9toliglieb og fat 
bine 9iaboer§ Sifferbeb i '^axe. 

5or at opnaa bette Øjemcb og for at beDare bit ^u§ fra 
be fn^gtelige Ji-'^lgcr, fom fammesi inbnorte^ Uorbcn maa fore 
meb fig; men i Særbclc5l)eb for at unbbrage binc Jjenefte; 
ti)enbe og nnbcrgipnc fra ''^lfffi)eligl)ebcrne af ben obelæggenbe 
i'ære, fom hn l}ar nbfaaet imellem bem, og fom be cre alt 
for tilbojelige til letfinbigen at folge, ginc§ bcr, efter min 405 

iitbDortcé CDcvticnirniiuj, t)tiilfen oi^fna ben onbcii i)JiiLio, i beii 
fulbfoinncfte Cucvcn^uciiimel)c mcb iiiinc .v>eii)iijtcv oc\ OH-iiiib'- 
fætninger, tiltræbcv, intet nnbct 9.1Jibbe(, ciib at flan i^iil pan 
2fittenimé = yjciivonc iiiicUom norcé éufe luj bit :pu5 og at 
offuperc bc tilgvivnjciibc i^cercll'cv, faa at bu bog [ic^olbcr 
til eget ^-Brug trappegangen fanit be to fniaa '-i>ærcl)er, bev 
ftobe til lanune, ()iii(fe Di ti( eUig 3:ib Pille fovfifvc big ^-^0= 
fibbelfeu af, naar bu tun» beftanbig pil opføre 'big fornuftig, 
og i ét og alt Ipbe nore^ iMnf og 33cfalingcr, l)iioriieb ba be 
Uh)ffer i Jibe bliuc afbiulpnc, fom ctleré nobPenbig niaatte 
opfotnnie af be nærtiærenbe Uorbencr. 

5eg f)ar altfaa befluttet at forene biu florc Sal og bet 
bertil l)orenbe Slabinet meb mit eget S>u§. !v>eg tilfjenbegiPev 
big ^ermeb offeutligen benne min fafte og uroffelige 58eflutning, 
og pentcr af big, at bu ftray inbfinber big l)o§ mig, for paa 
bet Pcnffabeligfte at afgjore, t)Dab ber i benne -V^enfeenbe 
maatte Pa-rc fornobcnt at afgjore, linorncb ben æble ^"'''•M'igt 
opnaa§, at ffaffe big en uforfti)rret 9?oligl)eb og at bepare 
biu familie fra lUuarfieté ræbfomme Solger. billige formaner 
jeg bine 33orn og $>u»folf, iffe at mobfættc fig forommclbte 
min Offupation, men l)ellere uiUigen at unberfafte fig min 
5?ilje, ba jeg loPer at belianble Inrrelferne faalcbel, at ingen 
meb Sojc ffal fnnue figc, at be tjape tabt noget ueb at bi)tte 
(Sjere. 

Xa jeg faalebe§ fjar frataget big biu ftore Sal, fao tror 
jeg bet ufornobeut at befale big '•.Jlf^olben^eb fra ben for 
2unbl)eb og Sæber faa ffabelige Xané ; berimob bi)ber jeg 
big at omgaas mere fparfom meb 2i)fet, 'ixi bu fan tro mig, 
at ber belione? faare libct Si)é til at oplpfc en l)cl i^erbeu — 
enb fige en liben Stue - faa meget, fom ben bor opll)fc§; og 
cnb t)ibcre formaner jeg big til nt afl)olbc bine Drenge fra nt 
tube mig Ørerne fulbc meb be upmobens 5?ifer, ber ere mig 
faa fort)abte. 

^seg tuioler iffe paa, at jo enboer, fom bettc augaar, Pil 
ffqlbigft rette fig bercfter: men ftulbe ber, imob 5o^i"Libning, 406 finbes en etter ani)en, ber fovmafter fig tit at »ije fig gjeit; 
ftribig imob min 53efoling, ba fon en Inobon Cprorer Dente 
fig uubetitit)etigen at blinc ftraffct pnn ben i flige 3;itfælbe 
brugelige 9J?ttabe; tt)i nibe man bu, at jeg ^ar IJuftitien i 
min Somme, og SDtagten ligger i min og mine attierebe§ 
5(rme. 

^it 33efræftelfe ()at)er jeg egenf)ænbig unberffrettet og for= 
feglet bette Xofument og Oefatct min ©frioerbreng i 'J?tltona 
offenttig ueb 3;n)tten at tiefjeubtgjore jamme. @i»et i min 
$oIig. Datum ut supra. 

Porcus Epicuri, 

(L. S.) Litr. B. 
5tiimærtning af forfatteren. 

Xit et)ig 5(Src for i^enbeå feøj^eb ^otitifen uære bet fagt, 
at bet foregaaenbe 33ilQg er bifteret enten af f)enbe fetD, etter 
i bet minbfte fulbfommen efter t}enbe5 ©runbfætninger. ^ox 
at giDe be af mine Sæfere, ber elffe ©tatsttogffaben — ffjont 
5Serben§ Jiiilogffat) er en Xaortigt)eb for @ub — , Sejlig^eb tit i et 
fort Ubtog at ouerfe be nigtigflt af t)enbeé 93?aj:imer i i"^en- 
feeube tit (Stat5befti)retfen nil jeg tier (enere en tro Cnerfættetfe 
of en (iben ^^3eriobe, ber finbcé i en 33og om ©at»ot)en, fatbet 
Etat moral physique & politiqve de la maison de Savoye, 
ber er trt)ft i ^^ori§ 1791, og attfaa længe for, enb ber toar 
tæntt vaa, at 3auol}en ffutbe btiue en Xet af ben franffe 
9tcpublit. ©aotebeg f)ebber bet: „Gt politiff bobinet i Jurin 
er bcftanbig i 5>ærf meb at ubftnbe, fjUortebea man bebft fan 
obelæggc SoDoiien: f)t)orlebc§ mnn ber fan toæle at '^mutation, 
og enbelig, ^uorlebeå man ber fan fomme til at ()ætoe en n^ 
©fat. Xet fommcr mig for, fom jeg fer bi§fe potitiffe 407 :Slomini»ioerer meb intrbigtjcb og iHiiftaiib at figc ti( ^longen: 
"3)ere§ 9)?a)eftæt! tro iffe ben ftorfte 1)e( nf biéfe ^oger, fom 
man iibgitier, nngancnbc ^tatcny 58efU}rcl)c. %ox at fiinne 
væfonncre vigtig oocv ben Shmfl at regere, nma man fe(t) 
^aue toceret fionge, og bet er upaattoibleligt, at bc .Snerrer, bev 
ffriDe, albrig f)aDe oDet benne ^^H-ofe§)ion. ^nnften at regere 
beftaar i at nære ^erre, ligefom Unbevfaatternes 3'pvfatning 
box beftaa i at Dære ©(aner. Wen, Xereå. ^Jiajeftæt! bet 
maa anmærfe?, at 'Xere§ ©(atier bc(e§ i to SIo§fer, og bette 
er bet, bcr tieftt)rfer T)ere§ 5:rone. "Den ene Stiagfe er be 
nnbertrijffenbc SlaDeré, og ben anben be nnbertri)fte§, Sif 
"ben forfte af bi^je JiUa§fer ffylber 1;e at (\\]\a(\ en '^d af 
%exe^ 9Jtagt for at ()o(be ben ffabeålog for fin Umage meb 
<it plage ben anben. Sro for alle S^ing ifte bi§fe ns^le 
©upliffer, lom Volfet tilftiUer "lem I 9?aor man lonner et 
©totåraab, TereS ajiajeftæt! faa er bet ifte for at foa ^rette* 
fættelfer af ben forfte ben Oebfte. i?ab T>cm iffe friftc af 
(Sparfomf|eb§=3'i-n"flag ; bet er '^ragt, ber nnbert)otber 3^ronené 
DDiajeftæt; tro oé! nben ©nibet, ber bebæffer ftongen, toilbe 
kongen Pære faare liben; og bet er nrigtigt, i galb man figer 
"Sem, at man Peb at ofe af en Silbe maa fri)gte for nt 
tømme ben. Xenne Sætning ^ar albrig nogen JiU'iger eller 
Jiogen ©tatåmonb opfnnbet; tf)i meb '?(rmécr paalægger man 
jo faa mange Sfatter, fom man Pi(, og meb ©fatter nnber- 
f)olber man jo faa ftore IHrméer, fom man l)c()ager. ^>ngen 
2;ing er faa fmnft, fom en Dtotion, f)Poraf be tre i$jerbebele 
cre ©olbatcr; 5lgerbl)rfniugcn taber intet berPeb, fom nogle 
forfattere Pide fige; Pi Pibe beftemt, at et Sti^ffc Sanb, ber 
iænge Ijax ()Pilct, bliper berPeb mere frngtbart: og berfom 
golfet f)abbe ftilber til ^Ivelftanb, faa Pilbc bet fnart tro, at 
bet Par (ige fao meget fom Pi. — 3()Por latterlige enb bi^^fe 
^aab fi)ne» at Pære — figer ^oi'fntteren Pibere — , faa er bet 
bog rimeligt, at man giper Slongen bent, tdi bet er o(t for 
fanbt, at man folger bcm Crb for Crb." .»oift og ber fnnbe 408 »el en (iben 'iUppIifation gjorcé paa anbre ©tater, men bet er 
"jaa fjont, naax en gorfatter oPer(aber til fine Sæfere fclp at 
gjøre ^Ipplitationer. 

^i ^ape nu fet ^^olitifen baahe uben §ulet og hjemme 
baate i ^t)nt og i 9?egligé; og ffulbe nu mine Sæfere efter 
benne Dag iffe fjenbe ^enbe, faa Paffer forfatteren fine ^pænber 
og figer: Det er iffe min @ft)lb. !) e D o n II c r og H a ii it e r. :ftomeHe fem "iUfter. gprfte (Sang opfprt paa ben fongeligc banjle gtucplab« ben 5te 
3anuar 1792. Thus much I 've sairl, I trust, without oiience, 
Let no Court Sycophant pervert my Sense ; 
Nor sly Inlbrmer watch these words to draw 
Within the reach ot Treason or the Law. 

Satires uf Donne versif. by A. Pope. 

Thus much Tve said o. f. u Baa meget mener jeg at f)aoe 
fogt ubcn -anftpb. 3ngen pof^Sljfoiaitt dooc nt forbreje min iUening, 
og ingen fnebig -angirer prooe paa at brage biéfe Crb inben for J^t- 
rccberiet^ eder l'ooenS ^Ka:tfet)ibbc. ^frfonfriu. §r. Don ^la geman. 
gru Don 'iplageman. 
©ofte, bere« 2)atter. 
grpfen uon Sommer, 
ftaptejn Don 'Hb erwi^. 
Spitnant ^efpevfen, >Sp. Officer 
Dan ber i-^aon, Ofttnbianer. 
S) a o i b , eii 2)iulot. 
©ni^benftrup, .Sommisfionccr. 
3o na«, t)anS @pn. 
?arS, Don i^lagemon« Sjener. 
'4>inf)am, en 'i3roturator. 

^anblingen fler i ^jpbenfiaon. 3:en begt)nber ben ene gftermibbag 
og eiibes ben anben 2)ng§ ^o'^'^i^^'^S- 1 gorftc mt, 

%exite Scene . 

(®fueplabfen forepifter en ®tuc i Don 'J^Uageman« ^u8). 
@ofie. Sefperfen. 
Sefperfeii. ^a, b^reborefte ©ofte! eoig, cuig ffal 
jeg elffe big! (tq^fer fjeube? vMiaiiM. 

Slnbcit Scene. 
2)e forrige, grp^f" ^°^ >Sommer. 

grofenen (ler). ^a, f)o, ()a ! J^ir. l^tiitmintl ior. Sojt; 
nont! ^uff pna, I}DQb (5Di9t)ebeu er iox en forfærbclig (ang Xib. 

©ofie (meget befi^rtfet). 2)2iu bebfte 33entnbe! . . . 

f^vofeneii. StiKe, mit 53nrn ! Te tænfer ue(, at jeg 
forft nu f)av ouerraffet Xeni ug ftjiiolct ^")emmeligf)eben fra 
Xem'? C! ba mnotte jeg uære ben ftorfte guffer nf en Ti}D, 
ba Te begge i jaa lang Jib ^or giuet mig Sejlig^eb til at 
beftjæle Tern. -tror Te, *pv. SojtnantI at jeg iffe forftaar, 
{jtoab Tere^ Sfelen ctg Stotten og ©uffen og "iniftcn be- 
tt)ber9 og Te, mit 53arn ! mon bet er blot af en ^ænbelfe, 
at Te atbrig ftaar i ii>inbuet, uben f)uer 5i-"ebag X'ljten, naar 
Te Déb, at .^'»r. ^ojtnonten gjor o§ ben '!?i£"rc at befoge oéV 

3 e i p e r ) e n. 9?oabige grofen . . . 

grøfcnen. ^eg er iffe naabig, ^r. SojtnantI 5Diin 
i^aber par iffe '.^Ibelémanb og fnné ^JJiajor; faa fan Te let 
regne nb, at jeg be^ooer meget mere ^Jfaabe, enb jeg f)Qr at 
gipe bort. 

3c f per fen. Om <^or(abcI)e, min [muffe g^ofen — — 

grøfencn. Zsa. ja — ()ar Da-ret en 03ang iaci taalelig, 
men gorg^Ibningen begi)nber — Tog nof l)crom! Te uilbc 
tiane fagt noget. 412 3 ei per fen. 3^9 oi(be l^aDe fpurgt Xem, om benne 
^emmelig()cbé Cubagelfe ^ax gjort mig minbre ngtet af ^cm 
enb for()en'? 

Sofie. Og jeg, om Xe f)o(ber minbre af mig nu 
enb for?- 

grofenen. 3eg funbe ret fjcitie St)ft til at btiPe tireb 
\3aa jer, ^^orn! ©fulbe jeg nu Dære faa migunbelig, at jeg 
i!te funbe taa(e at fe to unge ilJienneffer elffc ^inanben? — 
Og Xe funbe tro om mig, at jeg ffulbe bære fom atte aubre 
gnmie 'i)3iger? 

Sofie. ®am(e ^iger? — @r Xe en gammel ^ige? 

^efperfcn. 3eg oilbe iffe raabc nogen i min 9?ær= 
Ⱦrelfe at fa(be Xem meb bette OiaPn. 

Jrofenen. Baa? — Xe faar faamænb ingen 5^af of 
mig for benne 9?ibfjærl)eb. — CSr bet bo Ponærenbe at Pære 
en gammel ^ige? — 9[)Jaaffe bet er en 2:ite(, fom ben fine 
33erben beærer o§ meb, forbi Pi iffe fe(p f)ar piflet er^PerPc 
o§ en f)æber(igere 2:ite( af S?ofette Peb at fri fe(P? 

^efperfen. Xe miSforftaar mig, grofen — 

Sofie. Xct par Pift iffe f)an§ :iDJening. 

grofenen. '^laa, faa forfpar fiam iia. (ille jomfru 
^^rofuratorffc! 

Sofie. .Noan mente funé, at man enbnu iffe funbe falbe 
Xem en gommel jomfru. 

Srofeucn. Og naar i\cAi iffe troebe, at bet Par en 
Sfam at pære en gammel ''■|3ige, faa Ijapbe t)an iffe be^øpet 
at tage fig bet faa qcftig. — Xog! er jeg iffe trebiPe ^lor? 
og en ^^ige poo ben "iUlber ^ar fanbelig iffe længere 9tet til 
at gjore '^aoftanb pao at pære ung. 

^efperfen. ']i)?cn onbre ^ar l)eUer iffe 9tet til at falbe 
f)cnbe gammel. 

Jrofenen. 3a, naar man juft fagbe mig bet i Øjnene, 
faa blep jeg preb, ret fom en ung Officer, naar man fogbe 
^om, at f)an Par en Jufentaft. 413 3c f per len. Cncq forflniir Xeiii, ^i^oten! ^£e anfer bet 
for et (5U)eiUafteri af mig, at jeg i min "idber tor forelffc mig. 

5r o ten en. ^)et er itfe Xereé 'Gliber, jeg mente: "Je er 
fan uifl gammel nof bertil; men bet er 1;ere§ <Stanb . . . 

^ofie. iijære (^rofcn ! Gr iffe {)onl @tanb albeleé 
npaaflagelig? 

5r o fen en. Sab mig bog tale nb, mit 23arnl Xerel 
Sljærefte, (iUe ©ofie! er ©etonb=Sojtnant; bet er ret gobt; 
f)an er ogfaa fnn» ung enbnu og tunbe iffe Pære ftort mere; 
SOJen t)Dab ()ar en Sojtnant at letjc af, naar han fe(P ingen 
DJhbler l)arV 

^efpcrfen. Cg jeg t)ar, bcfto Pærre! intet nben min 
©age. 

gro fen en. 9hi, bernieb fan Xc bog iffe fobe ftonc og 
55ørn, og Xe Déb felt), f)Uor længe bet Parer, før cnb en 9Jianb 
i Xcreå ©tanb fan fomme faa nibt. 

3efperfen. Xet er fanbt, grofen! men naar min Sofie 
^ar 5aa(mobigf)eb at bie faa (ænge . . . 

©ofie. O ja, meb ©læbe! 

grofenen. Xet er fun§ Snaf, mit 53arn! Xen ©læbe 
er itfe en ^ibe ^obnf oærb. Xc fan fagte fige bet nu, 
men naar Xe tommer paa min iHIbcr og bliPer en gammel 
^sige 

Csefpcrfen. ^Jhi ben gamle "'^ige igjcn! Xe maa for= 
labe mig, at jeg tror, bet bog itte maa tiærc faa nbeliagcligt 
at bliPe, fom Xe figer, en gammel '4>igc, tl)i ellery moatte et 
grncntimmer mcb Xereé gorflanb, iojærte og gormne . . . 

grofenen. gormne? — i^ucm l)ar fagt Xem, ot jeg 
er formueube'? llJiin gaber tiar ^J^ijor, bet f)ar jeg fagt Xem 
for, faa ton Xc let begribe, at min OxMgbom iftc fan nære 
ftor. .^cg tafter Ohib, at jeg {)ar faa meget, faa ot jeg meb 
Xarpcligljcb fan flaa mig igjcnnem, men faa bliuer ber l)eUer 
intet til oPeré. 

Sofie. Unbtagen til at gjore gobt meb. 414 Jrofencn. Ser nmn! f)o(ber ()iin itfe 53og nieb fitier 
©fiUing, jeg giner iib. 9Jkner ^iiii ba iffe, ot bette ogjna 
^ørev til Sitoeté gornoben^eber? 

3 ef per fen. 3o. i Saubfieb gjor bet fan, og f)t)em bcr 
»il gioe, . finber nitib noget at gioc af. (5n 53et(er fanbt 
en (^anq en fattig ^one liggenbe \)aa d^iaxhn, ()Uor f)nn 
fjonbe forgrebet en %ot, faa ()un iffe fnnbe gaa berpna. i^un 
I3ar ubmattet af en(t og bat) 33etleren om et @tl)ffe 33rob. 
©nb Peb, fnarebe betleren, jeg er fe(t) (inngrig og ejer intet 
^rob, men jeg nil git)c big, ^Pab jeg fan. "Su f)nr ingen 
Xtri)ffer, og jeg f)ar to. 3eg beler bem mcb big, og bermeb 
f)jæ(per Pi OC', faa gobt fom Pi fan, til næfte 33l). ^Por faa 
gobgjorenbe 9.1?enneffer fan (igne fig Peb benne 53et(er? — 
iU?cn f^rofencn tiflaber mig at gjentagc, f)Pab jeg for fagbe: 
3eg unbrer mig oper, at ^e, meb atte Dereå fortrin, iffe tiax 
følt .^'jærtigfieb. 

^•r øf en en. ^poraf Péb 'De bet, min Jperre? — (cftev 
nogen Satjg^eb). 5li, fiffe Sofie! jeg hav folt ben — og Par 
enbba nogle 5(ar l)ngre enb De. 9J^in griberif par netop 
bet famme fom £)r. i3ojtnantcn; ()an bobe i fit ^aih — paa 
©pcn ff)un Denber fig om for at tprre 'Jaarecne af;. 

Sofie. Staffeli ^^iQ^l 

(Vrofcncn (ocnber fig om igjen meb en paatagcn munter ajiine). 
Tog, lab o§ iffe tale mere berom. ^^anbt jeg en, ber lignebe 
min 5nl3 og iffe Par a(t for nng, faa — péb jeg iffe felp, 
()pab jeg fnnbe faa i Sinbc. — 9tn, (iUe Sofie! jeg Pi( iffe 
(ægge .pinbringer i 'i^cjen for XereS Stjæriigf)eb, jeg Pi( onffe 
Xem at bliPc (i)ffc(ig og funé crinbrc Dem om, at 1)e f)ar 
Jorælbre. 

Sofie. O, jeg (}ar Dem til i]æremefterinbe ! 

Jrofenen. ;Ja, men De ()ar ogfaa en Særemefter ber! 
(pegcnbe paa ^iefperfen). 

Cscfperfen. Som atbrig ffa( lære ()enbe, f)pab ber 
flriber imob f)enbey 'i^Iigter. 

Bro fen en. C^obt, .yr. Cojtnant! jeg tror bet fanbefig 415 ogfaa. Uagtet jeg fclu l)ovcv ti( Deu vube Stjole, iaa maa jeg 
bog tilftaa, at jeg f)ar megen Jillib til ben blaa. 

3 ef perfen. Det er fniigrenbc iox mig, lom bærer 
benne Xragt. 

Sr o Een en. ^ii. 'uch be biaa ijax ogfaa en '*^ortion 
2i)ffe, fom iffe enbtier anben f)ar; for f)V»oraf tan bet "od 
tomme fig, at ben hiaa ,^jo(e a(tib temmelig let faar 'illbgang 
i en bratt SCRanbs i]^niS, aben at ten juft bel}Dt)er Slægti'fab 
og 5amilie=5oi^t^inbelfer for at bjælpe fig ber inb"? 

:^sefpcrfen. Xet fan jeg fanbelig iffe uibe. 2)et moa 
pære en Si)ffe: og jeg Pil fung onffe, at ingen, fom bærer 
benne .Hulor, maa Peb flet Cpforfcl ffille Stanben Peb benne 
2i)ffe. 

5r uf enen. iOfen bPab er bet, Xe [)ar paa Xere§ 
5inger? ©t portræt, 

Sofie. C bet er mit, jeg gap I)am bet nn nt)lig. 

5r o fen en. 3cg i^il iffe raabe Tem, iox. Sojtnant! at 
bære bet; i bet minbfte iffe enbnn. ®ip l)enbe bet tilbage. 

Sefperfen. 'Jllbrig, 5i-"ofc" ! tiiiai) mig at Pære Xem 
ult)big i benne ene '^oii. Seg ffal enbnn i 5lften erftatte 
f)enbe 9iingen» i^ærbi efter Sii^efeverenå ^^ri§;,^»rant, men 
mit £)jærte fætter en fanban 2^ajt berpaa, at jeg maatte Pære 
gal, om jeg troebc at fnnne betale ben. 

grofenen. '^laa. ^ liWanbfoIf! 3 9)?anbfolf! faar ^ 
fnnéi fat i et Waar paa et grnentimmer, faa l^olber 3 PQO 
bet, fom om bet Par et "Jlnfcrtop. 

Sefperfen. iDcen ^por let fan iffe ^aaret fpringe? 

grofenen. Xet er jnft Ulpffen, jeg tror, at ^")aarct 
bliper faa ftærft fom et '.JlnfertoP. 

Jrcjbc Sccirc. 

Xe forrige. ? ar 6. 

iiars (taler meget (aiigfomt). Tsomfrn Sofie! — Xcrei? 
itaabige 9)iama — ^xn pon '^lageman — (gaber). 
Sofie. .^-»Pab ^nn'? 416 Sorå. Sn. t'et toéb jeg itfe (gaber;. 

Sefperfen. S5éb bu bet iffe? 

2nr§. 9iej, ^tior [fiilbe jeg toibe bet? 

grøfeneit. 58éb bu ba iffe, ^oab bit '3(£renbe er? 

Sar§. So, bet tiéb jeg nof (gaben. 

©ofie. 'i)}aa, ^bnb er bo bit 5®renbe? 

2a r§. ^a, bet ffo( jeg uof fige: Xereå naabige iOtnma 
. . . (gaber). 

grøfeneu. 9)?en er bu forrtjft, Haxll eller erbufulb? 

5 ef per fen. Seg tror, bu fotoer. 

Sar§. 3q, jeg gjor (gaber). Sor jeg t)Qr tjent t)oå tre 
SOJænb, ber ffulbe baage otter Staten, men fom oltib fob, og 
ber fif jeg £)ug, forbi jeg bar mere aarboagen enb be, og faa 
fbor jeg paa, at jeg altib ffulbe fobe derefter (gaber). 

Sef perfen. 93?en ()bab béb bu ba? 

Sar§. ^It jeg intet béb; bet er be bifeé ^obebregel. — 
9Jien jeg f)orte, at ben naabige grue ffrantte, fom l^un bar 
befat, og faa baagnebe jeg (gaber), og faa tog jeg fejl af ben 
naabige 5nie§ ©or og benne X)or (gaber). 

© o f i e. 3eg faar løbe inb at fe, ^bab bet er. ®er fan 
ingen blibe flog paa bet 'Dummerf)0beb (tit 3ef>)erfen). "^^e 
bliber f)er jo bog? 

Sefpcrfen, 3eg maa bort (ibt, men Sloffen fej fer^e 
mig fiffert igjen. 

gr øf enen. 1)et fbarer fnamænb jeg for. 

<2ofic. garbel faa længe! ^Htfao Siloffen fej præcife? 
(^un gaar). 

Sar§. ^a, gib jeg ba funbc ligge i min ©eng (^an 
gaar gabcnbe bort;. 

Jyjerbc Scene. 

grptencn. 3efpevfen. 
Srøfcnen. S>i crc nu alene og fon tale libt fammcn 
i {yortroligl)eb. ^■>bnb ber er ffct, er ffet; Si^e béb, jeg elffer 
©ofie og intercéfcrcr mig meget for l)cnbe§ S?el, og at benne 417 -45i9c er ben cnefte X'larfag, (jDorfor jeg foo (ænge i)av funnet 
^olbe ub f|er i ^ujet. 

3 ef per fen. Seg oéb bet og ffnl ebig bæve Xem taf^ 
nenmielig berfpr. 

gro ten en. din ben Gmgl^eb igjen. — ^ort fagt: jeg 
tror, nt ©ofie fan blitte li)ffclig mcb "S^em, og jeg unber Tern 
benne '^l.^ige; men jeg til bog abnarc 'Tern at »ogte fig for 
en farlig 9.1{ebbej(er. 

Scfperfen. ^ @ofte§ £">jærte er ingen ^(ab? for nogen 
2)?ebbejler. 

{^rofenen. Xet er fonbt nof. ^cg fjenber (Sofie bebre 
enb Te; i)m\ [)ax et fjærte, foiii fnnbclig er fjælbent; men 
®e fjenber bog nof ^ufet« S"Pi'fntning libet, foa ot Te toéb, 
at t)enbe6 SDJober f)ar f)a(bonbct ^'^jærtc, »el moalt; og naar 
man I)ertil (ægger et fiaiPt, fom er alt, f)t>ab Jnberen f)ar, faa 
fer Xe nof, at ben, ber binber 3L)?obcren, \)ax megen Dbertiægt 
otter Xem, og bette er netop ^ilfælbet Ijer. 

Sefperfen. iBcbfte S^'cten! Te gjør mig ganffe for= 
ffræffet. $)Pem fan uel benne farlige røebbe j(er Pære? 

grofen en. $)or og ffjælp! . . . ipr. Slaptejn Pon 
5(benbi^. 

Ts e f p e r f e n. ^l) ! men bet er jo en 9Jar. 
Srøfcncn. Ofiobt nof! SKcn f)ar Te ba albrig ^ort, at en 
dlax t\ax f pillet en ftor 9?o[Ie i 9?erben? — Tet fommer fnnå 
an paa, at ()an ffi)be§ inb paa et Steb. ^Por man enten iffe 
fan, cllcr iffe tor fe, at fjan er en 9car. Teguben fpaar jeg 
Tern, at Tere§ 9{aPn oil flinge alt for gement i ben naabige 
5rne§ Øren. 

^efperfen. lUiit 9capn, gi-ofcn! bet Ijax jeg af min 
gaber, og ()an bar bet meb mere 9(5rc enb mangen en, ber 
f)ar en .^^jælm eller Sfjolb i (Snben af fit. 

grotenen. Tet péb jeg; imiblertib Pi(be et lille bitte 
Pon foran gjore en herlig d'ffcft i ben gobe .Sloneé ©e^or, og 
jeg ffntbe faamænb gjærnc fælge Tem mit, om Te Pilbe l)abe 
bet; ja, bet fom mere er, jeg Pilbe giPc ^cngc til for at 

27 418 

blioe af meb bet. 2)et f)orte ooeralt itfe min gaber til, 
før eub i)an tom inb i ^rigéftanben, og "ba fif ^an bet i Steben 
for ^aanbpenge, 

^efperfen. 3eg taffer Tem for Xere§ ©ob^eb. 3^9 
ftræber tun§ at fortjene at bære bet ^;)fat)n, fom jeg i)ax, og 
ffn(be jeg nogen 3^ib fortjene mig et SliUæg bertil, ba ffa( jeg 
meget onffe, at bet maa blioe faabant et, fom jeg itfe er nøbt 
til at forplante poa ©orn, ber manffe Pil gjore bet Sfam. 

5r øf enen. 2^pft! ^v. Sojtnant! — Ørene ftipe! ber 
^ax Xe faamænb Dere§ ^i^iPnf. 

i^emtc Scene. 

Se forrige. .Qapteinoon'Jlbernji^. 

Kaptejnen ffommer bagfceitgs inb i Stuen og butter meget 
b^bti. Untertfjcinigfter Xiener, ^i)xo ©jceUence! (oenbev Og om) 
5tl) bitte um Sjerjei^nng, min nabige grefen! Xet nar fin 
©jcettence £>err ®raf Pon Tegen; jeg (}ar f}am in lang Jib 
iffc fet. 3eg ^ar ben 96re at nære ()ané infame 53en. 

5r øf enen. Xet tpiPler jeg iffe paa. 

ft^aptejnen. i^an nar fo giitig nnb fenbte mig Pon 
fin $?anbgobé' en £)afe, ... en af be ffeine firbenebe Dier, 
mit lange ©ren, fom (eber, nær man bem joger .... en, 
faaban en, fom fta^r I)er in min ob(icf)C SBopen (f)an oifer 
fm SJtngi. 

5r øf enen. 9c aa, en ^are! — 

Staptejnen. 9iic^tig! Sie fjaben ©enie, gndbigeå grau* 
tein! — Unb bennet fulgte en tres compliment 5Brief met 
Utfdirift: '}[n 3l)vo ^oc^iuo^lgeborenfieit 5)err (Slae? 9[J?agnu§ 
Pon 5lbertrtit3, f)iemit ein Safe, gemerft mie '^i)xo £)0(^iDof)l- 
geboren^eit. 

3efperfen. "Det par oncrmaabe naabigt, i)a i}a l)a! 

.'ilapte jnen. Serpitcur, mein £)err! . . . røit (Sr* 
laubni^! ffulbe bet iffe Dem nære — nej, icf) bitte um ^Berjei: 
^ung ; bet oar en gejltogetfe, fom fom af Uniformen. S^g 419 begegnete, ffal jeg 2)em fpi-'ti^Uc. nogle Sapfer af See=Offi= 
cierer — — 

^56 i per fen. i)\)at. min ;perre! — Sapfer? — — 

kaptejnen, '^laa noa, itfe fo ^itfig! . . bet er jo iffe 
Xem, irf) taler om. 

^efperfen. "il?cj, men bet er %olt af min Stot, og jeg 
taaler ingen ^ornærmelfer imob ©tanben. 1)og, goi^nærmelfer 
of en SOhuiD, fom Xereé, £)r. Slaptcjn! fan Pel næppe falbeé 
i^ornærmelfer. 

kaptejnen ([laar paa fm Saarbc). funger ^'^err! fennen 
Sie biefenV 

5r o fen en. SUiine iperrer! jeg formober bog, at Xc 
erinbrer, at jeg er tit ©tebe. 

3ef perfen. S"i"t)gt iffe for mig, grofen! jeg ffal iffe 
glemme bet. 3eg træffer albrig fra Sæber, ipr. .^^aptejn! nben 
jeg bliPer oPerfalbet, og bertil anfer jeg 'Sem iffe at f)aPe 
50^ob nof. Sfn(be Xe imiblertib Pone bcrpaa, ba Pær Pi» 
pao, Xe ffal iffe finbe nogen 2a p§ for fig. 

!S'aptejncn. Sauter SBorte, unb feinc uia()re donrage! 

grofcnen. @oa, fjære .s^r. Sojtnant! gaa. 

3 ef perfen. Og jeg ffnlbe labe Xem blipe l)o» benne 
^arl atene? 

gro fen en. 53ær fun§ iffe bef^mret for mig. Jslaptejnen 
fornærmer iffe et ^fruentimmer, bertil f}ar t)an for megen SePe- 
maabe (til 3efperfen, ibet ^un fplger f)am til 2)ørenj. 33ri)b Xem 
albeleé iffe om mig, jeg ^ar intet at befnjgte af f)am. — 
.Sloffen fer feé pi igjen. ^^arPel! (3ef))erfen gaar). 

Sjette Scene. 

55røtenen. kaptejnen, 
grofenen. '!)laa, .'dr. Staptejn! Par bcttc 53efog mig 
tiltænft, eller — — 

Staptcjnen. gerft Xem, min nabige grcfcii ! unb bcr; 
efter 50ZamfeII Pon ^lageman. 

Srofenen. 3eg er Xem forbunben; men ()pab gobt ni)t'? 

27* 420 Slaptejnen. O, iffe [tort — Unter un«, fan jeg Tern 
fige, at jeg tænfer at gaa in Sjeneften ^er in "Sdnemart. 

grofenen. 3eg gratulerer 1)em, Jpr, ^aptejn! 

Stlaptejnen. O, min nabige! gratulér lieber ^ere§ 
93aterlanb. ^^9 fan, parmi! fomme an, in tjPat for en Sanb 
jeg Pil pege paa. 5tber id) lictie 3)anemarf Porjiiglic^, unb i 
©ærbeleS^eb fpræffer jeg ben banffc ©prog ufigelig gjærne. 

t5-rofenen. ^et er i @anbl)eb en '2®re for PoreS Sanb, 
at en 9)?anb fom ^e neblaber fig til at tale ttore§ ©prog. 

kaptejnen. O, fanbt at fige, fo ^or man jo bod) ingen 
©fam af, at man fel)er fid) efter be golf, fom man mao lePe 
iblanbt — Unb fo Pil jeg Xiem mere fige: SSenn jeg fo er 
in Jjencften fommen — fom 9}?ajor fjaaber jeg — benn 
ringere fan jeg iffe imottage — fo agter jeg ot gjere en 
banff ^^ige liffelig. 

grofenen. ScQ gratulerer ben ^iqc, fom 2)ere§ SSalg 
falber paa. 

kaptejnen, ^eg taffer — aber I)e frapperer mig Pibt 
mer, cnb jeg bet fortjener, ©e fan benn, i galb bet er 'Sem 
agriabclt. Dem felP gratulere. 

g-røfenen. ^eg, §r. Slaptejn! — De bef)ager at ffjertfe. 

Jft'aptejnen. Point å tout! grefen! ^Por ben Unbfeelfe 
flæber Dem t)erlig! — 3)et er min Grnft, unb berPeb bliPer 
ba to urgamle ablid)e j^ami^ier negere forbunbne. 

Srofenen. De tager fejl, ^r. St^aptejn! jeg er iffe af 
abctig familie. 

Sl'aptcjneu. 9!Kcin @ott! iffe abelig'? (betcenfer fig libet). 
Dod)! bie !^iirger=8eute finb ja and) 2)?cnfd)en. ©o bliPer De 
benn abelid), inenn De gifter Dem met mid). 

graf enen. O, Sqx, S?aptejn ! gor en 9??anb af Dere§ 
Gliber er jeg for gammel. 

.Sl'aptei uen. gor gammel! — De fpeger, grefen! — 
Der fibbcr en epig ©ommcr paa Dere§ 33ern. 

gro fen en. 'Heine '^-^orn? .'or. Jftaptejn! 421 

Saptcjnen. ^a, fjcbbev bet ittc )aa \>aa Xanff? — 
®ereé J^inber — — ^ercé — ^er imellem Ofæfen og Ørene? 

5 ro fen c 11. 2fn( bet bære et Orbfpil meb mit 9?aDn, 
eller eii iTomplimcnt, eder 8pot, $)r. iloptejn? 

itaptciueu. Spot! f)Por(ebe§? bet forftaar jeg, 
parmi ! iffc. 

(S-rofencn. Som om Te Pilbe fige, at ^øftené %av\)e 
burbe fibbe ber. 

Sfaptejnen. O, ^"'eften fommer ifte, fer cub ui er gift. — 
3Iber 1>e maa, parmi! tillabe mig at fenbc min SDJaler ^ib, 
for Xem at ia'bz affontrofei)?. 

grofenen. 3eg beber Dem, lab iffe Xere§ "ilJialer 
forulejlige fig. 

.kaptejnen, ^l^ oift, jo Pift. — ^eg ffal '5)em ^er 
Pife min 'i|3ortræt i en Dofe (^an (eeerer ^enbe ®aafen). 

grofenen. Xet er formobentlig mnlet af ben ftorc 
9J?aler ©ogart^! 

.kaptejnen. Aflfectivement! 

Srofencn. ^a, f)an er en ftor 9J?anb i ftarifatnr. 

kaptejnen, 2ilforlabelig. 5lber ftne§ benn i5'-'efencn, 
at ber er megen STarifatur in ben 'iJtnfigt? 

5r o fen en. ^ ©anb^eb gjør jeg bet. 1)og, maa jeg 
tilftaa, iffe nær fan meget i utopien fom i Originalen. 

J^optejnen. C! Xe bel}ager at frappere. 

grofenen (mi [eoere l)am 2)ciafen). De Degager . . . 

Kaptejnen, ^d) kittel Xen er paa» en ol for got 
^aanb. Xe maa, parmi! ben bcl)olbe til en liben Sontenir. 

Srofenen. 9?ej, ^r. .Slaptejn! jeg bruger iffe ©nn^-- 
tobaf, og oltfaa bel)0Per jeg ben iffe; bet enefte, jeg fan bvuge 
Xoafer til, er at gjemme gubber og ^omobe i, og bertil er 
benne for lille. 

Slaptejn en. Xerin l)ar Xe recf)t. ,.^-^nn tager Xaafen). 
3eg forftaar Xem: i en l^ime ffal Xe en anben l)npe til 
"Xereé gubber unb ^omabe. 

5r o fen en. Stif Xem iffe i 18efoftning. .•or. .S^aptcjn! 422 t^t jeg mobtogcr ben oifi iffe; og, om Te tidaber bet, fna er 
jeg ScreS Sjenerinbe. (§un gaar^. 

SijDcitbc Scene. 

Jftaptejnen (alene), ^'^un er faft — {)un er faft. $Oor 
fint [)un mig iffe fif fagt, at {)un t)i(be en ^ubberbofe ^qdc! 
^eg maa benn ffaffe f)enbe en; f)un ffal ben, parmi! felt) 
betale. Denn tiDot ffude jeg gjere meb bet Xier, røenn f)un 
iffe iiatibz nogle Sufenbe 9ieicf)øt^ater. (®aar). 

Cttcnbc Scene. 

((5n <gtuc i @nt)benftrnp8 S;iu%, ^oort ftaar et Spatel;. 

@ni)bcnftrup (meb en ftor fort iD^uffe). 3ona8 f^olber ftn gober 

oeb ^aanben). 

Snt)b enf tr u p. ^ør, min ©on ^ona§! Tu er et 
^^aobefulbt ungt Sarn, fom nu træber inb i 53erben, og gjærne 
onffcbe jeg at banne et bueligt SDJenneffe of big. 

3ona§. 'iPapa ffat f)atie fao mange 2:af. 

3ni}b enf trup. ©er bu, min ©on! naar bu er buefig, 
faa bliPer bu altib (iiffclig. Og f)Porti( fan Xueligf)eb an- 
Penbcs bcbre enb til at er()PerDe o§ bet, i)t)ortoeb »i fon b(ipe 
U)ffelige? — og bet er '^enge og Oiigbom. 1)er er noget 
ti(, fom f)ebber SoPene, ber forbl)ber paa en Pi§ 9[)?aabe Due* 
lig^eb, og bi§fe Sope maa man Pogte fig for, foa længe man 
iffe er rig, men naar man forft er rig, faa gjor SoPene o» 
iffe gjærne 5oitt:æb. 

3ona§. l;et er faamænb fjont gjort af SoPene. 

©n i) ben f trup. y^a, bet maa bu nof fige. Ternæft er 
ber^ noget i 35erben, fom man falber ©pnb og Sebrageri, 
men bet er iffe faa onbt, fom golf Pif bilbe oå inb, og fom 
man raaber bet ub for. ^ar iffe nu 'iSerben ftaaet i faa 
lang Jib og faamænb ftaaet ret gobt; og bog ^or ber a(tib 
Pæret ^X)!!^ og iBebragcri ti(; et ftort 5)cPi§, at bet ffa( og 
maa orere til. Og naar bet nu ffa( oære til, faa er jo, i fig 
felP, be 3"olf iffe at lafte, fom unberbolber bet. 423 

^Pitaé. •)ti9tic3, %\V(^\ for ellevå mnattc bet jo rent 
f organ. 

Sni)benitrup. Xerfor maa bet altib lurre biii Sijm* 
boliini: ©ibeii ha foabant noget enbelig ffal ffe, \aa er bet 
lige )aa gobt, at m gjor bet, fom en anben. £ab nu fe, bu 
f)ufter fmuft paa bet! 'Du ffa( juft iffe fige bet, fan ot entper 
i)Oxcx pnn bet; jeg ffnl not neb ^cj(igl)eb lære big, t)t)orban 
bu ffal (jjælpe big frem uieb bettc ©ijmbolum. Cg nnar jeg 
fao fer, at bu tager efter mine i]ærbommc og S'ormnninger, 
fna lægger jeg mig rolig i min C^rnu, nanr Xiben fommer. 

Sonne (græber). 'i)iapa man iffe bo. 

3ni)benftrup. "Det tiil jeg iffe f)etter, faa længe j;eg 
fan t)i}tte mig. d')lcn bet ffal bog en ®ang ffe, og faa Pil jeg 
ingen '-ycCrejbelfer tage meb mig i ©rnpen, for at jeg f)ar 
forfømt noget pna bin Dpbragelfe. — dlaa, tt}§> mig nu, min 
'3:)reng! og oær iffe ticbroPct (f)an tt)«fev ham, og 3onQS tprrerfig 
meb 2Irmen om nfiunben;. 9hi ffnl jeg Pifc big, mitO^aru! l)Uab 
jeg ^ar ubrettet i ®ag, og beraf fnn bu lære meget, (.^an 
fli)tter et 58orb frem paa S^eatret, lægger 2)htffen berpaa og flaar 
flappen neb paa S^atoQet). 

3ona§ (fom beftanbig f)!(Iger fm ^ahtx lige i pælene i. C, jeg 
(ærer faa gjærne nf 'i^npa; f)an l)nr (nngt bebre @aPer enb 
©folemefter. 

Snt)benftrup (pafter ub af a)Juffen). ^"^er er toln masifipe 
@ølp=3pifcffeer. Dcrpaa ()ar jeg laant to og trebipe 9iigé- 
balcr. Xet ()aPbe "?léfiftent§:-^ufet iffe (nant; men fer bu, 
min Son! naar man f)ar (jaanbfaaet ^nnt for ftnpitalen og 
trebioe ^rocento ^Renter, og mon fan tnnv Inbcr ''pantet ftan i 
et ()alut 51ar eUer tre t^jei^i^fnSf«^"* ffifi ^^ •"f'" i ^-Bcliolb; og 
naar Siben er nblobet, nben at 'i^antet lofeé, faa l)orer bet 
oå til. ©an fælger Pi bet, og alt bet, fom bu fer jeg f)ar at 
()nnblc meb, bet er fnnbanne uinblofte ^^anter, fom jeg fan 
fælge for gobt ftjob. Xi^fe ©feer — fer bu — be tilfører 
ITsnftitéraaben ()er l)cnnc i ©aben. .'oan ffal t)aPe Irnftement 
i 9J?orgen IHftcn, og til et 'iJtftenéjSrnftement bel;oPe§ iffe 424 ©pifeffeer, og fiatobe yeq iffe laant i)an\, \aa §attbe ijan gnaet 
til en 3obe, og fan ^aobe bog 5i-iben iaant ijam ^^engene. 

(•^an (ægger Steerne i Sfiatottet). 

^onag. Og noar bet bog \tal \k, ^ttorfor fan \>a iffe 
m lige \aa Det gjøre bet, fom ^obenV 

Sn^benftrup. 9?igtig, min Son! — 8e, f)er er en 
<SøIp .^■'affefanbe, (joorpaa jeg f)ar (aant ft)i^rett)Pe 9tigåbaler. 
®en ijdx '^l^rofurotor (2:i}xiid)é ^om ftjaotet ub af ()enbe§ 
9}?anb§ ©jemme for at fcette pengene i 3:aUotteriet. Og ba 
Xadotteriet er en offentlig 3ni>i-'etning, \aa er bet Pore§ ^(igt 
at nnberftotte 'l>2t. og ^Por(ebe» funbe bet ffe, meb minbre Pi 
laonte golf ^enge, font fpilte i tallotteriet? 

i^an fægger ben i S^atoQet.) 

Son ag. Og naar bet bog ffal ffe, ^Porfor fan ba iffe 
Pi lige faa Pel gjore bet, fom anbre? 

Sn^benftrup. 33ror>o, min Son! — @e, i)^v er fire 
©ø(p Spfeftager, f)Porpaa jeg ()ar laant '^ø'ben ©alomon f)a(p; 
trebfinbåtppe 9tig§ba(er. 

3ona§. Slnnå f)a(PtrebfinbåtpPe 9?ig§baler, ^apa! 

3nl)benftrup. ^a, min @on! naar man (aaner en 
Sobe "^enge, faa maa man alttb tage en ®ne§ ^rocento mere 
enb ettere, ^an fni)ber jo be ^triftne, naar f)an fan ; og er 
bet ba iffe Pore§ ^ligt at l)æPne Pore§ 9tegilion§=gorPanbte, 
naar pi fan? ®ub tiePare oé! ellerå f)aPbe Pi jo ingen Ste- 
gilion. vDerfore tager jeg ogfaa l)alPtrebfinb§tt)Oe 'procent af 
^am. Og berfom jeg iffe tog bet, faa Par ber en anben, ber 
tog mere. (^on lægger bem i Sl^atollet). 

3ona§. Og naar bet bog ffal ffe, ^Porfore funbe ha 
iffe Pi lige faa gobt gjøre bet, fom anbue? 

Snpbenftr up. i>r er et ©ulbur og et §Par 33rafes 
letter, fom ^ører en Di§ grofen til, ber ^ar pantfat bet ^o§ 
mig for fem og trebiPe 9tigébaler for bermeb at fietale en 
•Sfræber^Stegning for 5>oPmeftcren, ber l)olber en ^lat af ^enbe. 
^enbeå gober er en ftor 'i'Jfanb, og Pibfte l)an, at jeg ftaar i 425 Sanbel meb ^ilatteren, )aa fif jetj en UIt)ffe, i^oab )aa Xatteren 
ftf. {^an fægger bet i S^atoflet.) 

;5 0na§. Og nanr bet ba ffa( ffc, ^Oorfore [futbe Di bn 
iffe lige faa oel faa ben, joni datteren? 

Snt)benftvup. (£r bu gal? Dreng! ffulbe t»i faa en 
UlQffe? 

^onaå. Cm gorlabelfe, 'i^apa! bet Dar Datteren, jeg 
mente. 

©ni)benftrup. ^a, faa er bet gobt! 3 alle 2ing, min 
©onl f!al Pi forft tænfe paa o§ felP. 95i ffal not elffe Poreå 
9?æfte, men ifte tabe en enefte Stilling berPeb, for l)pem giper 
o» pel igjen, f)Pab Pi taber? 

9Jiettbc @cc«c. 

35e forrige. Saptejn aberitiifc. 

fio))teinen fommer inb og bltoer ftaaenbe uben at fe« 
af be anbre. 

3ni)bcnftrup blieer oeb. 93erben er fnlb af 53ebragere, 
bet Deb bu, bet f)ar jeg for fogt big; og naar Pi ifte bebrager 
bem, faa bebrager be o§. Derfor maa Pi altib fe ot tomme 
bem i gorPejen, og betlere fnt)be enb bliPe fn^bt. 

.kaptejnen, i^errlid^e 5QJoralicn, §r. Snibenftruo ! Qx 
bet Dere§ Sof)n, De moraliferer for? 

Sn pbenf trup. ^a, bet er min 5ona§. 

•kaptejnen, ©an maa, parmi! bliuc en profett SOfJanb, 
fiben l)an ^ar en fo ^errlid) Cc^rmcifter. 

Sonaé. ^apa fpnrcr ingen 3:ing paa mig 

•ftoptejnen. 5lber, fpneS Dem, at bi§fe 9J^oralicr ere 
faa rigtige? 

Snpbenftrup. .s>r. Jilaptejnl 3cg bleP Prcb paa Dem, 
om jeg iffe Pibfte, at De tolte imob bebre CPcrbePiéining. 
"DJaar Dere§, eller anbreå ^ojabeligc Sorælbre lærer bcreå 
f)ojabelige Siirn, at en fimpel ^orgermanb eUcr en 33onbe 
ere .^Ireature, ber ere ffabte til nt bliPc forogtebe, fppttet i 
Sjnene, gjort 9Jar af, trampet paa og bebroget of ^ojabelige 426 Xoémere, ft)ne§ ^em ba, at biéfe lOiornlier ere faa rig- 
tige? og bet ffer bog unbertiben. 2)iig ft)nei^, Singen er ben 
famme. 

kaptejnen. ®obt! gobt! men — — 

Sni)"benf trup. §Pab ^ar kaptejnen ellers at befale? 
nogen ^rætiofa? 

J^aptejnen. S^g ffu(be nogen ^enge f)aDe. — Seg ^ar 
^riofer in UeberfhiB. 

3nj)benftrup. 3a, bet er gobt, men ilaptejnen erinbrer, 
at i)an ffqlber mig en Xiel tilforn. ®et er jo fun§ fort fiben. 
®e fif 600 atiggbaler. 

Slapt]ejnen. 9iic^tig! jeg fif 300 unb gap ^eoi§ for 
600 9tid)étl)a(er, ober bem fjerte jeg in ben gamte ^lageman, 
ober rettere gefagt E)an§ g^uel bod), jeg ffat nof 33aluta for 
ben Summa friegen, fonften ifatihc jeg bet iffe gjort, ^c^ f)abz 
fc^on meine 'Spefulationen. 

@ni)benftrup. ®obt nof, men bet er ingen Siffer^eb 
for mig. 

Xienbe Scene. 

2)e forrige. Sefperfen. 

Se f per fen. (Sr bet Dem, ber ^anbler meb ^.|3rætiofa? 

(SuQbenftrnp. ^a, min ^erre! til 3:jenefte. 

Staptejnen. ©erbiteur, min ^erre! 

Sefperfen. Dereé 3;jenere! (Sil ©n^benflrup). Gn 

gob 5^en ()ar fagt mig bet, og at man funbe faa en SfiUingS 
Siløh f)er. 

8ni)benftrup. "Set ffal De faa Pift ogfaa faa. 

Slaptejnen. (Sr "Se eben fo frifc^ nu fom for?j 

Sefperfen. ^aa friff, at berfom De fornærmer mig 
fom før, faa fafter jeg Dem paa 3)oren, 

Xtaptejncn. (Sr ift ein gefa{)rlic^er junger 9Jiann. De 
^ar Dcrmiitl)lid) noget at tale met ^r. ©nibenftrup, unb fo »il 
jeg gaa inb in ben anben ©tue. (®aar). 427 Sefperfeti. gor mig fan ^t blioe og gna, fom Xe be- 
t)Qger. 

©nljbcnftrup (til 3onae). ®aa inb mcb Jilaptejneu. 

i^onas. 3es P«b nof, f)liab betinlfigc; jeg ftal faamænb 
pa§fe paa fom en ©meb. (@aar). 

GUctJtc 8ccnc. 

3efperfen. ©nijbenftrup. 

©n^benftrup. so^ah [)ax ipcrren ta at befale '? — 
^tjaf) ©Iog£i ^^rætiofa (fol bet Pære? 

^efperfen. i>iog(e '^rætenfioner, 9tinge eUer jaabant 
noget. 

©u^benftrup. ©traj:. min £)erre ! {^an gaar ^en og 
tager en ©fnffe ub af S^atoQet og ttifer f)am). "i^er l)ar Snerren 
en SQJængbe nt pælge i. 

Se f per I en (befer bem noje). ^QX eve iaa mange, at bet 
er Panffeligt for mig at Pælge. 33il "Se betro mig fer eUer 
otte ©tt)ffer paa en 2:imeé ^ib for at raabfore mig meb en 
gob 53en? 

®nl)benftrup. ^jærtelig gjærne, men jeg bar itfe ben 
'3®re at tjenbe Jperren. 

2ef perfen. O, jeg forlanger bet faamænb ()cUer iffe 
uben ^ant. 

@nt)benftrnp. 3eg er ^i)ereé l)bmi)ge 3:jenere. Seg 
Pilbe gjærne gjore bet uben ^ant, men 53erben er . . . 

v^efperfen, Det er iffe min ©ag, ^Dorban 55erben er, 
jeg brt)ber mig mere om, ^borban jeg felp er. ©e ber, biéfe 
fej ©tt)ffer, f)Pab fofter be? 

©ni)benf trup. 2a\) fe! biéfe tre fofter otte, og bis^fe 
told 9tig§baler ©tt)ffet. 

Sefperfen. ®obt! ber er et ©nlb Oicpetcr^Ir, bet, 
t)éb jeg, er tre Qiange fao meget »ærb. Cm en ^'ime er jeg 
ber igjen. 

©nt)benftr up. Unberbanigc Xjencrc. 

Sefperfcn. Soruel! f®aar). 428 2^ottttc Scene. 

@ni)beuftrup (a(ene). O, [)Dab ber er et ^erligt (Siitbur! 
JQ, bet er Dift fem ©ange faa meget tiærb, fom bet, ^an 
fif, ^elft fiben be 55agateIIer fnap fofter mig .^ntoparten af, 
f)Oab jeg. fan fælge bem for. O! gib jeg funbe bliPe (S jer. af 
bet. — 9)?en jeg maa inb til kaptejnen, (©aar). %nhtn ?lft i^urftc Scene. 

(Samme ®tue i Bon ^(agemanS ^u8 fom i fprfie 2lft). 
^r. og gru o. ^ lageman. 

$)r. P. ^I agern an. 9J?in bebfte ft^ne! foj mig benne 
cnefte @ang! jeg ^ar nu føjet big min f)e(e SePetib igjennem. 

gru p. ^lageman. 9JJeget gjærne, naar iffe biu 33es 
gjæring Par faa urimelig. 

^r. to. ^(a gem an. Urimelig, figer bu? er bet urime« 
ligt at iffe Pitte ruinere fig fe(p? 

5ru P. '^ (age man. ^an min SePemaabe ruinere nogen 
lERanb'? %Q.t be gornøjelfer, jeg ()ar ben f)e(e 5?inter igjennem, 
er en Soge paa .^omebien to ®angc om Ugen, én (Sang om 
Ugen paa SToncert, og én ®ang i 5(§femblé i ^(ubtien, ^Per 
fjortenbe 5)ag i bet bramatiffe SelffaO, og ^Per 9J?aaneb paa 
SSalparé, og iffe én ®ang i Sfane benne f)ele SSinter. ^erimob 
tier £)erren ftiUe meb, at f)nn gaar fe(P ^Per ®ag i klubben 
én om iffe to ®ange. 

•S^r. P. '^ (ag em au. 3<^ men, min bebfte! jeg agter 
ogfaa at ^ore op bermeb, for Pi fan iffe \)olhe bet ub. 93oreå 
gorniue er nu a(be(eå fortæret, og pi er i ®jæ(b ti(. 

t5ru p. ^(ageman. gormuen ^orte mig ti(; ffa( a(tfaa 
nogen beftage fig, faa er bet mig. 9}?ig fi)ne§ eUerå, at ti 429 iJufenbe 9tig§balcr, font jeg avtiebc efter min i>"<^bev, tie( huibe 
^atte baret libt længere. 

ipt. l). ^^lageman. Og jeg unbrer mig ober, at be ijax 
baret laa længe, paa ben SOJaabe fom bi t)ar lebet. 33etænf 
nu, at bet er trebibe 5tar [iben, bi f[l)ttebe )va Wlantal; nt bi 
(ao f)cr nogle ^Jtar og fuebe Vaa Sappen, for enb jeg fif bette 
Gmbebe, fom jeg f)ar, ber næppe giber mig fem ^nnbrebe 9tig§^ 
boler om diaret, ^abbe iffe min ©on ^afob brutnet, ba f)an 
bar JQb 5Iar gammel, forbi jeg bar faa gal at gibe ^am Sob 
til at tage nb i ben aabne ©o for ai fiffe, faa babbe jeg 
blebet (Snfemanb min Sebetib, og atbrig taget big, ibborbef jeg 
jnft iffe fortrt)ber bet; faa babbe jeg bfebet \3q\> mit 'i>ærffteb, 
boet i iOianbal enbnu og bæret en gob, ærlig Urmager, og 
faa ^abbe jeg iffe btjttet mit 9?abn bort for at foje bin '^ox- 
fænge(igf)eb, fom bog er og btiber en @famf(if for mig. 

gru b. ^ (ag em an. ^a, faa tjabbe bu f)ebbet SUiefter 
^eterfen. 1;u guffer bog bel elleré, at bet iffe bar mig men 
min 5aber, ber forlangte bet, og at bu iffe maatte faa mig, 
meb minbre bn bilbe antage i)an§ 9?abn? 

ipr. b. ^43la geman. So, jeg guffer bet nof, at §r. 9?egii 
mentéfeltffæren troebe, ^an bar en ftor SUionb, forbi ban beb 
bon ^lageman. 9J?en bu ^ar nof glemt, ^bem bet bar, ber 
fatte fig imob, at jeg iffe maatte falbe mig ^etcrfen igjcn, ba 
bin j^aber bobe fort efter bore§ 33ri)Kup, l)borfor jeg ogfaa 
bleb gjort 9Jar af i f)e(e33ijen; og jeg nægter iffe, at bctte jo 
bar en ftor 5larfag, ^borfore jeg fan fnort gab efter for bine 
Cbertalelfer og f(t)ttebe til ,ftjobenl)abn. 

3rn b. ^^ I age man. 9iRcn fig mig ta, ^borlebe^ ffulbe 
boreé Sofie ^abe faaet ben Opbragelfe, fom l)nn bar, i golb 
bi ^abbe blebet ber oppe ! C£'r benne 03vunb ba af ingen Q3e- 
tt)bcn^eb? 

iox. b. ^^lageman. 3«, ben er. 53ore§ Sofie bleb jo 
fobt ti ^lar efter, at bi fom til ^'jøbenl)abn. Deåuben, ben 
Cpbrogelfe, ()un ijax faaet, fan b»n faamænb iffe taffc enten 
bine filnbber eller 5l§fcmbleer for, jeg babbe nær fagt, big fclb 430 meb. &n\) oelngne ben gobc 5i"cfen o. Sommer! ^un er ben, 
ber f)ax opbraget Sofie, ^un betaler for fig [)er i ^ufet 
fom en fremmeb og gjori oå (^atin fom en Jjeneftepige eller 
ipoDmeftertnbe: og bet tiéb bn meget gobt felo, at naar toi itte 
^QDbe ^aft ^enbe i ^oft og Sogi§ ^er, faa [)aube tti for (ænge 
fiben Pæret i be Cmftænbtg()eber, ^i3ori ni nu er. 

3ru D. ^lageman. O, bet ^adbe »el ingen 9?ob ^aft. 
Xu forger faamænb ogfaa meget t»e( for at gjore t)ore§ ^u§ 
tit et ©jæftgitier^uS. Xxt er nof af famme 3Iarfog, at bu ^ar 
(ejet Dore§ Sal bort tit be $)errer fra Oftinbien, fom t»i benter 
^tex Xag? 

ipr. b. ^(agcman. ^a. ^et er; bi ere nobte tit at fnibe 
Øfonomien, faa meget fom bi fnn, og naor bu bilbe ^jætpe 
mig, o! faa ffulbe bi enbnu funne (ebe gobt paa bor gamle 
Gliber. 

gru b. ^lageman. 3efl fffil n^f P^éfe at fnibe, ^bor 
jeg finber fornøbent, men bu maa iffe tro, at jeg bil fpærre 
mig inbe for bine ©ritlcrå Sfi)(b; og jeg \)ét> bebre enb bu, 
at bi iffe ere faa fattige, fom bet ffal ^thhe, ©ub béb, af 
i)\)ah ^^larfog. 

ipr. b. ^1 age man !iJ)ien ^one! ^ar bu ha glemt, at 
bi ingen |)jælp tunbe faa til at betale boreé 9lcntepengc meb 
til iBranbfaéfen, og at jeg maatte gribe til bet forfærbelige 
9Jøbbærge at laaue 'isenge af ben 53inbbeutel, .^aptejn b. 
^^Ibermi^? 

5ru b. ^^ lage man. 3[)ien 50?anb! bet forftaar bu i!te. 
Xet er netop bet fomme fom at loane '^enge af ben ene 
Somme og lægge i ben anben. Staptejucn er ingen 33inbbeutel, 
og ^an ffal bære bor Sbigerfon. 

£)r. b. ""^l agern au. ipan bor ©bigerfon? 

5ru b. ^ la g em an. ^a. i-Ct f}an. I^et er befluttet, og 
bet ffal ffe, ^i^et er en rig røanb, bet béb jeg. 

^r. b. ^logemon. 9}ten, ^one 

gru b. ^lageman. 9J?en, 9J?anb ! bet ffal faa bære, 
ber f)iælper ingen Snaf for; kaptejnen ^ar iffe faa utt)belig 431 t)tret fig bermeb, inj jeg liar ogfan \>aa en forblommet ^JJaobe 
gittet i\am til Sljenbe, at bet nof fiinbe (abe fig Qioxc. 

Sr. D. ^(a gem an. 3"- i«, -^one! faa faar bet uel 
Ⱦre, men bet gjor mig onbt for ^igen, for jeg tror iffe, t)un 
blioer iQffclig. 3eg f)aobc liellere unbet f)cnbc t>ore§ (iUe 
Sojtnant, naar noget ffulbc nære, for liain tror jeg, ()un bog 
f)olber noget af. 

i5ru D. 'SJ.Mageman. Tet uilbe jeg iffc hciabe, at min 
Xatter ffnlbe faalebes fafte fig bort. Gn fattig ftaftely Sojtnant, 
ber itfe fan f)jæ(pe fig felt), og minbrc o§, og fom ot>en i 
.ft^jobet bebber ^sefperfen. 

.»pr. t). ^4? lageman. ^a, bt»ab baiibe »el ©ofic f)ebbet, 
berfom jeg iffe banbe oæret en 9iar? 

isvu D. 'i)?(ageman. (Baa haXf'be tntn iffe Ⱦret til. %ox 
jeg babbe ingen SDJanb taget, ber beb fimpelt ^eterfen, 
iboor meget jeg enb oirfelig bolbt af big, og min batter ffal 
ingen SOianb baoe, ber bebber flet og ret ^efperfen. Ijet er 
nof fagt. 

£)r. D. ^ lageman. ^a, ja, iUiober! bet er bin ^Datter 
lige faa Del fom min, og jeg bar iffc mere oDer bcnbe at fige 
enb bn. 

3lttJ)en Scene. 

2)e forvige. 9ar«. 

Sarø. 5i-"uc! jeg — — (®aber). 

gru X). '^^lageman. ^r)a\> er bet, bu Dil? 

Saré. :5eg béb iffe felo; — jo, nu buffer jeg bet. 

5ru D. ^ lage man. £)»ob er bet ta, Xoémer"? 

2ar§. 3o, bi nn libt. gruen gjor mig ganffe fonfu§ i 
^otjebet. (Øaber). 

.£->r. t). islage man. ^seg tror, ganbcn ftaar i ben !i^arl. 
^a\\ bu fomme ub mcb bet ! 

Sara. \so, jeg fan — ^f "" • • • (®aber). 

5ru tt. ^lagcman. iMl bu gjore "ilfar af oé? 

2ar§. 3o! jeg — bi libt! — be fremmebe . . . 432 ^r. t). !|S I a g e m a n. Sptiab be ? 

Sara. (£r fomtnet. (©aben. 

§r. 0. ^ Ugeman. ^dor er be? 

Sarg. §t)or be er fra? ^o, f)t)or toéb jeg bet? 

gru t). ^logemnn. §ttor er be fremmebe? £)Oab tnger 
be ftg for? 

Sar§. 55i libt, grue. (©aber). ®e bærer bereé kufferter 
op paa ©alen. 

§r. D. ^lageman. "Se fremmebe felt)? §»ab er bet 
for fremmebe? 

Sarg. 2:0 ©olbnter — (®aber). 

gru t). ^lageman. £)an gjør o§ forrtjft. Sitte 95?anb! 
gaa "Du ub og fe, f)t3orbon bet I}ænger fammen. 

ifQX. t). ^fagemon gaar). 

^^rebje ©cenc. 

gru t). ^lageman. 2ar8. 

Sarg. gruen gjør mig forrt)ft meb fin ^aftig^eb. 3^9 
maa iffe faa Sib at betænfe mig, noar jeg ftal fortætte 'Dem 
noget. (®aber). 

gru t). "it^lageman. ©fat bu ta attib btitte et gæ og 
faaban en edinbelig D^øler? 

Sorg. gruen maa gitie mange ^enge tit, forbi jeg er, 
fom jeg er. 1)er er nu S^otfepigen, t)un er ^urtig nof (gaber), 
men faa faar ogfaa gruen§ (^ta§ og Satterfener og ©titte* 
frutfer en ebig Utt)ffe. (®aber). 

gru P. ^tageman. 'Baa gaa og tæg big og foP. 

Sar§. "Set ffat jeg faamænb ogfaa. (©aber). ®ub Petfigne 
gruen for bet! (©aar). 

gjcrbc ©ccnc, 

gru tt. '!piageman. ^r, ». ^fageman. ban ber ^aan. 
§r. P. ^tageman. S3ær faa artig! t)er inb, min §erre! 
ber fer De min STone! 

Pan ber ^aan. g)bml)ge Sjenere, grue! De t)ar ^aft 433 t)en ®ob^cb at tiflabc mig at fpife og logere ^er i Xcreå 

gru 0. ?]Bfageman. 2;c behager at, tage ti( Jaffe meb 
^ujetg Sejligfjeb. 

uau ber ^^aan. ^seg \fai fige 3)em, %xnc\ jeg gaar itk 
gjærnc ub om S'O^^niibbogen, og paa et 5.^ært§I)u§ fpifer jeg 
Kobig, for man træffer ber foa ofte golf, fom man iffc fan 
libe, og at fpife alene paa min ©tue, bet fan jeg, paa min 
©jæl ! iffe fomme ub af, faa gliber 9J?abeu flet iffe, berfor fiar 
jeg altib fogt at fomme i Sogi§ f)o§ ffiffelige golf, t)t)or jeg 
funbe fao bet lige faa gobt fom be, og flet iffe 6cbrc. ©er 
'De, grue! bet er rent ub mine Xanfer, og 1)e [fal iffe Pære 
6ange for, at Pi jo nof ffal fomme oPerenS om 33etalingen. 

gru P. ^ lage man. O! bet '^ar jeg albrig f}aft 2;pipl 
om. 33i Pil fuu onffe, at 2)e maa blipe fornojct. 

pan ber ^aan. ^a, fao min <Sjæl! ffal jeg bet, grue! 
uaar Pt fun» fan fnaffe libt oPcr 58orbet, om ^Pab bet faa 
ogfaa er, for jeg fan for min Dob iffe libe at fættc fig til 
18orbå og jage Sftaben i fig og faa ftaa op igjen ubeu at 
l^ade luffet 93iunben op unbtageii for at tggge. 

§r. P. ^I ag em an. 3)et ffal ingen ^to'b ^aPe; for min 
^one og jeg Pi fuaffer gjærne, ffjænbeS ogfaa libt iblanbt- 
ffjont bet bett)ber intet — bet er faamænb iffe for ^Ipor. Og 
jaa er ber Peb uore§ 33orb Pore§ ©otter ©ofic, fom er i fit 
ti)Penbe 5lar, og en grofeu P. ©ommer, fom fjor logeret i Pore« 
§ué i ti ^^lar og er et meget fornuftigt gruentimmer og l)ar, 
foa at fige, opbrogct Pore§ l^otter. 

pon ber£")aan. 53raPo! bet er jo alt, f)Pab jeg bef)OPer. 
gor noor fao Xe, min gober, en ®ang imellem iffe giber 
pratet meb mig om Jippo ©oib og (General C£oruuiafIi§, ^^ 
foa fuaffer jeg meb gruentimmernc om broberte 9?ettelbuger 
og i>,")Ju5fclincr, og bet giber bc, pao min ©jæl! nof bort 
tole om. 

gru P. ^logemon. Xc ffal faamænb ftnbc oi: meget 
fnof fomme, noor Xc fommcr i ben Wotcric. 

28 434 .'pr. 0. '^(ageman. ^o, jo, jeg toæbber, Xe oil til ®at)u§- 
infinuere 1)eni ^oé mine gruentimnter. — WIqw, maa jeg iffe- 
jpørge 1)em, i)'oai) bet er for en ^^erfon, fom er meb Xem for= 
nben ben forte ^tjener? 

Dan ber Aaan. "Det er nof ijam, ber er faa gul i 
'?Infigtet, X)c mener'? ja, bet ^ar faa fine ^2tarfager, at ^an er 
gul. 8er ^e, jeg ^ar tjent ^o§ en gob, ærlig 9J?anb i O^U 
inbien l)ent)eb en ©neé 5tor, og bo ^an bøbe, faa teftamenterebe- 
'^an mig alt, l)tiab f)an ejebe. 50?anben bar, faa at figc, en 
gammel Ungforl, for gift ^aobe ^an albrtg bæret, men l)at)b^ 
bog faa ubenom ^aft en Son meb en 9legerinbe, og bet er 
benne Siarl, ber er faa gul i ^Infigtct. Tai Inivbe jo ben 
falige SSJlcnh ()alie tictænft benne 5"t)i" libt i ftt 3;eftomente r 
men, ®ub forlabe ()am ben @i)nb, fe, om l}an gjorbe bet! og 
l)t)i§ "iCligt bleD het faa at tage fig af ©tatfelen? faa min. 
Sjæl! ingen§ uben min, 'i>a jeg arbebe alt, ^bab Ijan bog eller§> 
burbe ^aft. 

£)r. b. ^ lage man. Det gjor 1)cm 'JGre, i 3anbl}eb- 
gjør bet faa. 

bnn ber $>aan. ^aa? mener De bet? — De taber et: 
(^ulb^Ur, jeg finber bet, og béb, at bet er Dereå — jeg giber 
Dem bet igjen — gjor bet mig nogen '^xe? — ja, i galb- 
t)et fan gjøre mig 'JSre, at jeg iffe bil bære en iSlt)ngel, faa 
f)ar De, paa min ©jæl! 3tct. — 93?en, for at fomme til benne- 
5t)r igjen, ba jeg rejfte fra Sn^ie"/ fi^ ^oh jeg ^am bælge,, 
enten ^an bilbc blibe ber, faa bilbe jeg fætte ^am i ©tanb 
vaa en eller anben 9Jioabe, eller l)an bilbe følge meb mig; ^an 
balgte bet fibfte. din er ^an ^er, og jeg omgaaé Ijam fom eii 
af min gamilic; bum er ^an, og fibcn ben gamle albrig. 
brugte ^am til anbet enb Jjener, faa ftiffer '3trten i l)am, og 
l)an er albrig glabere, enb noor ^an !an luffe fig til at gjøre 
libt Jjener='?lrbejbe. — 9[l?cn, bi ffal flabre faa meget fammen, 
naar jeg forft fommer libt i 9tolig^eb. S5ilbe De nu (jabe 
ben ®obl)eb at bife mig mine 25ærelfer? 435 ^x. )?. '^Mnflcman. iOicgct gjærne, ticfiag at fofgc nicb. 
(0. *lUac)eman og ean ber ^'aan gaar). 

Jemte Scene. 

AVU 11. 'iUagcman (akm). Det er en f)ev(ig l);)fcinb ! Won 
^an iffe ffu(bc nære '^Ibctyinanb? — .^nn f)ebber bog imu ber 
£)aanl — Xet »ar ©fabc, om l-jan iffe ffutbe nære bet; \ov 
i^olt mao fige, ()nab bc Hil, om 'Jlbe(ffabet, faa giner bet bog 
et 9.1?enneffe ^^Infeelfe; og er man mi juft iffe '.llbel, faa er bet 
bog en 2l)ffe, naar man fan ija))^ et non foran fit ^A\inn. 

Sjette Scene. 

5nt 0. '^,^Iagema^. .^aptcin d. "Jlbcnui^. 

JS'aptejnen. ®an^ gef)orfamer 'Dienerl gniibigc Jrnu! 

5tu n. ^^lageman. Jjencrinbc iov. Slaptejn! 

I^aptejncn. ^cg gjor nu mine 9Ja(^mittag§ ^Mfitten 
"^oé mine 5.^enner, unb De mid^ tiUaber at tælle Dem blanbt 
mine i^enneré '^.Itnjaf)!. 

5ru n. '•^^(ageman. ^eg taffer Dem og forfifrer Dem, 
ot De er altib tte(fommen i mit £)n§. 

•kaptejnen. :3eg fan Dem fige, gncibige S'van, id^ 
fommcr nu in alle be ablid^e (Sirfler l)ier in &er Stabt, nber 
fo er bet mig bi§uieilen re(f)t en agriabel Delaiefcment, at 
fonfernere fimpie J^olt. 3^9 »i^ Juft bcrmct iffe ijavfc fagt, at 
jeg Dem mct fimpfe golf mener, benn id) Pct, at De er af en 
fornem Obftrnftion, ob De juft iffe er abliri). 

J^ru n. '•43lagcman. 3«. S^^- Nlaptejn! min tii-traftion 
er meget gob, og berfom min Jnbcr iffe l)apbe l)aft ben 
lllQffc, at bet l)apbe brænbt for l)am en ©ang, faa ffulbe l)an 
let ^ane benift, at l)an ncbftamiiicbe fra gammel ti)ff XHbel. 
Sonbt er bet, at l)an juft albrig nilbe tilftaa bet offentlig, og 
bet fom beraf, at en af [)an§ gorfæbrc l)apbe Pæict faa uf)elbig, 
at {)an§ g^aPn nar bienen flaget paa (galgen. 

.*<laptejnen. C! bet figer intet, bet tan jo bænbe 

ben bebfte. 

28* 436 gru D. ^ ( a g e m a n. ^o, ben bebfte familie fan ^otie ben 
9[l?a(f)eur, og berueb bør bog (Sfterfommerne tffe libe. 5Jaar 
nu ben lU^fte iffe ^nijbe rammet familien, faa f)at)be bog min 
flaffelå batter funnet gjort ^Regning ])aa at gjøre et gobt 
^arti meb en 3lbel§manb. 

S^apt-ejnen. 5lcf)! ^dorom tan ^un bet iffe enbnu 
tænfe? ^eg fjenber ben ©befmann, bcr fætter fidj uieit ^in 
Dt3cr fobonige bagateller, unb ber met ©lebe toti en ^arti met 
®erc§ 3u"gfi^au Xo6)kx [tutte. 

gru to. "^(a g em an. ^eg trt)gter for, at Xie f migrer mig, 
ior. Slaptcjn! 

kaptejnen. 3!)et er, parmi! min (Srnft, gndbige grau! 
unb in miet), ben ne^mlic^en )^:aptejn toon 'iJlberitoi^, ber ^er 
for ^i)creå l5t)en ftaar, fer Xe ben (Sbelmann, ber, roenn bie 
^ræpofition 35em agriabet er, toil en ^arti met ®ere§ Sod^ter 
flutte. 

gru to. 'il5Iageman. Det er en S^ffc for min Dotter, 
fom jeg meb begge §ænber imobtager. O! f)toor (t)ffelig toil 
jeg iffe blitoe paa mine gamte Dage. 

JÆ'aptejnen. 5tber gncibige lOZama! SSi ©betteute, itoi 
fan iffe gaa fo gerabe frem inie bie 53iirgerleute. Der ere 
cinige 53ermalebeieten, ober \va§ e§ ift, fo bie Snriften falber 
bet . . . 

gru to. ^lageman. gormaliteter — — 

.kaptejnen, ^a, ja! gormatitetcn, unb en .^ontraft, 
bcr luaa ferft in @tanb bringe? , unb bariiber maa toi 
enige toære. 

gru to. ^(a gem an. 9tigtig, i~ir. S'aptcjn! bet toéb jeg, 
og finber bet meget btdigt. 9J?en, berom l)ar jeg nu iffe Sib 
at tole. 33i( De gjøre mig ben Wxe at befogc mig Siloffen 
fl)to i 'iJtften, faa ffal toi ta(e meb f)inanbcn berom og opfætte 
l^^ontraften. 

ilnptcjnen. Sfcf) ffal ben ^©re ^atoe mig at inbfinbe. 

gru to. ^(ageman. 95Jeu, bet toar bog toel iffe af S3ejen, 
om De talte en ®ang meb min Datter, f)un er bog en .^otoeb; 437 perlon i benne Sag; om ^e tillabev bet, 'iaa bil jeg labe 
^enbe tomme inb, og tn\ fan Xe bebft unbev fire Øjne ans 
brage 'JJercå ?6renbe. 

•ftaptejnen. 2Bic fie befef)(en. 

Sru D. ''^ (ag em an. 'Dlbieu, faa længe! — O min Sofie! 
nu er t^a ben Sten lettet fra mit i'^jærte. (®aav). 

Stjbenbc Scene. 

I^aptejncn (atene). Dai? ift freilid] gut — '"Jlbcr ffulbe 
boc^ iffe !5)jæPe(en ribe ben SDJama, at ^un tror, jeg ^enbeå 
batter Pil ^eiratf)e'? So oar jo bie Sad)e fplittergat! — 
9?ein, 9i)futter! bas, ge^t nicf)t an. — 9J?in 9.1?ama Pi( mig 
ingen flere ^enge fenbe, nnb fo er jeg en fattig i?n§, nnb 
fie eben fo arm, baé luiirbe uerteufelt fcf)Iedit ab(anfen. — 
Sorfjobe {}cnbe til baronen — babci ift uia§ 5U oerbicnen, 
unb berom maa jeg mig ^o» bie SDhittcr in ©unft I)altcn. — 
Unb bie ^i^fiulent bon Sommer . . ja, ba^ ift eine anbere 
Sacf)e, £)r. ^optein! f)un f)ar (^elb, unb hav ift alle§, iua» 
id) braudie. 

Dttentic Scene. 

kaptejnen, ^vøten »on ©ommer. 

.•fia ptejnen. 511)! mein gndbigeå {^wulein! . . . 

grø tenen. 3eg tommer, ^r. iSaptejn! for at unbftl)(bc 
jomfru Sofie, f)un er libt upaåfelig, faa at l)un itfe fan bane 
ben '2(5re at tale meb Dem. 

kaptejnen. 3eg anfer benne '^lUflli fLH" en 2i)ttc, 
fiben ben l)ar uerfdiaffct mid) benne agriable GntrePit. 

i^rotencn. Jpr. .Slaptejn! libct mere ?©rligl)eb og libet 
minbre komplimenter, bet er mit Si)mbolum. 

Sl'apte jnen. 9ftet gobt gejuci^lt, gndbigeå grdulein 1 — 
aber jeg maa bct>c Xem om 'i>er,^eil)ung, ben "^ubberbofe, 
fom jeg Xem i)ax louct, er itte at ^aPe fo fd)on, fom jeg T)em 
Dilbe ben unbe, aber in einige Xagen er ben mid) uerfprodien, 
unb bd ftal jeg ben G[)re l)ape Xem bermeb at opparte. 43S gr øf enen. 3eg beber ®em, §r. Slaptejn! otter igjen, 
iffe at jætte "Dem i ^Befoftning, t{)i jeg imobtager ben toift 
iffc. 5eg ^flv fnii i»i"e egne (^nmbfætninger i benne \aa 
■od fom i flere 3}iaterier. "S^er t)i( oltib noget for noget, tænfer 
jeg, og naar man tager ^refent§, faa maa man git}e ^refentå 
igjen, og bet ftræffer min 5'iJvmne iffe til. 

.S^aptejnen. (5r(auben ©ic, ben §t)pot^efe er grnnb- 
fa(fd), om jeg bet maa fige. "Set, fom nben @d)anbe fan ti(r 
bibes, fan nben Sc^anbe imottageå. "Sen er min ©imbolum. 

i^rofenen. Jpr. ilaptejn! jeg tjanbler efter mine ®runb= 
tætninger, De efter 1)ere§. Og Xe maa tidabe mig rent nb 
at erflære Dem, jeg mobtager a(be(e§ ingen ^^refentg af Dem. 

Slaptejnen. Daå luar Pie(. '^ihex »uenn jeg Dem min 
f)e(e '4^erfon til en ^refcnt ofrirte? 

Sr o fen en. Dereå I)e(e ''^Jerfon! — iDlaa jeg fporge: 
fætter De ()ojere eller ringere ^ri« paa ben, enb paa Deres 
^^ubberæffe"? 

ilaptcjnen. C£"ine alberne i^rage, liebeé Staulein! 5eg 
er jo en (I'belmann. 

5-rofenen. Og jeg er en uabelig ^ige. 

ilaptejnen. Det t)ar De micf) forben fagt. '2lber nic{)tå 
befto lueniger mill jeg Dem til einc t)od)n)of)lgebot)rne %xau 
oon ^Jlbcnuil^ mad)en. 

Jrofenen. 3cg l)ebber Srofen Sommer, og bet ^fapn 
Pil jeg bel}olbe, faa længe fom Det bef)ager mig. 

Slaptejnen. (£r min '*^erfon nnb Stanb Dem iffe 
agriobelV 

grofcnen. 3i)?aaffe jeg iffe fnnbe befpare bette ©pørgé; 
maal nben at fornærme Dem; De man oltfaa tiffobe mig at 
lobe bet uære ubefuaret. Seg troebe ettere, at Deres ^cn^ 
figter Pare ftilebe paa en ganffe anben -ij^erfon, for CSjempel, 
paa ^omfrn (Sofie. 

.Slaptejnen, ^ungfran Sofie! — Snngfran Sofie! bet 
er en l^cr^ens gutes Minb; id) liebe fie in 3Bal)rl)eit, aber fo, 
fom man en '-Sam lieben fan, nnb il)r 2BoI)lfart ftal mig 439 •altii) om ^"^jævtot ligije. 1'lber 3ie, ijiuiDi^et^ {^laulein! Xe er 
ben €11151130 ^^^crfoii, for IjUem jecj bet l}ar folt, fom man luafjre 
i^iebe talDer. 

Sr o te 11 en. Cij jeg l)ar nltib ]o[t beii fiorfte i?igeiji)[i 
bigfjcb for Xem, ^pr. ^Toptejii! t()i jeg uiibfer mig Dirfelig deb 
at bruge et ube()ageligere Crb i Xereé 9tært)ærelie. 

Hnptcjiieii. ''^Iber benne Sigegilbiglieb, fnnbe ben fig 
ifte til libct mere SSarme foranbreV 

grotenen. ^eg tnioter Ijojligen berpaa, ^r. JKoptejn! 

kaptejnen. Gnbiin en ©ang, unb t»or» Iel3te røal 
tilbtjber jeg Xem at bele 9iQmcn, Siong iinb 5i?ermiigen 
inet mig. 

i5 ro ten en. Og jeg forfitrer Xem om, nt ^e, faa bibt 
fom bet ftQor i min 'JJcagt, altib ftal beI)olbe bet nbelt. 

Slaptejnen. X)e giucr mig alfo en St'orb? 

ijrotencn. '^a, og bet iiW uel tonbitioneret, fom nogen 
IDianb i 5i5erben tan frabebe fig eUer onfte fin gjenbe ben. 

ilaptejuen. Xet er, parmil lunnberlidj. Xet ^atobe 
jeg itte gebad)t. i^d) er en Gbelmann, reid) unb Cfficier, unb 
jeg troebe, at en ^agcftol^e, en gammel ^^ige . . . 

gro ten en. ipr. Slaptejn! Xereé @roPl)eber frabeber 
jeg mig. Sær ba af mig, at itte cnljuer gammel ^^Sige er faa 
^iftefi)g, at l)un ftulbe bære til fals' for ben forfte ben bebfte 
"9far, ber bi)bcr paa l)enbe. (©aarj. 

yiicnbe Scene. 

Slaptejnen falene). Xaé luar mir ein Cperftrid) in 
ber iKec^nung. ^Jlber bet figer intet. 3di t)ar fd^on en l)alb 
1)u|enb rige 53iirgermabdjcn5 in min Slittcrt. '^^nlocret niaa 
t)od} iuol)l einmal fænge. (©aar;. 

Xicnl)e Scene. 

®npbenftnip« '!B«vel)c. 2)ct er movft. 
®ni)benflrup (meb et Sp« i J^^aanben) 3ona«. 
>2ni)benftrup. Jpor nu, min Son! jeg maa en (i^ang 440 fortætic big, ^bab ber er oeb biåfe to Officerer at gjore, font 
bu f)ax fet ^D§ mig i "Sag. 

^onag. '^apa ffal fjabe nmnge Zat 

@nt)benftrup. Slaptejnen er en ©aotijD, fom jeg f)ar 
f}julpen i mange faafalbte Spibåbuberier, og fom jeg trænger 
til, og fom trænger til mig igjen. §an er etler§ af en for^ 
nem gamilie og ^or, tror jeg nof, en ^d ^enge i St)fflanb. 
&an gjor mig megen 9?t)tte imellem Star og 1)ag, og berfoi* 
fan jeg nof — Pel at mærfe — meb ben bebbortige Soi^fig= 
tig^eb betro f)am nogfe ^enge uben ^ant. Ser bu, faa maa 
^an ogfaa betale bebre, enb be, ber giPer ^ant; for ber er 
bog en ®el ufiffert berPeb. 9?aar jeg laaner ^am tre ^unbrebe 
9?ig§ba(er, faa maa ^on giPe fin Obligation for fej ^unbrebe. 
Og berfom jeg iffe (aante ^am, faa gif f)an tit en anben, 
^Por ^an fanffe maatte giPe Obligation for otte £)unbrebc. 

^ona§. 9)?en ^apa! fiben bet bog ffa( ffe, f)Porfore 
funbe ha iffe Pi lige faa oel tage be otte éunbrebe ^iigSbater, 
fom en anben? 

Snpbenftrup. 9?ej, min Son! man maa iffe f(aa Solt, 
bet er ftjnbigt; men mere enb Sfinbet be^oPer man bog iffe 
federe at (abe bem be^olbe. Og naar faaban en IJJerfou er 
et Obelanb, faa er bet gobt, at en brao Tlanh fom jeg eder 
mine Sige Pit tage fig bet paa at Pære ^ang ^aSferer og 
faa f)an§ !OJib(er trnffet til fig, for faa er be bog nogenlebeé 
paa et Pift ©tcb, og naar faa SO^oéfio '^erfon er fommen aU 
bele§ paa knæene, o! faa er bet faaban en ©læbe for et 
folfomt Sjærte, at man en ®ang imellem fan ræffe f)am :paan= 
ben og for gammel ^jenbffab§ ®fl)(b giPe f)am et ^ar @tt)Per, 
naar f)an e(ter§ fanffe maatte fultc ifjjel. Og faa maa man 
enbelig bære fig faatebeé ab, at man til fibft §or ^enge til gobe 
l)o» i)an\, fom f}an iffe fan betale, for at man fan fortælle 
ooeralt, l)Pormeget man taber Peb barn. 

Sonaé. 9)Jen, '^^apa! ffal man faa iffe fætte l)am i 
©Inttcriet? 

Snpben ftrup. ^a, min Son! bette er faa en egen I 441 <Sag. 8er bu, bcrfom Ijait hax riij g^imilie eller formiienbc 
SSenner, bev tager fig af f)am, faa taii man not noDc bc ®ti(= 
linger paa f)am, fotii bet fofter at fobe fiam ber, for faa plejer 
be bog gjærnc at (ofe ^am ub, og i bet miiibfte betale noget 
af ^anå ®jælb. S[IJen cller» er bet tun§ unl)ttig ':^engefpilbe, 
og faa er bet Oebft at (abc f)am gaa for Snb og folbt 33anb. 
(5orftaar bu bet itfe nof, 3o"fi»"? 

3onaå. ^0, jeg gjor faamænb, 'i^apa. 

©nt)b cnf trup. Søjtnanten er nu igjen nf en anben 
"Jlrt. §an ^or itfe noget, og i^am er ber ifte fi)nberlig at 
Dinbe Peb« Xog, libt funbc ber fagte Pære at pille af. 3e9 
^ar faa tit Pittet forftræfte f)ain ^enge paa i)an§ Oiage, ber 
tjenes bog en ffiffelig Xufør Peb. 9)ten ^an ^ar albrig uillet 
bibe paa. iomi fntte mig bette ©ulb-iKepeter4lr i ^ant for 
nogle Snurrepiberier. "Settc Ur bliner Pift iffe gammelt i 
^anå ^ærge; l)an er jo fun§ fire og tpPe '?lar gammel, xseg 
fjenber be unge Cfficerer ret gobt, be fejer ub, ^Pab be ^ar, 
naar be er i Srang, og bet gjor Pift benne meb en (^anq, feut 
eller tiblig, og f)Pem Péb, om ^an faa gaar tit mig? ]aa 
fn)6er fanffe Uret i en anben. 

3oua§. Cg naar bet bog ffal ffe, ^Porfor fan bet ba 
iffe lige faa Pel frtjbc i o», fom i en anben'? 

Sn^benftrup. 9tigtig, min Søn! 3cG l)iii-' bcrfore 
^er et gammelt 93fe§fing'3tepeter=Ur, ber i SOiorfc fagte fan 
paéfere for ^an§; nu fænger jeg ^anå iljæbe beri, og faa 
be^olber pi ^ané Ur; bet ffal gaa l)erligt. 

i^an (øfer Sjæben of og bt)tter Urene). 

^onaå. 9J?en, ^apa! naar fjan faa fiben fer paa Uret, 
og fporger 'i|?apa om Sammcufjængen, fjpab Pil faa '4^apa fige? 

@nl)bcnf tr u p. 3f). l'flfi figer jeg, at bet er ^ogn, og 
at ^an ffal bePife, og at jeg uéb nof, paa ^Pab for et liber- 
ligt Steb l)an f)ar fejet Uret ut; og for enb ^an pil Ijape 
'i>cn 'DOZiåtonfe paa fig, at i)a\\ føger liberlige ^ufe, før tier 
f)an ftille meb fin Sfabc, 442 Sonaé. Sjcen tjimraf Déb ^^apa fan nift, at l^an tii( 
tie [tiUeV 

©uljbeuftrup. i^o, for l)an gaar fitfert paa Srieri, 
bet tror jeg, fibeii i)au Pil fjobe '"^rætenfioiier; og mener bu 
bo, at f)au iffe Ijellere goP tre ®ulb=Ure bort, eiib at ijan^ 
^jærefte ffulbe faa benne SLUiétanfe? — dJlen t^ft! ber fom- 
mer nogen pna 5:rQppen. (jpan pufter S^fct ni og leber 3ono« 
l^en bag en ©tol i 33aggrunben). ©toa bu ber, Sonoå! og ror 
big iffe af ©tebet! — (^an gaar tilS)pren, aabnev ben og roaber). 
(£r ber nogen? 

©UetJte ©cene. 

S) e forrige. Sefpevfen. 

S ef per fen. i'ier er jo et .^unbe^SJtorte. 

©nljbenftrup. ©r bet ©em, ^r. Sojtnant? 

S ef per fen. ^a bet er: jeg {)ar ®ereé ^H'ættofo til^ 
bage. ifl'on toi iffe faa Si)»? 

@nl)benftr np. 'Der er iffe et 9J?enneffe 'hjemme uben 
jeg, og jeg fan intet 2t)é ftnbe. 9Jien, Pi fan gjærue afgjore 
bet i 9JJorfe; Xe er jo en l)onnet 9Jianb, ber iffe Pit bebroge 
mig? 

S cf per fen. 3a ja ba, faa fol nu! i)ex er fem ©tt)fter, 
og t)er bet fjette, fom jeg Pil bel)o(be. Xet er et af bem tit 
tolP 9tigéba(er, men Pil De l^apc ti bcrfor, faa er l)er en 
2:ibaler§=®ebbel. 

@ni)benftrup. ^Jhi, i^r. Søjtnout ! for en anbeu ©angå 
©tljlb faar bet faa Pære. 

Sefperfen. ©eblen er rigtig, bet f Parer jeg for. 

©ni)benf trup. Sf). bepare o»®ubI ^eg Péb jo, Xe er 
ingen ©fjælm. ^cr er Tiereé Ur igjen. 

(?eDevet l)am a)ic«fing«Uret). 

Sef perfen, (Jr^tfer paa Uret, \aa bet repeterer;. 2;et er 
gobt! gar Pel! 

©nt)beuftrup. gar Pel, $r. i3pjtnant! naar Xe eUeré 
bef)0Per noget, faa Pær faa gob at tale mig til. ?lbieu! 2:ag 
®em i ^:!lgt for krappen! (^tefperfen gaar). 443 S^olutc Scene. 

©n^benftrup. 3ona«. 

©uljbcnftrup. Sag iiiicj Si) jet, !^souaé! (©n^benftrup 
toger et S^rtpj frem af SI)atoUft og tænber ?i)éi. 

^oiin^ (tommer meb l^t^fet). 9J?tn l)ULn-for jolgtc %\])a 
^^^eræteufioncn for ti Stigébaler? 

Snubenf trup. ^t), min ©rcng! jeg I)ai»bc jolgt \}(\m 
ben jor fem, og tuube og jan ^ade jolgt beu berfor, om l)aii 
l)at)be pruttet meget meb mig. ijcg uar gtob, at jeg Lileu uf 
mcb ()am, ubcu at t)au mærfebe gejleu oeb Uiet. ^3hi flipper 
Ijau ba for at feje bet Ur ub til en anben. 

3ona§. Srt, og fibeu bet bog jfulbe jfc, t)Uovfov titubc 
bet ha iffe lige iaa Pel fejeé ub til o^, jom til aubre. lOteu 
^43apQ fagbe jo for, at Sojtuantcu Uiir fattig, er bet ba iutc 
©ijnb at ffiUe ^am Peb fil UrV 

8ul)beujtrup. lltej, miu Son! juft berfor ffal l)au 
af meb bet. gor, fer bu, faabauue {)ar bet atle $iber gaaet i 
SJerbcu. ^eg ffat feb Sejligt)eb fortælle big l^uubrcbe Gj-emplcr, 
l)Poraf bu ffal je, at bet er potitiff rigtigt at ubfugc hen fat= 
tige og ffaaue beu rige. ^u fau tro mig, uiiu 3)reugl bet 
er uoget, jom baabe bor og maa fte. 

3 OU 05. Cg uaar bet ba ffal (te, l)Porfor Ian X>a iffe 
Pi lige faa Pel gjore bet, jom aubre. (taftet falber). 2:rcbjc ^)ltt. 

(©tuen i toon ''^Jlageman« ^m. 3 SBaggrunben ftaar to SJorbe meb 

Sqe paoi. ^V-Btftc Scene. 

1)aPib (Qlcuej. (^Bringer i2tolc inb og fa-tter i Crbeiii. Xa= 
Pib — briugc (Stole iub — fau jaamæub gjærue gjore bet — 
l)ar iutct aubct at bejtille — gaar Xibeu faa gobt for DaPib 444 ^ar intet oiibt nf at rore ftg libt — og 'iaa fer be ^iger ]aa 
milbt ti( Xaoib. 

?lttbeit <2ccnc. 

®at)tb. ©ofte. 

Sofie, ^o^jab er bet? gaar ^e og bærer Stolene inb? 

1)at)ib. §ar faamænb ingen Sfabe af bet — Dadib fan 
inte Dære (ebig. 

Sofie. 3a, nien bet er en Opbartning, fom iffe til^ 
fommer 1)em. 

XaDib. Daoib gjærne tiarter op — maa tro, Sonifru! 
er inte forfte Sang, 1)aPib gjort bet. — 

Sofie. Det er gobt nof, men Pi l^ar en Sjener, og I)an 
^ar fanet Orbre ti( at gjore bet. (9taaber) Sar§! 

^SaPib (»il i^olbe f)enbc for iDiunben). ^l}ft — jomfru! — 
Staffelg Sara! 

Sofie. §Pab fattcå Sara? 

Da Pib. 33il faa gjærne fope — er foPnig. — DaPib 
inte foPnig, og Pi( nof hjælpe ftaffelå Sar§. 

Sofie. 9kj! bet gaar for Pibt, om ben S?arl unberftaar 
fig tit at lahe Dem gjorc f)anå '^(rbejbe. 

Da Pib. Snte Preb paa ftaffelå Sar§ — gobt ^avl — 
men faa foPnig. — 2(\b foPe — btiPer nof paagen. 

Sofie. De forfuarcr ()am gobt. 

DaPib. C ja, 3omfrn! — Dapib forfpare tjete S3erben 

— gobt fom (jan fan. 

Sofie. De [)o(ber ba af atle iD?enneffer? 

DaPib. O ja, f)o(ber af aUe SWenneffer — gjør DaPib 

— grnentimmer meft. 

Sofie. Se, fe! f)o[ber i^an ba ogfaa-af bem, fom §an 
itte fjenber? 

Dapib. 58ePare ok> 55omfru! — iOiange ^DJenneffer Da- 
Pib inte fjenber. — Sfulbe inte t)o(be af bem, forbi inte 
fjenbtc bem? — itan jo Pære ftiffetige 9J?enneffer, forbi DaPib 
inte fjenber bem. 445 (Sofie, ^ntfon tjolber £)qu ogfaa af mig? 

®Qt)ib. O, meget! meget! SLnnfru! — men Sabib er 
fattig Sl'arl — ffulbe oIIer§ faa gob 93?onb i 3)atiib; — tiil 
inte (jQDe ^atoib? — i)t)a'o? 

(Sofie. Dtej, min gobc i^eii! bet (aber fig iffe gjore. 

'3)at)ib. Sq ja, i>aJ — 'SnDib ftnbe fig i bet — ^olber 
bog af ^omfi^iien attigetoel — gjor ^anib. 

Sofie. 'Set ffa( 1)c ret ^atie Jaf for. 

'5)atiib. 5nte tatfe 'Dat)ib for bet. — ^et ffal Xabib 
gjore. — SO^en, ^ar anbet at [icftille enb at fnaffe. — 5ar »el 
Somfru! Xanib gaar. 

Sofie, b'fli^tiel! (§an gaar). 

Xreiiic ©ccttc. 

(Sofie (alene), ©taffelg Slarl! f)abbe ^nn gorftanb, fom 
^an ^ar £)iærte, faa ffulbe man tanffe lebe længe, for enb man 
fanbt f)an§ SD^age. — 9^?en S^Iotfen er aUerebc fej, og ber= 
otier, og enbnu er ^an ()er iffe. O, min 33en! min i^en! 
tættebe bu SJlinutterne fom jeg, bu ioh mig nift iffc t)cnte faa 
længe paa big! 

55jcrbc Scene. 

©ofte. SeflJerfen. 

3 ef perfen. 33ebfte Sofie! tag nu benne ubctiibclige 
Oiatoe af min ^laanb, ti( et 'i|?aut paa ben cpigc S^jærdgdeb, 
jeg i 'Dag ^ar fporet big! (.{^an flt)r l)enbe en ^rætennon). 'Du 
Peb, jeg fan ingen ftore ®aPer gipe. 

Sofie. Cg bu Péb, at jeg fer meget miubre paa (^aPcn 
felP, enb paa £)flflnben, f)Porfra ben fommer, og ^ojævtet, ^por= 
mcb ben giPe?. SSær forPi§fet om, at ()Pcr Q)aug jeg fer paa 
C>5aPen, ffat 03iPcrcn£> ^erfon Pære mig i et fjært SDJinbe. 

^cf perfen. Xaf, min'i|3igc! men jeg Pil bog iffc [)aab?, 
at bu ffa( bcfioPe at fe paa benne u§(e 33agate( for at tænfc 
paa mig. 

Sofie. 9?ej, langt oftere ffa( Xoufcn om big bringe 446 

mig til ot fe vaa benne n6(e 33agate(, fom bu be^oger at 
falbe ben. 

!3e1 perfen. Tu néb fe(ti, nt jeg nu for nærtiærenbe 
X\h iffe tor PoUe fovmeligen at anf)otbe om btg f)o§ bine 
ijorælbre; t()i en fimpet Softnant, ber iffe ^ar anbet at lebe 
nf enb fin (^age, fan iffe gjøre fig meget ftærft ^aah om at 
oDertale fin ^^igeé g-orælbre; men bu uéb bog, at jeg ^ar 
nogen mere Ubfigt enb mit blotte ^?lDancement, og at jeg fan 
tiente mig nogle Sfidinger efter en 9.Uormober, ber Del er 
gammel, men fom bog mu(igen fan IcOe enbnu en @ne§ 5lar. 

Sofie. O, min bebftel jeg ffa( meb ^^ornøjelfe oppebie 
ben Jib, ba ©fæbnen Pit foje bine Ønffer. 

S ef per fen. ^a, tat iffe for meget om ben e^o^^nøjeffe, 
bet Pi( gine bigl £)uff \)aa, bPab g-rofen ©ommer fagbe før! 

Sofie. ®obt nof, men jeg Pil ogfaa giPe big noget at 
tænfe paa. 33éb hn nel, at bu f}ar en 9.1?ebbej(er? 

Sefperfen. ^a, Pift Péb jeg, men ^Pem fan Pære bange 
for en faaban ,^'ar(? 

Sofie. Saa Péb bu bet ha? bet er unberligt. — røen 
om jeg nu figer big, at jeg [)o(ber af ()am? ^Pab ba? 

3 ef per fen. ^eq Pilbe Ic. i^ox bet fan albrig Pære 
bit 'ilUPor. 

Sofie. ^0, titforlabclig er bet mit ?Upor. 

^efperfcn. O, fpøg bog iffe i benne Waterie! bu Pif 
prøPe mig, om jeg ffulbe Pcere jatouy. 

Sofie. 3ngen(unbe, bet er flet iffe Spøg. Og jeg figer 
big nof en ®ang, at jeg ^olber meget, ret meget af bam. 

^scfperfen. Sofie! Sofie! — bet gaor for Pibt — 
Den gemene Staxl] 

Sofie, ."oerrc ®ub! fan (jan gjove for bet, at \)an er 
en fimpef etler gemen ^qrl, fom bu falber f)am? Dg fan man 
iffe gjærne bolbe af bam for bet? 

vsefperfen. ^ilen ban er en Sfurf! en neberbrægtig! 

Sofie. £)an er en braP ^axl, figer jeg, 

vsef perfen. ^an er en Sft)nge(, figer jeg. 447 ©ofic. Staffelé I)aoib! 

5efper)en ^fiøjt). 3^ jcfl ffii^ P'i'^ min 'JGvc! uife l)nin, 
^Dor Ximib fjobtc Cllet. 

J'cmtc Scene. 

2)e forrige. 2) a otb. 

Xauib. ,Soar intet Bi fjobt — f)ar itfc Dawib — ©fat 
Xauib tjobe? 

^efpcrjen. .s^nab cv bet for en ti'igui-'? 

Sofie. Det er netop (mm; bev fer bn bin ^tiiml. 5.^ær 
nu jalouj:. 

Sefperfcn ((er bpit). 

Dnnib. Se nb Daoib lige i Øjnene — er intc fmnft — 
(Sjor X)nt)ib albrig tteb nogen. 

3efperfen (tit SoDtb). l^oxiah mig! bet nar Pift iffe 
^am, jeg (o ah. 

Sofie. -Die], bet forfifrer jeg pan. Jro fnné mig! 

Da Pib. Jror Dem gjærnc, 3p'"fi^"'- — DaPib inte 
gjcerne Pil tro onbt om 5oIf. — 5J?en — talte om ©[ — 
Dapib jenter, om befoler. 

3ef perfen. dh[ -laf! bet Par iffe 5[)?eningcn, af f)Pab 
Pi fagbe. 

XaPib. DaPib iiaar. (@aar). Sjette Scene 

Sofie. 3efperfcn. 

^efperfen. gorflar micj Sammcnbængen i bette, fom 
jeg flet iffe forftaar. 

Sofie. Det er en 93hilat, fom er fommct mcb Ofts 
inbioneren, ber logerer her; et gobt ftaffelå IVfcnncffe. ioan 
figer til alle, at f)an bolber af bem, og bet fagbe l)an ogfaa 
til mig for. 

3ef perfen. Sfjælmffe Xo§: og ber ffulbe bn nu ftra;i- 
fættc mig i .s^arniff! 448 (Sofie. d)Un f^tiem tænfte bu poa, fiben bu \aa lige 
ffjælbte fiam for en <Sfurf? 

Se fp er fen, S^' ^^ft» anbre enb ben forbomtc ^op* 
tejn Pon ?lberuii^? 

(Sofie, .^aptejn Pon ?lberitii|! f)Por tan bu falbe pao 

^ef per fen. 9?éb bu intet om "^am? — ja fao Péb jeg 
iffe ^eUer . . . 

(Sofie. DJoget man bu Pift Pibe — ^Pab er bet? 

;5ef perfen. ^ør, (Sofie! £)m bin ?JJober, fom pel funbe 
f)ænbc fig, ffufbe falbe paa at Pille paatPinge big f)am, faa 
maa bu fatte SOJob og ingenlunbe føje fjenbe; t^i bu bliper 
ulpffelig. 

(Sofie" ®ub! ()Pab fjørcr jeg? 

Sefperfen. ^imlen ffal pære mit S3ibne, at jeg felP 
ffulbe oPertale big til at bliPe I^ffetig pao min ^Befoftning, 
nanr ben 93^anb, fom bin SlJfober Pilbe b^be big, Par big Pær^ 
big, for meb mig |ar bet bog maaffe fnng Ubfeenbe. — iOJen 
ber fommer nogen. — S3ær rottg, min ^^ige! 

(5i)tjenbc ©cettc. 

S)e forrige, f^rpfen Don (gomme r. 

ijrofenen. 9taa, §r. Søjtnant! Se er faamænb en orb? 
l^olben SDianb, og l)ar cnbog en Sjærefte at fomme til. 5)et 
Par Sloffen fey. 

^efperfen. 9}?en jeg ()ar ogfaa Pærct f)er længe. 

grøfenen. O, jeg faa' nof, ba "Se fom! Cg I)tiab er 
Itu Sloffen? 

Sef perfen. ftloffen er . . . (Jager Uret op af i'ommen). 
§Pab {^anben er bet? d}aa bu Srt§-©pib5bub! 

(^an tager potten og inl gaai. 

©ofie. ^")Por f)en? S)t»ab Pit bet betpbe? 

^efperfcn. .^lun§ et Øjeblif, faa er jeg ^er igjen. 
(^an ritjer ftg I>J8 fra bem og gaar). I 449 Ottcnbe Scene. 

©ofte. i^i-'.off" ''O" ©ommev. 

©ofie. 33ebue grofeii! ^Dob taii bog bette toære? 

grofen en. O, f)rt)b '3)em iffe om bet. (^oi^mobentlig 
er bet en 5-orretninij, [)a\\ f)ar glemt. 1)6 *perrer Cfftcerer be 
maa ftan pna ^^inbc paa 9Jiinntten. — iOcen, jeg )t)ne6, at jeg 
^ører l^ereå IWober tomme. ©fijnb lem at gaa nb af 
ben Xor, for jeg ()Qr noget at tale meb t)enbe om, fom De 
iffe maa ^ore. (gofie goarj. 

•Jiicniic Scene. 

Jrofen oon Sommer latene). let luir tiel, jeg fif ^enbe 
f)ort, ^nn faar fin Uh)ffe tibé nof nt Dibe. ^miblertit) mna 
jeg bog fe, om jeg itfc fan faa 'i'JJoberen paa anbrc ianfer. 

Sienbc Scene. 

grøten oon ©ommer. gru oon ^tageman. 

(5rn 0. ^( age man. Kjære grofen! bet fornojer mig 
ret, at jeg træffer Dem alene. 

grofenen. !^X)ah {)ax De ha at befale, om jeg maa 
fpørge? 

gru P. '-13 la g em an. ^ffe nt befale. Thn jeg PéD, l)por 
megen gortroligf)eb min Datter f)or til Dem, og berfor Pil 
jeg anmobe Dem om, at forebringe l)enbe noget, fom er oå 
meget magtpaaliggenbe. 

grofenen. Og bet er . . . 

gru 0. ^.)3 1 age man. Vlt ^r. Slaptejn Pon 'Jlbcriui^ bar 
begjært l^enbe til Slone, og at baabe Ijcnbeti gaber og jeg an^ 
fer bettc Xilbnb for en betl)belig l'pffe for l)cnbc faa Pcl fom 
for oé. 

grøfenen. 3JZin grue! De Péb, at jeg ^ar befattet mig 
meb DcreS DatterS Cpbragelfe, iffe af ^Migt, men forbi bet 
l)ar moret mig at funne bibringe benbe be faa Shmbffaber, 
fom jeg befibber-, og jeg er Dem og Dcrc« gobe .^jærefle 
meget forbnnbcn for ben gortroligljeb, fom De f)ar Pift mig i 

2^ 450 at oDerlabe ^enbe til min i8ei(ebning. ^Se tiéb ogfaa, at 
Cljbig^eb imob ()enbe§ ^orælbre er en af be førfte ©runb- 
fætninger, fom jeg f)ar inbprentet ^enbe; men 'De moa tillabc 
mig at forfifve, at om jeg nogen Sinbe ffulbe lære fjenbe 
UlQbig^eb. imob (^orælbreé 53efatinger, ba ffulbe bet juft Dære 
oeb benne Sejlig^eb. 

5ru t). ^ I a g e m a n. ^eoare o§, grøfen ! ^tiab fan "De 
bog f)aoe imob bette ^arti? 

grofenen. ^'un§ bi§fe fmaa 2;ing. D)ere§ ®atter§ 
timelige £l)ffalig^eb Dil De forfpilbe^ og lægge f)enbe, Dem 
felD og Xiereé SOcanb for ^iben i ©raden. — SiUab mig 
alcnefte . . . cman ^ører toptejnen« ©tcmme ubcnfor). ^a! i)\)ov 
ubelejligt fommer ^an iffe ber! — 3eg maa forlabe "Sem tit 
en liefDemmere Sejlig^eb. 

5ru t). ^I^lagem an. ©aa ^ar 1)e bog i bet minbfte ben 
®ob^eb at labe min 'Satter fomme ^ib'? 

grøfenen. 3)et ffal jeg; men jeg beber Dem, min 
grue! for alt, l^tiab De f)or fjært: bogt Dem, og uær iffe for 
^aftig. Det er ufigelig meget, i)\3a^ De dotier, og for enb De 
beflutter noget, faa iah mig bog tale nøjere meb Dem. (®oar). 

GUente ©cenc. 

'^xn t). '^ lag em an (alene), i^m ! ret fom en 50Zober iffe 
Del faa gobt fuube fe, ^tiab ber er til ^enbeå 33arnå 53el, fom 
nogen fremmeb ! 

2^o(ote @cene. 

gru t). *)31ogeraan. .Soptcjnen. 

Slaptejnen, i^ier l)ar De micf) benn, gnabige 9JCama! 
efter min 33erfprec^en. 

gru P. '"^3 1 age man. De er mig meget Pelfommen, §r. 
Sl'aptejn! men min 9Kanb er en betl)belig ^^erfon i benne 
Sag; ijam faar Pi Pel ogfaa l)aPe l)er inb? 

kaptejnen. (£i freilid)! laj^ il)ni Ijerein fommen, ben 
gobe §r. ^apa. 451 

t^ru 0. 'I^lageman. {{S>aav tit Spren og raaber). Saré! 

Jrcttcubc Sceitc. 

2)e foruige. Daoib. 

Xauib. 5iueu befole Xnuib noget? 

gru n. ''^ I age man. ^ffe ^em, miit 5.^en! — Xet er 
min Jjencr, jeg loger. 

Datiit). Staffelå Saré fouer. — SOieii I^noib ganr gjcerne 
^arfeg '3(Srcnber. 

g-ni u. ^^< 1(1 g em an. 9fej, jeg taffer. — Xe er iffe ()er 
i ,'puiet for at tȾre 3^jener. 

^Saoib. O, ^^Bagatet! - 53efa( fun§ Dotiib frit, grue! 

grn 0. ^^ lage man. ))taa , Dil De ba iffe fjabc ben 
©ob^eb at talbe paa min 9i)?anb? 

DaDib. (Sfal ftraj ffe. — Xanib gaar. (®aar). 

5'jortenbc Scene. 

(5nt D. ^.Uageman. ^atJtejnen. 

gru 0. 'ip (age man. -Sager et ^av Stole frem). ^e()ag at 
fibbe, ^r. Si'aptejn! nu Eommcr min ^^ianb ftraj. 

kaptejnen, ^d) taffer, gncibige gru 9J?ama ! — bet 
er en Picf)tig '?(ffaire, Pi f)ar ot behibrere iiber. 

grn P. ^lagcman. 3;i(for(abe(ig, oPermaobe Pigtig. 

pfcnttcnbc ©ccnc. 

2)e forrige, v^r. D. i^( agern an. 

kaptejnen, (^eborfamfter Diener! 

<g)r. P. '^ la gem an. Xercé tjenere, .^r. Slaptcjn! 

gru P. ^lageman. 53el)ag at fibbe ucb. (Se fcctte fig 
atte fommen). 3cg f)nr fagt big, lille lUianb, at kaptejnen l)nr 
gjort o§ ben ^re, at fatte Oiobficb for Pore» 3)atter. 

."or. P. ^lageman. ^sa, jeg t)ar l)ort bet. (^^an futter). 

gru P. '^ lag em an. Xette er Pift ingen gli)pe=®rille; 
tl)i taptcjncn ()ar, fom bu fo(i) Peb, i nogen lib af og til 452 frefoeuteret ooreå ^u§, og bertieb faaet Sejligfjeb til at fjenbe 
$igen, 

SÆiiptejnen. Uiib ^un mig eben \o. SSi fc^oU red^t 
gobt l)armomeieu. 

Scjtcnbe Scene 

2) e forrig e. ®of te. 

gru u. ^']3lagemau. Der er f)un. — ^ør, min ©ofie! 
35er jer bu biu tilfommenbe 9JJaub. 

Sofie. S?iærc 'iDiober! bebfte gaber! for ®ubg ©f^Ib 
gjor mig bog iffe u(l)ffe(ig! 

5ru 0. ''-15 1 ag em an. ipo(b 'DJtunben, Sofie! lab oå ta(e 
førft, fiben maa bu fnaffe. — Sæt big neb. 

(©ofte fætter ftg \)aa en @toI i ^aggrunben, meget bebrptteti. 

JÆaptejuen. ^æx ru^ig, ^ungfer! ic^ ffo( A)em font 
en Slabalier be^anbe(n. iZil be gomte). 9Uier! ^Se Det benn, at 
ber en formelig ftoutraft maa aufrid)te». 

gru 0. 'i]S ( a g e m a n. Det ttéb oi. De behager nu at 
gjøre ^rooofitioncrne. 

Jstaptejnen, 3Jfeine '.l^ræpofitionen finb biefe: ©rftlid^, 
iibcrgioer De mid) Dere§ "Jod^ter, uben at De ferncr ^ar nogen 
xHnfprucf) paa ()enbc. 

gru 0. '■^31 ag cm au. Det forftaar fig. 

i^r. P. '^SI age man. Det er en unberlig formalitet ben. 

Staptejncu. 3^, ben maa fo oære. — Darnad) gioer 
jeg lieubc frcie unb auftiiubige 2Bof)nuug. 

gru P. "^l ag em au. Det er jo en 2iug, ber falber af 
fig felD. 

Slaptejucu. ^a. iuo()(! unb for bet britte fiinf ^unbert 
Otigébaler om l'laret. 

gru P. '^J la gem au. (©(ob). Og bet ti( ftnappenaalå^ 
-^Senge? 

ftoptejuen. ^a, De maa bet Sl'nappenaal§'^4^enge falbe, 
ober uiaé Sic fonft Pi(. xHber bamit nuia t)un fin eigene §au5= 
Ijaltuug bcforge. 453 5ni t). 'i^Iagcmnn. Xet gaar iffe an, ^r. .^flptejn! 
ti maa jo bog feoe efter '5)erc§ Stanb, og bet fan oi iffe 
engang fonunc nb meb. 

kaptejnen. ®ut, aber en cnfett grnentiinmcr Det jeg 
bod^ . . . 

^r. D. ^lageman. Men ^nn er jo itfe et entelt Sruen^ 
timmer, naar f)un er gift? 

kaptejnen. ®ift, lyer f)at bapon gefprodjcnV — mit 
irein er ^un benn gift? 

grn P. etagern an. Xe fibber i Janfer, fer. .Staptejn! 
— er bet iffe en 5(5gteffab§=.^ontraft ni ffal flntte? 

Staptejnen. '?®gteffab§'Stontraft? baPon meifj icf) gar 
nid^t». 

gru ti. ^ (o gem an. i^pPab? f)ar Xe iffe fagt, at ^e Pilbe 
flutte en ^Ggteffabg-Sontraft meb min batter? 

J^aptejnen. 3eg f)ar fagt, at jeg en Slontraft meb 
'Dereå Jocf)ter bilbe flutte, aber ingen ©Oefontraft. — (£§ finb 
ja auc^ anbere Slontraften. 

ipr. u. ^U ag em an. (jRejfer fig f)efttg). feoab 'IjæPelcn 
tænfer Se paa, §erre? 

gru P. '^piageman. 9J?ener De, at Pore§ 1)otter er en 
©fjøge? 

Siaptcjnen. feun er en arme§ 33iirger--Wdbd)en, unb 
jeg en rig Sbeimann; unter fo ung(eid)e ^erfonen fan ingen 
?@gtenf(f)aft Statt finben. 

fer. P. 'ijSUgeman. Xa ffa( bu fao en llll)ffe, bin 
®(l)nge(! (^an gaar til Dpxtn og raaber). ^ej ! er ber nogen, 
bcr fan fafte benne Slar( paa Xorcn? 

©jjttcttbe Scene. 

!l)e forrige. Xabib. 

XaPib. XaPib gjærne fafte pnaToren. — l'ar§, <3taffe(! 
foPer. — 

.Q'aptejnen abet Ijan gaan. Xet fcl)al Xem en bierc 
^omebie bliefc; bcnf man paa bc tre Ijunbert JRigåbaler. 454 Xatiib. i (Springer tit og tager t)am i ^^atteit). ^aptejn ho[t)Z 
9JJunb! — ellerå flaar Xaoib .ftaptejn paa ©nuben. — 
'Sabib ganr. (^an gaar meb kaptejnen). 

9fttenbc 8ccnc 
§r. og grn ». '^Jlageman. Sofie. 
6or. 0. ^I age mon. ^u I bet neberbrægtige ©faru! -^ 
Cg bet Par bit fortræffelige 'i|5arti for pores gobe Sofie! 

5ru P. ^lageman. )Qæv iffe prcb, litte SDianb! Xenne 
Ube^agelig^eb fan bu taffe mig for, bet tilftaar jeg! — Cg 
bn, min ©ofie! 

©ofie. C! jeg er (Qffeltg, naar Xe fun elffer mig. 9iittcttbc 3cene. 

S)e forrige »an ber ^^aan. 

Pan ber Saan. SDJeb jtidabelfe at fomme inb; jeg 
^orte, ^er Par ^llarrn : bog Pc( ingen bet^belige gortræbelig- 
^eber? 

ipr. P. ^(ageman. C, min .Nperre! Xet Par en 53cs 
brager, ber t)ar fneget fig inb i Porc§ ^u§, og fom PoPebc 
lige i Pore§ Cjne at begjære Poreé Xatter, min @ofie, fom 
ber ftoar, til fin 90?aitreéfe og foreflaar en orbenttig Sontraft 
berom. 

pan ber ^ a a n. Xcm, ^somfrn! — Xa maa f)an, poo 
min 3jæ(! ogfaa Pære et tomplct neberbroegtigt Sfarn. Xe 
er i (Sanb^cb alt for fmuf og fer alt for unbfe(ig nb til at 
Pære et faabant Kreatur. 2:i)t»cnbc Scene 

2)e forrige, grpten d. Sommer. 

3r o fen en. £>pab er bet for en '^Jllarm, t)er par? 
Sofie, gotg meb mig, gvofen! faa ffal jeg fortætte 
"Dem, ()Por (ijffclig jeg er. (3)e goar). 455 @n og tqocnbe ocene. 

^v. og gru B. '!l> lageman. oan ber ^'oun 

»an Der Ipaan. SO^cii, tilgiu mig min 9h)3gicvrigl)cb! 
— ilnrlcn, t>cv bleo jpnrfet uh, talte om tre ^luiibrebc ^Higgj 
boler, bet ^ørte jeg; ()t»ab ffulbc bet fige? 

gru t). ^M ag em an. CI jeg ^ar uæret foa uh)ffclig at 
formaa min ^caub ti( ot laane tre ^unbrebe 9tigébalcr af 
benne Slarl. 

i^r. D. '^Mageman. Jil en meget nobttenbig Ubgift, ba 
jeg intet anbet '3iaah uibfte. 9hi ml i)an fitfeit fommc os paa 
.Spalfen mcb benne e^orbring. 

uan bcr .'poan. 9Sær fun§ rolig for bet. 3eg [fal 
fenbe Xem be tre i^nnbrebe 9tig§ba(er ncb fiben. 

gru u. -^Ingeman. Ql!>nh uetfignc Xcm for bet! 

^r. d. ^ (age man. C! bet (cttebe mit Sinb meget. 

ttan bcr Jpnon. 58i fan jo altib aflitoibere ben 5)aga- 
tet i '"Regningen. 9Ken, Déb Xe l}t»ab? Xet er paa minSjcel! 
albrig f ommen oPer mig for, fom nu i bette Øjetilif. — £)cr! 
jeg f)ar fet Xerc^ Xatter — og, omenbffjont jeg juft iffc er 
faa ung, ot jeg meb ét funbe bliPe bobelig forlibt, foo bor 
bun bog gjort et ^niJtrpt paa mig, fom beti)ber noget, '^qq 
tror, jeg funbe bliwe (pffelig mcb f)enbe, og ønffcr at gjore 
^enbe Ii)ffelig, 

gru p. '!|5(agcm o n. 9J?in -licrrc ! bcr er ingen IpiPl om. 

^r. P. ^logemon. Xcrc§ ^ilbub er o§ oPermoabe be^ 
Mageligt. 

pon bcr .^oon. Xct er gobt; men jeg maa poa min 
@jæ(! ogfao pibe, om ^igen fon libc mig. 

gru P. ^I o gem an. C! bet fan albrig flaa fejl. 

Pon bcr :poan. 3o, bet er bog, paa min ®jæl! Pe( 
iffe foa ofgjort. Xc ^iger f)ar gjærne bcreé Sinb for bem 
felp, og berfom bun fjcnbcr en onben, fom ^un (}olbcr mere 
af, efter berfom f)un iffe fpnc;; om mig, fom gjærnc fon bænbe 
fig — for jeg ^or juft iffe mange af be (Tgeuffober, bcr ffal 
gjore røonbfolf bel;agelige ()oå bet onbet .Sijon, — fao Pil 456 jeg, \aa minSjæl! iffe eje fienbe, cnbffjønt jeg berfor iffe ffat 
Inbe tiære at f)o(be af T)enbe. 

5rii t). '^ (age man. 53ift nit ^un fl)ne§ om^ctn. ^eg 
fttarer for min 1)atter. 

Don beir ^aan. 3)et er faamænb mere, enb en 3J2ober 
elleré plejer at tunne i benne S[l?aterie. 

^r. b. ^(ogeman. 3^9 tror bog i bet minbfte, at ^un 
bifbe foje o§ i ait, f)t)ob tii meb ^ittigfjeb fan forfonge. 

tian ber §aon. ^nn maa, 'iaa min Sjæl! iffe gjore 
bet for at foje ^em ; jeg bar i ©tanb til at tabe mig ffifle 
beb f)enbe blot af ben 5(arfag, om bi o(t bar gift. §or nu, 
jeg f)ar atbrig gjort faaban en S'ontraft før, men bliber ber 
noget af, faa tror jeg nof, at bet er retteft at tabe kræften 
gjore ben. 9[)?en én 5^ing er ber enbnu, fom ftaar mig for 
^-)Dt)ebet: jeg ^ar afbrig friet, og jeg tror, paa min ©jæl! 
iffe, at jeg funbe fige et Orb tit t)enbe i ben 9Jiaterie, ffjønt 
Sjæftcn ettere nof plejer at ftaa mig bi. ^it ^c iffe paatage 
Tern Umagen for mig? 

gru P, ^tageman. 9)Jeb ftorfte ^^pniøjetfe. 

$)r. P. ^lageman. X>e funbc otbrig gine o§ behage- 
ligere .^'ommi§fion. 

Pan beripaan. )f)ten, meb gororb : tjpcrfen ^tPang etter 
Ouertatetfer. — 'Baa faor jeg ba Pet et Orb at Pibe berom 
en ®ang i 5[){orgen, og bc tre $)unbrebe 9?ig§bater tigger 
færbigc tit Sjeneftc. gni-'t'et! (3bet ^on goar). 9taa ! ben .^jær=^ 
tigtieb fom paa mig, fom Snte^'ltften pao SlV'crtingcn. (®aar). Xo og ttjucnbc Sccuc. 

^r. og %vn ». ^tagcman. 

^x. P. ^(ageman. ' 5hi, min ^one! enbnu bliPer Pi 
tpffeligc paa bore? gamle ''JKbcr. 

g-ru D. "ijJIagcman. 3a, maa bu iffe fige bet, ^.IZanb ! 
fom og (ab oé goa inb og oncrtcegge, ()Porban Di ffa( fange 
©agen an. 457 fir. i\ '^ia^cman. .'pillcmirnb! bet er i Sanb^eb ben 
forftc @ang, bu ijcw nitlet PDerlæc](.]e nocjct mcb mig. 

(Xe gaar). gjcrbc %U. 

(Set er 2Korgen). ^øvftt Scene. 

(kaptejnens 3)æreUe). 
kaptejnen, (llcne i en Uniform^groHe). 'Sie Derbnmmtc 
Siftorie Don geftern 'iJlbenb! — Stilig fo(ebc§ paa I)orcn 
^inausjagen. — I)a ligger be tufenbe 9fteid^§t()aler, fom mig 
^Baronen f)nt)be tieruiroclicn. 5(ber §r. Slaptejn! um nnir 
nucf) beinc J^luragc? — SqqI innrte man ein lucnig! — @ic 
mirb fonimen. — llnb jeg ffal mig a\\] bie grnufamfte 9lrt 
rcid^eu. — (Xet bonfcr). i^ttcm fan bet nu uio()( tiære? — 
SCiebernm bange! — ©§ braud^t nur ffopfen, unb uieg ift 
meine kurage, (©et banfer igjen). 5d^ mufj e§ bod) magen. 
i^an gaar tit 2)prcn og aabnci ben). 

Slittien Scene. 

kaptejnen. *Pint)am. 

'^in()am. ?)bnU)ge Jjenere, 5>r. S'aptejn! ^cr er jeg 
ti( Jjenefte efter gorlangcnbe. 

Siaptejncn. C£r Xe bcr '^IbPofat'? 

^infjam. ^a, jeg i}av ben '?l5re at Pære bet. 

kaptejnen. 53il Xe mig en .^erl i ©luttcrict fætte, 
jom mig ^enge ffilbcr? 

^inl}am. Xet gjor jeg meb gornojelfe. Xct er juft 
mit SePebrob, uagtet 'mine Sapébrobre (jabcr mig berfor og 
figer, at jeg Icper af at gjorc U(i)ffer. 

kaptejnen. (5r fine Saoébriiber toU? 

'^ in (jam. Xe maa nof fige bet, <ov. Slaptejn ! Gr bet 458 at gjore lUijtfe, at [foffe en 9JJanb, fjtiab ber er !^anå ©jenbom? 
og ben anben, foni iilioer fat i ©luttertet, ^an ^ax jo fit 
SeDebrob bér, og i}am fter altfoa meget ofte en ^^jenefte bermeb. 
i)J?tne kammerater berimob, be forer ^roce§fer, fom ruinerer 
faa mangen en 9Kanb, og ^ttor tit ffjæfber be iffe braoe %oit 
ub for @(t}ngler og 33ebrngere i bere§ Snblæg og ftifter 
Uenigt)eb imedem 33orgere? og bet befatter jeg mig olbrig 
meb; jeg uit iffe §aoe bet at bebrejbe mig, at jeg "^ar »æret 
lllarfag i borgerlige UroUg^eber, fom er ben ftørfte Uh)ffe, ber 
fan ramme en ©toot. 

Ift^aptejnen. Xet fan mon en brato 5[Ranb fnibe. 

^inf^am. DIaor berimob en ©fræbber, en ©fomagcr, 
€n Søbe eder anbre braOe ^-olf f)ar en ©ne§ 9iig§baler til 
gobe ^o§ en eller anben, faa erljdertter jeg ^om for bem ober 
debitor og gjor ©jefution, og naar iffe jeg og et ^ar anbre 
gobe røænb oar, faa bleo, faamænb! ben tri)fte .^of^ og ©tabås 
9tet§ gortegnelfe, fom fonmier nb ^Oer SKoaneb, iffe nær faa 
ftegjærlig læft, fom ben gjor. — 9DZen jeg beber "Dem, at jeg 
maa fe Obligationen. 

Sloptejncn. -Sager ben frem af fn 2:egncbog). ©e ha, 
min^err! bo er ben! t)aobe iffe en Umftanb oæret, ffulbe ben 
mig fo gut blebet, fom en tufenbe 9?eirf)§tt)aler. 

^in^am. fStabner ben). §bab fer jeg! §r. ^optejn! 
tre .^nnbrcbe 9tig§ba(er! ^cg ^or enbnu albrig f)aft ben 
St)ffe at funne gjore 5lrreft for faa ftor en ©umma. 

kaptejnen, ipaube jeg bet oibft, fo ^a\3'i)i jeg iffe 
efter Dem ffiffet. ©in Capsité maa ben iffe Pære ftor. 

^Mn^am. 'Set fommer fanbe(ig iffe beraf, §r. JR^aptejn! 
©porg fun Poreg fæUeé 53en, ben gobe §r. ©nJjbenftrup, 
berom; {)an ^ar i ©inbe at fortabe fin ^rofnrator og antage 
mig i ©teben; men bet fommer fig beraf, at ber ere faa mange 
^rofuratorer, fom intet ^ar at fortjene; altfaa, naar ber en 
©ang fommer en feb ©teg, faa er ber f)unbrebc ^"^ænber om 
ben, og faa (ober ben af meb gorbefen, fom bebft fan ^olbe 
fig frem, og bet fan jeg iffe. 459 Sinptejnen. dlaal fuv5 un^ tjut, Xc maa ben ©jfugifion 
gjore, unb fan midi ben «ov( in oluttcrict. 

^^int)am. i^n, jeg fer, at Sobe^DJJaancben er næfteii ti[ 
(Snbe. Wien Cbligotionen mna finft pvælcittcrcå Xebitor, foi^ 
om ^nn tunbe tietcile ben. 

S^nptejnen. 55ei ^eibe nid)t! fanffe ben 8lerl betalte, 
unb fo fom l}an jo bod) if!c i Stutteriet. Xer maa gleid^ 
Sj-fuéiion t3Jerc?. ^^erftef)n fic mid^? 

'4>in(}ani. ^n, jeg forftaar bet nof; nicn bet gaar flet 
itte an. 

^'aptejueu. 3Ba»? gaar bet iffe nn? — (£•§ fott, 
f)oI mid) ber jteufet! ange()en. 2BiU ban bet bebre Pibe 
benn jeg? 

"^iubam. ^cq gjorbc bet faamæub ufigclig gjærne. 
3J?en Sonenc tiUabe bet itte. 

kaptejnen. (£"i)! umt tommer mid) l'ooeue neb. 3cg 
er eu 'iJtuétænber, uub Sottcue er iffe for bie ^3lué(ænber. (Sr 
ift mir ein oc^eifj^'^rofurator. @e() er nur! 3^1 ffnl mobf 
eu aubeu fiube. 

ij^in^am. diaa, naa, jeg ffal ha gjore, f)Dab jeg fan. 
— 5^9 tfl^er iffe gjærue noget gaa fra mig, uaar jeg fan be= 
fjolbe bet. — cafube«). 3)ian fan jo fagte narre bnm libt. 

Jrcbjc Scene. 

Se for rifl e. t>an ber ^aan. 

O an ber ^■^a an. Xereé tjener! meb Jillabelfe at fporge, 
^Pem af be gobe .'f>errer er bet, ber bobber itaptejn uou 
?lbcriui^? 

.Uoptejnen. Xet er mid). iiJas befcl)len oieV 

oan ber .'oaan. Xe man iffe tage mig mit i3porg§- 
niaal ilbc op; t^i jeg blep gauffe foroilbet i be gobe iperreré 
5l)fiognomier, bo jeg fom iub, og bet fom mig for, fom be 
begge funbc bære bettc "DJaPn meb lige 9tet. 

'4? i ni) am. (Suffer). 3^9 taffer for .Slomplimenten. 

o an ber £">aan. Cl taf mig iffe! Stomplimenten uar 460 langt mtnbre of 58etl)benf)eb , eiib jeg mærfer, at ®e tan 
begribe. 

kaptejnen. dJtaa jeg mig ®ereg 9?at)n ubbebe. 

uan ber §aan. iOcit 9?aon? bet giDer jeg, fao min 
©jæU afbrig fra mig, »ben bet bef)ager mig; og bet t)ører 
i bet minbfte iffe Dem ti(. iO?it 5®reube berimob f)ører ©em 
tif, og bet ffal 'De faamænb faa ftraj:, for at jeg tan fomme 
nb af Xere§ (^jælb. — Ser ^c! ^r. Don ^(ageman fft)(ber 
1)em jo tre £)unbrebe 3?ig»ba(er \)aa en 5?ere(=0b(igation? 

kaptejnen. 3o, mtb jeg fjar eben benne Obligation 
ti( $)r. '^rofuratoren, fom ber ftaacr, (eperet, for (£jfn§fion 
Qt gjere. 

»an ber §aan. 3^! [jar :l)e bet? (Xxi $tn^am). 1)et 
er mig, foa min Sjæl! fjært, at jeg iffe tog fejf af ^em toeb 
forfte £)jcfaft, men bet gjor mig onbt for '2ere§ ©tanb, ber 
etters er faa ogtPærbig, at 3)c Ijorer tit ben. 

^infjam. Xe ^ar en befljnbertig SDJaabe at fomptimen^ 
tcre %olt paa, fom Xc iffe fjenber. WHaa jeg "ba fporgc Xem, 
l)\)cit> ^rofuratorer cre tit for, nnbtagcn for at ffaffe '^oer 
SØianb fin (I'jenbom? 

ban ber §oan. QJanffe rigtig! men om bet gjætber 
om ben Sttagfe, f)Portit ^Se f)Drer, bet er noget, fom jeg tuipter 
paa. 3^9 tror, at Pcbfominenbe§ Gjenbom btiPer nof for bet 
mcftc t)ængenbe§ imettem Dere? Sii'Sre. 'Xæwt 1)e "Dem fun§ 
om i :S)ere§ Stonb, og jeg fpær Dem paa min ©jæt! at De, 
ibtanbt be ogtPærbige $)?ænb, iffe pit finbe en enefte, ber 
ogerer fattig 9}?anb§ 93obbet. 

^infiam. 9)?en ben @tag§ ^rofuratorer maa jo bog 
ogfaa pære tit? 

pan ber ioaan. UpaatPiPtetig. ^-tner og ^remfer maa 
ogfaa pære tit, men bcrfor ftaar man bem bog attigePet it)jel, 
l)Por man træffer bem. Sfarpretterc og 9?atmænb erc Pift 
ogfaa nobPenbige j^otf i en Stat, men berfor Pitbe Xe bog 
Pet iffe Pære bet? — 9cn, for at tote om mit 3)®renbe — 
§r. .^aptejn, min 5>en pon ''^lagcman f)ar giPet mig i ^'om^ r 461 miéfion at betale Cbligatioueii og 9ienterne, oq berfor fommcr 
jeg til "^ern; jeg er ha ®eve§ debitor, og fibeii bet er lelu- 
tora ^(igt at fomme til SUebitor, iaa fer Xe mig i Xag paa 
Xere§ ii>a're(l'c, f}Uor jeg, min Sjæl! elleré olbrig f)aDbe fat 
min gob. :uer er pengene. 

kaptejne 11. 3eg f)ar met 'Sem intet at gjøre. — ^seg 
»i( (Sjfuéfion f)at)e, nnb ber Pon ''^jlageman ffal mid), ofine 
Otaifonuement, in ©(utteriet. 

uan ber §aau. (San! og bet uagtet (jan uil betale 
^^engene'? 

^-)3in^am. Xet gaar itfe an, §r. itapteju! jeg ()ar fagt 
Xem bet tilforn. Sag pengene! 

pan ber §ann. Xe fan gjore, f)Pab Xe bil; for mig 
gjærne. iUien Xe maa pibe, at jeg ogfaa f)ar en S3ilje, og 
at SoP og 9iet ^ar en Silje, ber er ftærfere, enb baabe Xereé 
og min. 

ijiinfjnm. Sag 3)e "i^Jengene, ^r. Sloptejn! for Xe 
mifter Tern eUer» rent — (afnbeSj og faa mifter jeg mit 
Salarium. 

Pan ber §nan. ^es ffat ubbebe mig et enbeligt Soar. 
Xet er fibfte ©ang, jeg bV)ber Xem ''^engene paa benne lOcaabe. 
€g bet fpær jeg Xem ti(, ot berfom '']5engene blioer bnben 
X)em enbnu en (^ang, foin ffal ffe notarialiter, og Xc ba nægter 
at tage bem, fnn Xe fti)be en l)Pib ^inb efter bem; og Ijpors 
ban bet enb gaar, faa faar Xe, min ©jæl! bog iffe Pon 
^(ogeman i ©lutteriet, bet ffal jeg Pære Xem SUJanb for. 

Slaptejnen. (^ieb man bie Obligation l)ier! (§an riocv 
ben iib of fiaanben \^aa ^^Jin^am). 3^9 f)nr SOiitleib mit ben 
ftaftclsi ''^lagemnn, fonftcn Ijiittc id) miet) nidjt bemegen laffen. 

Dan ber .siaan. .^"»''"tcn ffe laf, at Xe l)ar et faa 
meblibenbe .'gjærte. — Se, l)er er kapitalen, og ^Kcuterne meb! 
nu l)orer Cbligationeu mig til. (A;^all ftopper ben i ?ommeu . 
garPel, i)ie§fieur§! og mine Sjne ffulbe, paa min 3ja'l! meget 
flao mig fejl, om jeg itfe fjenbte Xem, naar jeg fer Xem 
igjen, om bet fan ogfaa Par i ben bojefle 0)alge. (Øaavt. 462 IJjcriie Scene. 

v^aptejnen. *pin^am. 

'^tnf)am. 3^9 grntii(erer Tern fnnbelig, *oi-"- J^Qptejn! 
•Set Dar oivfelig bet aUerffogefte, Xe funbe gjore. 

^aytejnen, ^an ml mig om ^(ogffab tale? So ein 
!Dummfopf! 

"i^in^ant. Xe maa forfabe mig, §r. ^aptejn! ^apbe 
Xe i!fe fu^Qt mit 9taab, forfifrer jeg Xem, Xe ^apbe nlbrig 
faaet én SfiUing. — 'i'Jien — berfom .kaptejnen itfe Pilbe 
toge bet t(be op, fna ffulbe jeg ubtiebe mig mit Sntarium 

Raptejnen. Sofarium! — ()an Sofarinm! — unb fnn 
mid) itte engang en Slerl in Slutteriet iætte! 2Bart mon! — 
^an ffa( fin Solarium friegen! 

(kaptejnen tager (jam t 9Jatfen og fparfer ijam ni). 

ffctnte ©ccne. 

Se forrige. ®nt)benftrup. 3onaé. 

Sni)bcnitrup ffom fommer inb i bet fammc). £)r. .^ap^ 
tejn! [)Pab er bet, Xe gjor oeb min gobe i^en, ^^rofurator 
qSin^am? 

"^in^am (fom ftttfer ^looebet inb ab Sørenj. O, min gobe 
©ntibenftrup! fe, faaban S^onjeft iaax mon, naar man ^anbler 
meb ilaPaterer. (@aar). 

Sjette Scene. 

kaptejnen. Snt^benftrup. Sonars. 

Jrlaptcjncn. Xer elementfc^e $^er(! — mid mid) ©o* 
larinm f)aben, nnb fan mig iffe en Xebitor in Shitteviet jætte. 

3 ni) ben) trup. O! bet er en Xo§mer, £)r. Jftoptejn! 
ret en '3Grfe=Xo»mer. 

^'aptejnen. 'iibcv, min gobe Snibenftrup! f)an er en 
flog !Ofanb. Xas locifj id). Xet ^ar jeg of fin Slatfifiernng 
9e()ort. 

Snt)benf trup. 3o, ben itatefifering nobeé man tit at 
bruge. Og ber er faamænb iffe en bræmmer eder en S^jøb* 463 manb i t)elc '-l^cvbeu, eder notjcii Sfræbber og Sfonuigcr, ber 
jo (ærer fine JBorn, i)\)at) ^ni" ber ^orer til '^roteSi'ioiien; 
at fige, nanr '-Borncnc ffiit [i(ide oeb ben. Xct er noget, fom 
maa ffe. 

^onaé. Cg nanr bet bog ffa( ffe, ^ttorfor ffnibe 'Oa 
itu ^apa lige )aa del gjore bet, font anbue? 

Silnptejnen. Ohit! nber [lunb ffal jeg neb ben uon 
"^(ageman gjere"? ^nn ^nr mig ber i '3{fte§ proftitni(ert nnb 
af fin §uu» jagen laffen, bloå forbi jeg fjané ^lodjter pitic 
engagere. 

3nt)benftrnp. Xen uforffammcbe ^axll — fjørl ()an 
fft)Iber Xent jo ^enge? be maa (ægge ©ag an imob ^am. 

.kaptejnen, "^(bcr ^ar mig iffc ben ^erl fin Obligation 
be5a^(t! iotiat ffa( jeg nn Peb ben Perftndjte Sccrl gjere"? 

Snt)benftrup. Det er mig fjært, at (;an f)ar beta(t. 
'Baa fan jeg nc( faa nogen ^4?e"ge pnn 5lfbrag? 

kaptejnen. Gin anbernial! — (i§ ^at feine (Si(e — 
jeg ()ar f)Pab anbet at tænfc pna. Xe maa mig f)jæ(pc iiber 
ben 'i}J(ageman 9iaPange jn friegen, 

Snijbenftrup. Xet er iffe faa (et en Sag, for jeg 
fjenber ingen, ber ()ar .s^aanb i ."oanfe meb bnin. '^^hiax man 
fnnbe faa nogen af ^an§ Obligationer opfjobte, men ()Uor er 
be'? og beéuben faa refifercr man for mange ^enge berPeb, 
og bet er iffe oærb. — 9}?cn — ^onaé! l)or Pcl efter, min 
Son! — 

3onaå. • Xet gjor jeg faamænb ogfaa, ''^3apa! 

Snt)benftrnp. Ser Xe, £)r. ^aptejn! naar man 
tiibfte, ^Porban don '^lageman ffreP fit ^uiPn, faa fnnbe man 
let fan bet ffredct efter, for jeg l)ar '-Befjcnbtffati til en Xet 
^abi(e golf, ber fan ffriPe f)Pab ^aanb efter, bet ffal Pære, og 
fom fnn forPenbe bercå ©ogftaPer, naar man en ©ang belpper 
forffjellige ^ænber paa ét Xofnment. Ser bn, i^onaå! faa= 
banne ftneb er bcbft at brngc i StcrPboer, ()t)or 9Jianben er 
bob og iffe fan nægte fit ^Jnon. l'ian fnn ogfan proPe at 
gipe stegninger inb, fom forl)cn erc beta(te, for gemenlig faftcé 464 bog Sl'Ditteringcr bort: og foa tan mnn (ære unge 9JhnnejTer 
at ftribe bereS g-orælbreå SJamie efter, '^aa bi§fe ^Jiaaber 
f)ax jeg fonmænb aroet meget i mine ^age. 

3ona§. Cg fiben ber bog ffnibe arbeS, ^oorfor funbe 
bo iffe J|5apQ lige faa t)e( nrDe, jom nnbre? 

Slaptejnen. 33raDo! ^en 3unge blitier en f omplet 
Spi^bub in fine 'Bage. 

3nt)benf trup. S^aptejnen behager at fmigre. 33i to 
Pi fjenber f)inanben faa Pel, ^x. ^loptein! at jeg iffe ^olber 
nogen nf mine ^rofe§fion§=§emmelig^eber ffjntte for ^em. — 
(Sagen er nu ^er libt Panffeligere, fiben ^fanben leper; men 
meb C Per læg laber bet fig bog nof praftifere. Det fommer 
fun§ on paa, at man f)apbe et Dofument eder et 33reP, '^Por* 
paa mon funbe fe, ^Porban ^on ffriper fit 9laPn. 

S^aptejnen (ftaar [ig for ^:)3anben;. ©fulbe jeg bare iffe 
(jape oæret fo ein ^ummfopf! (Jager fin tegnebog op af ?ommen 
og (eber blanbt nogle ^opifer). fflBart man! — ^ier ^abz icf)'å, 
^ot niid) ber 3:eufe(! (.pan leoerer ©n^benftrup kopiret), ©in 
egen^ænbige 9?amen§ Unterfcf)rift. 

Snt)l)enftrup (aabner papiret). §r. }Æaptejn! — o! 
jeg maa fgéfe ^em for bet; bet or et 5[)?efterfH)ffe. — {S^an 
fi)«fer Saptejnen). ipan;^ 9iaPn mibt paa et St^ffe rent ^apir! 
— boor ()ar 1)e faaet bet? 

kaptejnen. ^c^ er en ftor Safdjenfpieler — 'ba^ 
raiffen Sie. Unb fo giorbe jeg for en paar SJod^en fiben 
einige 2;afcf)enfpie(er4tiinfte ^o» bem. ^cq micfelte benn et 
@tl)ffe '^apiir fo fammen, at ben blep gau| flein, fo bat jeg 
ben Pon ^(agemon fin Dfamen berpaa at ffripe. £)an gjorbe 
bet, — Pip§, ^ahe id) ben 9camen meggeblafen, unb er ^attc 
ein reineé 8tiicf ^^apir. '-i3erfte^en @ic, id) djargierte be- 
^ænbig, unb fo bef)o(bt jeg ben Stitd meb fin 9iamcn auf. 

©nl)benftrup. S^rtræffetig. 9hi ()ar jeg alt, f)Pab 
jeg be^øPer. ^erpaa ffriPer pi en '^eiel — iffe for (ap — 
paa nogle iTufenbe ^tiggbaler; — og oper ^ans eget 9JaPn 
ffriPer Pi: accepteret, @aa ffal Pi fe, £)Pab Slarlen Pil gjore; 465 og om l)Qu ba fan iiubgaa Slutteriet. — SUfen, t)Oor meget 
faor jeg for min Umage V 

Jftoptejuen. C! ni \fai fom iSriiber bele. — Unb Sonaå 
ffal ogfoQ en fmut ^4>ræfent I^aOe. 

Sonoé. Seg tatfer igx. ilaptejuen. Waa jeg faa ben 
i tontonte ^enge, for faa fortjener jeg libt meb at laane mine 
Sl^ammeroter. 

Sqitenbe Scene. 

® e forrige. Sefperf en. 

Sefpei'fen. €m ijorlabelfe, min §)erre! at jeg fommer 
'{aa briftig. ^eg [fulbc oift itfc tjaoe fat min i^o'b inb \)aa 
®ereé ©tue, naar bet itfe Dor for at foge min %'g'o, fom jeg 
i ^^Ifteé itte funbe fao fat paa, og fom er i)er. 

kaptejnen. 1)o maa jeg mig nbbebe, ot ®e fin 2;i)f 
paa en anben 8teb Pil føge. 

3ef perfen. Joi'lfib mig! jeg foger min "Jyo, t)Uor jeg 
Péb, at ()an er, om l)an faa ogfaa Par i SDereå flæber. 

Sonne (træffer fin J^aber i kjolen). O! lab o§> gaa. 

©n t)benftrup. Jslom og lab oå gaa, min 'Sreng! — 
garpel, ^r. ft'aptejn! 

Sefperfen. (£t £>jeblit enbnn, om jeg maa behtl — 
(Xoger Ijam i ^raoen). $ib meb mit Ur, ©aPtt)P! 

iSnijbenftrup. ©oa fagte, §r. Søjtnant! — 53éb ^e, 
l)Pab bet fon tofte Dem at ffjælbe en braP, ærlig S3orgermanb 
for en 2l)P, uben at tunne bePife bet? 

3 cf perfen (flipper f)am og blioer beft^rtfet). 

(3nl;bcnf trup. C! bet er fnné to bagateller, bet pil 
fofte "Dem — itfc mere enb tre ^Jiart, og foa 1)ereå portepé. 
— "Ser ftaar JÆoptcjnen, bet er ét ^ibne, og Ijer ftaar et 
fmutt ungt SO^enneffc, fom t)ar oæret til konfirmation og flet 
iffe er af min gamilie, bet er to 33ibner; mere træPer i'ooen 
itfe. SePiå nu ®e meb to 33ibner, at jeg f)ar ftjaalct et Ur 
fra Dem, faa^^arDe Puubet ©pillet; men berfom De iffe fan 
bet, faa fommer jeg meb mine to S^ibner og bePifer, at De 

30 466 i)ax [fjælbt mig for eu -lt)t), og iaa iaax Di at jc, ()Dem ber 
oinber nieft toeb ben Seg. 

Sefperjcju i'Jiin ®ub! ^Dnb er bet for golf, ber er i 
2?erben! 

Snl)benftrup. 3*^. bet maa Xie nof fige, uciar ^e 
tænfer paa l)m\ fe(ti. Og tror Xe, at ber »il falbe nogen 
9)?i!§taufe paa mig? — 9^ej ! jeg er a(t for Pel befjeubt for 
en gammel ærlig og rebelig ^Sorgermanb. Om Xem Pil man 
berimob fige, at Xe f^ar fejet XereS Ur ub i Ulfegaben eller 
faabant et 8teb, for man Péb nof, ^Porlebeé biSfe unge dJien- 
neffer er. ©jør nn, [)t)ah Xe [ief)ager. — §er ftaar jeg, og 
ber ftaar mine SSibner. — 

^efperfen. (3bet l\an gaar). ^^^aa, lab nn nogen fommc 
og forftfre mig om, at f)an er en ærlig Wanb, paa ®rnnb 
af at man iffe fan bePife meb ^Cibner, at ^an er en Sfjælm ! 

(®aar). 
Cttcnbc Scene. 
■Se forrige, unbtagen Sefper fen. 

kaptejnen, '^laa, er ift mir ein fapitaler Serl. — 
^lu§ ber Scene mar luag flir ^ona^ ju lernen. 

3onaé. 3a, jeg l)ar Pift ogfaa paffet faa gobt poa, 
jom jeg funbe, men jeg Par bange. 

@nt)benf tr up. O, bu er et ^arn; er bet at pære 
bange for? 

3 o nag. 9JZen l)Por funbe ':|3apa fige, at jeg f)ar ftaaet 
til Konfirmation, og at jeg iffe oar af ^ang g-amilie '? 

©ntjbenftrup. O, bin 9?ar! maa man iffe hjælpe fig 
meb ^ogn, f)Por man iffe fan bruge 3aubt)eb? — ^pab nt)tter 
Rognen til, naar ben iffe bruge§'? 

Stoptejnen. 5lber nu maa ben poreå ^lan in SSærf 
fætteå. — Safj felten, bafi er eé gut quårid^ten fonn. 

8nl)benftrup. Xer ffal faamænb iffe en Jjormalitet 
blipe glemt. lUtegabcii, iiit ^'^olmenégabe. 167 Slaptcjuen. l!arnu tiMDlcv jeg iffc; cv ift en altju 
^abiler Wlann bcrtiL 

^ouaé. ^Ibieu fna længe. 
@n t) ben f trup. gmticl, ipr. Sfapteiu! 
kaptejnen, å recevoir. 

iSni)Denftrup og 3ona« gaar ub af en 2)|3r, og kaptejnen 
gaar inb i en anben ©tue). 

9{tenbc Scene. 

(Stuen i d. ^(agemou« .pu8), 
.fu. og gru ». ^J8( agern an. 

£)r. D. '^( ag em an. 9ko, liUe .ftone! jeg er \)a i Dag 
blepet faa lijffelig paa min gammel ''2((bev, at Pi to én ©ang 
f)av Poeret enige i poreé 9Jieningev. 

gru P. ^lageman. ^t), ntin Oebfte 9)?anb! Pi i)ax jo 
alle Xiber Pceret enige, 

£)r. P. ^(ageman. 9cej, 9J?ober! — men pi er bledet 
enige; — og bet fommer berof, at jeg a(tib ^ar giPet efter. 

5rn p.^ lag em an; 3eg fan iffe nægte big ben 58erom= 
melfe; bet er rigtignof fmuft af big; men bu nuia bog ogfaa 
tKftaa, at bu altib ()ar ^aft Uret. 

&r. P. '•^ I age man. ^^tte. jnft altib. — iUin pel Pære 
en @ong imellem, 

5ni p. ''^ lage m a n. 3o, lille 9JJonb ! altib, naar Pi ^ar 
bifputeret. — 9?æPn mig bare en enefte (i^ong, at bu ^ar ()aft JKet. 

§r. p. ^lagcman. ^eg Pil iffe tale om ben ePige 
Xifput, om Sorffjellen imellem at f)ebbe iOiefter ^eterfen og 
ipr. P. '^lageman, for nu f)ar Pi Pærct gift i mere enb trebiPe 
"^iax, og bPcrt '^lar l)ar tre £-)unbrcbe fem og trefiubétijPe 
Xage; nu fan bit fcio regne ub, l)Por tit pi bar trættebeå om 
ben SOfatcrie, for Pi i)ax i bet minbfte bifputeret én (^ang buer 
Xag berom. 

(5ru P. ^ lageman. Sfal jeg iia regne Sfnb>9larenc 
for en Xag mere? 

^r. P. "iplagem an. '^iaa. naa ! bliP iffc Preb! lille .Vlone! 

gru P.^ I age man. Xet er ogfaa bet enefte, Ijan altib 

30* 468 ^or at gjøre Cptjætoelfer ot)er. ?yor i alt aiibet i)ax l)an altib 
faaet met 

^r. ». $ I age man. ^aa? — Gnb, ba bu faibt paa at 
befale bine Sjeneftefolt at falbe big grue, »ar jeg ogfaa enig 
meb big i bet? 

gru u, ^lageman. Slien ber toar bu atter urimelig, 
ga'er! Sebber itfe en^oer ffiffelig S^^oue i S^en grue? 

ipr. tt. ^ lage man. ZaQ imob -titlen længe nof, naar 
ben giDeé big, og bu ifte fon afoærge bet; men fine S^jenefte* 
folf fan man bog fagte forbijbe at giDe o§ hitler, font iffe 
tilfommer oå. Og mon bu iffe fan »ære lige faa agtoærbig 
en JHone, naar bu ^ebbei 9)Jabame, fom naar bu laber big 
folbe grue? 

gru 0. ^ lage man. 9caa, l)ar bu enbnu mere? 

^r. D. '^^lageman. ^a, naar Di faa en @ang ffal ub i 
©fooen om (Sommeren at fornDJe oé, faa fan bet ifte fmoge 
big at fomme i C£l)arlottenlunb3 SfoD eller ^Dt)ref)aoen; men 
jeg maa fjøre fom eu l)Jar og flaffe omfring \>(\a be ftore 
iperffaberå Qiaarbe for at befe bereå ^erligt)eber og gaa i 
bereå ipatter og — 

gru t). ^^Iflflcman. ^a, l)Dab onbt er ber oel i bet? 

*pr. u. ^^lagcman. 3f), jeg miéunber fonbelig iffe bisfe 
golf bereé iperligt)eber, men jeg fan iffe libc, at bc ffal tro, 
at alle fimpie golf ere faa inberlig forlegne for at befe og 
beunbre bcree Stjffc. (in auDen Sag er, IjOor iii)ftftebet er 
fongeligt, ber fan jeg cnbba til i)Jøb finbe mig i bet. 9J?en 
1)05 en priPat Ælianb ^ar jeg albrig funnet libe bet; for i 
galb ui ere faa li)ffelige at mobe bet naabige 4"'erffab paa 
beres ©rænfer, faa fer be paa o5 netop meb ben famme ^Diine, 
fom bu fer paa bine Jjcneftefolf, Ælio'er! naar ui l)ar ©al en 
(^ang, og bu giucr bem iiou til at ftaa i gorftucu og gabe 
paa bet. Cg lige faa libet fan jeg ubftaa ben Janfe, at man 
funbc faa i Sinbe at regne mig iblanbt ben ^-^obel, ber ruinerer 
af .SVaabl)eb, liPab ^"^erffaberne l)ar anPenbt ^enge paa. 

gru p. 'ipiagemon. $)ar bu enbnu mere at fige, faa 469 fom meb bet i en ^a]t, for jeg fnnc§, bu f)Qr ret laobon en 
St)ft til at morolifere for mig i Xog. 

^r. ti. ^lagemnn. 3". oq bet fommcr faamænb af, at 
jeg er foa glob o\)cx bet gobe ^arti, Doreé Xatter ffal gjore. 

^ru D. "iJJlageman. '-i5il bu altib toære faabon, naar bu 
er ret glab, \c\a f!al jeg juft iffe rofe mig af ben 5o^"PifU'e, 
jeg ^ar bernf 

.*pr. t). i^SIageman. Om {^or(abe(fc, lillc Sone! — bu 
f!al ba fe, at jeg ffal ftræbe efter albrig at blitie ret glab 
ficrefter. — SO'Jen tit>or fan bog ©ofie bliue a)'? 

t^ru b. ^lageman. ^seg fagbe tit fienbe, at {)un ffulbe 
tomme l)er inb. — ^scQ faar at [)entc denbc. —. (©oarj. 

S^tenbe Scene. 

■^r. e. ^lageman. (')llene\ 
Xet er, ©ub ffe 2ot>! faa gob en .Sone, fom nogen nit 
onffe fig, naar ^un bare maa roabe. — Det er nu denbc:? 
foage @ibe. — Og jeg f)ar faamænb ogfaa min fnage @ibe, 
— for jeg fiaubc faact ben fortræffcligfte Sone af Iienbe, naar 
jeg itfe fjaobc giftet mig meb ()enbe, for cnb ()cnbe^ Jaber t>ar 
bøb, og faa inte f)at)be bæret faaban en ^Wæ^ce fra 58egt)nbelfen, 
fom jeg er. 

^Dcttte ©ccue. 

^v. t>. 1? fageman. j^ru D. *P( agern an. ©ofie. 

5ru n. 'il? (age man. .Slom inb, mit'i^arn! der er ingen, 
ubcn bin Jabcr. Xn béb, at jeg i '.?lfte§ iffo funbc fomme 
tit at tale meb big, for ni uavc faa glabc ocb 'Sorbet, faa ni 
tom fun§ fent bcrfra. 9Ju tiar ni l'ejligheb til at tale libt 
meb big, og jeg maa ba forft gratulere oé lige faa meget, 
fom big felt), forbi t»i tom efter, f)Uab .Saptejncn irnr for 
en .Sari. 

.s>r. t). "i^^lageman. "^sci, dam dabbc jeg altib biTrot imob. 
Xet tiar bit ^Irbejbc. 

5ru b. "iM age man. Stal bu cnbclig labc mig l)ore» 470 uiinr jeg cii @ang [ejler? 3?i(be jeg bcere mig faaban ah meb 
big, )aa maatte jeg gaa og tirumme fra SJiorgeit ti( '3(ften. 

Sofie. 3eg er t)i§ poa, at h(^ah^ min gaber og min 
9J?ober elffer mig faa meget, nt be altib figter til mit S8el, 
enbogfoa meb be ^anblinger, ^bortieb be fiben finbcr, at be 
^ax fejlet. 

$}X. 0. ^ (age man. ^a, i ©anb^eb gjør ui bet, min 
^igel' 

gru b. 'i^lageman. kaptejnen Par et ©farn, bet Péb 
Pi, og jeg nnbrer mig fe(p oper, at Pi atbrig ^ar funnet mærfe 
bet før. ^It Ijan Par noget Pinbig, bet §ar jeg Pel fet, men 
jeg troebe, bet fom af, at ^an par ung. — 9Zu tilb^ber ber 
fig et anbet ^arti for big, min "Datter! og bet er en ganffe 
anben SJJanb. — S"gen ung ©probere og ingen gammel ^ebant, 
en fortræffelig og en retffaffen i)JJanb. — 

^r. P. ^^lageman. ©om er meget rig. — 

©ofie. Og font ^ebber? — 

gru P. ^^lageman. 3a! f)an§ 9?apn er fanbelig iffe af 
liben ^-8cti)benf)eb. — £)r. Pan ber .'paan. 

©ofie. Oftinbianeren? 

§r. P. 'i)3 1 o g c m a n. ^uft f}iin. 

Sofie. Stjære gorælbre! — jeg tror, ^an er en ret- 
ffaffen 33Jnnb. — ^(gte f)am — ære f)am — bet fan jeg. — 
9J?en elffe ()am — bet fan jeg iffe. 

$r. P. ^^(ageman. 53etænf, mit ^-Sarn! at bu fan gjore 
oé — bine gorælbre — (tjffetige luia Porcé gammel 5t(ber. — 
^an er rig. — 

gru P. ^( age man. Og f)ebber oau ber §aan. 

©ofie. 5eg uil opofre alting — min egen St)ffa(ig; 
fieb fe(p — , naar jeg fer, at bet er nobpenbigt for Xereé 
9to(ig^eb§ ©fi)(b; — men at bet l)er er nobPenbigt, inbfcr 
jeg iffe. 

gru p. 'ip (agern an. Tu er ogfaa fuu§ et Sarn! — 
men Pi inbfer bet. 471 iiv. u. '^M n gcninn. Tii uil (æcjgc 5lar til X)oxe$ 5((ber, 
Deb at foje o§. 

©ofie. ^613 nilbc fælge ti 'iJlar af min 'DUbcr, for at ti(- 
fjobe mine Sorælbre ét. — Wqw Xc ml felu bliue nh^tfclige 
toeb at fe mig Da-ve bet.. 

gru ti. ^ lage man. 5>i bliuer aUe Iijffelige, naar bu 
føjer ov 'i)Qx\. 

Sofie. 9Jien bliuer Xe uli)ffe(ige, om jeg uoDer at ucere 
^em u(l)big? 

i5ru t). ^ ( o g e m a n. 3a ! — \}\ inl ftiiube ^en af ®ræni= 
niclfe — og bo, og bet er ba big — 

Sofie. Stjære SDcoberl — ti bog! — jeg fan iffe ub= 
f)otbc bet længere. 

i"»r. D. '^lageman. gor enb mere at otoerbeiiife big om, 
cit bet ftaar i bin )DlciQt at gjore oå enten (i)ttelige eller ult)!te^ 
lige, faa maa bu Dibe, ot oi ere i ^Irmob og bt)b ®jælb, og 
flt borc§ enefte li^anb beror paa big, og ot bn gjor et gobt 
^arti. 

Sofie, ©r bet uiff? 

gru ti. ^l ag em an. Soa nift, fom jeg er bin ?."l?obcr, 
er ber iffe et Crb nfanbt beri. 

eofie. 3?il De fornnbe mig nogen ^'ib til at betoenfe 
mig i? 

gru D. ^ la g cm an. 5:il 9)Jibbag, mit^orn! — tn fan 
iffe længere opl)olbe I1?anben. 

^r. P. ^M age man. 'iSi Pil forlabe big og blot bebe 
big ooerpeje, at bet ftaar i bin 9.")iagt at forlænge eller forforte 
Porcå Xage. (.^an ft)8icr t)enbe;. 

gru 0. ^M ag em an. gar Pel faa længe, mit 53arnl 

(4<un fl)«fer Ijcnbc. 2)e gaa). 

lolotc 3ccnc. 
©ofie. (aienc. (viin fatter Hg t>aa eu @toI). ©oa er 
jeg ba beftemt til et Cffer, et uU)ffaligt Slagtoffer. — C, 
min i^en! l)Pab Pil bu fige, naar bu borer bettc? — l)»ab 472 ffal jeg gjore? — ^Sog! f)ar jeg iffe en Særemefterinbe — 
en 5Seninbe — , fom jeg fan ranbføre mig meb? 
(^un rejfer fig og »il goa, men møber ^xøhn ». @ommer i 2)øren). 

Jrcttcttbc ©ccnc. 

(Sofie. '^vøUn ». ©ommer. 

gr øf en en. £)t)nb fatteSDem? — :goor(ebe» fer 1)6 nb? 

©ofte. S3ebfte 53eninbe! — gib mig et 9tnab! — 3^9 
ffal ægte oan ber ^aaxi — eder og ftt)rtc mine Sotoetbre i 
?Irmob og (Slenbig^eb — ja til fibft i ©råben. 

(5r øf en en, $)t)em t)ar fagt T^em, at bet bilbe Olibe en 
nøbbenbig Søtgc, noar le afflog bette Jilbub? 

©ofie, sortne gotætbre felb! — S»ft nu forlob be mig. 
— $)t>ab ffot jeg gjøre? — gib mig et 9taab. 

g r øf en en. @anbelig, lille Sofie! bet er én af be 
banffeligfte ^ofter, '^bori 'Se funbe fortange mitStaab, — Og 
jeg maa nøje oberbeje 3;ingen, før enb jeg fan tjene "Dem 
bermeb. 1)er ere Obofrelfer, fom ?5orælbre ere pligtige at 
gjøre for bere§ 58ørn; men ber gibeå bi§felig ogfaa mange 
3;itfcetbe, f)bor ^^oi^ætbrene fan fræbe Opofrelfer af dornene. 
Xierfom 1)ere§ 5-orælbre§ S'pvfatning fan l}jælpe§ uben bette 
befperate ?[Ribbel, ba ffal bi bel finbe paa llbbeje til at bøje 
bere§ ^aarbf)eb. — 93?en ftaar 1)ere§ ?5ovælbre§ 8t)ffe eCter 
Ult)ffe birfelig i Tiereg ^^aanb — ba — ba forbre§ ber C'>elte; 
mob, lille ©ofie! — og bette er bet, fom jeg førft maa nnber^ 
føge, før enb jeg fan raabe Dem. — l^om inb, og iab o§ fe 
til, ^borlebe§ bi ffal fomme efter Sagerneå Sammenhæng. 

CSx goa). %mtt %tt 

(Somme 93cEreIfe). 

^ørftc Scene. 

Saré. (aiene, meb en ^ejefoft i .t^oonbeu). 3eg fl)neé, ^er 
!nnbe bære rent nof. (®ober). I)en naabige Srue fan nu albrig 473 

fan bet pænt nof. — £tuu t)éb f)eUcr iffe, dinib bet fofter paa 
kræfterne — i gaber) nt gan meb gejcfoften. — 9D?an fan fngte 
tnie om bet, font man intc fjenber! — (®aber). Og fnn f^neé 
mig ogfaa, at bet er Stuepigen^ ^Irtiejbc og iffe Xjencrené. 

(Sætter ftg poa en @toJ og gaber). 

5lnJ>cn Scene. 

5are. 2)at)ib. 

^apib. Staffelé 2axél — feje ©ulpet! 

2axé, ^n! £>an mon nof fige bet. — Snnbant 'illrbeibe 
mna jeg gjørc. (@aber). 

I^nttib, Xobib fijælpe 9nr§. — Dnpib gjærne feje 
®nlD. - 

Saré, Xet ffal .'^an, faamænb (jane Xat for — 

(ftan f(t)r Xooib .hoften). 

Xapib. Xapib nof gjore bet gobt. — C£r iffe \aa bum 
— er iffe ToPib. — (§an begtjnber at feje). 

Saré. X)er tigger ogfaa noget fienne — Woifio DnPib! 

((»aber). 

Xaoib. Ser bet nof — (ide 2ar§! — Tapib ffal intc 
glemme. 

2nr». Cg faa Piffer £)an StoPet af Stolene. (@ober). Se, 
^er f)or iban et .SlUrbe! 

^Xager et .^(æbe op af ?ommen og (ægger X)aa Ht ^nce). 

■^aPib. Sfal nof gjore bet — (iUe 2axél 

Snré. 53i( ©an altib faabanne f)jiT(pe mig — røoåfio 

XaPib? '©aber). 

XaPib. O ja! — X)aPib altib f)jæ(pc Qaxé\ 

2axé. 3fl. f'ifi t'i" JPfl enbba — (gaberj finbe mig i at 
Pære Jjener. 

Xapib. Sfal intc onbt ()ape — ffal iffe i?aré, — fan 
længe XaPib er ()er. 

2a ré. 9[)?angc Hat ffal f^^^an hane; — i gaber) .^^an ffal 
iffe feje uben ber — f)Por ber par fpilbt. ((»aber). 

I)aPib. XaPib gjærne feje fielc Cinlpet! 474 Sar§. 9?ej, nej! — G)ib gai^ben gjoie mere (gaber), eitb 
f)\)ab be befaler én! 

®atoib. Sa, ja, ba! — S 9JJorgen Xadib feje ^etc 
@u(Det. 

tJrebjc ©ccnc. 

S) e forrige, grøfen B. Sommer. 

Sr øf en en. 9)?en, @iib beDare o»! — "^toab er bet, 
jeg fer? 

'Babib. 'Dabib hjælpe titte Sar§ — inte anbet, grøfen! 

Srøfeuen. Dg bet fan £)an fibbe faalebe§ og tage imob? 

Sarg. Sa — jeg fon. (®aber). ^borfore ffulbe jeg 
iffe tage bet faa mageligt, fom jeg fon faa bet? (©aber). 

Srøfenen. ^eg tror, ,^an er fao boben, at £>an iffe 
giber baffet fig en ®ang fe(b. 

•Dabib. ©taffels 2ar§! — '2)obib gjærne baffe Sara! 

grofenen. 1)a burbe bet bære meb en ^jæp. 

®obib. 58ebare o§ — inte baffe meb Sjæp — gjør 
inte ®obib. 

Sar§. 3eg bi(bc faamænb gjærne betale én for bet — 
ligefom be ftore ^errer. (®abcr). — Wien min Son ftræffer 
iffe til. 

Srofenen. (^obt, 9J?o§fio Sar§! — men bil ^an iffe 
bære faa gob at behc fin $)erre nmagc fig et Øjeblif inb 
til mig? 

®abib. "S^abib gjore bet — fib fun§, litte 2ar§! — 
"Sabib gaar. (©oar). 

gjerbc ©ccnc. 

5rj<teiieii. Saré. 

gr øf enen. @fal jeg labe ^am bære ub af ©tuen? 
Sar§ ! 

2ar§. ^eg bar tilfreb§. at grøfcnen — (gaber) bilbe 
gjore bft, for bet tager faa meget — (gaber) — ptia kræfterne 
at gaa. f@aar gabenbe ub). I I 475 

^cmte Scene. 

grofen en faleiu). ^ct er et tianffcligt ^Irticjbe, \?q l)ar 
paatoget mig; og @iib tiéb, f)iHn-(cbc? jeg fommer fra bet! — 
Råberen maa jeg iibfpiouerc, om bere§ forfatning tiirtelig er 
foa flet, fom be figcr — og 93?oberen maa man fe at beDæge; 
for, i^bor forhippet i)a\\ enbogfaa er paa ©iftermoalet, faa 
maa ^an bog giue efter, naar (}nn ui(. 

Sjette ©tene. 

grøfencn. ^r. oon ^^Jlageman. 

^x. to. ^U ag em an. ^c f)ar forlangt at tale meb mig, 
grø!en ! 

gro fen en. ^a! — Xe parbonncrer mig min Xriflig= 
^cb. — Seg fommer ^er fom Jalémanb for Xercé jomfru 
'Skotter, forft f)o§ T'em, og fiben l)o^ f)enbe§ gni 3)?ober. 

£)r. to. '^lageman. .Win "Satter fnnbc iffc lettelig toælge 
fig nogen jtalSmanb, ^toi§ Crb fan og bor t)aiic faa megen 
93ægt ^o§ o§, fom I}ere§, grofen! 

gro fen en. 3cg er "Sem forbnnbcn for Xere§ kompli- 
ment. Ubfalbet af mit ^Srenbe toil t>a toife mig, om bet er 
en blot Si'ompliment eller iffe. 

§r. to. ^ lageman. ')))laa jeg altfaa nbbebe mig, at toi 
mao fomme til tingen. 

gro fen en. Xe l)ar beflnttct at gifte Dereé Xatter meb 
en, faa toibt fom jeg tror, meget brato og torerbig 9.1(anb. 

^r. to. ^lagcman. "sa, toi l)ar, grofen! Tet er et lil-- 
biib, fom tu albrig l)otobe fannet brommc om, og faaban en 
2l)ffe tilbl)be§ fjælben nogen ^igc mere enb én (iiang i tienbc§ 
f)elc Setoetib, f)toDrfore mon meb begge ^^ænber maa liolbe 
paa ben. 

grofenen. 3eg toil gitoe Xem 3iet beri, at bctte lilbnb 
er en Stjffc for Xem. 9JZen Xe l)ar letoet faa længe, at Xe 
umnlig fan onbet enb batoe lagt Wærfe til, at bet, ber for 
tnfenbe 9Jtenneffer er en ?l)ffe, iffc fjælben er en Ull)ffc for 
et enfelt. 2i)ffen er ligefom en meget gob 9Jiebicin i 5.^erben. 476 Xottoren, ber ordinerer ben, nma meget noje pa§fc vaa. om 
ben 9[Rnoe, fom SJJebifamentet tiUabeé for, er faa(ebe§ biåpo^ 
neret, at ben fan imobtage bet, tf)i e(ler§ fan bet bræbc 
i ©teben for ot ^etbrebe. 1)et fommer nu an paa, om 3)e er 
otterbebift om, at benne faafalbebe S^ffe iffe 6(it)er en UIt)ffc 
for Xereé Xatter. 

§r. tt. ^lageman. 3^. 5)et er jeg oUerbebift om, jeg 
fjenber min "Datter, og néb, at f)nn t>i( fætte fin St)ffa(ig^eb 
i bet, ber fan beforbre t)ore§. 

grofenen. 'Set béb jeg ogfaa. 53Jen, uben at gjøre 
Xem nogen .kompliment, maa jeg Penbe benne ©ætning om, 
og faa ^ebber ben: jeg er Pi§ paa, at De og Dere§ grue, 
fom goi^ætbre, Pit fætte Dere§ S^ffatig^eb i bet, ber fan be^ 
forbre ^enbe§. 

$)r. ti. ^I age man. Det Péb ®ub. Pi Pil. 

5r øf en en. VJlen, om nu bette ©iftermaat, i ©teben for 
at beforbre f)enbe§ Spffatig^eb, gjør ^enbe ulpffefig? 

iOTC. P. ^lageman. Det er ^un alt for ung til at 
funne bebomrae. 

5r øf en en. goi^f«^ niig! — Det er De, min .'perre! 
a(t for gammel til at funne bebomme. Sænf Dem fprretpPe 
3Iar tilbage i Dere§ Gliber, ha ber lob en .'poben Harmere 
i81ob i Dere» klarer, enb ber "nu fan løbe! og ^uff paa, fiPob 
De faa tit ^ar fortalt, ^»orlebeg Dere§ gorætbre Pilbe tPinge 
Dem til at tage Urmager=C£"nfen, for at De funbe faa SSærf* 
ftcbcl og ©fillingernc, og De berimob Pilbe "^aPe Dere§ forfte 
.^'one, fom Par en fattig ^^igc; l)Pab tænfte De ha om Dereå 
f^orælbre ? 

.<pr. 0. ^ 1 a g e m a n. ^seq tænfte — jeg tænfte . . . 5[J?en 
f)Pab fan t)el min Dotter ^ane imob bette "!]3orti? — 'HZaaffe 
en onben J^jærlig^eb? 

gro fen en. ?[l?aaffe — maaffe ogfaa blot, at ^un iffe 
fl)ue§ om ^erfonen. 

$>r. P. ^ la gem au. ^ffe fpneå om f)am'? — ^Pab fan 
f)uu bel ^atte at ubfætte paa f)am? 477 ^røfencii. C! bet uniuner 'JJcanben Oift iftc, nt l)un 
ifte fl)ne5 fao meget om \)cim, fom '5)e. ler cv oDermaabe 
mange 3)?enne|Iev, fom en ^^ige fon agte og ære, men otoer= 
maabe faa, fom t)nn fan gifte ftg meb. Cg jeg nil oucratt 
itfe tro, ot ^c uil forbre ftorre 2ljbigf)eb af 5)ereé Xatter, 
enb ^e feln »ar i Stanb til at uife T)ere5 gi-nælbre. 

^r. D. ^lageman. SlJien bet er en anben 3ag meb 
^enbe enb meb mig. Silfælbet l)er er ganffe forffjetligt. 

gro fen en. Xilfælbct t)er er netop bet famme. Xe 
tiUaber mig — — 

Æ)r. D. ''45 Ingeman. 9cej, grofen! Xet er fanbelig iffe. 
— yjiine gorælbre blebe iffe nhjffelige, forbi jeg afflog Ur= 
mager^d'nfen. 

grofenen. 55lit>er ba Te uli)ffeligc, naar l)nn afflaar 
oan ber ^aan? 

^r. ». ^45(ageman. I^o, »i gjur, grofen! 9Jiin ofono= 
miffe gorfatning, maa jeg rent nb fige 'Dem, er i)berlig flet. 

gro fen en. ^3eg liar iffe fet Deres Slontrabogcr; men 
faa meget maa jeg bog fige T)em, at ber, efter mine Sanfer, 
ffal en oDermaabe ftor og oDer{)ængenbe Ulijffe til, for enb man 
maa antoenbe faa befperate ^JJiibler, og . . . 

^r. u. -^jJIageman. ^CQ fnn iffe fige 2)em mere, grofen! 
enb at jeg iffe anfer bette Dfibbel for at oære befperat. 
Qijjærne fojebe jeg min Xatter; men om nn jeg uil, )c\o. gjor 
Dift min Slone bet iffe; om en l)alu Xime er bet llJiibbag, og 
til ben -iib ()ar ui louet at fige 9Jiaiiben ©uar. 

SijBcnlic Scene. 

S)e forrige. oni)b eiiftriip. 3onaø. 

Sni)benftrup. Stl^eb JiUobelfe! . . er ;pv. Don ''^lage^ 
mon hjemme? 

£)r. u. ^4>lii9cman. .per er jeg! l)i)ab gobt, niin\->crre! 

©ni)benftrnp (tager cu;5;eguebog op afi'ommen). 3efl t)<il' 
en liben ^c^d at enprefentere Xeni til ^-iktaling. Xen Inber 
fra Xato. 478 ipr. D. 'iJJIageman. Mxq en ^gejel! . . ^tior fan ben 
fomme fra? 

Snt)benftrup. De eriubrer bet nof, naar 3)e fer ben. 
— (^an (eoecer ijam 95ej:fen). Se, ^er er ben! 

§r. t). 'i^Jtageman, ipttab! en 53ej;e( paa to Xnfenbe 
$Rig§ba(er? . . . 

Snt)benftrnp. ^a, og fom De felD f)ar accepteret — 
fe, ber ftaar jo DereS DJapn! — Og bet er i Dag ben fibfte 
2øfie=T)ag, 

ipr. t). ^lageman. SPorlebeg fan bet ^ænge fommen? 
. . . Det er min egen ^aanb, og jeg fjar albrig i mine Dage 
accepteret nogen 5?ejet. 

@nt)benftrup. '^a, bet Péb jeg iffe, Deu er, fom De 
fe(P fer, enbo§feret til mig af en brap SOlanb, fom nn, befto 
Pærre! er bob. £)an§ ©fifte er unber ^cf)anbling, og jeg 
fan iffe f)aPe meb nogen anbcn enb Dem at beftide. 

Sono§. 5lej, faamænb fan ^apa iffe. 

^r. u. ^(o g em an. 3eg betatcr ben iffe. 

3npbenftrnp. Sn, fon '"iia ^e iffe tage bet i(be op, 
at jeg om en fialP Ximc gjor '.?lvreft i)o§ Dem efter ^ejel^ 
Dfietten. 

5r o fen en. De Pil bog Del iffe .... 

Snpb enftr up. gorlab mig! ... jeg ^ar intet meb 
gruen at beftiUe . . . Det er Dere§ gobe 9??anb . . . 

^r. P. ^ (ag em an. 33ej:(en er fatff, bet paaftaar jeg ..» 

©nt)benf trnp. 93?in iperre! min §erre! tag Dem 
i 5(gt! De ^ar fetP fagt, at bet Par Dere§ egen -tiaanb, og 
Pet er (SnboSfenten bøb, men t)an boebe ^er i ^pen, og ber 
er iffe én 90?anb paa f)elc Sorfen, ber jo fjenber ^an§ girma 
og ^aanbffrift. 55 i ( De betale ben? 

fer. P. 'i]i(ogeman. 9kj! jeg ^Pcrfen Pil eKer fan. 

Snpbenftrup. S" ja, nii« iperre! faa fe§ Pi igjen 
om en I)atP Xime paa en onben D?aabe. 3^9 fan faamænb 
iffe ffjænfe Dem min loPtige ©jenbom. 

3ona§. 'i^apa fan iffe taate at tabe. 479 

§r. u. '^Uagcman. £-)i5ab [fol jeg gjore? jeg ull)ffelige 
iOiennefte? alting ftormer til imob mig, for at gjore mig u(l)ffe' 
lig. — yiaa, grofeii! er nu iffe en rig ©tiigcrfon fornobcn? 

gro f enen. ©nbuii iffe, min ^erre! 

ér. D. ^lagcman. ^sp upaatmtitcligen. — O, jeg elen= 
bige iiJianb! — 3eg "ma nobe§ ti( at gribe til bette 3)JibbeI, 
og berfom Sofie iffe oil hjælpe mig, fao er jeg nbcn Dicbning 
forloren. — — (^an qaav). 

Ottenbe Scene. 

grdfenen. ®ni5 benftrup. 3ona«. 

5sonaé. ^aa faar Pi Pel gna , ^apa'? 

Sn^benftrup. 3a, lab o§ bet, min Son! '^Jlbieu! 

grofenen. O nej, Pær fan gob at bie libt! — 53ef)ag 
at fibbe neb! (2)e fætte ftfl i 53aggrujiben af Zf)tatvtt, grpfenen 
gaar frem paa Sfieatreti. Sfntbe Pet benne fremmcbe Pille læ§fe 
flere 5'Prpligtclfer paa Sofie? — ^a, ciffer l}nn Ijcnbc meget, 
faa gjor l)nu bet nift, og ber uoiie§ i bet minbfle meget. — 
'icej! bet ffol iffe ffe. ^eg ffal gjøre Sofie§ Spffaliglieb et 
Cffer. — i^ixt 2ufenbe 9tig§baler er min Ijele formue, og 
bette Offer fofler mig altfaa fnn§ ^alpparten. 3^9 ff^f i'os 
iffe libe nogen Ocob. — SO/ bet mna ffc. — (2;tl Snijbenflrup). 
9J?in *ocrre! (5r 3>ei-lcn iffe paa to Jufenbe $Hig§balcr? 

Snpbcnftrnp (fommer frem, og 3oiia8 ^olber f)Qm Dcb 
^aanbcn). 3o netop! bel)ag nt fe l)cr! 

gro fen en. 3eg betaler 3)em ^JJejlen. 

Snljbenftrup. 9J?cget gobt, naabige grue! S^cre? 9)Janb 
Pil ba . . . 

gro ten en. §au er iffe min ^Jfanb! 

3nt)benftrup. 3cg beber gruen om gorlabelfe. 3eg 
bnrbe ^aPe begrebet bet, fiben De uil betale en faabon Summa 
for t)am. 93?en uil Dereå .V)r. (Genial . . . 

grofencn. C£-r bet Duml)eb eller Cnbffab, min "^-^crre! 
. . . . 3eg er iffe gift. 480 ©nijbenf trup. 5e9 beber om {jovlobelfe, bet mente 
jeg ]aa oift iffe I)eHer. — Xet er bog unberligt. 

Sonag. "Set ft)ne§ jeg itfe, '^apal 

grøtenen. Sl'om til mig i (Sftermibbag, faa f!a( jeg 
enten leoere ©em pengene eller ftiUe Xem faa antagelig 
©iffer^eb, at "Ee iffe . . . 

92ienDe Scene. 

2)e forrige. Sefperfen. 

^ef per fen. 'Sereé ijbmi)ge S^jenere! 
Qonaå. @fal pi iffe nu gaa? . . . 

(træffer ©n^benjltrup i Sjolen). 

(Snl)benftru p. So nof, min "Sreng! . . . Slbieul 

Sef perfen. @e fe! min ærlige 9JJanb! . . O! be'^ag 
Qt bie et Øjeblif. 

©nt)benftrup. 3eg f)ar faa fanbelig iffe Sib. 

Sefperfen. O! jeg tager bet paa mig. — (St Øjeblif, 
om jeg maa ht'Oe "S^em! — Cg "Se, ^i^øfen! l^anbler ogfaa 
meb benne 9)?anb? 

j^røfenen. Om nu faa par, faa er bet en (Sag imel* 
lem t)am og mig. 

@nl)benftrup. 'Det ffulbe jeg ogfaa formobe. 

S ef per fen. ^^røfen! "SereS 51 ff ærer f omnier mig flet 
iffe Peb. 9)Jen naar ^e ^anbler meb benne 2)1 anb, faa Pil, 
faa maa jeg Pibe, l)uab Xereé i^anbel beftaar i. Og jeg fpær 
®em til, at t)Perfen ^an eller jeg fonimer ub af ©tuen, før enb 
15)e fortæller mig . . . 

© n i) ben f trup. '0)hn jeg gaar alligePell 

Se f per fen. <Baa\ bet uil ui fe paa. — Seg ^ai" min 
^arl berube. ^ejba, Ole! (en æZatros lommer inb). O! lob mig 
ftray efter politiet! — (Oie oil gaa). 5?ej! bi libt! — bet 
buer iffe. — ^olb mig faft paa benne ^arl! 

(3ona8 t)3ber, og jarlen tager fat paa ©n^benftrup). 481 Jicnbc Scene. 

Xe forrige, iinbtagcn 3ona8. 2)aDtb. 

^i^auib. Tatoib gjærnc l)plbc pno iiovl. 

(jj>Qn f)oIber paa 3ni)benftrup). 

S 11 1) b c n f t r it p. C ! ^tior biet) min ^sona^ af ? 

"D Q 13 i b. !Csonn§ lob foju »ar piffet. — 3ona§ er oaberå 
©on? - iffc? 

3efperfen. 5(n, {^rofen! jeg mao Pibe (Saminciitiæiigen. 
S)et er faiibelig for Xeres eget ticbftc. 

(Snljbenitriip. §^r. i?ojtnant! beter aiibcii ©ang i ^i^ag, 
Xe t)ar antaftet en ærlig ^Borgcrnianb. Tet ffal bliPe Tern 
en bi)r Slffæ^e- 3^9 ^ou\ fiib i et lopligt 'JGrenbe mcb en 
33ej:el paa ^r. Pon ^Ingeman, foni t)an iffe tunbe betale, og 
fom grøtenen l)nr IcPet mig at afgjore. 

Sefperfen. Xe, grofenV — oltiaa et ni)t Sræf i 
®ere§ Slarofter! . . . 

ijrotencn. Som jeg Pil frabebc mig Xem til at ftilbre. 

3efperfen. Wen Xe maa bog titlabe mig at je 
fejlen, min ærlige 93prgcrmanb ! 

Sni)benftru p. C, ret gjærne ! — ®e ber! 

(§an oifer i)am ben). 

3 ef perfen (efter at ^oDe befet 53eFren nøje). 9iej, min ær- 
lige 2)?anb! benne ^^eyel l)ar bn Pæret for l)aftig til ot ffriPe. 
(Baa bn Ijanbler ha ogfao mcb falffe 93ejlerV 

(3nt)benftrnp. galffe bejler! — Det ffal Xe bePife! 

3 ef perfen. 3a! bette ffol jeg bePife. — IDen IHffærc 
meb Uret Pil Pi for bet »forfte tie meb. — ^len — fjenber 
bn (£nbo§fenten? 

(Snt)benftrnp. 3, bcPare o» «ub! ja Pift gjor jeg 
faa. — "Det Par en braP ^.Itanb, men ban er nn bob! 

^sefperfen. T)et nar, til Ull)ffe for big, min 9Jior= 
brober! — Xen ©ong ()ar bn baarct big bnmt ab. Spv JC9 
ffal bcPife, at ^an Par bob fjorten Xage for, enb i^ejlen er 
bateret. I)n maa iffe tage ilbe op, ot l)an Par bøb en 9Jfaa= 
nebji 3:ib for, enb bet bleP anmelbt i ?lbreéfc=9lPiferne. 

31 482 Snt)benftrup. ^x. Sojtiiaut! ber ^ar 2e Xereé Ur! 
{|>an tager Uret af gommen og gtoer ^amy. DJien nu flipper jeg Oel? 

Sejperjen (tager Uret). 8furf! — 9Jej, 9tafpt)ulet ffal 
blitoe big Pi§ nof. — 33ring f)Qm ubenfor, til jeg fommer. 

Snt)"ben ftrup. D, §r. Søjtnautl 

^efperfen. ®aa, figer jeg. ^u er moben! — ^olb 
mig fnft paa i)am ! 

Da Pib. XaPib nof fjolbe @furf! 

(3e træfter af meb ^am). 

SUetite Scene. 

%vøltntn. 3ef|3erfen. 

grpfencn. £)Porlebe§ fænger alt bette fammen? 90? eb 
Uret — og 33ej(en? jeg begriber bet iffe. 

v3elperfen. 3eg ffal forflare ^Dem bet fiben. — 9?u 
funé to Jiug, og bet i al £)aft. gorft ^ilfe 2)em fra Poreg 
^Qptejn; f)an er aPanccret til ?Jhiffetér. 

gr øf enen. ^aptejn Pon ^Iberrøi^? 

Sefperfen. Diet ^an! — dJtan er fommen efter f)anå 
^ele ^iftorie og en ipoben ©apt^peftreger, f)Pori ben ^arl 
meb 33erlen er impliceret. £tan er of en meget fornem og 
abelig (jamilie i 3:i)fflanb. SOioberen forfjætebe barn, og bon 
lærte intet i fin Ungbom uben Sfarn§fti)ffer. iOian fjobte en 
Offtcerås^labé til ^am, men for nebrige Streger bleP ^an 
fa§feret; berpaa romte f)an bort. SO?oberen ^ar ibelig fenbt 
^om ^^enge og nnberftottet ^am. 9J?en bet funbe iffe forflaa, 
og ^an fuppterebe Peb ^anaitlerier, ^pab ber manglebe ^am ; 
nu palgte ^nn 93hiffetten for at flippe for ©fubfarren. 

5r o fen en, (£t græåfeligt (Sjempel for goi'ælbre, ber 
forf jæle bereé ®orn ! 

3 e f p e r f e n. Xette Par nu ^on§ §iftorie. — Dernæft man 
jeg bebe 2)em om at ffaffe mig en ©omtale meb ©ofie i Gnrum. 

't'axi er auanceret til aJ?uffetér, b. e. f. ^an er bfeoen 
begraberet til menig. — Slippe for ®tubfarren, b. d. f. flippe 
for at fomme i ©laoeriet. 483 ^ipfcnen. C! Dtbfte Xc, f)Dor l)ojt ben "^igc efffer Tern. 
Sefpciicn. 3cg féb bet, men jeg tiéb ogfaa mine 
'pligter imob ()enbe. Mun» fnnrt, groten! Xi)i 3;iben er fnap. 
grotenen. ©tray. f.v>ini gaari. 

JolBtc ccenc. 

3efper)cn (alene >. 9[)?tn Sofie ffal giftel i ^ag! — 
meb en uærbig Wani), figer ()cle ©gen! — C ja, bet ffal ^un 
— bet maa f)un! — @ib fntn maa bliuc (i)ffelig! — 9!Kit 
fibfte ioaab er bog aUigcDcI til (inbc. 

2;rcttcnbc Sccnc. 

3ciperfen. Sofie. 

Sofie, ©ebfte 33en! jeg er nli)ffelig! — jeg jTat for- 
labe big og ægte en anben — eller ogfaa gjore mine '^ov- 
ælbrc nlt)ffelige. 

5e) per fen. I)inc Joi'ælbre nll)ffelige? 

Sofie. 3a! lægge bcm i (^rnoen af Sorg; bet Pnr 
bere§ Crb. .S^oab ffal jeg gjore"? 

3 ef per fen. ©jorc binc Jorælbre li)ffelige! 3^9 fnn 
fjperfen gjore bcm eller big li)ffe(ig. Wit fibfte ®limt af 
bette ."oaati er forfunnbcn. 

Sofie. ,s3t)orlebc§ bet , tiebfte 'i^en ? 

3efperfen. 5^9 fafJ^ ft 53reu, at min :Utormobcr er 
bob, og jeg nrncr iffc én Sfilling. 

Sofie. dJl'm 0>3nb! l)uem arttcr "ba? 

5efperfen. tallotteriet f)ar arPct. £i)ft til at bline 
l)ODebrig forte SUmen paa ben forbommelige Tanfc at fpillc. 
i^un ruinerebe fig og bobe. — Xog! t)nn Dar mig intet ffi)l= 
big. C>cg l)ar altfaa intet at forbre. 'il'ien big, min Sofie! 
big maa jeg miftc. Xet er min '^['u]t at gine big bit Softc 
tilbage, tl)i jeg l)ar ingen llbfigter til at bliuc (ijere af big 
for enb om en l)alu Snei' iHaré gi^'I^l', tl)i for fan jeg umulig 
aoaucere faa nibt. 

S o-f i e. 3cg Dil oppebie ben Xib. 

3 cf per fen. 9Jej, min 'l^igel iM crc alle SDccnncffer og 

31* 484 mcnncffeligc gejl itnberfaftebe. Seg tan foare for min Sænte; 
maabc, om jeg ægter big nu, men iffe, i '^ait ni ffol bie faa 
længe, ^et er min '-^ligt nt nære rebelig imob big, enbog 
paa min egen '-Sefoftning : og bet er bin ^4^ligt nt rebbe bine 
gorælbrc frn Unbergang. 

Sofie. )Di\n (i)nb! t)nor er bet bog itte l^oarbt, naar 
»orc pligters; Opft)Ibelfe ffa( fofte fan meget! 

^efperfen. Wen l)nor let er bet iffe ogfnn at opfl)Ii>e 
fine pligter, nnor Opft)(beIfen iffe fofter oå noget! Joer forbre§ 
rigtignof ferm 53ef(utning og 5!)fob til at gjore bet førfte iibes 
f)age(igc ^rin; men ben ^nanb, ber finber bet tjenligt for o§ 
at ftro iJorne pno noreé S3ej, fan ogfoa gine o§ ©ti)rfe tit 
at ^olbe nb poa i^ejen. 

gjortcnbc ©ccne. 

Se forrige. J^rpf enen. 
grøfenen. Te fommer! — 'Se fommer! — gnff^ob! 
mine fenner! jeg bor enbnn én 5L)?ine at fprænge. 

(@ofie fætter Hg Paa en @toI i iBaggrunbeui. ^cnitenbc Scene 

2) e forrige. jj»r. og "i^vu Don '•^lageman. o an ber .paan. 

nan ber ^aan. X)et er en '■i3agatel, ber, paa min 
©jæl! iffe ffal fætte Tem graa i^oar i i>inebet. 

.VU. n. -Islage man. .S>nor er iOJanben meb i^ejlcn? 

3 ef perfen. Ubeufor. b^an ucntcr tuns pao ^-Befor* 
bring til Stofbufct. :i^ejlen nar fatff. Xet er opbaget. 

gru n. '"^Ungeman. )))icn fan bet bcnifeeV 

gro ten en. i}r. L'oitnanten tjur bcnift bet. 

•Vr. n. '^Mageman. (^ub nelfigne Xem for bet, ibx. 
iiojtnant! — {XU nan ber .^aan). "seg taffer Xem for Xereé 
®obl)cb, men nu be()oner jeg iffe "^^enge. 

nan ber .s'iaon. O! min ^aéfe er Xereé, fiben Xe 
fmigrer mig meb bet s:^aab, at Xere? Totter — 485 

gru u. 'i|3lagcm an. ^o, Dift uil ^un bet. — J^om t)ib, 
min Sofie! antager bu iffe ^r. uan ber \-)aanå ^iltnibV 

Sofie (rejfer Hg Saftig op), ^iære Joi-'ælbre! Se ()er, 
i))oat) Cffer en Xatter gjor af fin egen 2qffalig()cb. {X\[ oan 
ber .paan). 9Jiin ^erre! ber er min ^paanb! 

(§un fegiier iteb i ^rpt«" oo" ©ommere arme). 

^pr. og gru u. "iUageman. 9."liin Datter! 

5ef perfen. Sofie! (©c famle Hg om ^enbe; 

o an ber ipaan. ."ouab fattes ben ftatfe(§ '^^ige! 

Srotenen. ^•>un agter Dem l)ojt, men elffer 3)cni iffe. 
— £)un opofrer en auben i^jærtigljeb for at gjore fine 5'0V= 
ælbre li)ffelige. 

uan ber ^aan. iiimb l)orer jeg! ijii ^-^r. og gru u. 
"lilogeman). SJiin ipe^^i^e ! 3}iabaml Det Dar iffe efter '^Iftalc. — 
3eg ægter f)enbe, paa min Sjæ(! iffe. 

Sofie (jiaor op), ^olb Dere? Orb, min ^erre! og gjor 
iffe mine gi-ivælbre u(i)ffeligel 

Dan ber £">aan. ^'Hl*-'" af Delene nil jeg gjore, .'oPem 
er Dereå .S^jcerefte, iji-^nutny 

grøfenen. (Sn brau og retffaffen, men fattig Sojtnnnt. 

Sofie. Som affloar min £)aanb, forbi ()an ingen auben 
Ubfigt f)ar enb at ægte mig om en ()a[D Sne^ ''3lar. 

grofenen. Der fer De dam! (iJJifer &am 3elperfen). 

Dan ber -iTaan. Det er funé ^enge, ber mangler Dem, 
.<pr. Sojtnant? 

3ef perfen. Si)ne§ De, at bet er en ^Bagatel? 

Dan ber ^aan. ^a\ naax man l)ar bem, ellert, paa 
min Sjæf! iffe. 3cg paotager mig at ubfttjrc Dcrc§ 53rub 
og foette Dem i Stanb. iXil .v>r. og i^ru oon ^(agemani. De 
f)ar bebraget mig, miuei^enner! og til (S'rftatning berforc for- 
brer jeg Dercé Samtgffe. 

^r. D. ''^lageman. '')ln Pil jeg en (^ang raabe. (Xxl 
3efperfen). 3:ag l)cnbc. 

5ru D. 'islage man. Og jeg famti)ffcr. 

.^cfperfcn (meget glab;. Sofie! (.pan fi)8fer ^tnbe). 486 

©ofte 'til »an ber §aan). ^belmobige iOfanb ! 

gru t). ^I age man. 'Sflen, litle ^ef perlen! G'n Jing 
maa ^De føje mig i: Se maa falbe fig Don Sefperfen. 

Se f per fen. "Set fan jeg umulig; bet er . . . 

§r. P. ^lageman. Sone, er bu enbnu forri)ftV 9?ej, 
^or, 33ørn! Xxo en 93?anb, ber fon tale af Grfaren^eb: bef)oIb 
bet 9JaPn, S ^o^, og btjt bet albrig om, i ^Dor glimrenbe enb= 
ogfaa bet er, fom S fan faa igjen, for bet er og (iliper bog 
en Utafnem(ig()eb imob fine i^orælbre. 

Pan ber Spa an. §t)ab figer S)e? — C! faa er jeg 
en utafnemlig. 

gru p. ^lageman. §ar 2)e ogfaa bpttet ^J^apn? 

Pan ber Jpaan. 3a! mit rette dlaxtn er ^eterfen. 

S>x, P, ^ I a g e m a n. '^^eterfeu, ^Pab Sonbåmanb er De? . . 

Pan ber ^aan. 9?orbmanb. 

^r. P. ^lageman. Og "Dereå gaber Par? . . 

uan ber £)aan. Urmager i 5L)?aubn(. 

^r. P. ^lageman (faiber tiam om A^^alfen). O, min <Bøn 
Safob! [)Pem ffulbe tro anbet, enb at bu Dar brufnet for to 
og trebiPc 5tar fiben? 

Pan ber ipaan. @ub! bet er albeleå rigtig. 2et er, 
paa min ©jæ(! min gaber. 

^^Ile paa én @ang. !soanå gaber! 

^r. P. ^lageman. ^ttorlebeå blep bu rebbet fra Soen? 
fortæl mig bet. 

Pan ber ^aan. O! jeg fan næppe fommc til mig felP 
igjen. 3eg tileu opfiffet af en boUanbff ©tipper, fom fejlebe 
forbi; ^an bragte mig til ^ottanb, folgte mig til en ©eelenPer= 
foper. 5eg ^^^^ fort til ^nbien, og efter en 5>o^Pn 2;il= 
bragelfer, fom jeg Peb Sejlig^eb ffal fortcctle, fom jeg i Jjenefte JL 
l^o§ ben 9J?anb, fom jeg i ©aar fagbe ^aPbe teftamenteret mig ^Hj 
otte ^ing. 3eg tog f)an§ 9?aPn an af ©rfienbtlig^eb; t^i ben 
gamle r}aPbe, faa min ©jæl! iffc forlangt bet, gif fra Snbien, 
fom til 9{orge, og rejfte Sanbet igjennem efter to og trebiPe 
Starå gorløb, men funbe ber lige faa libet fao noget opbaget 487 

om min ^ahcx. fem i J^nbieii, titiov jeg bog ibelig omgiffe§ 
meb bnnffe Sotf- 

Sr. tt. ^^N loge mail. ©cv bu, .^oiie! bet tjntibe bceret biit 
<3h)lb, om jeg albrig f)alibe faact at oibc, at min 'i^alob oar 
til. 3eg ffal fortælle big, min @onI . . 

grn t>. ^lageman. C! gjcm bet til en anben ®ang, 
naar jeg ifte ^orer paa bet . . . 

o an ber §aan. i^eg finber ba fjer engaber, cn9J?obcr, 
en ©øfter, og fnart en ©Doger. C, ni ffol ttære aUc hjffelige 
og én familie. £>»ab, om oi ftvar lob kræften f)cntc og 
^olbt 33rtjaup! . . . 

Scgtcnbc <£ceitc. 

2)e forrige. SaoiiJ. 

X a O i b. "^atiit gjoerne I)cnte kræften, men uéb inte, t)t»or 
^ræft bor. (2;tl grpfen oon Sommer), grøfcn giftc§ meb (}am, 
bér ftaor? (q3eger paa ban ber §aan). Sffe? 

gro fen en. Wlin 33en! . . . 

oan ber £)aan. 'Ban min ©jæt! grofen! f)an l)ar iffe 
laa meget Uret; og berfom De funbe ooertale Dem . . . 

Dabib. ©ig ja, grofen! — (5r faa gob 9J{anb, fom fan 
bære — og T)at)ib blioer f)ol grofen! . . . 

Sofie. O, min bebfte SBeuinbe! 1;e bilbc gfæbc mig 
ufigelig. 

§r. 0. ^(agenian. 33(in min Xatter! 

gru t). ^I age man, C ja, og min meb! cnbffJDut jeg 
er fun§ ^an§ ©tifmober. 

Dan ber £)aan. 3^9 bit gioe Xcm faa lang Xib at 
betænfe fig i, fom Xe behager! 

3efperien. Cscg bilbc onffe, at jeg birfelig funbe regne 
Xem tit bores gamilie. 

Xaoib. grofen figc ja, og Xabib raabe ^urra! 

ban ber .t)aan. iWen betænf Xem iffe for længe, for 
jeg er, vaa min ©jæl! ni og trebibc ?(ar gammel .... og 
f)ebber bereftcr flet og ret ''43cterfen. 488 £)r. w. 'iJJla g eiuan. ^a, gib jeg fuube gjøre betfatnine! 

grøfenen. 3}im iperrc! foruben ®ereå l^erlige Gårafter 
^ax T>e en X?ig^eb meb en t)i§ ^evfon, font meget refommans 
bever Xem. — ^er er min 5)annb, uben længere 33etænfning. 
(£n ^igc paa trebide %ax i)ax f)eiler itfe (ang Sib at betænfe 
fig i- (oon ber •^»aan tqgfer ^enbe« |>aanb). 

1)nl3ib. ipnrra! XnDib er glab. „Xe 3Sonner cg iMinnec" blco fpvfte iSaug trljtt i 2bet J8inb af 
„©fuefpil af '13. "21. .teiberg" 1793 og (ebfagebeé ba af fplgenbe 

gortale. 

Sftcr at jeg i mine ttienbe fovegaaeitbe .ft'omcbiev, J^ovtoanb« 
(ingerne og .^^ecf tngb orn, f)aobe oærct faa Itjffetig at more 
'Jpubltfum og bebage, fplte jeg bog alt for oef — og man ^aobe 
fanbetig ogfaa paa abffitttge bet« anftcenbige, bel« iiæble 9(Raaber fprgct 
for at lait mig fp(e bet — , at biéfe Jtvbejber, meb alt bet, at be oare 
jlreDue af en banff SJianb og paa banfE ®ruub, bog alligeDcl ifte tunbe 
»ære berettigebe til at falbeå Origiitafer i OrbetS ftrængefte gorftanb. 
3 bet fprfte @tt)ffe tif[)Prte ben ganffe '^ian , næften ^e(c Sntrigen 
og be flefte itaratterer Seroante«: bet »ar altfaa hm« at anfe fom 
fpanffe 331omfter omptantebe i banff :3orb, og min goi^U^"ffte af bette 
£tt)tte fom forfatter fiinbe iffe oceue fijuberltg ftpvrc mb Urtegaarb«« 
manben«, ber, efter fin (gone, fprger for at opbragc fremmebe '•}3Ianter 
til at btiue faa ffjjJnne, fom bet er mnitgt i en for bem uoant himmelegn. 
3 bet ftbfte *©tt)tfe oar Del ^ele ''JSIanen og intrigen faa oct fom 
næften alle taraftererne min uimobfigelige gjcnbom; men 3been til et 
faabant ®tt)!te ^apbe jeg bog fjentet ^oé ben tflffe 2)igter ©tepbanie. 
©aberne oare be«uben, fom be natnrligoi« maatte uare, fremmebe og 
opblanbebe meb banff e @æber; be uare ifte, fom •V'r. •'43rofe«for 2:obe 
et ©teb meget rigtig notrt)ffer fig: ?iD af oore« ?tD og ©æber 
af oore« Sæber. iSlan funbe, ifær iir>aii goruanblingernc angaar, 
lige faa oel fætte ®cenen i »^ranfrig, Jtifflanb etter Spanien fom i 
2)annemarf, og ©tijffet ffnlbe ueb benne forlægning af ©cenen f)Dertcn 
Dinbe eller tabe betqbeligt. 

9^n forefatte jeg mig ba én (Sang at forfpge paa at mule banffe 
©æber og reofe nationale Sanrlig^eber. 2)fine iBenner fpgte at op« 489 muntre mig bertil, mine Uticnncv nt afffrceffe mig bevtra; begge Xcle 
Dave mig 3?cticrggninbe not til at fulbfore mit 5^orfa't, bev bog iftc 
fom ti( aKobenf)eb fpr cnb 1791 om Sommeren, ba jeg ffreo bctte ®tt)tfe. 
3eg talbte bet Se SSonner og ijjnnner, bel« forbi jeg »irtelig 
iffe Dor i 'Stonb til at finbe noget pa«feligere 9iaun, cUcr fom i alle 
^enfeenbe faa fitlbtommen foarebe til e-tijftct« 3nbf)olb; bel« ogfaa, 
forbi jeg meb i^i«f)eb troebe, at 9faiinct oar fatteligt for alle d)Jcnncffer, 
ba jeg meb (»runb tiinbe formobe, at man enbnn crinbrebe fig biSfe 
tticnbe ?injer: 

„Sne be ilJonncr og tninner og Dc'er 

^ofber Fortuna og '}5(utuS i "Jlgt," 

ber finbe« i en af mine i^ifer, fom bog no! nu Dilbe ^aue »æret glemt, 
berfom ttfe »cbfommeube felo t)aobe fprget for efter (Sone at foreuigc 
ben Deb at iai^t mig bpmme i en 9Jhiltt vaa Ijaloanbet .punbrebe 9itgS= 
baler*) efter en t^oliti=Åicnbe(fe, bev titlige meb f)ele ?^ort)pret ligger 
trt)tt for Samtiben« og (Sfterucrbenea iZ)\m, og faalebe« gioet ben en 
33igtig{)eb, fom ben iffe felu tunbe toaiificcre fig til; en j^remgang«= 
maabc, fom — man tiUabc mig at fige bet — oar albele« upolitiff, 
i?jpnt ben Dcl fjar uåret jnribiff rigtig; f)i)orom jeg faa meget minbre 
tpr ttjiole, fiben -^ivx -itéfeSfor 58 æren« i benne ®ag l)ar optaftet 
ftg til Oberbommer og fonfirmeret "JJolitimefteren« .ftjenbelfe i en 
af^anbfing, fom finbe« i ©tatiftiff, jnribiff og ?iterariff 
S3ibliotf)ef 3bje pefte 1792. pag 294. 

'ilfceppe par Stpffet« Sitcl bleuen bctjenbt i ^13ublitum, for enb 
bet tufenbmunbebe fHt)gte, 

Fama. malum. quo non aliud velocius ullum, 
firof par til rebe meb at fortætle, at bette Stt)ffe Par ben mcft bibeube 
Satire oper 'JJibefen, fom man funbe foreftitle fig. ^Wljgtet fanbt iSifalb, 
og forplantebe ftg folgeligen mere og mere, forbi man troebe og oibfte, 
at jeg ingen Siffere eller Xilbebere er af bibelen 2)et er fanbt, jeg 
tiaber aroelig ''Kbel, forbi jeg tror, at Opfinberen [)craf bm" gjovt ftprre 
Ultjffe i iBerben enb Cpfinberen af Srubt og 'Jallotteri, ffjpnt ^-olgerne 
af bi«fe fibfle Opfinbelfer ia'be fig lettere og meb mere iyi«l)eb beregne; 
jeg buffer mig iftc for 2(bel«manben, tun« for l/ianbcn, ban lurrc 
faa 5lbel, Sorger eller S3onbe; men jeg rerer ben i>lbel«mnnb i mit *) 2;em, ber iffe bupe laft "politi. ^^orbpret, ffplber jeg ben Uuber- 
rctning, at bet iffe »ar bc anforte toenbc iliujcr, ber tiloejebragte 
mig ben omtalte :UJulft, men bieie Crb: „Crbeuer bængcr man 
paa „Sbiotcr" " Fama raalum o. f. p , Sfljgtet, et Cnbe, ber opergaar alle 
anbre Cnber i ^urtig^eb 490 inberfte .v^jcsrte, bcr iffe oifer mig fine ormftufne ^ergamentsbreoe, fi^r 
enb Ijan ijav fremftiffet ftg for 58erbpn fom ben bt^bige, ntjttige og 
retffafne iBorger. 'Mt ^abe en inbiotbuel 'iperfon, blot fovbi ^an er 
abeltg, er 2(ffinbigl^eb: ^an er lige faa uff^Ibig i, at Ijan er fpbt2lbel§» 
manb, fom jeg er nfEtjIbig i, at jeg er føbt af borgerlige gorælbre. 
^unS ba, naar 2lbetSmanben trorfig, fom 3(belémanb, berettiget tit at 
fe mig ooér .pooebet; naar ijan, nben (5ortjenefter, tror, at ^an« blotte 
gpbfel gitter bom fortrinsret til Staten« uigtige*) (Smbcber, ta 
foragter jeg i)am\ ba fan jeg nmnligen bare mig for igjen at lait. 
l)am føle min ®to(tbeb; at t»ife t)am, i}\)ovhi>e9 ban, blottet fra atte 
anbre enb be inbbitbte mebfpbte gortjenefter, er faa langt fra at 
funne fomme i ©ammenfigning meb ben fanbe ftore 2JJanb, at ^an 
iffe engang fan maale ftg meb be faa »^oi^tjenefter , fom enbogfaa 
jeg, benne i bons ^jne faa ringe og nbctlibelige ''^3erfon, bar flrcebt 
at erbtieroe mig. 

%U bet ^Railleri, bcr gaar nb ooer en cnfett ©tanb, blot fom 
benne ®tanb betragtet, er uonftccnbigt ; bcrimob er bet ©fribenten og 
ifær ben bramatifle Xigter tifiabt, ja bet er enbogfaa ban« ^ligt, at 
oife bet latterlige i en eHer anben StanbS faregne gorbomme og at 
recfe bc i benne @tanb mere eller minbre olminbelige Saarligfieber, 
Safter og Uorbener. Scrfom en ©fribent, ber Déb, ^oor uæbelt 2lbel«= 
mænb ofte tillabe Hg at tæntc og fjnnble, og fom fjenber be Ultjffer, 
ben gejfllige ©tanb bor anrettet i lårben, ooocbe at beridere Orbet 
■31 bel af æbcl, quasi lucus a non lucendo, og Orbet sacerdos 
eder •'^.n-æft quasi sacra dos, eller en forbanbetOaoe, ba for« 
nærmcbe ban bc retffafne '.Pfænb af benne ®tanb paa ben atter^ 
uanftænbigfte aJ?aabc; ffilbrer ban og berimob ben bnmme og ^offærbige 
■Slbelgmanb, ben bt)ffelffc, falffc og uforfonlige ^ræftemanb , eifer §an, 
btjorlebe« ntatligc Ultjtfcr i en @tat rejfe fig beraf, at ben fprftc tror 
fig, formcbclft fin gpbfel, berettiget til at gjpre alt, ^oab ban oil, imub 
be anbre @tænbcr, og ^uorlebcS ben fibfte ofte ^ar brngt og bruger 
©ube 3®re fom en 9['faffc, boorunber ban fan ubfpre prioatc og lumpne 
33if)enfigter, ba fan ingen retffaffen 'Manb finbc fig fornærmet; og en 
bel ©tanb fan umulig uanare«, forbi man eifer, at ber iblanbt ben« 
ajJeblemnicr finbes enfelte 3nbitiibua, ber toenfe og ^anble flet. '') 3cg ftger meb glib »i g ti g e Smbcber, tbi at figurere »eb 
i^offet fom .tammcrjunfer, etter boab be anbre åongenS Xomeftifer 
bebber, bet er en 2(Sre, fom Sffibbclftanben gjcerne ocerlaber til 
2lbelen. Quasi lucus o. f. t., ligefom en ®fot) af, at ber er mørtt. 491 2)et er iffc min ^ng, f)er at inic bet baavlige og iivinielige i 
3(belcnj> etoltheb og ^Pi'i^c'i'ii'f 2Jta'nb, ber oaie ubvuftebe meb flere 
Åuiibffaber og ftorrc Jalciitcr eiib jeg, [)aue for længe ftbcn temmelig 
npje broftet benne iiiaterie tnn« maatte bet tidabce mig at gjore 
en ^tnmærtning, fom jeg itte erinbrer mig at I)Qoe funbet ^oé nogen 
anben gorfatter: 5)et er befjenbt, ot ber imeflem ■J(beleu felu gjoreg 
©iftinftioner. 3J?an gjpr goriljel tiaa gammel og ni) 5IbeI. -I"*'" f)olbe8 
for at Doere fornemmere enb benne 3o flere -}lner en iHbeli?manb 
^ar, bet er: jo flere abclige gorfctbrc i lige opftigenbe ?inje fian tan 
opregne,- jo fornemmere og fipjere af '.Jlbel tror t)an fig at oære 2)er^ 
imob anfes ben nt)Iig abfebe, enten bet nn rr ^^cnge etter i\ortjcncftcr, 
ber iicitiv ablet ^am, for meget libet bebre enb en >}iotnrier eller 
uabelig. -v^eraf fplger, at enljuer DJanb af ben foatalbebe fjoje '?lbel 
maa anfe ftg for Ijpjere :Jlbel enb fin ^aber, benne er atter fornemmere 
enb f)ani gaber, og faalebe« oibere op ab, inbtil primus acquirens 
etter »gtamfabercn, ber er ben ringefte af bem aUe. 3 5anrl)eb! 
næppe fan noget mere nrimeligt tænfe«, eno at ben 'DJanb, fioij 5or» 
tjeneftcr baoe giuet en gamilic fin ©Ian«, ffnlbc oære minbre året 
enb be, ber intet anbet l)aiie gjort enb at labe iig fpbc af benne ^tam^ 
faber; og man ffnlbe fanbclig lebe længe om noget ftprre iSeoié paa 
Utafnemmeligl}cb imob fine j^orfabre i)Jan tiUabe mig at tro, at ben 
fnnbe gornnft biftercr netop bet mobfatte; at "Jlbelen« •i">pjf)eb bnrbe 
beftemmeS efter ben ringefte 'Jlfftanb fra ®tamfaberen; at primus 
acquirens bnrbe agte« for ben meft abclige, fom ben, ber hc[\}be 
er^Deroet fin Jjamilie og fine (Sftertommerc benne ©lanj^: og at ■!?lbelen 
maatte blioe ^aa meget flettere, jo længere ben uar borte fra fin førfte 
Cprinbelfe; meb minbre nogen af (Sfterfommernc bai^be forogct (familien« 
2<Sre Deb egne nimobfigclige ^oi'tjei'cftfi'. 

3eg l)ar nbbrebet mig faa oibtlpftig ooer benne 3)Jaterie, forbi 
man i 21Iminbelig^cb ^ar ben j£anfc om mig, at jeg l)aber bibelen, og 
gjærnc pnflebe at fe ben nbrtjbbct. aJJan maa altfaa tittabe mig cnbnn 
et 'i^ar Crb [)erom. 3cg i}abn- '^belen, bet er: 'DJaonct, ^Tingen og 
be bermeb forbnnbne aroelige ^Hettigbeber, fom et 3nbgreb i anbre 
StiTnber? rUettigbcber; men jeg ciffer og ærer mange '•i^erfoncr af 
benne gtanb ; iDtænb, ber ocb be aloorligfic iBeftntbelfer for itatcna 
og bet alminbeligeS iBel og Peb be atterclftparbigfte ggenffabcr bape 
gjort fig, for bered egne ''43erfoner*), bercttigebe til benne ubmcrrtebe 
26re 3eg tror, at Ubrl)bbelfen af btn aroelige abcl otlbe Doere en 
ufigclig SJJelgjerning imob nfpbte Slcegter ; men jeg er iangt fra at *) 2lt man laber 'J3prn bcltage i ivoraibrci* 3(Sie cg iBclonning for 
fanbe gortjencfler, fan bnpe Ti" go^e CVirnnb og »olitiffe 9Ji)tte: 
men at nbftra-ffe benne 3Gre og 58clpnning til sSprncborna JBornc 
bprn i ntaflige (generationer, faa længe i^erbcn fiaar, bet